CH 4 John

John 4

4:1 En so, when Jesus realized that the Pharisees had heard that Jesus made more disciples and baptized more than John,
4:2 (though Jesus himself was not baptizing, but only his disciples)
4:3 he left behind Judea, and he traveled again to Galilee.
4:4 Now he needed to cross through Samaria.
4:5 Daarom, Hy het in 'n stad van Samaría wat Sígar genoem word, naby die boedel wat Jakob aan sy seun Josef.
4:6 En fontein van Jakob was daar. En so Jesus, moeg van die reis, sit in 'n sekere manier op die goed. Dit was omtrent die sesde uur.
4:7 'N Vrou van Samaria aangekom om water te skep. Jesus sê vir haar, "Gee my om te drink."
4:8 Vir sy dissipels gedwing om in die stad gegaan om voedsel te koop.
4:9 En so, wat Samaritaanse vrou sê vir hom:, "Hoe is dit dat jy, wat 'n Jood, word versoek om 'n drankie van my, al is ek 'n Samaritaanse vrou?"Vir die Jode nie assosieer met die Samaritane.
4:10 Jesus gereageer en aan haar gesê:: "As jy geweet het die gawe van God, en wie dit is wat vir jou sê, "Gee my om te drink,"Miskien sal jy 'n versoek van hom gemaak het, en hy sal jou lewende water gegee het. "
4:11 Die vrou sê vir hom:: "Here, jy niks waarmee om water te skep het, en die put is diep. Van waar, dan, het jy die lewende water?
4:12 sekerlik, jy is nie groter as ons vader Jakob, wat aan ons gegee het die goed en wat daaruit gedrink, met sy seuns en sy vee?"
4:13 Jesus gereageer en aan haar gesê:: "Al wat drink van hierdie water sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat Ek sal gee om hom nie sal dors vir ewig.
4:14 Plaas, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. "
4:15 Die vrou sê vir hom:, "Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en en kan hier nie gekom om water te skep. "
4:16 Jesus sê vir haar, "Gaan, roep jou man, en terug kom hiernatoe. "
4:17 Die vrou het geantwoord en gesê, "Ek het nie 'n man." Jesus sê vir haar: "Jy het reg gepraat, deur te sê, "Ek het nie 'n man."
4:18 Want jy het vyf mans gehad, maar hy vir wie jy nou het, is nie jou man. Jy het hierdie gepraat in waarheid. "
4:19 Die vrou sê vir hom:: "Here, Ek sien dat jy 'n profeet.
4:20 Ons vaders op hierdie berg aanbid, maar jy sê dat Jerusalem is die plek waar 'n mens behoort te aanbid. "
4:21 Jesus sê vir haar: "Vrou, glo my, die uur kom wanneer julle die Vader sal aanbid, nie op hierdie berg, ook nie in Jerusalem.
4:22 Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet. Want die saligheid is uit die Jode.
4:23 Maar die uur kom, en dit is nou, wanneer ware aanbidders die Vader sal aanbid in gees en in waarheid. Want die Vader ook poog sodanige persone wat mag hom aanbid.
4:24 God is Gees. En so, diegene wat Hom aanbid, moet in gees en in waarheid. "
4:25 Die vrou sê vir hom:: "Ek weet dat die Messias kom (wat genoem word Christus). En toe, wanneer hy sal kom het, Hy sal alles aan te kondig vir ons. "
4:26 Jesus sê vir haar: "Ek is hy, die een wat met jou. "
4:27 En dan sy dissipels aangekom. En hulle het gewonder wat hy met die vrou. Tog het niemand gesê: "Wat soek julle?"of, "Hoekom praat jy met haar?"
4:28 En so die vrou agtergelaat haar kruik en die stad ingegaan. Daarop sê sy aan die mense daar:
4:29 "Kom kyk 'n man wat my alles vertel wat ek gedoen het het gesê. Is hy nie die Christus?"
4:30 Daarom, hulle het uit die stad gegaan en na Hom.
4:31 Intussen, die dissipels versoekskrif hom, sê, "Rabbi, eet. "
4:32 Maar hy het vir hulle gesê, "Ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie."
4:33 Daarom, Die dissipels sê toe vir mekaar, "Kan iemand het hom iets gebring om te eet?"
4:34 Jesus sê vir hulle: "My voedsel is om die wil van die Een wat My gestuur het, sodat ek sy werk kan vervolmaak.
4:35 Sê julle nie:, "Daar is nog vier maande, en dan die oes kom?Kyk, Ek sê vir julle: Hef jou oë op en kyk na die platteland; want dit is reeds ryp vir die oes.
4:36 Want hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat ook hy wat saai, en hy wat maai saam bly kan wees.
4:37 Want hierin is die woord waar is: dat dit is een wat saai, en dit is 'n ander wat maai.
4:38 Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gearbei. Ander het gewerk, en jy het in hulle arbeid ingegaan. "
4:39 Nou baie van die Samaritane uit daardie stad het in Hom geglo, as gevolg van die woord van die vrou wat die aanbied van getuienis: "Vir vertel hy my al die dinge wat ek gedoen het."
4:40 Daarom, Toe die Samaritane dan by hom kom, hulle versoekskrif hom om daar in te dien. En daar vernag vir twee dae.
4:41 En nog vele meer in Hom geglo, as gevolg van sy eie woord.
4:42 En hulle sê vir die vrou: "Ons glo, nie as gevolg van jou toespraak, maar omdat ons onsself Hom gehoor, en so weet ons dat hy werklik die Verlosser van die wêreld. "
4:43 Toe, ná twee dae, Hy het van daar, en hy gereis na Galiléa.
4:44 Want Jesus self het aangebied getuienis dat 'n profeet het geen eer in sy eie land.
4:45 En so, toe Hy in Galiléa aangekom, die Galiléërs Hom ontvang, omdat hulle al gesien het dat hy in Jerusalem gedoen het, in die dag van die fees. Want hulle het ook na die fees.
4:46 Daarna het hy weer gekom te Kana in Galiléa, waar hy water in wyn. En daar was 'n sekere owerste, wie se seun in Kapérnaüm siek was.
4:47 Sedert hy gehoor het dat Jesus in Galiléa gekom en van Judea, Hy het vir hom en het hom gesmeek om af te kom en sy seun gesond te. Want hy was besig om te sterf.
4:48 Daarom, Jesus sê vir hom, "Tensy jy tekens en wonders gesien het, jy glo nie. "
4:49 Die regeerder vir hom gesê:, "Here, kom af voordat my seun sterf. "
4:50 Jesus sê vir hom, "Gaan, jou seun lewe. "Die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê, en so het hy weg.
4:51 Toe, as hy af gaan, sy diensknegte hom tegemoet. En hulle hom berig gebring, sê dat sy seun nog gelewe het.
4:52 Daarom, Hy het hulle gevra waar uur hy beter geword het. En hulle het vir hom gesê, "Gister, , die sewende uur, die koors hom verlaat. "
4:53 Toe besef die pa dat dit daardie uur dat Jesus vir hom gesê:, "Jou seun lewe." En hy en sy hele huisgesin het tot geloof.
4:54 Hierdie volgende teken was die tweede wat Jesus volbring, nadat hy in Galilea aangekom het uit Judea.