2nd Sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica

2 Taga-Tesalonica 1

1:1 Si Pablo ug Silvano ug Timoteo, ngadto sa simbahan sa mga taga-Tesalonica, sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo.
1:2 Grasya ug kalinaw kaninyo, gikan sa Dios nga atong Amahan ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo.
1:3 Kita kinahanglan sa paghatag sa mga pasalamat sa kanunay sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon, diha sa usa ka haom nga paagi, tungod kay ang inyong hugot nga pagtuo mao ang pagdugang sa hilabihan gayud, ug tungod kay ang gugma nga putli sa matag usa kaninyo sa usag usa mao ang dagaya,
1:4 mao nga ang atong mga kaugalingon bisan sa himaya diha kaninyo sa taliwala sa mga iglesia sa Dios, tungod sa inyong pagpailub ug hugot nga pagtuo sa tanan nga sa mga paglutos ug mga kasakitan nga molahutay kamo,
1:5 nga mao ang usa ka timaan sa matarung nga paghukom sa Dios, aron kamo gihimo nga takus sa gingharian sa Dios, nga alang niini kamo usab nag-antos.
1:6 Kay sa pagkatinuod, it is just for God to repay trouble to those who trouble you,
1:7 and to repay you, who are being troubled, with a repose with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with the Angels of his virtue,
1:8 granting vindication, by a flame of fire, against those who do not know God and who are not obedient to the Gospel of our Lord Jesus Christ.
1:9 These shall be given the eternal punishment of destruction, apart from the face of the Lord and apart from the glory of his virtue,
1:10 when he arrives to be glorified in his saints, and to become a wonder in all those who have believed, niana nga adlaw, because our testimony has been believed by you.
1:11 Tungod kay sa niini, usab, mag-ampo kita kanunay alang kaninyo, aron nga ang atong Dios magahimo kaninyong takus sa iyang pagtawag, ug mahimo nga makompleto sa tanan nga buhat sa iyang kaayo, ingon man usab sa iyang buhat sa hugot nga pagtuo diha sa hiyas,
1:12 aron nga sa ngalan sa atong Ginoong Jesus kapasidunggan diha kaninyo, ug kamo diha kaniya, sumala sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Jesu-Cristo.

2 Taga-Tesalonica 2

2:1 Apan mangutana kami kaninyo, mga igsoon, mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug sa atong panagtigum ngadto kaniya,
2:2 nga dili kamo dayon matugaw o nahadlok diha sa inyong mga hunahuna, sa bisan unsa nga espiritu, o pulong, o sulat, kuno nga gipadala gikan kanato, angkon nga ang adlaw sa Ginoo duol.
2:3 Himoa nga walay usa nga maglimbong kaninyo sa bisan unsang paagi. Kay kini dili mahimo nga, gawas kon ang apostasya nga miabut una, ug ang tawo sa sala gipadayag, ang anak sa pagkawala,
2:4 who is an adversary to, and who is lifted up above, all that is called God or that is worshipped, so much so that he sits in the temple of God, presenting himself as if he were God.
2:5 Do you not recall that, when I was still with you, I told you these things?
2:6 And now you know what it is that holds him back, so that he may be revealed in his own time.
2:7 For the mystery of iniquity is already at work. And only one now holds back, and will continue to hold back, until he is taken from our midst.
2:8 And then that iniquitous one shall be revealed, the one whom the Lord Jesus shall bring to ruin with the spirit of his mouth, and shall destroy at the brightness of his return:
2:9 him whose advent is accompanied by the works of Satan, with every kind of power and signs and false miracles,
2:10 and with every seduction of iniquity, toward those who are perishing because they have not accepted the love of truth, aron sila maluwas. Tungod niini, God will send to them works of deception, so that they may believe in lies,
2:11 in order that all those who have not believed in the truth, but who have consented to iniquity, may be judged.
2:12 Yet we must always give thanks to God for you, mga igsoon, mga hinigugma sa Dios, because God has chosen you as first-fruits for salvation, by the sanctification of the Spirit and by faith in the truth.
2:13 He has also called you into truth through our Gospel, unto the acquisition of the glory of our Lord Jesus Christ.
2:14 Ug sa ingon, mga igsoon, nga malig-on, ug naghupot sa mga tradisyon nga imong nakat-onan, bisan pinaagi sa pulong o sa among sulat.
2:15 Busa hinaot nga ang atong Ginoong Jesu-Cristo sa iyang kaugalingon, ug ang Dios nga atong Amahan, nga nahigugma kanato ug nga mihatag kanato sa walay katapusang paglipay ug maayong paglaum pinaagi sa grasya,
2:16 awhag sa inyong mga kasingkasing, ug sa pagmatuod sa diha sa tanang maayong pulong ug sa buhat.

2 Taga-Tesalonica 3

3:1 Mahitungod sa uban pang mga butang, mga igsoon, pag-ampo alang kanato, mao nga ang mga Pulong sa Dios-asdang ug pagahimayaon, ingon nga kini mao ang sa taliwala ninyo,
3:2 ug aron nga kita dili na gikan sa pertinacious ug sa dautan nga mga tawo. Kay dili ang tanan nga matinud-anon.
3:3 Apan ang Dios mao ang matinud-anon nga. Siya molig-on kaninyo, ug siya magabantay kaninyo gikan sa dautan.
3:4 Ug may pagsalig kami sa imong bahin diha sa Ginoo, nga imong ginabuhat, ug magpadayon sa pagbuhat sa, ingon nga kami gisugo.
3:5 Ug ang Ginoo mogiya sa inyong mga kasingkasing, diha sa gugma nga putli sa Dios ug uban sa pagpailub ni Cristo.
3:6 Apan hugot kita mopasidaan kaninyo, mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, aron sa pagkalos inyong mga kaugalingon gikan sa tanang igsoon nga nagalakaw sa kasamok ug dili sumala sa tradisyon nga ilang nadawat gikan kanamo.
3:7 Kay kamo nasayud sa paagi nga kinahanglan ninyo sundon ang amon. Kay kami dili magbagdoy sa taliwala ninyo.
3:8 Ni wala kami magakaon sa tinapay nga gikan sa bisan kinsa alang sa free, apan hinoon, kami nagtrabaho adlaw ug gabii, sa kalisdanan ug sa kakapoy, aron dili mabug-at sa inyo.
3:9 Kini mao ang dili ingon sa kon kita walay awtoridad, apan kini mao ang aron pagpresentar sa atong mga kaugalingon ingon nga usa ka panig-ingnan alang kaninyo, aron sa pagsundog kanato.
3:10 Unya, usab, samtang kami uban kaninyo, kami namugos sa kaninyo niini: nga kon bisan kinsa dili andam sa pagtrabaho, dili usab siya makakaon.
3:11 Kay kami nakadungog nga adunay uban taliwala kaninyo nga molihok samok, dili sa pagtrabaho sa tanan nga, apan maikagon sa paghilabut.
3:12 Karon sugoon kita sa mga tawo nga molihok niini nga paagi, ug kami nangaliyupo kanila sa Ginoo nga si Jesukristo, nga sila sa pagbuhat sa kahilum ug sa pagkaon sa ilang kaugalingon nga tinapay.
3:13 Ug ikaw, mga igsoon, do not grow weak in doing good.
3:14 But if anyone does not obey our word by this epistle, take note of him and do not keep company with him, so that he may be ashamed.
3:15 But do not be willing to consider him as an enemy; sa baylo, correct him as a brother.
3:16 Unya ang Ginoo sa pakigdait sa iyang kaugalingon mohatag kaninyo og usa ka walay katapusan nga kalinaw, sa tanang dapit. Hinaut nga ang Ginoo uban sa tanan kaninyo.
3:17 Ang pagtimbaya ni Pablo sa akong kaugalingong kamot, nga mao ang patik sa tanan nga sulat. Busa buhaton ako mosulat.
3:18 Hinaut nga ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo magauban kaninyo sa tanan nga. Amen.