Ch 6 Mateo

Mateo 6

6:1 "Tagda, tingali unya nga kamo mohimo sa inyong hustisya atubangan sa mga tawo, aron makita pinaagi kanila; kay kon dili kamo makabaton sa usa ka ganti gikan sa inyong Amahan, nga anaa sa langit.
6:2 Busa, sa diha nga sa paghatag kaninyo limos, dili mopili sa pagpatingog og trumpeta sa inyong atubangan, ingon sa mga maut sa sulod sa mga sinagoga ug sa mga lungsod, aron sila pagdayegon sa mga tawo. Amen, magaingon ako kaninyo, sila nakadawat na sa ilang balus.
6:3 Apan sa diha nga sa paghatag kaninyo limos, ayaw itugot nga ang imong wala nga kamot unsa ang imong kamot nga too mao ang paghimo sa,
6:4 aron nga ang inyong paglimos mahimo sa tago, ug ang imong Amahan, nga nagatan-aw sa tago, magabayad kaninyo.
6:5 Ug sa diha nga ikaw mag-ampo, dili kamo kinahanglan nga ingon sa mga maut, nga Ganahan nga nagatindog diha sa mga sinagoga ug sa mga likoanan sa mga dalan sa pag-ampo, aron sila makita sa mga tawo. Amen, magaingon ako kaninyo, sila nakadawat na sa ilang balus.
6:6 Pero ikaw, sa diha nga ikaw mag-ampo, mosulod ngadto sa imong lawak, ug sa gitakpan ang mga pultahan, mag-ampo ka sa imong Amahan nga anaa sa tago, ug ang imong Amahan, nga nagatan-aw sa tago, magabayad kaninyo.
6:7 Ug sa diha nga pag-ampo, dili mopili sa daghan nga mga pulong, sama sa mga pagano. Kay sa ilang hunahuna nga pinaagi sa ilang sobra sa mga pulong sila unta misunod.
6:8 Busa, dili mopili sa pagsundog kanila. Kay nahibalo ang inyong Amahan sa inyong mga panginahanglan mahimo nga, bisan sa wala pa kamo mangayo kaniya.
6:9 Busa, kamo mag-ampo niini nga paagi: Among amahan, nga anaa sa langit: Hinaot nga ang imong ngalan pagabalaanon.
6:10 Hinaot nga ang imong gingharian. Hinaut nga ang inyong pagabuhaton, ingon sa langit, mao man usab sa yuta.
6:11 Hatagi kami karon sa among tinapay sa kinabuhi-sa paghupot.
6:12 Ug pasayloa kami sa among mga utang, sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo.
6:13 Ug ayaw kami itugyan sa panulay. Apan kanato gikan sa dautan. Amen.
6:14 Kay kon kamo mopasaylo sa mga tawo sa ilang mga sala, ang inyong Amahan nga langitnon usab mopasaylo kamo sa inyong mga paglapas.
6:15 Apan kong kamo dili mopasaylo sa mga tawo, ni ang inyong Amahan mopasaylo kaninyo sa inyong mga sala.
6:16 Ug sa diha nga kamo magpuasa, dili mopili sa mahimong masulub, ingon sa mga maut. Kay sa pag-usab sila sa ilang mga nawong, aron nga ang ilang mga pagpuasa mahimong dayag sa mga tawo. Amen, magaingon ako kaninyo, nga sila nakadawat na sa ilang balus.
6:17 Apan alang kaninyo, sa diha nga ikaw magpuasa, hisoon mo ang imong ulo, ug manghimasa kamo sa inyong nawong,
6:18 aron ang imong pagpuasa dili makita sa mga tawo, kondili sa imong Amahan, nga anaa sa tago. Ug ang imong Amahan, nga nagatan-aw sa tago, magabayad kaninyo.
6:19 Ayaw mopili sa pagtigom alang sa inyong kaugalingon mga bahandi dinhi sa yuta: diin ang taya, ug ang tangkob-ut-ut, ug diin ang mga kawatan nagapanakasaka ug nagapangawat.
6:20 Hinunoa, pagtigom alang kaninyo mga bahandi sa langit: diin walay taya ni tangkob ut-ot, ug diin walay mga kawatan magaguba ug magapangawat.
6:21 Kay hain gani ang imong bahandi, didto usab ang imong kasingkasing.
6:22 Ang lamparahan sa imong lawas mao ang imong mata. Kon ang imong mata mao ang maayong mga, ang imong tibuok lawas mapuno sa kahayag.
6:23 Apan kong ang imong mata nga dunot, ang imong tibuok lawas mongitngit. Busa, kon ang kahayag nga anaa kanimo mao ang kangitngit, unsa ka dako ang nga kangitngit nga!
6:24 Walay usa nga makahimo sa pag-alagad sa duha ka agalon. Kay siya may pagdumot alang sa usa, ug mahigugma sa usa, o siya molahutay sa usa, ug magatamay sa usa. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi.
6:25 Ug busa ako moingon kaninyo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kon unsay inyong kan-on, o bahin sa inyong lawas, ingon nga sa unsa ang inyong isul-ob. Dili ba ang kinabuhi labaw pa kay sa kalan-on, ug ang lawas labaw pa kay sa bisti?
6:26 Tagda ang mga langgam sa kalangitan, kon sa unsang paagi nga sila dili magpugas, ni mag-ani, ni magtigum sa kamalig, ug bisan pa ang inyong Amahan nga langitnon ginapakaon sila. Dili ba kamo sa daghan nga mas dako nga bili kay sila mga?
6:27 Ug kinsa kaninyo nga, pinaagi sa paghunahuna, makahimo aron sa pagdugang sa usa ka maniko sa iyang gitas-on?
6:28 Ug sa ingon nga alang sa mga bisti, nganong mabalaka man kamo? Palandunga ang mga lirio sa kapatagan, sa unsa nga paagi sa pagtubo sa ilang; wala sila buhat ni managhabol.
6:29 Apan ako moingon kaninyo, nga bisan pa si Salomon, sa tanan sa iyang himaya, wala makabisti sama sa usa niini nga mga.
6:30 Busa kon ang Dios sa ingon gibistihan sa balili sa kapatagan, nga ania dinhi karon, ug isalibay ngadto sa hudno ugma, unsa ka labaw pa siya sa pag-atiman alang kaninyo, Oh nga diyutay sa pagtoo?
6:31 Busa, dili mopili sa pagkabalaka, nga nag-ingon: 'Unsa ang atong pagakan-on, ug unsa ang atong pagaimnon, ug uban sa unsa ang among ibisti?'
6:32 Kay ang mga Gentil nagapangita niining tanang mga butanga. Apan nahibalo ang inyong Amahan nga kamo nagakinahanglan niining tanan nga mga butang.
6:33 Busa, pagpangita pag-una sa gingharian sa Dios ug sa iyang hustisya, ug kining tanan nga mga butanga igadugang ra kaninyo.
6:34 Busa, ayaw kamo kabalaka bahin sa ugma; alang sa umaabot nga adlaw may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa adlaw ang iyang kadautan. "