CH 11 Matthew

Matthew 11

11:1 En dit gebeur het dat, Jesus het voltooi die opdrag aan sy twaalf dissipels, hy het gegaan en van daar om te leer en te preek in hulle stede.
11:2 Now when John had heard, in prison, about the works of Christ, sending two of his disciples, Hy het vir hom gesê,
11:3 "Is jy hy wat kom, or should we expect another?"
11:4 En Jesus, reageer, sê vir hulle: "Gaan vertel vir Johannes wat julle gehoor en gesien het.
11:5 The blind see, kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, die dood opstaan, die armes word die evangelie.
11:6 And blessed is he who has found no offense in me.”
11:7 Toe, after they departed, Jesus began to speak to the crowds about John: "Wat het julle uitgegaan in die woestyn om te sien? 'N Riet wat deur die wind?
11:8 So what did you go out to see? A man in soft garments? Kyk, those who are clothed in soft garments are in the houses of kings.
11:9 Dan wat het julle uitgegaan om te sien? 'n profeet? Ja, Ek sê vir julle, en meer as 'n profeet.
11:10 For this is he, of whom it is written: Kyk, Ek stuur my Engel voor jou gesig, who shall prepare your way before you.’
11:11 Voorwaar Ek sê vir julle, onder diegene wat uit vroue gebore, daar niemand groter ontstaan ​​as Johannes die Doper. Tog is die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy.
11:12 Maar van die dae van Johannes die Doper, tot nou, die koninkryk van die hemele het geweld verduur, en die gewelddadige dra dit weg.
11:13 Want al die profete en die wet het geprofeteer, selfs tot op Johannes.
11:14 En as jy bereid is om dit te aanvaar is, Hy is die Elia, wat kom.
11:15 Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.
11:16 Maar waarmee sal Ek hierdie geslag vergelyk? Dit is net soos kindertjies wat op die mark sit,
11:17 wat, roep om hul metgeselle, sê: "Ons speel musiek vir jou, en julle het nie gedans. Ons het 'n klaaglied, en julle het nie getreur nie. "
11:18 Want Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie; en hulle sê, Hy het 'n duiwel.
11:19 Die Seun van die mens het gekom eet en drink; en hulle sê, Kyk, 'n man wat gulsig eet en drink wat wyn, 'n vriend van tollenaars en sondaars. "Maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders."
11:20 Toe begin Hy die stede waarin baie van sy wonderwerke vervul was bestraf, want hulle nog nie tot bekering gekom.
11:21 "Ellende wag vir julle, Górasin! Wee julle, Betsáida! Want as die wonderwerke wat in julle plaasgevind het wat in Tirus en Sidon, sou hulle hul lankal berou in rouklere en as.
11:22 Tog werklik, Ek sê vir julle, Tirus en Sidon sal meer vergewe as jy, op die dag van die oordeel.
11:23 En jy, Kapernaum, sou jy verhewe wees al die pad na die hemel? Jy sal al die pad na die hel neerdaal. Want as die wonderwerke wat in julle plaasgevind het wat in Sodom, miskien sou hy bly staan, selfs tot vandag.
11:24 Tog werklik, Ek sê vir julle, dat die land van Sodom meer as wat jy sal vergewe word, op die dag van die oordeel. "
11:25 Op daardie tydstip, Jesus gereageer en gesê: "Ek erken jy, Vader, Here van die hemel en aarde, omdat jy hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige die, en hulle geopenbaar kleintjies.
11:26 Ja, Vader, hiervoor was aangenaam voor jou.
11:27 Alle dinge het deur my Vader aan my oorgegee. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en diegene aan wie die Seun is bereid om hom te openbaar.
11:28 Kom na my, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle verfris.
11:29 Neem my juk op julle, en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart; en julle sal rus vind vir julle siele.
11:30 Want my juk is soet en my las is lig. "