Paul's 2nd Letter to Timothy

2 Timoteo 1

1:1 Pablo, usa ka Apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, sumala sa saad sa kinabuhi nga anaa kang Cristo Jesus,
1:2 kang Timoteo, labing hinigugma nga anak nga lalaki. Grace, kalooy, kalinaw, gikan sa Dios nga Amahan ug gikan kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.
1:3 Ako mohatag sa mga pasalamat ngadto sa Dios, nga mag-alagad ako, ingon nga ang akong mga katigulangan sa gibuhat, uban sa usa ka maputli nga kaisipan. Kay sa walay paghunong naghupot ko sa handumanan kaninyo sa akong mga pag-ampo, gabii ug sa adlaw,
1:4 nga buot makigkita kanimo, paghinumdom sa imong mga luha aron nga napuno sa kalipay,
1:5 sa pagtawag sa hunahuna sa sama nga hugot nga pagtuo, nga anaa kaninyo nga walay pagkasalingkapaw, nga usab sa unang nagpuyo diha sa imong apohan nga, Loida, ug sa imong inahan, Eunice, Ug, ako sa pipila ka mga, diha kanimo.
1:6 Tungod kay sa niini, Ako moawhag kaninyo aron sa pagpabuhi sa grasya sa Dios, nga anaa kaninyo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot.
1:7 Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok, apan sa hiyas, ug sa gugma, ug sa pagpugong sa kaugalingon.
1:8 Ug sa ingon, ayaw ikaulaw ang pagpamatuod sa atong Ginoo, bisan kanako, iyang binilanggo. Hinunoa, pakigtambayayong uban sa Ebanghelyo sumala sa hiyas sa Dios,
1:9 nga nagpalingkawas kanato ug nagtawag kanato sa iyang balaan nga tawag, dili sumala sa atong mga buhat, kondili sumala sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya, nga gihatag kanato diha kang Cristo Jesus, sa atubangan sa mga katuigan sa panahon.
1:10 Ug kini karon gipahayag tungod sa kahayag sa atong Manluluwas nga si Jesukristo, nga sa pagkatinuod gilaglag sa kamatayon, ug nga nalamdagan usab sa kinabuhi ug sa pagkadili-madunoton pinaagi sa Ebanghelyo.
1:11 Sa niini nga Ebanghelyo, Ako gitudlo nga usa ka magwawali, ug usa ka Apostol, ug ang usa ka magtutudlo sa mga Gentil.
1:12 Tungod niini, Ako usab mag-antus niini nga mga butang. Apan dili ako pagalibugon. Kay ako nasayud nga ako mituo, ug ako nga siya adunay gahum sa pagbantay sa unsa ang gitugyan kanako sa, ngadto sa adlaw nga.
1:13 Paghupot sa matang sa mga maayong pulong nga imong nadungog gikan kanako sa hugot nga pagtuo ug sa paghigugma nga anaa kang Cristo Jesus nga.
1:14 Bantayi ang maayo nga gipiyal kanimo pinaagi sa Espiritu Santo, nga nagpuyo sa sulod nato.
1:15 Know this: that all those who are in Asia have turned away from me, among whom are Phigellus and Hermogenes.
1:16 May the Lord have mercy on the house of Onesiphorus, because he has often refreshed me, and he has not been ashamed of my chains.
1:17 Hinunoa, when he had arrived in Rome, he anxiously sought me and found me.
1:18 May the Lord grant to him to obtain mercy from the Lord in that day. And you know well in how many ways he has ministered to me at Ephesus.

2 Timoteo 2

2:1 Ug sa ingon nga alang kaninyo, ang akong anak nga lalake, be strengthened by the grace which is in Christ Jesus,
2:2 and by the things which you have heard from me through many witnesses. These things encourage faithful men, who shall then be suitable to teach others also.
2:3 Labor like a good soldier of Christ Jesus.
2:4 No man, acting as a soldier for God, entangles himself in worldly matters, so that he may be pleasing to him for whom he has proven himself.
2:5 Unya, usab, whoever strives in a competition is not crowned, unless he has competed lawfully.
2:6 The farmer who labors ought to be the first to share in the produce.
2:7 Understand what I am saying. For the Lord will give you understanding in all things.
2:8 Hinumdumi nga ang Ginoo nga si Jesu-Cristo, nga mao ang kaliwat ni David, nabanhaw pag-usab gikan sa mga patay, sumala sa akong Ebanghelyo.
2:9 nga ako manlimbasog sa niini nga Ebanghelyo, bisan samtang gikadenahan sama sa usa ka mamumuhat sa dautan. Apan ang Pulong sa Dios dili ginapus ang.
2:10 ginaantus ko ang tanang mga butang alang niini nga rason: tungod sa mga pinili, mao nga sila, usab, makabaton sa kaluwasan nga diha kang Cristo Jesus, uban sa langitnong himaya.
2:11 Kini mao ang usa ka matinud-anon nga pulong: nga kon namatay kita uban kaniya, mabuhi usab kita uban kaniya.
2:12 Kon kita mag-antos, magahari usab kita uban kaniya. Kon ilimod nato siya, siya usab igalimod kanato.
2:13 Kon kita dili matinumanon, siya nagpabilin nga matinud-anon: siya dili makahimo sa paglimud sa iyang kaugalingon.
2:14 Pag sa niini nga mga butang, nagpamatuod sa atubangan sa Ginoo. Ayaw malalison mahitungod sa mga pulong, kay kini mapuslanon alang sa bisan unsa kondili sa pagkalaglag sa mga mamiminaw.
2:15 May kabalaka sa tahas sa pagpresentar sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga usa ka napamatud ug dili maulaw trabahante nga gidumala sa Pulong sa Kamatuoran husto.
2:16 But avoid profane or empty talk. For these things advance one greatly in impiety.
2:17 And their word spreads like a cancer: among these are Hymenaeus and Philetus,
2:18 who have fallen away from the truth by saying that the resurrection is already complete. And so they have subverted the faith of certain persons.
2:19 But the firm foundation of God remains standing, having this seal: the Lord knows those who are his own, and all who know the name of the Lord depart from iniquity.
2:20 Apan, in a large house, there are not only vessels of gold and of silver, but also those of wood and of clay; and certainly some are held in honor, but others in dishonor.
2:21 If anyone, unya, will have cleansed himself from these things, he shall be a vessel held in honor, sanctified and useful to the Lord, prepared for every good work.
2:22 Busa, flee from the desires of your youth, apan sa pagkatinuod, pursue justice, sa hugot nga pagtuo, paglaum, gugma nga putli, ug kalinaw, along with those who call upon the Lord from a pure heart.
2:23 But avoid foolish and undisciplined questions, for you know that these produce strife.
2:24 For the servant of the Lord must not be contentious, but instead he must be meek toward everyone, teachable, pasyente,
2:25 correcting with self-restraint those who resist the truth. For at any time God may give them repentance, so as to recognize the truth,
2:26 and then they may recover from the snares of the devil, by whom they are held captive at his will.

2 Timoteo 3

3:1 Ug masayud niini: that in the last days perilous times will press near.
3:2 Men will be lovers of themselves, greedy, -sa-kaugalingon sa pagtuboy, mapahitas-on, blasphemers, dili-masinugtanon sa mga ginikanan, ungrateful, wicked,
3:3 walay pagbati, without peace, false accusers, unchaste, cruel, without kindness,
3:4 traitorous, reckless, self-important, loving pleasure more than God,
3:5 even having the appearance of piety while rejecting its virtue. Ug sa ingon, avoid them.
3:6 For among these are ones who penetrate houses and lead away, like captives, foolish women burdened with sins, who are led away by means of various desires,
3:7 always learning, yet never achieving knowledge of the truth.
3:8 And in the same manner that Jannes and Jambres resisted Moses, so also will these resist the truth, men corrupted in mind, reprobates from the faith.
3:9 But they will not advance beyond a certain point. For the folly of the latter shall be made manifest to all, just as that of the former.
3:10 Apan bug-os mo ang masabtan sa akong doktrina, pahamatngon, katuyoan, sa hugot nga pagtuo, pagkamapailubon, nahigugma, pailub,
3:11 paglutos, mga kasakit; mga butang sama sa nahitabo kanako didto sa Antioquia, sa Iconio, ug sa Listra; kon sa unsang paagi akong giantus paglutos, ug sa unsa nga paagi giluwas ako sa Ginoo gikan sa tanan nga mga butang.
3:12 Ug ang tanan nga mga tawo nga sa kinabubut-on sa pagpuyo sa pagkadiosnon diha kang Cristo Jesus magaantus sa paglutos.
3:13 Apan ang dautang mga tawo ug mga limbongan moabante sa dautan, nakasala ug nagpadala ngadto sa sayop.
3:14 Apan sa pagkatinuod, kamo kinahanglan nga magpabilin sa mga butang nga inyong nakat-onan ug nga gipiyal kaninyo. Kay kamo nasayud nga gikan nga imong nakat-onan kanila.
3:15 Ug, gikan sa imong pagkabata, kamo makaila sa Sagrado nga Kasulatan, nga makahimo sa pagtudlo kaninyo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa hugot nga pagtuo nga anaa kang Cristo Jesus.
3:16 Ang tanan nga Kasulatan, nga sa inspirado sa Diyos, mapuslanon alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagtul-id, ug alang sa pagmatoto sa hustisya,
3:17 aron nga ang tawo sa Dios mamahingpit, nga gibansay alang sa tanang maayong buhat.

2 Timoteo 4

4:1 ako mopamatuod sa atubangan sa Dios, ug sa atubangan ni Jesus-Kristo, nga magahukom sa mga buhi ug sa mga patay pinaagi sa iyang pagbalik ug sa iyang gingharian:
4:2 nga kamo kinahanglan nga sa pagsangyaw sa pulong urgently, sa panahon ug sa panahon: badlonga, hangyoa, pagbadlong, uban sa tanan nga pagpailub ug doktrina.
4:3 Kay moabut ang usa ka panahon sa diha nga sila dili molahutay sa maayong pagtolon-an, apan sa baylo, sumala sa ilang kaugalingong mga tinguha, sila tigumon ngadto sa ilang mga kaugalingon sa mga magtutudlo, uban sa mga dalunggan nga gikatlan,
4:4 ug sa pagkatinuod, ilang ilingiw ang ilang igdulungog gikan sa kamatuoran, ug sila mipadulong ngadto sa mga sugilanon lamang.
4:5 Apan alang kaninyo, tinuod nga, magmabinantayon, sa paghago diha sa tanan nga mga butang. Buhata ang buhat sa usa ka Ebanghelista, sa pagtuman sa imong ministeryo. Ipakita sa kaugalingon-sa-kaugalingon.
4:6 Kay ako na nga gisul-ob sa, ug ang panahon sa akong pagkabungkag pug-anan sa suod.
4:7 Gibugno ko na ang maayong pakigbugnoay. nahuman ko ang akong paglumba. Ako gipreserbar sa hugot nga pagtuo.
4:8 Sama sa alang sa nahibilin, usa ka purongpurong sa hustisya nga gitagana alang kanako, usa nga ang Ginoo, sa mga matarung nga maghuhukom, igahatag kanako sa adlaw nga, ug dili lamang kanako, apan usab sa mga tawo nga motan-aw sa unahan sa iyang pagbalik. Pagdali sa pagbalik kanako sa dili madugay.
4:9 For Demas has abandoned me, out of love for this age, and he has departed for Thessalonica.
4:10 Si Crescente miadto ngadto sa Galacia; Tito ngadto sa Dalmacia.
4:11 Lucas lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a siya uban kanimo; kay mapuslanon siya kanako sa ministeryo.
4:12 Apan si Tychico akong gisugo ngadto sa Efeso.
4:13 Sa diha nga ikaw mobalik, dad-on uban kaninyo sa mga suplay nga gibilin ko kang Carpo didto sa Troas, ug ang mga basahon, apan ilabi na ang mga panit nga sinulatan.
4:14 Si Alejandro, ang mananalsal ug tumbaga gipakita kanako ug daghan nga dautan nga; ang Ginoo magabalus kaniya sumala sa iya nga mga buhat.
4:15 Ug kamo kinahanglan usab nga likayan ang kaniya; kay hugot nga siya misukol sa atong mga pulong.
4:16 Sa akong nahaunang paglaban, walay usa nga mitindog tupad kanako, apan ang tanan mibiya kanako. Dili unta kini pagaisipon nga batok kanila!
4:17 Apan ang Ginoo uban kanako, ug nagpalig-on kanako, aron nga pinaagi kanako ang pagwali nga matuman, ug sa ingon niana nga ang tanan nga ang mga Gentil makadungog. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon.
4:18 Ang Ginoo gibuhian kanako gikan sa tanan nga dautang buhat, ug siya pagtuman sa kaluwasan pinaagi sa iyang langitnong gingharian. Ngadto kaniya ang himaya sa walay katapusan ug walay katapusan. Amen.
4:19 Greet Prisca, and Aquila, and the household of Onesiphorus.
4:20 Erastus remained at Corinth. And Trophimus I left sick at Miletus.
4:21 Hurry to arrive before winter. Eubulus, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brothers greet you.
4:22 May the Lord Jesus Christ be with your spirit. May grace be with you. Amen.