CH 10 Mark

Mark 10

10:1 Toe staan, Hy het van daar na die gebied van Judéa oorkant die Jordaan. En weer, die skare bymekaar gekom het voor hom. En net soos Hy gewoond was om te doen, weer hulle geleer.
10:2 En nader, die Fariseërs vra hom, hom toets: "Is dit 'n man geoorloof om sy vrou te ontslaan?"
10:3 Maar in reaksie, Hy sê vir hulle, "Wat het Moses opdrag jy?"
10:4 En hulle sê, "Moses het toestemming gegee om 'n skeibrief en haar te ontslaan te skryf."
10:5 Maar Jesus gereageer deur te sê: "Dit was te danke aan die hardheid van julle harte dat hy geskryf dat gebod vir jou.
10:6 Maar van die begin van die skepping, Het God hulle man en vrou.
10:7 As gevolg van hierdie, 'n mens sal agterlaat sy vader en moeder, en hy sal klou aan sy vrou.
10:8 En hierdie twee sal een vlees. En so, hulle is nou, nie twee, maar een vlees.
10:9 Daarom, wat God saamgevoeg het, laat niemand skei. "
10:10 En weer, in die huis, sy dissipels het hom oor dieselfde ding.
10:11 En hy het vir hulle gesê: "Wie verwerp sy vrou, en 'n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar.
10:12 En as 'n vrou haar man verwerp, en is getroud met 'n ander, sy egbreuk pleeg. "
10:13 En hulle het aan hom die kindertjies, sodat hy hulle kon aanraak. Maar die dissipels vermaan diegene wat hulle gebring het,.
10:14 Maar toe Jesus dit sien, Hy het aanstoot, en hy het aan hulle gesê:: "Laat die kleintjies na My toe kom, en moet hulle nie verbied. Want uit soos hierdie is die koninkryk van God.
10:15 Voorwaar Ek sê vir julle, Wie sal in die koninkryk van God nie soos 'n kindjie nie aanvaar, sal nie ingaan nie. "
10:16 En hulle omhels, en tot sy hande op hulle, Hy het hulle geseën.
10:17 En toe hy op die pad gewyk het, 'n sekere, hardloop en kniel voor Hom, hom gevra, "Goeie Meester, Wat sal ek doen, sodat ek die ewige lewe kan verkry?"
10:18 Maar Jesus sê vir hom, "Hoekom noem my 'n goeie? Niemand is goed nie, behalwe die een God.
10:19 Jy ken die gebooie: "Jy mag nie egbreek. Jy mag nie doodslaan. Moenie steel. Moenie valse getuienis spreek nie. Moenie mislei. Eer jou vader en jou moeder. "
10:20 Maar in reaksie, Hy het vir hom gesê, "Meneer, al hierdie het ek onderhou van my jeug. "
10:21 Toe Jesus, kyk na hom, lief vir hom, en hy sê vir hom: "Een ding ontbreek jou. Gaan, verkoop alles wat jy het, en gee aan die armes, en dan sal jy 'n skat in die hemel hê. En kom, volg my."
10:22 Maar hy het gegaan bedroefde, nadat baie hartseer deur die woord. Vir baie besittings gehad het hy.
10:23 En Jesus, rondkyk, sê vir sy dissipels, "Hoe moeilik dit is vir diegene wat goed besit, in die koninkryk van God in te gaan!"
10:24 En die dissipels was verbaas oor sy woorde. Maar Jesus, antwoord weer, sê vir hulle: "Little seuns, hoe moeilik dit is vir diegene wat vertrou geld om in die koninkryk van God in te gaan!
10:25 Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te slaag, as vir die rykes om in die koninkryk van God in te gaan. "
10:26 En hulle het gewonder nog meer, mekaar gesê, "Wie, dan, gered kan word?"
10:27 En Jesus, kyk na hulle, gesê: "Met mense is dit onmoontlik; maar nie by God. Want by God is alle dinge moontlik. "
10:28 En Petrus het begin om vir hom sê, "Kyk, ons het alles verlaat en het jy gevolg het. "
10:29 In reaksie, Jesus het gesê: "Voorwaar Ek sê vir julle, Daar is niemand wat huis agtergelaat, of broers, of susters, pa of, of moeder, of kinders, of grond, ter wille van my en vir die Evangelie,
10:30 wat een honderd keer sal ontvang nie soveel, nou in hierdie tyd: huise, en broers, en susters, en moeders, en kinders, en land, saam met vervolginge, en in die toekoms ouderdom ewige lewe.
10:31 Maar baie van die eerste is, sal laaste, en die wat laaste is, eerste wees. "
10:32 Nou was hulle op die pad stygende na Jerusalem. En Jesus het voor hulle uit, en hulle was verslae. En diegene agter hom was bang. En weer, neem weg die twaalf, Toe begin Hy vir hulle te sê wat gaan gebeur met hom was.
10:33 "Want kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal oorhandig word aan die leiers van die priesters, en om die skrifgeleerdes, en die ouderlinge. En hulle sal Hom tot die dood veroordeel, en hulle sal hom oorhandig aan die heidene.
10:34 En hulle sal Hom bespot, en spoeg op hom, en gésel hom, en hom gedood. En op die derde dag, Hy sal weer opstaan. "
10:35 En Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedéüs, naby hom, sê, "Meneer, ons wens dat alles sal ons vra, jy vir ons sal doen. "
10:36 Maar hy het vir hulle gesê, "Wat doen jy wil hê ek moet doen om vir jou?"
10:37 En hulle sê, "Gee aan ons dat ons mag sit, een aan u regterhand en die ander op jou linkerkant, in jou heerlikheid. "
10:38 Maar Jesus sê vir hulle: "Jy weet nie wat julle vra nie. Is jy in staat om te drink uit die beker waaruit ek drink, of om gedoop te word met die doop waarmee Ek gedoop word?"
10:39 Maar hulle het vir hom gesê, "Ons kan." Toe sê Jesus vir hulle: "Inderdaad, julle sal drink uit die beker, waaruit ek drink; en jy sal met die doop, waarmee ek gedoop te word.
10:40 Maar om te sit aan my regterhand, of by my gelaat, is nie myne om te gee vir jou, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is. "
10:41 En die tien, op verhoor hierdie, begin verwens teenoor Jakobus en Johannes.
10:42 Maar Jesus, hulle roep, sê vir hulle: "Jy weet dat diegene wat lyk leiers onder die heidene te wees oorheers hulle, en hul leiers oor hulle gesag uitoefen.
10:43 Maar dit is nie op hierdie manier onder julle wees. Plaas, elkeen groter sou word, moet julle dienaar wees;
10:44 en wie sal eerste wees onder julle, die kneg van almal.
10:45 So, te, die Seun van die mens het nie gekom sodat hulle sou minister hom, maar sodat hy predikant en sou sy lewe te gee as 'n verlossing vir baie. "
10:46 En hulle het in Jérigo. En as hy die opstel uit Jérigo met sy dissipels en 'n baie groot menigte, Bartimeus, die seun van Tim, 'n blinde man, sit bedel langs die pad.
10:47 En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasaréner was, hy het begin om uit te roep en te sê, "Jesus, Seun van Dawid, ontferm U oor my. "
10:48 En baie vermaan hom om stil te wees. Maar hy het al hoe meer, "Seun van Dawid, ontferm U oor my. "
10:49 En Jesus, stilstaan, hom opdrag gegee om genoem te word. En hulle het die blinde man, en vir hom gesê: "Wees in vrede. Staan. Hy roep jou. "
10:50 En beslissende opsy sy kleed, Hy spring op en gaan na hom toe.
10:51 En in reaksie, Jesus sê vir hom, "Wat wil jy hê, dat ek vir jou moet doen?"En die blinde man sê vir Hom, "Meester, dat ek kan sien. "
10:52 Toe sê Jesus vir hom, "Gaan, Jou geloof het jou gered. "En onmiddellik het hy gesien, en hy het agter hom op die pad.