CH 11 Hand

Handelinge van die Apostels 11

11:1 En die apostels en broeders wat in Judéa was, het gehoor dat die heidene ook die woord van God.
11:2 Toe, toe Petrus opgetrek het na Jerusalem, diegene wat uit die besnydenis was aangevoer teen hom,
11:3 sê, "Hoekom het jy intik om onbesnede manne, en hoekom het jy saam met hulle geëet?"
11:4 En Petrus het begin om aan hulle verduidelik, ordelik, sê:
11:5 "Ek was in die stad Joppe in die gebed, en wat ek gesien het, in 'n ekstase van gees, 'n visie: 'n sekere houer dalende, soos 'n groot laken linne wese laat neerdaal uit die hemel deur die vier hoeke. En dit het nader gekom na my.
11:6 En op soek na dit, Ek het gesien hoe sien Hy die viervoetige diere van die aarde, en die wilde diere, en die reptiele, en die vlieënde dinge van die lug.
11:7 Toe ek hoor 'n stem vir my sê: 'Staan op, Peter. Dood te maak en eet. "
11:8 Maar ek het gesê: 'Nooit, Here! Want wat onheilig of onrein is nog nooit in my mond ingegaan nie.
11:9 Dan gereageer die stem vir die tweede keer uit die hemel, "Wat God rein gemaak het, jy mag nie onheilig ag. "
11:10 Nou is dit drie keer gedoen. En dan is alles weer in die hemel opgeneem.
11:11 En kyk, dadelik staan ​​daar drie manne voor die huis waar ek was, nadat my gestuur van Cesaréa.
11:12 Toe sê die Gees vir my gesê dat ek moet saam met hulle, sonder om te twyfel. En hierdie ses broers saam met my ook. En ons het in die huis van die man ingegaan.
11:13 En hy beskryf vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien, staan ​​en vir hom gesê:: 'Stuur na Joppe en roep Simon, wat ook Petrus genoem.
11:14 En hy sal vir jou woorde te spreek, waardeur jy gered word met jou hele huis. "
11:15 En toe ek begin het om te praat, die Heilige Gees het op hulle, net soos ook op ons, in die begin.
11:16 Toe onthou ek die woorde van die Here, net soos hy self sê: 'John, inderdaad, met water gedoop, maar jy sal gedoop word met die Heilige Gees. "
11:17 Daarom, As God aan hulle gegee het dieselfde genade, as ook vir ons, wat geglo het in die Here Jesus Christus, wat was ek, dat ek in staat was om God verbied sou wees?"
11:18 Nadat dit hoor, hulle het stilgebly. En hulle het God verheerlik, sê: "Het dus God ook gegee word aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk."
11:19 En sommige van hulle, nadat versprei deur die vervolging wat onder Stephen het plaasgevind, gereis om, selfs na Fenisië en Ciprus en Antiochíë, die woord te spreek niemand, behalwe tot die Jode alleen.
11:20 Maar 'n paar van die manne van Ciprus en Sirene, wanneer hulle in Antiochië binnegegaan, Daar is ook praat met die Grieke, aankondiging van die Here Jesus.
11:21 En die hand van die Here was met hulle. En 'n groot getal het gelowig en tot bekering gekom om die Here.
11:22 Nou die gerug by die ore van die Kerk in Jerusalem oor hierdie dinge, en hulle het Bárnabas tot by Antiochíë.
11:23 En toe hy daar aangekom het en die genade van God gesien, Hy verbly. En hy het almal vermaan om om voort te gaan in die Here met 'n vasberade hart.
11:24 Want hy was 'n goeie man, en hy was vol van die Heilige Gees en met geloof. En 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring.
11:25 Toe het Barnabas uit vir Tarsus, sodat hy kan soek Saul. En toe hy hom bevind, Hy het hom na Antiochíë.
11:26 En hulle was in gesprek daar in die Kerk vir 'n hele jaar. En hulle geleer soos 'n groot menigte, dat dit in Antiochíë dat die dissipels die eerste keer bekend onder die naam van die Christelike.
11:27 En in dié dae, profete van Jerusalem het deurgegaan na Antiochíë.
11:28 En een van hulle, die naam van Agabus, opstaan, kenne gegee deur die Gees wat daar gaan 'n groot hongersnood oor die hele wêreld, wat het gebeur onder Claudius.
11:29 Dan verklaar dat die dissipels, volgens wat elkeen in besit, wat hulle sou bied om die broers wat in Judea gestuur word.
11:30 En so het hulle gedoen, stuur dit aan die oudstes deur die hande van Barnabas en Saulus.

Handelinge van die Apostels 12

12:1 Nou op dieselfde tyd, koning Herodes uitgebrei sy hand, ten einde 'n paar van die Kerk te bedwing.
12:2 Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard.
12:3 En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig, Hy volgende uiteengesit om ook te vang Peter. Nou was dit die dae van die ongesuurde brode.
12:4 So wanneer hy hom dan gegryp, Hy het hom in die gevangenis, oorhandig hom oor in die bewaring van vier groepe van vier soldate, van voorneme is om hom te produseer om die mense na die Pasga.
12:5 En so Peter is in hegtenis geneem in die tronk. Maar gebede is gemaak sonder ophou, deur die Kerk, om God namens hom.
12:6 En toe Herodes was gereed om hom te produseer, in daardie selfde nag, Petrus tussen twee soldate geslaap, en is met twee kettings geboei. En daar was wagte voor die deur, bewaak die tronk.
12:7 En kyk, 'n Engel van die Here het naby, en 'n lig skyn uit in die sel. En afluister Petrus op die sy, Hy maak hom wakker, sê, "Staan op, vinnig. "En die boeie het van sy hande.
12:8 Toe sê die Engel vir hom: "Dress jouself, en sit op jou stewels. "En hy het dit gedoen. En hy het vir hom gesê, "Draai jou kleed om jouself en My volg."
12:9 En gaan uit, Hy het hom gevolg. En hy het nie hierdie waarheid weet: dat dit gedoen word deur 'n Engel. Want hy het gedink dat hy 'n gesig sien.
12:10 En terwyl Hy deur die eerste en tweede wagte, Hulle het na die ysterpoort wat na die stad lei; en dit oopgemaak vir hulle op sigself. en vertrek, Hulle het toe op langs 'n sekere kant van die straat. En skielik die Angel onttrek hom.
12:11 En Petrus, terug te keer na homself, gesê: "Nou weet ek, waarlik, dat die Here sy engel gestuur, en dat hy my gered uit die hand van Herodes en uit al die mense van die Jode verwag. "
12:12 En terwyl Hy dit oorweeg, Hy het by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem, waar baie is versamel en gebid.
12:13 Toe, as hy klop aan die deur van die poort, 'n meisie uitgegaan om te antwoord, wie se naam was Rhoda.
12:14 En toe sy erken die stem van Petrus, uit vreugde, Sy het die hek oopmaak nie, maar in plaas daarvan, loop in, Sy vertel dat Petrus voor die poort staan.
12:15 Maar hulle sê vir haar:, "Jy is mal." Maar sy het bevestig dat dit so was. Dan is hulle sê, "Dit is sy engel."
12:16 Maar Petrus het volhard in klop. En toe hulle oopmaak, hulle het hom en was verbaas.
12:17 Maar beduie vir hulle met die hand vir stil wees, Hy het verduidelik hoe die Here hom weg uit die tronk het gelei. En hy het gesê, "Lig James en die broers." En gaan uit, Hy het gegaan na 'n ander plek.
12:18 Toe, wanneer daglig gekom, daar was geen klein opskudding onder die soldate, oor wat gebeur het met betrekking tot Peter.
12:19 En toe Herodes hom versoek en het Hom nie ontvang, die wagte ondervra gehad het, Hy het beveel dat hulle weggelei. En neerdaal uit Judea in Cesaréa, daar vernag.
12:20 Nou was hy baie kwaad vir diegene van Tirus en Sidon. Maar hulle het na Hom eenparig, en, omgepraat Blastus, wat oor die slaapkamer van die koning was, hulle versoekskrif vir vrede, omdat hulle streke is voorsien kos deur hom.
12:21 Toe, op die vasgestelde dag, Herodus was gekleed in koninklike klere, en hy sit in die regterstoel, en hy het 'n toespraak aan hulle.
12:22 Dan is die mense wat uitroep, "Die stem van 'n god, en nie van 'n man!"
12:23 En dadelik, 'n Engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer gegee het aan God. En toe Hy ons deur wurms, hy verstryk.
12:24 Maar die woord van die Here is aan die toeneem en vermenigvuldig.
12:25 Toe Barnabas en Saulus, die bediening voltooi, het van Jerusalem teruggekeer, wat saam met hulle John, wat ook Markus genoem.

Handelinge van die Apostels 13

13:1 Nou was daar, in die Kerk in Antiogië, profete en leraars, Onder hulle was Barnabas, en Simon, met die naam van die Swart, en Lúcius, die Cirenéër, en ek het gevas, wat was die Foster broer van Herodes, die viervors, en Saul.
13:2 Nou terwyl hulle besig was om die Here dien en te vas, die Heilige Gees aan hulle gesê:: "Afsonderlike Saul en Barnabas vir my, vir die werk waarvoor Ek hulle gekies. "
13:3 Toe, vas en bid en die instelling van hul hande daarop gelê, hulle het hulle laat gaan.
13:4 En nadat hy gestuur deur die Heilige Gees, hulle het na Seleukië. En daarvandaan weggevaar na Ciprus.
13:5 En toe hulle aangekom het by Salamis, hulle verkondig die Woord van God in die sinagoges van die Jode. En hulle het ook Johannes in die bediening.
13:6 En toe hulle in die hele eiland gereis, selfs na Paphos, hulle het 'n sekere man, 'n towenaar, 'n valse profeet, 'n Jood, wie se naam van Bar-Jesu.
13:7 En hy was by die goewerneur, Sergius Paulus, 'n Skrander mens. Diè man, byeenroeping Barnabas en Saulus, wou die Woord van God te hoor.
13:8 Maar Élimas die towenaar (vir so sy naam vertaal) staan ​​teen hulle, probeer om die goewerneur weg te draai van die Faith.
13:9 Toe Saul, wie is ook genoem Paulus, nadat gevul met die Heilige Gees, kyk stip na hom,
13:10 en hy het gesê: "So vol elke bedrog en alle valshede, Kind van die duiwel, vyand van alle geregtigheid, jy nooit ophou om die regverdige weë van die Here te ondermyn!
13:11 En nou, kyk, die hand van die Here is op jou. En jy sal blind, nie sien nie die son vir 'n onbepaalde tyd. "En onmiddellik 'n mis en 'n duisternis het oor hom. En rond te loop, Hy is op soek na iemand wat hom kan lei deur die hand.
13:12 Toe die goewerneur, toe hy gesien het wat gebeur het, geglo, synde in verwondering oor die leer van die Here.
13:13 En toe Paulus en die wat saam met hom was, het geseil van Pafos, hulle het geseil na Perge in Pamfílië. Toe vertrek John van hulle en gaan na Jerusalem terug.
13:14 Tog werklik, hulle, reis op uit Perge, aangekom in Antiochíë in Pisídië. En op die invoer van die sinagoge op die sabbatdag, hulle het gaan sit.
13:15 Toe, ná die lesing van die wet en die profete, die leiers van die sinagoge na hulle gestuur, sê: "Noble broers, indien daar in jou n woord van opwekking vir die volk, praat nie. "
13:16 Toe Paulus, opstaan ​​en beduie vir stilte met sy hand, gesê: "Israeliete en julle wat God vrees, luister aandagtig.
13:17 Die God van die volk Israel het ons vaders, en die volk verhoog, toe hulle setlaars in die land van Egipte. En met 'n verhewe arm, Hy het hulle daar weg.
13:18 En die res van 'n tyd van veertig jaar, hy het volgehou hul gedrag in die woestyn.
13:19 En deur die vernietiging van sewe nasies in die land Kanaän, Hy verdeel hul land onder hulle deur die lot,
13:20 na omtrent vier honderd en vyftig jaar gelewe. En ná hierdie dinge, Hy het hulle regters, selfs tot die profeet Samuel.
13:21 En later op, hulle versoekskrif vir 'n koning. En God het aan hulle Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, vir veertig jaar.
13:22 En nadat Hy hom afgesit, Hy opgewek vir hulle koning Dawid. En bied getuienis omtrent hom, Hy het gesê, "Ek het Dawid gevind, die seun van Isai, 'n man wees volgens my eie hart, wat sal dit alles wat ek wil. "
13:23 Van sy nageslag, volgens die belofte, God het Jesus gebring die Verlosser vir Israel.
13:24 Johannes besig was om te preek, voor die aangesig van sy koms, die doop van bekering aan die hele volk van Israel.
13:25 Toe, Johannes het sy natuurlik, Hy het gesê: "Ek is nie die een wat jy my van mening te wees. Want kyk, een kom na my, die skoene van sy voete ek nie waardig is om los te maak. "
13:26 Noble broers, seuns van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, dit is aan jou die woord van verlossing gestuur.
13:27 Vir diegene wat woon in Jerusalem, en sy regeerders, duiding nie hom, nie die woorde van die profete wat elke sabbat gelees word, vervul hierdie deur hom te oordeel.
13:28 En hoewel gevind hulle geen geval vir die dood teen hom, hulle versoekskrif Pilatus, sodat hulle Hom kon doodmaak.
13:29 En toe hulle alles volbring het wat geskryf is oor hom, neem hom af uit die boom, hulle het hom in 'n graf.
13:30 Tog werklik, God Hom opgewek het uit die dood op die derde dag.
13:31 Hy het verskyn vir baie dae deur diegene wat op weg na Jerusalem saam met hom uit Galilea, wat selfs nou is sy getuies by die volk.
13:32 En ons is om aan julle die belofte, wat gemaak is aan ons vaders,
13:33 vervul deur God vir ons kinders deur Jesus op te wek, net soos dit geskryf is in die tweede Psalm ook: "Jy is my Seun. Vandag het ek julle vader. "
13:34 Nou, aangesien hy het Hom uit die dood, so as om nie meer terug te keer na korrupsie, Hy het dit gesê: "Ek sal vir julle die heilige gawes van Dawid gee, die getroue een. "
13:35 En ook dan, in 'n ander plek, sê hy: "Jy sal nie toelaat dat u Heilige oorgee om verderwing te sien nie."
13:36 Want Dawid, toe hy besig was om sy geslag in ooreenstemming met die wil van God, aan die slaap geraak, en hy is volgende geplaas om sy vaders, en hy het verderwing gesien,.
13:37 Tog werklik, Hy wat God het uit die dood opgewek het nie gesien korrupsie.
13:38 Daarom, laat dit bekend wees aan julle, edele broers, dat deur Hom is aangekondig om jou vergifnis van sondes en van alles waarmee jy in staat te wees geregverdig in die wet van Moses was nie.
13:39 In hom, almal wat glo geregverdig.
13:40 Daarom, wees versigtig, sodat die woorde van die profete kan jy oorweldig:
13:41 "Julle veragters! kyk, en wonder, en verstrooi! Want ek is besig om 'n daad in jou dae, 'n daad wat julle nie sal glo, selfs al is iemand was om dit aan jou te verduidelik. "
13:42 Toe, as hulle vertrek, hulle het hulle gevra of, op die volgende Sabbat, hulle kan hierdie woorde te spreek om hulle.
13:43 En toe die sinagoge was die hand gewys, baie onder die Jode en die nuwe gelowiges is volgende Paulus en Barnabas. En hulle, praat hulle, oortuig hulle om voort te gaan in die genade van God.
13:44 Tog werklik, op die volgende Sabbat, byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor.
13:45 Toe die Jode, die skare sien, was gevul met afguns, en hulle, lasterlike, weerspreek die dinge wat gesê word deur Paul.
13:46 Maar Paulus en Barnabas het stewig: "Dit was nodig om die Woord van God praat eers jou. Maar omdat jy dit verwerp, en so oordeel julle waardig van die ewige lewe, kyk, ons wend ons tot die heidene.
13:47 Vir so het die Here opdrag gegee ons: "Ek het jou gestel as 'n lig van die nasies, sodat jy kan heil tot in die uithoeke van die aarde te bring. "
13:48 Toe die heidene, op verhoor hierdie, was verbly, en hulle loof die Woord van die Here. En soveel as geglo is vooraf bepaal om die ewige lewe.
13:49 Ook het die woord van die Here is versprei oor die hele streek.
13:50 Maar die Jode aangehits 'n paar toegewyde en eerlike vroue, en die leiers van die stad. En hulle het 'n vervolging teen Paulus en Barnabas. En hulle het hulle weg van hul dele.
13:51 maar hulle, skud die stof van hul voete teen hulle, het verder gegaan na Ikónium.
13:52 Die dissipels was ook gevul met blydskap en met die Heilige Gees.

Handelinge van die Apostels 14

14:1 Nou het dit gebeur in Ikónium dat hulle saam in die sinagoge van die Jode, en hulle het in so 'n manier dat 'n oorvloedige menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het.
14:2 Tog werklik, die Jode wat ongelowige het aangehits was en enflamed die gemoedere van die heidene teen die broeders.
14:3 En so, hulle gebly vir 'n lang tyd, waarnemende getrou in die Here, bied getuienis aan die woord van sy genade, die verskaffing van tekens en wonders deur hulle hande plaasvind.
14:4 Toe die menigte van die stad was verdeeld. En beslis, sommige het met die Jode, nog werklik ander was met die Apostels.
14:5 En toe 'n aanval was beplan deur die nasies en die Jode met hul leiers, sodat hulle kan behandel hulle met minagting en stenig,
14:6 hulle, besef hierdie, saam gevlug na Listre en Derbe, stede van Likaónië, en om die hele omliggende gebied. En hulle evangelisasie in daardie plek.
14:7 En 'n sekere man sit in Listre, afgeskakel in sy voete, lam van die skoot van sy moeder, wat nog nooit geloop.
14:8 Hierdie man geluister terwyl Paulus spreek. en Paulus, kyk na hom aandagtig, en wis dat hy geloof het, sodat hy kan genees,
14:9 gesê met 'n groot stem, "Staan regop op jou voete!"En hy het opgespring en begin rondloop rondom.
14:10 Maar toe die skare het gesien wat Paulus gedoen het, Toe verhef hulle hul stem in die Likaonies taal, sê, "Die gode, die voorkoms van die mense geneem, het neergedaal na ons!"
14:11 En hulle het vir Bárnabas, 'Jupiter,'Tog werklik hulle Paulus, 'Mercury,'Want hy was die voortou spreker.
14:12 ook, die priester van Jupiter, wat buite die stad was, in die voorkant van die hek, bring in stiere en kranse, was bereid om offers te bring met die mense.
14:13 En sodra die Apostels, Barnabas en Paulus, het dit gehoor, skeur hulle broeke, hulle spring in die skare, uitroep
14:14 en sê: "Mans, hoekom sou jy dit doen? Ons is ook sterflinge, manne soos julle, verkondig aan julle te omskep, van hierdie nietige dinge, om die lewende God, wat hemel en aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak.
14:15 In vorige geslagte, Hy toegelaat dat al die nasies loop in hul eie maniere.
14:16 maar beslis, hy het hom nie verlaat sonder getuienis, om goed te doen uit die hemel, gee reën en vrugbare tye, vulling hul harte met voedsel en vrolikheid te vervul. "
14:17 En deur te sê hierdie dinge, hulle was skaars in staat om die skare in toom te hou van immolating om hulle.
14:18 Nou Jode van Antiochíë en Ikónium aangekom daar. En die skare omgepraat, hulle Paulus gestenig en sleep hom buitekant die stad, hom dink aan dood.
14:19 Maar toe die dissipels gestaan ​​om hom, Hy het opgestaan ​​en in die stad. En die volgende dag, Hy het ook saam met Barnabas vir Derbe.
14:20 En toe hulle daardie stad geëvangeliseerde, en het baie geleer, het hulle teruggegaan weer na Listre en Ikónium en Antiochíë,
14:21 versterking van die siele van die dissipels, en hulle vermaan dat hulle altyd in die geloof moet bly, en dat dit nodig is vir ons om in die koninkryk van God deur baie verdrukkinge in.
14:22 En toe hulle priesters vir hulle in elke kerk gestig, en gebid en gevas, hulle geprys hulle aan die Here, in wie hulle geglo.
14:23 En reis deur middel van Pisídië, hulle het geseil na Pamfílië.
14:24 En die woord van die Here in Perge het gepraat, hulle afgegaan na Attálië.
14:25 En van daar af, weggevaar na Antiochíë, waar hulle aan die genade van God vir die werk wat hulle nou het bereik.
14:26 En toe hulle daar aangekom en het bymekaargekom die kerk, vertel hulle wat groot dinge God met hulle gedoen het, en hoe hy die deur van geloof vir die heidene geopen.
14:27 En hulle gebly vir 'n aansienlike bedrag van die tyd met die dissipels.

Handelinge van die Apostels 15

15:1 En sekere mense, neerdaal uit Judea, is die onderrig van die broers, "As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses, jy kan nie gered word nie. "
15:2 Daarom, Paulus en Barnabas het geen klein opstand teen hulle, hulle besluit dat Paulus en Barnabas, en 'n paar van die opponerende kant, moet optrek na die apostels en priesters in Jerusalem oor hierdie vraag.
15:3 Daarom, gelei deur die kerk, hulle reis deur Fenisië en Samaria, beskrywing van die bekering van die heidene. En hulle het 'n groot vreugde onder al die broers.
15:4 En toe hulle in Jerusalem aangekom, hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge, verslagdoening watter groot dinge God met hulle gedoen het.
15:5 Maar 'n paar van die party van die Fariseërs, diegene wat gelowiges was, opgestaan ​​en gesê, "Dit is noodsaaklik dat hulle besny moet word en om opdrag gegee word om die wet van Moses te onderhou."
15:6 En die apostels en die ouderlinge het vergader om te sorg van hierdie saak.
15:7 En nadat 'n groot twis plaasgevind het, Petrus opgestaan ​​en vir hulle gesê:: "Noble broers, jy weet wat, in die afgelope dae, God het gekies uit ons, deur my mond, Heidene na die woord van die evangelie en om te glo hoor.
15:8 en God, wat harte weet, Aangebied getuienis, deur die Heilige Gees aan hulle, net soos aan ons.
15:9 En hy onderskei niks tussen ons en hulle, hulle harte gereinig het deur die geloof.
15:10 Gee dan nou, hoekom doen jy versoek God om 'n juk op die nek van die dissipels te lê, wat ons vaders en ook ons ​​nie in staat is om te dra nie?
15:11 Maar deur die genade van die Here Jesus Christus, Ons glo om gered te word, op dieselfde wyse ook as hulle. "
15:12 Dan was die hele menigte stil. En hulle luister na Barnabas en Paulus, beskryf wat groot tekens en God wonders onder die heidene gedoen het deur hulle.
15:13 En nadat hulle geswyg het nie, James gereageer deur te sê: "Noble broers, luister vir my.
15:14 Simon het verduidelik op watter wyse God eerste besoek, so as om te neem van die nasies 'n volk om sy naam.
15:15 En die woorde van die profete is in ooreenstemming met hierdie, net soos dit geskryf is:
15:16 'En ná hierdie dinge, Ek sal teruggaan, en Ek sal die vervalle hut van Dawid weer op te bou, wat af geval het. En Ek sal sy puin herbou, en Ek sal dit oprig,
15:17 sodat die res van die mense die Here kan soek, saam met al die nasies oor wie my naam is opgeroep, sê die Here, wat doen hierdie dinge. "
15:18 Om die Here, sy eie werk is bekend van die ewigheid.
15:19 As gevolg van hierdie, Ek oordeel dat diegene wat tot bekering gekom om God uit die heidene is nie te versteur,
15:20 maar in plaas daarvan dat ons skryf aan hulle, dat hulle hulself moet hou van die besoedeling van die afgode, en van hoerery, en van alles wat is versmoor, en van bloed.
15:21 vir Moses, vanaf die antieke tyd, het in elke stad diegene wat hom verkondig in die sinagoges gehad, waar hy elke sabbat gelees word. "
15:22 Toe het die apostels en die ouderlinge, met die hele Kerk, om manne uit hulle te kies, en stuur na Antiochíë, saam met Paulus en Barnabas, en Judas, wat die bynaam Bars Abbas genoem was, en Silas, skitterend manne wat voorgangers onder die broeders,
15:23 wat geskryf is deur hul eie hande: "Die apostels en die ouderlinge, broers, aan diegene wat in Antiochíë en Sírië en Cilícië, broers van die heidene, groete.
15:24 Aangesien ons gehoor het dat sommige, uitgaan uit ons, het jy ontsteld met woorde, opdrag gegee het, aan wie het ons geen gebod,
15:25 dit was goed in ons, vergader as een, om mense te kies en om hulle aan jou stuur, met ons mees geliefde Bárnabas en Paulus--:
15:26 manne wat oorhandig hul lewens namens die Naam van onse Here Jesus Christus.
15:27 Daarom, Ons het Judas en Silas gestuur, wat hulself ook, met die gesproke woord, herbevestig om jou dieselfde dinge.
15:28 Want dit goed het gelyk of die Heilige Gees en ons het geen verdere las op julle te lê, behalwe hierdie noodsaaklike dinge:
15:29 dat jy onthou van dinge geskep roep om afgode, en van bloed, en uit wat is versmoor, en van hoerery. Jy sal goed doen om jul hiervan onthou van hierdie dinge. Vaarwel. "
15:30 En so, nadat die hand gewys, hulle afgegaan na Antiochíë. En bymekaar laat kom die skare, hulle die brief.
15:31 En toe hulle dit gelees, hulle verbly deur hierdie troos.
15:32 Maar Judas en Silas, synde ook profete was self, troos die broers met baie woorde, en hulle versterk.
15:33 Toe, na 'n paar meer tyd spandeer daar, hulle was die hand gewys met vrede, deur die broers, aan diegene wat hulle gestuur.
15:34 Maar dit Silas het besluit om daar te bly. So Judas alleen vertrek na Jerusalem.
15:35 En Paulus en Barnabas gebly in Antiochíë, met vele ander, onderrig en evangelisasie die Woord van die Here.
15:36 Toe, na 'n paar dae, Paulus sê vir Barnabas, "Kom ons gaan terug na die broers besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe hulle is. "
15:37 En Barnabas wou vir Johannes neem, wat ook Markus genoem, saam met hulle ook.
15:38 Maar Paulus het gesê dat hy nie mag ontvang, aangesien hy hom uit hulle by Pamfílië, en hy het nie gegaan met hulle in die werk.
15:39 En daar plaasgevind het 'n twis, tot so 'n mate dat hulle het van mekaar. en Barnabas, inderdaad die neem van Mark, weggevaar na Ciprus.
15:40 Tog werklik, Paul, die keuse van Silas, uiteengesit, deur die broers wat gelewer word aan die genade van God.
15:41 En hy gereis Sírië en Cilícië deurgegaan, bevestiging van die Kerke, hulle opdrag gee om die voorskrifte van die apostels en die ouderlinge hou.

Handelinge van die Apostels 16

16:1 Toe kom hy by Derbe en Listre. En kyk, 'n dissipel met die naam van Timótheüs, was daar, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, sy pa 'n Griek.
16:2 Die broers wat in Listre en Ikónium gelewer goeie getuienis aan hom.
16:3 Paulus wou hierdie man om te reis saam met hom, en neem hom, Hy besny hom, as gevolg van die Jode wat in daardie streke was. Want hulle het almal geweet dat sy vader 'n Griek.
16:4 En terwyl hulle besig was op reis deur die stede, hulle aan hulle die dogmas wat gehou moet word, wat bepaal word deur die apostels en die ouderlinge in Jerusalem was.
16:5 En beslis, Die kerke was om versterk deur die geloof en het aan die toeneem in getal elke dag.
16:6 Toe, terwyl die kruising deur die land Frígië en Galásië, hulle voorkom word deur die Heilige Gees uit die Woord praat in Asië.
16:7 Maar wanneer hulle in Mísië aangekom, hulle probeer om na Bithínië te gaan, maar die Gees van Jesus het na hulle nie toelaat.
16:8 Toe, nadat hulle oorgevaar deur Misië, hulle af na Troas.
16:9 En 'n gesig in die nag aan die lig gekom om Paul van 'n Macedóniër, staan ​​en pleit by hom, en sê: "Ry na Macedónië en help ons!"
16:10 Toe, nadat hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedónië uiteengesit, nadat verseker dat God ons geroep het om die evangelie verkondig aan hulle.
16:11 En vaar uit Troas, neem 'n direkte pad, ons by Samothrace, en op die volgende dag, by Neapolis,
16:12 en daarvandaan na Filíppi, wat is die vernaamste stad in die gebied van Macedonië, 'n kolonie. Nou was ons in hierdie stad 'n paar dae, saam toekenning.
16:13 Toe, op die sabbatdag, Ons loop buite die hek, langs 'n rivier, waar daar was 'n gebed byeenkoms wees. En sit, ons praat met die vroue wat vergader.
16:14 En 'n sekere vrou, vernoem Lydia, 'n verkoper van pers in die stad Thiatíre, godvresend, geluister. En die Here het haar hart geopen ontvanklik vir om te wees wat Paulus gesê het.
16:15 En toe sy gedoop is, met haar huisgesin, Sy het gepleit met ons, sê: "As jy oordeel dat ek in die Here glo, tree in my huis en in te dien daar. "En sy oortuig ons.
16:16 Toe gebeur dit dat, as ons gaan uit na gebed, 'n sekere meisie, met 'n waarsêende gees, ons ontmoet. Sy was 'n bron van groot wins vir haar eienaars, deur haar waarsêery.
16:17 hierdie meisie, volgende Paulus en ons gevolg, huil uit, sê: "Hierdie manne is dienaars van die Allerhoogste God! Hulle is om aan julle die weg van verlossing!"
16:18 Nou hulle goed sy op hierdie manier vir baie dae. maar Paulus, en tegelykertyd bedroef was, omgedraai en vir die gees gesê, "Ek beveel jou, in die naam van Jesus Christus, om uit te gaan van haar. "En dit het gegaan in daardie selfde uur.
16:19 Maar vir haar eienaars, sien dat die hoop van hulle wins weg was, aangekeer Paulus en Silas, en hulle het hul na die regeerders op die hofgebou.
16:20 En die aanbieding van hulle voor die regters, hulle sê: "Hierdie manne is kommerwekkend ons stad, omdat hulle Jode.
16:21 En hulle is die aankondiging van 'n manier wat nie geoorloof is vir ons om te aanvaar of te onderhou, omdat ons Romeine is. "
16:22 En die mense gehaas saam teen hulle. En die landdroste, skeur hulle broeke, het hulle beveel om geslaan met stokke.
16:23 En toe hulle baie angel op hulle toegedien, hulle gooi dit in die tronk, opdrag aan die wag om hulle na te kyk.
16:24 En omdat hy hierdie soort van orde gekry, Hy gooi dit in die binneland tronksel, en hy beperk hul voete met voorrade.
16:25 Toe, in die middel van die nag, Paulus en Silas besig om te bid en God te prys. En diegene wat ook in aanhouding was het na hulle geluister.
16:26 Tog werklik, daar was 'n skielike aardbewing, so groot dat die fondamente van die gevangenis verskuif. En onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die bindings van almal vrygelaat.
16:27 Toe die tronkbewaarder, nadat Jarred wakker, en sien die deure van die gevangenis oop, sy swaard getrek en bedoel om hom dood te maak, die mening dat die gevangenes ontvlug het.
16:28 Maar Paulus het met 'n groot stem, sê: "Doen geen skade aan jouself, want ons is almal hier!"
16:29 Dan vra vir 'n ligte, het hy. en bewing, Hy het voor die voete van Paulus en Silas.
16:30 En buite bring hulle, Hy het gesê, "Menere, wat moet ek doen, sodat ek gered kan word?"
16:31 En hulle antwoord, "Glo in die Here Jesus, en dan sal jy gered word, met jou huisgesin. "
16:32 En hulle het die Woord van die Here aan hom, saam met almal wat in sy huis was.
16:33 en hy, neem hulle in dieselfde uur van die nag, gewas hul angel. En hy is gedoop, en langs sy hele huishouding.
16:34 En toe hy hulle gebring na sy eie huis, Hy het ook 'n tafel vir hulle. En hy was vreugdevolle, met sy hele huisgesin, glo in God.
16:35 En wanneer die daglig aangekom, stuur die regters die kursusgangers, sê, "Laat daardie manne los."
16:36 Maar die gevangenis bewaak het hierdie woorde aan Paulus: "Die regters het julle vrygestel gestuur. Gee dan nou, vertrek. Gaan in vrede. "
16:37 Maar Paulus sê vir hulle:: "Hulle het ons in die openbaar geslaan, alhoewel ons nie veroordeel. Hulle het gegooi manne wat Romeine is in die tronk. En nou wil hulle ons wegry in die geheim? Nie so nie. Plaas, laat hulle na vore te kom,
16:38 en laat ons verdryf U hulle. "Dan berig die kursusgangers het hierdie woorde aan die regters. En op die aanhoor van dat hulle Romeine was, Daarom was hulle bevrees.
16:39 en sy aankoms, hulle gesmeek hulle, en lei hulle uit, hulle het hulle gesmeek om af te wyk van die stad.
16:40 En hulle het weggegaan van die gevangenis en in die huis van Lídia gegaan. En toe Hy die broers gesien, hulle getroos hulle, en dan stel hulle uit.

Handelinge van die Apostels 17

17:1 Toe het hulle deur Amphipolis en Apollónië gestap, hulle het geseil na Thessaloníka, waar 'n sinagoge van die Jode.
17:2 Toe Paulus, volgens gewoonte, aangegaan om hulle. En drie sabbatte lank hy betwis met hulle oor die Skrif,
17:3 interpretasie en die slotsom gekom dat dit nodig was vir die Christus ly en weer opstaan ​​uit die dood, en dat "dit is die Jesus Christus, wie ek die aankondiging aan jou. "
17:4 En sommige van hulle gelowig geword en is gekoppel aan Paulus en Silas, en 'n groot aantal van hulle was uit die dienaars en die heidene, en nie 'n paar was edel vroue.
17:5 Maar die Jode, jaloers, en by sekere kwaaddoeners onder die algemene mans, veroorsaak 'n versteuring, en hulle het die stad. En toegang tot 'n posisie naby die huis van Jason, En hulle het probeer om hulle te lei na die mense.
17:6 En toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die regeerders van die stad, uitroep: "Hierdie mense is tog die een wat die stad het geroer. En hulle het hier,
17:7 en Jason het hulle ontvang. En al die manne op te tree teen die bevele van die keiser, sê dat daar 'n ander koning, Jesus. "
17:8 En hulle aangehits die mense. En die leiers van die stad, op hulle dit hoor,
17:9 En toe Hy 'n verduideliking van Jason en die ander ontvang, vrygestel hulle.
17:10 Tog werklik, die broers dadelik Paulus en Silas in die nag na Beréa. En toe hulle aangekom het, hulle het die sinagoge van die Jode.
17:11 Maar hierdie mense was edelmoediger as dié wat by Tessalonika was. Hulle het die woord met alle entoesiasme, daaglikse ondersoek van die Skrif om te sien of hierdie dinge so was.
17:12 en inderdaad, baie geglo onder hulle, sowel as 'n groot aantal onder die eerbare-Joodse mans en vroue.
17:13 Toe, toe die Jode van Thessaloníka verneem het besef dat die Woord van God ook verkondig in Beréa deur Paulus, hulle het daar ook, verwek en die menigte ontstellende.
17:14 En dan die broers vinnig gestuur Paul weg, sodat hy kan reis deur die see. Maar Silas en Timótheüs het daar gebly.
17:15 Dan diegene wat lei Paul het hom tot by Athéne. En toe Hy 'n bevel ontvang het van hom aan Silas en Timoteus, dat hulle vinnig moontlik na hom te kom, hulle uiteengesit.
17:16 En terwyl Paulus gewag vir hulle in Athene, sy gees opgewek binne hom, sien dat die stad oor te afgodery.
17:17 En so, Hy was om met die Jode in die sinagoge, en met die aanbidders, en in openbare plekke, regdeur elke dag, met wie daar was.
17:18 Nou sekere Epikuréïese en die Stoïsynse wysgere het met die argument met hom. En sommige het gesê, "Wat beteken hierdie saaier van die Woord wil sê?"Nog ander het gesê, "Dit lyk of hy 'n verkondiger is vir nuwe duiwels wees." Want Hy is die aankondiging van hulle Jesus en die opstanding.
17:19 En hom arrest, Toe bring hulle hom na die Areopagus, sê: "Is ons in staat om te weet wat hierdie nuwe leer is, waaroor jy praat?
17:20 Vir u sekere nuwe idees bring om ons ore. En so het ons sou graag wou weet wat dit tog kan wees. "
17:21 (Nou het al die Atheners, en aankoms Besoekers, was self beset met niks anders as praat of hoor verskeie nuwe idees.)
17:22 maar Paulus, staan ​​in die middel van die Areopagus, gesê: "Manne van Athene, Ek het gemerk dat in alles wat jy is eerder bygelowige.
17:23 Want terwyl ek verbygaan en merk jul drekgode, Ek het ook gevind dat daar 'n altaar, waarop geskryf is: Aan 'n onbekende God. Daarom, wat jy aanbid in onkunde, dit is wat ek verkondig aan julle:
17:24 die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, die Een wat die Here van hemel en aarde, wat nie leef in tempels met hande gemaak.
17:25 Nie beteken hy deur die hande van die mense, asof 'n behoefte aan iets, want dit is hy wat gee om alles te onderhou lewe en asem en alles.
17:26 En hy het gedoen, uit een, elke familie van die mens: om te lewe op die oppervlakte van die hele aarde, die bepaling van die feestye en die grense van hulle woonplek,
17:27 so as om God te soek, indien miskien kan hulle hom oorweeg of hom te vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons.
17:28 Want in Hom lewe ons, en skuif, en bestaan. "Net soos sommige van julle digters ook gesê. Want ons is ook sy geslag. "
17:29 Daarom, want ons is van die familie van God, Ons moet nie oorweeg goud of silwer of edelgesteentes, of die gravures van kuns en van die verbeelding van die mens, 'n voorstelling van wat Goddelike is nie.
17:30 en inderdaad, God, Hy kyk af na die onkunde van hierdie tye sien, het nou aangekondig dat die mense wat almal oral boete moet doen.
17:31 Want hy was 'n dag waarop Hy die wêreld in aandele sal oordeel aangestel, deur die man wat Hy aangestel, bied geloof aan alle, deur Hom uit die dood. "
17:32 En toe hulle hoor oor die opstanding van die dooies, inderdaad, sommige was spottend, terwyl ander weer het gesê, "Ons sal weer na julle hieroor luister."
17:33 En so het Paulus van hulle midde.
17:34 Tog werklik, sekere mense, gehoor gee aan hom, het glo. En onder hulle was ook Dionísius, die Areopagiet, en 'n vrou met die naam van Dámaris, en ander saam met hulle.

Handelinge van die Apostels 18

18:1 Ná hierdie dinge, teruggegaan het van Athene, sy aankoms in Korinthe.
18:2 En op soek na 'n sekere Jood met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs aangekom het uit Italië met Priscilla sy vrou, (omdat Claudius al die Jode beveel het uit Rome moes vertrek,) Hy het saam met hulle.
18:3 En omdat hy van dieselfde ambag, Hy ingedien saam met hulle en besig was. (Nou was hulle tentmakers van ambag.)
18:4 En hy was met die argument in die sinagoge op elke Sabbat, die bekendstelling van die naam van die Here Jesus. En hy oorreed Jode sowel as Grieke.
18:5 En toe Silas en Timoteus het aangekom van Macedónië, Paul staan ​​vas in die Woord, wat getuig van die Jode wat Jesus is die Christus.
18:6 Maar sedert hulle hom weerspreek en lasterlike, Hy skud sy klere en sê vir hulle:: "Jou bloed is op julle hoof. Ek is skoon. Van nou af, Ek sal gaan na die heidene. "
18:7 En die beweging van daardie plek, Hy het in die huis van 'n man, vernoem Titus die Net, godvresend, wie se huis is omring met die sinagoge.
18:8 nou Crispus, 'n leier van die sinagoge, geglo in die Here, met sy hele huis. En baie van die Korinthiërs, op verhoor, gelowig geword en is gedoop.
18:9 Toe sê die Here vir Paulus, deur 'n gesig in die nag: "Moenie bang wees nie. Plaas, uit te spreek en moenie swyg nie.
18:10 Want Ek is met jou. En niemand sal hou van wat jy neem, so as om te doen wat jy skade. Vir baie van die mense in hierdie stad is met my. "
18:11 Toe het hy hom daar vir 'n jaar en ses maande, en die woord van God onder hulle geleer.
18:12 Maar toe Gállio goewerneur van Acháje was, die Jode het hom klaargemaak met eenparig teen Paulus. En hulle het hom aan die tribunaal,
18:13 sê, "Hy haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer."
18:14 Toe, En toe Paulus besig om sy mond oop te maak, Gallio vir die Jode gesê: "As dit was 'n paar kwessie van onreg, of 'n bose daad, O edele Jode, Ek sou jou te ondersteun, soos behoorlike.
18:15 Maar as werklik dit is vrae oor 'n woord en oor name en die wet, jy moet sien om dit self. Ek sal nie die regter van sulke dinge nie. "
18:16 En hy het beveel dat hulle uit die tribunaal.
18:17 maar hulle, arrest Sósthenes, 'n leier van die sinagoge, klop hom in die voorkant van die tribunaal. En Gállio het geen kommer vir hierdie dinge.
18:18 Tog werklik, Paul, nadat hy gebly het vir baie meer dae, met sê totsiens aan die broers, geseil in Sirië, en by hom was Priscilla en Aquila. Nou het hy sy kop geskeer in Kenchréë, want hy het 'n gelofte gedoen.
18:19 En hy het by Éfese, en Hy het hulle verlaat agter daar. Tog werklik, hy homself, die aangaan van die sinagoge, was om met die Jode.
18:20 Toe, hoewel hulle hom vra vir 'n lang tyd om te bly, dat hy nie sou saamstem.
18:21 Plaas, groet en vir hulle vertel, "Ek sal weer na julle terugkom, God wil,"Hy het ook uit Éfese.
18:22 En nadat hy na Cesaréa afgebring, Hy het opgegaan na Jerusalem, en hy begroet die kerk daar, en dan het Hy na Antiochíë.
18:23 En 'n hele ruk nadat spandeer daar, Hy uiteengesit, en hy het ten einde deur die land Galásië en Frígië, al die dissipels versterk.
18:24 En 'n sekere Jood met die naam Apollo, wat in Alexandríë gebore, 'n welsprekende man wat kragtig met die Skrif was, aangekom in Éfese.
18:25 Hy is opgelei in die weg van die Here. En vurig van gees, Hy het gepraat en onderrig van die dinge wat van Jesus, maar weet net van die doop van Johannes.
18:26 En so, Hy het begin om getrou te tree in die sinagoge. En toe Priscilla en Aquila het hom gehoor, hulle neem hom opsy en uitgelê die weg van die Here aan hom meer deeglik.
18:27 Toe, aangesien hy wou gaan na Acháje, die broers het 'n vermaning aan die dissipels, sodat hulle Hom gevange kon neem. En toe hy aankom, Hy het talle gesprekke met diegene wat geglo het.
18:28 Want was hy heftig en in die openbaar berispe die Jode, deur die onthulling deur die Skrifte bewys dat Jesus die Christus is.

Handelinge van die Apostels 19

19:1 Dit gebeur nou dat, terwyl Apollo in Korinthe was, Paul, nadat hy weggetrek deur die boonste streke, aangekom in Éfese. En hy het met sommige dissipels.
19:2 En hy het vir hulle gesê, "Na glo, het jy die Heilige Gees ontvang?"Maar hulle sê vir hom:, "Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees."
19:3 Tog werklik, Hy het gesê, "Dan is met wat is julle gedoop?"Toe sê hulle:, "Met die doop van Johannes."
19:4 Toe sê Paulus: "Johannes het die mense met die doop van bekering, sê dat hulle in die Een wat ná hom kom moet glo, dit is, in Jesus. "
19:5 By die aanhoor van hierdie dinge, hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus.
19:6 En toe Paulus sy hande op hulle opgelê, die Heilige Gees gekom oor hulle. En hulle spreek in tale en profeteer.
19:7 Maar die manne was hulle omtrent twaalf in al.
19:8 Toe, op die invoer van die sinagoge, Hy is getrou praat vir drie maande, geredeneer en hulle probeer oortuig van die koninkryk van God.
19:9 Maar wanneer sekere mense het verhard en sal nie glo, vloek die weg van die Here in die teenwoordigheid van die skare, Paul, terug te trek uit hulle, die dissipels afsonderlik geneem, daaglikse betwis in 'n sekere skool van Tirannus.
19:10 Nou is dit gedoen in die hele twee jaar, sodat al die inwoners van Asië geluister na die Woord van die Here, Jode sowel as Grieke.
19:11 En God het die totstandbrenging van 'n kragtige en ongewoon wonderwerke deur die hand van Paulus,
19:12 soveel so dat selfs wanneer klein lappe en mantels van sy liggaam gebring aan die siek, die siektes onttrek hulle en die bose geeste vertrek.
19:13 Toe, selfs 'n paar van die reis rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders het probeer om die naam van die Here Jesus roep oor die wat bose geeste gehad het, sê, "Ek bind jou met 'n eed deur Jesus, wat Paulus verkondig. "
19:14 En daar was sommige Jode, die sewe seuns van Skeva, leiers onder die priesters,, wat optree in hierdie manier.
19:15 Maar 'n bose gees het geantwoord deur te sê om hulle: "Jesus ek weet, en van Paulus weet ek. Maar wie is jy?"
19:16 En die man, in wie daar was 'n bose gees, spring op hulle en kry die beter van hulle albei, hulle oorwin, sodat hulle gevlug het uit daardie huis, naak en gewond.
19:17 En so, dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat woon in Éfese. En 'n vrees het oor hulle almal. En die naam van die Here Jesus is groot gemaak.
19:18 En baie gelowiges is wat aankom, belydenis, en die aankondiging van hul dade.
19:19 En baie van die wat vreemd sektes het gevolg bymekaar gebring hul boeke, en hulle het dit in die oë van die hele. En nadat die bepaling van die waarde van hierdie, hulle het die prys tot vyftig duisend pennings wees.
19:20 Op hierdie manier, die Woord van God is sterk aan die toeneem en is tans bevestig.
19:21 Toe, wanneer dit klaar was, Paul besluit in die Gees, na die kruising van om deur Macedónië en Acháje, om te gaan na Jerusalem, sê, "Toe, nadat ek daar gewees het, dit is wat nodig is vir my om Rome ook sien. "
19:22 Maar stuur twee van diegene wat besig was om hom, Timothy en Erastus, na Macedónië, hy homself gebly vir 'n tyd in Asië.
19:23 Nou op daardie tydstip, daar plaasgevind geen klein opskudding met betrekking tot die Weg van die Here.
19:24 Vir 'n sekere man met die naam Demetrius, 'n silwersmid maak silwer tempels vir Diana, is die verskaffing van 'n aansienlike verdienste aan vakmanne.
19:25 En roep hulle saam, met diegene wat in diens geneem is op dieselfde manier, Hy het gesê: "Mans, jy weet dat ons inkomste is uit hierdie verdienste.
19:26 En jy sien en hoor dat hierdie man Paul, deur oorreding, afgewys en 'n groot menigte, nie net van Efese, maar van byna die hele Asië, sê, Dít is nie gode wat gemaak is deur die hande. "
19:27 So, Nie net is dit, ons beroep, in gevaar in repudiëring gebring, maar ook die tempel van die groot godin Diana sal as niks geag nie! Dan selfs haar majesteit, wie die hele Asië en die wêreld aanbid, sal begin om te vernietig. "
19:28 By die aanhoor van hierdie, hulle is vervul met woede, en hulle het geskreeu, sê, "Groot is die Diana van die Efésiërs!"
19:29 En die hele stad heeltemal in verwarring,. En gegryp Gajus en Aristárchus van Macedónië, metgeselle van Paulus, hulle gehaas met geweld, eendragtig, in die amfiteater.
19:30 Toe, wanneer Paulus wou die mense aan te gaan, die dissipels het hom nie toelaat.
19:31 En 'n paar van die leiers van Asië, wat was sy vriende, ook na hom gestuur, versoek dat hy hom nie in die amfiteater bied.
19:32 Maar ander het gehuil uit verskeie dinge. Want die vergadering was in die war, en die meeste het die rede waarom hulle het opgeroep nie weet.
19:33 Sodat hulle gesleep Alexander uit die skare, terwyl die Jode hom vorentoe is stuwend. en Alexander, beduie met sy hand vir stilte, wou die mense 'n verduideliking gee.
19:34 Maar sodra hulle besef dat hy 'n Jood wees, almal met een stem, vir sowat twee ure, was uitroep, "Groot is die Diana van die Efésiërs!"
19:35 En wanneer die skrywer die skare het bedaar, Hy het gesê: "Manne van Efese, nou watter mens is daar tog wat nie weet dat die stad van die Efesiërs is in die diens van die groot godin Diana en van die nageslag van Jupiter?
19:36 Daarom, aangesien hierdie dinge is nie in staat om te weerspreek, Dit is noodsaaklik dat jy kalm wees en niks onbedags te doen.
19:37 Vir jou na vore gebring hierdie manne, wat nie heilig nie lasteraars teen jou godin.
19:38 Maar as Demetrius en die ambagsmanne wat saam met hom 'n saak teen iemand, hulle kan belê in die howe, en daar is regters. Laat hulle mekaar aanklaag.
19:39 Maar as jy wil navraag doen oor ander dinge, hierdie kan in die wettige vergadering beslis word besluit.
19:40 Vir nou is ons in gevaar van skuldigbevinding aan oproer oor gebeure vandag, want daar is niemand skuldig (teen wie ons in staat is om bewyse te verskaf) in hierdie versameling. "En toe hy dit gesê het, Hy verwerp die vergadering.

Handelinge van die Apostels 20

20:1 Toe, En nadat die oproer opgehou, Paul, roeping van die dissipels om homself en hulle vermaan, gesê afskeid. En hy het uit, sodat hy kan gaan na Macedónië.
20:2 En toe hy deur daardie gebiede het geloop en het hulle vermaan met baie preke, Hy het in Griekeland.
20:3 Nadat hy drie maande daar deurgebring, treacheries beplan teen hom deur die Jode, net soos hy was op die punt om te vaar in Sirië. En nadat hy in kennis gestel van hierdie, Hy deur Macedónië terug te.
20:4 Nou die gepaardgaande hom Sópater, die seun van Pyrrhus van Beréa; en ook die Thessalonicense, Aristárchus en Secúndus; en Gaius van Derbe, en Timothy; en ook Tíchikus en Trofimus uit Asië.
20:5 hierdie, nadat hulle voor gegaan het, gewag vir ons in Troas.
20:6 Tog werklik, ons van Filíppi, Maar ná die dae van die ongesuurde brode, en in vyf dae het ons vir hulle in Troas, waar ons gebly het vir sewe dae.
20:7 Toe, op die eerste Sabbat, wanneer ons saam vergader het om brood te breek, Paulus hulle toegespreek, van voorneme is die volgende dag uit te stel. Maar hy langdurige sy preek in die middel van die nag.
20:8 Nou was daar genoeg lampe in die bovertrek, waar ons bymekaarkom.
20:9 En 'n sekere adolessente vernoem Eutychus, sit op die vensterbank, was wat gebuk gaan deur 'n swaar lomerigheid (vir Paulus verkondig op 'n afstand). Toe, as hy gaan slaap, Hy het van die kamer derde vloer afwaartse. En toe hy hom verhef het, hy is dood.
20:10 Wanneer Paulus af gekom om hom, Hy het homself oor hom en, omhels hom, gesê, "Moenie bekommerd wees nie, vir sy siel is nog in hom. "
20:11 En so, opgaan, en brood gebreek, en eet, En toe Hy reg gepraat oor tot daglig, Hy het daarna uiteengesit.
20:12 Nou het hulle die seun in die lewe gebring, en daar was meer as 'n bietjie getroos.
20:13 Dan klim ons aan boord van die skip en weggevaar na Assus, waar ons was om te neem in Paul. Want so het hy homself besluit, aangesien hy besig was om die reis deur die land.
20:14 En toe hy by ons aangesluit het dan in Assus, Ons het hom in, en ons het na Mitiléne gekom.
20:15 En vaar van daar af, op die volgende dag, ons aangekom teenoorgestelde Chios. En naas ons geland na Samos. En op die volgende dag het ons by Miléte.
20:16 Want Paulus het besluit om by Éfese verby te vaar, sodat hy nie sou vertraag word in Asië. Want hy het hom gehaas sodat, asof dit vir hom moontlik, Hy kan die dag van Pinkster in Jerusalem onderhou.
20:17 Toe, stuur van Miléte na Éfese, Toe roep die groter deur geboorte in die kerk.
20:18 En toe hulle by hom kom, was saam, Hy sê vir hulle: "Jy weet dat vanaf die eerste dag toe ek in Asië ingevoer, Ek was met jou, vir die hele tyd, in hierdie manier:
20:19 dien die Here, met alle nederigheid en ten spyte van die trane en beproewinge wat oor my gekom uit die treacheries van die Jode,
20:20 hoe ek niks agtergehou wat van waarde, hoe goed ek aan julle verkondig het, en dat ek jou in die openbaar en die res van die huise geleer,
20:21 kragtig by die Jode en die heidene oor bekering in God en die geloof in onse Here Jesus Christus.
20:22 En nou, kyk, enige verpligting in die gees, Ek gaan Jerusalem, sonder om te weet wat daar sal gebeur met my,
20:23 behalwe dat die Heilige Gees, die een stad, het my gewaarsku, sê dat boeie en verdrukkinge my wag in Jerusalem.
20:24 Maar ek vrees nie een van hierdie dinge. Ek ook nie let op my lewe meer kosbaar te wees, want dit is my eie, met dien verstande dat een of ander manier het ek kan my eie kursus te voltooi en dié van die bediening van die Woord, wat ek ontvang het van die Here Jesus, om te getuig vir die evangelie van die genade van God.
20:25 En nou, kyk, Ek weet dat jy nie meer my aangesig sal sien, julle almal onder wie ek gereis, verkondig die koninkryk van God.
20:26 Om hierdie rede, Ek noem julle as getuies op hierdie selfde dag: dat ek rein is van die bloed van almal.
20:27 Want ek het nie afgewyk van die minste van die aankondiging van elke raad van God aan jou.
20:28 Sorg vir jouself en van die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle gestasioneer as Bishops om die Kerk van God regeer, wat hy gekoop het met sy eie bloed.
20:29 Ek weet dat julle ná my vertrek roofsugtige wolwe onder julle sal betree, nie sal spaar nie die kudde.
20:30 En uit julle self, sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat om die dissipels te lok na hulle.
20:31 As gevolg van hierdie, waaksaam, behou in die geheue dat die hele drie jaar het ek nie ophou, dag en nag, met trane, om elkeen van julle vermaan.
20:32 En nou, Dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade. Hy het die mag om op te bou, en om 'n erfdeel te gee aan almal wat die geheiligdes.
20:33 Ek het nie silwer en goud gesogte, of klere,
20:34 soos julle ook self weet. Vir dit wat nodig is deur my en deur diegene wat saam met my is, hierdie hande voorsien het.
20:35 Ek het alles aan jou geopenbaar, want deur swaar kry op hierdie manier, is dit nodig om die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, hoe het hy gesê, "Dit is saliger om te gee as om te ontvang."
20:36 En toe Hy dit gesê het, neergekniel, Hy bid met almal.
20:37 Toe het 'n groot geween onder hulle almal. En, val op die nek van Paulus, hulle hom gesoen,
20:38 en tegelykertyd bedroef was die grootste deel van regoor die woord wat Hy gesê het, dat hulle nooit sal sien sy gesig. En hulle het hom na die skip.

Handelinge van die Apostels 21

21:1 En ná hierdie dinge het gebeur, nadat teësinnig van hulle geskei, ons seil 'n direkte natuurlik, aankoms by Cos, en op na aanleiding van die dag by Rhodes, en daarvandaan by Pátara.
21:2 En wanneer ons 'n skip vaar oor gekry het om Fenisië, klim aan boord, ons afgevaar.
21:3 Toe, nadat ons oë gevang het van Ciprus, hou dit aan die linkerkant, ons seil op na Sirië, en ons aangekom by Tirus aangekom. Vir die skip gaan sy vrag daar los.
21:4 Toe, nadat ons die dissipels gevind, Ons ingedien daar vir sewe dae. En hulle sê vir Paulus, deur die Gees, dat hy nie op te gaan na Jerusalem.
21:5 En toe die dae verby was, uiteensit, Ons het op; en hulle het almal saam met ons met hulle vroue en kinders, totdat ons buite die stad. En ons op sy knieë neergeval by die kus en gebid.
21:6 En toe ons gesê het vaarwel aan mekaar, Ons klim aan boord van die skip. Daarop het hulle teruggegaan na hul eie.
21:7 Tog werklik, ons reis per boot van Tirus voltooi, ons af na Ptolemáis. En groet die broers, ons gewone kantoorure by hulle vir een dag.
21:8 Toe, nadat waarin die volgende dag, ons in Cesaréa aangekom om. En op die aangaan van die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die sewe diakens was, Ons het by hom gebly.
21:9 En hy het vier dogters, jonkvroue, wat profeteer.
21:10 En terwyl ons uitgestel vir 'n paar dae, 'n sekere profeet van Judea, die naam van Agabus, aangekom.
21:11 en hy, Toe hy by ons kom, het Paulus se gordel, en bindend sy eie hande en voete, Hy het gesê: "So sê die Heilige Gees: Die man wie se gordel dit is, die Jode sal bind op hierdie manier in Jerusalem. En hulle sal hom red in die hande van die heidene te neem. "
21:12 En toe ons dit hoor, ons sowel as diegene wat uit daardie plek was hom gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem.
21:13 Maar Paulus het geantwoord deur te sê: "Wat doen jy bereik deur gehuil en teister my hart? Want ek is bereid, nie net om gebind te wees, maar ook om te sterf in Jerusalem, vir die Naam van die Here Jesus. "
21:14 En omdat ons nie in staat was om hom te oorreed, ons tot bedaring, sê: "Mag die wil van die Here geskied."
21:15 Toe, ná dié dae, Na 'n voorbereiding, Ons het opgevaar na Jerusalem.
21:16 Nou sommige van die dissipels van Cesaréa het ook saam met ons, wat saam met hulle 'n sekere Cypriotische vernoem Mnason, 'n baie ou dissipel, wie se gaste ons sal wees.
21:17 En wanneer ons aangekom het in Jerusalem, die broers het ons gewillig.
21:18 Toe, op die volgende dag, En Paulus het ingegaan met ons na Jakobus se. En al die ouderlinge vergader het.
21:19 En toe hy hulle gegroet, Hy verduidelik elke ding wat God onder die heidene volbring het deur sy bediening.
21:20 En hulle, op die aanhoor van dit, Groot is God en vir hom gesê:: "Jy verstaan, broer, hoeveel duisende daar is onder die Jode wat gelowig geword, en almal is yweraars vir die wet.
21:21 Nou het hulle gehoor oor jou, wat u onderrig die Jode wat onder die heidene leer om te onttrek van Moses, hulle vertel dat hulle moet nie hul seuns besny, nie optree volgens gewoonte.
21:22 Wat is volgende? Die skare behoort te belê. Want hulle sal hoor dat u gekom het.
21:23 Daarom, doen hierdie ding wat ons van u vra: Ons het vier manne, wat onder 'n gelofte.
21:24 Neem hierdie en heilig jouself met hulle, en vereis dat hulle hul koppe skeer. En dan sal almal weet dat die dinge wat hulle gehoor het oor u vals, maar dat jy jouself loop in ooreenstemming met die wet.
21:25 Maar, oor die nasies wat gelowig geword, Ons het 'n besluit dat hulle hulself moet hou van wat reeds geskep roep om afgode geskryf, en van bloed, en uit wat is versmoor, en van hoerery. "
21:26 Toe Paulus, neem die manne op die volgende dag, is gesuiwer met hulle, en hy het die tempel, aankondiging van die proses van die dae van die heiliging, totdat 'n offer sal aangebied word namens elkeen van hulle.
21:27 Maar toe die sewe dae bereik voltooiing, die Jode wat uit Asië was, toe hulle hom in die tempel gesien het, aangehits al die mense, en hulle het die hande aan hom, uitroep:
21:28 "Manne van Israel, help! Dit is die man wat onderrig, almal, oral, teen die volk en die wet en hierdie plek. Verder, Hy het selfs gebring nasies in die tempel, en hy het hierdie heilige plek geskend. "
21:29 (Want hulle het vantevore Trófimus gesien, die Efésiër, in die stad by hom, en gedink dat Paulus hom in die tempel gebring het.)
21:30 En die hele stad is opgewek. En dit gebeur dat die mense saam gehardloop. En arrest Paul, hulle sleep hom buitekant van die tempel. En dadelik is die deure gesluit.
21:31 Toe, onderwyl hulle probeer om hom dood te maak, dit is gerapporteer word aan die owerste oor duisend van die groep: "Al Jerusalem is in verwarring."
21:32 En so, neem onmiddellik soldate en hoofmanne oor honderd, Hy storm na hulle. En toe hulle die owerste oor duisend en die soldate gesien het, hulle opgehou het om te staak Paul.
21:33 Toe die owerste, nader, aangekeer hom en beveel dat hy gebind te wees met twee kettings. En hy het gevra wie hy was en wat hy gedoen het.
21:34 Dan is hulle uitroep verskeie dinge binne die skare. En omdat hy kon niks duidelik verstaan ​​as gevolg van die geraas, Hy het beveel dat hy in die kamp gebring moes word.
21:35 En toe hy aankom by die trappe, dit gebeur dat hy deur die soldate gedra, as gevolg van die bedreiging van geweld van die skare af.
21:36 Want die menigte van die volk was volgende en uitroep, "Vat hom weg!"
21:37 En as Paulus begin in die kamp gebring moes word, sê Hy vir die owerste, "Is dit toelaatbaar vir my om iets vir jou sê?"En hy het gesê, "Jy weet Griekse?
21:38 So dan, is jy nie die Egiptenaar wat voor hierdie dae aangehits 'n rebellie en gelei in die woestyn vierduisend moordende mans?"
21:39 Maar Paulus sê vir hom:: "Ek is 'n man, inderdaad 'n Jood, uit Tarsus in Cilícië, 'n burger van 'n bekende stad. So ek jou petisie, Laat my aan die mense te praat. "
21:40 En toe hy hom toestemming gegee, Paul, op die trappe staan, beduie met sy hand vir die volk. En toe 'n groot stilte plaasgevind, Hy het met hulle in die Hebreeuse taal, sê:

Handelinge van die Apostels 22

22:1 "Noble broers en vaders, luister na die verduideliking wat ek nou vir jou gee. "
22:2 En toe hulle hoor hom praat om hulle in die Hebreeuse taal, hulle aangebied om 'n groter stilte.
22:3 En hy het gesê: "Ek is 'n Joodse man, gebore op Tarsus in Cilícië, maar wat in hierdie stad langs die voete van Gamaliël, geleer volgens die waarheid van die wet van die vaders, yweraars vir die wet, net soos julle almal ook tot vandag toe.
22:4 Ek vervolg hierdie Way, selfs tot die dood toe, bindend en die lewering van in hegtenis beide mans en vroue,
22:5 net soos die hoëpriester en almal wat 'n groter deur geboorte getuig vir my. Ontvang briewe van hom aan die broers, Ek het na Damaskus, sodat ek kan lei hulle gebind daarvandaan na Jerusalem, sodat hulle gestraf kon word.
22:6 Maar dit gebeur dat, as ek op reis was en is nader Damaskus in die middag, skielik uit die hemel 'n groot lig geskyn rondom my.
22:7 En op die grond val, Ek hoor 'n stem vir my sê:, 'Saul, Saul, waarom vervolg jy My?'
22:8 En ek gereageer, 'Wie is jy, Here?"En hy het vir my gesê, "Ek is Jesus, die Nasaréner, wat jy vervolg. "
22:9 En diegene wat saam met my was, inderdaad, sien die lig, maar hulle het nie gehoor die stem van Hom wat met my spreek.
22:10 En ek het gesê, 'Wat moet ek doen, Here?'Toe sê die Here vir my: 'Staan op, en gaan na Damaskus. En daar, jy sal almal vertel dat jy moet doen. "
22:11 En omdat ek nie kon sien, as gevolg van die glans van daardie lig, Ek is gelei deur die hand deur my metgeselle, en ek het na Damaskus.
22:12 Dan 'n sekere Ananías, 'n man in ooreenstemming met die wet, met die getuienis van al die Jode wat daar woon,
22:13 nader aan my en staan ​​naby, sê vir my, "Broer Saul, sien!"En in daardie selfde uur, Ek kyk na hom.
22:14 Maar hy het gesê: 'Die God van ons vaders het jou vooraf bepaal, sodat jy sal kom om sy wil te ken en sou die Regverdige te sien, en sou die stem uit sy mond te hoor.
22:15 Want jy sal sy getuie te wees om al die mense oor die dinge wat jy gesien en gehoor het.
22:16 En nou, hoekom doen jy vertraag? Staan op, en gedoop word, en was julle sondes weg, deur 'n beroep sy naam. "
22:17 Toe gebeur dit dat, toe ek in Jerusalem teruggekom en gebid het in die tempel, 'n geestelike beswyming kom oor my,
22:18 en ek het gesien hoe hy vir my sê: 'Maak gou! Vertrek vinnig uit Jerusalem! Want hulle sal nie aanvaar jou getuienis aangaande My. "
22:19 En ek het gesê: 'Here, hulle weet dat ek klop en omringende in die tronk, regdeur al die sinagoges, diegene wat geglo het in jou.
22:20 En toe die bloed van jou getuienis Stephen uitgestort, Ek staan ​​in die buurt en is toestem, en ek kyk na die klere van diegene wat hom dood te maak. "
22:21 En hy het vir my gesê, 'Gaan voort. Want Ek stuur jou na ver lande. "
22:22 Nou is hulle luister na hom, Tot by hierdie woord, toe verhef hulle hul stem, sê: "Neem hierdie soort weg van die aarde! Want dit is nie gepas vir hom om te lewe!"
22:23 En terwyl hulle besig was skree, en gooi eenkant hul klere, en gooi stof in die lug,
22:24 die owerste oor duisend het beveel dat hy in die kamp gebring moes word, en om daar bestraffing plaasvind en gemartel, ten einde die rede dat hulle uit geskreeu op hierdie manier teen hom te ontdek.
22:25 En toe hulle hom vasgebind met bande, Paulus sê vir die hoofman oor honderd wat daar staan ​​naby hom, "Is dit u geoorloof om 'n man wat 'n Romeinse burger, en is nog nie veroordeel gésel?"
22:26 By die aanhoor van hierdie, die hoofman oor honderd het na die owerste oor duisend en dit aan hom, sê: "Wat doen jy van plan is om te doen? Want hierdie man is 'n Romeinse burger. "
22:27 En die owerste oor duisend, nader, het vir hom gesê: "Vertel my. Is jy 'n Romeinse?"So het hy gesê, "Ja."
22:28 En die owerste oor duisend het gereageer, "Ek verkry hierdie burgerskap teen groot koste." Daarop sê Paulus:, "Maar ek is gebore om dit te."
22:29 Daarom, diegene wat op pad was om hom te martel, onmiddellik onttrek hom. Die Tribune was insgelyks bang, nadat hy besef het dat hy 'n Romeinse burger, want hy het hom gebind.
22:30 Maar die volgende dag, wil meer ywerig te ontdek wat die rede was dat hy deur die Jode beskuldig, Hy vrygestel hom, en hy het beveel dat die priesters om te belê, met die hele raad. En, vervaardiging Paul, Hy gestasioneer hom onder hulle.

Handelinge van die Apostels 23

23:1 Toe Paulus, stip op die raad, gesê, "Noble broers, Ek het gepraat met 'n volkome goeie gewete voor God, Tot op hierdie dag. "
23:2 En die hoëpriester, Ananias, opdrag gegee vir die wat wou staan ​​in die buurt om hom te slaan op die mond.
23:3 Toe sê Paulus vir hom: "God sal u slaan, gewitte muur! Vir sou jy sit en oordeel my volgens die wet, wanneer, stryd met die wet, jy bestel ek geslaan moet word?"
23:4 En diegene wat staan ​​in die buurt gesê, "Is jy laster oor die hoëpriester van God?"
23:5 Daarop sê Paulus:: "Ek het nie geweet nie, broers, dat hy die hoëpriester. Want daar is geskrywe: Jy mag nie kwaad van die leier van jou volk praat. ""
23:6 nou Paul, wetende dat een groep uit Sadduseërs en die ander was Fariseërs, uitgeroep in die raad: "Noble broers, Ek is 'n Fariseër, die seun van 'n Fariseër! Dit is oor die hoop en die opstanding van die dooies wat ek voor die gereg. "
23:7 En toe hy dit gesê het, twis plaasgevind tussen die Fariseërs en die Sadduseërs. En die menigte het verdeeld geraak.
23:8 Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding, en nie engele, of geeste. Maar die Fariseërs bely albei hierdie.
23:9 Toe het daar 'n groot lawaai. En sommige van die Fariseërs, opstaan, veg, sê: "Ons vind geen kwaad in hierdie man. Wat gebeur as 'n gees met hom gespreek het, of 'n engel?"
23:10 En omdat 'n groot twis gemaak, die Tribune, uit vrees dat Paulus uitmekaar kan skeur deur hulle, beveel dat die soldate te daal en om Hom gevange te neem uit hul midde, en om hom in die vesting bring.
23:11 Toe, op die volgende nag, die Here by hom staan ​​en gesê: "Wees konstante. Want soos jy aangaande My in Jerusalem kragtig getuig het, so ook is dit nodig dat jy om te getuig in Rome. "
23:12 En wanneer daglig aangekom, sommige van die Jode bymekaargekom en hulleself met 'n eed, sê dat hulle nie sou eet of drink totdat hulle Paulus doodgemaak het.
23:13 Nou was daar meer as veertig man wat hierdie eed saam geneem.
23:14 En hulle genader om die leiers van die priesters, en die ouderlinge, en hulle het gesê: "Ons het onsself gesweer met 'n eed, sodat ons niks sal smaak, totdat ons doodgemaak het Paul.
23:15 Daarom, met die raad, jy moet nou kennis gee aan die owerste oor duisend, sodat hy hom kan bring aan jou, asof jy bedoel is om iets anders omtrent hom bepaal. Maar voordat hy nader, Ons het voorbereidings getref om hom dood te maak. "
23:16 Maar die seun van Paulus se suster het gehoor van hierdie, oor hul verraad, hy het gegaan en in die kamp geloop, en hy berig dit aan Paulus.
23:17 en Paulus, roep om hom een ​​van die hoofmanne oor honderd, gesê: "Lei hierdie jongman by die owerste oor duisend. Want hy het iets het om hom te vertel. "
23:18 en inderdaad, Hy het hom geneem en hom na die owerste oor duisend, en hy het gesê, "Paul, die gevangene, het my gevra om hierdie jongman lei tot jy, aangesien hy iets het om te sê vir julle. "
23:19 Toe die owerste, neem hom by die hand, onttrek by hom, en hy het hom gevra: "Wat is dit wat jy vir my vertel?"
23:20 Toe sê hy: "Die Jode het vergader om u te versoek om Paulus môre by die raad te bring, asof hulle bedoel is om hom te bevraagteken oor iets anders.
23:21 maar so waar, jy moet hulle nie glo, want hulle sal hom oorval met meer as veertig man van hulle midde, wat hulself gebind deur 'n eed nie om te eet, nie om te drink, totdat hulle hom dood te maak. En hulle word nou voorberei, hoop vir 'n bevestiging van jou. "
23:22 En dan die owerste oor duisend van die hand gewys die jong man, hom opdrag gee nie om vir iemand te vertel dat hy hierdie dinge aan hom bekend gemaak het.
23:23 Toe, twee van die hoofmanne het genoem, Hy sê vir hulle: "Berei twee honderd soldate, sodat hulle so ver kan gaan as Caesarea, en sewentig ruiters, en twee honderd lig gewapende manne, vir die derde uur van die nag.
23:24 En voor te berei lasdiere om Paulus te voer, sodat hulle hom veilig kan lei tot Felix, die goewerneur. "
23:25 Vir gehou en vol vrees, nie miskien die Jode te gryp hom en maak hom dood, en dat daarna sou hy valslik beskuldig word, asof hy 'n geskenk aanvaar het. En so het hy 'n brief met die volgende:
23:26 "Claudius Lísias, om die hoogedele goewerneur, Felix: groete.
23:27 Diè man, Na sy aangekeer deur die Jode en om oor deur hulle te doodmaak, Ek gered, oorweldigende hulle met soldate, want ek het besef dat hy 'n Romeinse.
23:28 En wil die rede dat hulle beswaar gemaak teen hom weet, Ek het hom na hulle Raad afgebring.
23:29 En ek ontdek dat hy beskuldig word oor twisvrae van hulle wet. Tog werklik, niks wat die dood verdien of gevangenisstraf was binne die beskuldiging.
23:30 En toe ek gekry het nuus van hinderlae, wat deur hulle toeberei was teen hom, Ek het hom na julle, in kennis te stel dat sy beskuldigers ook, sodat hulle hul beskuldigings kan pleit voordat jy. Vaarwel. "
23:31 Daarom het die soldate, neem Paul volgens hulle bestellings, hom in die nag na Antípatris.
23:32 En die volgende dag, stuur die ruiters om saam met hom, hulle het teruggekeer na die vesting.
23:33 En toe hulle in Cesaréa aangekom om en het die brief aan die goewerneur afgelewer, hulle het ook Paulus voor hom.
23:34 En toe hy dit gelees het en gevra het watter provinsie hy was uit, besef dat hy uit Cilícië, Hy het gesê:
23:35 "Ek sal jou hoor, wanneer jou beskuldigers het aangebreek. "En hy het beveel dat hy in die paleis van Herodes gehou moet word.

Handelinge van die Apostels 24

24:1 Toe, na vyf dae, Maar die hoëpriester Ananías het saam met 'n paar van die ouderlinge en 'n sekere Tertúllus, 'n spreker. En hulle het na die goewerneur teen Paulus.
24:2 En gedagvaar Paul, Begin Tertúllus hom beskuldig, sê: "Die meeste uitstekende Felix, want ons het baie vrede deur u, en baie dinge kan reggestel word deur jou voorsienigheid,
24:3 Ons erken hierdie, altyd en oral, met dade van dankbaarheid vir alles.
24:4 Maar dat ek praat by 'n te groot lengte, Ek smeek jou, deur jou genade, kortliks aan ons te luister.
24:5 Ons het hierdie man gevind pes wees, moet aanhitsing partyskap onder al die Jode in die hele wêreld, en die skrywer van die opstand van die sekte van die Nasaréners wees.
24:6 En hy het selfs 'n poging om die tempel te skend. En toe Hy hom aangekeer, Ons wil hê hy moet geoordeel word volgens ons wet.
24:7 maar Lísias, die Tribune, oorweldigende ons met groot geweld, weggeruk hom weg van ons hande,
24:8 bestel dat sy beskuldigers voor u moet kom. Van hulle, jy jouself sal in staat wees, deur te oordeel oor al hierdie dinge, om die rede dat ons hom beskuldig verstaan. "
24:9 En dan die Jode interjected, sê dat hierdie dinge so was.
24:10 Toe, sedert die goewerneur het beduie vir hom om te praat, Paul gereageer: "Die wete dat jy die regter gewees het oor hierdie nasie vir baie jare, Ek sal 'n verduideliking van myself gee met 'n eerlike siel.
24:11 Vir, as jy kan besef, dit het net twaalf dae is vandat ek opgegaan het om te aanbid in Jerusalem.
24:12 En hulle het my nie in die tempel met die argument met iemand, nie veroorsaak dat 'n saamtrek van die mense: nie in die sinagoges, nie in die stad.
24:13 En hulle is nie in staat om te bewys aan jou die dinge waaroor hulle my nou beskuldig,.
24:14 Maar ek bely dit aan jou, wat volgens daardie sekte, wat hulle noem 'n dwaalleer, so doen Ek dien my God en Vader, glo alles wat geskrywe is in die wet en die profete,
24:15 'n hoop in God, wat hierdie ander hulself ook verwag, dat daar 'n toekomstige opstanding van die regverdiges en onregverdiges sal wees.
24:16 En in hierdie, Ek myself altyd daarna streef om 'n gewete wat ontbreek in enige oortreding teenoor God en die mense het.
24:17 Toe, na baie jare, Ek het na my nasie, bring aalmoese en offers en geloftes,
24:18 waardeur verkry ek suiwering in die tempel: nie met 'n skare, nie met 'n opskudding.
24:19 Maar sekere Jode uit Asië is die mense wat moet verskyn voordat jy na my beskuldig, as hulle iets teen my.
24:20 Of toelaat dat hierdie mense hier sê as hulle in my enige ongeregtigheid gevind, terwyl hy voor die raad.
24:21 Vir terwyl staan ​​onder hulle, Ek het uit uitsluitlik oor hierdie een saak: oor die opstanding van die dooies. Dit is hieroor dat ek vandag deur julle geoordeel word. "
24:22 Toe Felix, Na baie kennis het vasgestel oor hierdie Way, het hulle wag, deur te sê, "Wanneer Lísias die owerste oor duisend het aangebreek, Ek sal jou in verhoor neem. "
24:23 En hy het beveel dat 'n hoofman oor honderd na hom te bewaak, en om te rus, en nie aan enige van sy eie verbied Hom gedien.
24:24 Toe, na 'n paar dae, Felix, aankom met sy vrou Drusilla wat 'n Jood was, genoem vir Paul en luister na hom oor die geloof in Christus Jesus.
24:25 En nadat hy toegespreek oor geregtigheid en kuisheid, en oor die toekomstige oordeel, Felix het gebewe, en hy gereageer: "Vir nou, gaan, maar bly onder wag. Toe, by 'n goeie tyd, Ek sal jou laat roep. "
24:26 Hy is ook die hoop dat geld aan hom gegee kon word deur Paul, en as gevolg van hierdie, Hy dikwels ontbied hom en praat met hom.
24:27 Toe, wanneer twee jaar het verbygegaan, Felix is ​​opgevolg deur Portius Festus. En omdat Felix wou veral ten gunste van die Jode wys, hy het Paulus agter as 'n gevangene.

Handelinge van die Apostels 25

25:1 En so, Festus het in die provinsie aangekom, ná drie dae, Hy het opgevaar na Jerusalem van Cesaréa.
25:2 En die leiers van die priesters, en diegene eerste onder die Jode, trek om hom teen Paulus. En hulle het Hom petisie,
25:3 vra vir guns teen Paulus, sodat hy hom sou beveel om gelei te Jerusalem, waar hulle 'n lokval is die handhawing van om hom dood te maak langs die pad.
25:4 Maar Festus het geantwoord dat Paulus in Cesaréa gehou moet word, en dat hy homself sou gou daarheen te gaan.
25:5 "Daarom," hy het gesê, "Laat dié een van julle wat in staat is om, neerdaal op dieselfde tyd, en indien daar enige skuld in die man, hulle kan hom beskuldig. "
25:6 Toe, nadat gebly onder hulle nie meer as tien dae, Hy af na Sesarea. En op die volgende dag, Hy sit in die regterstoel, en hy het beveel dat Paulus voorgebring moes word gelei in.
25:7 En toe hy gebring, het die Jode wat van Jerusalem afgekom het rondom hom, gooi baie ernstige aantygings, waarvan nie een kon hulle bewys.
25:8 Paul aangebied hierdie verdediging: "Niks teen die wet van die Jode, of teen die tempel, of teen die keiser, het ek aanstoot in enige saak. "
25:9 maar Festus, wil 'n groter guns bewys aan die Jode, gereageer het op Paulus deur te sê: "Is jy bereid om op te vaar na Jerusalem en daar geoordeel word oor hierdie dinge voor my?"
25:10 Maar Paulus sê: "Ek staan ​​in tribunaal Caesar se, en dit is waar ek geoordeel moet word. Ek het geen skade gedoen aan die Jode, as jy goed ken.
25:11 Want as Ek hulle benadeel, of as ek iets wat die dood verdien gedoen, Ek het nie beswaar maak teen sterf. Maar as daar niks is om hierdie dinge waaroor hulle beskuldig my, niemand is in staat om my te lewer aan hulle. Ek doen 'n beroep op die keiser. "
25:12 Toe Festus, omdat ek het met die raad, gereageer: "Jy het 'n beroep op die keiser, aan die keiser sal jy gaan. "
25:13 En toe 'n paar dae het verbygegaan, koning Agríppa en Berníce af na Sesarea, om te groet Festus.
25:14 En omdat hulle daar gebly vir baie dae, Festus het met die koning oor Paul, sê: " 'N Man is agtergelaat as 'n gevangene deur Felix.
25:15 Wanneer ek in Jerusalem was, die leiers van die priesters en die oudstes van die Jode het al by my omtrent hom, vra vir veroordeling teen hom.
25:16 Ek het hulle geantwoord dat dit nie die gebruik van die Romeine tot iemand veroordeel, voor wie beskuldig is gekonfronteer deur sy beskuldigers en het die geleentheid om homself te verdedig ontvang, ten einde homself skoon te maak van die koste.
25:17 Daarom, toe hulle hier aangekom het, sonder enige uitstel, op die volgende dag, sit in die regterstoel, Ek het beveel dat die man voor te bring.
25:18 Maar toe die beskuldigers het opgestaan, hulle het 'n beskuldiging nie teenwoordig omtrent hom waaruit sou ek kwaad vermoed.
25:19 Plaas, hulle het met hom sekere geskille oor hulle eie godsdiens en oor 'n sekere Jesus, wat gesterf het, maar wie Paulus beweer om die lewe te wees.
25:20 Daarom, terwyl hy in twyfel oor hierdie soort van die vraag, Ek het hom gevra of hy bereid is om te gaan na Jerusalem en daar geoordeel word oor hierdie dinge.
25:21 Maar omdat Paulus 'n beroep vir 'n besluit voor Augustus gehou moet word, Ek het hom beveel om dit te bewaar, totdat ek om hom te stuur na die keiser. "
25:22 En Agríppa sê vir Festus:: "Ek het self wil ook die man hoor." "Môre," hy het gesê, "Jy moet hom hoor."
25:23 En op die volgende dag, wanneer Agrippa en Bernice aangekom met 'n groot grootsheid en in die ouditorium met die tribunes en die aansienlikste manne van die stad ingevaar, Paulus ingebring, aan die orde van Festus.
25:24 Toe sê Festus:: "Koning Agríppa, en almal wat teenwoordig is saam met ons, sien jy hierdie man, oor wie die hele menigte van die Jode versteur my in Jerusalem, petisie en dring dat hy nie toegelaat moet word om enige langer leef.
25:25 Waarlik, Ek het ontdek niks opgelewer teen hom wat die dood verdien. Maar omdat hy self het 'n beroep op Augustus, dit was my oordeel om hom te stuur.
25:26 Maar ek het nie bepaal wat om te skryf aan die keiser omtrent hom. As gevolg van hierdie, Ek het hom laat kom voor julle almal, en veral voor u, Koning Agríppa, sodat, een keer 'n ondersoek het plaasgevind, Ek kan iets kan skrywe.
25:27 Vir lyk dit vir my onredelik om 'n gevangene te stuur en nie die wat teen hom beskuldigings aan te dui. "

Handelinge van die Apostels 26

26:1 Tog werklik, En Agríppa sê vir Paulus, "Dit is toelaatbaar vir jou om vir jouself te spreek." Maar Paulus, uitbreiding van sy hand, begin sy verdediging aan te bied.
26:2 "Ek beskou myself geseënd, Koning Agríppa, dat ek na my verdediging vandag gee voordat jy, oor alles waarvan ek deur die Jode beskuldig,
26:3 veral omdat jy weet alles wat betrekking het op die Jode, beide die sedes en vraagstukke. As gevolg van hierdie, Ek smeek jou om geduldig vir my luister.
26:4 En beslis, al die Jode weet oor my lewe van my jeug af, wat sy begin het onder my eie mense in Jerusalem.
26:5 Hulle het geweet my goed van die begin af, (indien hulle bereid is om getuienis aan te bied sal wees) want ek het volgens die meeste vasbeslote party van ons godsdiens: as 'n Fariseër.
26:6 En nou, dit is in die hoop op die belofte wat gemaak is deur God aan ons vaders het dit ek staan ​​onder die oordeel.
26:7 Dit is die belofte dat ons twaalf stamme, aanbid nag en dag, hoop om te sien. Oor hierdie hoop, O koning, Ek deur die Jode beskuldig.
26:8 Hoekom moet dit beoordeel word so ongelooflik met julle almal wat God die dood kan in te samel?
26:9 En beslis, Ek myself voorheen van mening dat ek dit behoort op te tree in baie maniere wat in stryd met die naam van Jesus die Nasarener is.
26:10 Dit is ook hoe ek in Jerusalem opgetree. En so, Ek ingeslote baie heilige persone in die tronk, gesag ontvang het van die leiers van die priesters. En toe hulle doodgemaak word, Ek het die vonnis.
26:11 En in al die sinagoges, dikwels terwyl hulle die straf van, Ek gedwing om te laster. En word al hoe meer gek teen hulle, Ek vervolg hulle, selfs tot in die buitelandse stede.
26:12 Daarna, as ek gaan na Damaskus, met gesag en toestemming van die hoëpriester,
26:13 in die middag, O koning, Ek en diegene wat ook saam met my was, sien langs die pad 'n lig uit die hemel skyn rondom my met 'n prag groter as dié van die son.
26:14 En toe ons almal neerval op die grond, Ek het gehoor 'n stem met my spreek en in die Hebreeuse taal: 'Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Dit is hard vir jou om te skop teen die prikkels. "
26:15 Toe sê ek, 'Wie is jy, Here?"En die Here het gesê, "Ek is Jesus, wat jy vervolg.
26:16 Maar opstaan ​​en staan ​​op jou voete. Want Ek het aan jou om hierdie rede: sodat ek jou kan vestig as 'n dienaar en getuie oor die dinge wat jy gesien het, en met betrekking tot die dinge wat ek sal wys vir jou:
26:17 red jou uit die volk en die nasies waarheen Ek nou stuur jy,
26:18 ten einde hul oë oop te maak, sodat hulle kan omskep word van die duisternis tot die lig, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle vergifnis van sondes en 'n plek onder die heiliges kan ontvang, deur die geloof in my. "
26:19 Van toe af, Koning Agríppa, Ek was nie ongelowige aan die hemelse gesig.
26:20 Maar ek verkondig, eerste om diegene wat in Damaskus en in Jerusalem, en dan na die hele streek van Judea, en aan die heidene, sodat hulle sal bekeer en om te skakel na God, doen die werke wat by die bekering pas.
26:21 Dit is om hierdie rede dat die Jode, my nadat aangekeer toe ek in die tempel, probeer om my dood te maak.
26:22 Maar nadat aangehelp deur die hulp van God, selfs tot vandag, Ek staan ​​getuie aan die klein en die groot, sê niks verder as wat die profete en ook Moses gesê het sou wees in die toekoms:
26:23 dat die Christus sou ly, en dat hy sou wees om die eerste van die opstanding van die dooies, en dat hy sou die lig te bring aan die mense en die nasies. "
26:24 Terwyl hy nog spreek hierdie dinge en die aanbieding van sy verdediging, Sê Festus met 'n groot stem: "Paul, jy is stapelgek! Te veel studeer het jy hom tot waansin. "
26:25 Daarop sê Paulus:: "Ek is nie kranksinnig, hoogedele Festus, maar eerder ek praat woorde van waarheid en ingetoënheid.
26:26 Want die koning weet van hierdie dinge. Om hom ook, Ek praat met konstantheid. Want ek dink dat nie een van hierdie dinge onbekend is aan hom. En nie is hierdie dinge gedoen in 'n hoek.
26:27 Glo jy die Profete, Koning Agríppa? Ek weet dat u glo. "
26:28 En Agríppa sê vir Paulus:, "In 'n sekere mate, jy my oorreed om 'n Christen te word. "
26:29 Daarop sê Paulus:, "Ek hoop om God wat, beide 'n klein mate en tot 'n groot mate, nie net jy, maar ook almal wat my hoor vandag sal raak net soos ek dit ook, buiten hierdie boeie. "
26:30 En die koning het opgestaan, en die goewerneur, en Bernice, en vir die wat wou sit met hulle.
26:31 En toe hulle weggaan, hulle praat met mekaar, sê, "Hierdie man het niks wat die dood gedoen, nie van gevangenisstraf. "
26:32 En Agríppa sê vir Festus:, "Hierdie man kon losgelaat gewees het, indien hy nie die keiser beroep het. "

Handelinge van die Apostels 27

27:1 Dan is daar besluit om hom per skip te stuur na Italië, en dat Paulus, met die ander in hegtenis, moet afgelewer word by 'n hoofman oor honderd die naam Julius, van die groep van Augusta.
27:2 Na klim aan boord van 'n skip van Adramyttium, ons afgevaar en begin om te navigeer langs die hawens van Asië, met Aristárchus, die Macedoniese van Thessaloníka, saam met ons.
27:3 En op die volgende dag, ons by Sidon. en Julius, behandeling van Paul menslik, toegelate hom om te gaan na sy vriende en om te kyk na homself.
27:4 En wanneer ons seil gestel het van daar af, ons navigator onder Ciprus, omdat die winde teen ons was.
27:5 En opgevolg al die see van Cilícië en Pamfílië, ons by Listre, wat in Licië.
27:6 En daar die hoofman oor honderd 'n skip gevind van Alexandrië vaar na Italië, en hy oorgeplaas ons dit.
27:7 En toe ons stadig vir verskeie dae deurgebring geseil en het skaars aangekom teenoorgestelde Cnidus, want die wind was ons verhinder, ons weggevaar na Crete, naby Salmon.
27:8 En skaars in staat is verby te vaar, ons by 'n sekere plek, wat genoem Goeie Shelter, langs waarvan die stad Laséa.
27:9 Toe, na soveel tyd verby is, en sedert vaar nie meer omsigtige sou wees omdat die Fast Day het nou verby, Paul troos hulle,
27:10 en hy het aan hulle gesê:: "Mans, Ek sien dat die reis is nou in gevaar van besering en groot skade, nie net om die vrag en die skip, maar ook om ons eie lewens. "
27:11 Maar die hoofman oor honderd het meer vertroue in die kaptein en die navigator van die skip, as in die dinge gesê word deur Paul.
27:12 En omdat dit was nie 'n gepaste hawe waarin die winter, die meerderheid mening was van daar af te vaar, sodat een of ander manier kan hulle in staat wees om te kom op Phoenicia, ten einde die winter daar, by 'n hawe van Kreta, wat kyk uit na die suidweste en noordweste.
27:13 En aangesien die suidewind is liggies waai, hulle het gedink dat hulle hul doel kan bereik. En nadat hulle uit Asson aangestel het, hulle geweeg anker op Kreta.
27:14 Maar nie lank daarna, 'n gewelddadige wind het teen hulle, wat genoem word die Noordooste Wind.
27:15 En sodra die skip was vasgevang in dit en was nie in staat om te streef teen die wind, gee oor die skip na die winde, ons is gedryf saam.
27:16 Toe, gedwing langs 'n sekere eiland strand, wat is die stert genoem, Ons was skaars in staat om vas te hou aan reddingsboot die skip se.
27:17 Wanneer hierdie is opgeneem, hulle het dit gebruik om te help in die beveiliging van die skip. Want hulle het gevrees dat hulle gestrand kan hardloop. En toe Hy die seile laat sak, hulle word gedryf saam op hierdie manier.
27:18 Toe, aangesien ons besig was om sterk geteister oor deur die storm, op die volgende dag, hulle gooi die swaar items oorboord.
27:19 En op die derde dag, met hul eie hande, hulle gooi die toerusting van die skip oorboord.
27:20 Toe, wanneer nie son en ook die sterre baie dae lank, en geen einde aan die storm was op hande, alle hoop vir ons veiligheid is nou weggeneem.
27:21 En nadat hulle gevas vir 'n lang tyd, Paul, staan ​​in hul midde, gesê: "Sekerlik, mans, jy moes na my geluister en nie van Kreta uiteengesit, ten einde hierdie ramp en skade bespaar veroorsaak.
27:22 En nou, laat ek jou oortuig moedige in siel te wees. Want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip.
27:23 Want 'n engel van God, wat aan my en wat ek ook dien, staan ​​langs my in hierdie nag,
27:24 sê: 'Moenie bang wees nie, Paul! Dit is noodsaaklik dat jy voor die keiser staan. En kyk, God het aan julle almal wat saam met jou vaar. "
27:25 As gevolg van hierdie, mans, wees dapper in siel. Want ek hoop God dat dit op dieselfde manier sal gebeur dat dit is aangesê om my.
27:26 Maar dit is wat nodig is vir ons om te kom op 'n sekere eiland strand. "
27:27 Toe, nadat die veertiende nag kom, terwyl ons nog opgevolg in die see van Adria, oor die middel van die nag, die matrose het geglo dat hulle 'n gedeelte van die land gesien.
27:28 En op die weglating van 'n gewig, hulle het 'n diepte van twintig treë. En 'n entjie daarvandaan, hulle het 'n diepte van vyftien treë.
27:29 Toe, uit vrees dat ons kan gebeur op rotsagtige plekke ', hulle het vier ankers uitgegooi van die agterskip, en hulle het gehoop vir daglig om gou te kom.
27:30 Tog werklik, die matrose het probeer 'n manier uit die skip te vlug, want hulle het 'n reddingsboot in die see laat sak, onder die voorwendsel dat hulle probeer om ankers gegooi uit die boog van die skip.
27:31 So sê Paulus vir die hoofman oor honderd en die soldate, "As hierdie manne bly in die skip, jy sal nie in staat wees om gered te word. "
27:32 Daarop neem die soldate sny die toue om die reddingsboot, en hulle het dit toegelaat om te val.
27:33 En toe dit begin lig word, Paul gevra dat hulle al neem kos, sê: "Dit is die veertiende dag dat julle in afwagting bly voortgaan om vinnig, sonder om iets.
27:34 Om hierdie rede, Ek smeek jou om kos te aanvaar ter wille van jou gesondheid. Vir geen haar van sy hoof van enige van julle sal omkom. "
27:35 En toe Hy dit gesê het, neem brood, Hy dank God in die oë van almal. En toe hy dit gebreek, Hy het begin om te eet.
27:36 Toe het hulle al meer vreedsame in siel. En hulle het ook kos.
27:37 Waarlik, Ons was 276 siele op die skip.
27:38 En nadat hy gevoed met kos, hulle die skip ligter gemaak, beslissende die koring in die see.
27:39 En toe die dag het aangebreek, hulle het nie erken die landskap. Tog werklik, hulle gevang oë van 'n sekere eng inlaat met 'n kus, waarin hulle gedink dat dit dalk moontlik wees om die skip te dwing.
27:40 En hulle het die ankers het opgeneem, hulle hulself verbind tot die see, terselfdertyd verloor die beperkinge van die roere. En so, die verhoging van die voorseil teen die wind windvlagen, hulle gedruk op die rigting van die strand.
27:41 En wanneer ons gebeur op 'n plek oop vir twee see, hulle hardloop die skip laat strand. en inderdaad, die boog, word geïmmobiliseer, gebly vaste, Maar so waar die agterskip is deur die geweld van die see.
27:42 Dan was die soldate dit eens dat hulle die gevangenes dood te maak, sodat niemand, na die ontsnapping deur swem, kon vlug.
27:43 Maar die hoofman oor honderd, wil Paulus red, verbied dit uit gedoen. En hy het beveel dat diegene wat in staat was om te swem om te spring in die eerste, en om te ontsnap, en om die land te kry.
27:44 En as vir die ander, sommige hulle gedra op planke, en ander op daardie dinge wat behoort aan die skip. En so het dit gebeur dat elke siel ontsnap na die land.

Handelinge van die Apostels 28

28:1 En nadat ons het ontsnap, Ons het toe besef dat die eiland genoem Malta. Tog werklik, die inboorlinge aangebied ons nie 'n klein bedrag van menslike behandeling.
28:2 Vir verfris hulle ons almal deur aansteek vuur, omdat reën was op hande en as gevolg van die koue.
28:3 Maar toe Paulus in bymekaargekom n bondel takkies, en het hulle op die vuur geplaas, die slang, wat is gevestig op die hitte, vasgemaak self sy hand.
28:4 En werklik, wanneer die inboorlinge het die dier hang uit sy hand, hulle sê vir mekaar:: "Sekerlik, hierdie man moet 'n moordenaar wees, wel was hy uit die see gered, wraak sal hom nie toelaat om te lewe. "
28:5 Maar skud af die dier in die vuur, Hy inderdaad geen slegte nagevolge gely.
28:6 Maar hulle is die gedagte dat hy binnekort sou opswel, en dan sal skielik val en sterf. Maar nadat wag 'n lang tyd, en sien geen slegte gevolge in hom, hulle van gedagte verander en het gesê dat hy 'n god was.
28:7 En onder hulle plekke is boedels die eiendom van die regeerder van die eiland, vernoem Publius. en hy, neem ons in, het ons soort gasvryheid vir drie dae.
28:8 Dan gebeur dit dat die vader van Publius siek lê aan die koors en met disenterie. En Paulus het ingegaan na hom, en toe hy gebid het en het hom die hande opgelê gelê, Hy red hom.
28:9 Wanneer hierdie is gedoen, almal wat siektes gehad het op die eiland genader en is genees.
28:10 En dan sal hulle ook aangebied ons met baie eerbewyse. En toe ons gereed om afgevaar, hulle het vir ons alles wat ons nodig.
28:11 En so, ná drie maande, ons seil in 'n skip van Alexandríë, wie se naam was 'die Castors,En wat het by die eiland oorwinter.
28:12 En wanneer ons aangekom het by Sirakuse, Ons is daar vertraag vir drie dae.
28:13 Van daar af, vaar naby aan die strand, ons by Rhegium. En nadat een dag, met die suidewind waai, Ons het op die tweede dag by Put, oli bereik.
28:14 daar, nadat die opspoor van die broers, Ons is gevra om met hulle te bly vir sewe dae. En dan het ons op na Rome.
28:15 En daar, wanneer die broers het gehoor van ons, hulle het vir ons so ver te ontmoet as die Forum van Appius en die Drie Herberge. En toe Paulus in hulle gesien, dank God, Hy het moed.
28:16 En wanneer ons aangekom het in Rome, Paul is toestemming om te bly by homself gegee, met 'n soldaat om hom te bewaak.
28:17 En ná die derde dag, roep hy die leiers van die Jode saam. En toe hulle belê, Hy sê vir hulle: "Noble broers, Ek het niks gedoen het teen die volk, nie teen die gebruike van die vaders, nog my bevalling as 'n gevangene van Jerusalem in die hande van die Romeine.
28:18 En nadat hulle 'n verhoor gehou oor my, hulle sal my vrygestel, want daar was geen geval vir die dood teen my.
28:19 Maar met die Jode gepraat teen My, Ek was gedwing om 'n beroep op die keiser, al is dit nie asof ek 'n soort van beskuldiging teen my eie nasie.
28:20 En so, as gevolg van hierdie, Ek versoek om u te sien en om met jou te spreek. Want dit is oor die hoop van Israel dat ek omring met hierdie ketting. "
28:21 Maar hulle het vir hom gesê: "Ons het nie briewe oor u ontvang van Judea, nie enige van die ander nuwe aankomelinge onder die broers berig of gepraat enigiets kwaad teen julle.
28:22 Maar ons vra om jou menings te hoor van jou, vir hierdie sekte betref, Ons weet dat dit teen oral word gepraat. "
28:23 En toe hulle 'n dag bepaal vir hom, baie mense het na hom by sy gas kwartale. En hy toegespreek, wat getuig van die koninkryk van God, en hulle probeer oortuig aangaande Jesus, die gebruik van die wet van Moses en die Profete, van die oggend tot die aand.
28:24 En sommige het geglo wat hy sê, nog ander het nie geglo.
28:25 En toe hulle nie kon saamstem met mekaar, hulle het, En terwyl Paulus spreek hierdie een woord: "Hoe goed het die Heilige Gees praat met ons vaders deur die profeet Jesaja,
28:26 sê: Gaan na hierdie volk en sê vir hulle: Gehoor, jy sal dit hoor en nie verstaan ​​nie, en sien, jy sal dit sien en glad nie sien nie.
28:27 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en hulle het geluister met huiwerig ore, en hulle het hul oë styf toe, nie miskien hulle kan sien met die oë, en hoor met die ore, en met die hart verstaan, en so word omgeskakel, en Ek sal hulle genees nie. "
28:28 Daarom, laat dit bekend wees aan julle, dat die heil van God is gestuur na die heidene, en hulle sal luister na dit. "
28:29 En toe Hy dit gesê het, die Jode van hom weggegaan, alhoewel hulle nog baie vrae onder mekaar.
28:30 Dan bly hy vir twee volle jare in sy eie gehuurde losies. En hy het almal wat in trek om hom te,
28:31 verkondig die koninkryk van God en onderrig gegee het wat van die Here Jesus Christus, met al getrouheid, sonder verbod.