Handelinge van die Apostels

Die Handelinge van die Apostels verskyn in hoofstukke wat subpages om hierdie bladsy. Hulle het 'n pragtige “slakke” soos /bible/acts/ch-1. (Ons is omtrent halfpad in die skeiding van die hoofstukke as 11-28 verskyn in Ch 11.) Maar, die hele boek word hieronder aangebied, te.

Handelinge van die Apostels 1

1:1 Sekerlik, O Theophilus, Ek bestaan ​​die eerste diskoers oor alles wat Jesus begin doen en leer,
1:2 opdrag aan die Apostels, wat Hy uitgekies het deur die Heilige Gees, selfs tot op die dag waarop is Hy opgeneem.
1:3 Hy Hom lewend het ook aan hulle, nadat sy passie, verskyn om hulle regdeur veertig dae en praat oor die koninkryk van God met baie elucidations.
1:4 En eet saam met hulle, Hy opdrag gegee dat hulle nie van Jerusalem weg te, maar dat hulle moet wag op die belofte van die Vader, "Waaroor jy gehoor," hy het gesê, "Van my eie mond.
1:5 Want Johannes, inderdaad, met water gedoop, maar jy sal gedoop word met die Heilige Gees, nie lank ná hierdie dae. "
1:6 Daarom, diegene wat saam vergader ondervra hom, sê, "Here, En dit is die tyd wanneer jy die koninkryk van Israel sal herstel?"
1:7 Maar hy het vir hulle gesê: "Dit is nie joune om die tye of die oomblikke weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het '.
1:8 Maar jy sal die krag van die Heilige Gees ontvang, wat oor jou, en julle sal getuies wees vir my in Jerusalem, en in die hele Judea en Samaria, en selfs tot in die uithoeke van die aarde. "
1:9 En toe Hy dit gesê het, terwyl hulle in die oog gehou, Hy verhef, en 'n wolk het Hom voor hulle oë.
1:10 En terwyl hulle in die oog gehou hom opgaan na die hemel, kyk, staan ​​daar twee manne by hulle in wit klere.
1:11 En hulle sê: "Galilése manne, waarom staan ​​julle so opgekyk na die hemel? hierdie Jesus, wat op geneem het van julle in die hemel, sal terugkeer in net op dieselfde manier wat jy hom gesien het terwyl hulle opgaan na die hemel. "
1:12 Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat die Olyfberg genoem word, wat langs Jerusalem, binne 'n sabbatsreis ver.
1:13 En toe hulle in die cenacle binnegekom, hulle het opgevaar na die plek waar Petrus en Johannes, James en Andrew, Philip en Thomas, Bartholomew en Matthew, James van Alféüs, en Simon, die Yweraar, en Judas van Jakobus, tuisgegaan.
1:14 Hulle het almal hulle volhard eendragtig in gebed met die vroue, en saam met Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers.
1:15 In daardie dae, Peter, opstaan ​​in die midde van die broers, gesê (nou die skare van mense was heeltemal oor honderd en twintig):
1:16 "Noble broers, die Skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid oor Judas, wat was die leier van die wat Jesus in hegtenis geneem.
1:17 Hy het ons getal gereken, en hy is gekies deur die lot vir hierdie bediening.
1:18 En hierdie man beslis besit 'n boedel van die loon van die ongeregtigheid, en so, nadat opgehang, Hy oopgebars in die middel en al sy interne organe uitgestort.
1:19 En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat hierdie veld is genoem in hul eie taal, Akeldama, dit is, 'Bloedgrond. "
1:20 Want dit is geskryf in die boek van die Psalms: Laat hulle woonplek 'n wildernis en kan daar niemand wat daarin woon,"En" Laat 'n ander sy bisdom. "
1:21 Daarom, is dit noodsaaklik dat, uit hierdie manne wat reeds byeenkoms saam met ons regdeur die hele tyd waarin die Here Jesus het in en uit ons midde,
1:22 van die doop van Johannes, tot op die dag toe hy van ons opgeneem is, een van hierdie gemaak saam met ons getuie van sy opstanding. "
1:23 En hulle het twee voorgestel: Joseph, wat Bars Abbas genoem genoem, wat van Justus, en Matthias.
1:24 en bid, hulle sê: "Mag jy, O Here, wat die hart van almal weet, openbaar watter een van hierdie twee wat jy gekies het,
1:25 om 'n plek in hierdie bediening en apostelskap te neem, verkry, waarvan Judas uitvlugte gesoek, sodat hy kan gaan na sy eie plek. "
1:26 En hulle het die lot gewerp hulle met betrekking tot, en die lot het op Matthías. En hy is gekies om saam met die elf apostels.

Handelinge van die Apostels 2

2:1 En toe die dae van Pinkster is voltooi, hulle was almal saam op dieselfde plek.
2:2 en skielik, Toe kom daar 'n geluid uit die hemel, soos dié van 'n wind met geweld nader, en dit gevul die hele huis waar hulle gesit het.
2:3 En daar het aan hulle verskyn afsonderlike tale, asof van 'n brand, wat gevestig op elkeen van hulle.
2:4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En hulle het in verskeie tale te praat, net soos die Heilige Gees geskenk welsprekendheid om hulle.
2:5 Nou was daar Jode 'n verblyf in Jerusalem, vroom manne uit elke nasie wat onder die hemel.
2:6 En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war in gedagte, want elkeen is luister na hoe hulle in sy eie taal.
2:7 Toe was al verbaas, en hulle het gewonder, sê: "Kyk, is nie al wat daar spreek Galileërs?
2:8 En hoe is dit dat ons elke gehoor hulle in ons eie taal, in wat ons gebore?
2:9 Parthers en Meders en Elamiete, en diegene wat bewoon Mesopotamië, Judea en Kappadosië, Pontus en Asië,
2:10 Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië wat rondom Sirene, en nuwe aankomelinge van die Romeine,
2:11 ook Jode en nuwe bekeerlinge, Kretense en Arabiere: ons het gehoor hoe hulle in ons eie taal oor die groot dade van God. "
2:12 En hulle was almal verbaas, en hulle het gewonder, sê vir mekaar:: "Maar wat beteken dit?"
2:13 Maar ander spottend gesê, "Hulle is vol soetwyn."
2:14 maar Petrus, het opgestaan ​​met die elf, sy stem verhef, en hy het met hulle: "Manne van Judea, en almal wat bly in Jerusalem, dit moet julle bekend, en neig julle oor tot my woorde.
2:15 Vir hierdie mense is nie dronk, as jy dink, want dit is die derde uur van die dag.
2:16 Maar dit is wat gepraat word deur die profeet Joël:
2:17 "En dit sal wees: in die laaste dae, sê die Here, Ek sal vir, uit my Gees, op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En jou jeug sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.
2:18 En beslis, op my mans en vroue slawe in daardie dae, Ek sal uitstort uit my Gees, en hulle sal profeteer.
2:19 En Ek sal wondertekens gee aan die hemel daarbo skenk, en tekens onder op die aarde hieronder: bloed en vuur en die rookwolke.
2:20 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en duidelik dag van die Here kom.
2:21 En dit sal wees: elkeen wat roep die naam van die Here, sal gered word. "
2:22 Manne van Israel, luister na hierdie woorde: Jesus die Nasarener is 'n man bevestig deur God onder julle deur die kragte en wonders en tekens wat God in jou midde deur Hom tot stand gebring, net soos jy weet ook.
2:23 Diè man, onder die finaal plan en voorkennis van God, gelewer deur die hande van die onregverdige, verdruk, en dood te maak.
2:24 En hy wat deur God opgewek het die smarte van die hel gebreek, vir seker dit was onmoontlik vir hom gehou word deur dit.
2:25 Want Dawid het gesê omtrent hom: "Ek het die Here altyddeur voor my oë, want Hy is aan my regterhand, sodat ek nie kan beweeg.
2:26 As gevolg van hierdie, my hart het hom verheug, en my tong het uitgejubel. Verder, ook sal my vlees nog rus in hoop.
2:27 Vir jou my siel aan die hel nie sal laat vaar, nie sal jy toelaat dat u Heilige oorgee om verderwing te sien nie.
2:28 Jy weet die weë van die lewe aan my. Jy sal my heeltemal vul met geluk deur jou teenwoordigheid. "
2:29 Noble broers, Laat my vry om jou oor die aartsvader Dawid praat: want hy oorlede en begrawe, en sy graf is by ons, selfs tot vandag toe.
2:30 Daarom, Hy was 'n profeet, want hy het geweet dat God 'n eed gesweer het om hom oor die vrug van sy lendene, oor die Een wat op sy troon sou sit.
2:31 Dit vooruit gesien het, Hy het gepraat oor die opstanding van die Christus. Want hy het nie agtergelaat in die hel, of het sy vlees ook nie verderwing gesien.
2:32 hierdie Jesus, God opgewek weer, en van hierdie ons almal getuies.
2:33 Daarom, word verhoog tot die regterhand van God, en ontvang van die Vader die belofte van die Heilige Gees, Toe giet hy dit uit, net soos julle nou sien en hoor.
2:34 Want Dawid het nie in die hemel opvaar. Maar hy self het: 'Die Here het tot my Here: Sit aan my regterhand,
2:35 totdat Ek u vyande gemaak het 'n voetbank jou. "
2:36 Daarom, kan die hele huis van Israel sekerlik weet beslis dat God hierdie selfde Jesus gemaak het, wat julle gekruisig, Here en Christus. "
2:37 En toe hulle dit hoor, hulle was verslae van hart, en hulle het vir Petrus en die ander apostels: "Wat moet ons doen, edele broers?"
2:38 Tog werklik, En Petrus sê vir hulle: "Doen boete; en gedoop word, elkeen van julle, in die naam van Jesus Christus, vir die vergifnis van jou sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
2:39 Want die belofte kom julle toe en vir jou kinders, en vir almal wat daar ver: vir wie die Here ons God sal genoem het. "
2:40 En toe, met baie ander woorde, Hy het getuig en hy vermaan hulle, sê, "Laat julle red uit hierdie verdorwe geslag."
2:41 Daarom, diegene wat sy diskoers aanvaar het, is gedoop. En omtrent drie duisend siele toegebring op daardie dag.
2:42 Nou is hulle volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap van die breking van die brood, en in die gebede.
2:43 En vrees ontwikkel in elke siel. ook, baie wonderwerke en tekens vervul was deur die apostels in Jerusalem. En daar was 'n groot ontsag in almal.
2:44 En dan sal al wat geglo het, was bymekaar, en hulle het alles in gemeenskap gehad.
2:45 Hulle is die verkoop van hul besittings en besittings, en verdeel hulle om alles te, net soos enige van hulle nodig gehad het,.
2:46 ook, hulle het toe, daaglikse, van een man in die tempel te wees en om brood te breek onder die huise; en hulle het hul maaltye met gejubel en eenvoud van hart,
2:47 God prys aansienlik, en hou in guns was by die hele volk. En elke dag, die Here toegeneem diegene wat onder hulle gered is.

Handelinge van die Apostels 3

3:1 En Petrus en Johannes het opgegaan na die tempel opgegaan op die negende uur van die gebed.
3:2 En 'n sekere man, wat lam van die skoot van sy moeder was, is wat vervoer word in. Hulle sou hom lê elke dag by die hek van die tempel, wat genoem word die Beautiful, sodat hy aalmoese dalk versoek van die aangaan van die tempel.
3:3 En hierdie man, toe hy gesien het dat Petrus en Johannes begin om die tempel te betree, is bedel, sodat hy aalmoese te ontvang.
3:4 Toe Petrus en Johannes, kyk na hom, gesê, "Kyk na ons."
3:5 En toe hy weer stip na hulle, hoop dat hy iets kan ontvang van hulle.
3:6 En Petrus sê: "Silwer en goud is nie myne nie. Maar wat ek het, Ek gee aan jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan ​​op en loop. "
3:7 En neem hom aan sy regterhand, hoe hy hom verhef. En onmiddellik het sy voete en bene versterk.
3:8 En opgespring, Hy staan ​​op en stap rond. En Hy het saam met hulle in die tempel, loop en spring en God prys.
3:9 En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys.
3:10 En hulle het Hom herken, dat hy dieselfde een wat gesit het om te bedel by die Skone Poort van die tempel. En hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het.
3:11 Toe, as hy vasgehou aan Petrus en Johannes, al die mense hardloop na hulle by die voorportaal, wat Salomo s'n genoem word, verbaas.
3:12 maar Petrus, sien hierdie, gereageer het op die mense: "Manne van Israel, hoekom doen jy wonder by hierdie? Of hoekom doen jy kyk na ons, asof dit deur ons eie krag of mag wat ons veroorsaak dat hy loop?
3:13 Die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy Seun Jesus verheerlik, wie jy, inderdaad, oorhandig en verloën word voor die aangesig van Pilatus, toe hy die oordeel gee om Hom los te laat.
3:14 Toe ontken jy die Heilige en Regverdige, en versoekskrif vir 'n moordende man te word wat aan jou gegee.
3:15 Waarlik, dit was die outeur van die lewe wat jy doodmaak, wie God uit die dood opgewek, aan wie ons is getuies.
3:16 En deur die geloof in sy Naam, diè man, wie jy gesien het en weet, het sy naam bevestig. En geloof deur hom het hierdie man volledige gesondheid gegee in die oë van julle almal.
3:17 En nou, broers, Ek weet dat jy dit gedoen het in swakheid, net soos julle leiers het ook.
3:18 Maar op hierdie manier God het die dinge vervul wat Hy aangekondig vooraf deur die mond van al die Profete: dat sy Christus sou ly.
3:19 Daarom, berou en bekeer, sodat julle sondes uitgewis.
3:20 En toe, wanneer die tyd van troos sal aangekom het van die aangesig van die Here, Hy sal die Een wat voorspel was om aan jou stuur, Jesus Christus,
3:21 Hom wat die hemel beslis moet opneem, totdat die tyd van die wederoprigting van alle dinge, wat God gespreek is deur die mond van sy heilige profete, van die eeue verlede.
3:22 Inderdaad, Moses gesê: Want die Here jou God sal opwek n profeet vir jou uit jou broers, een soos ek; dieselfde sal julle luister na volgens alles hoegenaamd dat hy nie met julle spreek.
3:23 En dit sal wees: elke siel wat nie sal luister na wat profeet sal uitgeroei uit die mense. "
3:24 En al die profete wat gepraat het, van Samuel af en daarna, het deesdae aangekondig.
3:25 Jy is kinders van die profete en van die verbond wat God vir ons vaders bestem het, sê aan Abraham: "En deur jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word."
3:26 God het sy Seun en die eerste het hom na u, om julle te seën, sodat elkeen kan homself weg te draai van sy goddeloosheid. "

Handelinge van die Apostels 4

4:1 Maar terwyl hulle besig was om met die volk, die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs oorweldig hulle,
4:2 baie ontevrede dat hulle die volk leer en die aankondiging in Jesus die opstanding uit die dood.
4:3 En hulle het die hande aan hulle, en hulle sit dit onder wag tot die volgende dag. Want dit was al aand.
4:4 Maar baie van diegene wat die woord geglo het gehoor. En die getal van die manne het omtrent vyf duisend.
4:5 En dit gebeur op die volgende dag toe hulle leiers en ouderlinge en skrifgeleerdes bymekaargekom in Jerusalem,
4:6 insluitend Annas, die hoëpriester, en Kájafas, en Johannes en Alexander, en almal wat van die priesterlike familie.
4:7 En gestasioneer hulle in die middel, hulle bevraagteken hulle: "Deur watter krag, of in wie se naam, het julle dit gedoen?"
4:8 Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, sê vir hulle: "Leiers van die volk en ouderlinge, luister.
4:9 As ons vandag geoordeel deur 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword,
4:10 laat dit bekend wees aan julle almal en aan al die mense van Israel, wat in die Naam van onse Here Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig, wie God uit die dood opgewek, deur hom, hierdie man staan ​​voor jy, gesonde.
4:11 Hy is die steen, wat deur julle,, die bouers, wat het geword van die hoof van die hoek.
4:12 En daar is geen heil in 'n ander. Want daar is geen ander naam onder die hemel gegee aan die mense, waardeur dit nodig vir ons om gered te word. "
4:13 Toe, sien die konstantheid van Petrus en Johannes, nadat bewys dat hulle mans sonder letters of leer was, hulle het gewonder. En hulle erken dat hulle met Jesus was.
4:14 ook, sien die man wat genees was aansien by hulle, hulle was nie in staat om iets te sê vir hulle weerspreek.
4:15 Maar hulle het hulle beveel om buite te trek, weg van die raad, en met mekaar beraadslaag,
4:16 sê: "Wat moet ons met hierdie manne doen? Vir seker 'n openbare teken gedoen is deur hulle, voordat al die inwoners van Jerusalem. Dit is duidelik, en ons kan dit nie ontken nie.
4:17 Maar dat dit verder versprei onder die mense, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie Naam met enige mens te spreek. "
4:18 En roep hulle in, hulle het hulle gewaarsku om nie te spreek of te leer alles in die naam van Jesus.
4:19 Tog werklik, Petrus en Johannes het in reaksie op hulle: "Oordeel of dit is net in die oë van God om na julle te luister, eerder as om God.
4:20 Want ons is nie in staat om hulle te weerhou van praat die dinge wat ons gesien en gehoor het. "
4:21 maar hulle, dreig hulle, het hulle laat gaan, nadat nie gevind 'n manier dat hulle hulle sou straf as gevolg van die mense. Vir almal is die dinge wat gedoen is in hierdie gebeure verheerlik.
4:22 Vir die man in wie hierdie teken van genesing is tot stand gebring was meer as veertig jaar oud.
4:23 Toe, Na sy vrygelaat, hulle het na hul eie, en hulle berig in volle wat die leiers van die priesters en die ouderlinge aan hulle gesê het.
4:24 En toe hulle dit hoor, eendragtig, Toe verhef hulle hul stem tot God, en hulle het gesê: "Here, Jy is die een wat die hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is,
4:25 wat, deur die Heilige Gees, deur die mond van ons vader Dawid!, u dienaar, gesê: "Waarom het die nasies kokende was, en hoekom het die mense is pondering nonsens?
4:26 Die konings van die aarde het opgestaan, en die leiers het saam as een aangesluit, teen die Here en teen sy Gesalfde. "
4:27 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus, saam met heidene en die volke van Israel, saamgevoeg in hierdie stad teen u heilige Kind Jesus, wie jy salf
4:28 om te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal sou word gedoen.
4:29 En nou, O Here, let op hulle dreigemente, en gee aan u diensknegte wat hulle jou woord met volle vrymoedigheid kan praat,
4:30 deur die uitbreiding van jou hand in genesing en tekens en wonders, gedoen moet word deur die Naam van u heilige Seun, Jesus. "
4:31 En toe hulle gebid het, die plek waar hulle vergader het geskuif. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En hulle het die woord van God met vrymoedigheid.
4:32 Toe die skare van gelowiges was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van die dinge wat hy besit sy eie was, maar alles was vir hulle gemeenskaplike.
4:33 En met groot krag, die Apostels was die lewering van getuienis tot die opstanding van Jesus Christus, onse Here. En groot genade was in hulle almal.
4:34 En nie was niemand by hulle 'n behoefte. Want almal wat besitters van velde of huise, verkoop hierdie, was die opbrengs van die dinge wat hulle verkoop bring,
4:35 en is dit die plasing voor die voete van die apostels. Toe was dit verdeel om elkeen, net soos hy nodig gehad het,.
4:36 nou Joseph, wat die apostels Bárnabas (wat vertaal as "seun van vertroosting"), 'n Leviet wat van Cyprianus afkoms was,
4:37 aangesien hy moes land, Hy verkoop dit, en hy het die opbrengs en geplaas hierdie by die voete van die apostels.

Handelinge van die Apostels 5

5:1 Maar 'n sekere man met die naam Ananias, saam met sy vrou Saffíra, verkoop 'n stuk grond,
5:2 en hy was bedrieglike oor die prys van die veld, met toestemming van sy vrou. En bring net 'n deel van dit, hy het dit aan die voete van die apostels.
5:3 En Petrus sê: "Ananias, waarom het die Satan in die versoeking jou hart, sodat jy sal tot die Heilige Gees lieg en bedrog oor die prys van die grond?
5:4 Het dit nie aan jou behoort, terwyl jy dit behou? En toe Hy dit verkoop, was dit nie in jou mag? Hoekom het jy hierdie lae ding in jou hart? Jy het nie vir mense gelieg, maar aan God!"
5:5 Toe Ananias, op die aanhoor van hierdie woorde, neergeval en verval. En 'n groot vrees oorweldig almal wat dit gehoor het.
5:6 En die jongmanne opgestaan ​​en verwyder hom; en die uitvoering van hom uit, hulle het hom begrawe.
5:7 Dan oor die ruimte van drie uur verby, en sy vrou ingegaan, sonder om te weet wat gebeur het.
5:8 En Petrus sê vir haar, "Vertel my, vrou, As jy die stuk grond verkoop vir die bedrag?"En sy het gesê:, "Ja, vir daardie bedrag. "
5:9 En Petrus sê vir haar: "Hoekom het jy saam ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra!"
5:10 onmiddellik, Sy het neergeval voor sy voete en verval. Toe het die jongmanne en haar dood gevind. En haar uitgedra en begrawe haar langs haar man.
5:11 En 'n groot vrees het gekom oor die hele Kerk en oor almal wat dit gehoor het.
5:12 En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders vervul was onder die mense. En hulle het almal ontmoet het eendragtig by pilaargang van Salomo.
5:13 En onder die ander, niemand dit gewaag het om hom by hulle te. Maar die mense het hulle baie geëer.
5:14 En die menigte van mans en vroue wat in die Here geglo het toenemende,
5:15 soveel so dat hulle vroeër die siekes op die strate, plaas hulle op beddens en draagbare, sodat, as Petrus kom, ten minste sy skaduwee te laat val op enige een van hulle, en hulle sal bevry word van hulle siektes.
5:16 Maar 'n menigte ook haastig na Jerusalem van die naburige stede, dra die siekes en dié ontsteld deur onreine geeste, wat al genees.
5:17 En die hoëpriester en almal wat saam met hom was,, dit is, die ketterse sekte van die Sadduseërs, opgestaan ​​en was met nydigheid vervul.
5:18 En hulle het die hande aan die apostels, en hulle het hulle in die gevangenis gesit.
5:19 Maar in die nag, 'n Engel van die Here het die deure van die gevangenis en het hulle uitgelei, sê,
5:20 "Gaan staan ​​in die tempel, praat met die mense al hierdie woorde van die lewe. "
5:21 En toe hulle dit hoor, hulle in die tempel in die eerste lig, en hulle is onderrig. En die hoëpriester, en die wat saam met hom was,, genader, en hulle het saam die Raad en al die oudstes van die kinders van Israel. En hulle het na die gevangenis gestuur om hulle bring.
5:22 Maar toe die dienaars daar aangekom, en, By die opening van die gevangenis, het hulle nie gevind nie, hulle het teruggekeer en aan hulle berig,
5:23 sê: "Ons het gevind dat die gevangenis opgesluit beslis met alle ywer, en die wagte het buite gestaan ​​voor die deur. Maar op die opening van dit, Ons het geen een van binne. "
5:24 Toe, toe die hoofman van die tempel en die owerpriesters hierdie woorde hoor, hulle was onseker oor hulle, as wat sou gebeur.
5:25 Maar iemand aangekom en aan hulle berig, "Kyk, die manne wat julle in die gevangenis geplaas is in die tempel, staan ​​en leer die volk. "
5:26 Toe die landdros, met die kursusgangers, en bring hulle sonder krag. Want hulle was bang vir die mense, sodat hulle gestenig.
5:27 En toe hulle hulle gebring, hulle het gaan staan ​​hulle voor die raad. En die hoëpriester het hulle,
5:28 en gesê: "Ons bestel jy ten sterkste te leer in hierdie naam. Want kyk, jy dit ingestuur het Jerusalem met julle leer, en jy wil die bloed van hierdie Man op ons bring. "
5:29 En Petrus en die apostels het gereageer deur te sê: "Dit is nodig om God te gehoorsaam, meer so as mans.
5:30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wie julle doodmaak deur hom hang aan 'n boom.
5:31 Dit is Hy wat deur God verhef het aan sy regterhand as Heerser en Verlosser, so as om bekering en vergifnis van sondes aan Israel bied.
5:32 En ons is getuies van hierdie dinge, met die Heilige Gees, wie God gegee het aan almal wat aan Hom gehoorsaam is. "
5:33 En toe hulle dit hoor, hulle diep gewond, en hulle van plan was om hulle dood te maak.
5:34 Maar iemand in die raad, 'n Fariseër met die naam Gamaliël, 'n leraar van die wet vereer deur al die mense, opgestaan ​​en het beveel dat die mans om buite kortliks gestel word.
5:35 En hy het vir hulle gesê: "Manne van Israel, jy moet versigtig wees in jou bedoelings oor hierdie manne wees.
5:36 Want vóór hierdie dae, Theudas na vore, beweer homself aan iemand wees, en 'n aantal mense, omtrent vier honderd, saam met hom. Maar hy is dood, en almal wat in Hom geglo het verstrooid geraak, en hulle is verminder tot niks.
5:37 Na hierdie een, Judas, die Galileër na vore, in die dae van die inskrywing, en hy het die mense na homself. Maar hy het ook omgekom, en almal van hulle, soveel as aangesluit het by hom, is versprei.
5:38 En dan nou, Ek sê vir julle, onttrek van hierdie manne en laat hulle staan. Want as hierdie voorneme of werk uit mense is, dit sal gebreek.
5:39 Tog werklik, As dit is van God, jy sal nie in staat wees om dit te breek, en miskien kan jy gevind het in die oorlog teen God. "En hulle met hom ooreengekom.
5:40 En 'n beroep in die Apostels, hulle geslaan, hulle het hulle gewaarsku om nie op alles in die naam van Jesus praat. En hulle het hulle weggestuur.
5:41 en inderdaad, hulle het weggegaan van die aangesig van die raad, bly dat hulle waardig geag was beskou as 'n belediging ly namens die naam van Jesus.
5:42 En elke dag, in die tempel en onder die huise, hulle het nie opgehou om te onderrig en om Christus Jesus evangeliseer.

Handelinge van die Apostels 6

6:1 In daardie dae, as die aantal leerlinge is toenemende, daar plaasgevind het 'n murmurering van die Grieke teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees behandel met minagting in die daaglikse versorging oor.
6:2 En so die twaalf, roep saam die menigte van die dissipels, gesê: "Dit is nie regverdig dat ons agterlaat die Woord van God te dien by tafels ook.
6:3 Daarom, broers, soek onder mekaar vir sewe manne van goeie getuienis, vervul met die Heilige Gees en met wysheid, wie ons daaroor aanstel hierdie werk.
6:4 Tog werklik, Ons sal voortdurend in gebed en in die bediening van die Woord. "
6:5 En die plan byval gevind by die hele menigte. En hulle het gekies: Stéfanus, 'n man vol geloof en met die Heilige Gees, en Philip en Próchorus en Nikánor en Timon en Pármenas en Nicolas, 'n nuwe aankomeling uit Antiochíë.
6:6 Hierdie hulle voor die oë van die Apostels, en terwyl bid, hulle opgelê hande op hulle.
6:7 En die Woord van die Here is die verhoging van, en die getal van die dissipels in Jerusalem was buitengewoon vermeerder. En selfs 'n groot groep van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof.
6:8 Toe Stephen, gevul met genade en moed, bewerk groot tekens en tekens onder die volk.
6:9 Maar sekere mense, uit die sinagoge van die sogenaamde Libertyne, en van die Cirenéërs, en van die Alexandryne, en van diegene wat uit Cilícië en Asië was klaargemaak en was met Stéfanus geredetwis.
6:10 Maar hulle was nie in staat om na die wysheid en die Gees weerstaan ​​waarmee hy praat.
6:11 Toe het hulle manne opgestook wat was om te beweer dat hulle hom lasterlike dinge te praat van laster teen Moses en teen God gehoor het.
6:12 En so het hulle verwek die mense en die ouderlinge en die skrifgeleerdes. En saam haastig, hulle het Hom gevange geneem en hom na die raad.
6:13 En hulle het valse getuies, wie het gesê: "Dié man hou nie op om woorde teen hierdie heilige plek en die wet nie.
6:14 Want ons het hom hoor sê: Hierdie Jesus, die Nasaréner, sal hierdie plek afbreek en die tradisies verander, wat Moses aan ons oorgelewer het. "
6:15 En almal wat daar gesit in die raad, kyk na hom, sien hulle dat sy gesig, asof dit die gesig van 'n engel geword het.

Hand

Handelinge van die Apostels 7

7:1 Toe sê die hoëpriester, "Is hierdie dinge dan so?"
7:2 En Stephen sê: "Noble broers en vaders, luister. Die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham, toe hy in Mesopotámië was, voordat hy in Haran.
7:3 En God sê vir hom:, 'Gaan weg van jou land en uit jou familie, en gaan na die land wat Ek sal wys vir jou. "
7:4 Toe gaan hy weg van die land van die Chaldeërs, en hy het by Haran. en later, nadat sy pa was dood, God het hom in hierdie land, waarin jy nou woon.
7:5 En Hy het hom geen erfdeel daarin, selfs nie die ruimte van 'n stap. Maar hy het belowe om dit aan hom as 'n besitting, en sy nageslag ná hom, hoewel hy het nie 'n seun.
7:6 Toe sê God vir hom dat sy nageslag 'n setlaar in 'n vreemde land sou wees, en dat hulle hulle sou onderwerp, en behandel hulle sleg, vier honderd jaar lank.
7:7 "En die nasie wie hulle wil dien, Ek sal oordeel,"Sê die Here. "En ná hierdie dinge, hulle mag wyk en my gedien in hierdie plek. "
7:8 En Hy het hom die verbond van die besnydenis. En so het swanger hy Isak en besny hom op die agtste dag. En Isak het swanger Jacob, en Jakob, die twaalf aartsvaders.
7:9 En die aartsvaders, jaloers, verkoop Josef na Egipte. Maar God was met hom.
7:10 En hy het hom uit al sy verdrukkinge. En hy het hom genade en wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egipte. En hy het hom aangestel as goewerneur gemaak oor Egipte en oor sy hele huis.
7:11 Toe het 'n hongersnood in die hele Egipte en Kanaän, en 'n groot verdrukking. En ons vaders het nie kos te vind.
7:12 En toe Jakob hoor dat daar koring in Egipte, Hy het ons vaders die eerste keer.
7:13 En op die tweede geleentheid, Joseph was erken deur sy broers, en sy afkoms is geopenbaar is aan Farao.
7:14 Toe het Josef gestuur en het sy vader Jakob, met sy hele familie, vyf en sewentig siele.
7:15 En Jakob neergedaal het na Egipte, en hy oorlede, en so het ons vaders.
7:16 En hulle oorgevaar in Sigem, en hulle was in die graf wat Abraham as eiendomsgraf gekoop vir 'n som geld uit die seuns van Hemor,, die seun van Sigem.
7:17 En wanneer die tyd van die belofte wat God aan Abraham het aan die lig gebring het nader, die mense toegeneem en het baie geword in Egipte,
7:18 selfs tot 'n ander koning, wat nie geweet Josef, opgestaan ​​in Egipte.
7:19 Hierdie een, omvattende ons familie, verdruk ons ​​vaders, sodat hulle hul babas sal blootstel, sodat hulle nie in die lewe gehou.
7:20 In dieselfde tyd, Moses is gebore. En hy was in die genade van God, en hy was grootgemaak vir drie maande in die huis van sy vader.
7:21 Toe, nadat verlate, die dogter van Farao het hom in, en sy het hom as haar eie seun.
7:22 En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenare. En hy was magtig in woorde en in sy werke.
7:23 Maar toe veertig jaar oud in hom is voltooi, dit het opgestaan ​​in sy hart dat hy sy broers moet besoek, die seuns van Israel.
7:24 En toe hy 'n sekere een lyding beserings gesien het, Hy verdedig hom. En treffende die Egiptiese, Hy gewerk het 'n vergelding vir hom wat blywende die besering.
7:25 Nou veronderstel hy dat sy broers sou verstaan ​​dat God hulle verlossing deur sy hand redding sou gee. Maar hulle het dit nie verstaan ​​nie.
7:26 So waarlik, op die volgende dag, Hy verskyn voor diegene wat argumenteer, en hy het na hulle versoen in vrede, sê, 'Mans, julle is broers. So hoekom sou jy benadeel mekaar?'
7:27 Maar hy wat veroorsaak dat die besering aan sy naaste hom verwerp, sê: "Wie het jou aangestel as leier en regter oor ons aangestel?
7:28 Kan dit wees dat jy wil my doodmaak, in dieselfde manier as wat jy gister die Egiptenaar doodgemaak?'
7:29 Toe, by hierdie woord, Moses het gevlug. En hy het 'n vreemdeling in die land Mídian, waar hy het twee seuns.
7:30 En toe veertig jaar verby was, Toe verskyn daar aan hom, in die woestyn van die berg Sinai, n engel, in 'n vuurvlam in 'n bos.
7:31 En op die sien van hierdie, Moses was verstom oor die gesig. En toe hy daarheen gaan om blik op dit, die stem van die Here tot hom gekom, sê:
7:32 "Ek is die God van jou vaders: die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob. "En Moses, gemaak om te bewe, kon dit nie waag om te kyk.
7:33 Maar die Here sê vir hom:: 'Maak die skoene van jou voete af. Want die plek waarop jy staan, is heilige grond.
7:34 Sekerlik, Ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle gekerm gehoor. En so, Ek kom neer op hulle te bevry. En nou, uitgaan en ek sal jou na Egipte stuur. "
7:35 dit Moses, wie hulle verwerp deur te sê, "Wie het jou aangestel as leier en regter?"Is die een God gestuur om 'n vors en Verlosser te wees, deur die hand van die Engel wat in die bos aan hom verskyn.
7:36 Hy het hulle uit, vervul tekens en wonders in die land van Egipte, en by die Rooi See, en in die woestyn, vir veertig jaar.
7:37 Dit is Moses, en dié het vir die kinders van Israel: 'God sal vir jou verwek; n profeet soos ek uit jou eie broers. Jy sal tot Hom luister. "
7:38 Dit is hy wat in die Kerk was in die woestyn, met die Engel wat met hom praat op die berg Sinai, en saam met ons vaders. Dit is hy wat die woorde van die lewe ontvang om aan ons te gee.
7:39 Dit is hy wat ons vaders was nie bereid om te gehoorsaam. Plaas, hulle verwerp hom, en in hulle harte het hulle weg na Egipte,
7:40 toe hulle vir Aäron: 'Maak gode vir ons, wat kan voor ons uit trek. Want hierdie Moses, wat ons gelei het weg van die land van Egipte, ons weet nie wat van hom geword het. "
7:41 En so styf hulle 'n kalf in daardie dae, en hulle was besig om slagoffers om 'n afgod, en hulle hulle in die werke van hulle hande verbly.
7:42 Toe draai God, en hy oorhandig, om onderdanigheid aan die weermagte van die hemel, net soos dit in die boek van die profete geskryf: "Het jy nie slagoffers en offers te bring vir my veertig jaar lank in die woestyn, O huis van Israel?
7:43 En tog het jy vir julle die tent van Molog opgeneem en die ster van julle god Remfan, beelde wat julle julself gevorm ten einde hulle te aanbid. En so sal ek jou saamneem, anderkant Babilon. "
7:44 Die tent van die Getuienis met ons vaders gewees in die woestyn, net soos God bestem vir hulle, praat met Moses, sodat hy dit sou maak volgens die vorm wat hy gesien het.
7:45 Maar ons vaders, ontvang dit, ook het dit, met Josua, in die land van die heidene, wie God geskors voor die aangesig van ons vaders, tot die dae van Dawid,
7:46 wat genade gevind het voor God en wat gevra dat hy 'n woonplek vir die God van Jakob te kan verkry.
7:47 Maar dit was Salomo wat 'n huis gebou vir hom.
7:48 Tog is die Allerhoogste woon nie in huise wat gebou is deur die hande, net soos hy gesê het deur die profeet:
7:49 'Die hemel is my troon, en die aarde is my voetbank. Watter soort huis sal julle vir My bou? sê die Here. En wat is my rusplek?
7:50 Het my hand nie al hierdie dinge gemaak?'
7:51 Hardnekkige en onbesnedenes van hart en ore, jy al ooit die Heilige Gees weerstaan. Net soos julle vaders, so ook doen wat jy doen.
7:52 Wat van die Profete het julle vaders nie vervolg? En hulle het dié gedood wat die koms van die Regverdige aangekondig. En jy het nou geword van die verraaiers en moordenaars van hom.
7:53 Julle wat die wet deur die optrede van Engele, en tog is jy tog nie onderhou het. "
7:54 Toe, op hulle dit hoor, hulle diep gewond in hulle harte, en hulle gekners hul tande teen hom.
7:55 Maar hy, hulle is vervul met die Heilige Gees, en stip na die hemel, sien die heerlikheid van God en Jesus wat staan ​​aan die regterhand van God. En hy het gesê, "Kyk, Ek sien die hemele geopend, en die Seun van die mens staan ​​aan die regterhand van God. "
7:56 Toe hulle, skreeu met 'n groot stem, geblokkeer hul ore en, eendragtig, geweld gehaas na hom.
7:57 En ry hom buitekant, buite die stad, hulle met klippe bestook hom. En getuies het hulle klere langs die voete van 'n jongman, wat Saul geroep.
7:58 En terwyl hulle stenig Stephen, Hy uitgeroep en gesê, "Here Jesus, ontvang my gees. "
7:59 Toe, nadat sy knieë gebring, Hy het met 'n groot stem, sê, "Here, moenie hierdie sonde nie toe teen hulle. "En toe hy dit gesê het, Hy aan die slaap geraak in die Here. En Saulus het ook sy moord.

Handelinge van die Apostels 8

8:1 Nou in daardie dae, daar plaasgevind het 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem. En hulle is almal versprei oor die streke van Judéa en Samaria, behalwe die apostels.
8:2 Maar godvresende mans gereël vir begrafnis Stephen se, en hulle het 'n groot rou oor hom bedrywe.
8:3 Dan is Saul verwoes om die Kerk deur die aangaan dwarsdeur die huise, en sleep weg mans en vroue, en pleeg hulle tronk toe.
8:4 Daarom, diegene wat versprei het is om te reis, evangelisasie die Woord van God.
8:5 nou Philip, neerdaal na 'n stad van Samaría, verkondig Christus aan hulle.
8:6 En die skare het aandagtig en soos een man luister na die dinge wat gesê word deur Philip, en hulle kyk na die tekens wat hom vervul.
8:7 Vir baie van hulle het onrein geeste, en, skreeu met 'n groot stem, hierdie daaruit verdwyn het.
8:8 En baie van die verlamdes en kreupeles is genees.
8:9 Daarom, daar was groot blydskap in daardie stad. En daar was 'n sekere man met die naam Simon, wat voorheen 'n towenaar in daardie stad was, verlei die mense van Samaria, beweer dat hy 'iets besonders was.
8:10 En aan almal wat wou luister, van die kleinste tot die grootste, Hy het gesê: "Hier is 'n krag van God, wat groot genoem word. "
8:11 En hulle was op hom, want, vir 'n lang tyd, hy hulle mislei met sy magie.
8:12 Tog werklik, sodra hulle geglo het Philip, wat evangelisasie die koninkryk van God, beide mans en vroue was net gedoop in die Naam van Jesus Christus.
8:13 En Simon het ook self gelowig en, toe hy gedoop, Hy nagekom word Philip. En nou, sien ook die grootste tekens en wonderwerke word gedoen, Hy was verbaas en bedwelm.
8:14 En toe die apostels in Jerusalem vasgestel was, hoor dat Samaría die woord van God aangeneem het, hulle stuur Hy Petrus en Johannes na hulle.
8:15 En toe hulle aangekom het, hulle het vir hulle gebid, sodat hulle die Heilige Gees mag ontvang.
8:16 Want hy nog nie gekom het om daar iemand onder hulle, aangesien hulle net gedoop in die Naam van die Here Jesus.
8:17 Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees.
8:18 Maar toe Simon gesien het dat, deur die oplegging van die hande van die apostels, die Heilige Gees gegee word, Hy het hulle geld,
8:19 sê, "Gee hierdie krag vir my ook, sodat elkeen op wie ek my hande sal lê, Hy kan die Heilige Gees ontvang. "Maar Petrus sê vir hom::
8:20 "Laat jou geld saam met jou in die verderf, want jy het gedink dat 'n geskenk van God kan besit word deur geld.
8:21 Daar is geen deel of plek vir jou in hierdie saak. Vir jou hart nie regop in die oë van God.
8:22 En so, berou van hierdie, jou boosheid, en smeek God, sodat miskien hierdie plan van jou hart kan vergewe word jy.
8:23 Want Ek het gemerk dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid. "
8:24 En Simon het geantwoord deur te sê, "Bid vir my aan die Here, sodat niks van wat julle gesê het, kan met my gebeur. "
8:25 en inderdaad, nadat getuig en praat die Woord van die Here, het hulle teruggegaan na Jerusalem, en hulle evangeliseer die baie streke van die Samaritane.
8:26 Nou 'n Engel van die Here het met Filippus, sê, "Staan op en gaan na die suide, om die pad wat neerdaal uit Jerusalem in Gaza, waar daar is 'n eensame pad. "
8:27 Toe staan, hy het gegaan. En kyk, 'n Ethiopiese man, 'n hofdienaar, kragtige onder Candace, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was, het in Jerusalem aangekom om te aanbid.
8:28 En terwyl sy terugkeer, hy sit op sy wa en lees uit die profeet Jesaja.
8:29 Toe sê die Gees vir Filippus:, "Kom nader en aan te sluit jouself by daardie wa."
8:30 en Philip, haastig, hoor lees uit die profeet Jesaja, en hy het gesê, "Dink jy dat jy verstaan ​​wat jy lees?"
8:31 En hy het gesê, "Maar hoe kan ek, tensy iemand dit sal aan die lig gebring het om my?"Toe vra hy Filippus te klim en sit saam met hom.
8:32 Nou is die plek in die Skrif wat hy lees, was dít: "Soos 'n skaap is hy na die slagplek gelei. En soos 'n lam stil voor sy skeerder, sodat hy oopgemaak nie sy mond.
8:33 Hy het volgehou sy oordeel met nederigheid. Wat van sy generasie sal beskryf hoe sy lewe weg van die aarde geneem?"
8:34 Dan gereageer die hofdienaar Philip, sê: "Ek smeek jou, oor wie die profeet sê dit? oor homself, of oor iemand anders?"
8:35 Toe Philip, het sy mond geopen en begin van hierdie Skrif, geëvangeliseerde Jesus aan hom.
8:36 En terwyl hulle op reis was langs die pad, hulle het geseil na 'n sekere waterbron. En die hofdienaar sê vir hom: "Daar is water. Wat sou my verhinder om gedoop?"
8:37 Toe sê Philip, "As jy dink van jou hele hart, dit word toegelaat nie. "En hy het gereageer deur te sê, "Ek glo die Seun van God vir Jesus Christus wees."
8:38 En hy het beveel dat die wa moes stilhou. En Filippus en die hofdienaar neergedaal het na die water. En hy het hom gedoop.
8:39 En toe hulle opgetrek uit die water, die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer sien. Daarna het hy op sy manier, verbly.
8:40 En Filippus was gevind in Asdod. En voortgesette op, Hy geëvangeliseerde al die stede, totdat hy aangekom in Cesaréa.

Handelinge van die Apostels 9

9:1 En Saul, nog asemhaal dreigemente en aanrandings het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester,
9:2 en hy versoekskrif hom vir briewe aan die sinagoges in Damaskus, sodat, as hy mense sou vind mans of vroue wat deel uitmaak van hierdie Way, Hy het hulle kan lei as gevangenes na Jerusalem.
9:3 En as hy die reis, dit gebeur dat hy nader Damaskus. en skielik, 'n lig uit die hemel skyn rondom hom.
9:4 En op die grond val, Hy hoor 'n stem vir hom sê, "Saul, Saul, waarom vervolg jy My?"
9:5 En hy het gesê, "Wie is jy, Here?"En hy: "Ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om te skop teen die prikkels. "
9:6 en hy, bewe en verbaas, gesê, "Here, wat wil jy hê moet ek doen?"
9:7 En die Here het vir hom gesê, "Staan op en gaan na die stad, en daar sal jy vertel wat jy behoort te doen. "Nou is die manne wat hom vergesel gestaan ​​bedwelmde, hoor inderdaad 'n stem, maar niemand sien nie.
9:8 Toe het Saul van die grond af. En op die opening van sy oë, Hy het niks. So lei hom deur die diens, Toe bring hulle hom na Damaskus.
9:9 En in daardie plek, Hy was niks gesien nie vir drie dae, en hy niks geëet of gedrink.
9:10 En daar was 'n dissipel in Damaskus, die naam van Ananías. En die Here het vir hom in 'n gesig, "Ananias!"En hy het gesê, "Ek is hier, Here. "
9:11 En die Here het vir hom gesê: "Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en soek, in die huis van Judas, die een met die naam van Saulus van Tarsus. Want kyk, hy bid. "
9:12 (En Paulus het 'n man met die naam Ananias betree en die instelling van die hande opgelê het, sodat hy weer kon sien.)
9:13 Maar Ananias gereageer: "Here, Ek het gehoor van baie mense aangaande hierdie man, hoeveel skade wat hy gedoen het om jou heiliges in Jerusalem.
9:14 En hy het gesag hier uit die leiers van die priesters aan almal wat u Naam aanroep bind. "
9:15 Toe sê die Here vir hom: "Gaan, want hierdie een is 'n deur my gekies het om my naam te dra voor nasies en konings instrument en die kinders van Israel.
9:16 Want Ek sal aan hom openbaar hoeveel hy moet ly namens my naam. "
9:17 En Ananias vertrek. En hy het die huis. En sy hande op hom, Hy het gesê: "Broer Saul, die Here Jesus, Hy wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom, My gestuur het, sodat jy jou oë sou ontvang en word vervul met die Heilige Gees. "
9:18 En dadelik, dit was asof skale van sy oë afgeval, en hy het sy oë. Toe staan, Hy is gedoop.
9:19 En toe hy 'n maaltyd geneem, Hy het hom versterk. Nou was hy saam met die dissipels in Damaskus was vir 'n paar dae.
9:20 En hy is voortdurend verkondig Jesus in die sinagoges: dat Hy die Seun van God.
9:21 En almal wat Hom gehoor het, was verbaas, en hulle het gesê, "Is dit nie die een wat, in Jerusalem, veg teen diegene beroep hierdie naam, en wat hierheen gekom het vir hierdie: sodat hy kan lei hulle weg na die leiers van die priesters?"
9:22 Maar Saul het toegeneem tot 'n mindere mate in vermoë, en so het hy sonder om die Jode wat in Damaskus gewoon het, deur kenne dat hy die Christus.
9:23 En n geruime tyd voltooi, die Jode beraadslaag as een, sodat hulle Hom kon doodmaak.
9:24 Maar hul verraad bekend geword het vir Saul. Nou is hulle ook kyk na die poorte, dag en nag, sodat hulle Hom kon doodmaak.
9:25 Maar die dissipels, neem hom weg in die nag, het hom oor die muur deur die verhuring van hom af in 'n mandjie.
9:26 En toe hy in Jerusalem aangekom, Hy het probeer om homself aan te sluit om die dissipels. En hulle was almal bang vir hom, nie geglo het dat hy 'n dissipel was nie.
9:27 Maar Bárnabas het hom eenkant toe geneem en hom na die apostels. En hy het aan hulle verduidelik hoe hy die Here gesien het nie, en dat hy met hom gepraat, en hoe, in Damaskus, Hy het getrou in die naam van Jesus opgetree.
9:28 En hy het saam met hulle, betree en vertrek Jerusalem, en waarnemende getrou in die naam van die Here.
9:29 Hy was ook praat met die heidene en om met die Grieke. Maar hulle het probeer om hom dood te maak.
9:30 En toe die broers het dit besef, Toe bring hulle hom na Cesaréa en het hom na Tarsus.
9:31 Sekerlik, die Kerk het vrede in die hele Judea en Galilea en Samaria, en dit is wat opgebou, terwyl Hy wandel in die vrees van die Here, en dit is gevul met die troos van die Heilige Gees.
9:32 Dan gebeur dit dat Petrus, as hy gereis om oral, gekom het om die heiliges, die inwoners van Lidda.
9:33 Maar hy het daar 'n man, die naam van Enéas, wat was 'n verlamde, wat in die bed gelê het vir agt jaar.
9:34 En Petrus sê vir hom:: "Aeneas, die Here Jesus Christus maak jou gesond. Opstaan ​​en reël jou bed. "En Hy staan ​​toe onmiddellik.
9:35 En al wat leef in Lidda en Saron het hom gesien, en hulle het tot bekering gekom om die Here.
9:36 Nou in Joppe was daar 'n sekere dissipelin met die naam van Tabíta, wat in vertaling staan ​​bekend as Dorkas. Sy is vervul met die goeie werke en aalmoese wat sy vervul.
9:37 En dit gebeur het dat, in daardie dae, sy siek geword en gesterf. En toe hulle haar gewas, hulle het haar in 'n bovertrek.
9:38 Nou sedert Lidda naby Joppe, die dissipels, op gehoor het dat Petrus daar was, gestuur twee manne na hom, vra hom: "Moenie traag wees in by ons kom."
9:39 Daarop sê Petrus, opstaan, saam met hulle gegaan. En toe hy aankom, hulle het hom gelei na die bo-vertrek. En al die weduwees gestaan ​​om hom, huil en wys hom die onder-- en bo-klere wat Dorkas alles gemaak het vir hulle.
9:40 En toe hulle almal buite gestuur, Peter, neergekniel, gebid. En na die liggaam gedraai, Hy het gesê: "Tabitha, ontstaan. "En sy het haar oë oopgemaak en, op toe sy Petrus sien, sit weer.
9:41 En bied haar sy hand, Hy laat haar opstaan. En toe hy in die heiliges en die weduwees, Hy stel haar lewendig voor.
9:42 Nou dit het bekend geword in die hele Joppe. En baie het geglo in die Here.
9:43 En dit gebeur dat hy gewoon vir geruime tyd in Joppe, met 'n sekere Simon, 'n leerlooier.

Handelinge van die Apostels 10

10:1 En daar was 'n sekere man in Cesaréa, die naam van Cornelius, 'n hoofman oor honderd van die groep wat Italiaanse genoem,
10:2 'n vroom man, omdat julle God vrees met sy hele huisgesin, gee baie aalmoese aan die volk, en bid tot God voortdurend.
10:3 Hierdie man het in 'n gesig duidelik, by omtrent die negende uur van die dag, die Engel van God aangaan om hom en sê vir hom: "Cornelius!"
10:4 en hy, kyk na hom, in beslag geneem is deur vrees, en hy het gesê, "Wat is dit, Here?"En Hy sê vir hom:: "Jou gebede en jou aalmoese het opgevaar as 'n aandenking in die oë van God.
10:5 En nou, mans stuur na Joppe en ontbied 'n sekere Simon, wat ook Petrus genoem.
10:6 Hierdie man is 'n gas met 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie se huis by die see. Hy sal jou sê wat jy moet doen. "
10:7 Maar toe die engel wat met Cornelius gespreek het, weg was, hy het gebel, uit diegene wat onderhewig is aan hom was, twee van sy huisbediendes en 'n soldaat wat die Here gevrees.
10:8 En toe hy alles aan hulle verduidelik, Hy het hulle na Joppe.
10:9 Toe, op die volgende dag, terwyl hulle besig was om die reis en nader aan die stad, Peter opgevaar het na die boonste kamers, sodat hy kan bid, omstreeks die sesde uur.
10:10 En omdat hy honger, Hy wou geniet 'n paar kos. Toe, as hulle voor te berei dit, 'n ekstase van gees het oor hom.
10:11 En hy sien die hemel geopend, en 'n sekere houer neerdaal, asof 'n groot linne laken is in die steek gelaat, deur die vier hoeke, uit die hemel na die aarde,
10:12 waarop almal viervoetige, en die kruipende dinge van die aarde en die vlieënde dinge van die lug.
10:13 En 'n stem het om hom: "Staan op, Peter! Dood te maak en eet. "
10:14 En Petrus sê: "Dit is ver van my, Here. Want ek het nog nooit geëet iets onheiligs of onreins. "
10:15 En die stem, weer 'n tweede keer na hom: "Wat God gesuiwer, jy mag nie onheilig ag. "
10:16 Nou is dit drie keer gedoen. En dadelik het die houer geneem is na die hemel.
10:17 En terwyl Petrus was nog huiwerig binne homself oor wat die visie, wat hy gesien het, kan beteken, kyk, die manne wat deur Cornelius gestuur het gaan staan ​​by die hek, u navraag doen oor die huis van Simon.
10:18 En toe hulle uitgeroep, hulle gevra of Simon, wat ook Petrus genoem, was 'n gas op die plek.
10:19 Toe, Toe Petrus dan nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, "Kyk, drie mans soek jy.
10:20 En so, staan ​​op, neerdaal, en saam met hulle, sonder om te twyfel. Want Ek het hulle gestuur. "
10:21 Daarop sê Petrus, neerdaal na die manne, gesê: "Kyk, Ek is die een wat jy soek. Wat is die rede waarvoor jy aangekom het?"
10:22 En hulle sê: "Cornelius, 'n hoofman oor honderd, 'n regverdige en godvresende man, wat het 'n goeie getuienis van die hele Joodse nasie, ontvang 'n boodskap van 'n heilige engel, om u te ontbied na sy huis en om woorde te luister van jou. "
10:23 Daarom, lei hulle in, Hy het hulle ontvang as gaste. Toe, op na aanleiding van die dag, opstaan, Hy het ook saam met hulle. En 'n paar van die broeders uit Joppe het met hom saamgegaan.
10:24 En op die volgende dag, het Hy Caesarea. En werklik, Cornelius was hulle te wagte, nadat bymekaargeroep sy familie en naaste vriende.
10:25 En dit gebeur het dat, toe Petrus het ingegaan, Cornelius het om hom te ontmoet. En val voor sy voete, hy ontsag.
10:26 Tog werklik, Peter, gegryp en hom opgerig, gesê: "Staan op, want ek is ook net 'n mens. "
10:27 En praat met hom, het hy, en hy het baie mense wat bymekaargekom het,.
10:28 En hy het vir hulle gesê: "Jy weet hoe hulle gruwelik dit sou wees vir 'n Joodse man om hom by, of toe te voeg aan, 'n vreemde mense. Maar God het aan die lig gebring om my om dit aan niemand te bel onheiligs of onreins.
10:29 As gevolg van hierdie en sonder twyfel, Ek het gekom toe ontbied. Daarom, ek vra jou, om watter rede het jy my ontbied?"
10:30 En Cornelius sê:: "Dit is nou die vierde dag, hierdie uur af, want ek was om te bid in my huis op die negende uur, en kyk, 'n man voor my in 'n wit gewaad, en hy het gesê:
10:31 'Cornelius, jou gebed is verhoor en jou aalmoese is onthou in die oë van God.
10:32 Daarom, stuur na Joppe en roep Simon, wat ook Petrus genoem. Hierdie man is 'n gas in die huis van Simon, 'n leerlooier, naby die see.'
10:33 En so, Ek dadelik gestuur vir jou. En jy het goed gedoen in hier kom. Daarom, ons almal is nou teenwoordig is in jou oë om al die dinge wat vir jou geleer is deur die Here te hoor. "
10:34 Toe, Peter, sy mond geopen, gesê: "Ek het in waarheid tot die gevolgtrekking gekom dat God nie 'n aannemer van die persoon.
10:35 Maar binne elke nasie, wie Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig.
10:36 God het die Woord van die kinders van Israel, aankondiging van die vrede deur Jesus Christus, want Hy is die Here van almal.
10:37 Jy weet dat die Woord het bekend gemaak is in die hele Judea. Vir begin van Galiléa, ná die doop wat Johannes gepreek het,
10:38 Jesus, die Nasaréner, wie God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, gereis om goed te doen en almal genees wat onder die mag van die duiwel. Vir God was met hom.
10:39 En ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die omgewing van Judea en in Jerusalem, Hy wat hulle vermoor deur hom hang aan 'n boom.
10:40 God het Hom op die derde dag en toegelaat hom openbaar gemaak moet word,
10:41 nie aan die hele volk, maar om die getuies vooraf bepaal deur God, vir diegene van ons wat geëet en gedrink saam met hom nadat hy opgestaan ​​het uit die dood.
10:42 En hy het ons beveel om te verkondig aan die volk, en om te getuig dat hy die Een wat deur God aangestel is as Regter van lewende en van die dood.
10:43 Om hom al die Profete bied getuienis dat deur sy Naam almal wat in hom glo tot vergifnis van sondes te ontvang. "
10:44 En toe Petrus nog praat hierdie woorde, die Heilige Gees het oor al die mense wat luister na die Woord.
10:45 En die gelowiges uit die besnydenis, wat aangekom het met Peter, was verbaas dat die genade van die Heilige Gees ook uitgestort na die heidene.
10:46 Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak.
10:47 Dan gereageer Peter, "Hoe kan enigiemand water verbied, sodat diegene wat die Heilige Gees ontvang het nie sou laat doop, net soos ons ook gewees het?"
10:48 En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here Jesus Christus. Toe het hulle hom by hulle te bly vir 'n paar dae.

 

Handelinge van die Apostels 11

11:1 En die apostels en broeders wat in Judéa was, het gehoor dat die heidene ook die woord van God.
11:2 Toe, toe Petrus opgetrek het na Jerusalem, diegene wat uit die besnydenis was aangevoer teen hom,
11:3 sê, "Hoekom het jy intik om onbesnede manne, en hoekom het jy saam met hulle geëet?"
11:4 En Petrus het begin om aan hulle verduidelik, ordelik, sê:
11:5 "Ek was in die stad Joppe in die gebed, en wat ek gesien het, in 'n ekstase van gees, 'n visie: 'n sekere houer dalende, soos 'n groot laken linne wese laat neerdaal uit die hemel deur die vier hoeke. En dit het nader gekom na my.
11:6 En op soek na dit, Ek het gesien hoe sien Hy die viervoetige diere van die aarde, en die wilde diere, en die reptiele, en die vlieënde dinge van die lug.
11:7 Toe ek hoor 'n stem vir my sê: 'Staan op, Peter. Dood te maak en eet. "
11:8 Maar ek het gesê: 'Nooit, Here! Want wat onheilig of onrein is nog nooit in my mond ingegaan nie.
11:9 Dan gereageer die stem vir die tweede keer uit die hemel, "Wat God rein gemaak het, jy mag nie onheilig ag. "
11:10 Nou is dit drie keer gedoen. En dan is alles weer in die hemel opgeneem.
11:11 En kyk, dadelik staan ​​daar drie manne voor die huis waar ek was, nadat my gestuur van Cesaréa.
11:12 Toe sê die Gees vir my gesê dat ek moet saam met hulle, sonder om te twyfel. En hierdie ses broers saam met my ook. En ons het in die huis van die man ingegaan.
11:13 En hy beskryf vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien, staan ​​en vir hom gesê:: 'Stuur na Joppe en roep Simon, wat ook Petrus genoem.
11:14 En hy sal vir jou woorde te spreek, waardeur jy gered word met jou hele huis. "
11:15 En toe ek begin het om te praat, die Heilige Gees het op hulle, net soos ook op ons, in die begin.
11:16 Toe onthou ek die woorde van die Here, net soos hy self sê: 'John, inderdaad, met water gedoop, maar jy sal gedoop word met die Heilige Gees. "
11:17 Daarom, As God aan hulle gegee het dieselfde genade, as ook vir ons, wat geglo het in die Here Jesus Christus, wat was ek, dat ek in staat was om God verbied sou wees?"
11:18 Nadat dit hoor, hulle het stilgebly. En hulle het God verheerlik, sê: "Het dus God ook gegee word aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk."
11:19 En sommige van hulle, nadat versprei deur die vervolging wat onder Stephen het plaasgevind, gereis om, selfs na Fenisië en Ciprus en Antiochíë, die woord te spreek niemand, behalwe tot die Jode alleen.
11:20 Maar 'n paar van die manne van Ciprus en Sirene, wanneer hulle in Antiochië binnegegaan, Daar is ook praat met die Grieke, aankondiging van die Here Jesus.
11:21 En die hand van die Here was met hulle. En 'n groot getal het gelowig en tot bekering gekom om die Here.
11:22 Nou die gerug by die ore van die Kerk in Jerusalem oor hierdie dinge, en hulle het Bárnabas tot by Antiochíë.
11:23 En toe hy daar aangekom het en die genade van God gesien, Hy verbly. En hy het almal vermaan om om voort te gaan in die Here met 'n vasberade hart.
11:24 Want hy was 'n goeie man, en hy was vol van die Heilige Gees en met geloof. En 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring.
11:25 Toe het Barnabas uit vir Tarsus, sodat hy kan soek Saul. En toe hy hom bevind, Hy het hom na Antiochíë.
11:26 En hulle was in gesprek daar in die Kerk vir 'n hele jaar. En hulle geleer soos 'n groot menigte, dat dit in Antiochíë dat die dissipels die eerste keer bekend onder die naam van die Christelike.
11:27 En in dié dae, profete van Jerusalem het deurgegaan na Antiochíë.
11:28 En een van hulle, die naam van Agabus, opstaan, kenne gegee deur die Gees wat daar gaan 'n groot hongersnood oor die hele wêreld, wat het gebeur onder Claudius.
11:29 Dan verklaar dat die dissipels, volgens wat elkeen in besit, wat hulle sou bied om die broers wat in Judea gestuur word.
11:30 En so het hulle gedoen, stuur dit aan die oudstes deur die hande van Barnabas en Saulus.

Handelinge van die Apostels 12

12:1 Nou op dieselfde tyd, koning Herodes uitgebrei sy hand, ten einde 'n paar van die Kerk te bedwing.
12:2 Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard.
12:3 En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig, Hy volgende uiteengesit om ook te vang Peter. Nou was dit die dae van die ongesuurde brode.
12:4 So wanneer hy hom dan gegryp, Hy het hom in die gevangenis, oorhandig hom oor in die bewaring van vier groepe van vier soldate, van voorneme is om hom te produseer om die mense na die Pasga.
12:5 En so Peter is in hegtenis geneem in die tronk. Maar gebede is gemaak sonder ophou, deur die Kerk, om God namens hom.
12:6 En toe Herodes was gereed om hom te produseer, in daardie selfde nag, Petrus tussen twee soldate geslaap, en is met twee kettings geboei. En daar was wagte voor die deur, bewaak die tronk.
12:7 En kyk, 'n Engel van die Here het naby, en 'n lig skyn uit in die sel. En afluister Petrus op die sy, Hy maak hom wakker, sê, "Staan op, vinnig. "En die boeie het van sy hande.
12:8 Toe sê die Engel vir hom: "Dress jouself, en sit op jou stewels. "En hy het dit gedoen. En hy het vir hom gesê, "Draai jou kleed om jouself en My volg."
12:9 En gaan uit, Hy het hom gevolg. En hy het nie hierdie waarheid weet: dat dit gedoen word deur 'n Engel. Want hy het gedink dat hy 'n gesig sien.
12:10 En terwyl Hy deur die eerste en tweede wagte, Hulle het na die ysterpoort wat na die stad lei; en dit oopgemaak vir hulle op sigself. en vertrek, Hulle het toe op langs 'n sekere kant van die straat. En skielik die Angel onttrek hom.
12:11 En Petrus, terug te keer na homself, gesê: "Nou weet ek, waarlik, dat die Here sy engel gestuur, en dat hy my gered uit die hand van Herodes en uit al die mense van die Jode verwag. "
12:12 En terwyl Hy dit oorweeg, Hy het by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem, waar baie is versamel en gebid.
12:13 Toe, as hy klop aan die deur van die poort, 'n meisie uitgegaan om te antwoord, wie se naam was Rhoda.
12:14 En toe sy erken die stem van Petrus, uit vreugde, Sy het die hek oopmaak nie, maar in plaas daarvan, loop in, Sy vertel dat Petrus voor die poort staan.
12:15 Maar hulle sê vir haar:, "Jy is mal." Maar sy het bevestig dat dit so was. Dan is hulle sê, "Dit is sy engel."
12:16 Maar Petrus het volhard in klop. En toe hulle oopmaak, hulle het hom en was verbaas.
12:17 Maar beduie vir hulle met die hand vir stil wees, Hy het verduidelik hoe die Here hom weg uit die tronk het gelei. En hy het gesê, "Lig James en die broers." En gaan uit, Hy het gegaan na 'n ander plek.
12:18 Toe, wanneer daglig gekom, daar was geen klein opskudding onder die soldate, oor wat gebeur het met betrekking tot Peter.
12:19 En toe Herodes hom versoek en het Hom nie ontvang, die wagte ondervra gehad het, Hy het beveel dat hulle weggelei. En neerdaal uit Judea in Cesaréa, daar vernag.
12:20 Nou was hy baie kwaad vir diegene van Tirus en Sidon. Maar hulle het na Hom eenparig, en, omgepraat Blastus, wat oor die slaapkamer van die koning was, hulle versoekskrif vir vrede, omdat hulle streke is voorsien kos deur hom.
12:21 Toe, op die vasgestelde dag, Herodus was gekleed in koninklike klere, en hy sit in die regterstoel, en hy het 'n toespraak aan hulle.
12:22 Dan is die mense wat uitroep, "Die stem van 'n god, en nie van 'n man!"
12:23 En dadelik, 'n Engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer gegee het aan God. En toe Hy ons deur wurms, hy verstryk.
12:24 Maar die woord van die Here is aan die toeneem en vermenigvuldig.
12:25 Toe Barnabas en Saulus, die bediening voltooi, het van Jerusalem teruggekeer, wat saam met hulle John, wat ook Markus genoem.

Handelinge van die Apostels 13

13:1 Nou was daar, in die Kerk in Antiogië, profete en leraars, Onder hulle was Barnabas, en Simon, met die naam van die Swart, en Lúcius, die Cirenéër, en ek het gevas, wat was die Foster broer van Herodes, die viervors, en Saul.
13:2 Nou terwyl hulle besig was om die Here dien en te vas, die Heilige Gees aan hulle gesê:: "Afsonderlike Saul en Barnabas vir my, vir die werk waarvoor Ek hulle gekies. "
13:3 Toe, vas en bid en die instelling van hul hande daarop gelê, hulle het hulle laat gaan.
13:4 En nadat hy gestuur deur die Heilige Gees, hulle het na Seleukië. En daarvandaan weggevaar na Ciprus.
13:5 En toe hulle aangekom het by Salamis, hulle verkondig die Woord van God in die sinagoges van die Jode. En hulle het ook Johannes in die bediening.
13:6 En toe hulle in die hele eiland gereis, selfs na Paphos, hulle het 'n sekere man, 'n towenaar, 'n valse profeet, 'n Jood, wie se naam van Bar-Jesu.
13:7 En hy was by die goewerneur, Sergius Paulus, 'n Skrander mens. Diè man, byeenroeping Barnabas en Saulus, wou die Woord van God te hoor.
13:8 Maar Élimas die towenaar (vir so sy naam vertaal) staan ​​teen hulle, probeer om die goewerneur weg te draai van die Faith.
13:9 Toe Saul, wie is ook genoem Paulus, nadat gevul met die Heilige Gees, kyk stip na hom,
13:10 en hy het gesê: "So vol elke bedrog en alle valshede, Kind van die duiwel, vyand van alle geregtigheid, jy nooit ophou om die regverdige weë van die Here te ondermyn!
13:11 En nou, kyk, die hand van die Here is op jou. En jy sal blind, nie sien nie die son vir 'n onbepaalde tyd. "En onmiddellik 'n mis en 'n duisternis het oor hom. En rond te loop, Hy is op soek na iemand wat hom kan lei deur die hand.
13:12 Toe die goewerneur, toe hy gesien het wat gebeur het, geglo, synde in verwondering oor die leer van die Here.
13:13 En toe Paulus en die wat saam met hom was, het geseil van Pafos, hulle het geseil na Perge in Pamfílië. Toe vertrek John van hulle en gaan na Jerusalem terug.
13:14 Tog werklik, hulle, reis op uit Perge, aangekom in Antiochíë in Pisídië. En op die invoer van die sinagoge op die sabbatdag, hulle het gaan sit.
13:15 Toe, ná die lesing van die wet en die profete, die leiers van die sinagoge na hulle gestuur, sê: "Noble broers, indien daar in jou n woord van opwekking vir die volk, praat nie. "
13:16 Toe Paulus, opstaan ​​en beduie vir stilte met sy hand, gesê: "Israeliete en julle wat God vrees, luister aandagtig.
13:17 Die God van die volk Israel het ons vaders, en die volk verhoog, toe hulle setlaars in die land van Egipte. En met 'n verhewe arm, Hy het hulle daar weg.
13:18 En die res van 'n tyd van veertig jaar, hy het volgehou hul gedrag in die woestyn.
13:19 En deur die vernietiging van sewe nasies in die land Kanaän, Hy verdeel hul land onder hulle deur die lot,
13:20 na omtrent vier honderd en vyftig jaar gelewe. En ná hierdie dinge, Hy het hulle regters, selfs tot die profeet Samuel.
13:21 En later op, hulle versoekskrif vir 'n koning. En God het aan hulle Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, vir veertig jaar.
13:22 En nadat Hy hom afgesit, Hy opgewek vir hulle koning Dawid. En bied getuienis omtrent hom, Hy het gesê, "Ek het Dawid gevind, die seun van Isai, 'n man wees volgens my eie hart, wat sal dit alles wat ek wil. "
13:23 Van sy nageslag, volgens die belofte, God het Jesus gebring die Verlosser vir Israel.
13:24 Johannes besig was om te preek, voor die aangesig van sy koms, die doop van bekering aan die hele volk van Israel.
13:25 Toe, Johannes het sy natuurlik, Hy het gesê: "Ek is nie die een wat jy my van mening te wees. Want kyk, een kom na my, die skoene van sy voete ek nie waardig is om los te maak. "
13:26 Noble broers, seuns van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, dit is aan jou die woord van verlossing gestuur.
13:27 Vir diegene wat woon in Jerusalem, en sy regeerders, duiding nie hom, nie die woorde van die profete wat elke sabbat gelees word, vervul hierdie deur hom te oordeel.
13:28 En hoewel gevind hulle geen geval vir die dood teen hom, hulle versoekskrif Pilatus, sodat hulle Hom kon doodmaak.
13:29 En toe hulle alles volbring het wat geskryf is oor hom, neem hom af uit die boom, hulle het hom in 'n graf.
13:30 Tog werklik, God Hom opgewek het uit die dood op die derde dag.
13:31 Hy het verskyn vir baie dae deur diegene wat op weg na Jerusalem saam met hom uit Galilea, wat selfs nou is sy getuies by die volk.
13:32 En ons is om aan julle die belofte, wat gemaak is aan ons vaders,
13:33 vervul deur God vir ons kinders deur Jesus op te wek, net soos dit geskryf is in die tweede Psalm ook: "Jy is my Seun. Vandag het ek julle vader. "
13:34 Nou, aangesien hy het Hom uit die dood, so as om nie meer terug te keer na korrupsie, Hy het dit gesê: "Ek sal vir julle die heilige gawes van Dawid gee, die getroue een. "
13:35 En ook dan, in 'n ander plek, sê hy: "Jy sal nie toelaat dat u Heilige oorgee om verderwing te sien nie."
13:36 Want Dawid, toe hy besig was om sy geslag in ooreenstemming met die wil van God, aan die slaap geraak, en hy is volgende geplaas om sy vaders, en hy het verderwing gesien,.
13:37 Tog werklik, Hy wat God het uit die dood opgewek het nie gesien korrupsie.
13:38 Daarom, laat dit bekend wees aan julle, edele broers, dat deur Hom is aangekondig om jou vergifnis van sondes en van alles waarmee jy in staat te wees geregverdig in die wet van Moses was nie.
13:39 In hom, almal wat glo geregverdig.
13:40 Daarom, wees versigtig, sodat die woorde van die profete kan jy oorweldig:
13:41 "Julle veragters! kyk, en wonder, en verstrooi! Want ek is besig om 'n daad in jou dae, 'n daad wat julle nie sal glo, selfs al is iemand was om dit aan jou te verduidelik. "
13:42 Toe, as hulle vertrek, hulle het hulle gevra of, op die volgende Sabbat, hulle kan hierdie woorde te spreek om hulle.
13:43 En toe die sinagoge was die hand gewys, baie onder die Jode en die nuwe gelowiges is volgende Paulus en Barnabas. En hulle, praat hulle, oortuig hulle om voort te gaan in die genade van God.
13:44 Tog werklik, op die volgende Sabbat, byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor.
13:45 Toe die Jode, die skare sien, was gevul met afguns, en hulle, lasterlike, weerspreek die dinge wat gesê word deur Paul.
13:46 Maar Paulus en Barnabas het stewig: "Dit was nodig om die Woord van God praat eers jou. Maar omdat jy dit verwerp, en so oordeel julle waardig van die ewige lewe, kyk, ons wend ons tot die heidene.
13:47 Vir so het die Here opdrag gegee ons: "Ek het jou gestel as 'n lig van die nasies, sodat jy kan heil tot in die uithoeke van die aarde te bring. "
13:48 Toe die heidene, op verhoor hierdie, was verbly, en hulle loof die Woord van die Here. En soveel as geglo is vooraf bepaal om die ewige lewe.
13:49 Ook het die woord van die Here is versprei oor die hele streek.
13:50 Maar die Jode aangehits 'n paar toegewyde en eerlike vroue, en die leiers van die stad. En hulle het 'n vervolging teen Paulus en Barnabas. En hulle het hulle weg van hul dele.
13:51 maar hulle, skud die stof van hul voete teen hulle, het verder gegaan na Ikónium.
13:52 Die dissipels was ook gevul met blydskap en met die Heilige Gees.

Handelinge van die Apostels 14

14:1 Nou het dit gebeur in Ikónium dat hulle saam in die sinagoge van die Jode, en hulle het in so 'n manier dat 'n oorvloedige menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het.
14:2 Tog werklik, die Jode wat ongelowige het aangehits was en enflamed die gemoedere van die heidene teen die broeders.
14:3 En so, hulle gebly vir 'n lang tyd, waarnemende getrou in die Here, bied getuienis aan die woord van sy genade, die verskaffing van tekens en wonders deur hulle hande plaasvind.
14:4 Toe die menigte van die stad was verdeeld. En beslis, sommige het met die Jode, nog werklik ander was met die Apostels.
14:5 En toe 'n aanval was beplan deur die nasies en die Jode met hul leiers, sodat hulle kan behandel hulle met minagting en stenig,
14:6 hulle, besef hierdie, saam gevlug na Listre en Derbe, stede van Likaónië, en om die hele omliggende gebied. En hulle evangelisasie in daardie plek.
14:7 En 'n sekere man sit in Listre, afgeskakel in sy voete, lam van die skoot van sy moeder, wat nog nooit geloop.
14:8 Hierdie man geluister terwyl Paulus spreek. en Paulus, kyk na hom aandagtig, en wis dat hy geloof het, sodat hy kan genees,
14:9 gesê met 'n groot stem, "Staan regop op jou voete!"En hy het opgespring en begin rondloop rondom.
14:10 Maar toe die skare het gesien wat Paulus gedoen het, Toe verhef hulle hul stem in die Likaonies taal, sê, "Die gode, die voorkoms van die mense geneem, het neergedaal na ons!"
14:11 En hulle het vir Bárnabas, 'Jupiter,'Tog werklik hulle Paulus, 'Mercury,'Want hy was die voortou spreker.
14:12 ook, die priester van Jupiter, wat buite die stad was, in die voorkant van die hek, bring in stiere en kranse, was bereid om offers te bring met die mense.
14:13 En sodra die Apostels, Barnabas en Paulus, het dit gehoor, skeur hulle broeke, hulle spring in die skare, uitroep
14:14 en sê: "Mans, hoekom sou jy dit doen? Ons is ook sterflinge, manne soos julle, verkondig aan julle te omskep, van hierdie nietige dinge, om die lewende God, wat hemel en aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak.
14:15 In vorige geslagte, Hy toegelaat dat al die nasies loop in hul eie maniere.
14:16 maar beslis, hy het hom nie verlaat sonder getuienis, om goed te doen uit die hemel, gee reën en vrugbare tye, vulling hul harte met voedsel en vrolikheid te vervul. "
14:17 En deur te sê hierdie dinge, hulle was skaars in staat om die skare in toom te hou van immolating om hulle.
14:18 Nou Jode van Antiochíë en Ikónium aangekom daar. En die skare omgepraat, hulle Paulus gestenig en sleep hom buitekant die stad, hom dink aan dood.
14:19 Maar toe die dissipels gestaan ​​om hom, Hy het opgestaan ​​en in die stad. En die volgende dag, Hy het ook saam met Barnabas vir Derbe.
14:20 En toe hulle daardie stad geëvangeliseerde, en het baie geleer, het hulle teruggegaan weer na Listre en Ikónium en Antiochíë,
14:21 versterking van die siele van die dissipels, en hulle vermaan dat hulle altyd in die geloof moet bly, en dat dit nodig is vir ons om in die koninkryk van God deur baie verdrukkinge in.
14:22 En toe hulle priesters vir hulle in elke kerk gestig, en gebid en gevas, hulle geprys hulle aan die Here, in wie hulle geglo.
14:23 En reis deur middel van Pisídië, hulle het geseil na Pamfílië.
14:24 En die woord van die Here in Perge het gepraat, hulle afgegaan na Attálië.
14:25 En van daar af, weggevaar na Antiochíë, waar hulle aan die genade van God vir die werk wat hulle nou het bereik.
14:26 En toe hulle daar aangekom en het bymekaargekom die kerk, vertel hulle wat groot dinge God met hulle gedoen het, en hoe hy die deur van geloof vir die heidene geopen.
14:27 En hulle gebly vir 'n aansienlike bedrag van die tyd met die dissipels.

Handelinge van die Apostels 15

15:1 En sekere mense, neerdaal uit Judea, is die onderrig van die broers, "As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses, jy kan nie gered word nie. "
15:2 Daarom, Paulus en Barnabas het geen klein opstand teen hulle, hulle besluit dat Paulus en Barnabas, en 'n paar van die opponerende kant, moet optrek na die apostels en priesters in Jerusalem oor hierdie vraag.
15:3 Daarom, gelei deur die kerk, hulle reis deur Fenisië en Samaria, beskrywing van die bekering van die heidene. En hulle het 'n groot vreugde onder al die broers.
15:4 En toe hulle in Jerusalem aangekom, hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge, verslagdoening watter groot dinge God met hulle gedoen het.
15:5 Maar 'n paar van die party van die Fariseërs, diegene wat gelowiges was, opgestaan ​​en gesê, "Dit is noodsaaklik dat hulle besny moet word en om opdrag gegee word om die wet van Moses te onderhou."
15:6 En die apostels en die ouderlinge het vergader om te sorg van hierdie saak.
15:7 En nadat 'n groot twis plaasgevind het, Petrus opgestaan ​​en vir hulle gesê:: "Noble broers, jy weet wat, in die afgelope dae, God het gekies uit ons, deur my mond, Heidene na die woord van die evangelie en om te glo hoor.
15:8 en God, wat harte weet, Aangebied getuienis, deur die Heilige Gees aan hulle, net soos aan ons.
15:9 En hy onderskei niks tussen ons en hulle, hulle harte gereinig het deur die geloof.
15:10 Gee dan nou, hoekom doen jy versoek God om 'n juk op die nek van die dissipels te lê, wat ons vaders en ook ons ​​nie in staat is om te dra nie?
15:11 Maar deur die genade van die Here Jesus Christus, Ons glo om gered te word, op dieselfde wyse ook as hulle. "
15:12 Dan was die hele menigte stil. En hulle luister na Barnabas en Paulus, beskryf wat groot tekens en God wonders onder die heidene gedoen het deur hulle.
15:13 En nadat hulle geswyg het nie, James gereageer deur te sê: "Noble broers, luister vir my.
15:14 Simon het verduidelik op watter wyse God eerste besoek, so as om te neem van die nasies 'n volk om sy naam.
15:15 En die woorde van die profete is in ooreenstemming met hierdie, net soos dit geskryf is:
15:16 'En ná hierdie dinge, Ek sal teruggaan, en Ek sal die vervalle hut van Dawid weer op te bou, wat af geval het. En Ek sal sy puin herbou, en Ek sal dit oprig,
15:17 sodat die res van die mense die Here kan soek, saam met al die nasies oor wie my naam is opgeroep, sê die Here, wat doen hierdie dinge. "
15:18 Om die Here, sy eie werk is bekend van die ewigheid.
15:19 As gevolg van hierdie, Ek oordeel dat diegene wat tot bekering gekom om God uit die heidene is nie te versteur,
15:20 maar in plaas daarvan dat ons skryf aan hulle, dat hulle hulself moet hou van die besoedeling van die afgode, en van hoerery, en van alles wat is versmoor, en van bloed.
15:21 vir Moses, vanaf die antieke tyd, het in elke stad diegene wat hom verkondig in die sinagoges gehad, waar hy elke sabbat gelees word. "
15:22 Toe het die apostels en die ouderlinge, met die hele Kerk, om manne uit hulle te kies, en stuur na Antiochíë, saam met Paulus en Barnabas, en Judas, wat die bynaam Bars Abbas genoem was, en Silas, skitterend manne wat voorgangers onder die broeders,
15:23 wat geskryf is deur hul eie hande: "Die apostels en die ouderlinge, broers, aan diegene wat in Antiochíë en Sírië en Cilícië, broers van die heidene, groete.
15:24 Aangesien ons gehoor het dat sommige, uitgaan uit ons, het jy ontsteld met woorde, opdrag gegee het, aan wie het ons geen gebod,
15:25 dit was goed in ons, vergader as een, om mense te kies en om hulle aan jou stuur, met ons mees geliefde Bárnabas en Paulus--:
15:26 manne wat oorhandig hul lewens namens die Naam van onse Here Jesus Christus.
15:27 Daarom, Ons het Judas en Silas gestuur, wat hulself ook, met die gesproke woord, herbevestig om jou dieselfde dinge.
15:28 Want dit goed het gelyk of die Heilige Gees en ons het geen verdere las op julle te lê, behalwe hierdie noodsaaklike dinge:
15:29 dat jy onthou van dinge geskep roep om afgode, en van bloed, en uit wat is versmoor, en van hoerery. Jy sal goed doen om jul hiervan onthou van hierdie dinge. Vaarwel. "
15:30 En so, nadat die hand gewys, hulle afgegaan na Antiochíë. En bymekaar laat kom die skare, hulle die brief.
15:31 En toe hulle dit gelees, hulle verbly deur hierdie troos.
15:32 Maar Judas en Silas, synde ook profete was self, troos die broers met baie woorde, en hulle versterk.
15:33 Toe, na 'n paar meer tyd spandeer daar, hulle was die hand gewys met vrede, deur die broers, aan diegene wat hulle gestuur.
15:34 Maar dit Silas het besluit om daar te bly. So Judas alleen vertrek na Jerusalem.
15:35 En Paulus en Barnabas gebly in Antiochíë, met vele ander, onderrig en evangelisasie die Woord van die Here.
15:36 Toe, na 'n paar dae, Paulus sê vir Barnabas, "Kom ons gaan terug na die broers besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe hulle is. "
15:37 En Barnabas wou vir Johannes neem, wat ook Markus genoem, saam met hulle ook.
15:38 Maar Paulus het gesê dat hy nie mag ontvang, aangesien hy hom uit hulle by Pamfílië, en hy het nie gegaan met hulle in die werk.
15:39 En daar plaasgevind het 'n twis, tot so 'n mate dat hulle het van mekaar. en Barnabas, inderdaad die neem van Mark, weggevaar na Ciprus.
15:40 Tog werklik, Paul, die keuse van Silas, uiteengesit, deur die broers wat gelewer word aan die genade van God.
15:41 En hy gereis Sírië en Cilícië deurgegaan, bevestiging van die Kerke, hulle opdrag gee om die voorskrifte van die apostels en die ouderlinge hou.

Handelinge van die Apostels 16

16:1 Toe kom hy by Derbe en Listre. En kyk, 'n dissipel met die naam van Timótheüs, was daar, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, sy pa 'n Griek.
16:2 Die broers wat in Listre en Ikónium gelewer goeie getuienis aan hom.
16:3 Paulus wou hierdie man om te reis saam met hom, en neem hom, Hy besny hom, as gevolg van die Jode wat in daardie streke was. Want hulle het almal geweet dat sy vader 'n Griek.
16:4 En terwyl hulle besig was op reis deur die stede, hulle aan hulle die dogmas wat gehou moet word, wat bepaal word deur die apostels en die ouderlinge in Jerusalem was.
16:5 En beslis, Die kerke was om versterk deur die geloof en het aan die toeneem in getal elke dag.
16:6 Toe, terwyl die kruising deur die land Frígië en Galásië, hulle voorkom word deur die Heilige Gees uit die Woord praat in Asië.
16:7 Maar wanneer hulle in Mísië aangekom, hulle probeer om na Bithínië te gaan, maar die Gees van Jesus het na hulle nie toelaat.
16:8 Toe, nadat hulle oorgevaar deur Misië, hulle af na Troas.
16:9 En 'n gesig in die nag aan die lig gekom om Paul van 'n Macedóniër, staan ​​en pleit by hom, en sê: "Ry na Macedónië en help ons!"
16:10 Toe, nadat hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedónië uiteengesit, nadat verseker dat God ons geroep het om die evangelie verkondig aan hulle.
16:11 En vaar uit Troas, neem 'n direkte pad, ons by Samothrace, en op die volgende dag, by Neapolis,
16:12 en daarvandaan na Filíppi, wat is die vernaamste stad in die gebied van Macedonië, 'n kolonie. Nou was ons in hierdie stad 'n paar dae, saam toekenning.
16:13 Toe, op die sabbatdag, Ons loop buite die hek, langs 'n rivier, waar daar was 'n gebed byeenkoms wees. En sit, ons praat met die vroue wat vergader.
16:14 En 'n sekere vrou, vernoem Lydia, 'n verkoper van pers in die stad Thiatíre, godvresend, geluister. En die Here het haar hart geopen ontvanklik vir om te wees wat Paulus gesê het.
16:15 En toe sy gedoop is, met haar huisgesin, Sy het gepleit met ons, sê: "As jy oordeel dat ek in die Here glo, tree in my huis en in te dien daar. "En sy oortuig ons.
16:16 Toe gebeur dit dat, as ons gaan uit na gebed, 'n sekere meisie, met 'n waarsêende gees, ons ontmoet. Sy was 'n bron van groot wins vir haar eienaars, deur haar waarsêery.
16:17 hierdie meisie, volgende Paulus en ons gevolg, huil uit, sê: "Hierdie manne is dienaars van die Allerhoogste God! Hulle is om aan julle die weg van verlossing!"
16:18 Nou hulle goed sy op hierdie manier vir baie dae. maar Paulus, en tegelykertyd bedroef was, omgedraai en vir die gees gesê, "Ek beveel jou, in die naam van Jesus Christus, om uit te gaan van haar. "En dit het gegaan in daardie selfde uur.
16:19 Maar vir haar eienaars, sien dat die hoop van hulle wins weg was, aangekeer Paulus en Silas, en hulle het hul na die regeerders op die hofgebou.
16:20 En die aanbieding van hulle voor die regters, hulle sê: "Hierdie manne is kommerwekkend ons stad, omdat hulle Jode.
16:21 En hulle is die aankondiging van 'n manier wat nie geoorloof is vir ons om te aanvaar of te onderhou, omdat ons Romeine is. "
16:22 En die mense gehaas saam teen hulle. En die landdroste, skeur hulle broeke, het hulle beveel om geslaan met stokke.
16:23 En toe hulle baie angel op hulle toegedien, hulle gooi dit in die tronk, opdrag aan die wag om hulle na te kyk.
16:24 En omdat hy hierdie soort van orde gekry, Hy gooi dit in die binneland tronksel, en hy beperk hul voete met voorrade.
16:25 Toe, in die middel van die nag, Paulus en Silas besig om te bid en God te prys. En diegene wat ook in aanhouding was het na hulle geluister.
16:26 Tog werklik, daar was 'n skielike aardbewing, so groot dat die fondamente van die gevangenis verskuif. En onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die bindings van almal vrygelaat.
16:27 Toe die tronkbewaarder, nadat Jarred wakker, en sien die deure van die gevangenis oop, sy swaard getrek en bedoel om hom dood te maak, die mening dat die gevangenes ontvlug het.
16:28 Maar Paulus het met 'n groot stem, sê: "Doen geen skade aan jouself, want ons is almal hier!"
16:29 Dan vra vir 'n ligte, het hy. en bewing, Hy het voor die voete van Paulus en Silas.
16:30 En buite bring hulle, Hy het gesê, "Menere, wat moet ek doen, sodat ek gered kan word?"
16:31 En hulle antwoord, "Glo in die Here Jesus, en dan sal jy gered word, met jou huisgesin. "
16:32 En hulle het die Woord van die Here aan hom, saam met almal wat in sy huis was.
16:33 en hy, neem hulle in dieselfde uur van die nag, gewas hul angel. En hy is gedoop, en langs sy hele huishouding.
16:34 En toe hy hulle gebring na sy eie huis, Hy het ook 'n tafel vir hulle. En hy was vreugdevolle, met sy hele huisgesin, glo in God.
16:35 En wanneer die daglig aangekom, stuur die regters die kursusgangers, sê, "Laat daardie manne los."
16:36 Maar die gevangenis bewaak het hierdie woorde aan Paulus: "Die regters het julle vrygestel gestuur. Gee dan nou, vertrek. Gaan in vrede. "
16:37 Maar Paulus sê vir hulle:: "Hulle het ons in die openbaar geslaan, alhoewel ons nie veroordeel. Hulle het gegooi manne wat Romeine is in die tronk. En nou wil hulle ons wegry in die geheim? Nie so nie. Plaas, laat hulle na vore te kom,
16:38 en laat ons verdryf U hulle. "Dan berig die kursusgangers het hierdie woorde aan die regters. En op die aanhoor van dat hulle Romeine was, Daarom was hulle bevrees.
16:39 en sy aankoms, hulle gesmeek hulle, en lei hulle uit, hulle het hulle gesmeek om af te wyk van die stad.
16:40 En hulle het weggegaan van die gevangenis en in die huis van Lídia gegaan. En toe Hy die broers gesien, hulle getroos hulle, en dan stel hulle uit.

Handelinge van die Apostels 17

17:1 Toe het hulle deur Amphipolis en Apollónië gestap, hulle het geseil na Thessaloníka, waar 'n sinagoge van die Jode.
17:2 Toe Paulus, volgens gewoonte, aangegaan om hulle. En drie sabbatte lank hy betwis met hulle oor die Skrif,
17:3 interpretasie en die slotsom gekom dat dit nodig was vir die Christus ly en weer opstaan ​​uit die dood, en dat "dit is die Jesus Christus, wie ek die aankondiging aan jou. "
17:4 En sommige van hulle gelowig geword en is gekoppel aan Paulus en Silas, en 'n groot aantal van hulle was uit die dienaars en die heidene, en nie 'n paar was edel vroue.
17:5 Maar die Jode, jaloers, en by sekere kwaaddoeners onder die algemene mans, veroorsaak 'n versteuring, en hulle het die stad. En toegang tot 'n posisie naby die huis van Jason, En hulle het probeer om hulle te lei na die mense.
17:6 En toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die regeerders van die stad, uitroep: "Hierdie mense is tog die een wat die stad het geroer. En hulle het hier,
17:7 en Jason het hulle ontvang. En al die manne op te tree teen die bevele van die keiser, sê dat daar 'n ander koning, Jesus. "
17:8 En hulle aangehits die mense. En die leiers van die stad, op hulle dit hoor,
17:9 En toe Hy 'n verduideliking van Jason en die ander ontvang, vrygestel hulle.
17:10 Tog werklik, die broers dadelik Paulus en Silas in die nag na Beréa. En toe hulle aangekom het, hulle het die sinagoge van die Jode.
17:11 Maar hierdie mense was edelmoediger as dié wat by Tessalonika was. Hulle het die woord met alle entoesiasme, daaglikse ondersoek van die Skrif om te sien of hierdie dinge so was.
17:12 en inderdaad, baie geglo onder hulle, sowel as 'n groot aantal onder die eerbare-Joodse mans en vroue.
17:13 Toe, toe die Jode van Thessaloníka verneem het besef dat die Woord van God ook verkondig in Beréa deur Paulus, hulle het daar ook, verwek en die menigte ontstellende.
17:14 En dan die broers vinnig gestuur Paul weg, sodat hy kan reis deur die see. Maar Silas en Timótheüs het daar gebly.
17:15 Dan diegene wat lei Paul het hom tot by Athéne. En toe Hy 'n bevel ontvang het van hom aan Silas en Timoteus, dat hulle vinnig moontlik na hom te kom, hulle uiteengesit.
17:16 En terwyl Paulus gewag vir hulle in Athene, sy gees opgewek binne hom, sien dat die stad oor te afgodery.
17:17 En so, Hy was om met die Jode in die sinagoge, en met die aanbidders, en in openbare plekke, regdeur elke dag, met wie daar was.
17:18 Nou sekere Epikuréïese en die Stoïsynse wysgere het met die argument met hom. En sommige het gesê, "Wat beteken hierdie saaier van die Woord wil sê?"Nog ander het gesê, "Dit lyk of hy 'n verkondiger is vir nuwe duiwels wees." Want Hy is die aankondiging van hulle Jesus en die opstanding.
17:19 En hom arrest, Toe bring hulle hom na die Areopagus, sê: "Is ons in staat om te weet wat hierdie nuwe leer is, waaroor jy praat?
17:20 Vir u sekere nuwe idees bring om ons ore. En so het ons sou graag wou weet wat dit tog kan wees. "
17:21 (Nou het al die Atheners, en aankoms Besoekers, was self beset met niks anders as praat of hoor verskeie nuwe idees.)
17:22 maar Paulus, staan ​​in die middel van die Areopagus, gesê: "Manne van Athene, Ek het gemerk dat in alles wat jy is eerder bygelowige.
17:23 Want terwyl ek verbygaan en merk jul drekgode, Ek het ook gevind dat daar 'n altaar, waarop geskryf is: Aan 'n onbekende God. Daarom, wat jy aanbid in onkunde, dit is wat ek verkondig aan julle:
17:24 die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, die Een wat die Here van hemel en aarde, wat nie leef in tempels met hande gemaak.
17:25 Nie beteken hy deur die hande van die mense, asof 'n behoefte aan iets, want dit is hy wat gee om alles te onderhou lewe en asem en alles.
17:26 En hy het gedoen, uit een, elke familie van die mens: om te lewe op die oppervlakte van die hele aarde, die bepaling van die feestye en die grense van hulle woonplek,
17:27 so as om God te soek, indien miskien kan hulle hom oorweeg of hom te vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons.
17:28 Want in Hom lewe ons, en skuif, en bestaan. "Net soos sommige van julle digters ook gesê. Want ons is ook sy geslag. "
17:29 Daarom, want ons is van die familie van God, Ons moet nie oorweeg goud of silwer of edelgesteentes, of die gravures van kuns en van die verbeelding van die mens, 'n voorstelling van wat Goddelike is nie.
17:30 en inderdaad, God, Hy kyk af na die onkunde van hierdie tye sien, het nou aangekondig dat die mense wat almal oral boete moet doen.
17:31 Want hy was 'n dag waarop Hy die wêreld in aandele sal oordeel aangestel, deur die man wat Hy aangestel, bied geloof aan alle, deur Hom uit die dood. "
17:32 En toe hulle hoor oor die opstanding van die dooies, inderdaad, sommige was spottend, terwyl ander weer het gesê, "Ons sal weer na julle hieroor luister."
17:33 En so het Paulus van hulle midde.
17:34 Tog werklik, sekere mense, gehoor gee aan hom, het glo. En onder hulle was ook Dionísius, die Areopagiet, en 'n vrou met die naam van Dámaris, en ander saam met hulle.

Handelinge van die Apostels 18

18:1 Ná hierdie dinge, teruggegaan het van Athene, sy aankoms in Korinthe.
18:2 En op soek na 'n sekere Jood met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs aangekom het uit Italië met Priscilla sy vrou, (omdat Claudius al die Jode beveel het uit Rome moes vertrek,) Hy het saam met hulle.
18:3 En omdat hy van dieselfde ambag, Hy ingedien saam met hulle en besig was. (Nou was hulle tentmakers van ambag.)
18:4 En hy was met die argument in die sinagoge op elke Sabbat, die bekendstelling van die naam van die Here Jesus. En hy oorreed Jode sowel as Grieke.
18:5 En toe Silas en Timoteus het aangekom van Macedónië, Paul staan ​​vas in die Woord, wat getuig van die Jode wat Jesus is die Christus.
18:6 Maar sedert hulle hom weerspreek en lasterlike, Hy skud sy klere en sê vir hulle:: "Jou bloed is op julle hoof. Ek is skoon. Van nou af, Ek sal gaan na die heidene. "
18:7 En die beweging van daardie plek, Hy het in die huis van 'n man, vernoem Titus die Net, godvresend, wie se huis is omring met die sinagoge.
18:8 nou Crispus, 'n leier van die sinagoge, geglo in die Here, met sy hele huis. En baie van die Korinthiërs, op verhoor, gelowig geword en is gedoop.
18:9 Toe sê die Here vir Paulus, deur 'n gesig in die nag: "Moenie bang wees nie. Plaas, uit te spreek en moenie swyg nie.
18:10 Want Ek is met jou. En niemand sal hou van wat jy neem, so as om te doen wat jy skade. Vir baie van die mense in hierdie stad is met my. "
18:11 Toe het hy hom daar vir 'n jaar en ses maande, en die woord van God onder hulle geleer.
18:12 Maar toe Gállio goewerneur van Acháje was, die Jode het hom klaargemaak met eenparig teen Paulus. En hulle het hom aan die tribunaal,
18:13 sê, "Hy haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer."
18:14 Toe, En toe Paulus besig om sy mond oop te maak, Gallio vir die Jode gesê: "As dit was 'n paar kwessie van onreg, of 'n bose daad, O edele Jode, Ek sou jou te ondersteun, soos behoorlike.
18:15 Maar as werklik dit is vrae oor 'n woord en oor name en die wet, jy moet sien om dit self. Ek sal nie die regter van sulke dinge nie. "
18:16 En hy het beveel dat hulle uit die tribunaal.
18:17 maar hulle, arrest Sósthenes, 'n leier van die sinagoge, klop hom in die voorkant van die tribunaal. En Gállio het geen kommer vir hierdie dinge.
18:18 Tog werklik, Paul, nadat hy gebly het vir baie meer dae, met sê totsiens aan die broers, geseil in Sirië, en by hom was Priscilla en Aquila. Nou het hy sy kop geskeer in Kenchréë, want hy het 'n gelofte gedoen.
18:19 En hy het by Éfese, en Hy het hulle verlaat agter daar. Tog werklik, hy homself, die aangaan van die sinagoge, was om met die Jode.
18:20 Toe, hoewel hulle hom vra vir 'n lang tyd om te bly, dat hy nie sou saamstem.
18:21 Plaas, groet en vir hulle vertel, "Ek sal weer na julle terugkom, God wil,"Hy het ook uit Éfese.
18:22 En nadat hy na Cesaréa afgebring, Hy het opgegaan na Jerusalem, en hy begroet die kerk daar, en dan het Hy na Antiochíë.
18:23 En 'n hele ruk nadat spandeer daar, Hy uiteengesit, en hy het ten einde deur die land Galásië en Frígië, al die dissipels versterk.
18:24 En 'n sekere Jood met die naam Apollo, wat in Alexandríë gebore, 'n welsprekende man wat kragtig met die Skrif was, aangekom in Éfese.
18:25 Hy is opgelei in die weg van die Here. En vurig van gees, Hy het gepraat en onderrig van die dinge wat van Jesus, maar weet net van die doop van Johannes.
18:26 En so, Hy het begin om getrou te tree in die sinagoge. En toe Priscilla en Aquila het hom gehoor, hulle neem hom opsy en uitgelê die weg van die Here aan hom meer deeglik.
18:27 Toe, aangesien hy wou gaan na Acháje, die broers het 'n vermaning aan die dissipels, sodat hulle Hom gevange kon neem. En toe hy aankom, Hy het talle gesprekke met diegene wat geglo het.
18:28 Want was hy heftig en in die openbaar berispe die Jode, deur die onthulling deur die Skrifte bewys dat Jesus die Christus is.

Handelinge van die Apostels 19

19:1 Dit gebeur nou dat, terwyl Apollo in Korinthe was, Paul, nadat hy weggetrek deur die boonste streke, aangekom in Éfese. En hy het met sommige dissipels.
19:2 En hy het vir hulle gesê, "Na glo, het jy die Heilige Gees ontvang?"Maar hulle sê vir hom:, "Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees."
19:3 Tog werklik, Hy het gesê, "Dan is met wat is julle gedoop?"Toe sê hulle:, "Met die doop van Johannes."
19:4 Toe sê Paulus: "Johannes het die mense met die doop van bekering, sê dat hulle in die Een wat ná hom kom moet glo, dit is, in Jesus. "
19:5 By die aanhoor van hierdie dinge, hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus.
19:6 En toe Paulus sy hande op hulle opgelê, die Heilige Gees gekom oor hulle. En hulle spreek in tale en profeteer.
19:7 Maar die manne was hulle omtrent twaalf in al.
19:8 Toe, op die invoer van die sinagoge, Hy is getrou praat vir drie maande, geredeneer en hulle probeer oortuig van die koninkryk van God.
19:9 Maar wanneer sekere mense het verhard en sal nie glo, vloek die weg van die Here in die teenwoordigheid van die skare, Paul, terug te trek uit hulle, die dissipels afsonderlik geneem, daaglikse betwis in 'n sekere skool van Tirannus.
19:10 Nou is dit gedoen in die hele twee jaar, sodat al die inwoners van Asië geluister na die Woord van die Here, Jode sowel as Grieke.
19:11 En God het die totstandbrenging van 'n kragtige en ongewoon wonderwerke deur die hand van Paulus,
19:12 soveel so dat selfs wanneer klein lappe en mantels van sy liggaam gebring aan die siek, die siektes onttrek hulle en die bose geeste vertrek.
19:13 Toe, selfs 'n paar van die reis rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders het probeer om die naam van die Here Jesus roep oor die wat bose geeste gehad het, sê, "Ek bind jou met 'n eed deur Jesus, wat Paulus verkondig. "
19:14 En daar was sommige Jode, die sewe seuns van Skeva, leiers onder die priesters,, wat optree in hierdie manier.
19:15 Maar 'n bose gees het geantwoord deur te sê om hulle: "Jesus ek weet, en van Paulus weet ek. Maar wie is jy?"
19:16 En die man, in wie daar was 'n bose gees, spring op hulle en kry die beter van hulle albei, hulle oorwin, sodat hulle gevlug het uit daardie huis, naak en gewond.
19:17 En so, dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat woon in Éfese. En 'n vrees het oor hulle almal. En die naam van die Here Jesus is groot gemaak.
19:18 En baie gelowiges is wat aankom, belydenis, en die aankondiging van hul dade.
19:19 En baie van die wat vreemd sektes het gevolg bymekaar gebring hul boeke, en hulle het dit in die oë van die hele. En nadat die bepaling van die waarde van hierdie, hulle het die prys tot vyftig duisend pennings wees.
19:20 Op hierdie manier, die Woord van God is sterk aan die toeneem en is tans bevestig.
19:21 Toe, wanneer dit klaar was, Paul besluit in die Gees, na die kruising van om deur Macedónië en Acháje, om te gaan na Jerusalem, sê, "Toe, nadat ek daar gewees het, dit is wat nodig is vir my om Rome ook sien. "
19:22 Maar stuur twee van diegene wat besig was om hom, Timothy en Erastus, na Macedónië, hy homself gebly vir 'n tyd in Asië.
19:23 Nou op daardie tydstip, daar plaasgevind geen klein opskudding met betrekking tot die Weg van die Here.
19:24 Vir 'n sekere man met die naam Demetrius, 'n silwersmid maak silwer tempels vir Diana, is die verskaffing van 'n aansienlike verdienste aan vakmanne.
19:25 En roep hulle saam, met diegene wat in diens geneem is op dieselfde manier, Hy het gesê: "Mans, jy weet dat ons inkomste is uit hierdie verdienste.
19:26 En jy sien en hoor dat hierdie man Paul, deur oorreding, afgewys en 'n groot menigte, nie net van Efese, maar van byna die hele Asië, sê, Dít is nie gode wat gemaak is deur die hande. "
19:27 So, Nie net is dit, ons beroep, in gevaar in repudiëring gebring, maar ook die tempel van die groot godin Diana sal as niks geag nie! Dan selfs haar majesteit, wie die hele Asië en die wêreld aanbid, sal begin om te vernietig. "
19:28 By die aanhoor van hierdie, hulle is vervul met woede, en hulle het geskreeu, sê, "Groot is die Diana van die Efésiërs!"
19:29 En die hele stad heeltemal in verwarring,. En gegryp Gajus en Aristárchus van Macedónië, metgeselle van Paulus, hulle gehaas met geweld, eendragtig, in die amfiteater.
19:30 Toe, wanneer Paulus wou die mense aan te gaan, die dissipels het hom nie toelaat.
19:31 En 'n paar van die leiers van Asië, wat was sy vriende, ook na hom gestuur, versoek dat hy hom nie in die amfiteater bied.
19:32 Maar ander het gehuil uit verskeie dinge. Want die vergadering was in die war, en die meeste het die rede waarom hulle het opgeroep nie weet.
19:33 Sodat hulle gesleep Alexander uit die skare, terwyl die Jode hom vorentoe is stuwend. en Alexander, beduie met sy hand vir stilte, wou die mense 'n verduideliking gee.
19:34 Maar sodra hulle besef dat hy 'n Jood wees, almal met een stem, vir sowat twee ure, was uitroep, "Groot is die Diana van die Efésiërs!"
19:35 En wanneer die skrywer die skare het bedaar, Hy het gesê: "Manne van Efese, nou watter mens is daar tog wat nie weet dat die stad van die Efesiërs is in die diens van die groot godin Diana en van die nageslag van Jupiter?
19:36 Daarom, aangesien hierdie dinge is nie in staat om te weerspreek, Dit is noodsaaklik dat jy kalm wees en niks onbedags te doen.
19:37 Vir jou na vore gebring hierdie manne, wat nie heilig nie lasteraars teen jou godin.
19:38 Maar as Demetrius en die ambagsmanne wat saam met hom 'n saak teen iemand, hulle kan belê in die howe, en daar is regters. Laat hulle mekaar aanklaag.
19:39 Maar as jy wil navraag doen oor ander dinge, hierdie kan in die wettige vergadering beslis word besluit.
19:40 Vir nou is ons in gevaar van skuldigbevinding aan oproer oor gebeure vandag, want daar is niemand skuldig (teen wie ons in staat is om bewyse te verskaf) in hierdie versameling. "En toe hy dit gesê het, Hy verwerp die vergadering.

Handelinge van die Apostels 20

20:1 Toe, En nadat die oproer opgehou, Paul, roeping van die dissipels om homself en hulle vermaan, gesê afskeid. En hy het uit, sodat hy kan gaan na Macedónië.
20:2 En toe hy deur daardie gebiede het geloop en het hulle vermaan met baie preke, Hy het in Griekeland.
20:3 Nadat hy drie maande daar deurgebring, treacheries beplan teen hom deur die Jode, net soos hy was op die punt om te vaar in Sirië. En nadat hy in kennis gestel van hierdie, Hy deur Macedónië terug te.
20:4 Nou die gepaardgaande hom Sópater, die seun van Pyrrhus van Beréa; en ook die Thessalonicense, Aristárchus en Secúndus; en Gaius van Derbe, en Timothy; en ook Tíchikus en Trofimus uit Asië.
20:5 hierdie, nadat hulle voor gegaan het, gewag vir ons in Troas.
20:6 Tog werklik, ons van Filíppi, Maar ná die dae van die ongesuurde brode, en in vyf dae het ons vir hulle in Troas, waar ons gebly het vir sewe dae.
20:7 Toe, op die eerste Sabbat, wanneer ons saam vergader het om brood te breek, Paulus hulle toegespreek, van voorneme is die volgende dag uit te stel. Maar hy langdurige sy preek in die middel van die nag.
20:8 Nou was daar genoeg lampe in die bovertrek, waar ons bymekaarkom.
20:9 En 'n sekere adolessente vernoem Eutychus, sit op die vensterbank, was wat gebuk gaan deur 'n swaar lomerigheid (vir Paulus verkondig op 'n afstand). Toe, as hy gaan slaap, Hy het van die kamer derde vloer afwaartse. En toe hy hom verhef het, hy is dood.
20:10 Wanneer Paulus af gekom om hom, Hy het homself oor hom en, omhels hom, gesê, "Moenie bekommerd wees nie, vir sy siel is nog in hom. "
20:11 En so, opgaan, en brood gebreek, en eet, En toe Hy reg gepraat oor tot daglig, Hy het daarna uiteengesit.
20:12 Nou het hulle die seun in die lewe gebring, en daar was meer as 'n bietjie getroos.
20:13 Dan klim ons aan boord van die skip en weggevaar na Assus, waar ons was om te neem in Paul. Want so het hy homself besluit, aangesien hy besig was om die reis deur die land.
20:14 En toe hy by ons aangesluit het dan in Assus, Ons het hom in, en ons het na Mitiléne gekom.
20:15 En vaar van daar af, op die volgende dag, ons aangekom teenoorgestelde Chios. En naas ons geland na Samos. En op die volgende dag het ons by Miléte.
20:16 Want Paulus het besluit om by Éfese verby te vaar, sodat hy nie sou vertraag word in Asië. Want hy het hom gehaas sodat, asof dit vir hom moontlik, Hy kan die dag van Pinkster in Jerusalem onderhou.
20:17 Toe, stuur van Miléte na Éfese, Toe roep die groter deur geboorte in die kerk.
20:18 En toe hulle by hom kom, was saam, Hy sê vir hulle: "Jy weet dat vanaf die eerste dag toe ek in Asië ingevoer, Ek was met jou, vir die hele tyd, in hierdie manier:
20:19 dien die Here, met alle nederigheid en ten spyte van die trane en beproewinge wat oor my gekom uit die treacheries van die Jode,
20:20 hoe ek niks agtergehou wat van waarde, hoe goed ek aan julle verkondig het, en dat ek jou in die openbaar en die res van die huise geleer,
20:21 kragtig by die Jode en die heidene oor bekering in God en die geloof in onse Here Jesus Christus.
20:22 En nou, kyk, enige verpligting in die gees, Ek gaan Jerusalem, sonder om te weet wat daar sal gebeur met my,
20:23 behalwe dat die Heilige Gees, die een stad, het my gewaarsku, sê dat boeie en verdrukkinge my wag in Jerusalem.
20:24 Maar ek vrees nie een van hierdie dinge. Ek ook nie let op my lewe meer kosbaar te wees, want dit is my eie, met dien verstande dat een of ander manier het ek kan my eie kursus te voltooi en dié van die bediening van die Woord, wat ek ontvang het van die Here Jesus, om te getuig vir die evangelie van die genade van God.
20:25 En nou, kyk, Ek weet dat jy nie meer my aangesig sal sien, julle almal onder wie ek gereis, verkondig die koninkryk van God.
20:26 Om hierdie rede, Ek noem julle as getuies op hierdie selfde dag: dat ek rein is van die bloed van almal.
20:27 Want ek het nie afgewyk van die minste van die aankondiging van elke raad van God aan jou.
20:28 Sorg vir jouself en van die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle gestasioneer as Bishops om die Kerk van God regeer, wat hy gekoop het met sy eie bloed.
20:29 Ek weet dat julle ná my vertrek roofsugtige wolwe onder julle sal betree, nie sal spaar nie die kudde.
20:30 En uit julle self, sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat om die dissipels te lok na hulle.
20:31 As gevolg van hierdie, waaksaam, behou in die geheue dat die hele drie jaar het ek nie ophou, dag en nag, met trane, om elkeen van julle vermaan.
20:32 En nou, Dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade. Hy het die mag om op te bou, en om 'n erfdeel te gee aan almal wat die geheiligdes.
20:33 Ek het nie silwer en goud gesogte, of klere,
20:34 soos julle ook self weet. Vir dit wat nodig is deur my en deur diegene wat saam met my is, hierdie hande voorsien het.
20:35 Ek het alles aan jou geopenbaar, want deur swaar kry op hierdie manier, is dit nodig om die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, hoe het hy gesê, "Dit is saliger om te gee as om te ontvang."
20:36 En toe Hy dit gesê het, neergekniel, Hy bid met almal.
20:37 Toe het 'n groot geween onder hulle almal. En, val op die nek van Paulus, hulle hom gesoen,
20:38 en tegelykertyd bedroef was die grootste deel van regoor die woord wat Hy gesê het, dat hulle nooit sal sien sy gesig. En hulle het hom na die skip.

Handelinge van die Apostels 21

21:1 En ná hierdie dinge het gebeur, nadat teësinnig van hulle geskei, ons seil 'n direkte natuurlik, aankoms by Cos, en op na aanleiding van die dag by Rhodes, en daarvandaan by Pátara.
21:2 En wanneer ons 'n skip vaar oor gekry het om Fenisië, klim aan boord, ons afgevaar.
21:3 Toe, nadat ons oë gevang het van Ciprus, hou dit aan die linkerkant, ons seil op na Sirië, en ons aangekom by Tirus aangekom. Vir die skip gaan sy vrag daar los.
21:4 Toe, nadat ons die dissipels gevind, Ons ingedien daar vir sewe dae. En hulle sê vir Paulus, deur die Gees, dat hy nie op te gaan na Jerusalem.
21:5 En toe die dae verby was, uiteensit, Ons het op; en hulle het almal saam met ons met hulle vroue en kinders, totdat ons buite die stad. En ons op sy knieë neergeval by die kus en gebid.
21:6 En toe ons gesê het vaarwel aan mekaar, Ons klim aan boord van die skip. Daarop het hulle teruggegaan na hul eie.
21:7 Tog werklik, ons reis per boot van Tirus voltooi, ons af na Ptolemáis. En groet die broers, ons gewone kantoorure by hulle vir een dag.
21:8 Toe, nadat waarin die volgende dag, ons in Cesaréa aangekom om. En op die aangaan van die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die sewe diakens was, Ons het by hom gebly.
21:9 En hy het vier dogters, jonkvroue, wat profeteer.
21:10 En terwyl ons uitgestel vir 'n paar dae, 'n sekere profeet van Judea, die naam van Agabus, aangekom.
21:11 en hy, Toe hy by ons kom, het Paulus se gordel, en bindend sy eie hande en voete, Hy het gesê: "So sê die Heilige Gees: Die man wie se gordel dit is, die Jode sal bind op hierdie manier in Jerusalem. En hulle sal hom red in die hande van die heidene te neem. "
21:12 En toe ons dit hoor, ons sowel as diegene wat uit daardie plek was hom gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem.
21:13 Maar Paulus het geantwoord deur te sê: "Wat doen jy bereik deur gehuil en teister my hart? Want ek is bereid, nie net om gebind te wees, maar ook om te sterf in Jerusalem, vir die Naam van die Here Jesus. "
21:14 En omdat ons nie in staat was om hom te oorreed, ons tot bedaring, sê: "Mag die wil van die Here geskied."
21:15 Toe, ná dié dae, Na 'n voorbereiding, Ons het opgevaar na Jerusalem.
21:16 Nou sommige van die dissipels van Cesaréa het ook saam met ons, wat saam met hulle 'n sekere Cypriotische vernoem Mnason, 'n baie ou dissipel, wie se gaste ons sal wees.
21:17 En wanneer ons aangekom het in Jerusalem, die broers het ons gewillig.
21:18 Toe, op die volgende dag, En Paulus het ingegaan met ons na Jakobus se. En al die ouderlinge vergader het.
21:19 En toe hy hulle gegroet, Hy verduidelik elke ding wat God onder die heidene volbring het deur sy bediening.
21:20 En hulle, op die aanhoor van dit, Groot is God en vir hom gesê:: "Jy verstaan, broer, hoeveel duisende daar is onder die Jode wat gelowig geword, en almal is yweraars vir die wet.
21:21 Nou het hulle gehoor oor jou, wat u onderrig die Jode wat onder die heidene leer om te onttrek van Moses, hulle vertel dat hulle moet nie hul seuns besny, nie optree volgens gewoonte.
21:22 Wat is volgende? Die skare behoort te belê. Want hulle sal hoor dat u gekom het.
21:23 Daarom, doen hierdie ding wat ons van u vra: Ons het vier manne, wat onder 'n gelofte.
21:24 Neem hierdie en heilig jouself met hulle, en vereis dat hulle hul koppe skeer. En dan sal almal weet dat die dinge wat hulle gehoor het oor u vals, maar dat jy jouself loop in ooreenstemming met die wet.
21:25 Maar, oor die nasies wat gelowig geword, Ons het 'n besluit dat hulle hulself moet hou van wat reeds geskep roep om afgode geskryf, en van bloed, en uit wat is versmoor, en van hoerery. "
21:26 Toe Paulus, neem die manne op die volgende dag, is gesuiwer met hulle, en hy het die tempel, aankondiging van die proses van die dae van die heiliging, totdat 'n offer sal aangebied word namens elkeen van hulle.
21:27 Maar toe die sewe dae bereik voltooiing, die Jode wat uit Asië was, toe hulle hom in die tempel gesien het, aangehits al die mense, en hulle het die hande aan hom, uitroep:
21:28 "Manne van Israel, help! Dit is die man wat onderrig, almal, oral, teen die volk en die wet en hierdie plek. Verder, Hy het selfs gebring nasies in die tempel, en hy het hierdie heilige plek geskend. "
21:29 (Want hulle het vantevore Trófimus gesien, die Efésiër, in die stad by hom, en gedink dat Paulus hom in die tempel gebring het.)
21:30 En die hele stad is opgewek. En dit gebeur dat die mense saam gehardloop. En arrest Paul, hulle sleep hom buitekant van die tempel. En dadelik is die deure gesluit.
21:31 Toe, onderwyl hulle probeer om hom dood te maak, dit is gerapporteer word aan die owerste oor duisend van die groep: "Al Jerusalem is in verwarring."
21:32 En so, neem onmiddellik soldate en hoofmanne oor honderd, Hy storm na hulle. En toe hulle die owerste oor duisend en die soldate gesien het, hulle opgehou het om te staak Paul.
21:33 Toe die owerste, nader, aangekeer hom en beveel dat hy gebind te wees met twee kettings. En hy het gevra wie hy was en wat hy gedoen het.
21:34 Dan is hulle uitroep verskeie dinge binne die skare. En omdat hy kon niks duidelik verstaan ​​as gevolg van die geraas, Hy het beveel dat hy in die kamp gebring moes word.
21:35 En toe hy aankom by die trappe, dit gebeur dat hy deur die soldate gedra, as gevolg van die bedreiging van geweld van die skare af.
21:36 Want die menigte van die volk was volgende en uitroep, "Vat hom weg!"
21:37 En as Paulus begin in die kamp gebring moes word, sê Hy vir die owerste, "Is dit toelaatbaar vir my om iets vir jou sê?"En hy het gesê, "Jy weet Griekse?
21:38 So dan, is jy nie die Egiptenaar wat voor hierdie dae aangehits 'n rebellie en gelei in die woestyn vierduisend moordende mans?"
21:39 Maar Paulus sê vir hom:: "Ek is 'n man, inderdaad 'n Jood, uit Tarsus in Cilícië, 'n burger van 'n bekende stad. So ek jou petisie, Laat my aan die mense te praat. "
21:40 En toe hy hom toestemming gegee, Paul, op die trappe staan, beduie met sy hand vir die volk. En toe 'n groot stilte plaasgevind, Hy het met hulle in die Hebreeuse taal, sê:

Handelinge van die Apostels 22

22:1 "Noble broers en vaders, luister na die verduideliking wat ek nou vir jou gee. "
22:2 En toe hulle hoor hom praat om hulle in die Hebreeuse taal, hulle aangebied om 'n groter stilte.
22:3 En hy het gesê: "Ek is 'n Joodse man, gebore op Tarsus in Cilícië, maar wat in hierdie stad langs die voete van Gamaliël, geleer volgens die waarheid van die wet van die vaders, yweraars vir die wet, net soos julle almal ook tot vandag toe.
22:4 Ek vervolg hierdie Way, selfs tot die dood toe, bindend en die lewering van in hegtenis beide mans en vroue,
22:5 net soos die hoëpriester en almal wat 'n groter deur geboorte getuig vir my. Ontvang briewe van hom aan die broers, Ek het na Damaskus, sodat ek kan lei hulle gebind daarvandaan na Jerusalem, sodat hulle gestraf kon word.
22:6 Maar dit gebeur dat, as ek op reis was en is nader Damaskus in die middag, skielik uit die hemel 'n groot lig geskyn rondom my.
22:7 En op die grond val, Ek hoor 'n stem vir my sê:, 'Saul, Saul, waarom vervolg jy My?'
22:8 En ek gereageer, 'Wie is jy, Here?"En hy het vir my gesê, "Ek is Jesus, die Nasaréner, wat jy vervolg. "
22:9 En diegene wat saam met my was, inderdaad, sien die lig, maar hulle het nie gehoor die stem van Hom wat met my spreek.
22:10 En ek het gesê, 'Wat moet ek doen, Here?'Toe sê die Here vir my: 'Staan op, en gaan na Damaskus. En daar, jy sal almal vertel dat jy moet doen. "
22:11 En omdat ek nie kon sien, as gevolg van die glans van daardie lig, Ek is gelei deur die hand deur my metgeselle, en ek het na Damaskus.
22:12 Dan 'n sekere Ananías, 'n man in ooreenstemming met die wet, met die getuienis van al die Jode wat daar woon,
22:13 nader aan my en staan ​​naby, sê vir my, "Broer Saul, sien!"En in daardie selfde uur, Ek kyk na hom.
22:14 Maar hy het gesê: 'Die God van ons vaders het jou vooraf bepaal, sodat jy sal kom om sy wil te ken en sou die Regverdige te sien, en sou die stem uit sy mond te hoor.
22:15 Want jy sal sy getuie te wees om al die mense oor die dinge wat jy gesien en gehoor het.
22:16 En nou, hoekom doen jy vertraag? Staan op, en gedoop word, en was julle sondes weg, deur 'n beroep sy naam. "
22:17 Toe gebeur dit dat, toe ek in Jerusalem teruggekom en gebid het in die tempel, 'n geestelike beswyming kom oor my,
22:18 en ek het gesien hoe hy vir my sê: 'Maak gou! Vertrek vinnig uit Jerusalem! Want hulle sal nie aanvaar jou getuienis aangaande My. "
22:19 En ek het gesê: 'Here, hulle weet dat ek klop en omringende in die tronk, regdeur al die sinagoges, diegene wat geglo het in jou.
22:20 En toe die bloed van jou getuienis Stephen uitgestort, Ek staan ​​in die buurt en is toestem, en ek kyk na die klere van diegene wat hom dood te maak. "
22:21 En hy het vir my gesê, 'Gaan voort. Want Ek stuur jou na ver lande. "
22:22 Nou is hulle luister na hom, Tot by hierdie woord, toe verhef hulle hul stem, sê: "Neem hierdie soort weg van die aarde! Want dit is nie gepas vir hom om te lewe!"
22:23 En terwyl hulle besig was skree, en gooi eenkant hul klere, en gooi stof in die lug,
22:24 die owerste oor duisend het beveel dat hy in die kamp gebring moes word, en om daar bestraffing plaasvind en gemartel, ten einde die rede dat hulle uit geskreeu op hierdie manier teen hom te ontdek.
22:25 En toe hulle hom vasgebind met bande, Paulus sê vir die hoofman oor honderd wat daar staan ​​naby hom, "Is dit u geoorloof om 'n man wat 'n Romeinse burger, en is nog nie veroordeel gésel?"
22:26 By die aanhoor van hierdie, die hoofman oor honderd het na die owerste oor duisend en dit aan hom, sê: "Wat doen jy van plan is om te doen? Want hierdie man is 'n Romeinse burger. "
22:27 En die owerste oor duisend, nader, het vir hom gesê: "Vertel my. Is jy 'n Romeinse?"So het hy gesê, "Ja."
22:28 En die owerste oor duisend het gereageer, "Ek verkry hierdie burgerskap teen groot koste." Daarop sê Paulus:, "Maar ek is gebore om dit te."
22:29 Daarom, diegene wat op pad was om hom te martel, onmiddellik onttrek hom. Die Tribune was insgelyks bang, nadat hy besef het dat hy 'n Romeinse burger, want hy het hom gebind.
22:30 Maar die volgende dag, wil meer ywerig te ontdek wat die rede was dat hy deur die Jode beskuldig, Hy vrygestel hom, en hy het beveel dat die priesters om te belê, met die hele raad. En, vervaardiging Paul, Hy gestasioneer hom onder hulle.

Handelinge van die Apostels 23

23:1 Toe Paulus, stip op die raad, gesê, "Noble broers, Ek het gepraat met 'n volkome goeie gewete voor God, Tot op hierdie dag. "
23:2 En die hoëpriester, Ananias, opdrag gegee vir die wat wou staan ​​in die buurt om hom te slaan op die mond.
23:3 Toe sê Paulus vir hom: "God sal u slaan, gewitte muur! Vir sou jy sit en oordeel my volgens die wet, wanneer, stryd met die wet, jy bestel ek geslaan moet word?"
23:4 En diegene wat staan ​​in die buurt gesê, "Is jy laster oor die hoëpriester van God?"
23:5 Daarop sê Paulus:: "Ek het nie geweet nie, broers, dat hy die hoëpriester. Want daar is geskrywe: Jy mag nie kwaad van die leier van jou volk praat. ""
23:6 nou Paul, wetende dat een groep uit Sadduseërs en die ander was Fariseërs, uitgeroep in die raad: "Noble broers, Ek is 'n Fariseër, die seun van 'n Fariseër! Dit is oor die hoop en die opstanding van die dooies wat ek voor die gereg. "
23:7 En toe hy dit gesê het, twis plaasgevind tussen die Fariseërs en die Sadduseërs. En die menigte het verdeeld geraak.
23:8 Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding, en nie engele, of geeste. Maar die Fariseërs bely albei hierdie.
23:9 Toe het daar 'n groot lawaai. En sommige van die Fariseërs, opstaan, veg, sê: "Ons vind geen kwaad in hierdie man. Wat gebeur as 'n gees met hom gespreek het, of 'n engel?"
23:10 En omdat 'n groot twis gemaak, die Tribune, uit vrees dat Paulus uitmekaar kan skeur deur hulle, beveel dat die soldate te daal en om Hom gevange te neem uit hul midde, en om hom in die vesting bring.
23:11 Toe, op die volgende nag, die Here by hom staan ​​en gesê: "Wees konstante. Want soos jy aangaande My in Jerusalem kragtig getuig het, so ook is dit nodig dat jy om te getuig in Rome. "
23:12 En wanneer daglig aangekom, sommige van die Jode bymekaargekom en hulleself met 'n eed, sê dat hulle nie sou eet of drink totdat hulle Paulus doodgemaak het.
23:13 Nou was daar meer as veertig man wat hierdie eed saam geneem.
23:14 En hulle genader om die leiers van die priesters, en die ouderlinge, en hulle het gesê: "Ons het onsself gesweer met 'n eed, sodat ons niks sal smaak, totdat ons doodgemaak het Paul.
23:15 Daarom, met die raad, jy moet nou kennis gee aan die owerste oor duisend, sodat hy hom kan bring aan jou, asof jy bedoel is om iets anders omtrent hom bepaal. Maar voordat hy nader, Ons het voorbereidings getref om hom dood te maak. "
23:16 Maar die seun van Paulus se suster het gehoor van hierdie, oor hul verraad, hy het gegaan en in die kamp geloop, en hy berig dit aan Paulus.
23:17 en Paulus, roep om hom een ​​van die hoofmanne oor honderd, gesê: "Lei hierdie jongman by die owerste oor duisend. Want hy het iets het om hom te vertel. "
23:18 en inderdaad, Hy het hom geneem en hom na die owerste oor duisend, en hy het gesê, "Paul, die gevangene, het my gevra om hierdie jongman lei tot jy, aangesien hy iets het om te sê vir julle. "
23:19 Toe die owerste, neem hom by die hand, onttrek by hom, en hy het hom gevra: "Wat is dit wat jy vir my vertel?"
23:20 Toe sê hy: "Die Jode het vergader om u te versoek om Paulus môre by die raad te bring, asof hulle bedoel is om hom te bevraagteken oor iets anders.
23:21 maar so waar, jy moet hulle nie glo, want hulle sal hom oorval met meer as veertig man van hulle midde, wat hulself gebind deur 'n eed nie om te eet, nie om te drink, totdat hulle hom dood te maak. En hulle word nou voorberei, hoop vir 'n bevestiging van jou. "
23:22 En dan die owerste oor duisend van die hand gewys die jong man, hom opdrag gee nie om vir iemand te vertel dat hy hierdie dinge aan hom bekend gemaak het.
23:23 Toe, twee van die hoofmanne het genoem, Hy sê vir hulle: "Berei twee honderd soldate, sodat hulle so ver kan gaan as Caesarea, en sewentig ruiters, en twee honderd lig gewapende manne, vir die derde uur van die nag.
23:24 En voor te berei lasdiere om Paulus te voer, sodat hulle hom veilig kan lei tot Felix, die goewerneur. "
23:25 Vir gehou en vol vrees, nie miskien die Jode te gryp hom en maak hom dood, en dat daarna sou hy valslik beskuldig word, asof hy 'n geskenk aanvaar het. En so het hy 'n brief met die volgende:
23:26 "Claudius Lísias, om die hoogedele goewerneur, Felix: groete.
23:27 Diè man, Na sy aangekeer deur die Jode en om oor deur hulle te doodmaak, Ek gered, oorweldigende hulle met soldate, want ek het besef dat hy 'n Romeinse.
23:28 En wil die rede dat hulle beswaar gemaak teen hom weet, Ek het hom na hulle Raad afgebring.
23:29 En ek ontdek dat hy beskuldig word oor twisvrae van hulle wet. Tog werklik, niks wat die dood verdien of gevangenisstraf was binne die beskuldiging.
23:30 En toe ek gekry het nuus van hinderlae, wat deur hulle toeberei was teen hom, Ek het hom na julle, in kennis te stel dat sy beskuldigers ook, sodat hulle hul beskuldigings kan pleit voordat jy. Vaarwel. "
23:31 Daarom het die soldate, neem Paul volgens hulle bestellings, hom in die nag na Antípatris.
23:32 En die volgende dag, stuur die ruiters om saam met hom, hulle het teruggekeer na die vesting.
23:33 En toe hulle in Cesaréa aangekom om en het die brief aan die goewerneur afgelewer, hulle het ook Paulus voor hom.
23:34 En toe hy dit gelees het en gevra het watter provinsie hy was uit, besef dat hy uit Cilícië, Hy het gesê:
23:35 "Ek sal jou hoor, wanneer jou beskuldigers het aangebreek. "En hy het beveel dat hy in die paleis van Herodes gehou moet word.

Handelinge van die Apostels 24

24:1 Toe, na vyf dae, Maar die hoëpriester Ananías het saam met 'n paar van die ouderlinge en 'n sekere Tertúllus, 'n spreker. En hulle het na die goewerneur teen Paulus.
24:2 En gedagvaar Paul, Begin Tertúllus hom beskuldig, sê: "Die meeste uitstekende Felix, want ons het baie vrede deur u, en baie dinge kan reggestel word deur jou voorsienigheid,
24:3 Ons erken hierdie, altyd en oral, met dade van dankbaarheid vir alles.
24:4 Maar dat ek praat by 'n te groot lengte, Ek smeek jou, deur jou genade, kortliks aan ons te luister.
24:5 Ons het hierdie man gevind pes wees, moet aanhitsing partyskap onder al die Jode in die hele wêreld, en die skrywer van die opstand van die sekte van die Nasaréners wees.
24:6 En hy het selfs 'n poging om die tempel te skend. En toe Hy hom aangekeer, Ons wil hê hy moet geoordeel word volgens ons wet.
24:7 maar Lísias, die Tribune, oorweldigende ons met groot geweld, weggeruk hom weg van ons hande,
24:8 bestel dat sy beskuldigers voor u moet kom. Van hulle, jy jouself sal in staat wees, deur te oordeel oor al hierdie dinge, om die rede dat ons hom beskuldig verstaan. "
24:9 En dan die Jode interjected, sê dat hierdie dinge so was.
24:10 Toe, sedert die goewerneur het beduie vir hom om te praat, Paul gereageer: "Die wete dat jy die regter gewees het oor hierdie nasie vir baie jare, Ek sal 'n verduideliking van myself gee met 'n eerlike siel.
24:11 Vir, as jy kan besef, dit het net twaalf dae is vandat ek opgegaan het om te aanbid in Jerusalem.
24:12 En hulle het my nie in die tempel met die argument met iemand, nie veroorsaak dat 'n saamtrek van die mense: nie in die sinagoges, nie in die stad.
24:13 En hulle is nie in staat om te bewys aan jou die dinge waaroor hulle my nou beskuldig,.
24:14 Maar ek bely dit aan jou, wat volgens daardie sekte, wat hulle noem 'n dwaalleer, so doen Ek dien my God en Vader, glo alles wat geskrywe is in die wet en die profete,
24:15 'n hoop in God, wat hierdie ander hulself ook verwag, dat daar 'n toekomstige opstanding van die regverdiges en onregverdiges sal wees.
24:16 En in hierdie, Ek myself altyd daarna streef om 'n gewete wat ontbreek in enige oortreding teenoor God en die mense het.
24:17 Toe, na baie jare, Ek het na my nasie, bring aalmoese en offers en geloftes,
24:18 waardeur verkry ek suiwering in die tempel: nie met 'n skare, nie met 'n opskudding.
24:19 Maar sekere Jode uit Asië is die mense wat moet verskyn voordat jy na my beskuldig, as hulle iets teen my.
24:20 Of toelaat dat hierdie mense hier sê as hulle in my enige ongeregtigheid gevind, terwyl hy voor die raad.
24:21 Vir terwyl staan ​​onder hulle, Ek het uit uitsluitlik oor hierdie een saak: oor die opstanding van die dooies. Dit is hieroor dat ek vandag deur julle geoordeel word. "
24:22 Toe Felix, Na baie kennis het vasgestel oor hierdie Way, het hulle wag, deur te sê, "Wanneer Lísias die owerste oor duisend het aangebreek, Ek sal jou in verhoor neem. "
24:23 En hy het beveel dat 'n hoofman oor honderd na hom te bewaak, en om te rus, en nie aan enige van sy eie verbied Hom gedien.
24:24 Toe, na 'n paar dae, Felix, aankom met sy vrou Drusilla wat 'n Jood was, genoem vir Paul en luister na hom oor die geloof in Christus Jesus.
24:25 En nadat hy toegespreek oor geregtigheid en kuisheid, en oor die toekomstige oordeel, Felix het gebewe, en hy gereageer: "Vir nou, gaan, maar bly onder wag. Toe, by 'n goeie tyd, Ek sal jou laat roep. "
24:26 Hy is ook die hoop dat geld aan hom gegee kon word deur Paul, en as gevolg van hierdie, Hy dikwels ontbied hom en praat met hom.
24:27 Toe, wanneer twee jaar het verbygegaan, Felix is ​​opgevolg deur Portius Festus. En omdat Felix wou veral ten gunste van die Jode wys, hy het Paulus agter as 'n gevangene.

Handelinge van die Apostels 25

25:1 En so, Festus het in die provinsie aangekom, ná drie dae, Hy het opgevaar na Jerusalem van Cesaréa.
25:2 En die leiers van die priesters, en diegene eerste onder die Jode, trek om hom teen Paulus. En hulle het Hom petisie,
25:3 vra vir guns teen Paulus, sodat hy hom sou beveel om gelei te Jerusalem, waar hulle 'n lokval is die handhawing van om hom dood te maak langs die pad.
25:4 Maar Festus het geantwoord dat Paulus in Cesaréa gehou moet word, en dat hy homself sou gou daarheen te gaan.
25:5 "Daarom," hy het gesê, "Laat dié een van julle wat in staat is om, neerdaal op dieselfde tyd, en indien daar enige skuld in die man, hulle kan hom beskuldig. "
25:6 Toe, nadat gebly onder hulle nie meer as tien dae, Hy af na Sesarea. En op die volgende dag, Hy sit in die regterstoel, en hy het beveel dat Paulus voorgebring moes word gelei in.
25:7 En toe hy gebring, het die Jode wat van Jerusalem afgekom het rondom hom, gooi baie ernstige aantygings, waarvan nie een kon hulle bewys.
25:8 Paul aangebied hierdie verdediging: "Niks teen die wet van die Jode, of teen die tempel, of teen die keiser, het ek aanstoot in enige saak. "
25:9 maar Festus, wil 'n groter guns bewys aan die Jode, gereageer het op Paulus deur te sê: "Is jy bereid om op te vaar na Jerusalem en daar geoordeel word oor hierdie dinge voor my?"
25:10 Maar Paulus sê: "Ek staan ​​in tribunaal Caesar se, en dit is waar ek geoordeel moet word. Ek het geen skade gedoen aan die Jode, as jy goed ken.
25:11 Want as Ek hulle benadeel, of as ek iets wat die dood verdien gedoen, Ek het nie beswaar maak teen sterf. Maar as daar niks is om hierdie dinge waaroor hulle beskuldig my, niemand is in staat om my te lewer aan hulle. Ek doen 'n beroep op die keiser. "
25:12 Toe Festus, omdat ek het met die raad, gereageer: "Jy het 'n beroep op die keiser, aan die keiser sal jy gaan. "
25:13 En toe 'n paar dae het verbygegaan, koning Agríppa en Berníce af na Sesarea, om te groet Festus.
25:14 En omdat hulle daar gebly vir baie dae, Festus het met die koning oor Paul, sê: " 'N Man is agtergelaat as 'n gevangene deur Felix.
25:15 Wanneer ek in Jerusalem was, die leiers van die priesters en die oudstes van die Jode het al by my omtrent hom, vra vir veroordeling teen hom.
25:16 Ek het hulle geantwoord dat dit nie die gebruik van die Romeine tot iemand veroordeel, voor wie beskuldig is gekonfronteer deur sy beskuldigers en het die geleentheid om homself te verdedig ontvang, ten einde homself skoon te maak van die koste.
25:17 Daarom, toe hulle hier aangekom het, sonder enige uitstel, op die volgende dag, sit in die regterstoel, Ek het beveel dat die man voor te bring.
25:18 Maar toe die beskuldigers het opgestaan, hulle het 'n beskuldiging nie teenwoordig omtrent hom waaruit sou ek kwaad vermoed.
25:19 Plaas, hulle het met hom sekere geskille oor hulle eie godsdiens en oor 'n sekere Jesus, wat gesterf het, maar wie Paulus beweer om die lewe te wees.
25:20 Daarom, terwyl hy in twyfel oor hierdie soort van die vraag, Ek het hom gevra of hy bereid is om te gaan na Jerusalem en daar geoordeel word oor hierdie dinge.
25:21 Maar omdat Paulus 'n beroep vir 'n besluit voor Augustus gehou moet word, Ek het hom beveel om dit te bewaar, totdat ek om hom te stuur na die keiser. "
25:22 En Agríppa sê vir Festus:: "Ek het self wil ook die man hoor." "Môre," hy het gesê, "Jy moet hom hoor."
25:23 En op die volgende dag, wanneer Agrippa en Bernice aangekom met 'n groot grootsheid en in die ouditorium met die tribunes en die aansienlikste manne van die stad ingevaar, Paulus ingebring, aan die orde van Festus.
25:24 Toe sê Festus:: "Koning Agríppa, en almal wat teenwoordig is saam met ons, sien jy hierdie man, oor wie die hele menigte van die Jode versteur my in Jerusalem, petisie en dring dat hy nie toegelaat moet word om enige langer leef.
25:25 Waarlik, Ek het ontdek niks opgelewer teen hom wat die dood verdien. Maar omdat hy self het 'n beroep op Augustus, dit was my oordeel om hom te stuur.
25:26 Maar ek het nie bepaal wat om te skryf aan die keiser omtrent hom. As gevolg van hierdie, Ek het hom laat kom voor julle almal, en veral voor u, Koning Agríppa, sodat, een keer 'n ondersoek het plaasgevind, Ek kan iets kan skrywe.
25:27 Vir lyk dit vir my onredelik om 'n gevangene te stuur en nie die wat teen hom beskuldigings aan te dui. "

Handelinge van die Apostels 26

26:1 Tog werklik, En Agríppa sê vir Paulus, "Dit is toelaatbaar vir jou om vir jouself te spreek." Maar Paulus, uitbreiding van sy hand, begin sy verdediging aan te bied.
26:2 "Ek beskou myself geseënd, Koning Agríppa, dat ek na my verdediging vandag gee voordat jy, oor alles waarvan ek deur die Jode beskuldig,
26:3 veral omdat jy weet alles wat betrekking het op die Jode, beide die sedes en vraagstukke. As gevolg van hierdie, Ek smeek jou om geduldig vir my luister.
26:4 En beslis, al die Jode weet oor my lewe van my jeug af, wat sy begin het onder my eie mense in Jerusalem.
26:5 Hulle het geweet my goed van die begin af, (indien hulle bereid is om getuienis aan te bied sal wees) want ek het volgens die meeste vasbeslote party van ons godsdiens: as 'n Fariseër.
26:6 En nou, dit is in die hoop op die belofte wat gemaak is deur God aan ons vaders het dit ek staan ​​onder die oordeel.
26:7 Dit is die belofte dat ons twaalf stamme, aanbid nag en dag, hoop om te sien. Oor hierdie hoop, O koning, Ek deur die Jode beskuldig.
26:8 Hoekom moet dit beoordeel word so ongelooflik met julle almal wat God die dood kan in te samel?
26:9 En beslis, Ek myself voorheen van mening dat ek dit behoort op te tree in baie maniere wat in stryd met die naam van Jesus die Nasarener is.
26:10 Dit is ook hoe ek in Jerusalem opgetree. En so, Ek ingeslote baie heilige persone in die tronk, gesag ontvang het van die leiers van die priesters. En toe hulle doodgemaak word, Ek het die vonnis.
26:11 En in al die sinagoges, dikwels terwyl hulle die straf van, Ek gedwing om te laster. En word al hoe meer gek teen hulle, Ek vervolg hulle, selfs tot in die buitelandse stede.
26:12 Daarna, as ek gaan na Damaskus, met gesag en toestemming van die hoëpriester,
26:13 in die middag, O koning, Ek en diegene wat ook saam met my was, sien langs die pad 'n lig uit die hemel skyn rondom my met 'n prag groter as dié van die son.
26:14 En toe ons almal neerval op die grond, Ek het gehoor 'n stem met my spreek en in die Hebreeuse taal: 'Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Dit is hard vir jou om te skop teen die prikkels. "
26:15 Toe sê ek, 'Wie is jy, Here?"En die Here het gesê, "Ek is Jesus, wat jy vervolg.
26:16 Maar opstaan ​​en staan ​​op jou voete. Want Ek het aan jou om hierdie rede: sodat ek jou kan vestig as 'n dienaar en getuie oor die dinge wat jy gesien het, en met betrekking tot die dinge wat ek sal wys vir jou:
26:17 red jou uit die volk en die nasies waarheen Ek nou stuur jy,
26:18 ten einde hul oë oop te maak, sodat hulle kan omskep word van die duisternis tot die lig, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle vergifnis van sondes en 'n plek onder die heiliges kan ontvang, deur die geloof in my. "
26:19 Van toe af, Koning Agríppa, Ek was nie ongelowige aan die hemelse gesig.
26:20 Maar ek verkondig, eerste om diegene wat in Damaskus en in Jerusalem, en dan na die hele streek van Judea, en aan die heidene, sodat hulle sal bekeer en om te skakel na God, doen die werke wat by die bekering pas.
26:21 Dit is om hierdie rede dat die Jode, my nadat aangekeer toe ek in die tempel, probeer om my dood te maak.
26:22 Maar nadat aangehelp deur die hulp van God, selfs tot vandag, Ek staan ​​getuie aan die klein en die groot, sê niks verder as wat die profete en ook Moses gesê het sou wees in die toekoms:
26:23 dat die Christus sou ly, en dat hy sou wees om die eerste van die opstanding van die dooies, en dat hy sou die lig te bring aan die mense en die nasies. "
26:24 Terwyl hy nog spreek hierdie dinge en die aanbieding van sy verdediging, Sê Festus met 'n groot stem: "Paul, jy is stapelgek! Te veel studeer het jy hom tot waansin. "
26:25 Daarop sê Paulus:: "Ek is nie kranksinnig, hoogedele Festus, maar eerder ek praat woorde van waarheid en ingetoënheid.
26:26 Want die koning weet van hierdie dinge. Om hom ook, Ek praat met konstantheid. Want ek dink dat nie een van hierdie dinge onbekend is aan hom. En nie is hierdie dinge gedoen in 'n hoek.
26:27 Glo jy die Profete, Koning Agríppa? Ek weet dat u glo. "
26:28 En Agríppa sê vir Paulus:, "In 'n sekere mate, jy my oorreed om 'n Christen te word. "
26:29 Daarop sê Paulus:, "Ek hoop om God wat, beide 'n klein mate en tot 'n groot mate, nie net jy, maar ook almal wat my hoor vandag sal raak net soos ek dit ook, buiten hierdie boeie. "
26:30 En die koning het opgestaan, en die goewerneur, en Bernice, en vir die wat wou sit met hulle.
26:31 En toe hulle weggaan, hulle praat met mekaar, sê, "Hierdie man het niks wat die dood gedoen, nie van gevangenisstraf. "
26:32 En Agríppa sê vir Festus:, "Hierdie man kon losgelaat gewees het, indien hy nie die keiser beroep het. "

Handelinge van die Apostels 27

27:1 Dan is daar besluit om hom per skip te stuur na Italië, en dat Paulus, met die ander in hegtenis, moet afgelewer word by 'n hoofman oor honderd die naam Julius, van die groep van Augusta.
27:2 Na klim aan boord van 'n skip van Adramyttium, ons afgevaar en begin om te navigeer langs die hawens van Asië, met Aristárchus, die Macedoniese van Thessaloníka, saam met ons.
27:3 En op die volgende dag, ons by Sidon. en Julius, behandeling van Paul menslik, toegelate hom om te gaan na sy vriende en om te kyk na homself.
27:4 En wanneer ons seil gestel het van daar af, ons navigator onder Ciprus, omdat die winde teen ons was.
27:5 En opgevolg al die see van Cilícië en Pamfílië, ons by Listre, wat in Licië.
27:6 En daar die hoofman oor honderd 'n skip gevind van Alexandrië vaar na Italië, en hy oorgeplaas ons dit.
27:7 En toe ons stadig vir verskeie dae deurgebring geseil en het skaars aangekom teenoorgestelde Cnidus, want die wind was ons verhinder, ons weggevaar na Crete, naby Salmon.
27:8 En skaars in staat is verby te vaar, ons by 'n sekere plek, wat genoem Goeie Shelter, langs waarvan die stad Laséa.
27:9 Toe, na soveel tyd verby is, en sedert vaar nie meer omsigtige sou wees omdat die Fast Day het nou verby, Paul troos hulle,
27:10 en hy het aan hulle gesê:: "Mans, Ek sien dat die reis is nou in gevaar van besering en groot skade, nie net om die vrag en die skip, maar ook om ons eie lewens. "
27:11 Maar die hoofman oor honderd het meer vertroue in die kaptein en die navigator van die skip, as in die dinge gesê word deur Paul.
27:12 En omdat dit was nie 'n gepaste hawe waarin die winter, die meerderheid mening was van daar af te vaar, sodat een of ander manier kan hulle in staat wees om te kom op Phoenicia, ten einde die winter daar, by 'n hawe van Kreta, wat kyk uit na die suidweste en noordweste.
27:13 En aangesien die suidewind is liggies waai, hulle het gedink dat hulle hul doel kan bereik. En nadat hulle uit Asson aangestel het, hulle geweeg anker op Kreta.
27:14 Maar nie lank daarna, 'n gewelddadige wind het teen hulle, wat genoem word die Noordooste Wind.
27:15 En sodra die skip was vasgevang in dit en was nie in staat om te streef teen die wind, gee oor die skip na die winde, ons is gedryf saam.
27:16 Toe, gedwing langs 'n sekere eiland strand, wat is die stert genoem, Ons was skaars in staat om vas te hou aan reddingsboot die skip se.
27:17 Wanneer hierdie is opgeneem, hulle het dit gebruik om te help in die beveiliging van die skip. Want hulle het gevrees dat hulle gestrand kan hardloop. En toe Hy die seile laat sak, hulle word gedryf saam op hierdie manier.
27:18 Toe, aangesien ons besig was om sterk geteister oor deur die storm, op die volgende dag, hulle gooi die swaar items oorboord.
27:19 En op die derde dag, met hul eie hande, hulle gooi die toerusting van die skip oorboord.
27:20 Toe, wanneer nie son en ook die sterre baie dae lank, en geen einde aan die storm was op hande, alle hoop vir ons veiligheid is nou weggeneem.
27:21 En nadat hulle gevas vir 'n lang tyd, Paul, staan ​​in hul midde, gesê: "Sekerlik, mans, jy moes na my geluister en nie van Kreta uiteengesit, ten einde hierdie ramp en skade bespaar veroorsaak.
27:22 En nou, laat ek jou oortuig moedige in siel te wees. Want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip.
27:23 Want 'n engel van God, wat aan my en wat ek ook dien, staan ​​langs my in hierdie nag,
27:24 sê: 'Moenie bang wees nie, Paul! Dit is noodsaaklik dat jy voor die keiser staan. En kyk, God het aan julle almal wat saam met jou vaar. "
27:25 As gevolg van hierdie, mans, wees dapper in siel. Want ek hoop God dat dit op dieselfde manier sal gebeur dat dit is aangesê om my.
27:26 Maar dit is wat nodig is vir ons om te kom op 'n sekere eiland strand. "
27:27 Toe, nadat die veertiende nag kom, terwyl ons nog opgevolg in die see van Adria, oor die middel van die nag, die matrose het geglo dat hulle 'n gedeelte van die land gesien.
27:28 En op die weglating van 'n gewig, hulle het 'n diepte van twintig treë. En 'n entjie daarvandaan, hulle het 'n diepte van vyftien treë.
27:29 Toe, uit vrees dat ons kan gebeur op rotsagtige plekke ', hulle het vier ankers uitgegooi van die agterskip, en hulle het gehoop vir daglig om gou te kom.
27:30 Tog werklik, die matrose het probeer 'n manier uit die skip te vlug, want hulle het 'n reddingsboot in die see laat sak, onder die voorwendsel dat hulle probeer om ankers gegooi uit die boog van die skip.
27:31 So sê Paulus vir die hoofman oor honderd en die soldate, "As hierdie manne bly in die skip, jy sal nie in staat wees om gered te word. "
27:32 Daarop neem die soldate sny die toue om die reddingsboot, en hulle het dit toegelaat om te val.
27:33 En toe dit begin lig word, Paul gevra dat hulle al neem kos, sê: "Dit is die veertiende dag dat julle in afwagting bly voortgaan om vinnig, sonder om iets.
27:34 Om hierdie rede, Ek smeek jou om kos te aanvaar ter wille van jou gesondheid. Vir geen haar van sy hoof van enige van julle sal omkom. "
27:35 En toe Hy dit gesê het, neem brood, Hy dank God in die oë van almal. En toe hy dit gebreek, Hy het begin om te eet.
27:36 Toe het hulle al meer vreedsame in siel. En hulle het ook kos.
27:37 Waarlik, Ons was 276 siele op die skip.
27:38 En nadat hy gevoed met kos, hulle die skip ligter gemaak, beslissende die koring in die see.
27:39 En toe die dag het aangebreek, hulle het nie erken die landskap. Tog werklik, hulle gevang oë van 'n sekere eng inlaat met 'n kus, waarin hulle gedink dat dit dalk moontlik wees om die skip te dwing.
27:40 En hulle het die ankers het opgeneem, hulle hulself verbind tot die see, terselfdertyd verloor die beperkinge van die roere. En so, die verhoging van die voorseil teen die wind windvlagen, hulle gedruk op die rigting van die strand.
27:41 En wanneer ons gebeur op 'n plek oop vir twee see, hulle hardloop die skip laat strand. en inderdaad, die boog, word geïmmobiliseer, gebly vaste, Maar so waar die agterskip is deur die geweld van die see.
27:42 Dan was die soldate dit eens dat hulle die gevangenes dood te maak, sodat niemand, na die ontsnapping deur swem, kon vlug.
27:43 Maar die hoofman oor honderd, wil Paulus red, verbied dit uit gedoen. En hy het beveel dat diegene wat in staat was om te swem om te spring in die eerste, en om te ontsnap, en om die land te kry.
27:44 En as vir die ander, sommige hulle gedra op planke, en ander op daardie dinge wat behoort aan die skip. En so het dit gebeur dat elke siel ontsnap na die land.

Handelinge van die Apostels 28

28:1 En nadat ons het ontsnap, Ons het toe besef dat die eiland genoem Malta. Tog werklik, die inboorlinge aangebied ons nie 'n klein bedrag van menslike behandeling.
28:2 Vir verfris hulle ons almal deur aansteek vuur, omdat reën was op hande en as gevolg van die koue.
28:3 Maar toe Paulus in bymekaargekom n bondel takkies, en het hulle op die vuur geplaas, die slang, wat is gevestig op die hitte, vasgemaak self sy hand.
28:4 En werklik, wanneer die inboorlinge het die dier hang uit sy hand, hulle sê vir mekaar:: "Sekerlik, hierdie man moet 'n moordenaar wees, wel was hy uit die see gered, wraak sal hom nie toelaat om te lewe. "
28:5 Maar skud af die dier in die vuur, Hy inderdaad geen slegte nagevolge gely.
28:6 Maar hulle is die gedagte dat hy binnekort sou opswel, en dan sal skielik val en sterf. Maar nadat wag 'n lang tyd, en sien geen slegte gevolge in hom, hulle van gedagte verander en het gesê dat hy 'n god was.
28:7 En onder hulle plekke is boedels die eiendom van die regeerder van die eiland, vernoem Publius. en hy, neem ons in, het ons soort gasvryheid vir drie dae.
28:8 Dan gebeur dit dat die vader van Publius siek lê aan die koors en met disenterie. En Paulus het ingegaan na hom, en toe hy gebid het en het hom die hande opgelê gelê, Hy red hom.
28:9 Wanneer hierdie is gedoen, almal wat siektes gehad het op die eiland genader en is genees.
28:10 En dan sal hulle ook aangebied ons met baie eerbewyse. En toe ons gereed om afgevaar, hulle het vir ons alles wat ons nodig.
28:11 En so, ná drie maande, ons seil in 'n skip van Alexandríë, wie se naam was 'die Castors,En wat het by die eiland oorwinter.
28:12 En wanneer ons aangekom het by Sirakuse, Ons is daar vertraag vir drie dae.
28:13 Van daar af, vaar naby aan die strand, ons by Rhegium. En nadat een dag, met die suidewind waai, Ons het op die tweede dag by Put, oli bereik.
28:14 daar, nadat die opspoor van die broers, Ons is gevra om met hulle te bly vir sewe dae. En dan het ons op na Rome.
28:15 En daar, wanneer die broers het gehoor van ons, hulle het vir ons so ver te ontmoet as die Forum van Appius en die Drie Herberge. En toe Paulus in hulle gesien, dank God, Hy het moed.
28:16 En wanneer ons aangekom het in Rome, Paul is toestemming om te bly by homself gegee, met 'n soldaat om hom te bewaak.
28:17 En ná die derde dag, roep hy die leiers van die Jode saam. En toe hulle belê, Hy sê vir hulle: "Noble broers, Ek het niks gedoen het teen die volk, nie teen die gebruike van die vaders, nog my bevalling as 'n gevangene van Jerusalem in die hande van die Romeine.
28:18 En nadat hulle 'n verhoor gehou oor my, hulle sal my vrygestel, want daar was geen geval vir die dood teen my.
28:19 Maar met die Jode gepraat teen My, Ek was gedwing om 'n beroep op die keiser, al is dit nie asof ek 'n soort van beskuldiging teen my eie nasie.
28:20 En so, as gevolg van hierdie, Ek versoek om u te sien en om met jou te spreek. Want dit is oor die hoop van Israel dat ek omring met hierdie ketting. "
28:21 Maar hulle het vir hom gesê: "Ons het nie briewe oor u ontvang van Judea, nie enige van die ander nuwe aankomelinge onder die broers berig of gepraat enigiets kwaad teen julle.
28:22 Maar ons vra om jou menings te hoor van jou, vir hierdie sekte betref, Ons weet dat dit teen oral word gepraat. "
28:23 En toe hulle 'n dag bepaal vir hom, baie mense het na hom by sy gas kwartale. En hy toegespreek, wat getuig van die koninkryk van God, en hulle probeer oortuig aangaande Jesus, die gebruik van die wet van Moses en die Profete, van die oggend tot die aand.
28:24 En sommige het geglo wat hy sê, nog ander het nie geglo.
28:25 En toe hulle nie kon saamstem met mekaar, hulle het, En terwyl Paulus spreek hierdie een woord: "Hoe goed het die Heilige Gees praat met ons vaders deur die profeet Jesaja,
28:26 sê: Gaan na hierdie volk en sê vir hulle: Gehoor, jy sal dit hoor en nie verstaan ​​nie, en sien, jy sal dit sien en glad nie sien nie.
28:27 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en hulle het geluister met huiwerig ore, en hulle het hul oë styf toe, nie miskien hulle kan sien met die oë, en hoor met die ore, en met die hart verstaan, en so word omgeskakel, en Ek sal hulle genees nie. "
28:28 Daarom, laat dit bekend wees aan julle, dat die heil van God is gestuur na die heidene, en hulle sal luister na dit. "
28:29 En toe Hy dit gesê het, die Jode van hom weggegaan, alhoewel hulle nog baie vrae onder mekaar.
28:30 Dan bly hy vir twee volle jare in sy eie gehuurde losies. En hy het almal wat in trek om hom te,
28:31 verkondig die koninkryk van God en onderrig gegee het wat van die Here Jesus Christus, met al getrouheid, sonder verbod.