Llythyr Paul at y Rhufeiniaid

Rhufeiniaid 1

1:1 Paul, gwas Iesu Grist, Gelwir fel Apostol, gwahanu ar gyfer yr Efengyl Duw,
1:2 yr oedd wedi addo ymlaen llaw, trwy ei Prophets, yn yr Ysgrythurau Sanctaidd,
1:3 am ei Fab, a gafodd ei wneud ar ei gyfer o Hiliogaeth Dafydd yn ôl y cnawd,
1:4 Mab Duw, a gafodd ei rhagordeinio yn rhinwedd yn ôl at Ysbryd sancteiddiad o atgyfodiad y meirw, ein Harglwydd Iesu Grist,
1:5 trwyddo ef yr ydym wedi derbyn gras a apostoliaeth, er mwyn ei enw, i ufudd-dod ffydd ymhlith yr holl Genhedloedd,
1:6 gan bwy yr ydych hefyd wedi cael ei alw gan Iesu Grist:
1:7 I bawb sydd yn Rhufain, yr annwyl Duw, alw fel saint. Gras i chwi, a heddwch, oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:8 Yn sicr, Rwy'n rhoi diolch i fy Nuw, trwy Iesu Grist, cyntaf ar gyfer pob un ohonoch, oherwydd bod eich ffydd yn cael ei cyhoeddi ar draws y byd i gyd.
1:9 Oblegid y mae Duw'n dyst, yr hwn yr wyf yn gwasanaethu yn fy ysbryd gan yr Efengyl ei Fab, hynny ddi-baid wyf wedi cadw coffa amdanoch
1:10 bob amser yn fy ngweddïau, pledio'n hynny mewn rhyw ffordd, ar ryw adeg, Efallai fy mod yn cael taith ffyniannus, o fewn ewyllys Duw, i ddod i chi.
1:11 Canys yr wyf yn hiraethu i'ch gweld chi, er mwyn i mi gyfrannu i chi ras ysbrydol penodol i gryfhau chi,
1:12 yn benodol, i gael eu cysur ynghyd â chi drwy'r hyn sy'n cyd-: eich ffydd a mwynglawdd.
1:13 Ond yr wyf am i chi wybod, brodyr, fy mod wedi bwriadu yn aml i ddod i chi, (er fy mod wedi cael eu rhwystro hyd yn oed at yr amser presennol) fel y gallwn gael ychydig o ffrwythau yn eich plith hefyd, yn union fel hefyd ymysg y cenhedloedd eraill.
1:14 I'r Groegiaid ac i'r anwaraidd, i'r doethion ac i'r ffôl, Yr wyf mewn dyled.
1:15 Felly ynof mae anogaeth i evangelize i chi hefyd sydd mewn Rhufain.
1:16 Am Nid oes arnaf gywilydd o'r Efengyl. I fod yn gallu Duw i iachawdwriaeth ar gyfer yr holl gredinwyr, yr Iddew yn gyntaf, ac mae'r Groeg.
1:17 Ar gyfer y cyfiawnder Duw yn cael ei ddatgelu o fewn ei, trwy ffydd wrth ffydd, yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "Am y bywydau dim ond un trwy ffydd."
1:18 Ar gyfer y mae digofaint Duw yn cael ei ddatgelu o'r nef dros bob impiety ac anghyfiawnder ymysg dynion hynny sydd ofalu oddi ar y gwirionedd Duw gyda anghyfiawnder.
1:19 Ar gyfer yr hyn a wyddys am Dduw yn amlwg ynddynt. Y mae Duw wedi amlygu iddyn nhw.
1:20 Ar gyfer pethau anweledig amdano wedi cael eu gwneud amlwg, ers greu y byd, sy'n cael eu deall gan y pethau a wnaed; yn yr un modd ei rinwedd tragwyddol a diwinyddiaeth, gymaint felly fel nad oes ganddynt unrhyw esgus.
1:21 Ar gyfer Duw er eu bod yn gwybod, nad oeddent yn ogoneddu Duw, nac yn diolch. Yn lle hynny, maent daeth yn gwanhau yn eu meddyliau, ac mae eu calon ffôl ei guddio.
1:22 Ar gyfer, tra'n datgan eu hunain i fod yn ddoeth, daethant yn ffôl.
1:23 A hwy a cyfnewid y gogoniant y Duw anllygredig ar gyfer y llun delwedd o ddyn llygredig, ac o bethau hedfan, a bwystfilod pedair coesog, ac o seirff.
1:24 Am y rheswm hwn, Trosglwyddo Duw yn eu drosodd i'r ddymuniadau eu calon eu hunain ar gyfer amhuredd, fel eu bod yn cystuddio eu cyrff eu hunain gyda indignities ymhlith ei gilydd.
1:25 A hwy a cyfnewid y gwirionedd Duw am celwydd. Ac maent yn addoli ac yn gwasanaethu y creadur, yn hytrach na'r Creawdwr, sy'n cael ei bendithio ar gyfer yr holl dragwyddoldeb. Amen.
1:26 Oherwydd hyn, Duw drosglwyddo iddynt dros i nwydau cywilyddus. Er enghraifft,, eu merched wedi cyfnewid y defnydd naturiol y corff ar gyfer defnydd sydd yn erbyn natur.
1:27 Ac yn yr un modd, mae'r gwrywod hefyd, rhoi'r gorau i'r defnydd naturiol o ferched, wedi llosgi yn eu dyheadau ar gyfer ei gilydd: Gwrywod wneud gyda dynion beth yn warthus, ac yn derbyn ynddynt eu hunain y tâl hynny o reidrwydd yn arwain oddi wrth eu camgymeriadau.
1:28 Ac ers nad oeddent yn profi i gael Dduw trwy wybodaeth, Duw drosglwyddo iddynt dros i ffordd foesol depraved o feddwl, er mwyn iddynt wneud y pethau hynny nad ydynt yn ffitio'n:
1:29 ar ôl cael ei llenwi'n llwyr gyda phob anwiredd, malais, godineb, cybydd-dod, drygioni; llawn o genfigen, llofruddiaeth, cynnen, twyll, gwaethaf, hel clecs;
1:30 athrodus, atgas tuag at Dduw, cam-drin, drahaus, hunan-exalting, devisers o ddrygioni, anufudd i'w rhieni,
1:31 ffôl, afreolus; heb anwyldeb, heb ffyddlondeb, heb drugaredd.
1:32 ac mae'r rhain, er eu bod wedi adnabod y gyfiawnder Duw, nid oedd yn deall bod y rhai sy'n gweithredu yn y fath fodd yn deilwng o farwolaeth, ac nid yn unig y rhai sy'n gwneud y pethau hyn, ond hefyd y rhai sy'n cydsynio i hyn a wneir.

Rhufeiniaid 2

2:1 Am y rheswm hwn, O dyn, pob un ohonoch chi sy'n barnu yn anfaddeuol. Ar gyfer gan yr hyn yr ydych yn barnu arall, yr ydych yn condemnio eich hun. I chi wneud yr un pethau yr ydych yn barnu.
2:2 Ar gyfer gwyddom fod barn Duw yn unol â'r gwirionedd erbyn y rhai sy'n gwneud pethau o'r fath.
2:3 Ond, O dyn, pan fyddwch yn barnu y rhai sy'n gwneud pethau fel chi eich hun hefyd yn gwneud, ydych chi'n meddwl y byddwch yn dianc barn Duw?
2:4 Neu a ydych yn dirmygu y cyfoeth ei ddaioni a'i hamynedd a'u maddeugarwch? A ydych yn gwybod bod y caredigrwydd Duw yn eich galw i edifeirwch?
2:5 Ond yn unol â eich calon galed a impenitent, ydych yn storio fyny ddigofaint i chi eich hun, hyd ddydd digofaint ac o ddatguddiad gan y farn yn union Duw.
2:6 Ar gyfer bydd yn gwneud i bob un yn ôl ei weithred:
2:7 I'r rhai sy'n, yn unol â gweithredoedd da i gleifion, ceisio gogoniant ac anrhydedd a anllygredigaeth, yn sicr, bydd yn gwneud bywyd tragwyddol.
2:8 Ond i'r rhai sy'n ddadleuol ac nid ydynt yn cydsynio i'r gwirionedd, ond yn hytrach yn ymddiried mewn anwiredd, bydd yn peri digofaint a dicter.
2:9 Gorthrymder a gofid yn ar bob enaid dyn sy'n gweithio drwg: yr Iddew yn gyntaf, a hefyd y Groeg.
2:10 Ond gogoniant ac anrhydedd a thangnefedd ar gyfer pawb sy'n gwneud yr hyn sy'n dda: yr Iddew yn gyntaf, a hefyd y Groeg.
2:11 Canys nid oes ffafriaeth gyda Duw.
2:12 Ar gyfer pwy bynnag oedd wedi pechu heb y gyfraith, Bydd ddifethir heb y gyfraith. A phwy bynnag oedd wedi pechu yn y gyfraith, bydd yn cael ei farnu yn ôl y gyfraith.
2:13 Am nad yw yr wrandawyr y gyfraith sydd yn union cyn Duw, ond yn hytrach ei fod yn y yn weithredwyr y gyfraith a fydd yn ei gyfiawnhau.
2:14 Ar gyfer pan fydd y Cenhedloedd, nad oes ganddynt y gyfraith, wneud yn ôl natur y pethau hynny sydd o'r gyfraith, personau o'r fath, beidio â chael y gyfraith, yn gyfraith iddynt eu hunain.
2:15 Ar gyfer maent yn datgelu gwaith y gyfraith a ysgrifennwyd yn eu calonnau, tra bod eu cydwybod renders tystiolaeth yn eu cylch, ac eu meddyliau ynddynt eu hunain hefyd gyhuddo neu hyd yn oed yn eu hamddiffyn,
2:16 hyd y dydd pan fydd Duw yn barnu y pethau cudd o ddynion, trwy Iesu Grist, yn ôl fy Efengyl.
2:17 Ond os ydych yn cael eu galw yn ôl enw Iddew, ac rydych yn gorffwys ar y gyfraith, ac i ddod o hyd gogoniant yn Nuw,
2:18 ac yr ydych wedi gwybod ei ewyllys, ac i chi ddangos y pethau mwy defnyddiol, ar ôl cael ei gyfarwyddo gan y gyfraith:
2:19 byddwch yn dod yn hyderus o fewn eich hun eich bod yn ganllaw i'r dall, mae goleuni i'r rhai sydd mewn tywyllwch,
2:20 hyfforddwr i'r ffôl, yn athro i blant, oherwydd bod gennych fath o wybodaeth a gwirionedd yn y gyfraith.
2:21 Fel canlyniad, chi'n dysgu eraill, ond nid ydych yn dysgu eich hun. Rydych yn pregethu na ddylai dynion dwyn, ond rydych chi eich hun yn dwyn.
2:22 Rydych yn siarad yn erbyn godineb, ond yr ydych godinebu. Rydych abominate eilunod, ond chi ymrwymo sacrilege.
2:23 byddech ogoniant yn y gyfraith, ond drwy bradychu y gyfraith yn eich amharchu Duw.
2:24 (Am oherwydd eich bod enw Duw yn cael ei ddifenwi ymysg y Cenhedloedd, yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig.)
2:25 Yn sicr, enwaediad yn fuddiol, os byddwch yn arsylwi ar y gyfraith. Ond os ydych yn fradychwr o'r gyfraith, eich enwaediad yn dod yn dienwaediad.
2:26 Ac felly, os bydd y dienwaededig cadw'r ustusiaid y gyfraith, Ni diffyg hwn o enwaediad yn cael ei gyfrif fel enwaediad?
2:27 A dyna sydd wrth natur dienwaededig, os yw'n bodloni'r gyfraith, ni ddylai eich barnu, sydd gan y llythyren a thrwy enwaediad yn fradychwr o'r gyfraith?
2:28 Am Iddew nid yw'r hwn sy'n ymddangos mor outwardly. Nid yw enwaediad hyn sy'n ymddangos mor outwardly, yn y cnawd.
2:29 Ond Iddew yw'r hwn sydd mor fewnol. Ac enwaediad y galon sydd yn yr ysbryd, nid yn y llythyr. Ar gyfer ei ganmoliaeth Nid yw o ddynion, ond o Dduw.

Rhufeiniaid 3

3:1 Felly, yna, beth arall yw'r Iddew, neu beth yw defnyddioldeb enwaediad?
3:2 Mae llawer ym mhob ffordd: Yn gyntaf, yn sicr, oherwydd bod y huodledd Duw wedi ei ymddiriedwyd iddynt.
3:3 Ond beth os nad yw rhai ohonynt wedi credu? Shall eu hanghrediniaeth nullify y ffydd Duw? Gadewch i fod â bod mor!
3:4 Y mae Duw yn eirwir, ond mae pob dyn yn dwyllodrus; yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "Felly, rydych yn cael eu cyfiawnhau yn eich geiriau, a byddwch yn ennill y dydd pan fyddwch yn rhoi barn. "
3:5 Ond os hyd yn oed ein anghyfiawnder yn cyfeirio at gyfiawnder Duw, beth a ddywedwn? A allai Duw yn annheg i achosi llid?
3:6 (Yr wyf yn siarad mewn termau dynol.) Gadewch i fod â bod mor! Fel arall, sut y byddai Duw yn barnu y byd hwn?
3:7 Oblegid os gwirionedd Duw wedi abounded, drwy fy falseness, at ei ogoniant, pam ddylwn i dal yn cael eu barnu fel pechadur fath?
3:8 A dylem ni wneuthur drwg, fel y da gall arwain? Am felly rydym wedi bod yn enllibiodd, ac felly mae rhai wedi honni dywedasom; eu condemnio yn unig.
3:9 Beth yw nesaf? A ddylem ni geisio rhagori o'u blaen? Nid yw! Am ein bod wedi cyhuddo pob Iddewon a Groegiaid i fod o dan bechod,
3:10 yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "Nid oes unrhyw un sydd yn unig.
3:11 Nid oes unrhyw un sy'n deall. Nid oes unrhyw un sy'n ceisio Duw.
3:12 Mae pob un wedi mynd ar goll; gyda'i gilydd maent wedi dod yn ddiwerth. Nid oes unrhyw un sy'n gwneud yn dda; Nid oes hyd yn oed un.
3:13 Mae eu llwnc Bedd agored yw. Gyda eu tafodau, maent wedi bod yn gweithredu yn dwyllodrus. Mae gwenwyn asbiaid sydd dan eu gwefusau.
3:14 Mae eu geg yn llawn o melltithion a chwerwder.
3:15 Mae eu traed yn gyflym i dywallt gwaed.
3:16 Galar a anhapusrwydd yn eu ffyrdd.
3:17 A'r ffordd tangnefedd nid adnabuant.
3:18 Nid oes ofn Duw o flaen eu llygaid. "
3:19 Ond rydym yn gwybod bod beth bynnag mae'r gyfraith yn siarad, mae'n siarad i'r rhai sydd yn y gyfraith, fel y gall pob ceg ei dawelu a gall y byd i gyd yn ddarostyngedig i Dduw.
3:20 Ar gyfer yn ei bresenoldeb ni fydd unrhyw cnawd ei gyfiawnhau gan y gwaith y gyfraith. I gael gwybodaeth o bechod yw drwy'r gyfraith.
3:21 Ond yn awr, heb y gyfraith, y cyfiawnder Duw, y mae'r Gyfraith a'r proffwydi wedi tystio, wedi cael ei wneud amlwg.
3:22 Ac mae'r cyfiawnder Duw, er bod y ffydd Iesu Grist, yn bawb a thros bawb sy'n credu ynddo ef. Canys nid oes gwahaniaeth.
3:23 Ar gyfer yr holl wedi pechu ac mae pob mae angen ogoniant Duw.
3:24 Rydym wedi bod yn cyfiawnhau yn rhad trwy ei ras trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu,
3:25 y mae Duw wedi cynnig fel aberth cymod, trwy ffydd yn ei waed, i ddatgelu ei gyfiawnder er maddeuant cyn troseddau,
3:26 a chan y goddefgarwch Duw, i ddatgelu ei gyfiawnder yn y cyfnod hwn, fel y gallai ef ei hun fod yn yr Just One a hefyd yn cyfiawnhau'r unrhyw un sydd o ffydd Iesu Grist.
3:27 Felly, yna, ble mae eich hunan-dyrchafiad? Yw'n cael ei wahardd. Drwy'r hyn y gyfraith? Mae hynny o waith? Na, ond yn hytrach trwy gyfraith ffydd.
3:28 I barnwn dyn gael ei gyfiawnhau trwy ffydd, heb weithredoedd y ddeddf.
3:29 Ai Duw'r Iddewon yn unig ac nid hefyd y Cenhedloedd? I'r gwrthwyneb, o'r Cenhedloedd hefyd.
3:30 Ar gyfer Un yw'r Duw sy'n cyfiawnhau trwy ffydd enwaediad a dienwaediad trwy ffydd.
3:31 A ydym wedyn yn dinistrio'r gyfraith trwy ffydd? Gadewch i fod â bod mor! Yn lle hynny, ydym yn gwneud y stondin gyfraith.

Rhufeiniaid 4

4:1 Felly, yna, beth a ddywedwn fod Abraham wedi cyflawni, pwy yw ein tad yn ôl y cnawd?
4:2 Oherwydd os cafodd Abraham ei gyfiawnhau trwy ei weithredoedd, byddai wedi ogoniant, ond nid gyda Duw.
4:3 Ar gyfer beth mae Ysgrythur yn dweud? "Abram yn credu Duw, ac yr oedd yn ôl y sôn ef i gyfiawnder. "
4:4 Ond ar gyfer y sawl sy'n gweithio, Nid cyfrifir cyflogau yn ôl gras, ond yn ôl dyled.
4:5 Eto wirioneddol, canys efe nad yw'n gweithio, ond sy'n credu ynddo ef sy'n cyfiawnhau'r annuwiol, ei ffydd yn ôl pob sôn wrth gyfiawnder, yn ôl pwrpas y gras Duw.
4:6 Yn yr un modd, Mae David hefyd yn datgan dedwyddwch y dyn, i bwy mae Duw yn dod â chyfiawnder heb waith:
4:7 "Gwyn eu byd y mae eu anwireddau wedi cael eu maddau pechodau ac y mae eu wedi cael sylw.
4:8 Gwyn ei fyd y dyn i bwy nad yw'r Arglwydd priodoli bechod. "
4:9 A yw dedwyddwch hwn, Yna,, yn parhau i fod yn unig yn y enwaedu, neu a yw'n hyd yn oed yn y dienwaededig? Er ein bod yn dweud bod ffydd yn ôl y sôn, Abraham wrtho gyfiawnder.
4:10 Ond wedyn sut yr oedd yn ôl pob sôn? Yn enwaediad neu mewn dienwaediad? Ddim mewn enwaediad, ond mewn dienwaediad.
4:11 Canys efe a dderbyniodd arwydd yr enwaediad fel symbol o gyfiawnder y ffydd honno sy'n bodoli ar wahân i enwaediad, fel y byddai efe yn dad i bawb sy'n credu tra dienwaededig, fel y gallai hefyd gael ei ôl y sôn hwynt gyfiawnder,
4:12 a gallai fod yn dad yr enwaediad, nid yn unig ar gyfer y rhai sydd o enwaediad, ond hyd yn oed ar gyfer y rhai sy'n dilyn ôl traed y ffydd honno sydd yn y dienwaediad ein tad Abraham.
4:13 Ar gyfer Addewid i Abraham, ac i'w hiliogaeth, y byddai'n etifeddu'r byd, Nid oedd trwy'r ddeddf, ond trwy gyfiawnder ffydd.
4:14 Oherwydd, os y rhai sydd o'r gyfraith yw'r etifeddion, Yna, ffydd yn dod yn wag ac mae'r Addewid yn cael ei ddiddymu.
4:15 Ar gyfer y gyfraith yn gweithio hyd ddigofaint. A lle nad oes cyfraith, nid oes unrhyw gyfraith sy'n torri.
4:16 Oherwydd hyn, mae'n o ffydd yn ôl gras y mae'r Addewid yn cael ei sicrhau ar gyfer yr holl oesoedd a ddêl, nid yn unig ar gyfer y rhai sydd o'r gyfraith, ond hefyd ar gyfer y rhai sydd o ffydd Abraham, pwy yw tad ni i gyd o flaen Duw,
4:17 yn yr hwn credai, sy'n bywiocau y meirw ac sy'n galw y pethau hynny nad ydynt yn bodoli i fodolaeth. Y mae'n ysgrifenedig: "Rwyf wedi sefydlu chi fel y dad cenhedloedd lawer."
4:18 Ac roedd yn credu, gyda gobaith y tu hwnt i obaith, er mwyn iddo ddod yn dad cenhedloedd lawer, yn ôl yr hyn a ddywedwyd wrtho: "Fel hyn y bydd dy hiliogaeth fod."
4:19 Ac nid oedd yn gwanhau mewn ffydd, ac nid oedd ef yn ystyried ei gorff ei hun i fod yn farw (er ei fod yna bron i gant o flynyddoedd oed), nac groth Sarah i fod yn farw.
4:20 Ac wedyn, yn Addewid Duw, nad oedd yn petruso allan o ddiffyg ymddiriedaeth, ond yn hytrach ei fod yn cryfhau mewn ffydd, gan roi gogoniant i Dduw,
4:21 gan wybod y rhan fwyaf yn llawn beth bynnag mae Duw wedi addo, mae hefyd yn gallu cyflawni.
4:22 Ac am y rheswm, yr oedd yn ôl y sôn ef i gyfiawnder.
4:23 Yn awr mae hyn wedi cael ei ysgrifennu, ei bod yn ôl y sôn ef i gyfiawnder, nid yn unig er ei fwyn,
4:24 ond hefyd ar gyfer ein mwyn. Ar gyfer yr un yn cael ei ôl y sôn ni, os ydym yn credu ynddo ef a gyfododd i fyny ein Harglwydd Iesu Grist oddi wrth y meirw,
4:25 oedd ei drosglwyddo oherwydd ein troseddau, ac a gyfododd drachefn i'n cyfiawnhau ni.

Rhufeiniaid 5

5:1 Felly, ar ôl cael ei gyfiawnhau trwy ffydd, gadewch inni fod mewn heddwch â Duw, trwy ein Harglwydd Iesu Grist.
5:2 Am trwyddo ef yr ydym hefyd yn cael mynediad trwy ffydd i ras hon, yr ydym yn sefyll yn gadarn, ac i ogoniant, yn y gobaith y gogoniant meibion ​​Duw.
5:3 Ac nid yn unig hynny, ond rydym hefyd yn dod o hyd i ogoniant mewn cystudd, gan wybod y cystudd ymarferion amynedd,
5:4 ac amynedd yn arwain at profi, ac eto yn wirioneddol profi yn arwain i obeithio,
5:5 ond nid gobaith yn ddi-sail, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt allan yn ein calonnau trwy'r Ysbryd Glân, sydd wedi ei roi i ni.
5:6 Eto i gyd pam y gwnaeth Crist, er ein bod yn dal yn eiddil, ar yr adeg briodol, yn dioddef marwolaeth ar gyfer yr annuwiol?
5:7 Nawr gallai rhywun prin fod yn barod i farw er mwyn cyfiawnder, er enghraifft, efallai gallai rhywun Dare i farw er mwyn ddyn da.
5:8 Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom yn y, tra roeddem eto bechaduriaid, ar yr adeg briodol,
5:9 Crist wedi marw drosom. Felly, ar ôl cael ei gyfiawnhau yn awr trwy ei waed, yr holl fwy felly y cawn ein hachub rhag digofaint trwyddo ef.
5:10 Canys os cawsom ein cymodi â Duw trwy farwolaeth ei Fab, er ein bod yn elynion yn dal i, yr holl fwy felly, ar ôl cael ei gysoni, y cawn ein hachub trwy ei fywyd.
5:11 Ac nid yn unig hynny, ond rydym hefyd yn ogoniant yn Nuw trwy ein Harglwydd Iesu Grist, trwyddo ef yr ydym yn awr wedi eu derbyn cymod.
5:12 Felly, yn union fel trwy un pechod dyn yn mynd i mewn i'r byd, a thrwy bechod, marwolaeth; felly hefyd marwolaeth ei drosglwyddo i bob dyn, i bawb sydd wedi pechu.
5:13 Am hyd yn oed cyn i'r gyfraith, Roedd pechod yn y byd, ond nid yw pechod oedd priodoledig tra nad yw'r gyfraith yn bodoli.
5:14 Eto i gyd teyrnasodd marwolaeth o Adda hyd nes Moses, hyd yn oed yn y rhai nad ydynt wedi pechu, yn y llun y camwedd Adda, sydd yn ffigwr yr hwn a oedd i ddod.
5:15 Ond nid yw'r rhodd yn hollol debyg y trosedd. Canys er gan y trosedd o un, llawer farw, eto yn llawer mwy felly, trwy ras un dyn, Iesu Grist, mae gan y gras a rhodd Duw abounded i lawer.
5:16 Ac nid y pechod trwy un yn hollol debyg y rhodd. Am sicr, barn un oedd hyd gondemniad, ond y gras tuag at nifer o droseddau yn hyd gyfiawnhad.
5:17 Oherwydd er, gan yr un drosedd, teyrnasodd marwolaeth trwy un, eto felly yn llawer mwy felly y bydd y rhai sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw, ddau o'r anrhegion a cyfiawnder, deyrnasu mewn bywyd trwy un Iesu Grist.
5:18 Felly, yn union fel trwy gamwedd un, pob dyn yn dod o dan gondemniad, felly hefyd trwy gyfiawnder un, pob dyn yn dod o dan cyfiawnhad i fywyd.
5:19 Ar gyfer, yn union fel trwy anufudd-dod un dyn, llawer eu sefydlu fel pechaduriaid, felly hefyd trwy ufudd-dod un dyn, Bydd llawer yn cael ei sefydlu fel dim ond.
5:20 Nawr bod y gyfraith yn nodi yn y fath ffordd y byddai troseddau digonedd. Ond ble troseddau yn niferus, gras oedd superabundant.
5:21 Felly, yna, yn union fel y pechod wedi teyrnasodd i farwolaeth, felly gall hefyd gras teyrnasiad trwy gyfiawnder i fywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Rhufeiniaid 6

6:1 Felly beth a ddywedwn? A ddylem aros mewn pechod, felly efallai y ras amlhau?
6:2 Gadewch i fod â bod mor! Ar gyfer sut y gallwn sydd wedi marw i bechod yn dal i fyw mewn pechod?
6:3 A ydych yn gwybod bod y rhai ohonom a fedyddiwyd yng Nghrist Iesu wedi cael eu bedyddio i'w farwolaeth?
6:4 Am drwy fedydd rydym wedi bod yn claddu gydag ef i farwolaeth, fel bod, yn y modd fod Crist wedi codi oddi wrth y meirw, gan ogoniant y Tad, felly efallai y byddwn hefyd yn cerdded yn y newydd-deb buchedd.
6:5 Oherwydd os ydym wedi bod yn plannu gyda'i gilydd, ar lun ei farwolaeth, felly byddwn hefyd yn, ar lun ei atgyfodiad.
6:6 Am ein bod yn gwybod hyn: bod ein cyn-selves wedi cael eu groeshoeliwyd gydag ef, fel y gall y corff sydd o bechod yn cael ei ddinistrio, ac ar ben hynny, fel y gallwn bellach yn gwasanaethu pechod.
6:7 Oherwydd y mae wedi ei gyfiawnhau oddi wrth bechod sydd wedi marw.
6:8 Nawr, os ydym ni farw gyda Christ, rydym yn credu y byddwn fyw hefyd gyda Christ.
6:9 Er ein bod yn gwybod fod Crist, wrth godi oddi wrth y meirw, Gall marw mwyach: Nid oes gan angau harglwyddiaeth arno ef.
6:10 Canys yn gymaint ag iddo farw dros bechod, bu farw unwaith. Ond yn gymaint ag ei ​​fod yn byw, y mae'n byw i Dduw.
6:11 Ac felly, dylech ystyried eich hunain i fod yn sicr yn farw i bechod, ac i fod yn byw i Dduw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.
6:12 Felly, gadewch ni bechod teyrnasiad yn eich corff marwol, fel y byddech yn ufuddhau ei chwantau.
6:13 Ni ddylech ychwaith yn cynnig y rhannau o'ch corff fel offerynnau anwiredd dros bechod. Yn lle hynny, cynnig eich hunain i Dduw, fel pe baech yn byw ar ôl marwolaeth, ac yn cynnig y rhannau o'ch corff fel offerynnau cyfiawnder i Dduw.
6:14 Ar gyfer Ni ddylai pechod arglwyddiaethu dros chi. Am nad ydych yn o dan y gyfraith, ond dan deyrnasiad gras.
6:15 Beth yw nesaf? A ddylem ni ymroi i bechu, oherwydd nad ydym dan y ddeddf, ond dan deyrnasiad gras? Gadewch i fod â bod mor!
6:16 A ydych yn gwybod i bwy yr ydych yn ei gynnig eich hunain fel gweision dan ufudd-dod? Rydych yn weision pwy bynnag eich ufudd: boed o bechod, i farwolaeth, neu o ufudd-dod, at gyfiawnder.
6:17 Ond, diolch i Dduw fod, er eich bod yn arfer bod yn weision pechod, nawr eich bod wedi bod yn ufudd o'r galon i'r ffurf iawn o'r athrawiaeth i mewn yr ydych wedi eu derbyn.
6:18 Ac ar ôl cael ei ryddhau oddi wrth bechod, rydym wedi dod yn weision cyfiawnder.
6:19 Yr wyf yn siarad yn nhermau dynol oherwydd y gwendid eich cnawd. Am ddim ond wrth i chi cynnig y rhannau o'ch corff i wasanaethu amhuredd a anwiredd, er mwyn anwiredd, felly hefyd wedi chi nawr esgor y rhannau o'ch corff i wasanaethu gyfiawnder, er mwyn y sancteiddiad.
6:20 Oherwydd er oeddech unwaith weision pechod, yr ydych wedi dod i'r plant cyfiawnder.
6:21 Ond beth ffrwythau wnaethoch chi ddal ar y pryd, yn y pethau hynny yr ydych yn awr yn gywilydd? Ar gyfer diwedd y pethau hyn yw marwolaeth.
6:22 Eto wirioneddol, ar ôl cael ei rhyddhau erbyn hyn oddi wrth bechod, ac wedi eu gwneud yn weision i Dduw, ydych yn dal eich ffrwythau mewn sancteiddrwydd, ac yn wir ei ben yw bywyd tragwyddol.
6:23 Ar gyfer y cyflog pechod yw marwolaeth. Ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

Rhufeiniaid 7

7:1 Neu os nad ydych chi'n gwybod, brodyr, (yn awr yr wyf yn siarad i'r rhai sy'n gwybod y gyfraith) bod y gyfraith wedi dominion dros dyn dim ond cyhyd ag y mae'n byw?
7:2 Er enghraifft,, fenyw sy'n ddarostyngedig i gwr yn obligated gan y gyfraith tra bod ei gŵr bywydau. Ond pan ei gwr wedi marw, mae hi'n cael ei ryddhau o afael cyfraith ei gŵr.
7:3 Felly, tra bod ei gwr yn byw, os yw hi wedi bod gyda dyn arall, dylai gael ei alw odinebu. Ond pan ei gwr wedi marw, mae hi'n ei ryddhau oddi wrth gyfraith ei gŵr, fel bod, os yw hi wedi bod gyda dyn arall, nid yw hi yn odinebwraig.
7:4 Ac felly, fy mrodyr, ydych hefyd wedi dod yn farw i'r gyfraith, trwy gorff Crist, er mwyn i chi fod yn un arall sydd wedi codi oddi wrth y meirw, er mwyn i ni ddwyn ffrwyth i Dduw.
7:5 Canys pan oeddem yn y cnawd, y nwydau pechodau, a oedd o dan y gyfraith, gweithredu o fewn ein cyrff, fel ag i ddwyn ffrwyth i farwolaeth.
7:6 Ond yn awr yr ydym wedi cael eu rhyddhau o'r gyfraith farwolaeth, erbyn pryd yr oeddem yn cael eu cynnal, felly yn awr gall ydym yn eu gwasanaethu gydag ysbryd o'r newydd, ac nid yn yr hen ffordd, gan y llythyren.
7:7 Beth ddylem ei ddweud nesaf? A yw'r pechod gyfraith? Gadewch i fod â bod mor! Ond nid wyf yn gwybod pechod, ac eithrio drwy'r gyfraith. Er enghraifft,, Fyddwn i ddim wedi gwybod am coveting, oni bai fod y gyfraith: "Na chwennych."
7:8 ond pechod, yn derbyn cyfle trwy'r gorchymyn, gyr ynof pob math o coveting. Ar gyfer ar wahân i'r gyfraith, pechod yn farw.
7:9 Nawr rwy'n byw am beth amser ar wahân i'r gyfraith. Ond pan fydd y gorchymyn wedi cyrraedd, Roedd bechod hadfywio,
7:10 ac yr wyf yn marw. A'r gorchymyn, a oedd i fywyd, Roedd ei hun canfod i fod i farwolaeth i mi.
7:11 dros bechod, yn derbyn cyfle trwy'r gorchymyn, hudo i mi, ac, drwy'r gyfraith, pechod lladd fi.
7:12 Ac felly, y gyfraith ei hun yn wir sanctaidd, a'r gorchymyn yn sanctaidd a chyfiawn a da.
7:13 Yna roedd yn beth yn cael ei wneud yn dda i farwolaeth i mi? Gadewch i fod â bod mor! Ond yn hytrach pechod, er mwyn y gallai gael ei adnabod fel pechod gan yr hyn sy'n dda, marwolaeth gyr ynof; fel bod pechod, trwy'r gorchymyn, Gallai fod yn bechadurus tu hwnt i fesur.
7:14 Er ein bod yn gwybod bod y gyfraith yn ysbrydol. Ond yr wyf yn gnawdol, ar ôl cael ei gwerthu o dan bechod.
7:15 Oherwydd yr wyf yn gwneud pethau nad wyf yn deall. Am nad wyf yn gwneud y da yr wyf am ei wneud. Ond y drwg yr wyf yn casáu yr hyn yr wyf yn ei wneud.
7:16 Felly, pan fyddaf yn gwneud yr hyn nad wyf am ei wneud, Yr wyf yn cytuno â'r gyfraith, bod y gyfraith yn dda.
7:17 Ond yr wyf wedyn yn gweithredu nid yn ôl y gyfraith, ond yn ôl y pechod sy'n byw o fewn i mi.
7:18 Am fy mod yn gwybod nad yw yr hyn sy'n dda yn byw ynof, hynny yw, o fewn fy nghnawd. Ar gyfer y parodrwydd i wneud yn dda yn gorwedd yn agos i mi, ond cyflawni hynny yn dda, Nid wyf yn gallu cyrraedd.
7:19 Am nad wyf yn gwneud y da yr wyf am ei wneud. Ond yn lle hynny, Wyf yn gwneud y drwg nad wyf am ei wneud.
7:20 Nawr, os wyf yn gwneud yr hyn nad wyf yn barod i wneud, mwyach Rwyf sy'n mod yn gwneud ei fod yn, ond pechod sy'n byw o fewn mi.
7:21 Ac felly, Rwy'n ddarganfod y gyfraith, drwy sydd am wneud da o fewn fy hun, er drwg yn gorwedd yn agos wrth fy ymyl.
7:22 Canys yr wyf wrth fy modd â'r gyfraith Duw, yn ôl y dyn oddi mewn.
7:23 Ond yr wyf yn canfod cyfraith arall yn fy nghorff, ymladd yn erbyn y gyfraith fy meddwl, a hudolus fi â'r gyfraith pechod sydd yn fy nghorff.
7:24 Dyn Anhapus fy mod, pwy fydd yn fy rhyddhau o'r corff hwn o farwolaeth?
7:25 Mae gras Duw, trwy Iesu Grist ein Harglwydd! Felly, Rwy'n gwasanaethu gyfraith Duw gyda fy meddwl fy hun; ond gyda'r cnawd, cyfraith pechod.

Rhufeiniaid 8

8:1 Felly, mae yna bellach gollfarn o unrhyw fath ar gyfer y rhai sydd yng Nghrist Iesu, nad ydynt yn cerdded yn ôl y cnawd.
8:2 Ar gyfer cyfraith yr Ysbryd bywyd yng Nghrist Iesu wedi fy rhyddhau o afael cyfraith pechod a marwolaeth.
8:3 Ar gyfer er bod hyn yn amhosibl o dan y gyfraith, oherwydd iddo gael ei gwanhau gan y cnawd, Anfonodd Duw ei Fab ei hun, mewn ffurf debyg i'n cnawd pechadurus ac oherwydd pechod, er mwyn gondemnio pechod yn y cnawd,
8:4 fel y gallai y cyfiawnhad y Gyfraith gael eu cyflawni ynom ni. Canys nid ydym yn cerdded yn ôl y cnawd, ond yn ôl yr ysbryd.
8:5 Ar gyfer y rhai sydd mewn cytundeb â'r cnawd yn ymwybodol o'r pethau y cnawd. Ond y rhai sydd yn cytuno ag ysbryd yn ymwybodol o'r pethau yr ysbryd.
8:6 Ar gyfer y doethineb y cnawd yn farwolaeth. Ond mae'r doethineb yr ysbryd yn fywyd a heddwch.
8:7 A doethineb y cnawd yn anffafriol i'r Duw. Canys nid yw'n ddarostyngedig i gyfraith Duw, nac gall fod.
8:8 Felly nid y rhai sydd yn y cnawd yn gallu plesio Duw.
8:9 Ac nid ydych yn y cnawd, ond yn yr ysbryd, os yw'n wir bod Ysbryd Duw yn byw o fewn chi. Ond os nad oes gan neb yr Ysbryd Crist, nid yw'n perthyn iddo.
8:10 Ond os yw Crist o fewn chi, yna mae'r corff yn wir marw, yn ymwneud pechod, ond yr ysbryd yn wirioneddol yn byw, oherwydd y cyfiawnhad.
8:11 Ond os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw bywydau o fewn chi, Yna efe a gyfododd Iesu Grist oddi wrth y meirw hefyd yn bywiogi eich cyrff marwol, drwy gyfrwng ei Ysbryd byw o fewn chi.
8:12 Felly, brodyr, Nid ydym dan rwymedigaeth i'r cnawd, er mwyn fyw yn ôl y cnawd.
8:13 Oherwydd os ydych yn byw yn ôl y cnawd, byddwch yn marw. Ond os, gan yr Ysbryd, chi mortify gweithredoedd y cnawd, Rhaid eich bod yn byw.
8:14 Ar gyfer pawb sy'n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn blant Duw.
8:15 Ac nad ydych wedi derbyn, eto, ysbryd o caethiwed mewn ofn, ond eich bod wedi derbyn Ysbryd mabwysiadu meibion, yn yr hwn yr ydym yn llefain allan: "Abba, Dad!"
8:16 Ar gyfer yr Ysbryd ei hun yn peri dyst i ein hysbryd ein bod yn blant Duw.
8:17 Ond os ydym yn feibion, Yna, rydym hefyd yn etifeddion: yn sicr yn etifeddion Duw, ond mae hefyd yn cyd-etifeddion â Christ, eto yn y fath fodd y, os ydym yn dioddef gydag ef, byddwn hefyd yn cael ei ogoneddu gydag ef.
8:18 Oherwydd yr wyf yn cyfrif nad yw dioddefiadau'r yn deilwng i gael eu cymharu â'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio yn y dyfodol ni.
8:19 Ar gyfer yr ragweld y creadur yn rhagweld ddatguddiad meibion ​​Duw.
8:20 Ar gyfer y creadur ei wneud yn amodol ar gwacter, Nid yw yn barod, ond er mwyn y One a'i gwnaeth pwnc, wrth obaith.
8:21 Ar gyfer y creadur rhaid ei hun hefyd yn cael eu darparu gan y caethiwed o lygredd, i mewn i ryddid gogoniant meibion ​​Duw.
8:22 Am ein bod yn gwybod fod pob creadur griddfan fewnol, fel pe rhoi genedigaeth, hyd yn oed hyd yn hyn;
8:23 ac nid yn unig y rhain, ond hefyd i ni ein hunain, ers i ni gynnal y blaenffrwyth yr Ysbryd. I rydym hefyd groan o fewn ein hunain, rhagweld ein mabwysiadu fel meibion ​​Duw, ac ad-dalu ein corff.
8:24 Ar gyfer yr ydym wedi eu hachub gan obaith. Ond nid gobaith sy'n cael ei weld yw gobaith. Canys pan dyn yn gweld rhywbeth, Byddai pam ei fod yn gobeithio?
8:25 Ond ers i ni obeithio am yr hyn nad ydym yn gweld, rydym yn aros gydag amynedd.
8:26 Ac yn yr un modd, mae'r Ysbryd hefyd yn helpu ein gwendid. Am nad ydym yn gwybod sut i weddïo wrth y dylem, ond y mae'r Ysbryd ei hun yn gofyn ar ein rhan gan ochain tu hwnt i eiriau.
8:27 Ac efe sy'n archwilio calonnau yn gwybod yr hyn y mae'r Ysbryd yn ceisio, oherwydd ei fod yn gofyn ar ran y saint yn unol â Duw.
8:28 Ac rydym yn gwybod bod, ar gyfer y rhai sydd wrth eu bodd Duw, pob peth yn gweithio gyda'i gilydd hyd da, gyfer y rhai sy'n, yn unol â'i phwrpas, yn cael eu galw i fod saint.
8:29 Ar gyfer y rhai y mae adnabu cyn eu, ef hefyd predestinated, yn cydymffurfio â'r ddelwedd o ei Fab, fel y byddai efe yn gyntaf-anedig ymhlith brodyr lawer.
8:30 A'r rhai yr oedd rhagluniaethu, galwodd hefyd. A'r rhai rhai a alwodd, ef gyfiawnhau hefyd. A'r rhai yr oedd cyfiawnhau, mae hefyd yn ogoneddu.
8:31 Felly, beth ddylem ei ddweud am y pethau hyn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn?
8:32 Yr hwn nid oedd hyd yn oed arbed ei Fab ei hun, ond yna ei ddedfrydu er mwyn i ni i gyd, sut na allai ef hefyd, gydag ef, wedi rhoi pob peth i ni?
8:33 Pwy fydd yn gwneud cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sydd yn cyfiawnhau;
8:34 pwy yw'r un sy'n condemnio? Crist Iesu sydd wedi marw, ac sydd yn wir wedi codi unwaith eto hefyd, yw ar ddeheulaw Duw, a hyd yn oed yn awr mae'n ymbil trosom.
8:35 Yna, pwy fydd yn ein gwahanu ni oddi wrth gariad Crist? Cystudd? Neu ing? Neu newyn? Neu noethni? Neu berygl? Neu erledigaeth? Neu y cleddyf?
8:36 Canys fel y mae wedi ei ysgrifennu: "Er dy fwyn, rydym yn cael eu rhoi i farwolaeth drwy'r dydd. Rydym yn cael eu trin fel defaid i'w lladd. "
8:37 Ond yn yr holl bethau hyn yr ydym yn goresgyn, oherwydd ef sydd wedi ein caru ni.
8:38 Ar gyfer yr wyf yn sicr na all nac angau, nac einioes, nac Angels, nac tywysogaethau, nac Pwerau, na'r pethau presennol, na'r pethau yn y dyfodol, nac cryfder,
8:39 nac yr uchelfannau, nac ddyfnderoedd, nac unrhyw beth arall a grëwyd, yn gallu ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, sydd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

Rhufeiniaid 9

9:1 Yr wyf yn siarad y gwir yng Nghrist; Nid wyf yn dweud celwydd. Mae fy nghydwybod yn cynnig dyst i mi yn yr Ysbryd Glân,
9:2 oherwydd bod y tristwch ynof yn wych, ac mae galar parhaus yn fy nghalon.
9:3 Am fy mod yn dymuno y gallai fy mod i fy hun yn cael ei anathemized oddi wrth Grist, er mwyn fy mrodyr, sydd yn fy ceraint yn ôl y cnawd.
9:4 Mae'r rhain yn y Israeliaid, i bwy perthyn mabwysiadu fel meibion, a gogoniant a'r testament, ac mae'r rhoi a dilyn y gyfraith, a'r addewidion.
9:5 Nhw yw'r tadau, ac oddi wrthynt, yn ôl y cnawd, ydy'r Meseia, sydd dros bob peth, bendithio Duw, ar gyfer yr holl dragwyddoldeb. Amen.
9:6 Ond nid yw bod y Gair Duw wedi darfod. Am nad yw pawb sy'n Israeliaid yn Israel.
9:7 Ac nid yw pob feibion ​​yn epil Abraham: "Ar gyfer eich epil yn cael eu galw i rym ym Isaac."
9:8 Mewn geiriau eraill, Nid y rhai sydd yn feibion ​​Duw yw'r rhai sy'n meibion ​​y cnawd, ond y rhai sydd yn feibion ​​Addewid; rhain yn cael eu hystyried i fod epil.
9:9 Oblegid y gair am addewid hwn: "Byddaf yn dychwelyd ar yr adeg briodol. Ac ni bydd yn fab i Sarah. "
9:10 Ac nid oedd hi'n ei phen ei hun. Ar gyfer Rebecca hefyd, ar ôl greu gan Isaac ein tad, o un act,
9:11 pan nad oedd y plant wedi eu geni eto, ac nid oedd wedi gwneud eto unrhyw beth da neu ddrwg (fel y gallai y bwriad Duw fod yn seiliedig ar eu dewis),
9:12 ac nid oherwydd gweithredoedd, ond oherwydd galwad, dywedwyd wrthi: "Bydd yr hynaf yn gwasanaethu'r ieuengaf."
9:13 Felly hefyd yr oedd yn ysgrifenedig: "Rydw i wedi caru Jacob, ond yr wyf wedi casáu Esau. "
9:14 Beth ddylem ei ddweud nesaf? A oes annhegwch â Duw? Gadewch i fod â bod mor!
9:15 Er i Moses mae'n dweud: "Byddaf yn biti pwy bynnag yr wyf yn biti. A mi gynnig drugaredd i bwy bynnag wnaf drueni. "
9:16 Felly, nid yw'n seiliedig ar y rhai sy'n dewis, nac ar y rhai sy'n rhagori, ond ar Dduw sy'n cymryd biti.
9:17 Ar gyfer Ysgrythur yn dweud i'r Pharo: "Yr wyf wedi codi chi i fyny at y diben hwn, fel y byddaf yn datgelu fy pŵer gennych chi, ac fel y gallai fy enw yn cael ei gyhoeddi i holl ddaear. "
9:18 Felly, mae'n cymryd trueni ar bwy bynnag mae'n ewyllysiau, ac efe a caledu pwy bynnag mae'n ewyllysiau.
9:19 Ac felly, fyddech chi'n ei ddweud i mi: "Yna, pam mae e'n dal i ddod o hyd i fai? Ar gyfer pwy all wrthsefyll ei ewyllys?"
9:20 O dyn, sy'n cael eu chi i holi Duw? Sut y gall y peth sydd wedi cael ei ffurfio yn dweud i'r Un a ffurfiwyd ef: "Pam mae'n rhaid i chi eu gwneud i mi y ffordd hon?"
9:21 Ac nid oes y crochenydd gael yr awdurdod dros y clai i wneud, o'r un deunydd, yn wir, un llestr i barch, eto gwirioneddol arall wrth warth?
9:22 Beth os Duw, sydd am ddatgelu ei ddigofaint ac i wneud ei bwer hysbys, dioddef, gyda llawer o amynedd, llestri digofaint haeddiannol, ffit i gael eu dinistrio,
9:23 er mwyn iddo ddatgelu cyfoeth ei ogoniant, o fewn y llongau hyn o drugaredd, y mae ef wedi paratoi i ogoniant?
9:24 Ac felly y mae gyda rhai ohonom ef hefyd wedi galw, nid yn unig o blith yr Iddewon, ond hyd yn oed o blith y cenhedloedd,
9:25 yn union fel y dywed yn Hosea: "Byddaf yn galw rhai nad oeddynt yn bobl i mi, 'Fy mhobl,'A hi nad oedd yn annwyl, 'anwylyd,'A hi oedd heb drugaredd, 'Un sydd wedi cael trugaredd.'
9:26 A hyn a fydd: yn y lle y dywedwyd wrthynt, 'Nid ydych yn fy mhobl,'Yno y byddant yn cael eu galw meibion ​​y Duw byw. "
9:27 Ac Eseia a lefasant ar ran Israel: "Pan fydd y nifer meibion ​​Israel yn debyg y tywod y môr, Bydd yn weddill yn cael eu cadw.
9:28 Oblegid efe cwblhau ei air, tra'n dalfyrru allan o'r ecwiti. Ar gyfer yr Arglwydd gyflawni gair byr ar y ddaear. "
9:29 Ac mae yr un mor Eseia a ragwelir: "Epil Os nad yw'r Arglwydd y lluoedd wedi gymynrodd, byddem wedi dod fel Sodom, a byddem wedi cael eu gwneud yn debyg i Gomorra. "
9:30 Beth ddylem ei ddweud nesaf? Bod y Cenhedloedd nad oedd yn dilyn cyfiawnder wedi cyrraedd cyfiawnder, hyd yn oed y cyfiawnder sydd o ffydd.
9:31 Eto wirioneddol, Israel, er bod yn dilyn y gyfraith cyfiawnder, nid yw wedi cyrraedd y gyfraith cyfiawnder.
9:32 Pam mae hyn yn? Oherwydd nad oeddent yn ceisio rhag ffydd, ond fel pe bai'n o waith. Am eu bod yn baglu dros yn faen tramgwydd,
9:33 yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "Wele, Yr wyf yn gosod yn faen tramgwydd yn Seion, ac yn graig o sgandal. Ond pwy bynnag yn credu mewn Ni fydd ef yn cael ei gwaradwyddir. "

Rhufeiniaid 10

10:1 Brothers, yn sicr ewyllys fy nghalon, ac mae fy ngweddi at Dduw, yw iddynt i iachawdwriaeth.
10:2 Canys yr wyf yn cynnig tystiolaeth iddynt, bod ganddynt sêl dros Dduw, ond nid yn ôl gwybodaeth.
10:3 Ar gyfer, bod yn anwybodus o'r cyfiawnder Duw, ac yn ceisio sefydlu eu cyfiawnder eu hunain, nid ydynt wedi dioddef eu hunain i gyfiawnder Duw.
10:4 Ar gyfer diwedd y gyfraith, Crist, yw hyd cyfiawnder i bawb sy'n credu.
10:5 A Moses a ysgrifennodd, am y cyfiawnder sydd o'r ddeddf, fod y dyn a fydd wedi gwneud cyfiawnder a fydd byw trwy gyfiawnder.
10:6 Ond mae'r cyfiawnder sydd o ffydd yn siarad yn y ffordd hon: Peidiwch â dweud yn eich calon: "Pwy a esgyn i'r nef?" (hynny yw, i ddod â Crist i lawr);
10:7 "Neu pwy a ddisgyn i'r dyfnder?" (hynny yw, i alw yn ôl Grist oddi wrth y meirw).
10:8 Ond beth mae Ysgrythur yn dweud? "Mae'r gair yn agos, yn eich ceg ac yn dy galon. "Dyma air y ffydd, yr ydym yn pregethu.
10:9 Oherwydd os ydych yn cyfaddef gyda'ch ceg yr Arglwydd Iesu, ac os ydych yn credu yn eich calon fod Duw wedi codi ef i fyny oddi wrth y meirw, Rhaid i chi ei arbed.
10:10 Ar gyfer y galon, rydym yn credu wrth gyfiawnder; ond gyda'r genau, cyffes yw iachawdwriaeth.
10:11 Ar gyfer Ysgrythur yn dweud: "Ni fydd pawb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gwaradwyddir."
10:12 Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegiaid. Ar gyfer yr un Arglwydd yw dros yr holl, cyfoethog ym bawb sy'n galw arno.
10:13 Ar gyfer pawb sydd wedi galw ar enw yr Arglwydd yn cael ei achub.
10:14 Yna, ym mha ffordd y bydd y rhai nad ydynt wedi credu ynddo ef galw arno? Neu ym mha ffordd y bydd rhai nad ydynt wedi clywed amdano gredu ynddo? Ac ym mha ffordd y byddant yn clywed amdano, heb bregethu?
10:15 Ac yn wir, ym mha ffordd y byddant yn pregethu, oni bai eu bod wedi cael eu hanfon, yn union fel y mae wedi ei ysgrifennu: "Pa mor brydferth yw traed y rhai sy'n evangelize heddwch, o'r rhai sy'n evangelize beth sy'n dda!"
10:16 Ond nid yw pob yn ufudd i'r Efengyl. Ar gyfer Eseia yn dweud: "Arglwydd, sydd wedi credu ein hadroddiad?"
10:17 Felly, ffydd yn dod o wrandawiad, a gwrandawiad drwy Gair Crist.
10:18 Ond yr wyf yn dweud: Heb glywsant? Am sicr: "Mae eu llun wedi mynd allan drwy'r holl ddaear, a'u geiriau hyd derfynau y byd i gyd. "
10:19 Ond yr wyf yn dweud: A yw Israel ddim yn hysbys? Yn gyntaf, Moses yn dweud: "Byddaf yn eich arwain i mewn i gystadleuaeth gyda'r rhai nad ydynt yn genedl; yng nghanol cenedl ffôl, Byddaf yn anfon chi i mewn digofaint. "
10:20 Ac Eseia Dares i ddweud: "Rwy'n ei ddarganfod gan y rhai nad oedd yn ceisio fy. Yr wyf yn ymddangos yn agored i'r rhai nad ydynt yn gofyn am i mi. "
10:21 Yna i Israel meddai: "Mae pob diwrnod hir rwyf wedi estyn fy nwylo at bobl nad ydynt yn credu ac sy'n gwrth-ddweud i mi."

Rhufeiniaid 11

11:1 Felly, Rwy'n dweud: Duw wedi gyrru ymaith ei bobl? Gadewch i fod â bod mor! Oherwydd yr wyf yn, hefyd, wyf yn Israeliad o epil Abraham, o lwyth Benjamin.
11:2 Nid yw Duw wedi gyrru ymaith ei bobl, pwy adnabu cyn eu. Ac nid ydych chi'n gwybod beth Ysgrythur yn dweud yn Elijah, sut y mae'n galw ar Dduw yn erbyn Israel?
11:3 "Arglwydd, maent wedi lladd dy Prophets. Maent wedi gwrthdroi eich allorau. Ac yr wyf yn ei ben ei hun yn parhau i fod, ac maent yn ceisio fy mywyd. "
11:4 Ond beth yw'r ymateb Divine iddo? "Rwyf wedi cadw i mi fy hun saith mil o ddynion, nad ydynt wedi plygu eu gliniau cyn Baal. "
11:5 Felly, yn yr un ffordd, eto yn y cyfnod hwn, mae gweddill sydd wedi ei arbed yn unol â'r dewis o gras.
11:6 Ac os yw trwy ras, yna nid y mae yn awr gan y gwaith; fel arall ras yn rhad ac am ddim mwyach.
11:7 Beth yw nesaf? Beth oedd yn Israel yn ceisio, nad yw wedi cael. Ond yr etholedigion wedi cael ei. Ac yn wir, eraill hyn wedi cael eu dallu,
11:8 yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "Duw wedi rhoi ysbryd o amharodrwydd ohonynt: llygaid nad ydynt yn gweld, a chlustiau nad ydynt yn clywed, hyd yn oed tan dydd heddiw. "
11:9 A Dafydd yn dweud: "Gadewch eu bwrdd yn debyg i fagl, ac mae twyll, a sgandal, ac yn dial ar eu cyfer.
11:10 Bydded eu llygaid yn cael eu cuddio, felly efallai na fyddant yn gweld, ac fel y gallant bwa i lawr eu cefnau bob amser. "
11:11 Felly, Rwy'n dweud: A ydynt wedi baglu yn y fath fodd y dylent syrthio? Gadewch i fod â bod mor! Yn lle hynny, gan eu trosedd, iachawdwriaeth yw gyda'r Cristionogion cenhedlig, er mwyn iddynt fod yn wrthwynebydd iddynt hwy.
11:12 Nawr, os yw eu trosedd yn y cyfoeth y byd, ac os yw eu gostyngiad yw cyfoeth y Cenhedloedd, faint yn fwy yw eu llawnder?
11:13 Canys yr wyf yn dweud i chi Cenhedloedd: Yn sicr, cyn belled ag yr wyf yn yn Apostol i'r Cenhedloedd, Byddaf yn anrhydeddu fy ngweinidogaeth,
11:14 yn y fath fodd y gallwn ysgogi i gystadleuaeth y rhai sydd yn fy nghnawd hun, ac er mwyn i mi arbed rhai ohonynt.
11:15 Am os yw eu colled yw i'r cysoni y byd, yr hyn y gallai eu dychweliad fod ar gyfer, heblaw fywyd allan o farwolaeth?
11:16 Oherwydd, os y-ffrwythau cyntaf wedi'i sancteiddio, felly hefyd y cyfan. Ac os bydd y gwreiddyn yn sanctaidd, felly hefyd yn y canghennau.
11:17 Ac os yw rhai o'r canghennau yn cael eu torri, ac os ydych, sef cangen olewydden wyllt, yn cael eu himpio ar gael iddynt, ac byddwch yn dod yn gyfrannog o'r gwreiddyn ac y braster y goeden olewydd,
11:18 peidiwch â gogoneddwch eich hun uwchben y canghennau. Oherwydd er i chi ogoniant, nad ydych yn cefnogi'r gwraidd, ond y gwreiddyn yn cefnogi chi.
11:19 Felly, fyddech chi'n ei ddweud: Mae'r canghennau wedi'u torri i ffwrdd, fel y efallai y byddaf yn himpio ar.
11:20 yn ddigon da. Cawsant eu torri i ffwrdd oherwydd anghrediniaeth. Ond byddwch yn sefyll ar ffydd. Felly peidiwch â dewis fwynhau yr hyn a dyrchafedig, ond yn hytrach bod ofn.
11:21 Oherwydd, os yw Duw wedi spared y canghennau naturiol, efallai hefyd na fyddai iddo ei arbed i chi.
11:22 Felly, yna, sylwi ar y daioni a difrifoldeb Duw. Yn sicr, tuag at y rhai sydd wedi cwympo, mae difrifoldeb; ond tuag atoch, mae daioni Duw, os byddwch yn aros mewn daioni. Fel arall, byddwch hefyd yn cael ei dorri i ffwrdd.
11:23 Ar ben hynny, os nad ydynt yn aros yn anghrediniaeth, byddant yn cael eu himpio ar. Y mae Duw yn gallu impiad nhw ar unwaith eto.
11:24 Felly, os ydych wedi cael eich torri i ffwrdd oddi wrth y goeden olewydd gwyllt, sydd yn naturiol i chi, ac, groes i natur, rydych yn himpio ar y goeden olewydd da, pa faint mwy y bydd y rhai sydd yn y canghennau naturiol yn cael eu himpio ar eu coeden olewydd hunain?
11:25 Am nad wyf am i chi fod yn anwybodus, brodyr, y dirgelwch hwn (rhag i chi yn ymddangos yn ddoeth yn unig i eich hunain) bod dallineb penodol wedi digwydd yn Israel, nes bod y cyflawnder y Cenhedloedd wedi cyrraedd.
11:26 Ac yn y modd hwn, Gall pob Israel yn cael eu cadw, yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "O'r Seion fydd yn cyrraedd y sawl sy'n cyflwyno, ac efe a throi impiety i ffwrdd oddi wrth Jacob.
11:27 A bydd hyn yn fy nghyfamod ar eu cyfer, pryd y byddaf yn cymryd ymaith eu pechodau. "
11:28 Yn sicr, yn ôl yr Efengyl, eu bod yn elynion er eich mwyn chwi. Ond yn ôl yr etholiad, maent yn fwyaf annwyl er mwyn y tadau.
11:29 Ar gyfer y rhoddion a galwad Duw yn cael eu heb gofid.
11:30 Ac yn union fel y byddwch hefyd yn, yn y gorffennol, Nid oedd yn credu yn Nuw, ond yn awr yr ydych wedi cael trugaredd oblegid eu hanghrediniaeth hwynt,
11:31 felly hefyd wedi hyn bellach heb gredu, am dy drugaredd, er mwyn iddynt gael trugaredd hefyd.
11:32 Y mae Duw wedi caeedig pawb yn anghrediniaeth, er mwyn iddo drugarhau bawb.
11:33 oh, ddyfnderoedd gyfoeth y doethineb a gwybodaeth o Dduw! Pa mor annealladwy yw ei farnedigaethau, a pha mor anchwiliadwy yw ei ffyrdd!
11:34 Am sydd wedi adnabod yr feddwl yr Arglwydd? Neu sydd wedi bod yn ei gynghorwr?
11:35 Neu a roddodd iddo ef yn gyntaf, fel y byddai ad-daliad yn ddyledus?
11:36 Am oddi wrtho, a thrwyddo ef, ac ynddo ef y mae pob peth. Iddo ef yw gogoniant, ar gyfer yr holl dragwyddoldeb. Amen.

Rhufeiniaid 12

12:1 Ac felly, Erfyniaf arnoch, brodyr, gan drugaredd Duw, eich bod yn cynnig eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd a dymunol i Dduw, gyda iswasanaethol eich meddwl.
12:2 A pheidiwch â dewis cael eu cydymffurfio ag oedran hwn, ond yn hytrach yn dewis ei diwygio yn y newydd-deb eich meddwl, fel y gallwch arddangos beth yw ewyllys Duw: beth sy'n dda, a beth yw lles braf, a beth yn berffaith.
12:3 Oherwydd yr wyf yn dweud, trwy ras sydd wedi cael ei roi i mi, i bawb sydd yn eich mysg: Blaswch dim mwy nag y mae yn angenrheidiol i roi blas, ond blas at sobrwydd ac yn union fel mae Duw wedi dosbarthu cyfran y ffydd i bob un.
12:4 Am ddim ond fel y, o fewn un corff, mae gennym lawer o rannau, er nad oes gan yr holl rannau yr un rôl,
12:5 felly hefyd yr ydym, bod llawer, yn un corff yng Nghrist, ac mae pob un yn rhan, y naill y llall.
12:6 Ac rydym bob un wahanol anrhegion, yn ôl y gras sydd wedi ei roi i ni: boed proffwydoliaeth, mewn cytundeb â rhesymoldeb ffydd;
12:7 neu gweinidogaeth, yn gweinidogaethu; neu ef sy'n addysgu, mewn athrawiaeth;
12:8 ef oedd yn exhorts, yn anogaeth; ef oedd yn rhoi, mewn symlrwydd; ef oedd yn llywodraethu, yn y cais; ef sy'n dangos trugaredd, mewn sirioldeb.
12:9 Gadewch i gariad fod heb falseness: casáu drygioni, glynu wrth yr hyn sy'n dda,
12:10 o garu ei gilydd ag elusen brawdol, gan ragori gilydd er anrhydedd:
12:11 yn y cais, Nid yw ddiog; mewn ysbryd, brwd; yn gwasanaethu yr Arglwydd;
12:12 mewn gobaith, llawenhau; mewn cystudd, parhaus; mewn gweddi, erioed-yn barod;
12:13 yn yr anawsterau y saint, rhannu; mewn lletygarwch, sylwgar.
12:14 Bendithia y rhai sy'n erlid chi: bendithia, ac nid ydynt yn melltithio.
12:15 Llawenhewch gyda'r rhai sy'n llawenhau yn. Wylwch gyda'r rhai sy'n wylo yn.
12:16 Fod o'r un meddwl tuag at ei gilydd: Nid yw savoring hyn a ddyrchefir, ond gydsynio mewn gostyngeiddrwydd. Peidiwch â dewis i ymddangos yn ddoeth i chi eich hun.
12:17 Rendro i ddim un niwed i niwed. Darparu pethau da, nid yn unig yng ngolwg Duw, ond hefyd yng ngolwg pob dyn.
12:18 Os yw'n bosibl, i'r graddau ag y gallwch, fod mewn heddwch â holl ddynion.
12:19 Peidiwch amddiffyn eich hunain, rhai anwylaf. Yn lle hynny, camu o'r neilltu o ddigofaint. Y mae'n ysgrifenedig: "Dial yw pwll. Byddaf yn rhoi dial, medd yr Arglwydd. "
12:20 Felly os gelyn yn llwglyd, ei fwydo; os yw'n sychedig, rhoi diod iddo. Ar gyfer wrth wneud hynny, ti a bentyrri farwor llosgi ar ei ben.
12:21 Peidiwch â gadael i ddrygioni ennill y dydd, yn lle hynny yn drech dros drwg drwy gyfrwng ddaioni.

Rhufeiniaid 13

13:1 Gadewch pob enaid yn ddarostyngedig i awdurdodau uwch. Am nad oes unrhyw awdurdod ar wahân oddi wrth Dduw a'r rhai a ordeiniwyd gan Dduw.
13:2 Ac felly, pwy bynnag gwrthsefyll awdurdod, i wrthsefyll yr hyn a ordeiniwyd gan Dduw. A'r rhai sy'n gwrthwynebu yn caffael damnedigaeth iddynt eu hunain.
13:3 Ar gyfer arweinwyr Nid yn ffynhonnell o ofn i'r rhai sy'n gweithio da, ond i'r rhai sy'n gweithio drwg. A fyddai'n well gennych beidio â bod ofn o awdurdod? Yna, gwneud yr hyn sy'n dda, a bydd gennych canmoliaeth oddi wrthynt.
13:4 Am ei fod yn weinidog Duw ar eich cyfer chwi da. Ond os ydych yn gwneud yr hyn sy'n ddrwg, bod ofn. Am nad yw heb reswm ei fod yn cario cleddyf. Am ei fod yn weinidog Duw; mae dialydd i weithredu llid ar bwy bynnag mae drwg.
13:5 Am y rheswm hwn, mae angen i fod yn ddarostyngedig, Nid yn unig oherwydd digofaint, ond hefyd oherwydd cydwybod.
13:6 Felly, rhaid i chi hefyd gynnig deyrnged. Am eu bod yn y gweinidogion Duw, gweini iddo yn hyn.
13:7 Felly, rendr i bawb beth bynnag sy'n ddyledus. trethi, i bwy y trethi yn ddyledus; refeniw, i bwy refeniw yn ddyledus; ofn, i bwy ofn yn ddyledus; anrhydedd, i bwy anrhydedd yn ddyledus.
13:8 Dylech ddyledus unrhyw beth i unrhyw un, ac eithrio fel ag i garu ein gilydd. Ar gyfer pwy bynnag caru ei gymydog wedi cyflawni'r gyfraith.
13:9 Er enghraifft,: Ni odineba. Na ladd. Paid ā dwyn. Nid wyt i siarad tystiolaeth ffug. Na chwennych. Ac os oes unrhyw orchymyn arall, mae'n cael ei grynhoi yn y gair hwn: Câr dy gymydog fel ti dy hun.
13:10 Mae cariad at gymydog yn gwneud unrhyw niwed. Felly, cariad yn y plenitude y gyfraith.
13:11 Ac rydym yn gwybod yr amser presennol, mai nawr yw'r awr i ninnau godi i fyny o gwsg. Am eisoes mae ein hiachawdwriaeth yn nes na phan oeddem yn credu y tro cyntaf.
13:12 Mae'r noson wedi mynd heibio, ac mae'r diwrnod yn tynnu agos. Felly, gadewch i ni fwrw o'r neilltu weithredoedd y tywyllwch, ac yn cael ei gwisgo â'r arfwisg o olau.
13:13 Gadewch i ni gerdded yn onest, fel yn y golau dydd, nid mewn cyfeddach a meddwdod, nid mewn llacrwydd moesau ac anfoesoldeb rhywiol, nid mewn cynnen a chenfigen.
13:14 Yn lle hynny, yn cael ei gwisgo â'r Arglwydd Iesu Grist, ac yn gwneud unrhyw ddarpariaeth ar gyfer y cnawd yn ei chwantau.

Rhufeiniaid 14

14:1 Ond derbyn y rhai sydd yn wan mewn ffydd, heb dadlau am syniadau.
14:2 Ar gyfer un person yn credu y gall fod yn bwyta pob peth, ond os un arall yn wan, gadael iddo fwyta planhigion.
14:3 Ef sy'n bwyta na ddylai ddirmyga ef sydd ddim yn bwyta. Ac efe a nad yw'n bwyta na ddylai farnu ef sy'n bwyta. Y mae Duw wedi ei dderbyn ef.
14:4 Pwy ydych chi i farnu gwas arall? Mae'n sefyll neu'n syrthio gan ei Arglwydd ei hun. Ond efe a saif. Y mae Duw yn gallu gwneud iddo sefyll.
14:5 Ar gyfer un person discerns un oedran o'r nesaf. Ond discerns arall wrth bob oedran. Gadewch i bob un cynnydd yn ôl ei feddwl ei hun.
14:6 Ef sy'n deall yr oed, deall canys yr Arglwydd. Ac efe sy'n bwyta, bwyta ar gyfer yr Arglwydd; canys efe yn rhoi diolch i Dduw. Ac efe a sydd ddim yn bwyta, nid yw'n bwyta ar gyfer yr Arglwydd, ac mae'n rhoi diolch i Dduw.
14:7 Er nid oes neb ohonom yn byw iddo'i hun, ac nid oes yr un ohonom yn marw ar gyfer ei hun.
14:8 Oherwydd os ydym yn byw, rydym yn byw i'r Arglwydd, ac os byddwn yn marw, yr ydym yn marw i'r Arglwydd. Felly, p'un a ydym yn byw neu'n marw, rydym yn perthyn i'r Arglwydd.
14:9 Am Crist farw ac atgyfodi at y diben hwn: y byddai efe yn y tywysog ar y meirw a'r byw.
14:10 Felly, yna, pam ydych chi'n barnu eich brawd? Neu pam ydych chi'n dirmygu eich brawd? Canys yr ydym i gyd yn sefyll gerbron brawdle Crist.
14:11 Y mae'n ysgrifenedig: "Wrth i mi fyw, medd yr Arglwydd, Bydd pob glin yn plygu i mi, a phob tafod Cyffesaf i Dduw. "
14:12 Ac felly, pob un ohonom ni yn cynnig esboniad o ei hun i Dduw.
14:13 Felly, dylem farnu ein gilydd mwyach. Yn lle hynny, farnu hyn i raddau mwy: na ddylech osod rhwystr cyn eich brawd, nac arwain ef astray.
14:14 Yr wyf yn gwybod, gyda hyder yn yr Arglwydd Iesu, nad oes dim yn aflan mewn ac o ei hun. Ond iddo ef sy'n ystyried unrhyw beth i fod yn aflan, aflan yw iddo.
14:15 Oherwydd os yw eich brawd yn drist oherwydd eich bwyd, nad ydych yn awr yn cerdded yn ôl i gariad. Peidiwch â gadael eich bwyd i ddinistrio iddo pwy Crist wedi marw.
14:16 Felly, beth sy'n dda i ni na ddylai fod yn achos o gabledd.
14:17 Ar gyfer y mae teyrnas Dduw Nid yw bwyd a diod, ond yn hytrach cyfiawnder a heddwch a llawenydd, yn yr Ysbryd Glân.
14:18 Canys efe sydd yn gwasanaethu Crist yn hyn, plesio Duw ac yn cael ei brofi gerbron dynion.
14:19 Ac felly, gadewch i ni fynd ar drywydd y pethau sydd o heddwch, a gadewch i ni gadw at y pethau sydd er adeiladaeth gilydd.
14:20 Peidiwch â bod yn barod i ddinistrio gwaith Duw oherwydd bwyd. Yn sicr, pob peth yn lân. Ond mae niwed i ddyn sy'n troseddu trwy fwyta.
14:21 Mae'n dda i ymatal rhag bwyta cig a rhag yfed gwin, ac o unrhyw beth y mae eich brawd yn troseddu, neu harwain ar gyfeiliorn, neu gwanhau.
14:22 Oes gennych chi ffydd? Mae'n perthyn i chi, felly ddal gerbron Duw. Bendigedig yw'r hwn sydd ddim yn barnu ei hun yn hynny erbyn pryd y mae'n cael ei brofi.
14:23 Ond yr hwn a discerns, os yw ef yn bwyta, ei gondemnio, oherwydd nid yw o ffydd. Ar gyfer pob nad yw o ffydd yn bechod.

Rhufeiniaid 15

15:1 Ond rhaid i ni sydd yn gryfach yn amyneddgar gyda eiddilwch y gwan, ac nid er mwyn plesio ein hunain.
15:2 Dylai pob un ohonoch os gwelwch yn dda ei gymydog hyd da, i adeiladaeth.
15:3 Am hyd yn oed nid oedd Crist blesio ei hun, ond gan ei fod yn ysgrifenedig: "Mae reproaches y rhai a gwaradwyddasant chi syrthio arnaf fi."
15:4 Ar gyfer beth bynnag oedd yn ysgrifenedig, Ysgrifennwyd i'w ddysgu i ni, fel bod, trwy amynedd a diddanwch o'r Ysgrythurau, efallai y byddwn wedi gobeithio.
15:5 Felly efallai y Duw o amynedd a grant gysur i chi fod o un meddwl tuag at ei gilydd, yn unol â Iesu Grist,
15:6 fel bod, ynghyd ag un genau, efallai y byddwch yn ogoneddu Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist.
15:7 Am y rheswm hwn, derbyn ei gilydd, yn union fel Crist hefyd wedi derbyn chi, yn yr anrhydedd Duw.
15:8 I Yr wyf yn datgan bod Crist Iesu oedd y gweinidog yr enwaediad oherwydd y gwirionedd Duw, er mwyn cadarnhau'r addewidion i'r hynafiaid,
15:9 a bod y Cenhedloedd yn anrhydeddu Duw oherwydd ei drugaredd, yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "Oherwydd hyn, Byddaf yn eich cyfaddef ymhlith y Cenhedloedd, O Arglwydd, a byddaf yn canu i dy enw. "
15:10 Ac unwaith eto, mae'n dweud: "Llawenhewch, O Cenhedloedd, ynghyd â'i phobl. "
15:11 Ac unwaith eto: "Mae pob Cenhedloedd, canmol yr Arglwydd; a holl bobloedd, chwyddo ef. "
15:12 Ac unwaith eto, Eseia yn dweud: "Ni bydd gwreiddyn Jesse, ac efe a gyfyd i rheol y Cenhedloedd, ac ynddo ef bydd y cenhedloedd yn gobeithio. "
15:13 Felly efallai y Dduw, ffynhonnell gobaith eich llenwi â phob llawenydd a gyda thangnefedd wrth gredu, fel y gallwch chi digonedd mewn gobaith ac yn y rhinwedd yr Ysbryd Glân.
15:14 Ond yr wyf hefyd yn sicr amdanoch chi, fy mrodyr, eich bod hefyd wedi eu llenwi â chariad, gwblhau gyda phob gwybodaeth, fel eich bod yn gallu rhybuddiwch eich gilydd.
15:15 Ond yr wyf wedi ysgrifennu atoch, brodyr, yn fwy hyderus nag i'r lleill, fel pe baech yn galw i'r meddwl eto, oherwydd y gras sydd wedi ei roi i mi gan Dduw,
15:16 er mwyn i mi fod yn weinidog Crist Iesu ymhlith y Cenhedloedd, sancteiddio Efengyl Duw, er mwyn i offrwm y Cenhedloedd yn cael ei wneud yn dderbyniol a gellir eu sancteiddio yn yr Ysbryd Glân.
15:17 Felly, Mae gen i ogoniant yng Nghrist Iesu gerbron Duw.
15:18 Felly, nid wyf Dare siarad am unrhyw un o'r pethau hynny nad Crist yn effeithio trwof fi, hyd ufudd-dod y Cenhedloedd, mewn gair a gweithred,
15:19 gyda grym o arwyddion a rhyfeddodau, trwy nerth yr Ysbryd Glân. Ar gyfer yn y modd hwn, o Jerwsalem, drwy gydol ei amgylchoedd, cyn belled ag y Illyricum, Rwyf wedi hailgyflenwi Efengyl Crist.
15:20 Ac felly yr wyf wedi pregethu yr Efengyl hon, Nid yw lle y mae Crist yn hysbys yn ôl enw, rhag i mi adeiladu ar y sylfaen un arall,
15:21 ond yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig: "Bydd y rhai i bwy nad oedd yn cyhoeddi gweld, a bydd y rhai nad ydynt wedi clywed deall. "
15:22 Oherwydd hyn hefyd, Cefais fy rhwystro yn fawr wrth ddod i chi, ac rwyf wedi bod yn ei atal tan yr amser presennol.
15:23 Eto wirioneddol yn awr, heb unrhyw gyrchfan arall yn y rhanbarthau hyn, ac wedi eisoes wedi cael awydd mawr i ddod i chi yn ystod y blynyddoedd lawer diwethaf,
15:24 pan fyddaf yn dechrau gosod allan ar fy daith i Sbaen, Gobeithiaf y, gan fy mod yn mynd heibio, Efallai y byddaf yn eich gweld, ac efallai y byddaf yn cael ei arwain oddi yno gan i chi, ar ôl yn gyntaf y cawsai ychydig o ffrwythau yn eich plith.
15:25 Ond nesaf byddaf yn gosod allan am Jerwsalem, i weinidogaethu i'r saint.
15:26 Ar gyfer y rhai o Macedonia ac Achaia wedi penderfynu gwneud casgliad ar gyfer y rhai y tlodion ymhlith y saint sydd yn Jerwsalem.
15:27 Ac mae hyn wedi plesio nhw, oherwydd eu bod yn eu dyled. Ar gyfer, gan fod y Cenhedloedd wedi dod yn gyfranogion o'u pethau ysbrydol, maent hefyd dylai gweinidog iddynt mewn pethau bydol.
15:28 Felly, pan fyddaf wedi cwblhau'r dasg hon, ac wedi eu traddodi i iddynt ffrwyth hwn, Byddaf yn gosod allan, drwy gyfrwng chi, i Sbaen.
15:29 Ac yr wyf yn gwybod bod pan fyddaf yn dod i chi byddaf yn cyrraedd gyda digonedd o bendithion Efengyl Crist.
15:30 Felly, Erfyniaf arnoch, brodyr, trwy ein Harglwydd Iesu Grist, ac er cariad yr Ysbryd Glân, eich bod yn fy helpu gyda'ch gweddi oddi Duw ar fy rhan,
15:31 er mwyn i mi ei ryddhau o'r anffyddlon sydd yn Jwdea, ac fel y gall y offrwm fy ngwasanaeth yn dderbyniol i'r saint yn Jerwsalem.
15:32 Felly efallai y byddaf yn dod atoch chi gyda llawenydd, trwy ewyllys Duw, ac felly efallai fy mod yn cael ei adnewyddu gyda chi.
15:33 Ac efallai y bydd Duw yr heddwch fyddo gyda chwi oll. Amen.

Rhufeiniaid 16

16:1 Nawr Cymeradwyaf i chi ein chwaer Phoebe, sydd yn y weinidogaeth yr eglwys, sydd ar Cenchreae,
16:2 fel y gallech ei gael ei yn yr Arglwydd gyda teilyngdod y saint, ac fel y gallwch chi fod o gymorth iddi ym mha bynnag dasg bydd ganddi angen i chi. Canys hi ei hun hefyd wedi cynorthwyo llawer o, a minnau hefyd.
16:3 Cyfarchwch Prisca ac Acwila, fy cynorthwywyr yng Nghrist Iesu,
16:4 sydd wedi peryglu eu gyddfau eu hunain ar ran fy mywyd, am yr hwn yr wyf yn diolch, Nid wyf ben ei hun, ond hefyd yr holl eglwysi y Cenhedloedd;
16:5 a chyfarch yr eglwys yn eu tŷ. Cyfarchwch Epaenetus, fy anwylyd, sydd ymhlith y blaenffrwyth Asia yng Nghrist.
16:6 Cyfarchwch Mary, sydd wedi llafurio cymaint yn eich plith.
16:7 Cyfarchwch Andronicus a Junias, fy berthnasau a chyd gaethion, sydd yn fonheddig ymhlith yr Apostolion, ac a oedd yng Nghrist cyn i mi.
16:8 cyfarch Ampliatus, mwyaf annwyl i mi yn yr Arglwydd.
16:9 Cyfarchwch Urbanus, ein cynorthwy-ydd yng Nghrist Iesu, a Stachys, fy anwylyd.
16:10 Cyfarchwch Apelles, sydd wedi cael ei brofi yng Nghrist.
16:11 Cyfarchwch y rhai sydd o deulu Aristobulus. Cyfarchwch Herodian, fy gâr. Cyfarchwch y rhai sydd o deulu Narcissus, sydd yn yr Arglwydd.
16:12 Cyfarchwch Tryphaena a Tryffosa, sydd yn llafurio yn yr Arglwydd. Cyfarchwch Persis, mwyaf annwyl, sydd wedi llafurio cymaint yn yr Arglwydd.
16:13 Cyfarchwch Rufus, etholedigion yn yr Arglwydd, a'i fam a mwynglawdd.
16:14 Cyfarchwch Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, a'r brodyr sydd gyda nhw.
16:15 Cyfarchwch Philologus a Julia, Nereus a'i chwaer, ac Olympas, a'r holl saint sydd gyda hwy.
16:16 Cyfarchwch eich gilydd â chusan sanctaidd. Holl eglwysi Crist yn eich cyfarch.
16:17 Ond yr wyf yn erfyn arnoch chi, brodyr, i gymryd sylw o'r rhai sy'n achosi dissensions a throseddau yn groes i'r athrawiaeth yr ydych wedi ei ddysgu, ac i droi i ffwrdd oddi wrthynt.
16:18 Ar gyfer rhai Nid yw fel y rhain yn gwasanaethu Grist ein Harglwydd, ond mae eu hunain mewnol, ac, drwy eiriau braf a siarad medrus, maent seduce y calonnau y diniwed.
16:19 Ond mae eich ufudd-dod wedi cael ei wneud yn hysbys ym mhob man. Ac felly, Yr wyf yn llawenhau mewn chi. Ond yr wyf am i chi fod yn ddoeth yn yr hyn sy'n dda, ac yn syml yn yr hyn sy'n ddrwg.
16:20 Ac efallai y bydd Duw yr heddwch yn gyflym malwch Satan dan eich traed. Gras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi.
16:21 Rhonwellt, fy nghyd labrwr, cyfarch chi, a Lwcius a Jason a Sosipater, fy ceraint.
16:22 Yr wyf yn, trydydd, a ysgrifennodd epistol hwn, yn eich cyfarch yn yr Arglwydd.
16:23 Gaius, fy gwesteiwr, a'r eglwys cyfan, cyfarch chi. Erastus, y trysorydd y ddinas, cyfarch chi, a Quartus, brawd.
16:24 Gras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi oll. Amen.
16:25 Ond iddo ef, sydd â'r gallu i gadarnhau eich ôl fy Efengyl a'r pregethu Iesu Grist, yn unol â datguddiad o'r dirgelwch sydd wedi cael ei guddio o cyn cof,
16:26 (sydd bellach wedi cael ei wneud yn glir drwy yr Ysgrythurau y Proffwydi, yn unol â praesept y Duw tragwyddol, wrth ufudd-dod ffydd) sydd wedi cael ei wneud yn hysbys ymhlith yr holl Genhedloedd:
16:27 i Dduw, sydd yn unig yn ddoeth, trwy Iesu Grist, iddo ef y bo'r anrhydedd a'r gogoniant byth bythoedd!. Amen.