Paul's 1st Letter to the Corinthians

1 Corinthiaid 1

1:1 Paul, Gelwir fel Apostol Iesu Grist trwy ewyllys Duw; a Sosthenes, brawd:
1:2 i Eglwys Dduw sydd yng Nghorinth, at y rhai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu, galw i fod yn saint gyda phawb sy'n cael eu galw ar enw ein Harglwydd Iesu Grist ym mhob man sydd ganddynt ac o ni.
1:3 Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:4 Rwy'n rhoi diolch i fy Nuw barhaus am i chi oherwydd y gras Duw a roddwyd i chi yng Nghrist Iesu.
1:5 Gan fod ras, ym mhob peth, rydych wedi dod yn gyfoethog ynddo ef, ym mhob gair ac ym mhob gwybodaeth.
1:6 Ac felly, y dystiolaeth Crist wedi cael ei chryfhau yn chi.
1:7 Yn y ffordd hon, nid oes dim yn ddiffygiol i chi mewn unrhyw ras, wrth i chi aros am ddatguddiad ein Harglwydd Iesu Grist.
1:8 ac efe, hefyd, bydd yn cryfhau chi, hyd yn oed tan y diwedd, heb euogrwydd, tan ddiwrnod dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist.
1:9 Mae Duw yn ffyddlon. Trwyddo ef, eich bod wedi cael eu galw i mewn i gymdeithas ei Fab ef, Iesu Grist ein Harglwydd.
1:10 Ac felly, Erfyniaf arnoch, brodyr, o'r enw ein Harglwydd Iesu Grist, bod pob un ohonoch yn siarad yn yr un ffordd, ac na byddo schisms eich plith. Felly efallai y byddwch yn dod yn berffaith, gyda'r un meddwl a chyda'r un dyfarniad.
1:11 I mae wedi bod yn dweud wrthyf, amdanat ti, fy mrodyr, gan y rhai sydd â Chloes, fod cynhennau yn eich plith.
1:12 Yn awr yr wyf yn dweud hyn gan fod pob un ohonoch yn ei ddweud: "Yn sicr, Yr wyf Paul;"" Ond yr wyf o'r Apollo;" "Yn wir, Rwyf o'r Ceffas;" yn ogystal a: "Rwy'n Crist."
1:13 A yw Crist ei rhannu? A oedd Paul a groeshoeliwyd drosoch chwi? Neu, a fedyddiwyd chwi yn enw Paul?
1:14 Rwyf yn diolch i Dduw fy mod wedi fedyddiais i neb ohonoch, ond Crispus a Gaius,
1:15 rhag i unrhyw un yn dweud eich bod wedi cael eu bedyddio yn fy enw.
1:16 Ac yr wyf hefyd yn bedyddio yr aelwyd o Stephanus. Heblaw hyn, Nid wyf yn cofio os ydw i fedyddio unrhyw rai eraill.
1:17 Oherwydd nid anfonodd Crist fi, i fedyddio, ond i evangelize: nid trwy ddoethineb geiriau, rhag i groes Crist yn dod yn wag.
1:18 Am y Gair y Groes yn sicr ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth. Ond i'r rhai sydd wedi eu cadw, hynny yw, i ni, mae'n gallu Duw.
1:19 Am ei fod wedi cael ei ysgrifennu: "Byddaf yn derfydd y ddoethineb y doethion, a byddaf yn gwrthod y ddirnadaeth y call. "
1:20 Ble mae'r doeth? Ble mae'r ysgrifenyddion? Ble mae y gwir-ceiswyr o'r oedran hwn? nid yw wedi gwneud Duw ddoethineb y byd hwn yn ffolineb?
1:21 Am nad oedd y byd yn gwybod Duw trwy ddoethineb, ac felly, yn noethineb Duw, Duw yn dda i gyflawni'r iachawdwriaeth credinwyr, trwy ffolineb pregethu ein.
1:22 Ar gyfer yr Iddewon yn gofyn am arwyddion, ac y Groegiaid yn ceisio doethineb.
1:23 Ond rydym yn pregethu Crist croeshoeliedig. Yn sicr, i'r Iddewon, mae hyn yn warthus, ac i'r Cenhedloedd, mae hyn yn ffolineb.
1:24 Ond i'r rhai sydd wedi cael eu galw, Iddewon yn ogystal â Groegiaid, Crist yw rhinwedd Duw a doethineb Duw.
1:25 Ar gyfer yr hyn sy'n ffolineb i Dduw ei ystyried yn ddoeth gan ddynion, ac y sydd yn wendid i Dduw ei ystyried yn gryf gan ddynion.
1:26 Felly yn gofalu am eich galwedigaeth, brodyr. Am nad yw llawer yn ddoeth yn ôl y cnawd, nid yw llawer yn bwerus, nid yw llawer yn fonheddig.
1:27 Ond mae Duw wedi dewis y ffôl y byd, er mwyn iddo gwaradwyddai'r doethion. Ac mae Duw wedi dewis y gwan y byd, er mwyn iddo gwaradwyddai'r cryf.
1:28 Ac mae Duw wedi dewis yr ignoble a dirmygu y byd, y rhai sydd yn ddim byd, er mwyn iddo ostwng i ddim byd y rhai sydd yn rhywbeth.
1:29 Felly, yna, dim byd sydd o'r cnawd ymffrostio yn ei olwg.
1:30 Ond ydych o ef yng Nghrist Iesu, a gafodd ei wneud gan Dduw i fod yn ein doethineb a chyfiawnder a sancteiddhad a phrynedigaeth.
1:31 Ac felly, yn yr un ffordd, oedd yn ysgrifenedig: "Pwy bynnag ogoniannau, ymffrostio yn yr Arglwydd. "

1 Corinthiaid 2

2:1 Ac felly, brodyr, pan ddes i chi, cyhoeddi i chi y dystiolaeth Crist, Doeddwn i ddim yn dod â geiriau dyrchafedig neu ddoethineb aruchel.
2:2 Am nad oeddwn yn barnu fy hun i wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, ac ef groeshoelio.
2:3 Ac yr wyf oedd gyda chi yn wendid, ac mewn ofn, a gyda llawer o dychryn.
2:4 Ac nid fy ngeiriau a phregethu oedd geiriau perswadiol o ddoethineb ddynol, ond roedd yn amlygiad o'r Ysbryd ac o rinwedd,
2:5 fel na byddai eich ffydd fod yn seiliedig ar y doethineb o ddynion, ond ar y rhinwedd Duw.
2:6 Nawr, ydym yn siarad doethineb ymhlith y perffaith, ac eto yn wirioneddol, nid yw hyn yn y doethineb yr oes hon, na bod o arweinwyr yr oes hon, a fydd yn cael ei ostwng i ddim byd.
2:7 Yn lle hynny, rydym yn siarad o doethineb Duw mewn dirgelwch sydd wedi cael ei guddio, oedd yn predestined Duw cyn yr oedran hwn ar gyfer ein ogoniant,
2:8 rhywbeth nad oedd yr un o arweinwyr y byd hwn yn gwybod. Oherwydd, os ydynt yn gwybod ei fod yn, fyddent byth wedi croeshoelio Arglwydd y gogoniant.
2:9 Ond mae hyn yn union fel y mae wedi ei ysgrifennu: "Nid yw'r llygad wedi gweld, ac nid y glust wedi clywed, nid yw wedi mynd i mewn i'r galon dyn, pa bethau mae Duw wedi paratoi ar gyfer y rhai sy'n ei garu. "
2:10 Ond mae Duw wedi datgelu pethau hyn i ni trwy ei Ysbryd. Ar gyfer yr Ysbryd yn chwilio pob peth, hyd yn oed ddyfnderoedd Duw.
2:11 A phwy all adnabod y pethau sydd o ddyn, ac eithrio yr ysbryd sydd o fewn y dyn? Felly hefyd, oes neb yn gwybod y pethau sydd o Dduw, heblaw Ysbryd Duw.
2:12 Ond nid ydym wedi derbyn ysbryd y byd hwn, ond yr Ysbryd sydd o Dduw, fel y gallwn ddeall y pethau a roddwyd i ni gan Dduw.
2:13 Ac rydym hefyd yn siarad am y pethau hyn, nid yn y geiriau a ddysgwyd o ddoethineb dynol, ond yn yr athrawiaeth yr Ysbryd, gan ddod â phethau ysbrydol ynghyd â phethau ysbrydol.
2:14 Ond nid y natur anifeiliaid dyn yn gweld y pethau hyn sydd o Ysbryd Duw. Canys y mae yn ffolineb iddo, ac nid yw'n gallu deall ei, oherwydd rhaid iddo gael ei archwilio yn ysbrydol.
2:15 Ond mae natur ysbrydol dyn yn barnu pob peth, a gall ef ei hun yn cael eu beirniadu gan neb.
2:16 Am sydd wedi adnabod yr feddwl yr Arglwydd, er mwyn iddo gyfarwyddo ef? Ond mae gennym meddwl Crist.

1 Corinthiaid 3

3:1 Ac felly, brodyr, Nid oeddwn yn gallu siarad â chi fel pe i'r rhai sydd yn ysbrydol, ond yn hytrach fel pe i'r rhai sydd yn gnawdol. I ydych yn hoffi babanod yng Nghrist.
3:2 Roddais i chi llaeth i'w yfed, Nid yw bwyd solet. Am nad oeddech yn gallu eto. ac yn wir, hyd yn oed nawr, nad ydych yn gallu; i ydych yn dal yn gnawdol.
3:3 Ac ers mae eiddigedd ac ymryson yn eich plith, a ydych yn Nid yw gnawdol, ac onid ydych yn cerdded yn ôl i ddyn?
3:4 Oherwydd os yw un yn dweud, "Yn sicr, Yr wyf Paul,"Tra bod un arall yn dweud, "Rwyf o'r Apollo,"Nid ydych chi ddynion? Ond beth yw Apollo, a beth yw Paul?
3:5 Rydym yn Dim ond y gweinidogion ohono yn yr ydych wedi credu, yn union fel yr Arglwydd wedi rhoi i bob un ohonoch.
3:6 Yr wyf yn plannu, apollo dyfrio, ond yr amod Duw twf.
3:7 Ac felly, nad oedd ef sydd yn plannu, nac ef a dyfroedd, unrhyw beth, ond dim ond Duw, pwy sy'n darparu'r twf.
3:8 Nawr mae'n pwy plannu, ac efe a dyfroedd, yn un. Ond bydd yn derbyn ei wobr briodol, yn ôl ei lafur.
3:9 Ar gyfer yr ydym yn gynorthwywyr Duw. Yr ydych yn tyfu Duw; rydych yn adeiladu Duw.
3:10 Yn ôl y gras Duw, sydd wedi ei roi i mi, Rwyf wedi gosod y sylfaen fel pensaer doeth. Ond un arall yn adeiladu arni. Felly, yna, bydded i bob un fod yn ofalus sut y mae'n adeiladu arni.
3:11 Ar gyfer oes unrhyw un yn gallu gosod unrhyw sylfaen eraill, yn lle'r hyn sydd wedi ei osod, sef Crist Iesu.
3:12 Ond os oes unrhyw un yn adeiladu ar y sylfaen hon, a yw aur, arian, meini gwerthfawr, pren, mae, neu sofl,
3:13 Bydd gwaith pob un yn cael eu gwneud yn amlwg. Ar gyfer y dydd yr Arglwydd fydd yn datgan ei fod yn, gan y bydd yn cael ei ddatgelu gan dân. A bydd tân hwn yn profi pob un o waith, ynghylch pa fath mae'n.
3:14 Os yw gwaith unrhyw un, y mae ef wedi adeiladu arno, gweddillion, Yna, bydd yn derbyn gwobr.
3:15 Os yw gwaith rhywun yn cael ei losgi i fyny, bydd yn dioddef ei golli, ond bydd efe ei hun yn dal i gael eu hachub, ond dim ond â thrwy dân.
3:16 Onid ydych yn gwybod eich bod yn y Deml Duw, a bod Ysbryd Duw yn byw o fewn chi?
3:17 Ond os oes unrhyw un yn torri y Teml Duw, Bydd Duw ddinistrio ef. Ar gyfer y Teml Duw yn sanctaidd, ac yr ydych yn y Deml.
3:18 Gadewch oes neb twyllo ei hun. Os oes unrhyw un yn eich plith yn ymddangos i fod yn ddoeth yn yr oes hon, gadael iddo ddod yn ffôl, er mwyn iddo fod yn wirioneddol ddoeth.
3:19 Ar gyfer y doethineb y byd hwn yn ffolineb gyda Duw. Ac felly mae wedi cael ei hysgrifennu: "Byddaf yn dal y doethion yn eu craffter eu hunain."
3:20 Ac unwaith eto: "Y mae'r Arglwydd yn gwybod meddyliau'r doethion, eu bod yn ofer. "
3:21 Ac felly, peidied neb ogoniant mewn dynion.
3:22 Ar gyfer yr holl chi yw: a yw Paul, neu Apollo, neu Ceffas, neu'r byd, neu fywyd, neu farwolaeth, neu y presennol, neu yn y dyfodol. Ydw, popeth yn eich un chi.
3:23 Ond rydych yn eiddo Crist, a Christ yn eiddo Duw.

1 Corinthiaid 4

4:1 Yn unol â hynny, gadewch dyn yn ystyried i ni fod yn weinidogion Crist a chynorthwywyr o dirgelion Duw.
4:2 Yma ac yn awr, mae'n cael ei ofynnol o gynorthwywyr sydd i'w gweld pob un i fod yn ffyddlon.
4:3 Ond wrth i mi, ei fod yn beth mor fach i gael eu beirniadu gan chi, neu erbyn iddynt gyrraedd y ddynoliaeth. Ac nid ydw i'n barnu fy hun.
4:4 I Nid oes gennyf ddim ar fy nghydwybod. Ond nid wyf yn ei gyfiawnhau gan hyn. Ar gyfer yr Arglwydd yw un sy'n fy barnu.
4:5 Ac felly, peidiwch â dewis i farnu cyn yr amser, nes i'r Arglwydd yn dychwelyd. Bydd yn goleuo pethau cudd y tywyllwch, a bydd yn gwneud yn amlwg y penderfyniadau o calonnau. Ac yna bydd gan bob un yn cael canmoliaeth gan Dduw.
4:6 Ac felly, brodyr, Rwyf wedi cyflwyno pethau hyn yn fy hun ac yn Apollo, er eich mwyn chwi, fel y gallwch chi ddysgu, trwom ni, na ddylai unrhyw un gael ei chwyddo yn erbyn un person ac ar gyfer un arall, Nid yw tu hwnt i'r hyn a ysgrifennwyd.
4:7 Ar gyfer yr hyn yr ydych yn gwahaniaethu oddi wrth ei gilydd? A beth sydd gennych nad ydych wedi derbyn? Ond os ydych wedi ei dderbyn, pam ydych chi'n ogoniant, fel os nad ydych wedi derbyn ei?
4:8 Felly, nawr eich bod wedi eu llenwi, ac yn awr ydych wedi cael eu gwneud cyfoethog, fel pe bai i deyrnasu heb i ni? Ond yr wyf yn dymuno y byddech yn teyrnasu, er mwyn i ni, hefyd, gael teyrnasu gyda chwi!
4:9 Oherwydd yr wyf yn credu bod Duw wedi cyflwyno ni fel yr Apostolion diwethaf, fel y rhai a fwriedir ar gyfer marwolaeth. Am ein bod wedi cael eu gwneud i mewn i sioe ar gyfer y byd, ac ar gyfer Angels, ac ar gyfer dynion.
4:10 Felly, rydym yn ffyliaid oherwydd Crist, ond yr ydych yn craff yng Nghrist? Yr ydym yn wan, ond eich bod yn gryf? Rydych yn nobl, ond yr ydym yn ignoble?
4:11 Hyd yn oed i'r iawn yr awr hon, rydym newyn a syched, ac yr ydym yn noeth ac yn curo dro ar ôl tro, ac yr ydym yn ansicr.
4:12 A llafur ni, gweithio gyda'n dwylo eu hunain. Rydym yn enllibiodd, ac felly rydym yn bendithia. Rydym yn dioddef ac yn dioddef erledigaeth.
4:13 Rydym yn melltigedig, ac felly yr ydym yn gweddïo. Rydym wedi dod yn debyg y sbwriel y byd hwn, fel breswylio o bopeth, hyd yn oed hyd yn hyn.
4:14 Nid wyf yn ysgrifennu pethau hyn er mwyn drysu chi, ond er mwyn eich cynghori, fel fy meibion ​​anwylaf.
4:15 Am allai fod gennych ddeng mil o hyfforddwyr yng Nghrist, ond nid cymaint o dadau. Am yng Nghrist Iesu, trwy'r Efengyl, Mae'n rhaid i mi ei genhedlu chi.
4:16 Felly, Erfyniaf arnoch, yn efelychwyr ohonof, yn union fel yr wyf Crist.
4:17 Am y rheswm hwn, Rwyf wedi anfon i chi Timothy, pwy yw fy mab anwylaf, a phwy sydd ffyddlon yn yr Arglwydd. Bydd yn eich atgoffa o fy ffyrdd, sydd yng Nghrist Iesu, yn union fel Rwy'n dysgu ym mhob man, ym mhob eglwys.
4:18 Mae rhai pobl wedi dod yn chwyddo wrth feddwl na fyddwn yn dychwelyd atoch.
4:19 Ond byddaf yn dychwelyd i chi cyn bo hir, os bydd yr Arglwydd yn barod. A byddaf yn ystyried, Nid yw y geiriau y rhai sy'n cael eu chwyddo, ond mae'r rhinwedd.
4:20 Ar gyfer y mae teyrnas Dduw nad yw mewn geiriau, ond yn rhinwedd.
4:21 Beth fyddai'n well gennych? A ddylwn i dychwelyd atoch â gwialen, neu ag elusen ac ysbryd addfwynder?

1 Corinthiaid 5

5:1 Yn anad dim arall, mae'n cael ei ddweud bod yna anfoesoldeb rhywiol yn eich plith, hyd yn oed godineb o fath o'r fath nad yw ymhlith y Cenhedloedd, fel y byddai rhywun yn cael gwraig ei dad.
5:2 Ac eto yr ydych yn cael eu chwyddo, ac nad ydych wedi cael drist yn lle hynny, er mwyn iddo sydd wedi gwneud y peth hyn yn cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrth eich plith.
5:3 Yn sicr, er bod yn absennol yn y corff, Rwyf yn bresennol yn yr ysbryd. Felly, Rwyf eisoes wedi barnu, fel pe bawn yn bresennol, ef sydd wedi gwneud hyn.
5:4 Yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, eich bod wedi bod yn casglu ynghyd â'm hysbryd, yn nerth ein Harglwydd Iesu,
5:5 i law dros un fel hyn i Satan, ar gyfer dinistrio y cnawd, fel y gall yr ysbryd yn cael eu cadw yn nydd ein Harglwydd Iesu Grist.
5:6 Nid yw'n dda i chi i ogoniant. A ydych yn gwybod bod ychydig lefain corrupts y màs cyfan?
5:7 Cartha yr hen lefain, fel y byddwch yn dod bara newydd, i chi eu croyw. am Grist, ein Pasg, bellach wedi cael ei immolated.
5:8 Ac felly, gadewch i ni wledda, nid â'r hen lefain, nid gyda'r lefain malais a drygioni, ond gyda bara croyw purdeb a gwirionedd.
5:9 Fel yr wyf wedi ysgrifennu atoch mewn llythyr: "Peidiwch â cysylltu â godinebwyr,"
5:10 yn sicr nid â godinebwyr y byd hwn, nac â'r barus, nac â lladron, nac gyda gweision idolatry. Fel arall, dylech wyro oddi wrth y byd hwn.
5:11 Ond yn awr yr wyf wedi ysgrifennu atoch: peidiwch cysylltu ag unrhyw un a elwir yn frawd ac eto yn odinebwr, neu barus, neu was o eilunaddoliaeth, neu slanderer, neu feddw, neu lleidr. Gydag un fel hyn, peidiwch â hyd yn oed yn cymryd bwyd.
5:12 Ar gyfer beth mae'n rhaid i mi ei wneud â barnu y rhai sydd y tu allan? Ond peidiwch â hyd yn oed eich eich hunain yn barnu y rhai sydd yn y tu mewn?
5:13 Ar gyfer y rhai sydd y tu allan, Bydd Duw yn barnu. Ond anfon person drwg i ffwrdd oddi wrth eich hunain.

1 Corinthiaid 6

6:1 Sut mae'n bod unrhyw un ohonoch chi, cael anghydfod yn erbyn y llall, Byddai Dare i yn cael ei farnu gerbron yr anghyfiawn, ac nid cyn y saint?
6:2 Neu nad ydych yn gwybod y bydd y saint o'r oes hon farnu? Ac os yw'r byd yn cael ei beirniadu gan chi, a ydych yn annheilwng, Yna,, i farnu hyd yn oed y materion lleiaf?
6:3 A ydych yn gwybod y byddwn yn barnu angylion? Faint mwy bethau yr oes hon?
6:4 Felly, os oes gennych faterion i farnu ynghylch yr oedran hwn, pam na phenodi hynny sydd fwyaf ddirmygus yn yr Eglwys i farnu pethau hyn!
6:5 Ond yr wyf yn siarad fel y cywilydd i chi. A oes unrhyw un yn eich plith yn ddigon doeth, er mwyn iddo fod yn gallu barnu rhwng ei frodyr?
6:6 Yn lle hynny, brawd yn dadlau yn erbyn brawd yn y llys, ac mae hyn cyn yr anffyddlon!
6:7 Erbyn hyn mae yn sicr yn drosedd yn eich plith, y tu hwnt i bopeth arall, pan fydd gennych achosion llys yn erbyn ei gilydd. Os nad ydych yn derbyn anaf yn lle hynny? Os byddwch beidio dioddef cael eu twyllo yn lle hynny?
6:8 Ond rydych yn gwneud y anafu a'r twyllo, ac mae hyn tuag brodyr!
6:9 A ydych yn gwybod na fydd y anghyfiawn yn meddu ar y deyrnas Dduw? Peidiwch â dewis i grwydro ar gyfeiliorn. Canys nid godinebwyr, nac gweision eilunaddoliaeth, nac godinebwyr,
6:10 na'r effeminate, nac dynion sy'n cysgu gyda dynion, nac lladron, na'r avaricious, na'r feddw, nac slanderers, ac ni fydd yr rapacious meddu ar y deyrnas Dduw.
6:11 Ac mae rhai ohonoch yn hoffi hyn. Ond eich bod wedi cael absolved, ond yr ydych wedi bod sancteiddio, ond eich bod wedi cael cyfiawnhau: i gyd yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, ac yn yr Ysbryd ein Duw ni.
6:12 Mae pob yn gyfreithlon i mi, ond nid yw pob yn hwylus. Mae pob yn gyfreithlon i mi, ond ni fyddaf yn eu gyrru yn ôl gan yr awdurdod unrhyw un.
6:13 Mae bwyd yn y stumog, ac y stumog ar gyfer bwyd. Ond bydd Duw yn dinistrio'r y stumog a bwyd. Ac nid yw'r corff yn am odineb, ond yn hytrach ar gyfer yr Arglwydd; a'r Arglwydd yw i'r corff.
6:14 Yn wir, Mae Duw wedi codi i fyny yr Arglwydd, a bydd yn codi ni i fyny trwy ei nerth.
6:15 Onid ydych yn gwybod bod eich corff yn rhan o Crist? Felly, yna, dylwn i gymryd rhan Crist a'i wneud yn rhan o butain? Gadewch i fod â bod mor!
6:16 Ac nid ydych yn gwybod bod pwy bynnag sy'n ymuno i butain yn dod yn un corff? "Ar gyfer y ddau," dwedodd ef, "Fydd yn un cnawd."
6:17 Ond pwy bynnag yn ymuno i'r Arglwydd yn un ysbryd.
6:18 Ffowch oddi wrth anfoesoldeb rhywiol. Pob pechod o gwbl bod dyn yn ymrwymo yn y tu allan i'r corff, ond pwy bynnag fornicates, pechodau yn erbyn ei gorff ei hun.
6:19 Neu os nad ydych chi'n gwybod fod eich cyrff yn y Deml yr Ysbryd Glân, sydd mewn chi, y mae gennych oddi wrth Dduw, ac nad ydych yn eich pen eich hun?
6:20 Ar gyfer eich bod wedi cael ei brynu am bris mawr. Ogoneddu a chario Dduw yn eich corff.

1 Corinthiaid 7

7:1 Nawr ynghylch y pethau yr ydych wedi ysgrifennu ataf: Mae'n dda i ddyn beidio â chyffwrdd gwraig.
7:2 Ond, oherwydd godineb, bydded i bob dyn gael ei wraig ei hun, a bydded i bob gwraig ei gŵr ei hun.
7:3 Dylai gŵr cyflawni ei rhwymedigaeth i wraig, a dylai gwraig hefyd yn gweithredu yn yr un modd tuag at ei gŵr.
7:4 Nid dyma'r wraig, ond mae'r gŵr, sydd â grym dros ei chorff. Ond, yn yr un modd hefyd, nid y gwr, ond mae'r wraig, sydd â grym dros ei gorff.
7:5 Felly, peidiwch â methu yn eich rhwymedigaethau i'w gilydd, ac eithrio efallai drwy gydsyniad, am gyfnod cyfyngedig, fel y gallwch chi wagio eich hunain ar gyfer gweddi. Ac wedyn, dychwelyd at ei gilydd unwaith eto, rhag i Satan eich temtio trwy gyfrwng eich ymatal.
7:6 Ond yr wyf yn dweud hyn, nid fel indulgence, nac fel gorchymyn.
7:7 Am Byddai'n well gennyf pe baech yn gyd yn hoffi fy hun. Ond mae gan bob person ei ddawn priodol oddi wrth Dduw: un yn y modd hwn, arall eto yn y modd hwnnw.
7:8 Ond yr wyf yn dweud wrth y di-briod ac i weddwon: Mae'n dda ar eu cyfer, pe byddent yn aros fel y maent, yn union fel yr wyf finnau.
7:9 Ond os na allant atal eu hunain, dylent briodi. I bod yn well i briodi, nag i gael eu llosgi.
7:10 Ond i'r rhai sydd wedi eu huno mewn priodas, Nid yw'n wyf pwy gorchmynion i chi, ond yr Arglwydd: nid yw wraig yn gwahanu oddi wrth ei gŵr.
7:11 Ond os hi wedi gwahanu oddi wrtho, rhaid iddi aros yn ddibriod, neu cymoder ei gŵr. Ac ni ddylai gŵr ysgaru ei wraig.
7:12 O ran y gweddill, Yr wyf yn siarad, Nid yw yr Arglwydd. Os oes gan unrhyw brawd ganddo wraig anghrediniol, ac mae hi'n cydsynio i fyw gydag ef, Ni ddylai ysgaru ei.
7:13 Ac os unrhyw fenyw yn cael ŵr di-gred, ac mae'n cydsynio i fyw gyda hi, Ni ddylai hi ysgaru ei gŵr.
7:14 Ar gyfer y gŵr di-gred wedi ei sancteiddio trwy'r wraig gredu, ac mae'r wraig di-gred wedi ei sancteiddio trwy'r gŵr gredu. Fel arall, byddai eich plant yn aflan, ond yn lle hynny maent yn sanctaidd.
7:15 Ond os bydd y unbeliever yn gadael, gadael iddo ymadael. Ar gyfer brawd neu chwaer na all fod yn ddarostyngedig i caethiwed yn y modd hwn. Y mae Duw wedi ein galw i heddwch.
7:16 A sut ydych chi'n gwybod, Gwraig, a fyddwch yn cadw eich gwr? Neu sut ydych chi'n gwybod, gwr, a fyddwch yn cadw eich gwraig?
7:17 Fodd bynnag, bydded i bob un daith yn union fel yr Arglwydd wedi dosbarthu iddo, pob un yn union fel mae Duw wedi ei alw. Ac fel hyn yn gwneud i mi addysgu yn yr holl eglwysi.
7:18 A oes unrhyw ddyn enwaedu ei alw? Gadewch iddo beidio talu ei enwaediad. A oes unrhyw dyn dienwaededig ei alw? Gadewch Ni iddo enwaedu.
7:19 Enwaediad yn ddim, a dienwaediad yn ddim byd; dim ond i gadw at y gorchmynion Duw.
7:20 Gadewch i bob un aros yn yr un alwedigaeth yr oedd iddo gael ei alw.
7:21 Ydych chi'n was sydd wedi cael ei alw? Peidiwch â bod yn poeni am y peth. Ond os ydych chi erioed wedi cael y gallu i fod yn rhad ac am ddim, wneud defnydd ohono.
7:22 Ar gyfer unrhyw was sydd wedi'i alw yn yr Arglwydd yn rhad ac am ddim yn yr Arglwydd. Yn yr un modd, unrhyw berson rhad ac am ddim sydd wedi cael ei alw yn was yng Nghrist.
7:23 Rydych wedi cael eu prynu gyda phris. Peidiwch â bod yn barod i fod yn weision dynion.
7:24 Brothers, bydded i bob un, ym mha bynnag cyflwr y galwyd ef, aros yn y cyflwr gyda Duw.
7:25 Nawr, ymwneud forynion, Nid oes gennyf orchymyn gan yr Arglwydd. Ond yr wyf yn rhoi cyngor, fel un sydd wedi cael y drugaredd yr Arglwydd, fel ag i fod yn ffyddlon.
7:26 Felly, Rwy'n ystyried bod hyn yn dda, oherwydd y rheidrwydd presennol: ei bod yn dda i ddyn fod yn gyfryw ag yr wyf.
7:27 A ydych yn sicr o wraig? Peidiwch â cheisio ei ryddhau. A ydych yn rhydd o wraig? Peidiwch â cheisio gwraig.
7:28 Ond os ydych yn cymryd gwraig, nad ydych wedi pechu. Ac os yn forwyn wedi priodi, nid yw wedi pechu. Er hynny, fel y rhain yn cael y cystudd y cnawd. Ond byddwn yn eich sbâr o hyn.
7:29 Ac felly, mae hyn yn hyn yr wyf yn ei ddweud, brodyr: Mae'r amser yn brin. Yr hyn sy'n weddill ohono yn golygu bod: Dylai rhai sydd â gwragedd fod fel pe oedd ganddynt yr un;
7:30 a'r rhai sy'n wylo, fel pe nad oeddent yn wylo; a'r rhai sy'n llawenhau, fel pe na baent yn llawenhau; a'r rhai sy'n prynu, fel pe baent yn meddu dim byd;
7:31 a'r rhai sy'n defnyddio'r pethau y byd hwn, fel pe nad oeddent yn eu defnyddio. Ar gyfer y ffigur y byd hwn yn mynd heibio i ffwrdd.
7:32 Ond byddai'n well gen i chi fod heb boeni. Pwy bynnag yw heb wraig yn poeni am y pethau yr Arglwydd, o ran sut y gall blesio Duw.
7:33 Ond pwy bynnag yw gyda gwraig yn poeni am y pethau y byd, o ran sut y gall os gwelwch yn dda ei wraig. Ac felly, mae'n ei rhannu.
7:34 A'r wraig di-briod a'r forwyn yn meddwl am y pethau sydd yn yr Arglwydd, fel y gall hi fod yn sanctaidd yn y corff ac yn ysbryd. Ond mae hi sy'n briod yn meddwl am y pethau sydd yn y byd, o ran sut y gall hi os gwelwch yn dda ei gŵr.
7:35 Ymhellach, Wyf yn dweud hyn er eich lles eich hun, nid er mwyn bwrw magl dros chi, ond tuag beth bynnag sy'n onest ac efallai beth bynnag yn rhoi i chi y gallu i fod heb rwystr, fel ag i addoli'r Arglwydd.
7:36 Ond os oes rhywun yn ystyried ei hun i ymddangos yn gywilyddus, yn ymwneud yn forwyn sydd o oedran oedolion, ac felly dylai fod, caiff wneud wrth iddo ewyllysiau. Os bydd yn priodi hi, nid yw'n bechu.
7:37 Ond os yw wedi penderfynu yn gadarn yn ei galon, ac nid oes ganddo unrhyw rwymedigaeth, ond dim ond y grym ei ewyllys rydd, ac os yw wedi barnu hyn yn ei galon, i adael iddi barhau i fod yn forwyn, mae'n ei wneud yn dda.
7:38 Ac felly, ef sy'n ymuno gyda'i forwyn yn priodas yn gwneud yn dda, ac efe nad yw'n ymuno â hi yn gwneud yn well.
7:39 Mae menyw yn rhwym dan y gyfraith am gyhyd ag y ei gŵr yn byw. Ond os ei gwr wedi marw, ei bod yn rhad ac am ddim. Efallai ei briodi pwy bynnag hi yn dymuno, ond dim ond yn yr Arglwydd.
7:40 Ond bydd hi'n fwy bendithio, os bydd hi'n parhau i fod yn y cyflwr, yn unol â fy nghyngor. Ac yr wyf yn meddwl fy mod, hefyd, gael Ysbryd Duw.

1 Corinthiaid 8

8:1 Nawr am y pethau hynny sy'n cael eu haberthu i eilunod: rydym yn gwybod ein bod i gyd yn meddu ar wybodaeth. Gwybodaeth bwff i fyny, ond elusen yn adeiladu i fyny.
8:2 Ond os oes unrhyw un yn ystyried ei hun i gwybod unrhyw beth, Nid yw'n gwybod eto yn y ffordd y dylai fod yn gwybod.
8:3 Am os oes unrhyw un yn caru Duw, mae'n cael ei adnabod ganddo.
8:4 Ond wrth i'r bwydydd sydd wedi'u immolated i eilunod, gwyddom fod eilun yn y byd yn ddim, ac nad oes unrhyw un yn Dduw, ac eithrio One.
8:5 Ar gyfer er bod pethau sy'n cael eu galw'n dduwiau, boed yn y nef neu ar y ddaear, (os bydd un hyd yn oed yn ystyried bod yna lawer o dduwiau a llawer o arglwyddi)
8:6 ac eto yr ydym yn gwybod mai dim ond un Duw, y Tad, oddi wrth bwy pob peth yn, ac yn yr hwn yr ydym yn, ac un Arglwydd Iesu Grist, y bydd pob peth yn, a chan bwy ydym ni.
8:7 Ond nid yw gwybodaeth yn bawb. I rai pobl, hyd yn oed nawr, gyda chaniatâd i eilun, bwyta beth sydd wedi ei aberthu i eilun. A'u cydwybod, yn fethedig, yn dod yn llygredig.
8:8 Eto i gyd nad yw bwyd yn canmol ni i Dduw. Canys os ydym yn ei fwyta, ni fydd gennym fwy o, ac os nad ydym yn bwyta, ni fydd gennym lai.
8:9 Ond byddwch yn ofalus i beidio â gadael i'ch rhyddid dod yn achos o bechod i'r rhai sydd yn wan.
8:10 Am os oes unrhyw un yn gweld rhywun gyda gwybodaeth yn eistedd i lawr i fwyta mewn eilunaddoliaeth, Ni fydd ei gydwybod ei hun, yn fethedig, cael eu print trwm i fwyta beth sydd wedi ei aberthu i eilunod?
8:11 A dylai brawd methedig derfydd gan eich gwybodaeth, hyd yn oed er y bu Crist farw drosto?
8:12 Felly pan fyddwch yn pechu yn y ffordd hon yn erbyn y brodyr, ac rydych yn niweidio eu cydwybod wan, yna rydych yn pechu yn erbyn Crist.
8:13 Oherwydd hyn, os yw bwyd yn arwain fy mrawd i bechod, Ni fyddaf byth yn bwyta cig, rhag i mi arwain fy mrawd i bechod.

1 Corinthiaid 9

9:1 Ydw i'n Nid yw rhad ac am ddim? Ydw Nid wyf yn Apostol? Nid wyf wedi gweld Nghrist Iesu ein Harglwydd? A ydych yn Nid yw fy ngwaith yn yr Arglwydd?
9:2 Ac os nad wyf yn Apostol i eraill, ac eto yr wyf i chwi. Ar gyfer eich bod yn sêl fy apostoliaeth yn yr Arglwydd.
9:3 Mae fy amddiffyniad gyda'r rhai sy'n holi mi yw hwn:
9:4 A oes gennym oes ganddynt yr awdurdod i fwyta ac i yfed?
9:5 A oes gennym oes ganddynt yr awdurdod i deithio o gwmpas gyda menyw sydd yn chwaer, yn union fel y gwna yr Apostolion eraill, a'r brodyr yr Arglwydd, a Ceffas?
9:6 Neu a yw'n dim ond fy hun a Barnabas nad oes ganddynt yr awdurdod i weithredu yn y modd hwn?
9:7 Pwy sydd erioed wedi gwasanaethu fel milwr ac yn talu ei gyflog ei hun? Pwy sy'n plannu gwinllan, ac nid yw'n bwyta o'i gynnyrch? Pwy sy'n dir pori braidd ac nid yw'n yfed o laeth y praidd?
9:8 Ydw i'n dweud pethau hyn yn ôl i ddyn? Neu mae'r gyfraith hefyd yn dweud nad y pethau hyn?
9:9 Oherwydd y mae'n ysgrifenedig yng nghyfraith Moses: "Nid wyt i rhwymo ceg ych, er ei bod yn troedio'r allan y grawn. "A yw Duw yn fan hyn ymwneud â'r ychen?
9:10 Neu a yw ei fod yn dweud hyn, yn wir, er ein mwyn? Ysgrifennwyd y pethau hyn yn benodol i ni, oherwydd ei fod yn erydr, ddylai i aredig mewn gobaith, ac efe a threshes, hefyd, yn y gobaith o dderbyn y cynnyrch.
9:11 Os ydym wedi hau pethau ysbrydol mewn chi, ei bod yn bwysig os ydym yn cynaeafu gan eich pethau bydol?
9:12 Os yw eraill yn rhannu mewn awdurdod hon arnoch, pam ydym ni heb fod yn fwy o dan y teitl? Ac eto, nid ydym wedi defnyddio'r awdurdod hwn. Yn lle hynny, rydym yn dwyn yr holl bethau, rhag i ni roi unrhyw rwystr i Efengyl Crist.
9:13 A ydych yn gwybod bod y rhai sy'n gweithio yn y lle sanctaidd bwyta'r pethau sydd ar y lle sanctaidd, a bod y rhai sy'n gwasanaethu wrth yr allor hefyd yn rhannu gyda'r allor?
9:14 Felly, hefyd, y mae'r Arglwydd ordeiniwyd y dylai y rhai sy'n cyhoeddi Efengyl yn byw gan yr Efengyl.
9:15 Eto rwyf wedi defnyddio yr un o'r pethau hyn. Ac nid wyf wedi ysgrifennu fel y gall y pethau hyn yn cael ei wneud i mi. Canys gwell i mi farw, yn hytrach na gadael i unrhyw un wagio fy ngogoniant.
9:16 Oherwydd os wyf yn pregethu'r Efengyl, Nid yw'n gogoniant i mi. Am rhwymedigaeth wedi'i osod arnaf. A gwae i mi, os nad wyf yn pregethu'r Efengyl.
9:17 Oherwydd os wyf yn gwneud hyn yn barod, Mae gen i wobr. Ond os wyf yn gwneud hyn yn anfoddog, fod goddefeb wedi'i chaniatáu i mi.
9:18 a beth, Yna,, fyddai fy gwobr? Felly, wrth bregethu Efengyl, dylwn i roi'r Efengyl heb gymryd, fel y gall nad wyf gamddefnyddio fy awdurdod yn yr Efengyl.
9:19 Am pan oeddwn yn ddyn rhydd i bawb, Yr wyf yn gwneud fy hun y was i bawb, fel y gallwn ennill yr holl mwy.
9:20 Ac felly, i'r Iddewon, Deuthum fel Iddew, fel y gallwn ennill yr Iddewon.
9:21 I'r rhai sydd o dan y gyfraith, Deuthum fel pe bawn dan y gyfraith, (er nad oeddwn i dan y gyfraith) fel y gallai fy mod yn ennill y rhai a oedd o dan y gyfraith. I'r rhai a oedd heb y gyfraith, Deuthum fel pe bawn heb y gyfraith, (er nad oeddwn i heb y gyfraith Duw, bod yn y gyfraith Crist) fel y gallai fy mod yn ennill y rhai a oedd heb y gyfraith.
9:22 I'r gwan, Deuthum yn wan, fel y gallwn ennill y gwan. i gyd, Deuthum i gyd, fel y gallai fy mod yn arbed yr holl.
9:23 Ac yr wyf yn gwneud popeth er mwyn yr Efengyl, fel y gall byddaf yn dod yn ei bartner.
9:24 Onid ydych yn gwybod bod, o'r rhai sy'n rhedeg mewn ras, pob un ohonynt, yn sicr, yn rhedwyr, ond dim ond un yn cyflawni'r wobr. Yn yr un modd, mae'n rhaid i chi redeg, fel y gallwch chi gyflawni.
9:25 Ac un sy'n cystadlu mewn cystadleuaeth ymatal rhag yr holl bethau. Ac maent yn gwneud hyn, wrth gwrs, fel y gallant gyflawni goron llygradwy. Ond rydym yn gwneud hyn, fel y gallwn gyflawni'r hyn yn anllygredig.
9:26 Ac felly yr wyf yn rhedeg, ond nid gyda ansicrwydd. Ac felly yr wyf yn ymladd, ond nid gan ffustio yn yr awyr.
9:27 Yn lle hynny, Rwy'n cosbi fy nghorff, er mwyn ailgyfeirio i mewn caethiwed. Fel arall, Efallai fy mod yn pregethu i eraill, ond yn dod i fy hun yn outcast.

1 Corinthiaid 10

10:1 Am nad wyf am i chi fod yn anwybodus, brodyr, fod ein tadau i gyd fod dan y cwmwl, ac maent i gyd yn mynd ar draws y mor.
10:2 Ac yn Moses, maent i gyd yn cael eu bedyddio, yn y cwmwl ac yn y môr.
10:3 Ac maent i gyd yn bwyta o'r un bwyd ysbrydol.
10:4 Ac maent i gyd yn yfed o'r un ddiod ysbrydol. Ac felly, maent i gyd yn yfed o'r graig ysbrydol sy'n ceisio i'w cael; a bod y graig oedd Crist.
10:5 Ond gyda y rhan fwyaf ohonynt, Nid oedd Duw yn dda falch. Am eu bod yn taro i lawr yn yr anialwch.
10:6 Nawr pethau hyn yn cael eu gwneud fel enghraifft i ni, fel y gallai nad ydym yn dymuno pethau drwg, yn union fel y maent yn dymuno.
10:7 Ac felly, nid ydynt yn cymryd rhan mewn eilunaddoliaeth, fel y mae rhai ohonynt yn gwneud, yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "Eisteddodd y bobl i fwyta ac yfed, ac yna maent yn codi i fyny i ddifyrru eu hunain. "
10:8 A gadewch i ni beidio buteinio, fel y mae rhai ohonynt yn fornicated, ac felly mil dau ddeg tri syrthiodd ar un diwrnod.
10:9 A gadewch i ni beidio temtio Crist, fel y mae rhai ohonynt yn temtio, ac felly maent yn difethwyd gan seirff.
10:10 Ac ni ddylech grwgnach, fel y mae rhai ohonynt yn grwgnach, ac felly maent yn difethwyd gan y Dinistrydd.
10:11 Nawr holl bethau hyn ddigwyddodd iddynt fel enghraifft, ac felly maent wedi cael eu hysgrifennu ar gyfer ein cywiro, oherwydd bod yr oes terfynol wedi gostwng arnom.
10:12 Ac felly, pwy bynnag ystyried ei hun i fod yn sefyll, gadael iddo fod yn ofalus i beidio â syrthio.
10:13 Ni ddylai demtasiwn cymryd gafael ar chi, heblaw yr hyn sy'n dynol. Y mae Duw yn ffyddlon, ac ni fydd yn caniatáu i chi gael eich temtio y tu hwnt i'ch gallu. Yn lle hynny, bydd yn effeithio ar ei Providence, hyd yn oed yn ystod y demtasiwn, fel y byddwch yn gallu dwyn hi.
10:14 Oherwydd hyn, mwyaf annwyl y pwll, ffoi rhag y addoli eilunod.
10:15 Gan fy mod yn siarad â'r rhai sy'n ddoeth, barnu hyn yr wyf yn ei ddweud am eich hunain.
10:16 Mae paned o bendith yr ydym yn bendithio, Nid yw'n cymundeb yn y Gwaed Crist? A'r bara yr ydym yn torri, Nid yw'n cymryd rhan yn y Corff yr Arglwydd?
10:17 Trwy'r un bara, rydym yn, er bod llawer, yn un corff: pob un ohonom sydd yn gyfranogion o'r un bara.
10:18 Ystyriwch Israel, yn ôl y cnawd. Onid y rhai sy'n bwyta o'r ebyrth yn gyfranogion o'r allor?
10:19 Beth yw nesaf? Dylwn ddweud bod yr hyn a immolated i eilunod yn rhywbeth? Neu fod y Idol unrhyw beth?
10:20 Ond mae'r pethau y mae'r Cenhedloedd immolate, maent immolate i gythreuliaid, ac nid i Dduw. Ac nid wyf am i chi i ddod yn gyfranogion â gythreuliaid.
10:21 Ni allwch yfed cwpan yr Arglwydd, ac y cwpan o gythreuliaid. Ni allwch fod yn gyfranogion o fwrdd yr Arglwydd, a gyfranogion o fwrdd cythreuliaid.
10:22 Neu a ddylem ysgogi yr Arglwydd i genfigen? A ydym yn gryfach nag ef? Mae pob yn gyfreithlon i mi, ond nid yw pob yn hwylus.
10:23 Mae pob yn gyfreithlon i mi, ond nid yw pob yn adeiladaeth.
10:24 Gadewch oes neb yn ceisio ar gyfer ei hun, ond i eraill.
10:25 Beth bynnag yn cael ei werthu yn y farchnad, efallai y byddwch yn ei fwyta, heb ofyn cwestiynau er mwyn cydwybod.
10:26 "Mae'r ddaear a'i holl gyflawnder yn perthyn i'r Arglwydd."
10:27 Os cewch eich gwahodd gan unrhyw anghredinwyr, ac rydych yn barod i fynd, efallai y byddwch yn ei fwyta beth bynnag ei ​​osod cyn i chi, heb ofyn cwestiynau er mwyn cydwybod.
10:28 Ond os oes unrhyw un yn dweud, "Mae hyn wedi cael ei aberthu i eilunod,"Peidiwch fwyta, er mwyn y yr un sy'n dweud wrthych, ac er mwyn cydwybod.
10:29 Ond yr wyf yn cyfeirio at y gydwybod y person arall, Nid i'ch un chi. Ar gyfer pam y dylai fy rhyddid yn cael eu barnu gan y gydwybod rhywun arall?
10:30 Os byddaf yn cymryd rhan mewn diolchgarwch, pam ddylwn i fod yn enllibiodd drosodd, ar gyfer yr wyf yn diolch?
10:31 Felly, p'un a ydych yn bwyta neu'n yfed, neu beth bynnag arall y gallwch ei wneud, gwneud popeth er gogoniant Duw.
10:32 Bod heb drosedd tuag at y Iddewon, a tuag at y Cenhedloedd, a thua'r Eglwys Dduw,
10:33 yn union fel yr wyf hefyd, ym mhob peth, os gwelwch yn dda i bawb, ddim yn chwilio am yr hyn sydd orau i mi fy hun, ond yr hyn sydd orau i lawer o bobl eraill, er mwyn iddynt gael eu hachub.

1 Corinthiaid 11

11:1 Byddwch yn efelychwyr ohonof, fel yr wyf finnau o Grist.
11:2 Nawr rwy'n canmol chi, brodyr, oherwydd eich bod yn ymwybodol o fi ym mhopeth, yn y fath fodd ag i ddal i fy praeseptau gan fy mod wedi rhoi i lawr i chi.
11:3 Felly, yr wyf am i chi wybod bod y pennaeth pob dyn yw Crist. Ond mae'r pennaeth fenyw yw dyn. Eto wirioneddol, y pennaeth Crist yw Duw.
11:4 Pob dyn yn gweddïo neu'n proffwydo gyda ei ben ei gynnwys gwarthus ei ben.
11:5 Ond pob gwraig yn gweddïo neu'n proffwydo gyda ei phen heb ei gynnwys gwarthus ei phen. Canys yr un fath ag os ei phen wedi ei heillio.
11:6 Felly, os nad yw menyw yn veiled, gadael ei gwallt yn cael ei dorri i ffwrdd. Yn wir, yna, os yw'n warthus i fenyw wedi ei gwallt torri i ffwrdd, neu gael ei phen eillio, Yna dylai gwmpasu ei phen.
11:7 Yn sicr, Ni ddylai dyn i dalu am ei ben, canys efe yw delwedd a gogoniant Duw. Ond wraig yn ogoniant dyn.
11:8 Ar gyfer dyn Nid yw o wraig, ond mae dynes o ddyn.
11:9 ac yn wir, Nid yw dyn yn ei greu ar gyfer merch, ond ddynes ei greu ar gyfer dyn.
11:10 Felly, merch dylai gael arwydd awdurdod ar ei phen, oherwydd y Angels.
11:11 Eto wirioneddol, Ni fyddai dyn yn bodoli heb fenyw, ac ni fyddai fenyw yn bodoli heb ddyn, yn yr Arglwydd.
11:12 Am ddim ond fel y daeth gwraig i fodolaeth o ddyn, felly hefyd mae dyn yn bodoli drwy fenyw. Ond mae pob peth yn dod o Dduw.
11:13 Barnwr i eich hunain. A yw'n briodol i wraig weddïo ar Dduw Dadorchuddio?
11:14 Nid yw'n hyd yn oed natur ei hun yn eich dysgu mai, yn wir, os bydd dyn yn tyfu ei gwallt hir, mae'n warth iddo?
11:15 Eto wirioneddol, os bydd menyw yn tyfu ei gwallt hir, ei fod yn ogoniant ar ei chyfer, oherwydd bod ei gwallt wedi ei roi iddi hi fel gorchudd.
11:16 Ond os oes unrhyw un sydd â meddwl i fod yn ddadleuol, nid oes gennym unrhyw arfer o'r fath, ac nid yw Eglwys Dduw.
11:17 Nawr rwy'n rhybuddio chi, heb ganmol, am hyn: eich bod yn ymgynnull gyda'i gilydd, ac nid er gwell, ond er gwaeth.
11:18 Yn gyntaf, yn wir, Rwy'n clywed bod pan fyddwch yn ymgynnull gyda'i gilydd yn yr eglwys, mae schisms yn eich plith. Ac yr wyf yn credu bod hyn, yn rhannol.
11:19 Am rhaid hefyd cael heresïau, fel y gall y rhai sydd wedi cael eu profi yn cael ei wneud yn amlwg yn eich plith.
11:20 Ac felly, pan fyddwch yn ymgynnull gyda'i gilydd fel un, nid yw bellach yn er mwyn bwyta swper yr Arglwydd.
11:21 Ar gyfer pob un yn cymryd ei swper ei hun yn gyntaf i fwyta. Ac o ganlyniad, un person yn llwglyd, tra bod un arall yn feddw.
11:22 Onid ydych yn cael tai, lle i fwyta ac yfed? Neu a oes gennych chi dirmyg o'r fath ar gyfer Eglwys Dduw y byddech yn drysu rhai nad oes ganddynt dirmyg o'r fath? Beth ddylwn i ei ddweud wrthych? A ddylwn i canmol chi? Nid wyf yn ydych yn canmol yn hyn.
11:23 I gefais gan yr Arglwydd yr hyn yr wyf hefyd wedi darparu i chi: fod yr Arglwydd Iesu, ar yr un noson ei fod yn trosglwyddo, Cymerodd fara,
11:24 a rhoi diolch, fe'i torrodd, a dywedodd: "Cymerwch a bwyta. Hwn yw fy nghorff, a fydd yn cael ei roi i fyny ar eich cyfer. Gwnewch hyn er cof amdanaf. "
11:25 yn yr un modd hefyd, y cwpan, ar ôl iddo fwyta swper, gan ddweud: "Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch hyn, mor aml ag y byddwch yn ei yfed, er cof amdanaf. "
11:26 Ar gyfer pryd bynnag y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, byddwch yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd, nes iddo ddychwelyd.
11:27 Ac felly, pwy bynnag sy'n bwyta bara hwn, neu ddiodydd o gwpan yr Arglwydd, annheilwng, yn agored o'r corff a gwaed yr Arglwydd.
11:28 Ond gadewch dyn yn archwilio ei hun, ac, yn y modd hwn, gadael iddo fwyta o'r bara, a diod o hynny cwpan.
11:29 Ar gyfer pwy bynnag sy'n bwyta a diodydd annheilwng, bwyta ac yn yfed dedfryd yn erbyn ei hun, Nid deallus iddo fod corff yr Arglwydd.
11:30 Fel canlyniad, mae llawer yn wan ac yn eich plith yn glaf, ac mae llawer wedi syrthio i gysgu.
11:31 Ond os ydym ni ein hunain yn chwaethus, Yna, yn sicr ni fyddem yn cael eu barnu.
11:32 Eto pan fyddwn yn barnu, rydym yn cael eu cywiro gan yr Arglwydd, fel na efallai y byddwn yn cael eu condemnio ynghyd â byd hwn.
11:33 Ac felly, fy mrodyr, pan fyddwch yn ymgynnull gyda'i gilydd i fwyta, yn astud ar ei gilydd.
11:34 Os oes unrhyw un eisiau bwyd, gadael iddo fwyta gartref, fel y efallai na fyddwch yn ymgynnull ynghyd at farn. O ran y gweddill, Byddaf yn gosod mewn trefn pan fyddaf yn cyrraedd.

1 Corinthiaid 12

12:1 Nawr am y pethau ysbrydol, Dydw i ddim am i chi fod yn anwybodus, brodyr.
12:2 Rydych yn gwybod bod pan oeddech Cenhedloedd, chi gysylltu eilunod mud, gwneud yr hyn yr ydych yn cael eu harwain i wneud.
12:3 Oherwydd hyn, Byddai gennyf eich bod yn gwybod nad oes neb yn siarad yn yr Ysbryd Duw utters yn felltith yn erbyn Iesu. Ac nid oes neb yn gallu dweud bod Iesu yn Arglwydd, ac eithrio yn yr Ysbryd Glân.
12:4 Yn wir, mae grasusau amrywiol, ond yr un Ysbryd.
12:5 Ac mae gweinidogaethau amrywiol, ond yr un Arglwydd.
12:6 Ac mae gwaith amrywiol, ond yr un Duw, sy'n gweithio popeth yn bawb.
12:7 Fodd bynnag, eglurhad yr Ysbryd a roddir i bob un tuag at yr hyn yn fuddiol.
12:8 Yn sicr, i un, trwy'r Ysbryd, yn cael ei roi geiriau o ddoethineb; ond i un arall, yn ôl yr un Ysbryd, eiriau gwybodaeth;
12:9 i un arall, yn yr un Ysbryd, ffydd; i un arall, yn y un Ysbryd, y rhodd o iachau;
12:10 i un arall, gwaith gwyrthiol; i un arall, proffwydoliaeth; i un arall, y ddirnadaeth o wirodydd; i un arall, gwahanol fathau o ieithoedd; i un arall, dehongli geiriau.
12:11 Ond mae un ac un Ysbryd yn gweithio holl bethau hyn, dosbarthu i bob un yn ôl ei ewyllys.
12:12 Oherwydd fel y mae'r corff yn un, ac mae ganddo lawer o rannau eto, fel bod yr holl rannau o'r corff, er eu bod yn llawer, Dim ond un corff. Felly y mae Crist hefyd.
12:13 ac yn wir, mewn un Ysbryd, roeddem i gyd ein bedyddio i un corff, boed yn Iddewon neu Cenhedloedd, boed gwas neu am ddim. Ac rydym i gyd yn yfed yn y un Ysbryd.
12:14 Ar gyfer y corff, hefyd, Nid yw un rhan, ond mae llawer.
12:15 Os bydd y droed yn dweud, "Gan nad wyf yn y llaw, Nid wyf o'r corff,"Byddai yna ni fydd y corff?
12:16 Ac os bydd y glust yn ei ddweud, "Gan nad wyf yn y llygad, Nid wyf o'r corff,"Byddai yna ni fydd y corff?
12:17 Os bydd y corff cyfan yn y llygad, sut y byddai'n clywed? Pe bai'r cyfan yn clywed, sut y byddai'n arogli?
12:18 Ond yn lle hynny, Mae Duw wedi gosod y rhannau, pob un ohonynt, yn y corff, yn union fel y mae wedi falch iddo.
12:19 Felly, os ydynt i gyd yn un rhan, sut y byddai'n corff?
12:20 Ond yn lle hynny, mae llawer o rannau, yn wir, ac eto un corff.
12:21 Ac ni all y llygad ddweud wrth y llaw, "Nid oes gennyf unrhyw angen am eich gwaith." Ac eto, Ni all y pennaeth ddweud wrth y traed, "Rydych yn o unrhyw ddefnydd i mi."
12:22 A dweud y gwir, gymaint yn fwy angenrheidiol yn rhannau hynny o'r corff sy'n ymddangos yn wannach.
12:23 Ac er ein bod yn ystyried rhai rhannau o'r corff i fod yn llai bonheddig, rydym yn amgylchynu y rhain gydag urddas fwy niferus, ac felly, rhannau hynny sy'n cael eu pen llai daclus i fyny gyda pharch fwy niferus.
12:24 Fodd bynnag, mae ein rhannau weddus yn cael unrhyw angen o'r fath, Ers Duw wedi dymheru y corff at ei gilydd, dosbarthu'r anrhydedd yn fwy niferus i'r hyn sydd â'r angen,
12:25 fel y gallai fod unrhyw ymraniad yn y corff, ond yn hytrach rannau gallai eu hunain yn cymryd gofal o'i gilydd.
12:26 Ac felly, os bydd un aelod yn dioddef unrhyw beth, yr holl rannau yn dioddef gydag ef. Neu, os bydd un rhan yn canfod gogoniant, yr holl rannau lawenhau gydag ef.
12:27 Nawr eich bod yn gorff Crist, a rhannau fel unrhyw ran.
12:28 ac yn wir, Duw wedi sefydlu trefn benodol yn yr Eglwys: Apostolion cyntaf, ail Prophets, trydydd athrawon, wyrth-weithwyr nesaf, ac yna ras iachau, o helpu pobl eraill, o lywodraethu, o wahanol fathau o ieithoedd, ac o ddehongli geiriau.
12:29 A yw'r holl Apostolion? A yw'r holl Prophets? A yw'r holl athrawon?
12:30 A yw'r holl weithwyr o wyrthiau? A oes gan bob un ohonom y gras o iachau? A yw pawb yn llefaru â thafodau? A yw pob dehongli?
12:31 Ond byddwch yn selog i'r charisms gwell. Ac yr wyf yn datgelu i chi yn ffordd hyd yn oed mwy rhagorol.

1 Corinthiaid 13

13:1 Pe bawn yn siarad yn yr iaith o ddynion, neu o Angels, eto nid rhaid i elusen, Byddwn yn hoffi cloch clanging neu symbal chwilfriwio.
13:2 Ac os oes gennyf broffwydoliaeth, ac yn dysgu pob dirgelwch, a chael yr holl wybodaeth, ac yn meddu ar yr holl ffydd, er mwyn i mi symud mynyddoedd, eto nid rhaid i elusen, yna yr wyf yn ddim byd.
13:3 Ac os wyf yn dosbarthu fy holl nwyddau er mwyn bwydo i'r tlawd, ac os byddaf yn llaw dros fy nghorff i gael eu llosgi, eto nid rhaid i elusen, mae'n cynnig dim byd i mi.
13:4 Elusen yn amyneddgar, yn fath. Nid yw Elusennau yn eiddigeddus, nid yw'n gweithredu'n anghywir, Nid ei chwyddo.
13:5 Nid yw elusen yn uchelgeisiol, nid yw'n ceisio ar gyfer ei hun, Nid yw ennyn i ddig, dyfeisio dim drwg.
13:6 Nid yw Elusennau yn llawen ynot anwiredd, ond yn llawenhau mewn gwirionedd.
13:7 Elusen yn dioddef pob, Cred pob, yn gobeithio i gyd, endures pob.
13:8 byth yn Elusen yn rhwygo i ffwrdd, hyd yn oed os proffwydoliaethau basio i ffwrdd, neu ieithoedd yn dod i ben, neu wybodaeth yn cael ei ddinistrio.
13:9 Am ein bod yn gwybod dim ond yn rhannol, ac yr ydym yn proffwydo dim ond yn rhannol.
13:10 Ond pan fydd y perffaith yn cyrraedd, amherffaith yn mynd i ffwrdd.
13:11 Pan oeddwn yn blentyn, Siaradais fel plentyn, Rwyf yn deall fel plentyn, Roeddwn i'n meddwl fel plentyn. Ond pan ddeuthum yn ddyn, Yr wyf yn rhoi o'r neilltu y pethau plentyn.
13:12 Nawr rydym yn gweld trwy ddrych tywyll. Ond yna byddwn yn gweld wyneb yn wyneb. Nawr rwy'n gwybod yn rhannol, ond yna byddaf yn gwybod, hyd yn oed gan fy mod yn hysbys.
13:13 Ond am nawr, tri hyn yn parhau: ffydd, gobeithio, ac elusen. Ac mae'r mwyaf o'r rhain yw elusen.

1 Corinthiaid 14

14:1 Mynd ar drywydd elusen. Byddwch yn selog am bethau ysbrydol, ond dim ond fel y gallwch chi proffwydo.
14:2 Ar gyfer pwy bynnag yn siarad mewn tafodau, Nid yn siarad â dynion, ond i Dduw. Am nad oes neb yn deall. Eto i gyd gan yr Ysbryd, mae'n siarad dirgelion.
14:3 Ond pwy bynnag prophesies yn siarad â dynion am adeiladaeth a anogaeth a gysur.
14:4 Pwy bynnag fydd yn siarad mewn tafodau edifies hun. Ond pwy bynnag prophesies edifies yr Eglwys.
14:5 Nawr rwyf am i chi i gyd i siarad mewn tafodau, ond yn fwy felly i broffwydo. Canys efe sydd prophesies yn fwy nag ef sy'n siarad mewn tafodau, oni bai efallai ei fod yn dehongli, fel y gall yr Eglwys yn derbyn adeiladaeth.
14:6 Ond yn awr, brodyr, pe bawn yn dod atoch yn siarad mewn tafodau, sut y byddai o fudd i chi, oni bai yn lle hynny yr wyf yn siarad â chi yn ddatguddiad, neu mewn gwybodaeth, neu mewn broffwydoliaeth, neu mewn athrawiaeth?
14:7 Mae hyd yn oed y pethau hynny sydd heb enaid yn gallu gwneud synau, a yw'n gwynt neu offeryn llinynnol. Ond oni bai eu bod yn cyflwyno gwahaniaeth o fewn y synau, sut y bydd yn cael ei adnabod sydd yn dod o'r bibell ac sydd o'r llinyn?
14:8 Er enghraifft,, os yw'r utgorn gwneud sŵn ansicr, a fyddai'n baratoi ei hun ar gyfer y frwydr?
14:9 Felly y mae gyda chi hefyd, am oni bai eich bod utter â'r tafod yn araith plaen, sut y bydd yn cael ei adnabod yr hyn a ddywedir? Am hynny y byddech yn siarad i mewn i'r awyr.
14:10 Ystyriwch bod yna gymaint o wahanol fathau o ieithoedd yn y byd hwn, ac eto nid oes yr un heb lais.
14:11 Felly, os nad wyf yn deall natur y llais, Yna, byddaf yn debyg yn estron i'r un gyda phwy yr wyf yn siarad; ac ef sy'n siarad yn debyg i estron i mi.
14:12 Felly y mae gyda chi hefyd. Ac ers i chi yn selog dros yr hyn sy'n ysbrydol, ceisio adeiladaeth yr Eglwys, fel y gallwch chi digonedd.
14:13 Am y rheswm hwn, hefyd, pwy bynnag yn siarad mewn tafodau, gadael iddo weddïo dros y dehongliad.
14:14 Felly, os byddaf yn gweddïo mewn tafodau, fy ysbryd yn gweddïo, ond mae fy meddwl yn ddi ffrwythau.
14:15 Beth yw nesaf? dylwn weddïo ag ysbryd, a hefyd gweddïo gyda'r meddwl. dylwn ganu salmau ag ysbryd, a hefyd yn adrodd Salmau gyda'r meddwl.
14:16 Fel arall, os ydych wedi bendithio dim ond ag ysbryd, sut y gall rhywun, mewn cyflwr o anwybodaeth, ychwanegu "Amen" i'r dy fendith? Am nad yw'n gwybod beth yr ydych yn ei ddweud.
14:17 Yn yr achos hwn, yn sicr, rydych yn diolch yn dda, ond nad yw'r person arall ei adeiladu.
14:18 Yr wyf yn diolch i Dduw fy mod yn siarad â thafodau i chi i gyd.
14:19 Ond yn yr Eglwys, Mae'n well gen i siarad pum gair o fy meddwl, fel y gallaf hyfforddi eraill hefyd, yn hytrach na deng mil o eiriau mewn tafodau.
14:20 Brothers, Nid oes dewis cael meddyliau plant. Yn lle hynny, yn rhad ac am falais fel babanod, ond byddwch yn aeddfed yn eich meddyliau.
14:21 Cafodd ei ysgrifennu yn y gyfraith: "Byddaf yn siarad wrth y bobl hyn â thafodau eraill a gwefusau eraill, a hyd yn oed felly, ni fyddant yn gwrando i mi, medd yr Arglwydd. "
14:22 Ac felly, tafodau yn arwydd, nid i gredinwyr, ond ar gyfer anghredinwyr; ac nid prophwydoliaethau ar gyfer anghredinwyr, ond i gredinwyr.
14:23 Os hynny, Roedd yr Eglwys gyfan i gasglu at ei gilydd fel un, ac os yw pob yn siarad â thafodau, ac yna pobl anwybodus neu anghrediniol oedd i fynd i mewn, Byddai oni ddywedant eich bod yn wallgof?
14:24 Ond os bydd pawb prophesies, ac un sy'n anwybodus neu'n anghrediniol yn mynd i mewn, efallai ei fod yn argyhoeddi gan ei fod i gyd, oherwydd ei fod yn deall y cyfan.
14:25 Cyfrinachau ei galon, yna yn cael eu gwneud amlwg. Ac felly, gostwng i ei wyneb, byddai'n addoli Duw, datgan fod Duw yn wirioneddol yn eich plith.
14:26 Beth yw nesaf, brodyr? Pan fyddwch yn casglu at ei gilydd, Gall pob un ohonoch yn cael salm, neu athrawiaeth, neu yn agoriad llygad, neu iaith, neu ddehongliad, ond gadewch popeth yn cael ei wneud ar gyfer adeiladaeth.
14:27 Os oes unrhyw un yn siarad mewn tafodau, gadewch i fod dim ond dau, neu dri ar y mwyaf, ac yna yn ei dro, a gadael i rywun ddehongli.
14:28 Ond os nad oes unrhyw un i ddehongli, dylai aros yn dawel yn yr eglwys, Yna, gall ef siarad pan ei fod yn ei ben ei hun gyda Duw.
14:29 A gadewch y proffwydi yn siarad, dau neu dri, a gadael y gweddill dirnad.
14:30 Ond wedyn, os oes rhywbeth yn cael ei ddatgelu i un arall sy'n eistedd, gadael i'r un cyntaf yn dod yn dawel.
14:31 I chi i gyd yn gallu broffwydo un ar y tro, fel y gall yr holl ddysgu a gall pob un yn cael eu hannog.
14:32 Ar gyfer y ysbrydion y proffwydi yn ddarostyngedig i'r proffwydi.
14:33 Ac nid yw Duw o anghytuno, ond o heddwch, union fel yr wyf hefyd yn dysgu yn yr holl eglwysi y saint.
14:34 Dylai menywod fod yn ddistaw yn yr eglwysi. I ni chaniateir iddynt siarad; ond yn lle hynny, dylent fod yn eilradd, fel y mae'r gyfraith hefyd yn dweud.
14:35 Ac os ydynt am ddysgu unrhyw beth, gadael iddynt ofyn i'w gwŷr gartref. Canys y mae yn warthus i fenyw i siarad yn yr eglwys.
14:36 felly nawr, oedd y Gair Duw yn symud ymlaen oddi wrthych? Neu a oedd ei anfon i chi ei ben ei hun?
14:37 Os bydd unrhyw un yn ymddangos i fod yn broffwyd neu berson ysbrydol, dylai ddeall y pethau hyn yr wyf yn ysgrifennu atoch, fod y pethau hyn yn y gorchmynion yr Arglwydd.
14:38 Os nad yw rhywun yn adnabod y pethau hyn, Ni ddylai gael ei gydnabod.
14:39 Ac felly, brodyr, bydd selog, i broffwydo, ac nid ydynt yn gwahardd siarad mewn tafodau.
14:40 Ond bydded popeth yn cael ei wneud yn barchus ac yn unol â'r drefn briodol.

1 Corinthiaid 15

15:1 Ac felly yr wyf rhoi gwybod i chi, brodyr, yr Efengyl a bregethais i chwi, yr ydych hefyd wedi derbyn, ac ar yr ydych yn sefyll.
15:2 Erbyn yr Efengyl, hefyd, ydych yn cael eu cadw, os ydych yn meddu ar y ddealltwriaeth bod bregethais i chwi, rhag ydych yn credu yn ofer.
15:3 Canys mi a rhoi i chi, Yn gyntaf, hyn yr wyf hefyd wedi derbyn: i Grist farw dros ein pechodau, yn ôl yr Ysgrythurau;
15:4 ac iddo gael ei gladdu; a'i fod yn codi unwaith eto ar y trydydd dydd, yn ôl yr Ysgrythurau;
15:5 a'i fod yn gweld gan Cephas, ac ar ôl hynny gan yr un ar ddeg.
15:6 Nesaf fe'i gwelwyd gan dros bum cant brodyr ar un adeg, llawer ohonynt yn parhau i fod, hyd yn oed at yr amser presennol, er bod rhai wedi huno.
15:7 Nesaf, fe'i gwelwyd gan James, yna gan yr holl Apostolion.
15:8 Ac yn olaf o'r holl, fe'i gwelwyd hefyd gan i mi, fel pe bawn yn rhywun a anwyd ar yr amser anghywir.
15:9 Oherwydd myfi yw'r lleiaf o'r Apostolion. Nid wyf fi'n deilwng i gael ei alw yn Apostol, oherwydd fy mod yn erlid Eglwys Dduw.
15:10 Ond, trwy ras Duw, Yr wyf yr hyn ydwyf. Ac nid ei ras ynof fi wedi bod yn wag, ers i mi wedi lafuriais yn helaethach na pob un ohonynt. Ac eto, nid yw'n wyf, ond gras Duw ynof.
15:11 Am a yw'n myfi ai hwy: felly yr ydym yn pregethu, ac felly eich bod wedi credu.
15:12 Yn awr, os Crist yn cael ei gyhoeddi, bod y cyfododd o feirw, sut y caiff ei bod rhai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw?
15:13 Oherwydd os nad oes atgyfodiad y meirw, yna nid Crist wedi codi.
15:14 Ac os nad yw Crist wedi codi, yna mae ein pregethu yn ddiwerth, a hefyd yw eich ffydd ddiwerth.
15:15 Yna, hefyd, byddem yn dod o hyd i fod yn dystion ffug o Dduw, oherwydd byddem wedi rhoi tystiolaeth yn erbyn Duw, gan ddweud ei fod wedi codi'r fyny Grist, pan nad oedd wedi ei gyfodi ef i fyny, os, yn wir, nid yw'r meirw yn codi eto.
15:16 Oherwydd os nad yw'r meirw yn codi eto, Yna, nid wedi Crist atgyfodedig eto.
15:17 Ond os nad yw Crist wedi codi, yna eich ffydd yn ofer; am y byddech yn dal i fod yn eich pechodau.
15:18 Yna, hefyd, byddai'r rhai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt.
15:19 Os oes gennym obaith yng Nghrist ar gyfer y bywyd hwn yn unig, Yna, rydym yn fwy diflas na holl ddynion.
15:20 Ond yn awr Crist wedi codi unwaith eto oddi wrth y meirw, fel y cyntaf-ffrwyth y rhai sy'n cysgu.
15:21 Am sicr, Daeth marwolaeth trwy ddyn. Ac felly, Daeth yr atgyfodiad y meirw trwy ddyn
15:22 Ac yn union fel yn Adda y mae pawb yn marw, felly hefyd yng Nghrist bydd yr holl dod yn fyw,
15:23 ond mae pob un yn ei drefn briodol: Crist, fel y cyntaf-ffrwythau, ac nesaf, y rhai sydd yn Crist, sydd wedi credu yn ei dyfodiad.
15:24 Wedyn yw diwedd, pryd bydd wedi trosglwyddo y deyrnas i Dduw y Tad, pryd bydd wedi gwacáu pob tywysogaeth, ac awdurdod, a phŵer.
15:25 Am ei bod yn angenrheidiol iddo deyrnasu, nes iddo wedi gosod ei holl elynion dan ei draed.
15:26 Yn olaf, bydd y farwolaeth gelyn a elwir yn cael ei ddinistrio. Am ei fod wedi dioddef bob peth dan ei draed. Ac er ei fod yn dweud,
15:27 "Mae'r holl bethau wedi bod yn destun iddo,"Heb os nad yw'n cynnwys yr un sydd wedi dioddef pob peth iddo.
15:28 A phryd y bydd pob peth wedi bod yn destun iddo, Yna, bydd hyd yn oed y Mab ei hun yn destun yr Un a dioddef pob peth iddo, fel y gallai Duw fydd oll yn oll.
15:29 Fel arall, beth fydd y rhai sy'n cael eu bedyddio ar gyfer yr do marw, os nad yw'r meirw yn codi eto o gwbl? Pam felly y maent yn cael eu bedyddio ar eu cyfer?
15:30 Pam hefyd yr ydym yn goddef treialon bob awr?
15:31 Daily byddaf farw, drwy gyfrwng eich brolio, brodyr: chi y mae gennyf yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.
15:32 Os, yn ôl i ddyn, Brwydrais gyda'r bwystfilod yn Effesus, sut y byddai hynny o fudd i mi, os nad yw'r meirw yn codi eto? "Gadewch inni fwyta ac yfed, ar gyfer yfory byddwn farw. "
15:33 Peidiwch â bod yn eu harwain ar gyfeiliorn. cyfathrebu Evil corrupts moesau da.
15:34 Byddwch yn wyliadwrus, 'ch jyst rhai, ac nid ydynt yn bod yn barod i bechod. Am bersonau penodol yn cael anwybodaeth o Dduw. Rwy'n dweud hyn i chi â pharch.
15:35 Ond efallai y bydd rhywun yn dweud, "Sut mae'r cynnydd meirw eto?"neu, "Pa fath o gorff y maent yn dychwelyd gyda?"
15:36 Pa mor ffôl! Yr hyn na ellir ei ddwyn yn ôl yn fyw i chi hau, oni bai ei fod yn marw yn gyntaf.
15:37 A'r hyn yr ydych yn hau nad yw'r corff a fydd yn y dyfodol, ond gronyn noeth, megis o wenith, neu o ryw rawn arall.
15:38 Y mae Duw yn rhoi ei gorff yn ôl ei ewyllys, ac yn ôl y corff priodol pob hedyn yn.
15:39 Nid yw pob cnawd yr un cnawd. Ond mae un yn wir o ddynion, un arall yn wir yn bwystfilod, un arall yw adar, ac un arall yw o bysgod.
15:40 hefyd, mae cyrff nefol a chyrff daearol. Ond tra bod yr un, yn sicr, mae gan y gogoniant y nefoedd, mae gan y llall gogoniant ddaear.
15:41 Mae un wedi disgleirdeb yr haul, un arall disgleirdeb y lleuad, ac un arall y disgleirdeb y sêr. Am hyd yn oed seren yn wahanol i seren yn disgleirdeb.
15:42 Felly mae hefyd yn y atgyfodiad y meirw. Beth sy'n cael ei hau yn llygredigaeth bydd yn codi i anllygredigaeth.
15:43 Beth sy'n cael ei hau yn amarch bydd yn codi i ogoniant. Beth sy'n cael ei hau yn wendid bydd yn codi i rym.
15:44 Beth sy'n cael ei hau â chorff anifail rhaid codi gyda chorff ysbrydol. Os oes corff anifail, mae yna hefyd un ysbrydol.
15:45 Yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig fod y dyn cyntaf, Adam, Gwnaed gyda enaid byw, felly y bydd Adda diwethaf yn cael ei wneud gydag ysbryd yn dod yn ôl yn fyw.
15:46 Felly beth yw, yn y dechrau, nid yw ysbrydol, ond anifeiliaid, nesaf yn dod yn ysbrydol.
15:47 Y dyn cyntaf, sef daearol, Roedd y ddaear; yr ail ddyn, yn nefol, Bydd y nefoedd.
15:48 pethau fel yn debyg i'r ddaear yn ddaearol; a phethau fel yn debyg y nefoedd yn nefol.
15:49 Ac felly, yn union fel yr ydym wedi gwneud y llun o'r hyn sydd daearol, gadewch i ni hefyd yn cario y ddelwedd o hyn sy'n nefol.
15:50 Yn awr yr wyf yn dweud hyn, brodyr, gan nad yw cig a gwaed yn gallu meddu ar y deyrnas Dduw; ni fydd yr hyn sy'n llwgr yn meddu yr hyn sy'n incorrupt.
15:51 Wele, Rwy'n dweud wrthych dirgelwch. Yn sicr, byddwn i gyd yn codi eto, ond ni fyddwn i gyd yn cael ei drawsnewid:
15:52 yn y munud, yn y twinkling o llygad, yn yr utgorn diwethaf. Ar gyfer bydd y utgorn yn seinio, a bydd y meirw yn codi i fyny, anllygredig. A byddwn yn cael ei thrawsnewid.
15:53 Felly, mae angen i corruptibility hwn gael ei wisgo ag incorruptibility, ac ar gyfer marwolaethau hwn gael ei wisgo ag anfarwoldeb.
15:54 A phan marwoldeb hwn wedi cael ei wisgo ag anfarwoldeb, yna bydd y gair a oedd yn ysgrifenedig yn digwydd: "Marwolaeth yn cael ei lyncu mewn buddugoliaeth."
15:55 "O angau, ble mae dy fuddugoliaeth? O angau, ble mae eich pigo?"
15:56 Nawr bod y Colyn angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith.
15:57 Ond, diolch i Dduw, sydd wedi rhoi buddugoliaeth i ni trwy ein Harglwydd Iesu Grist.
15:58 Ac felly, fy mrodyr annwyl, fod yn gadarn ac yn unmovable, abounding bob amser yng ngwaith yr Arglwydd, gan wybod nad yw eich llafur yn ddiwerth yn yr Arglwydd.

1 Corinthiaid 16

16:1 Nawr ynghylch y casgliadau sy'n cael eu gwneud ar gyfer y saint: union fel yr wyf wedi trefnu i eglwysi Galatia, felly dylai hefyd gael ei wneud gyda chi.
16:2 Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, y Saboth, bydded i bob un ohonoch yn cymryd oddi hun, neilltuo beth fydd yn dda-gymeradwy ganddo, fel bod pan fyddaf yn cyrraedd, Ni fydd rhaid gwneud, yna mae'r casgliadau.
16:3 A phan yr wyf yn bresennol, pwy bynnag yr wyt i gymeradwyo drwy lythyrau, hyn bydd yr wyf yn anfon i ddwyn eich rhoddion i Jerwsalem.
16:4 Ac os yw'n addas i mi fynd yn rhy, byddant yn mynd gyda mi.
16:5 Yn awr, bydd i mi ymweld â chi ar ôl i mi wedi pasio trwy Facedonia. Canys mi yn mynd trwy Facedonia.
16:6 Ac efallai y byddaf yn aros gyda chi, a hyd yn oed yn treulio'r gaeaf, er mwyn i chi fy arwain ar fy ffordd, pryd bynnag yr wyf yn gadael.
16:7 Canys nid wyf yn barod i weld chi erbyn hyn dim ond wrth fynd heibio, ers i mi yn gobeithio y gallai wyf yn dal gyda chi am beth faint o amser, os bydd yr Arglwydd yn caniatáu.
16:8 Ond rhaid i mi aros yn Effesus, hyd yn oed tan y Pentecost.
16:9 Ar gyfer drws, mawr ac na ellir ei osgoi, wedi agor i mi, yn ogystal â llawer gwrthwynebwyr.
16:10 Nawr, os Timotheus yn cyrraedd, gweld iddo y gallai fod yn eich plith heb ofn. Er ei fod yn gwneud gwaith yr Arglwydd, union fel yr wyf hefyd yn gwneud.
16:11 Felly, peidied neb despise iddo. Yn lle hynny, arwain ef ar ei ffordd mewn heddwch, er mwyn iddo ddod ataf. I Yr wyf yn disgwyl iddo gyda'r brodyr.
16:12 Ond am ein brawd, Apollo, Yr wyf yn rhoi gwybod i chi fy mod yn pledio'n gydag ef yn fawr i fynd atoch gyda'r brodyr, ac yn amlwg nid oedd ei ewyllys i fynd ar hyn o bryd. Ond bydd yn cyrraedd pan mae lle o amser iddo.
16:13 Byddwch yn wyliadwrus. Sefwch gyda ffydd. Ddeddf wrol ac yn cael eu cryfhau.
16:14 Gadewch popeth sy'n eiddo i chi yn cael eu trwytho mewn elusennau.
16:15 Ac yr wyf yn erfyn arnoch chi, brodyr: Rydych yn gwybod dy Stephanus, ac o Fortunatus, ac o Achaicus, eu bod yn y blaenffrwyth Achaia, a'u bod wedi ymroi eu hunain i weinidogaeth y saint.
16:16 Felly, dylech fod yn ddarostyngedig hefyd i bobl fel hyn, yn ogystal ag i bawb sydd yn cydweithio ac yn gweithio gyda nhw.
16:17 Nawr rwy'n llawenhau ym mhresenoldeb Stephanus a Fortunatus ac Achaicus, oherwydd yr hyn oedd yn brin o chi, maent wedi cyflenwi.
16:18 Y maent wedi esmwytho fy ysbryd a chi. Felly, adnabod pobl fel hyn.
16:19 Mae eglwysi Asia yn eich cyfarch. Acwila a Priscila yn eich cyfarch yn fawr yn yr Arglwydd, gyda'r eglwys eu haelwyd, lle yr wyf finnau gwestai.
16:20 Mae pob un o'r brodyr yn eich cyfarch. Cyfarchwch eich gilydd â chusan sanctaidd.
16:21 Mae hyn yn cyfarch o fy law ei hun, Paul.
16:22 Os nad yw rhywun yn caru ein Harglwydd Iesu Grist, bydded anathema! Maran Atha.
16:23 Bydded i ras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi oll.
16:24 Mae fy elusen yn gyda phob un ohonoch yng Nghrist Iesu. Amen.