Paul's 1st Letter to the Corinthians

1 Kor 1

1:1 Paul, genoem as 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God; en Sósthenes, 'n broer:
1:2 om die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, geroepe heiliges met almal wat oproep van die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek van hulle en van ons s'n wees.
1:3 Mag genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus.
1:4 Ek dank my God voortdurend vir jou as gevolg van die genade van God wat gegee is aan julle in Christus Jesus.
1:5 Teen daardie genade, in alles, jy ryk geword het in hom, in elke woord en alle kennis.
1:6 En so, die getuienis van Christus is versterk in jou.
1:7 Op hierdie manier, niks ontbreek om jou in enige genade, as jy wag op die openbaring van onse Here Jesus Christus.
1:8 en hy, te, sal jy versterk, selfs tot aan die einde, sonder skuld, tot op die dag van die koms van onse Here Jesus Christus.
1:9 God is getrou. deur hom, jy geroep is tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, onse Here.
1:10 En so, Ek smeek jou, broers, deur die Naam van onse Here Jesus Christus, dat elkeen van julle praat op dieselfde manier, en dat daar geen skeuringe onder julle. So kan jy 'n perfekte, met dieselfde gesindheid en met dieselfde oordeel.
1:11 Want dit is aangedui vir my, oor jou, my broers, deur diegene wat met Chloes, dat daar twiste onder julle is.
1:12 Maar ek sê dit omdat elkeen van julle sê: "Sekerlik, Ek is van Paulus;"" Maar ek is van Apollo;"" Voorwaar, Ek is van Céfas;" sowel as: "Ek is van Christus."
1:13 Het Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is jy gedoop word in die naam van Paulus?
1:14 Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop, behalwe Crispus en Gajus,
1:15 sodat niemand sê dat jy gedoop is in my naam.
1:16 Ek het ook nog die huisgesin van Stephanus. Anders as hierdie, Ek kan nie onthou of ek enige ander gedoop.
1:17 Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om te evangeliseer: nie deur die wysheid van woorde, sodat die kruis van Christus geword leë.
1:18 Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir diegene het wat gered, dit is, vir ons, Dit is die krag van God.
1:19 Want dit is geskryf: "Ek sal die wysheid van die wyse mense vergaan, en Ek sal die onderskeiding van die omsigtige verwerp. "
1:20 Waar is die wyse? Waar is die skrifgeleerdes? Waar is die waarheid-soekers van hierdie wêreld? Het nie God het die wysheid van hierdie wêreld in dwaasheid?
1:21 Vir die wêreld nie God geken het deur wysheid, en so, in die wysheid van God, het dit God behaag om die redding van gelowiges te bereik, om deur die dwaasheid van ons prediking.
1:22 Vir die Jode vra 'n teken, en die Grieke soek wysheid.
1:23 Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Sekerlik, Aan die Jode, dit is 'n skande, en aan die heidene, dit is dwaasheid.
1:24 Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, die Christus is die hoofde van God en die wysheid van God.
1:25 Want wat is dit onsin God wys beskou deur mans, en dit wat swakheid om God sterk oorweeg word deur mans.
1:26 So sorg vir jou roeping, broers. Vir nie baie slim is na die vlees, nie baie kragtige, nie baie edel.
1:27 Maar God het die dwase van die wêreld gekies, sodat hy die wyse kan verwar. En God het die swak van die wêreld gekies, sodat hy die sterk kan verwar.
1:28 En God het die veragtelik en veragtelik van die wêreld gekies, diegene wat niks, sodat hy kan verminder tot niks diegene wat iets.
1:29 So dan, niks wat van die vlees voor Hom sou roem in sy oë.
1:30 Maar jy hom in Christus Jesus, wat gemaak is deur God aan ons wysheid en geregtigheid en heiligmaking en verlossing wees.
1:31 En so, op dieselfde manier, Dit is geskryf: "Wie glorie, moet in die Here roem. "

1 Kor 2

2:1 En so, broers, toe ek na jou gekom het, om aan julle die getuienis van Christus, Ek het nie bring verhewe woorde of verhewe wysheid.
2:2 Want ek het nie oordeel myself om niks anders onder julle te weet, behalwe Jesus Christus, en Hom gekruisig.
2:3 Ek was ook by julle in swakheid, en in vrees, en met veel bewing.
2:4 En my woorde en prediking was nie die oorredende woorde van menslike wysheid, maar was 'n openbaring van die Gees en van die grond,
2:5 sodat julle geloof nie sal gebaseer wees op die wysheid van mense, maar op die hoofde van God.
2:6 Nou, Ons praat wysheid onder die volwassenes, nog waarlik, dit is nie die wysheid van hierdie wêreld, of dié van die leiers van hierdie wêreld, wat sal verminder word tot niks.
2:7 Plaas, ons praat van die wysheid van God in 'n raaisel wat is weggesteek, wat God uitverkies voor die ouderdom vir ons heerlikheid,
2:8 iets wat nie een van die leiers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, Hulle sou nooit die Here van die heerlikheid gekruisig.
2:9 Maar dit is net soos dit geskryf is: "Die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, of het dit het in die hart van die mens, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. "
2:10 Maar God het dit aan ons geopenbaar deur sy Gees. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.
2:11 En wie kan die dinge van 'n mens weet, behalwe die Gees wat binne daardie man? So ook, niemand weet die dinge wat van God, behalwe die Gees van God.
2:12 Maar ons het nie die gees van die wêreld ontvang, maar die Gees wat uit God is, sodat ons die dinge wat aan ons gegee deur God kan verstaan.
2:13 En ons is ook praat van hierdie dinge, nie in die geleer woorde van menslike wysheid, maar in die leer van die Gees, bring sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge.
2:14 Maar die dier natuur van die mens nie hierdie dinge wat uit die Gees van God sien. Want dit is vir hom dwaasheid, en hy is nie in staat om dit te verstaan, want dit moet geestelik ondersoek.
2:15 Maar die geestelike aard van die mens beoordeel wel alle dinge, en hy homself kan geoordeel word deur niemand.
2:16 Want wie het die gedagte van die Here geken, sodat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

1 Kor 3

3:1 En so, broers, Ek was nie in staat om met jou te praat asof diegene wat geestelik, maar eerder asof diegene wat vleeslik. Want julle is soos babas in Christus.
3:2 Ek het julle met melk gevoed, nie vaste kos. Vir jou was nog nie in staat. en inderdaad, selfs nou, jy is nie in staat; omdat julle nog vleeslik.
3:3 En aangesien daar nog afguns en twis onder julle, is jy nie vleeslik, en jy nie loop na die mens?
3:4 Want as die een sê, "Sekerlik, Ek is van Paulus,"Terwyl 'n ander sê, "Ek is van Apollo,"Is jy nie mans? Maar wat is Apollo, en wat is Paulus?
3:5 Ons is net die ministers vir hom op wie jy glo, net soos die Here verleen aan elkeen van julle.
3:6 Ek geplant, Apollo natgemaak, maar God voorsien die groei.
3:7 En so, nie hy wat plant, of hy wat natmaak, is niks, maar slegs God, wat bied die groei.
3:8 Nou is hy wat plant, en hy wat laaf, is een. Maar elkeen sal sy eie loon ontvang, volgens sy arbeid.
3:9 Want ons is God se assistente. Jy is God se verbouing; U is God se konstruksie.
3:10 Volgens die genade van God, wat aan my gegee is, Ek het die fondament soos 'n bekwame boumeester gelê. Maar 'n ander bou daarop. So dan, Laat elkeen wees versigtig hoe hy daarop bou.
3:11 Want niemand in staat is om 'n ander fondament lê, in die plek van dit wat gelê is, dit is Christus Jesus.
3:12 Maar as iemand op dié fondament bou, of goud, silwer, edelgesteentes, hout, daar, of 'n stoppel,
3:13 elkeen se werk sal aan die lig gestel word. Want die dag van die Here sal dit aanwys, want dit sal deur vuur openbaar gemaak. En hierdie vuur sal elkeen se werk toets, as om watter soort dit is.
3:14 As iemand se werk, wat hy daarop gebou daarop, oorblyfsels, dan sal hy loon ontvang;.
3:15 As iemand se werk verbrand word, Hy sal sy verlies ly, alhoewel hy self sal steeds gered word, maar net soos deur vuur heen.
3:16 Weet julle nie dat julle die tempel van God, en dat die Gees van God in julle woon?
3:17 Maar as iemand in stryd met die Tempel van God, God sal hom te vernietig. Want die tempel van God is heilig, en jy is daardie tempel.
3:18 Laat niemand homself mislei nie. As een van julle dink nie wys is in hierdie wêreld te wees, laat hom dwaas word, sodat hy werklik wys kan word;.
3:19 Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. En so het dit geskryf: "Ek sal die wyse te vang in hul eie slim."
3:20 En weer: "Die Here ken die gedagtes van die wyse, dat dit nietig is. "
3:21 En so, laat niemand op mense roem.
3:22 Vir al is joune: of Paul, of Apollo, of Céfas, of die wêreld, of die lewe, of die dood, of die huidige, of die toekoms. Ja, al is joune.
3:23 Maar julle aan Christus behoort, en Christus is God se.

1 Kor 4

4:1 Gevolglik, laat mens dink dat ons dienaars van Christus en kursusgangers van die verborgenhede van God wees.
4:2 Hier en nou, Daar word van kursusgangers dat elkeen gevind om getrou te wees.
4:3 Maar wat my aangaan, Dit is so 'n klein ding om deur julle geoordeel word, of deur die ouderdom van die mensdom. En nie ek oordeel myself.
4:4 Want ek het niks op my gewete. Maar ek egter nie geregverdig nie. Vir die Here is die Een wat my oordeel.
4:5 En so, kies nie om te oordeel voor die tyd, totdat die Here opbrengste. Hy sal die verborge dinge van die duisternis verlig, en hy sal openbaar die besluite van harte. En dan elkeen sal lof van God het.
4:6 En so, broers, Ek het hierdie dinge in myself en in Apollo, ter wille van julle, sodat jy kan leer, deur ons, dat niemand moet opgeblaas teen een persoon en vir 'n ander, nie verder as wat geskryf is.
4:7 Vir dit wat jy onderskei van 'n ander? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Maar as jy dit ontvang het, Hoekom doen jy glorie, asof jy dit nie ontvang het?
4:8 So, Nou kan jy gevul, en nou is julle rykes gemaak, asof geword, sonder ons? Maar ek wil hê dat jy sal regeer, sodat ons, te, kon heers saam met jou!
4:9 Want ek dink dat God ons voorgehou as die laaste Apostels, as diegene wat bestem is vir die dood. Want ons is gemaak in 'n skouspel vir die wêreld, en vir Angels, en vir mans.
4:10 So ons is dwase ter wille van Christus, maar jy onderskei in Christus? Ons is swak, maar jy is sterk? Jy is edel, maar ons is veragtelik?
4:11 Tot op hierdie uur af, ons honger en dors, en ons is oop en herhaaldelik aangerand, en ons is onvas.
4:12 En ons arbeid, werk met ons eie hande. Ons belaster, en so het ons seën. Ons ly en te verduur vervolging.
4:13 Ons is vervloek, en so het ons bid. Ons het geword soos die vullis van hierdie wêreld, soos die woon van alles, tot nou.
4:14 Ek is nie skryf hierdie dinge om julle te beskaam, maar om jou te vermaan, as my geliefde kinders.
4:15 Vir sou julle tien duisend tugmeesters in Christus, maar nie so baie pa's. Want in Christus Jesus, deur die Evangelie, Ek julle vader geword.
4:16 Daarom, Ek smeek jou, word my navolgers, net soos ek van Christus.
4:17 Om hierdie rede, Ek het julle Timoteus gestuur, wie is my geliefde seun, en wat getrou is in die Here. Hy sal julle herinner aan my handelwyse, die wat in Christus Jesus, net soos ek oral, in elke gemeente.
4:18 Sekere persone het opgeblase geword om te dink dat ek nie sou terugkeer na jou.
4:19 Maar ek sal binnekort na julle terugkeer, As die Here wil. En Ek sal dit oorweeg, nie die woorde van die wat opgeblase, maar die grond.
4:20 Want die koninkryk van God bestaan ​​nie in woorde, maar in die grond.
4:21 Wat sou jy verkies? Moet ek terug na jou met 'n stok, of met liefde en in die gees van sagmoedigheid?

1 Kor 5

5:1 Bowenal, omdat daar gesê word dat daar hoerery onder julle, selfs hoerery van so 'n aard dat dit nie onder die heidene, sodat iemand die vrou van sy vader sou hê.
5:2 En tog is julle opgeblase, en jy het nie in plaas is gegrief, sodat hy wat hierdie ding gedoen het sou weg uit jou midde geneem word.
5:3 Sekerlik, al liggaamlik afwesig, Ek is in die gees teenwoordig. So, Ek het reeds geoordeel, asof ek teenwoordig was, hom wat dit gedoen.
5:4 In die Naam van onse Here Jesus Christus, jy is byeengekom met my gees, in die krag van onse Here Jesus,
5:5 te oorhandig so 'n mens dit aan Satan, vir die vernietiging van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van onse Here Jesus Christus.
5:6 Dit is nie goed vir jou om op te roem. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg bederf die hele massa?
5:7 Reinig die ou suurdeeg, sodat jy die nuwe brood kan raak, vir julle inderdaad ongesuurd. Want Christus, ons Pasga, is nou geskep roep.
5:8 En so, Laat ons fees, nie met die ou suurdeeg, nie met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid.
5:9 Soos ek geskryf het om jou in 'n brief: "Moenie jouself by hoereerders,"
5:10 beslis nie die hoereerders van hierdie wêreld, of met die gulsige, of met rowers, of saam met die dienaars van afgodery. Anders, jy behoort af te wyk van hierdie wêreld.
5:11 Maar nou skryf ek aan julle: nie assosieer met enige iemand wat 'n broer genoem word en nog 'n hoereerder, of gulsig, of 'n dienaar van afgodery, of 'n lasteraar, of dronk, of 'n rower. Met so 'n mens hierdie, nie eens te neem kos.
5:12 Want waarom sou ek te doen het met die beoordeling van die wat buite? Maar nie eens julle self oordeel diegene wat binne?
5:13 Vir diegene wat buite, God sal oordeel. Maar stuur hierdie bose persoon weg van julle.

1 Kor 6

6:1 Hoe is dit dat iemand van julle, 'n dispuut teen 'n ander, sou waag om geoordeel te word voordat die onregverdige, en nie voor die heiliges?
6:2 Of weet julle nie dat die heiliges van hierdie ouderdom is dit sal oordeel? En as die wêreld is om deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg, dan, om selfs die geringste regsake?
6:3 Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie,? Hoeveel te meer die dinge van hierdie wêreld?
6:4 Daarom, As jy sake te oordeel hierdie ouderdom, waarom nie aanstel diegene wat die meeste niks werd in die Kerk om hierdie dinge te oordeel!
6:5 Maar ek praat so julle te beskaam nie. Is daar niemand onder julle wys genoeg, sodat hy in staat kan wees om te oordeel tussen sy broers?
6:6 Plaas, broer beweer teen broer in die hof, en dit voor die ontroue!
6:7 Nou is daar beslis 'n misdryf onder julle, buite alles, wanneer jy hofsake teen mekaar. Indien u nie 'n besering te aanvaar in plaas? Indien u nie verdra word in plaas ingeloop?
6:8 Maar jy doen die besering en die bedrog, en dit in die rigting van broers!
6:9 Weet julle nie dat die onregverdige nie die koninkryk van God sal in besit te neem? Moet nie kies om 'n dwaalspoor te dwaal. Vir Geen hoereerders, of dienaars van afgodery, of egbrekers,
6:10 nóg die wellustelinge, of mans wat slaap met mans, of diewe, of die gierigaards, nóg die beskonke, of kwaadsprekers, of die rowers sal die koninkryk van God in besit te neem.
6:11 En sommige van julle was soos hierdie. Maar jy is kwytgeskeld, maar jy het die Heilige, maar jy is geregverdig: alles in die Naam van onse Here Jesus Christus en deur die Gees van onse God.
6:12 Alles is my geoorloof, maar nie almal is raadsaam. Alles is my geoorloof, maar ek sal nie terug gedryf word deur die gesag van iemand.
6:13 Kos is vir die maag, en die maag is vir kos. Maar God sal beide die maag en voedsel vernietig. En die liggaam is nie vir hoerery, maar eerder vir die Here; en die Here is vir die liggaam.
6:14 Waarlik, God het ook die Here opgewek, en hy sal ons opwek deur sy krag.
6:15 Weet julle nie dat julle liggame 'n deel van Christus? So dan, sou ek 'n deel van Christus en maak dit 'n deel van 'n hoer? Laat dit nie so wees!
6:16 En jy weet nie dat elkeen wat 'n hoer aanhang word een liggaam? "Vir die twee," hy het gesê, "Sal wees soos een vlees."
6:17 Maar wie is die Here aanhang, is een gees.
6:18 Vlug uit hoerery. Elke sonde wat ook al wat 'n mens doen, is buite die liggaam, maar elkeen pleeg ontug, sondig teen sy eie liggaam.
6:19 Of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees, wat in julle, wat julle van God, en dat jy nie jou eie?
6:20 Vir jou is gekoop teen 'n groot prys. Verheerlik en God voer in jou liggaam.

1 Kor 7

7:1 Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het: Dit is goed vir 'n man nie 'n vrou raak.
7:2 Maar, as gevolg van hoerery, moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.
7:3 'N Man moet sy verpligting na te kom om sy vrou, en 'n vrou moet ook op soortgelyke wyse op te tree in die rigting van haar man.
7:4 Dit is nie die vrou, maar die man, wat mag oor haar liggaam. Maar, Net so ook, dit is nie die man, maar die vrou, wat mag het oor sy liggaam.
7:5 So, moenie versuim in jou verpligtinge teenoor mekaar, behalwe miskien deur toestemming, vir 'n beperkte tyd, sodat julle self kan leegmaak vir gebed. En toe, saam terug weer, sodat die Satan versoek u deur middel van jou onthouding.
7:6 Maar Ek sê dit, nie as 'n toegewing, of as 'n bevel.
7:7 Want ek sou verkies as jy al wil myself. Maar elke persoon het sy eie genadegawe van God: een op hierdie wyse, nog 'n op dié manier.
7:8 Maar Ek sê vir die ongetroudes en die weduwees: Dit is vir hulle goed, indien hulle sou bly soos hulle is, net soos Ek ook.
7:9 Maar as hulle kan hulself nie in toom te hou, hulle moet trou. Want dit is beter om te trou, as om verbrand te word.
7:10 Maar vir diegene wat aangesluit het in die huwelik, dit is nie ek wat jy beveel, maar die Here: 'n vrou is nie te skei van haar man.
7:11 Maar as sy van hom geskei, sy moet ongetroud bly, of word met haar man versoen. En 'n man moet sy vrou skei nie.
7:12 Met betrekking tot die res, Ek praat, nie die Here. Indien enige broer het 'n ongelowige vrou, en sy haar toestemming gegee om te lewe met hom, Hy moet haar nie verstoot.
7:13 En as 'n vrou 'n ongelowige man, en hy toestem om te lewe met haar, Sy moet haar man skei nie.
7:14 Want die ongelowige man is geheilig deur die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man glo. Anders, sou julle kinders onrein wees, terwyl in plaas hulle heilig.
7:15 Maar as die ongelowige vertrek, laat hom skei. Vir 'n broer of suster kan nie onderhewig gemaak word aan serwituut op hierdie manier. Want God het ons tot vrede geroep.
7:16 En hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red? Of hoe weet jy, man, of jy jou vrou sal red?
7:17 Maar, Laat elkeen wandel soos die Here het versprei na hom, elkeen net soos God hom geroep. En so kan ek leer in al die gemeentes.
7:18 Het nog geen besnyde man geroep? Laat hom sy besnydenis nie dek. Het nog geen onbesnede man geroep? Laat hom nie laat besny.
7:19 Die besnydenis is niks, en die onbesnedenheid is niks; daar is net die nakoming van die gebooie van God.
7:20 Laat elkeen bly in die roeping waartoe hy geroep is.
7:21 Is jy 'n slaaf wat reeds genoem? Moenie bekommerd wees daaroor. Maar as jy ooit die vermoë om vry te wees, maak gebruik van dit.
7:22 Vir enige dienaar wat geroep het in die Here is gratis in die Here. Net so, enige vrye persoon wat geroep is, is 'n slaaf in Christus.
7:23 Jy is duur gekoop. Moet nie bereid is om die slawe van mense word nie.
7:24 Broers, Laat elkeen, in watter toestand hy genoem, bly in daardie toestand met God.
7:25 Nou, verband met die maagde, Het ek geen bevel van die Here. Maar ek gee raad, as een wat die genade van die Here verkry, ten einde getrou wees.
7:26 Daarom, Ek oorweeg dit goed is, as gevolg van die aanstaande nood: dat dit goed is vir 'n man om so te wees soos ek.
7:27 Is jy aan 'n vrou? Moenie probeer om bevry. Is jy vry van 'n vrou? Moenie soek na 'n vrou.
7:28 Maar as jy 'n vrou te neem, jy nie gesondig. En as 'n maagd is getroud, Sy het nie gesondig. Selfs so, soos hierdie sal die verdrukking van die vlees. Maar ek wil julle spaar van hierdie.
7:29 En so, dit is wat ek sê, broers: Die tyd is kort. Wat bly daarvan is sodanig dat: diegene wat vroue het moet wees asof hulle nie het nie;
7:30 en die wat ween, asof hulle was nie huil; en die wat bly is, asof hulle was nie verbly; en diegene wat te koop, asof hulle in besit geneem het niks;
7:31 en diegene wat die dinge gebruik van hierdie wêreld, asof hulle dit nie met behulp van. Vir die figuur van hierdie wêreld weg verbygaan.
7:32 Maar ek sou verkies het om te wees sonder bekommernis. Wie is sonder 'n vrou is bekommerd oor die dinge van die Here, oor hoe hy God sal behaag.
7:33 Maar wie is met 'n vrou is bekommerd oor die dinge van die wêreld, oor hoe hy die vrou sal behaag. En so, Hy is verdeel.
7:34 En die ongetroude vrou en 'n maagd te dink oor die dinge wat van die Here, sodat sy heilige liggaam en in gees kan wees. Maar sy wat getroud is dink oor die dinge wat van die wêreld, oor hoe sy die man sal behaag.
7:35 Verder, Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om 'n strik te gooi oor julle, maar na alles wat eerlik en alles wat jy kan oor die vermoëns beskik om sonder verhindering, ten einde die Here te aanbid.
7:36 Maar as iemand homself beskou lyk skandelik, met betrekking tot 'n maagd wat van volwasse ouderdom, en daarom is dit behoort te wees, Hy kan doen wat hy wil. As hy trou met haar, Hy sondig nie.
7:37 Maar as hy vas in sy hart besluit, en hy het geen verpligting, maar slegs die krag van sy vrye wil, en as hy dit in sy hart, om haar te laat bly 'n maagd, hy doen goed.
7:38 En so, Hy wat aansluit met sy maagd in die huwelik goed doen, en hy wat nie saam met haar beter doen.
7:39 'N Vrou is gebind onder die wet vir so lank as haar man lewe. Maar as haar man gesterf het, Sy is gratis. Sy kan trou wie sy wil, maar net in die Here.
7:40 Maar sy sal saliger wees, as sy bly in hierdie toestand, in ooreenstemming met my raad. En ek dink dat ek, te, het die Gees van God.

1 Kor 8

8:1 Met betrekking tot die dinge wat aan afgode geoffer: Ons weet dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblase, maar liefde bou op.
8:2 Maar as iemand dink hy is niks weet, Hy weet nog nie in die manier waarop 'n mens behoort te weet.
8:3 Want as iemand God liefhet,, Hy word deur Hom geken.
8:4 Maar as die voedsel wat geskep roep om afgode, Ons weet dat 'n afgod in die wêreld is niks, en dat niemand God, behalwe Een.
8:5 Vir hoewel daar is dinge ook sogenaamde gode, hetsy in die hemel of op die aarde, (As een daar selfs van mening dat baie gode en baie here wees)
8:6 maar ons weet dat daar net een God, die pa, van wie alle dinge, en in wie ons is, en een Here Jesus Christus, deur wie alle dinge is, en deur wie ons is.
8:7 Maar kennis is nie in almal. Vir een of ander persone, selfs nou, met toestemming om 'n afgod, eet wat reeds aan 'n afgod geoffer. En terwyl hulle gewete, 'n swak, word besoedel.
8:8 Tog kos ons nie nader by God. Want as ons eet, ons sal nie meer hê, en as ons nie eet nie, Ons sal nie minder nie.
8:9 Maar wees versigtig om nie te laat om jou vryheid 'n oorsaak van die sonde aan diegene wat swak is.
8:10 Want as iemand sien iemand met kennis sit om te eet in afgodery, sal nie sy eie gewete, 'n swak, word aangemoedig om te eet wat aan afgode geoffer?
8:11 En moet 'n swak broer vergaan deur jou kennis, selfs al is Christus gesterf het vir hom?
8:12 So wanneer jy sonde in hierdie manier teen die broers, en jy benadeel hul verswakte gewete, dan moet jy hulle teen Christus.
8:13 As gevolg van hierdie, As voedsel lei my broer vir die sonde, Ek sal nooit vleis eet, sodat Ek hulle lei my broer vir die sonde.

1 Kor 9

9:1 Is ek nie vry? Is ek nie 'n apostel? Ek het nie gesien Christus Jesus, onse Here? Is julle nie my werk in die Here?
9:2 En as ek nie 'n apostel vir ander, nog steeds ek vir jou. Want julle is die seël op my apostelskap in die Here.
9:3 My verdediging met diegene wat my vraag is dit:
9:4 Hoef ons nie die gesag om te eet en te drink?
9:5 Hoef ons nie die gesag om rond te reis saam met 'n vrou wat 'n suster, net soos die ander apostels, en die broers van die Here, en Céfas?
9:6 Of is dit net ek en Barnabas wat nie die gesag om op te tree op hierdie manier het?
9:7 Wie het ooit gedien as 'n soldaat en betaal sy eie toelae? Wie plant 'n wingerd en eet nie van sy produkte? Wie weivelde n kudde op en geniet nie drink van die melk van die kudde?
9:8 Sê ek hierdie dinge volgens die mens? Of is die wet nie ook hierdie dinge sê?
9:9 Want daar is geskrywe staan ​​in die wet van Moses: "Jy mag die mond van 'n bees nie bind, terwyl dit trap uit die graan. "Is God hier gemoeid met die osse?
9:10 Of is hy sê dit, inderdaad, ter wille van ons? Dit het spesifiek geskryf vir ons, omdat hy wat ploeg,, behoort te ploeg, op hoop, en hy wat dors,, te, in die hoop van die ontvangs van die produkte.
9:11 As ons die geestelike gesaai het in jou, is dit belangrik as ons oes uit jou wêreldse dinge?
9:12 As ander delers in hierdie gesag oor jou, Hoekom is ons nie meer geregtig? En tog het ons nie gebruik gemaak van hierdie gesag. Plaas, ons verdra alles om, sodat ons nie gee enige hindernis vir die evangelie van Christus.
9:13 Weet julle nie dat die wat op 'n heilige plek werk eet die dinge wat vir die heiligdom, en dat die wat by die altaar deel met die altaar?
9:14 So, te, het die Here bepaal dat diegene wat die Evangelie verkondig deur die evangelie moet lewe.
9:15 Tog het ek gebruik een van hierdie dinge. En ek het nie geskryf sodat hierdie dinge kan gedoen word vir my. Want dit is vir my beter om te sterf, eerder as om toelaat dat iemand leegmaak my heerlikheid.
9:16 Want as ek die evangelie verkondig, Dit is 'n eer vir my. Vir 'n verpligting is my opgelê. En wee my, as ek nie die evangelie te verkondig.
9:17 Want as ek dit doen vrywillig, Ek het 'n beloning. Maar as ek doen dit onwillig, 'n bedeling word verleen tot my.
9:18 en wat, dan, sou my loon wees? So, wanneer die Evangelie te verkondig, Ek moet die Evangelie te lê sonder om, sodat ek my gesag in die Evangelie nie mag misbruik.
9:19 Want toe ek 'n vry man aan alle, Ek het vir my die kneg van almal, sodat ek kan kry al hoe meer.
9:20 En so, Aan die Jode, Ek het soos 'n Jood, sodat ek die Jode te win.
9:21 Aan diegene wat onder die wet is, Ek het asof ek onder die wet was, (al was ek nie onder die wet) sodat ek kan kry diegene wat onder die wet was. Aan diegene wat sonder die wet was, Ek het asof ek sonder die wet, (al was ek nie sonder die wet van God, wat in die wet van Christus) sodat ek kan kry diegene wat sonder die wet was.
9:22 Om die swak, Ek het swak, sodat ek die swakke te win. Aan almal, Ek het al, sodat ek al kan red.
9:23 En ek doen alles ter wille van die Evangelie, sodat ek sy vennoot kan word.
9:24 Weet julle nie dat, van diegene wat op die baan hardloop, almal van hulle, beslis, is naaswenners, maar net een bereik die prys. Net so, jy moet hardloop, sodat jy kan bereik.
9:25 En een wat kompeteer in 'n wedstryd onthou van alles. En hulle doen dit, natuurlik, sodat hulle 'n verwelklike krans te bereik. Maar ons doen dit, sodat ons kan bereik wat is onverganklik.
9:26 En so het ek hardloop, maar nie met onsekerheid. En so het ek veg, maar nie deur swaaiende in die lug.
9:27 Plaas, Ek kasty my liggaam, sodat dit lei tot serwituut. Anders, Ek sou verkondig aan ander, maar raak self 'n uitgeworpene.

1 Kor 10

10:1 Want ek wil nie hê dat julle onkundig wees, broers, dat ons vaders almal onder die wolk, en hulle almal het gegaan oor die see.
10:2 En in Moses, hulle almal is gedoop, in die wolk en in die see.
10:3 En almal het geëet van dieselfde geestelike voedsel.
10:4 En hulle het almal daaruit gedrink dieselfde geestelike drank. En so, hulle almal drink van die geestelike rots probeer om hulle te kry; en die rots was Christus.
10:5 Maar die meeste van hulle, God was nie goed bly. Want hulle in die woestyn getref.
10:6 Maar al hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, sodat ons nie slegte dinge kan begeer, net soos wat hulle begeer.
10:7 En so, nie deel in afgodery nie neem, soos sommige van hulle gedoen het, net soos dit geskryf is: "Die volk het gaan sit om te eet en te drink, en dan opgestaan ​​om hulself te vermaak. "
10:8 En laat ons hoerery pleeg nie, soos sommige van hulle gehoereer, en so drie en twintig duisend geval op een dag.
10:9 En laat ons Christus nie versoek, soos sommige van hulle in die versoeking, en so het hulle omgekom deur slange.
10:10 En jy moet nie murmureer, soos sommige van hulle gemurmureer, en so het hulle deur die verderwer omgekom.
10:11 Nou al hierdie dinge het hulle oorgekom as 'n voorbeeld, en so het hulle geskryf vir ons regstelling, omdat die finale ouderdom het op ons geval.
10:12 En so, elkeen beskou homself te staan, laat hom versigtig wees om nie te val.
10:13 Versoeking moet nie in die hande van u, behalwe wat die mens is. Vir God is getrou, en hy sal nie toelaat dat jy om versoek te word buite jou vermoë. Plaas, Hy sal sy Voorsienigheid te bewerkstellig, selfs tydens die versoeking, sodat jy in staat kan wees om dit te dra.
10:14 As gevolg van hierdie, mees geliefde van my, vlug van die aanbidding van afgode.
10:15 Sedert ek praat vir diegene wat verstandig, oordeel wat ek sê vir julle.
10:16 Die koppie seën wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus? En die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van die Here?
10:17 Deur die een brood, ons, alhoewel daar baie, een liggaam: almal van ons wat deel het aan die een brood.
10:18 oorweeg Israel, volgens die vlees. Is nie diegene wat eet van die offers gemeenskap met die altaar?
10:19 Wat is volgende? Moet ek sê dat dit wat geskep roep om afgode is niks? Of dat die afgod iets?
10:20 Maar die dinge wat die heidene opofferen, hulle opofferen om duiwels, en nie aan God. En ek wil nie hê jy om deel te hê met die duiwels geword.
10:21 Jy kan nie die beker van die Here, en die beker van die duiwels. Jy kan nie deel hê aan die tafel van die Here, en deelgenote van die tafel van die duiwels.
10:22 Of moet ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as Hy? Alles is my geoorloof, maar nie almal is raadsaam.
10:23 Alles is my geoorloof, maar nie almal is stigting.
10:24 Laat niemand soek vir homself, maar vir ander.
10:25 Wat ook al verkoop in die mark, jy kan eet, sonder om vrae te vra ter wille van die gewete.
10:26 "Die aarde en al sy volheid behoort aan die Here."
10:27 As jy word uitgenooi deur 'n ongelowige, en jy bereid is om te gaan, jy kan eet wat hulle vir julle voorsit, sonder om vrae te vra ter wille van die gewete.
10:28 Maar as iemand sê, "Dit is aan afgode geoffer,"Moenie dit eet, ter wille van die een wat jy het, en ter wille van die gewete.
10:29 Maar Ek verwys na die gewete van die ander persoon, nie aan joune. Want waarom sou my vryheid geoordeel deur die gewete van 'n ander?
10:30 En as ek iets met danksegging, Hoekom moet ek oor word belaster waarvoor ek gee danksy?
10:31 Daarom, Of julle dan eet of drink, of enigiets anders wat jy kan doen, doen alles tot eer van God.
10:32 Wees niemand 'n aanstoot teenoor die Jode, en in die rigting van die heidene, en in die rigting van die Kerk van God,
10:33 net soos ek ook, in alles, asseblief almal, nie op soek na wat die beste vir myself, maar wat die beste vir vele ander, sodat hulle gered kan word.

1 Kor 11

11:1 Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus.
11:2 En ek prys julle, broers, omdat U aan my in alles is, in so 'n manier om vas te hou aan my voorskrifte as Ek hulle oorgelewer aan jou.
11:3 So ek wil hê jy moet weet dat die hoof is van elke man Christus. Maar die hoof van die vrou is die mens. Tog werklik, die hoof van Christus is God.
11:4 Elke man wat bid of profeteer met bedekte hoof oneer aandoen sy kop.
11:5 Maar elke vrou wat bid of profeteer met haar kop nie gedek oneer aandoen haar kop. Want dit is dieselfde asof haar hoof geskeer is.
11:6 So as 'n vrou is nie bedekte, laat haar hare afgesny word. Voorwaar dan, As dit is 'n skande vir 'n vrou om haar hare af te sny, of om haar kop geskeer het, dan moet sy haar kop bedek.
11:7 Sekerlik, 'n man behoort nie aan sy kop te bedek, want Hy is die beeld en heerlikheid van God. Maar vrou is die heerlikheid van die mens.
11:8 Vir die mens is nie 'n vrou, maar die vrou is van die mens.
11:9 en inderdaad, man is nie geskep vir vrou, maar die vrou is gemaak vir die mens.
11:10 Daarom, 'n vrou moet 'n teken van gesag op die hoof hê, as gevolg van die Engele.
11:11 Tog werklik, man sou nie bestaan ​​sonder vrou, of sou vrou te bestaan ​​sonder man, in die Here.
11:12 Want soos vrou tot stand gekom het van 'n mens, so ook nie die mens bestaan ​​deur vrou. En dit alles is uit God.
11:13 Regter vir jouself. Is dit goed vir 'n vrou om God te bid onthul?
11:14 Nie eens die natuur haarself leer dat, inderdaad, As 'n mens groei sy hare lank, Dit is 'n skande vir hom?
11:15 Tog werklik, As 'n vrou groei haar hare lank, Dit is 'n eer vir haar, omdat haar hare is aan haar gegee as 'n bedekking?.
11:16 Maar as iemand 'n gedagte om omstrede te wees, Ons het geen so 'n gewoonte, en ook nie die Kerk van God.
11:17 Nou waarsku ek jou, sonder prys, oor hierdie: dat jy saam vergader, en nie vir 'n beter, maar ten kwade.
11:18 Eerstens, inderdaad, Ek hoor dat wanneer jy saam vergader in die kerk, daar skeuringe onder julle. En ek glo dat hierdie, gedeeltelik.
11:19 Want daar moet ook partyskappe, sodat diegene wat getoets het openbaar kan word onder julle.
11:20 En so, wanneer jy versamel saam as een, dit is nie meer om die nagmaal van die Here eet nie.
11:21 Vir elkeen eers sy eie ete neem om te eet. En as gevolg, een persoon is honger, terwyl 'n ander is dronk.
11:22 Weet julle nie huise het, waarin om te eet en te drink? Of het jy so 'minagting vir die Kerk van God dat jy diegene wat nie so 'n minagting het nie sou verwar? Wat moet ek vir julle sê:? Indien ek dit nie prys? Ek is nie geprys jy in hierdie.
11:23 Want ek het van die Here ontvang het wat ek ook aan julle oorgelewer: dat die Here Jesus, op dieselfde aand dat hy oorhandig, brood geneem,
11:24 en dank, Hy het dit, en gesê: "Neem en eet. Dit is my liggaam, En hulle sal gegee word vir jou. Doen dit tot my gedagtenis. "
11:25 Net so ook, die beker, nadat hy aandete geëet, sê: "Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. "
11:26 Vir wanneer u hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy terugkeer.
11:27 En so, wie hierdie brood eet,, of drank uit die beker van die Here, onwaardige, strafbaar van die liggaam en bloed van die Here.
11:28 Maar die mens moet homself beproef, en, op hierdie manier, laat hom eet uit die brood, en drink uit die beker.
11:29 Want elkeen wat eet en drink op onwaardige wyse, eet en drink 'n oordeel oor homself, nie onderskei dit aan die liggaam van die Here te wees.
11:30 As 'n resultaat, baie swak en siek onder julle, en baie het aan die slaap geraak.
11:31 Want as ons onsself beoordeel het, dan beslis sou ons nie geoordeel word nie.
11:32 Tog as ons geoordeel word, ons word reggestel deur die Here, sodat ons nie kan veroordeel saam met die wêreld.
11:33 En so, my broers, wanneer jy versamel saam te eet, luister na mekaar.
11:34 As iemand honger, laat hom by die huis eet, sodat jy nie saam te vergader om vir die oordeel. Soos vir die res, Ek sal dit reël wanneer ek kom.

1 Kor 12

12:1 En wat die geestelike dinge, Ek wil nie julle onkundig moet wees, broers.
12:2 Jy weet dat wanneer jy heidene, jy genader stom afgode, doen wat jy ook al gelei is om te doen.
12:3 As gevolg van hierdie, Ek wil hê dat julle weet dat niemand wat deur die Gees van God uiter 'n vloek teen Jesus. En niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe in die Heilige Gees.
12:4 Waarlik, Daar is baie uiteenlopend genades, maar dit is dieselfde Gees.
12:5 En daar is baie uiteenlopend ministeries, maar dit is dieselfde Here.
12:6 En daar is baie uiteenlopend werke, maar dit is dieselfde God, wat alles in almal werk.
12:7 Maar, die openbaring van die Gees gegee aan elke een rigting wat voordelig is.
12:8 Sekerlik, om een, deur die Gees, gegee woorde van wysheid; maar na 'n ander, volgens dieselfde Gees, woorde van kennis;
12:9 na 'n ander, in dieselfde Gees, geloof; na 'n ander, in die een Gees, die gawe van genesing;
12:10 na 'n ander, wonderbaarlike werke; na 'n ander, profesie; na 'n ander, die onderskeiding van geeste; na 'n ander, verskillende soorte tale; na 'n ander, die interpretasie van woorde.
12:11 Maar een en dieselfde Gees werk al hierdie dinge, aan elkeen volgens sy wil.
12:12 Want soos die liggaam een ​​is, en tog het baie dele, sodat al die dele van die liggaam, want hulle is baie, is net een liggaam. So ook Christus.
12:13 en inderdaad, deur een Gees, ons is almal gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, of dienaar of gratis. En ons het almal daaruit gedrink in die een Gees.
12:14 Want ook die liggaam, te, is nie 'n deel, maar baie.
12:15 As die voet sou sê, "Omdat ek nie die hand, Ek is nie van die liggaam,"Sou dit dan nie aan die liggaam nie?
12:16 En as die oor sou sê, "Omdat ek nie die oog, Ek is nie van die liggaam,"Sou dit dan nie aan die liggaam nie?
12:17 As die hele liggaam oog, hoe sou dit hoor? As dit geheel en al gehoor was, hoe sou dit ruik?
12:18 Maar in plaas daarvan, God het die dele geplaas, elkeen van hulle, in die liggaam, net soos dit hom behaag het.
12:19 So as hulle was almal 'n deel, hoe sou dit 'n liggaam?
12:20 Maar in plaas daarvan, daar is baie dele, inderdaad, maar net een liggaam.
12:21 En die oog kan nie vir die hand sê, "Ek het geen behoefte aan jou werke." En weer, die hoof kan nie vir die voete, "Jy is van geen nut vir my."
12:22 In werklikheid, soveel meer nodig is dié dele van die liggaam wat die swakste lyk.
12:23 En al is ons van mening sekere dele van die liggaam minder edel wees, ons omring dit met meer volop waardigheid, en so, daardie dele wat minder aanvaarbaar eindig met meer volop opsigte.
12:24 Maar, ons sierlike het nie so 'n behoefte, aangesien God die liggaam saamgestel het gehard, verspreiding van die oorvloediger eer aan dié wat die behoefte het,
12:25 sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees, maar in plaas daarvan die dele hulself kan sorg vir mekaar te neem.
12:26 En so, As een lid ly enigiets, al die dele ly daarmee. Of, As een deel bevind heerlikheid, al die dele saam bly.
12:27 Nou is jy die liggaam van Christus, en dele soos enige deel.
12:28 en inderdaad, God het 'n sekere orde in die Kerk gestig: eerste Apostels, ten tweede profete, derde Onderwysers, volgende wonderwerk-werkers, en dan die genade van genesing, van ander te help, van beheerliggaam, van verskillende soorte tale, en van die interpretasie van woorde.
12:29 Is alle Apostels? Is alle Profete? Is alle onderwysers?
12:30 Is al die werkers van wonderwerke? Moet al die genade van genesing? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlê?
12:31 Maar wees ywerig vir die beter genadegawes. En ek aan jou openbaar 'n nog meer uitstekende manier.

1 Kor 13

13:1 As ek in die taal van die mense te praat, of van Engele, nog nie die liefde het, Ek sou wees soos 'n klinkende klok of 'n gekraak simbaal.
13:2 En as ek profesie, en leer elke raaisel, en kry al die kennis, en beskik oor al die geloof, sodat ek kan berge versit, nog nie die liefde het, dan sou ek niks wees.
13:3 En as ek versprei al my goed om die armes te voed, en as ek oorhandig my liggaam te verbrand, nog nie die liefde het, Dit bied my niks.
13:4 Charity is pasiënt, is 'n soort. Charity nie beny, nie verkeerd optree, is nie opgeblase.
13:5 Charity is nie ambisieus, soek nie vir homself, is nie geterg, bedink geen kwaad.
13:6 Charity is nie bly oor die ongeregtigheid, maar is bly saam met die waarheid.
13:7 Charity ly al, glo al, hoop almal, volhard al.
13:8 Charity is nooit weg geskeur, selfs al profesieë verbygaan, of tale ophou, of kennis vernietig.
13:9 Want ons weet net gedeeltelik, en ons profeteer net gedeeltelik.
13:10 Maar toe die perfekte arriveer, die onvolmaakte sterf.
13:11 Toe ek 'n kind was, Ek het soos 'n kind, Ek verstaan ​​soos 'n kind, Ek het gedink soos 'n kind. Maar toe ek het 'n man, Ek sit eenkant die dinge van 'n kind.
13:12 Nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel. Maar dan sal ons sien van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar dan sal ek weet, selfs as ek ten volle geken.
13:13 Maar vir nou, hierdie drie voortgaan: geloof, hoop, en liefdadigheid. En die grootste hiervan is die liefde.

1 Kor 14

14:1 streef liefdadigheid. Wees dan ywerig vir geestelike dinge, maar net sodat jy kan profeteer.
14:2 Vir elkeen wat spreek in tale, praat nie vir mense nie, maar aan God. Want niemand verstaan ​​dit. Tog deur die Gees, spreek hy verborgenhede.
14:3 Maar wie profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.
14:4 Wie praat in tale spreek, stig homself. Maar wie profeteer, stig die Kerk.
14:5 Nou wil ek julle almal in tale te praat, maar meer so te profeteer. Want hy wat profeteer, is groter as hy wat in tale praat, tensy dalk interpreteer hy, sodat die gemeente stigting kan ontvang.
14:6 Maar nou, broers, as ek na julle te kom spreek in ander tale, hoe sou dit tot voordeel van jou, tensy plaas Ek tot julle spreek in openbaring, of in kennis, òf deur profesie, of in die leer?
14:7 Selfs die dinge wat buite is 'n siel kan geluide maak, of dit 'n wind of 'n snaarinstrument. Maar as hulle nie teenwoordig is 'n onderskeid binne die klanke, hoe sal 'n mens weet wat is uit die pyp en wat is uit die string?
14:8 Byvoorbeeld, as die basuin ook 'n onduidelike klank gemaak, wat homself sal voorberei vir die stryd?
14:9 So is dit met jou ook, vir tensy jy uiter met die tong in 'n plat toespraak, hoe sal 'n mens weet wat daar gesê? Want dan sou jy in die wind praat.
14:10 Is van mening dat daar so baie verskillende soorte tale in die wêreld, En niemand is sonder 'n stem.
14:11 Daarom, as ek nie die aard van die stem verstaan, dan sal ek wees soos 'n vreemdeling aan die een met wie ek praat; en hy wat aan die woord is, sal wees soos 'n vreemdeling vir my.
14:12 So is dit met jou ook. En aangesien jy streef vir wat geestelike is, soek die stigting van die Kerk, sodat jy meer kan word.
14:13 Om hierdie rede, te, elkeen wat spreek in tale, laat hom te bid vir die interpretasie.
14:14 So, As ek bid in tale, dan bid my gees, maar my gedagtes is sonder vrugte.
14:15 Wat is volgende? Ek moet met die gees bid, en ook bid met die gedagte. Ek moet psalms met die gees psalmsing, en ook psalms met die gedagte verkondig.
14:16 Anders, As jy net geseën met die gees, Hoe kan iemand, in 'n toestand van onkunde, voeg 'n "Amen" om jou seën? Want hy weet nie wat jy sê.
14:17 In hierdie geval, beslis, jy dank wel goed, maar die ander persoon een word nie gestig.
14:18 Ek dank my God dat ek in tale praat vir almal van julle.
14:19 Maar in die Kerk, Ek verkies om vyf woorde te spreek van my gedagtes, sodat ek ook ander te onderrig, eerder as tienduisend woorde in ander tale.
14:20 Broers, nie kies om die gemoedere van kinders. Plaas, vry van ondeug soos babas, maar wees volwasse in jou gedagtes.
14:21 Dit is geskryf in die wet: "Ek sal aan hierdie volk spreek in ander tale en deur ander lippe spreek, en selfs so, hulle sal my nie ag slaan op, sê die Here. "
14:22 En so, Die tale is dus 'n teken, nie vir gelowiges, maar vir die ongelowiges; en profesieë is nie vir die ongelowiges, maar vir die gelowiges.
14:23 As dan, die hele Kerk was om te versamel as een, en as almal in tale te praat, en dan onkundig of ongelowige persone was om in te skryf, sou hulle nie sê dat julle kranksinnig is?
14:24 Maar as almal profeteer, en een wat onkundig of ongelowige gaan, Hy kan oortuig deur dit alles, want hy verstaan ​​dit alles.
14:25 Die geheime van sy hart word dan geopenbaar. En so, val aan sy gesig, Hy sou God aanbid, verkondig dat God werklik onder julle.
14:26 Wat is volgende, broers? Wanneer jy bymekaar laat kom, elkeen van julle kan 'n Psalm het, of 'n lering, of 'n openbaring, of 'n taal, of 'n interpretasie, maar laat alles gedoen vir opbouing.
14:27 As iemand spreek in tale, laat daar slegs twee, of hoogstens drie, en dan op sy beurt, en laat iemand interpreteer.
14:28 Maar as daar is niemand om te interpreteer, Hy moet stilbly in die kerk, dan mag hy praat wanneer hy alleen met God.
14:29 En laat die profete praat, twee of drie, en die ander dit beoordeel.
14:30 Maar dan, As iets geopenbaar is aan 'n ander wat sit, Laat die eerste een swyg geword.
14:31 Want julle is almal in staat om een ​​profeteer op 'n slag, sodat almal kan leer en almal bemoedig.
14:32 Vir die geeste van die profete is aan die profete.
14:33 En God is nie van verdeeldheid, maar van vrede, net soos ek leer ook in al die gemeentes van die heiliges.
14:34 Vroue moet stil in die kerke wees. Want dit is nie toegelaat vir hulle te sê:; maar in plaas daarvan, hulle moet ondergeskik wees, soos die wet ook sê.
14:35 En as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra by die huis. Want dit is 'n skande vir 'n vrou om in die kerk te praat.
14:36 So nou, het die Woord van God gaan van jou? Of is dit na julle gestuur alleen?
14:37 As iemand lyk na 'n profeet of 'n geestelike mens wees, Hy moet hierdie dinge wat ek aan julle skrywe verstaan, dat hierdie dinge is die gebooie van die Here.
14:38 As iemand nie hierdie dinge erken, Hy moet nie erken.
14:39 En so, broers, Wees dan ywerig om te profeteer, en nie verbied spreek in ander tale.
14:40 Maar laat alles met respek en volgens korrekte volgorde gedoen word.

1 Kor 15

15:1 En so het ek maak julle bekend, broers, die Evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat jy ook ontvang, en waarop staan ​​jy.
15:2 Deur die Evangelie, te, jy word gered, As jy vashou aan die verstandhouding dat ek aan julle verkondig het, sodat julle nie glo vergeefs.
15:3 Want ek oorhandig aan u, eerstens, wat ek ontvang ook: dat Christus vir ons sondes gesterf, volgens die Skrif;
15:4 en dat Hy begrawe is; en dat hy weer opgestaan ​​het op die derde dag, volgens die Skrif;
15:5 en dat hy aan Céfas verskyn het, en daarna deur die elf.
15:6 Volgende het hy gesien deur meer as vyfhonderd broers op 'n tyd, Baie van hulle bly, selfs tot die huidige tyd, hoewel sommige die slaap geraak het.
15:7 Volgende, Hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels.
15:8 En laaste van almal, Hy was ook te sien deur my, asof ek iemand gebore op die verkeerde tyd.
15:9 Want ek is die geringste van die apostels. Ek is nie werd om genoem te word 'n apostel, want ek vervolg die Kerk van God.
15:10 Maar, deur die genade van God, Ek is wat ek is. En sy genade in my nie leeg is, want ek het oorvloediger gearbei as hulle almal;. Tog is dit nie ek, maar die genade van God in my binneste.
15:11 Want as dit nou ek of hulle: so preek, en so het jy geglo.
15:12 Nou as Christus verkondig, dat hy weer opgestaan ​​het uit die dood, hoe is dit dat sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode?
15:13 Want as daar geen opstanding van die dooies, dan is Christus ook nie opgewek.
15:14 En as Christus nie opgewek is, dan is ons prediking nutteloos, en ook julle geloof nutteloos.
15:15 Toe, te, Ons sal gevind word om valse getuies van God, want ons getuienis sou gegee het teen God, sê dat hy Christus opgewek, toe hy hom nie opgewek, As, inderdaad, die dood het nie weer opstaan.
15:16 Want as die dode nie opstaan, dan nie, dan is Christus ook opgewek.
15:17 Maar as Christus nie opgestaan, dan is julle geloof nutteloos; vir jou sal steeds in jul sondes.
15:18 Toe, te, diegene wat in Christus ontslaap het sou omgekom.
15:19 As ons op Christus hoop net vir hierdie lewe, dan is ons meer ellendig as al die mense.
15:20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as die eerstelinge van diegene wat slaap.
15:21 Vir beslis, die dood het deur 'n man. En so, die opstanding van die dooies het deur 'n man
15:22 En net soos in Adam sterwe, so ook almal in Christus sal tot lewe gebring word,
15:23 maar elkeen in sy eie orde: Christus, as die eerstelinge, en volgende, diegene wat van Christus, wat geglo het in sy koms.
15:24 Daarna is die einde, toe hy sal oorhandig het oor die koninkryk aan God die Vader, toe hy alle owerheid sal leeggemaak het, en gesag, en krag.
15:25 Want dit is wat nodig is vir hom koning, totdat Hy al sy vyande gestel onder sy voete.
15:26 Laastens, die vyand genoem dood nie vernietig sal word. Want Hy het alles het onderwerp onder sy voete. En hoewel hy sê,
15:27 "Alles is aan Hom onderwerp,"Sonder twyfel dat hy nie ook die Een wat alles het aan Hom onderwerp.
15:28 En wanneer alles is sal het aan Hom onderwerp, dan selfs die Seun self sal onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp is, sodat God alles in almal kan wees.
15:29 Anders, wat sal diegene wat gedoop vir die dood doen, As die dooies nie weer opstaan ​​glad? Waarom laat hulle hul gedoop vir hulle?
15:30 Hoekom ook ons ​​verduur proewe elke uur?
15:31 Daily ek sterf, deur middel van jou roem, broers: jy wie ek in Christus Jesus, onse Here.
15:32 As, na die mens, Ek veg teen die wilde diere in Efese, hoe sou dit baat my, As die dooies nie weer opstaan? "Laat ons eet en drink, want môre sal ons sterwe. "
15:33 Moenie mislei word. Evil kommunikasie bederf goeie sedes.
15:34 wees waaksaam, jy net kinders, en nie bereid is om die sonde te wees. Vir sekere persone 'n onkunde oor God. Ek sê dit tot julle ten opsigte.
15:35 Maar iemand sal sê:, "Hoe kan die dood opstaan?"of, "Watter soort liggaam kom hulle terug met?"
15:36 hoe dom! Wat jy saai nie terug na die lewe gebring word, tensy dit eers sterwe.
15:37 En wat jy saai nie die liggaam wat sal wees in die toekoms, maar 'n blote korrel, soos koring, of van 'n ander graan.
15:38 Want God gee dit 'n liggaam soos hy wil, en volgens behoorlike liggaam elke saadjie se.
15:39 Nie alle vlees is dieselfde vlees. Maar 'n mens is die mense wel, 'n ander is werklik van diere, 'n ander is van voëls, en 'n ander is van vis.
15:40 ook, daar is hemelse liggame en aardse liggame. Maar terwyl die een, beslis, het die heerlikheid van die hemel, die ander het die heerlikheid van die aarde.
15:41 'N Mens moet die glans van die son, 'n ander die glans van die maan, en 'n ander die glans van die sterre. Want ster verskil van die sterre in helderheid.
15:42 So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat word gesaai in verganklikheid sal styg tot onverganklikheid.
15:43 Wat word gesaai in oneer sal styg tot eer. Wat word gesaai in swakheid sal styg tot krag.
15:44 Wat is gesaai met 'n dier liggaam sal opstaan ​​met 'n geestelike liggaam. As daar 'n diereliggaam, Daar is ook 'n geestelike een.
15:45 Net soos dit geskryf is dat die eerste man, Adam, gemaak met 'n lewende siel, so sal die laaste Adam word gemaak met 'n gees teruggebring na die lewe.
15:46 So, wat is, eers, nie geestelike, maar dier, volgende word geestelike.
15:47 Die eerste man, om aardse, was van die aarde; die tweede mens, om hemelse, sal van die hemel wees.
15:48 Dinge soos soos die aarde is aardse; en dinge soos soos die hemel is hemelse.
15:49 En so, net soos ons die beeld van gedra het wat aardse, Laat ons ook die beeld van voer wat hemelse is.
15:50 Maar dit verklaar ek, broers, want vlees en bloed is nie in staat om die koninkryk van God in besit te neem; nie sal wat korrup besit wat onverganklike is.
15:51 Kyk, Ek sê vir julle 'n raaisel. Sekerlik, ons sal almal opstaan, maar ons sal wel nie almal omskep:
15:52 binnekort, in die 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weerklink, en die dooies sal opstaan, onverganklike. En ons sal verander word.
15:53 So, dit is wat nodig is vir hierdie verganklikheid tot hom beklee met onverganklikheid, en vir hierdie sterftes te beklee word met onsterflikheid.
15:54 En wanneer hierdie sterftes is beklee met onsterflikheid, Toe het die woord wat geskrywe is, sal voorkom: "Die dood is verslind in die oorwinning."
15:55 "Dood, waar is jou oorwinning? dood, waar is jou angel?"
15:56 Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.
15:57 Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gegee het deur onse Here Jesus Christus.
15:58 En so, my geliefde broers, wees standvastig en onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, wetende dat julle arbeid is nie nutteloos in die Here.

1 Kor 16

16:1 Met betrekking tot die versamelings wat gemaak word vir die heiliges: net soos ek gereël vir die gemeentes van Galásië, so moet dit ook gedoen met jou.
16:2 Op die eerste dag van die week, die Sabbat, Laat elkeen van julle uit homself, tersydestelling wat sal goed lus vir hom wees, sodat wanneer ek daar aankom, die versamelings sal nie hoef te dan gemaak word.
16:3 En as ek teenwoordig, wie julle goedkeur deur briewe, hierdie ek sal stuur om jou geskenke aan Jerusalem dra.
16:4 En as dit is gepas vir my om te gaan, hulle sal saam met my.
16:5 Nou sal Ek op julle ag nadat ek deur Macedónië geslaag. Want Ek sal deur Macedónië.
16:6 En miskien sal ek bly saam met jou, en selfs die winter deurbring, sodat jy kan my lei op my pad, wanneer Ek weggaan.
16:7 Want ek is nie bereid om jou nou sien net in die verbygaan, want ek hoop dat ek by julle te bly vir 'n hele ruk, As die Here dit toelaat.
16:8 Maar ek moet in Éfese bly, selfs tot pinkster.
16:9 Vir 'n deur, groot en onvermydelike, het vir my oopgegaan, sowel as baie vyande.
16:10 En as Timótheüs kom, toesien dat hy kan wees onder julle sonder vrees. Want hy doen die werk van die Here, net soos ek ook.
16:11 Daarom, laat niemand hom verag. Plaas, lei hom op sy pad in vrede, sodat hy na my toe kan kom. Want Ek hom wag met die broers.
16:12 Maar nou vanweë ons broer, Apollo, Ek laat jou weet dat Ek praat mooi met hom grootliks te gaan na jou met die broers, en duidelik was dit nie sy wil om te gaan in hierdie tyd. Maar hy sal kom wanneer daar 'n tydjie vir hom.
16:13 wees waaksaam. Staan met geloof. Wet manhaftig en versterk.
16:14 Laat alles wat joune word gedompel in die liefde.
16:15 En ek vermaan julle, broers: Jy weet dat die huisgesin van Stephanus, en van Fortunátus, en van Achaicus, dat hulle die eerstelinge van Acháje, en dat hulle hulself toegewy het om die diens van die heiliges.
16:16 So jy moet ook onderhewig wees aan persone soos hierdie, asook om almal wat saam en werk saam met hulle.
16:17 Nou verbly ek my in die teenwoordigheid van Stephanus en Fortunátus en Achaicus, omdat wat ontbreek in jou, hulle verskaf.
16:18 Want hulle het my gees en joune verkwik. Daarom, erken persone soos hierdie.
16:19 Die gemeentes van Asië groet julle. Aquila en Priscilla groet julle baie in die Here, met die kerk van hul huishouding, waar ek ook 'n gas.
16:20 Al die broers stuur vir julle groete. Groet mekaar met 'n heilige kus.
16:21 Dit is 'n groet uit my eie hand, Paul.
16:22 As iemand nie hou van onse Here Jesus Christus, laat hom 'n vervloeking! Maran Atha.
16:23 Mag die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal!.
16:24 My liefde is met julle almal in Christus Jesus. Amen.