Paul's 2nd Letter to Timothy

2 Timothy 1

1:1 Paul, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, in ooreenstemming met die belofte van die lewe wat in Christus Jesus,
1:2 aan Timoteus, mees geliefde seun. Grace, genade, vrede, van God die Vader en van Christus Jesus, onse Here.
1:3 Ek dank God, wat ek ook dien, soos my voorouers, met 'n skoon gewete. Vir sonder ophou ek hou die herinnering aan julle in my gebede, dag en nag,
1:4 verlang om jou te sien, herinner jou trane so te vervul met blydskap,
1:5 roeping om dieselfde geloof omgee, wat in julle is ongeveinsde, wat ook eers gewoon het in jou grootmoeder, Lois, en in jou ma, Eunice, en ook, Ek is seker, in julle.
1:6 As gevolg van hierdie, Ek vermaan julle die genade van God te laat herleef, wat in julle is deur die oplegging van my hande.
1:7 Want God het ons nie 'n gees van vrees gegee, maar van die grond, en van die liefde, en selfbeheersing.
1:8 En so, nie skaam oor die getuienis van onse Here, of oor my, sy gevangene. Plaas, saam met die Evangelie in ooreenstemming met die hoofde van God,
1:9 Hy het ons bevry en het ons geroep om sy heilige roeping, nie volgens ons werke, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat aan ons gegee is in Christus Jesus, voor die ouderdomme van die tyd.
1:10 En dit het nou geopenbaar is deur die verligting van ons Verlosser, Jesus Christus, wat beslis het vernietig die dood, en wat ook verlig lewe en onverganklikheid deur die Evangelie.
1:11 Van hierdie Evangelie, Ek is aangestel as 'n prediker, en 'n apostel, en 'n leraar van die heidene.
1:12 Om hierdie rede, Ek ly ook hierdie dinge. Maar ek is nie in die skande. Want ek weet in wie ek geglo het, en ek is seker dat hy die mag het om te bewaar wat aan my toevertrou, tot op daardie dag.
1:13 Vashou aan die soort van gesonde woorde wat jy van my gehoor het in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is.
1:14 Wag die goeie aan jou toevertrou deur die Heilige Gees, wat binne ons leef.
1:15 Weet dit: dat almal wat in Asië is het hom van my afgewend, onder wie Phigellus en Hermógenes.
1:16 Mag die Here ontferm oor die huis van Onesíforus, want hy het my dikwels verkwik het, en hy het nie beskaamd vanweë my kettings nie.
1:17 Plaas, toe hy in Rome aangekom het, Hy angstig gesoek my en my gevind.
1:18 Mag die Here hom skenk dat hy barmhartigheid te verkry van die Here in dié dag. En wat jy goed ken in hoeveel maniere hy besig was om my by Éfese.

2 Timothy 2

2:1 En wat julle, my seun, versterk word deur die genade wat in Christus Jesus,
2:2 en deur die dinge wat jy van my gehoor het onder baie getuies. Hierdie dinge aan te moedig getroue manne, wat dan geskik wees om ook ander te leer.
2:3 Arbeid soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus.
2:4 Niemand, optree as 'n soldaat vir God, wikkel hom in wêreldse sake, sodat hy Hom welgevallig kan wees vir wie hy homself bewys.
2:5 Toe, te, wie streef daarna om in 'n kompetisie is nie gekroon, tensy hy wettiglik meegeding.
2:6 Die boer wat 'n groot ywer, behoort die eerste om te deel in die produk te.
2:7 Verstaan ​​wat ek sê. Want die Here sal gee jou insig gee in alles.
2:8 Wees bewus dat die Here Jesus Christus, wat is die geslag van Dawid, opgestaan ​​het uit die dood, volgens my evangelie.
2:9 Ek werk in die Evangelie, selfs terwyl vasgeketting soos 'n kwaaddoener. Maar die Woord van God is nie gebonde.
2:10 Verdra ek alles vir hierdie rede: ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle, te, mag die verlossing wat in Christus Jesus verkry, met hemelse heerlikheid.
2:11 Dit is 'n betroubare woord: dat as ons met Hom gesterf het, sal ons ook met Hom lewe.
2:12 As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verloën, Hy sal ons ook verloën.
2:13 As ons ontrou is, hy getrou bly: Hy is nie in staat om homself verloën.
2:14 Aandring op hierdie dinge, getuig voor die Here. Moenie omstrede oor woorde wees, want dit is nuttig vir niks, maar die ondermyning van die luisteraars.
2:15 Wees kwel in die taak van die aanbieding van jouself voor God as 'n bewese en onbeskaamd werker wat die Woord korrek hanteer het van Waarheid.
2:16 Maar vermy die onheilige of leë praatjies. Want hierdie dinge bevorder een grootliks in goddeloosheid.
2:17 En hulle woord versprei soos 'n kanker: onder hierdie is Himenéüs en Filétus,
2:18 wat van die waarheid het gedaal met te sê dat die opstanding al volledige. En so het hulle die geloof van sekere persone ondermyn.
2:19 Maar die fondament van God staan ​​bly, met hierdie seël: die Here weet wat is sy eie, en almal wat die naam van die Here leer ken van die ongeregtigheid.
2:20 Maar, in 'n groot huis, daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer, maar ook dié van hout en klei; en beslis 'n paar gehou ter ere, maar ander in oneer.
2:21 As iemand, dan, sal homself reinig van hierdie dinge, Hy sal 'n vaartuig gehou in eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, voorberei vir elke goeie werk.
2:22 So dan, vlug van die begeertes van jou jeug, nog waarlik, geregtigheid najaag, geloof, hoop, liefdadigheid, en vrede, saam met diegene wat 'n beroep op die Here uit 'n rein hart.
2:23 Maar vermy dwase en ongedissiplineerde vrae, want jy weet dat hierdie produseer twis.
2:24 Vir die dienaar van die Here nie omstrede wees, maar in plaas daarvan moet hy sagmoedig teenoor almal, leerbare, pasiënt,
2:25 regstelling met selfbeheersing diegene wat die waarheid teë. Vir enige tyd God hulle bekering, so as die waarheid te erken,
2:26 en dan kan hulle herstel van die strikke van die duiwel, deur wie hulle gevange gehou word om sy wil.

2 Timothy 3

3:1 En weet dit: dat in die laaste dae swaar tye sal nader druk.
3:2 Die mense sal liefhebbers van hulleself, gulsig, self-verheerliking, arrogant, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbare, bose,
3:3 sonder liefde, sonder vrede, kwaadsprekers, onkuise, wrede, sonder liefde,
3:4 verraderlike, roekelose, self-belangrik, meer liefhebbers van genot as God,
3:5 selfs met die verskyning van vroomheid, terwyl die verwerping van sy grond. En so, vermy hulle.
3:6 Want onder hulle is mense wat deurdring huise en lei weg, soos gevangenes, dwaas belas met sonde, wat weg is gelei deur middel van verskeie begeertes,
3:7 wat altyd leer, nog nooit die bereiking van kennis van die waarheid.
3:8 En op dieselfde wyse wat Jannes en Jambres Moses weerstaan, so sal ook die weerstaan ​​die waarheid, mense verdorwe in die verstand, verwerplik van die geloof.
3:9 Maar hulle sal nie vooraf 'n sekere punt verby. Vir die dwaasheid van die laasgenoemde sal aan die lig gestel word aan alle, net soos dié van die voormalige.
3:10 Maar jy het ten volle begryp my leer, opdrag, doel, geloof, lankmoedigheid, lief, geduld,
3:11 vervolgings, verdrukkinge; dinge soos met my gebeur het in Antiochíë, in Ikónium, En in Listre; hoe ek verduur vervolgings, en hoe die Here my gered van alles.
3:12 En almal wat gewillig lewe die vroomheid in Christus Jesus, sal vervolg word.
3:13 Maar goddelose mense en bedrieërs sal bevorder in die kwaad, dwalendes en stuur in dwaling.
3:14 Tog werklik, jy in die dinge wat jy geleer het en wat aan jou toevertrou is moet bly. Want jy weet van wie jy dit geleer het.
3:15 En, uit jou kinderskoene, jy die Heilige Skrif geken het, wat in staat is om jou te onderrig tot redding is, deur die geloof in Christus Jesus.
3:16 Die hele Skrif, nadat geïnspireerde was, is nuttig tot lering, tot weerlegging, vir regstelling, en is vir onderrig in geregtigheid,
3:17 sodat die mens van God volkome kan wees, nadat opgelei vir elke goeie werk.

2 Timothy 4

4:1 Ek besweer jou voor God, en voor Jesus Christus, wat die lewende en die dood deur sy terugkeer en sy koninkryk sal oordeel:
4:2 dat jy die woord te verkondig dringend, in die seisoen en buite seisoen: bestraf, smeek, teregwysing, met alle geduld en leer.
4:3 Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar in plaas daarvan, volgens hulle eie begeertes, hulle sal versamel om hulself onderwysers, met jeukende ore,
4:4 en beslis, hulle sal draai hul verhoor weg van die waarheid, en hulle sal verander word na fabels.
4:5 Maar jy, waarlik, waaksaam, arbei in alles. Doen die werk van 'n evangelis, vervulling van jou bediening. Wys selfbeheersing.
4:6 Want ek word alreeds weg gedra, en die tyd van my ontbinding druk naby.
4:7 Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die kursus voltooi het. Ek het die geloof bewaar.
4:8 Soos vir die res, 'n kroon van geregtigheid is gereserveer vir my, een wat die Here, die regverdige regter, vergeld aan my in die dag, en nie aan my alleen, maar ook vir diegene wat sien daarna uit om sy terugkeer. Haastig om gou terug te keer na my.
4:9 Want Demas het my verlaat, uit liefde vir hierdie ouderdomsgroep, en hy het weggetrek na Thessaloníka.
4:10 Crescens na Galásië; Titus na Dalmásië.
4:11 Lukas is alleen by my. Neem Markus en bring hom saam met jou; want hy kan my baie in die bediening.
4:12 Maar ek na fese gestuur.
4:13 Wanneer jy terugkeer, te bring met jou die voorrade wat ek gelaat met carpus in Troas, en die boeke, maar veral die perkamente.
4:14 Alexander, die kopersmid het getoon my baie kwaad; die Here hom vergeld volgens sy dade.
4:15 En jy moet hom ook voorkom; want hy het ons woorde sterk teengestaan.
4:16 In my eerste verdediging, niemand by my staan, maar almal my verlaat. Mag dit hulle nie getel word teen hulle!
4:17 Maar die Here het my bygestaan ​​en my krag gegee, sodat deur my die prediking sou bereik, en sodat al die nasies sal hoor. En ek is bevry uit die mond van die leeu.
4:18 Die Here het my van elke bose werk bevry, en Hy sal redding te bewerkstellig deur die sy hemelse koninkryk. Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
4:19 Groet Prisca, en Aquila, en die huis van Onesíforus.
4:20 Erastus het in Korinthe gebly. Trofimus het ek siek in Miléte agtergelaat.
4:21 Haastig om te kom voor die winter. Eubulua, en PudensGaius, en Linus, en Claudia, en al die broeders groet jou.
4:22 Mag die Here Jesus Christus met jou gees. Mag die genade met jou wees. Amen.