CH 9 Matthew

Matthew 9

9:1 En klim in 'n boot, Hy is oor die see, en hy het by sy eie stad.
9:2 En kyk, hulle het aan hom 'n verlamde, lê op 'n bed. En Jesus, hulle geloof sien, sê vir die verlamde, "Versterk in die geloof, seun; jou sondes is jou vergewe. "
9:3 En kyk, sommige van die skrifgeleerdes het by hulleself, "Hy is laster."
9:4 En Jesus het hulle redeneringe gemerk, Hy het gesê: "Hoekom dink jy so kwaad in julle hart?
9:5 Wat is makliker om te sê, 'Jou sondes is jou vergewe,Of om te sê, 'Staan op en loop?'
9:6 Maar, sodat jy kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe,"Toe sê Hy vir die verlamde, "Staan op, neem jou bed, en gaan in jou huis. "
9:7 En hy het opgestaan ​​en huis toe gegaan.
9:8 Toe die skare, sien hierdie, was bang, en hulle het God verheerlik, wat so 'n mag aan die mense gegee.
9:9 En toe Jesus daarvandaan verder gaan, Hy sien, sit by die belasting kantoor, 'n man met die naam Matthew. En hy het vir hom gesê, "Volg My." Toe staan, Hy het hom gevolg.
9:10 En dit gebeur het dat, as hy sit om te eet in die huis, kyk, baie tollenaars en sondaars aangekom, en hulle het gaan sit om te eet saam met Jesus en sy dissipels.
9:11 En die Fariseërs, sien hierdie, sê vir sy dissipels, "Waarom eet julle Meester saam met tollenaars en sondaars?"
9:12 Maar Jesus, dit hoor, gesê: "Dit is nie diegene wat gesond is wat in die behoefte van 'n geneesheer, maar diegene wat dies het.
9:13 So dan, gaan uit en leer wat dit beteken: "Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande." Want ek het nie gekom om te bel die net, maar sondaars. "
9:14 Toe die dissipels van Johannes het nader gekom na hom, sê, "Waarom vas ons en die Fariseërs dikwels, maar u dissipels vas nie?"
9:15 En Jesus sê vir hulle: "Hoe kan die kinders van die bruidegom treur, terwyl die bruidegom nog by hulle? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom weg sal van hulle weggeneem word. En dan sal hulle vas.
9:16 Vir niemand 'n nuwe stuk lap sal naaldwerk op 'n ou kleed. Want dit trek sy volheid weg van die kleed, en die traan word vererger.
9:17 Nie, en hulle gooi nuwe wyn in ou leersakke. Anders, die sakke oopbars, en die wyn uitstort, en die sakke gaan ten gronde. Plaas, hulle sif nuwe wyn in nuwe sakke gegooi. En so, altwee word saam behou. "
9:18 Terwyl hy dit aan hulle, kyk, 'n sekere owerste genader en geliefd hom, sê: "Here, my dogter het onlangs oorlede. Maar kom en lê u hand op haar, en sy sal lewe. "
9:19 En Jesus, opstaan, hom gevolg, saam met sy dissipels.
9:20 En kyk, n vrou, wat gely het van 'n vloei van bloed vir twaalf jaar, van agter en raak die soom van sy kleed.
9:21 Want sy het by haarself, "As ek selfs sy kleed sal raak, Ek sal gered word. "
9:22 Maar Jesus, omgedraai en haar gesien, gesê: "Versterk in die geloof, dogter; jou geloof het jou gered. "En die vrou het gesond geword van daardie uur af.
9:23 En toe Jesus in die huis van die owerste aangekom, en hy het die musikante en die woelige skare gesien,
9:24 Hy het gesê, "Gaan weg. Vir die dogtertjie is nie dood, maar aan die slaap. "En hulle het Hom uitgelag.
9:25 En toe die skare was weggestuur, het hy. En hy het haar aan die hand. En die meisie het opgestaan.
9:26 En die nuus van hierdie uitgegaan om daardie hele land.
9:27 En toe Jesus daarvandaan, twee blindes Hom gevolg, geroep en gesê, "Neem ons jammer, Seun van Dawid. "
9:28 En toe hy by die huis aangekom, die blindes hom genader. En Jesus sê vir hulle, "Het jy vertrou dat ek in staat is om dit vir jou te doen?"Hulle sê vir Hom, "Sekerlik, Here. "
9:29 Toe hulle oë aangeraak hy, sê, "Volgens jou geloof, so laat dit vir jou gedoen. "
9:30 En hulle oë het oopgegaan. En Jesus het hulle gewaarsku, sê, "Sorg dat niemand weet van dit."
9:31 Maar gaan uit, hulle het die nuus versprei dit aan almal wat land.
9:32 Toe, when they had departed, kyk, they brought him a man who was mute, having a demon.
9:33 And after the demon was cast out, die stom man gepraat. And the crowds wondered, sê, “Never has anything like this been seen in Israel.”
9:34 But the Pharisees said, “By the prince of demons does he cast out demons.”
9:35 En Jesus gereis hele van die stede en dorpe, in hulle sinagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk, en genesing van elke siekte en elke kwaal.
9:36 Toe, die skare sien, Hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was ontsteld en het aan tafel, soos skape sonder herder.
9:37 Toe sê Hy vir sy dissipels: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.
9:38 Daarom, petisie die Here van die oes, sodat hy kan uitgestuur arbeiders vir sy oes. "