Esra

Esra 1

1:1 In die eerste jaar van Kores,, die koning van die Perse, die Here het die gees van Kores,, die koning van die Perse, sodat die woord van die Here het uit die mond van Jeremia vervul sou word. En Hy het 'n stem, dwarsdeur sy hele koninkryk, en selfs ook skriftelik, sê:
1:2 "So sê Kores,, die koning van die Perse: Die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee, en hy self het my geleer dat ek 'n huis te bou vir hom in Jerusalem, wat in Judea.
1:3 Wie onder julle is van sy hele volk? Mag sy God met hom wees. Laat hom opklim na Jerusalem, wat in Judea, en laat hom in die huis van die Here te bou, die God van Israel. Hy is die God wat in Jerusalem.
1:4 En laat almal wat bly, in al die plekke waar hulle kan lewe, hom help, elke man uit sy plek, met silwer en goud, en goedere en beeste, bykomend tot wat hulle vrywillig kan aanbied om die tempel van God, wat in Jerusalem is. "
1:5 En die leiers van die vaders van Juda en uit Benjamin, met die priesters, en die Leviete, en elkeen wie se gees is aangewakker deur God, opgestaan, sodat hulle kan opklim na die huis van die HERE te bou, wat in Jerusalem was.
1:6 En almal wat rondom hulle hande is bygestaan ​​met silwervoorwerpe en goue, met goedere en beeste, met toerusting, bykomend tot wat hulle vrylik aangebied.
1:7 Net so, koning Kores het aangebied om die skepe van die tempel van die Here, wat Nebukadnésar uit Jerusalem weggevoer en in die tempel van sy god gesit het.
1:8 nou Cyrus, die koning van Persië, aangebied hierdie deur die hand van Mítredat, die seun van die tesourier, en hy getel hierdie uit te Sésbassar, die leier van Juda.
1:9 En dit is hulle getal: dertig goue komme, 'n duisend silwerkomme, nege en twintig messe, dertig goue bekers,
1:10 410 van 'n sekonde soort silwer beker, 'n duisend ander voorwerpe.
1:11 Al die voorwerpe van goud en silwer was 5400. Sésbassar gebring al hierdie, met diegene wat van die transmigrasie van Babel opgetrek, in Jerusalem.

Esra 2

2:1 En dit is die seuns van die provinsie, wat opgevaar het uit die ballingskap, wat Nebukadnésar,, die koning van Babilon, het na Babilon, en wat hulle na Jerusalem teruggegaan en aan Juda, elkeen na sy eie stad.
2:2 Hulle het met Serubbábel, Jésua, Nehemia, Serája, Reelaiah, Mordegai, Bilshan, Mispar, Bigwai, Rehum, Baäna. Die getal van die manne van die volk van Israel:
2:3 Die seuns van Parhos, 2172.
2:4 Die kinders van Sefátja, 372.
2:5 Die seuns van Arag, 775.
2:6 Die seuns van Pahat-Moab, van die seuns van Jésua en Joab, 2812.
2:7 Die seuns van Elam, 1254.
2:8 Die seuns van Sattu, 945.
2:9 Die seuns van Sakkai, 760.
2:10 Die seuns van Bani, 642.
2:11 Die kinders van Bébai, 623.
2:12 Die kinders van Asgad, 1222.
2:13 Die seuns van Adoníkam, 666.
2:14 Die kinders van Bigwai, 2056.
2:15 Die seuns van Adin, 454.
2:16 Die seuns van Ater, wat was van Hiskia, agt en negentig.
2:17 Die seuns van Bésai, 323.
2:18 Die seuns van Jora, honderd en twaalf;.
2:19 Die seuns van Hasum, 223.
2:20 Die seuns van Gibbar, vyf en negentig.
2:21 Die seuns van Bethlehem, 123.
2:22 Die manne van Netofa, ses en vyftig.
2:23 Die manne van Anatot, 128.
2:24 Die seuns van Asmáwet, twee en veertig.
2:25 Die seuns van Kiriatharim, Kefíra, en Béërot, 743.
2:26 Die seuns van Rama en Geba, 621.
2:27 Die manne van Migmas, 122.
2:28 Die manne van Bet-el en Ai, 223.
2:29 Die seuns van Nebo, twee en vyftig.
2:30 Die seuns van Magbis, 156.
2:31 Die seuns van die ander Elam, 1100 vyf en vyftig twee.
2:32 Die seuns van Harim, drie honderd agt.
2:33 Die seuns van Lod, Hadid, en Ono, 725.
2:34 Die seuns van Jericho, 345.
2:35 Die seuns van Sénaä, 3630.
2:36 die priesters: die seuns van Jedája van die huis van Jésua, 973.
2:37 Die seuns van Immer, 'n duisend twee en vyftig;.
2:38 Die seuns van Pasgur, 1247.
2:39 Die seuns van Harim, 'n duisend sewentien.
2:40 die Leviete: die seuns van Jésua en Kádmiël, van die seuns van Hodáwja, vier-en-sewentig.
2:41 Die sangers: die seuns van Asaf, 128.
2:42 Die seuns van die poortwagters: die seuns van Sallum, die seuns van Ater, die seuns van Talmon, die seuns van Akkub, die seuns van Hatíta, die seuns van Sobai: geheel en al 139.
2:43 Die tempeldienaars: die seuns van Siha, die seuns van Hasúfa, die seuns van Tábbaot,
2:44 die seuns van Keros, die seuns van Síaha, die seuns van Padon,
2:45 die seuns van Lebána, die seuns van Hagába, die seuns van Akkub,
2:46 die seuns van Hagab, die seuns van Samlai, die seuns van Hanan,
2:47 die seuns van Giddel, die seuns van Gahar, die seuns van Reája,
2:48 die seuns van Resin, die seuns van Nekóda, die seuns van Gassam,
2:49 die seuns van Ussa, die seuns van Paséag, die seuns van Bésai,
2:50 die seuns van Asna, die seuns van die Meüniete, die seuns van die Nefisiete,
2:51 die seuns van Bakbuk, die seuns van Hakúfa, die seuns van Harhur,
2:52 die seuns van Baslut, die seuns van Mehída, die seuns van Harsa,
2:53 die seuns van Barkos, die seuns van Sísera, die seuns van Temag,
2:54 die seuns van Nesíag, die seuns van Hatífa;
2:55 die seuns van die dienaars van Salomo, die seuns van Sotai, die seuns van Soféret, die seuns van Perúda,
2:56 die seuns van Jáäla, die seuns van Darkon, die seuns van Giddel,
2:57 die kinders van Sefátja, die seuns van Hattil, die seuns van Pogéret, wat was van Hassebáim, die seuns van Ami:
2:58 al die tempelbediendes en die kinders van die dienaars van Salomo, 392.
2:59 En dit is die een wat uit Telmelah opgevaar, Telhrsh, gérub, en Addan, Immer. En hulle was nie in staat om die huis van hulle vaders en hul nageslag te dui, of hulle uit Israel:
2:60 Die seuns van Delája, die seuns van Tobía, die seuns van Nekóda, 652.
2:61 En van die seuns van die priesters: die seuns van Habája, die seuns van Hakkos, die seuns van Barsíllai, wat 'n vrou neem uit die dogters van Barsíllai,, die Gileadiet, en wat is hulle naam genoem.
2:62 Hierdie gesoek die skryf van hul stamboom, en hulle het dit nie vind nie, en so het hulle uit die priesterskap gooi.
2:63 En die skinker sê vir hulle dat hulle nie mag eet van die Allerheiligste, totdat daar 'n priester sou ontstaan, geleer en volmaakte.
2:64 Die hele menigte het saam was 42.360,
2:65 nie insluitend hul mans en vroue slawe, dié was 7337. En onder hulle was sangers en sangeresse gehad, tweehonderd.
2:66 Hulle perde was 736; hulle muile was 245;
2:67 hulle kamele was 435; hulle donkies was 6720.
2:68 En 'n paar van die leiers onder die vaders, wanneer daar was in die tempel van die Here, wat in Jerusalem, vrywillig gegee sommige van hierdie om die huis van God, ten einde dit te bou in sy plek.
2:69 Hulle het aan die uitgawes van die werk in ooreenstemming met hul vermoë: 61000 goue munte, vyfduisend silwer muntstukke, en honderd priesterlike klere.
2:70 Daarom, die priesters en die Leviete, en 'n paar van die mense, en die sangers, en die poortwagters, en die tempeldienaars het in hul stede, en die hele Israel het in hul stede.

Esra 3

3:1 En nou die sewende maand het aangekom, en die seuns van Israel was in hulle stede. Toe, die mense het byeengekom, soos een man, in Jerusalem.
3:2 en Jésua, die seun van Jósadak, het hom klaargemaak met sy broers, die priesters. en Serubbábel, die seun van Seáltiël, het hom klaargemaak met sy broers. En hulle het die altaar van die God van Israel, sodat hulle kan bied brandoffers daarop, net soos dit in die wet van Moses is geskrywe, die man van God.
3:3 Nou het hulle die altaar van God op sy voetstukke, terwyl die behoud van die mense van al die omliggende lande weg van dit. En hulle het daarop 'n brandoffer aan die Here, oggend en aand.
3:4 En hulle het die plegtigheid van tente, net soos dit geskryf is, en die holocaust van elke dag ten einde, volgens die gebod, die werk van elke dag in sy tyd.
3:5 En ná hierdie, hulle die voortdurende holocaust, soveel op die nuwemane as op al die feestye van die HERE wat hy aangestel het, en op al die wanneer 'n vrywillige gawe aangebring het om die Here.
3:6 Van die eerste dag van die sewende maand, Toe het hulle begin om brandoffers aan die HERE te bring. Maar die tempel van God is nog nie gestig.
3:7 En so het hulle geld vir diegene wat sny en gelê klippe. Net so, hulle het kos, en drink, en olie vir die Sidoniërs en die Tiriërs, sodat hulle sederhout sou bring, uit Libanon na die see, na Jafo, in ooreenstemming met wat beveel het van hulle deur Kores, die koning van die Perse.
3:8 Toe, in die tweede jaar ná hulle koms na die tempel van God in Jerusalem, in die tweede maand, Serubbábel, die seun van Seáltiël, en Jésua, die seun van Jósadak, en die res van hulle broers, die priesters, en die Leviete, en almal wat opgedaag het uit die gevangenskap na Jerusalem, begin, en hulle aangestel Leviete, van twintig jaar en ouer, om die werk van die Here te bespoedig.
3:9 En Jésua en sy seuns en sy broers, Kádmiël met sy seuns, en die seuns van Juda, soos een man, staan ​​sodat hulle beheer oor diegene wat die werk in die tempel van God het mag hê: die seuns van Hénadad, en hulle seuns, en hulle broers, die Leviete.
3:10 Toe die bouers het die tempel van die Here gestig, die priesters het op hul versiering met trompette, en die Leviete, die seuns van Asaf, staan ​​met simbale, sodat hulle 'n God te loof deur die hand van Dawid, die koning van Israel.
3:11 Toe sing hulle saam met liedere en belydenis aan die Here: "Want Hy is goed. Want sy goedertierenheid is oor Israel vir ewig. "En net so, al die volk het gejuig met groot geskreeu in lof aan die Here, want die tempel van die Here is gestig.
3:12 En baie van die priesters en die Leviete, en die leiers van die vaders en die ouderlinge, wat het die voormalige tempel gesien, wanneer nou hierdie tempel is gestig en was voor hulle oë, gehuil met 'n groot stem. En baie van hulle, skree van blydskap, verhef hulle hul stem.
3:13 Nie kon enigiemand te onderskei tussen die stem van geskreeu van vreugde, en 'n stem van gehuil van die volk. Vir die geskreeu van die mense gemeng in 'n groot lawaai, en die stem gehoor van ver af.

Esra 4

4:1 Nou is die vyande van Juda en Benjamin hoor dat die seuns van die ballingskap 'n tempel bou vir die Here, die God van Israel.
4:2 En so, nader na Serubbábel en na die leiers van die vaders, Hulle sê toe vir hulle: "Laat ons saam met julle bou, want ons soek jou God net as jy doen. Kyk, ons slagoffers hom geskep roep uit die dae van Esar-Haddon, die koning van Assirië, wat ons hier gebring. "
4:3 en Serubbábel, en Jésua, en die res van die leiers van die vaders van Israel en sê vir hulle: "Dit is nie vir julle om die huis van onse God te bou met ons. Plaas, ons alleen sal bou aan die Here onse God, net soos Kores, die koning van die Perse, het ons beveel het. "
4:4 Daarom, dit gebeur dat die mense van die land belemmer die hande van die mense van Juda, en hulle hulle afgeskrik om nie te bou.
4:5 Dan gehuur hulle het raadgewers teen hulle, sodat hulle kan argumenteer teen hul plan gedurende al die dae van Kores,, die koning van Persië, tot op die regering van Daríus, die koning van die Perse.
4:6 En so, tydens die regering van Ahasvéros, aan die begin van sy regering, hulle het 'n aanklag geskrywe teen die inwoners van Juda en van Jerusalem.
4:7 En so, in die dae van Artasásta, Bislam, Mítredat, en Tabeel, en die ander wat in hul raad was geskryf om Artasásta, die koning van die Perse. Nou is die brief van beskuldiging was in Siries geskryf, Sy was besig om te lees in die Aramees.
4:8 Rehum, die bevelvoerder, en Simsai,, die skrywer, het een brief van Jerusalem na koning Artasásta, in hierdie manier:
4:9 "Rehum, die bevelvoerder, en Simsai,, die skrywer, en die res van hul raadgewers, die regters, en regeerders, die amptenare, dié van Persië, uit Ereg, uit Babilonië, uit Susa, die Afarsiete, en die Elamiete,
4:10 en die res van die nasies, wat die groot en glorieryke Osnappar oorgedra en veroorsaak om te lewe in die stede van Samaria en in die res van die streke oor die rivier in vrede:
4:11 om koning Artasásta. (Dit is 'n afskrif van die brief, wat hulle aan hom gestuur.) u dienaars, die manne wat oor die rivier, stuur 'n groet.
4:12 Laat dit bekend wees aan die koning, dat die Jode, wat opgevaar van u om ons, aangekom het in Jerusalem, 'n opstandige en mees bose stad, wat hulle ook al bou, die bou van sy mure en die herstel van die mure.
4:13 En nou laat word dit aan die koning bekend, dat, as dié stad is sal opgebou het, en die mure herstel, hulle sal nie bring hulde, nie belasting, nie jaarlikse inkomste, en hierdie verlies beïnvloed selfs die konings.
4:14 Maar, onthou die sout wat ons geëet het in die paleis, en omdat ons gelei om te glo dat dit 'n misdaad wou sien dat die koning benadeel, Ons het dus gestuur en aan die koning,
4:15 sodat jy kan soek in die boeke van die geskiedenis van jou vaders, en jy kan vind wat geskryf is in die rekords, en jy mag verneem dat dié stad 'n rebelse stad, en dat dit skadelik vir die konings en die provinsies, en dat oorloë was aangehits binne dit uit die dae van ouds. Waarvoor rede ook, die stad self vernietig.
4:16 Ons rapporteer aan die koning dat, as dié stad is sal gebou, en die mure herstel, jy sal geen besit oor die rivier te hê. "
4:17 Die koning het gestuur woord te Rehum, die bevelvoerder, en om Simsai, die skrywer, en om die res wat in hul raad was, om die inwoners van Samaria, en om die ander oor die rivier, bied 'n groet en vrede.
4:18 "Die beskuldiging, wat jy aan ons gestuur het, is hardop voor my.
4:19 En hulle bevel gegee het deur my, en hulle het gesoek en gevind dat dié stad, Sedert die dae van ouds, het in opstand gekom teen die konings, en dat partyskap en gevegte is aangehits daarbinne.
4:20 dan ook, daar het baie sterk konings in Jerusalem was, wat ook geheers het oor die hele gebied wat oor die rivier. Hulle het ook geneem huldeblyk, en belasting, en inkomste.
4:21 Gee dan nou, hoor die vonnis: Verbied die manne, sodat hierdie stad nie kan gebou word, totdat miskien is daar dalk 'n verdere opdragte van my.
4:22 Sorg dat jy nie nalatig in die uitvoering van hierdie, anders, bietjie vir bietjie, die bose mag verhoog teen die konings. "
4:23 En so 'n afskrif van die bevel van koning Artasásta aan Rehum, die bevelvoerder, en Simsai,, die skrywer, en hul raadgewers. En hulle het gegaan haastig na Jerusalem, Aan die Jode. En hulle verbied hulle met geweld en deur 'n sterke.
4:24 Toe die werk van die huis van die Here in Jerusalem onderbreek, en dit het nie hervat totdat die tweede jaar van die regering van Daríus,, die koning van die Perse.

Esra 5

5:1 nou Haggai, die profeet, en Sagaría, die seun van Iddo, profeteer tot die Jode wat in Judea en Jerusalem was, geprofeteer in die Naam van die God van Israel.
5:2 Toe het Serubbábel,, die seun van Seáltiël, en Jésua, die seun van Jósadak, opgestaan ​​en het begin om die huis van God in Jerusalem te bou. En die profete van God was met hulle, help hulle.
5:3 Toe, op dieselfde tyd, Tattenai, wat was die goewerneur wes van die Eufraat, en Setar-Bosenai, en hul raadgewers kom om hulle. En hulle het op dié manier aan hulle: "Wie het julle raad gegee, sodat jy hierdie huis sou bou en te herstel sy mure?"
5:4 Ons het gereageer op hierdie deur hulle die name van die manne wat die stigters van die gebou was die gee.
5:5 Maar die oog van hulle God was aangestel het vir die oudstes van die Jode, en so was hulle nie in staat is om hulle te verhinder. En daar is ooreengekom dat die saak moet verwys word na Darius, en dan sal hulle 'n antwoord teen daardie beskuldiging gee.
5:6 'N Afskrif van die brief wat Tattenai, die goewerneur van die streek wes van die Eufraat, en Setar-Bosenai, en sy raadsmanne, die regeerders wat oorkant die Eufraat was, gestuur om koning Daríus.
5:7 Die woord wat hulle hom gestuur is op hierdie wyse geskryf: "Om Darius, die koning van alle vrede.
5:8 Laat dit bekend wees aan die koning, dat ons na die provinsie van Judea, om die huis van die grote God, wat hulle ook al bou met ruwe klippe, en met hout stel in die mure. En hierdie werk word opgebou ywerig, en dit verhoog deur hul hande.
5:9 Daarom, Ons bevraagteken die ouderlinge, en ons het met hulle op hierdie manier: "Wie gesag aan jou gegee, sodat jy hierdie huis sou bou en te herstel hierdie mure?'
5:10 Maar ons het ook van hulle vereis hul name, sodat ons vir jou kan aanmeld. En ons het die name van hul mans neergeskryf, diegene wat leiers onder hulle.
5:11 Dan gereageer hulle 'n woord vir ons op hierdie wyse, sê: "Ons is knegte van die God van hemel en aarde. En ons is besig om die tempel wat gebou is so baie jare voor, en wat 'n groot koning van Israel gebou het en gebou.
5:12 maar daarna, ons vaders die God van die hemel vertoorn uitgelok, so hy het hulle oorgegee in die hande van Nebukadnésar, die koning van Babel,, die Chaldeër. En hy het hierdie huis verwoes, en hy oorgedra sy mense na Babel.
5:13 Toe, in die eerste jaar van Kores,, die koning van Babel,, koning Kores bevel gegee, sodat hierdie huis van God gebou sou word.
5:14 En nou het die voorwerpe van goud en silwer uit die huis van God, wat Nebukadnésar uit die tempel in Jerusalem weggevoer, en wat hy weg na die tempel van Babel, koning Kores het uit die tempel van Babel, en hulle is aan een genoem Sésbassar, wie hy ook aangestel as goewerneur.
5:15 En hy het vir hom gesê: "Neem hierdie voorwerpe, en gaan, en hulle in die tempel in Jerusalem. En laat die huis van God gebou word op sy plek. "
5:16 En so hierdie Sésbassar dan gekom en stel die fondamente van die tempel van God in Jerusalem. En van toe af, tot nou, dit is gebou, en dit is nog nie voltooi nie. "
5:17 nou dan, As dit lyk goed vir die koning, laat hom soek in die koning se biblioteek, wat in Babilon, om te sien of dit was aangestel deur koning Kores, dat die huis van God in Jerusalem gebou moet word. En mag die wil van die koning om ons te stuur oor hierdie saak. "

Esra 6

6:1 Toe beveel die koning Daríus, en hulle het gesoek in die biblioteek van boeke wat in Babilon was gedeponeer.
6:2 En daar is bevind op Ecbatana, wat is 'n versterkte plek in die provinsie van Media, een volume, en hierdie rekord is in dit geskryf:
6:3 "In die eerste jaar van koning Kores, Kores die koning beveel dat die huis van God, wat in Jerusalem, sal daarin gebou op die plek waar hulle die slagoffers opofferen, en dat hulle die fondamente moet stel ten einde 'n hoogte van sestig el en 'n breedte van sestig el ondersteun,
6:4 met drie lae ruwe klippe, en sodoende rye nuwe hout het, en dat die uitgawes sal gegee word van die huis van die koning.
6:5 Maar ook, Laat die goue en silwervoorwerpe van die huis van God, wat Nebukadnésar uit die tempel van Jerusalem, en wat hy uit weggevoer na Babilon, herstel en word terug na die tempel van Jerusalem weggevoer, tevrede na hulle woonplek, net soos hulle was geplaas in die tempel van God.
6:6 Gee dan nou, laat Tattenai, die goewerneur van die streek wat anderkant die rivier, Setar-Bosenai, en jou raadgewers, die regeerders wat wes van die Eufraat, onttrek ver weg van hulle,
6:7 en laat hierdie tempel van God word vrygestel aan die goewerneur van die Jode en hul ouderlinge, sodat hulle daardie huis van God op sy plek kan bou.
6:8 Verder, dit is in opdrag van my as wat gedoen behoort te word deur diegene priesters van die Jode, sodat die huis van God gebou mag word, spesifiek, dat vanaf tesourie van die koning, dit is, uit die huldeblyk wat is geneem uit die streek wes van die Eufraat, die uitgawes sal nougeset gegee word aan daardie manne, sodat die werk nie kan belemmer.
6:9 Maar as dit nodig mag wees, laat ook kalwers, en lammers, en jong bokke brandoffers aan die God van die hemel, met koring, sout, wyn, en olie, volgens die insetting van die priesters wat in Jerusalem, gegee word om hulle vir elke dag, sodat daar geen klagte in enigiets kan wees.
6:10 En laat hulle bied offers aan die God van die hemel, en laat hulle bid vir die lewe van die koning en vir die lewe van sy seuns.
6:11 Daarom, die besluit is uiteengesit deur my, sodat, indien daar iemand wat hierdie orde verander, 'n balk sal geneem word uit sy eie huis, en dit sal opgestel word, en hy sal vasgespyker om dit. Toe sy huis sal gekonfiskeer.
6:12 So dan, mag God wat sy Naam daar te lewe vernietig enige koninkryke of mense wat hul hand uit te brei om te veg teen of om daardie huis van God te vernietig het veroorsaak, wat in Jerusalem. Ek, Darius, die besluit het vasgestel, wat ek wil nougeset nagekom word. "
6:13 Daarom, Tattenai, die goewerneur van die streek wes van die Eufraat, en Setar-Bosenai, en sy raadsmanne, in ooreenstemming met watter koning Daríus het opdrag gegee, ywerig uitgevoer dieselfde.
6:14 Toe het die oudstes van die Jode het gebou en goed, in ooreenstemming met die profesie van Haggai, die profeet, en Sagaría, die seun van Iddo. En hulle het gebou en gebou deur die orde van die God van Israel, en deur die orde van Kores en Daríus, sowel as Artasásta, die konings van die Perse.
6:15 En hulle voltooi hierdie huis van God op die derde dag van die maand Adar, wat was die sesde jaar van die regering van koning Daríus.
6:16 Toe het die seuns van Israel, die priesters, en die Leviete, en die res van die seuns van die transmigrasie gevier die inwyding van die huis van God met vreugde.
6:17 En hulle het, vir die inwyding van die huis van God, honderd kalwers, twee honderd ramme, vier honderd lammers, en, as 'n sondoffer vir die hele Israel, twaalf bokke uit onder die bokke, volgens die getal van die stamme van Israel.
6:18 En hulle het die priesters in hulle afdelings, en die Leviete in hul beurte, oor die werke van God in Jerusalem, net soos dit in die boek van Moses geskryf is.
6:19 Toe het die seuns van Israel van die transmigrasie die pasga gehou, op die veertiende dag van die eerste maand.
6:20 Want die priesters en die Leviete het gesuiwer as een. Almal is gereinig om die Pasga opofferen vir al die seuns van die transmigrasie, en vir hulle broers, die priesters, en vir hulleself.
6:21 En die seuns van Israel, wat al terug van die transmigrasie, en almal wat hulle van die besoedeling van die nasies van die aarde geskei om hulle, sodat hulle kan soek die Here, die God van Israel, geëet
6:22 en het die plegtigheid van die ongesuurde brode sewe dae lank met vreugde. Vir die Here hulle vreugde laat smaak gemaak het, en hy het die hart van die koning van Assur omgeskakel na hulle, sodat hy hulle hande sal help om die werk van die huis van die Here, die God van Israel.

Esra 7

7:1 En ná hierdie gebeurtenisse, tydens die regering van Artasásta,, die koning van die Perse, Esra, die seun van Serája, die seun van Asárja,, die seun van Hilkía,
7:2 die seun van Sallum, die seun van Sadok,, die seun van Ahítub,
7:3 die seun van Amárja,, die seun van Asárja,, die seun van Mérajot,
7:4 die seun van Serágja, die seun van Ussi, die seun van Bukki,
7:5 die seun van Abisúa, die seun van Pínehas,, die seun van Eleásar,, die seun van Aäron,, priester van die begin af,
7:6 hierdie selfde Esra, opgetrek uit Babel; en hy was 'n bedrewe skrywer in die wet van Moses, wat die Here God aan Israel gegee. En die koning het vir hom sy elke petisie. Vir die hand van die Here, sy God, was oor hom.
7:7 En 'n paar van die kinders van Israel, en van die seuns van die priesters, en van die seuns van die Leviete, en van die sangers, en van die poortwagters, en van die tempelbediendes opgevaar het na Jerusalem, in die sewende jaar van koning Artasásta.
7:8 En hulle het geseil na Jerusalem in die vyfde maand, in dieselfde sewende jaar van die koning.
7:9 Want op die eerste dag van die eerste maand, Hy het begin opgaan van Babilon, en op die eerste dag van die vyfde maand, sy aankoms in Jerusalem. Vir die goeie hand van sy God was oor hom.
7:10 Want Esra voorberei sy hart, sodat hy die wet van die Here kan soek, en sodat hy kan hou en leer gebod en oordeel in Israel.
7:11 En dit is 'n afskrif van die brief van die edik, wat koning Artasásta gegee het aan Esra, die priester, 'n skrywer goed geleer in die woorde en bevele van die Here en in sy seremonies in Israel:
7:12 "Artasásta, koning van die konings, aan Esra, die priester, 'n baie geleer skrifgeleerde in die wet van die God van die hemel: n groet.
7:13 Dit is besluit deur my, sodat elkeen wat wil, onder die mense van Israel en van sy priesters en Leviete, tussen my koninkryk, om te gaan na Jerusalem, mag met jou saamgaan.
7:14 Vir jou is gestuur uit die gesig van die koning en sy sewe raadsmanne, sodat jy Judea en Jerusalem kan besoek deur die wet van jou God, wat is in jou hand,
7:15 en sodat jy die silwer en goud kan dra, wat die koning en sy raadsmanne vrywillig gee het aangebied om die God van Israel, wie se tent in Jerusalem.
7:16 En al die silwer en goud, soveel as wat jy in die hele provinsie Babel sal vind, en wat die mense sal wil aanbied, en wat 'n paar van die priesters sal vrylik aan te bied aan die huis van hulle God, wat in Jerusalem,
7:17 aanvaar dit vrylik. En met hierdie geld, noukeurig te koop kalwers, ramme, lammers, en hulle slagoffers en drankoffers, en bied hierdie op die altaar van die tempel van jou God, wat in Jerusalem.
7:18 Maar ook, wat dit ookal jy en jou broers sal tevrede te doen met die res van die silwer en goud, doen dit in ooreenstemming met die wil van julle God.
7:19 Net so, die voorwerpe wat aan julle gegee is vir die bediening van die huis van julle God, lewer dit aan die oë van God in Jerusalem.
7:20 Toe, ongeag meer nodig sal wees vir die huis van julle God, soveel as wat nodig is vir jou om te spandeer, Dit sal oorgegee word in die tesourie, en van finansies van die koning,
7:21 en deur my. Ek, koning Artasásta, aangestel en besluit om al die bewaarders van die staatskas, diegene wat wes van die Eufraat, dat alles wat Esra, die priester, 'n skrifgeleerde in die wet van die God van die hemel, vra van jou, jy sal dit voorsien sonder versuim,
7:22 selfs tot honderd talente silwer, en tot honderd kor koring, en tot honderd bat wyn, en tot honderd bat olie, en werklik sout sonder maat.
7:23 Al wat betrekking het op die rite van die God van die hemel, laat dit nougeset versprei na die huis van die God van die hemel, nie miskien kan hy kwaad teen die koninkryk van die koning en sy seuns geword.
7:24 Net so, ons sou maak julle bekend, oor al die priesters, en die Leviete, en die sangers, en die poortwagters, en die tempeldienaars, en die dienaars van die huis van die God, dat jy geen gesag om belasting op te lê, of huldeblyk, of plig op hulle.
7:25 Maar jy, Esra, in ooreenstemming met die wysheid van jou God, wat is in jou hand, aanstel regters en landdroste, sodat hulle die hele volk te oordeel, wat oos van die rivier, veral sodat hulle die wet van jou God kan weet, maar ook ten einde die onkundige vrylik te leer.
7:26 En enige een wat nie nougeset hou die wet van jou God, en die wet van die koning, oordeel is op hom, óf tot die dood, of om ballingskap, of om die konfiskering van sy goedere, of beslis na die gevangenis. "
7:27 Geloofd sy die Here, die God van ons vaders, wat dit in die hart van die koning het sit, sodat hy die huis van die Here kan verheerlik, wat in Jerusalem.
7:28 Want Hy laat sy genade het omgedraai na my in die oë van die koning, en sy raadsmanne, en al die kragtige leiers van die koning. En so, nadat versterk deur die hand van die Here, my God, wat was op my, Ek kom toe bymekaar sommige van die leiers van Israel, diegene wat was om te gaan met my.

Esra 8

8:1 En so dit is die leiers van die families, met hul genealogie, van diegene wat met my opgetrek uit Babel, tydens die regering van koning Artasásta.
8:2 Van die kinders van Pínehas, Gersom. Van die seuns van Itamar, Daniel. Van die seuns van Dawid, Hattus.
8:3 Van die seuns van Segánja, die seun van Parhos, Sagaria, en een honderd en vyftig man is gekies om saam met hom.
8:4 Van die kinders van Pahat-Moab, Eljehóënai, die seun van Serágja, en twee honderd man saam met hom.
8:5 Van die seuns van Segánja, die seun van Jahásiël, en drie honderd man saam met hom.
8:6 Van die kinders van Adin, Ebed, die seun van Jónatan, en vyftig man was saam met hom.
8:7 Van die seuns van Elam, Jesaja, die seun van Atálja, en sewentig manne saam met hom.
8:8 Van die kinders van Sefátja, Sebádja, die seun van Mígael, en tagtig man was saam met hom.
8:9 Van die kinders van Joab, Obadiah, die seun van Jéhiël, en 218 mans was met hom.
8:10 Van die seuns van Selómot, die seun van Josiphiah, en 160 mans was met hom.
8:11 Van die kinders van Bébai, Sagaria, die seun van Bébai, agt en twintig mans was met hom.
8:12 Van die kinders van Asgad, Johanan, die seun van Hakkátan, en honderd en tien man saam met hom.
8:13 Van die seuns van Adoníkam, wat was die laaste, en dit is hulle name: Elifélet, en Jehúel, en Semája, en sestig man was saam met hulle.
8:14 Van die kinders van Bigwai, Utai en Sakkur, en sewentig manne was met hulle.
8:15 Nou versamel Ek hulle versamel by die rivier wat af na Ahawa loop, en ons het daar gebly vir drie dae. En ek gesoek onder die volk en onder die priesters, die seuns van Levi, en ek het niks gekry nie daar.
8:16 En so het ek ook gestuur Eliëser, en Ariel, en Semája, en Élnatan, en Jarib, en 'n ander Élnatan, en Nathan, en Sagaría, en Mesúllam, wat leiers was, en Jójarib en Élnatan, wat was verstandig.
8:17 En Ek het hulle gestuur na Iddo, wat vir die eerste keer binne die plek van Kasífja. En ek geplaas in hulle mond die woorde wat hulle met Iddo, en sy broers moet praat, die tempeldienaars, in die plek van Kasífja, sodat hulle sal lei tot ons dienaars vir die huis van onse God.
8:18 En omdat die goeie hand van onse God was oor ons, hulle gelei het tot ons 'n baie geleerde man uit die kinders van Magli, die seun van Levi, die seun van Israel, met Serébja, en sy seuns, en sy agtien broers,
8:19 en Hasábja, en saam met hom Jesaja, van die seuns van Merári, en sy broers, en sy seuns, nommer twintig.
8:20 En van die tempelbediendes, wie David, en die leiers het voorsiening gemaak vir die bediening van die Leviete, Daar was 220 tempeldienaars. Hulle almal is geroep deur hul name.
8:21 En ek het 'n vasdag in daardie plek, langs die rivier Ahawa, sodat ons te verootmoedig voor die oë van die HERE onse God, en sodat ons kan vra van hom op die regte manier vir ons, en vir ons kinders, en al ons goed.
8:22 Want ek was skaam om van die koning petisie vir hulp en vir ruiters, wat ons sou verdedig teen die vyand langs die pad. Want ons het aan die koning gesê: "Die hand van onse God is meer as almal wat Hom soek in goedheid. En sy gesag, en sy krag en woede, is oor almal wat Hom verlaat. "
8:23 En so het ons dan gevas en gesmeek onse God dit gevra; en as gevolg daarvan, ons was voorspoedig.
8:24 En ek twaalf afgesonder uit die leiers van die priesters: Serébja, en Hasábja, en saam met hulle tien van hulle broers.
8:25 En ek geweeg het vir hulle die silwer en die goud, en die voorwerpe gewy aan die huis van onse God, wat was aangebied deur die koning, en deur sy raadgewers en sy leiers, en deur die hele menigte van Israel wat gevind het.
8:26 En ek geweeg het om hul hande te 650 talente silwer, en honderd silwervoorwerpe, en honderd talente goud,
8:27 en twintig goue bekers wat die gewig van 'n duisend stukke gehad, en twee skepe van die mooiste blink koper, so mooi soos goud.
8:28 En ek het vir hulle gesê: "Jy is die heiliges van die Here, en die voorwerpe is heilig, saam met die silwer en die goud, wat vrylik het aangebied om die Here, die God van ons vaders.
8:29 Kyk en waak hulle, totdat jy weeg dit voor die leiers van die priesters en die Leviete, en die leiers van die families van Israel in Jerusalem, by die skat van die huis van die Here. "
8:30 Toe het die priesters en die Leviete die gewig van die silwer, en die goud, en die voorwerpe, sodat hulle kan dra hierdie na Jerusalem, in die huis van onse God.
8:31 Daarom, Ons stel uit die rivier Ahawa, op die twaalfde dag van die eerste maand, sodat ons kan 'n reis na Jerusalem. En die hand van onse God was oor ons, en hy bevry ons uit die hand van die vyand en van diegene wat in 'n hinderlaag lê langs die pad.
8:32 En ons by Jerusalem, en ons het daar gebly vir drie dae.
8:33 Toe, op die vierde dag, die silwer en die goud en die voorwerpe uit geweeg in die huis van onse God, deur die hand van Meremoth, die seun van Uría,, die priester; en by hom was Eleásar, die seun van Pínehas,, en saam met hulle was die Leviete, Jósabad, die seun van Jésua, en Noádja, die seun van Bínnuï.
8:34 Dit is gedoen volgens die getal en gewig van alles; en elke las neergeskryf op daardie tydstip.
8:35 Verder, diegene wat uit die ballingskap gekom, die seuns van die transmigrasie, brandoffers aan die God van Israel: twaalf kalwers namens al die mense van Israel, ses en negentig ramme, sewe en sewentig lammers, en twaalf bokke as sondoffer. Hulle almal was 'n brandoffer aan die Here.
8:36 Toe het hulle die edikte van die koning aan die regeerders wat in die oë van die koning bedien, en aan die goewerneurs wes van die Eufraat, en hulle verhef die volk en die huis van God.

Esra 9

9:1 Toe, Ná hierdie dinge verby was, die leiers het na my gekom, sê: "Die mense van Israel, die priesters, en die Leviete, is nie afgesonder van die volke van die lande en van hul gruwels, veral dié van die Kanaäniete, en Hetiete, en Feresiete, en Jebusiete, en Ammoniete, en Moabiete, en Egiptenare, en Amoriete.
9:2 Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul seuns geneem, en hulle het 'n heilige geslag hom met die volke van die lande vermeng. En selfs die hand van die leiers en die regters het eers in hierdie oortreding is. "
9:3 En toe ek hierdie woord gehoor het, Ek skeur my kleed en my mantel, en ek uitgetrek die hare van my hoof en baard, en ek sit in rou.
9:4 Dan sal al diegene wat die woord van die God van Israel gevrees versamel om my, as gevolg van die oortreding van diegene wat van die ballingskap het aangekom. En ek sit in smart, totdat die aandoffer.
9:5 En by die aandoffer, Ek het opgestaan ​​uit my ellende, en, my kleed en my mantel geskeur het, Ek het op my knieë, en ek bereik my hande tot die HERE, my God.
9:6 En ek het gesê: "My God, Ek beskaamd en skaam om hef my aangesig tot U. Want ons ongeregtighede het oor ons hoof vermenigvuldig, en ons misdade toegeneem, selfs tot die hemel,
9:7 van die dae van ons vaders. Maar ook, ons onsself swaar gesondig, selfs tot vandag. En oor ons ongeregtighede, ons, en ons konings en ons priesters, het in die hande van die konings van die lande gelewer, en aan die swaard, en ballingskap, en om te plunder, en beskaming van die aangesig, net soos dit is ook in hierdie dag.
9:8 En nou, om 'n klein mate en vir 'n oomblik, ons petisie is gemaak met die Here ons God, sodat hulle kan laat ons 'n oorblyfsel, en sodat 'n veilige plek in sy heilige land kan aan ons gegee word, en sodat ons God kan ons oë verlig, en mag ons 'n bietjie lewe te gee in ons serwituut.
9:9 Vir ons is dienaars, nog in ons slawerny egter het onse God ons nie verlaat nie, maar hy het genade geneig op ons in die oë van die koning van die Perse, sodat hy kan ons lewe te gee, en mag oprig die huis van onse God, en herstel van sy puinhope, en gee ons 'n heining in Juda en Jerusalem.
9:10 En nou, onse God, Wat moet ons sê ná hierdie dinge? Vir ons verlate u gebooie,
9:11 wat jy in opdrag van die hand van u dienaars, die profete, sê: 'Die land, wat jy so al mag ingaan wat jy dit in besit kan neem, is 'n onrein land, as gevolg van die onreinheid van die volke en van die ander lande, die gruwels van diegene wat dit gevul, van mond tot mond, met hul vullis. "
9:12 Gee dan nou, jy mag nie jou dogters aan hulle seuns gee, nie moet jy kry hulle dogters vir julle seuns. En jy moet hulle vrede soek nie, en hulle geluk, selfs vir ewig. So sal jy versterk word, en so sal jy die goeie dinge van die land eet, en jou seuns as jou erfgename, selfs vir alle tye.
9:13 En ná alles wat oor ons gekom het vanweë ons baie bose werke en ons groot oortreding, jy, onse God, het ons bevry van ons ongeregtigheid, en jy het ons verlossing gegee, net soos dit vandag is,
9:14 sodat ons nie weg sou draai en maak u gebooie ongeldig, en sodat ons nie sou verenig in die huwelik met die mense van hierdie gruwels. Kan jy ons vertoorn wees, selfs tot die bitter einde, sodat jy sal nie te laat vir ons 'n oorblyfsel gered word?
9:15 O Here, die God van Israel, jy is net. Want ons het agter gelaat is om gered te word, net soos dit vandag is. Kyk, ons is voor jou oë in ons oortreding. En dit is nie moontlik om jou te weerstaan ​​in hierdie saak. "

Esra 10

10:1 Daarom, as Esra bid, en smeek, en huil op hierdie manier, en is uitgestrek voor die tempel van God, 'n baie groot vergadering van manne en vroue en kinders is versamel by hom uit Israel. En die volk het geween met 'n groot geween.
10:2 en Segánja, die seun van Jéhiël, van die seuns van Elam, gereageer en aan Esra gesê:: "Ons het teen ons God, en het vreemde vroue getrou uit die volke van die land. En nou, indien daar bekering binne Israel oor hierdie,
10:3 Laat ons tref 'n verdrag met die HERE onse God, sodat ons kan gooi eenkant al die vroue, en diegene wat gebore is uit hulle, in ooreenstemming met die wil van die Here, en van diegene wat die gebod van die Here onse God te vrees. So laat dit gedoen word, volgens die wet.
10:4 Staan op. Dit is vir u om te onderskei, en ons sal by julle wees. Versterk en op te tree. "
10:5 Daarom, Esra het opgestaan, en hy het die leiers van die priesters en die Leviete, en die hele Israel, om te sweer dat hulle in ooreenstemming sal optree met hierdie woord. En hulle het gesweer dit.
10:6 En Esra het opgestaan ​​voor die huis van God, en hy het gegaan na die kamer van Jóhanan, die seun van Éljasib, en hy het in dit. Hy het nie brood eet, en hy het dit nie drink water. Want hy het rou oor die oortreding van diegene wat van die ballingskap het aangekom.
10:7 En 'n stem was gestuur in Juda en Jerusalem, om al die seuns van die transmigrasie, sodat hulle saam sou versamel in Jerusalem.
10:8 En almal wat nie binne drie dae sou aankom, in ooreenstemming met die raad van die leiers en die ouderlinge, sou dit vir al sy stof weggeneem, en hy sal uitgedryf word van die vergadering van die transmigrasie.
10:9 En so, al die manne van Juda en Benjamin belê in Jerusalem binne drie dae. Dit was in die negende maand, op die twintigste dag van die maand. En die hele volk het op die plein van die huis van God, bewe vanweë die sonde en die reën.
10:10 en Esra, die priester, opgestaan, en hy het aan hulle gesê:: "Jy oortree, en jy het vreemde vroue getrou, sodat jy by die oortredings van Israel.
10:11 En nou, maak belydenis aan die Here, die God van julle vaders, en doen wat Hy goedvind, en sonder julle af van die volke van die land, en die vreemde vrouens. "
10:12 En die hele skare gereageer, en hulle het gesê met 'n groot stem: "In ooreenstemming met jou woord aan ons, so laat word dit gedoen.
10:13 Tog werklik, aangesien die mense is baie, en dit is die tyd van reën, en ons kan nie verduur staan ​​buite, en dit is nie 'n taak vir een of twee dae, (vir seker het ons swaar gesondig in hierdie saak,)
10:14 Laat leiers onder die hele menigte aangestel. En in al die stede, Laat diegene wat vreemde vroue geneem aankom, op vasgestelde tye, en saam met hulle die oudstes van die een stad na, en die regters, totdat die grimmigheid van onse God is afgeweer uit ons oor hierdie sonde. "
10:15 En so Jonathan, die seun van Asahel, en Jagséja,, die seun van Tikwa, was aangestel oor hierdie, en die Leviete Mesúllam en Sábbetai bygestaan ​​hulle.
10:16 En die seuns van die transmigrasie het so. en Esra, die priester, en die manne wat die leiers van die families in die huise van hul vaders was, en al volgens hulle name, gegaan en gaan sit, op die eerste dag van die tiende maand, sodat hulle die saak kan ondersoek.
10:17 En hulle het 'n einde aan al die mense wat vreemde vroue geneem, op die eerste dag van die eerste maand.
10:18 En daar is onder die seuns van die priesters sommige wat vreemde vroue geneem: Van die seuns van Jésua, die seun van Jósadak, en sy broers, Maäséja, en Eliëser, en Jarib, en Gedálja.
10:19 En hulle het gesweer met hul hande wat hulle sou verstoot hulle vroue, en dat hulle sou bied vir hul oortreding 'n ram uit die kleinvee.
10:20 En van die seuns van Immer, Hanáni en Sebádja.
10:21 En van die seuns van Harim, Maäséja, en Elia, en Semája, en Jéhiël, en Ussía.
10:22 En van die seuns van Pasgur, Eljoënai, Maäséja, Ismael, Netáneël, Jósabad, en Eleása.
10:23 En van die seuns van die Leviete, Jósabad, en Símeï, en Kelája, dit is Kelíta, Petágja, Juda, en Eliëser.
10:24 En van die sangers, Éljasib. En van die poortwagters, Sallum, en Telem, en Uri.
10:25 En uit Israel, van die seuns van Parhos, Ramja, en Jissija, en Malkía, en Míjamin, en Eleásar, en Malkía, en Ben ja,.
10:26 En van die seuns van Elam, Mattánja, Sagaria, en Jéhiël, en Abdi, en Jéremot, en Elia.
10:27 En van die seuns van Sattu, Eljoënai, Éljasib, Mattánja, en Jéremot, en Sabad, en Aziza.
10:28 En uit die kinders van Bébai, Jóhanan, Hanánja, Sabbai, Atlai.
10:29 En van die seuns van Bani, Mesúllam, en Mallug, en Adája, Jasub, en Seal, en Ramot.
10:30 En van die kinders van Pahat-Moab, Adna, en Kelal, Benája, en Maäséja, Mattánja, Besáleël, Bínnuï, en Manasse.
10:31 En van die seuns van Harim, Eliëser, Jésua, Malkía, Semája, Simeon,
10:32 Benjamin, Mallug, Sem.
10:33 En van die seuns van Hasum, Mattenai, Mattettah, Sabad, Elifélet, Jeremai, Manasse, Símeï.
10:34 Van die seuns van Bani, Máädai, Amram, en Uel,
10:35 Benája, en Bedeiah, Cheluhi,
10:36 Vaniah, Meremoth, en Éljasib,
10:37 Mattánja, Mattenai, en Jaasu,
10:38 en Geld, en Bínnuï, Símeï,
10:39 en Selémja, en Nathan, en Adája,
10:40 en Machnadebai, Shashai, Sharai,
10:41 Asáreël, en Selémja, Sem,
10:42 Sallum, Amárja, Joseph.
10:43 Van die seuns van Nebo, Jeï-el, Mattítja, Sabad, Zebina, Jdda, en Joël, en Ben ja,.
10:44 Hulle almal het vreemde vroue getrou, en daar was onder hulle vroue wat kinders gebaar het.