Ch 24 Luke

Luke 24

24:1 Yna, on the first Sabbath, at very first light, they went to the tomb, carrying the aromatic spices that they had prepared.
24:2 And they found the stone rolled back from the tomb.
24:3 Ac wrth fynd i mewn, they did not find the body of the Lord Jesus.
24:4 Ac mae'n digwydd bod, while their minds were still confused about this, wele, two men stood beside them, in shining apparel.
24:5 Yna, since they were afraid and were turning their faces toward the ground, these two said to them: “Why do you seek the living with the dead?
24:6 He is not here, for he has risen. Recall how he spoke to you, when he was still in Galilee,
24:7 gan ddweud: ‘For the Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise again.’ ”
24:8 And they called to mind his words.
24:9 And returning from the tomb, they reported all these things to the eleven, ac i holl bobl eraill.
24:10 Now it was Mary Magdalene, a Joanna, and Mary of James, and the other women who were with them, who told these things to the Apostles.
24:11 But these words seemed to them a delusion. And so they did not believe them.
24:12 ond Pedr, yn codi i fyny, ran to the tomb. And stooping down, he saw the linen cloths positioned alone, and he went away wondering to himself about what had happened.
24:13 Ac wele, dau ohonynt yn mynd allan, ar yr un diwrnod, i dref o'r enw Emaus, sef y pellter o drigain stadia o Jerwsalem.
24:14 Ac maent yn siarad â'i gilydd am yr holl bethau hyn a oedd wedi digwydd.
24:15 Ac mae'n digwydd bod, tra roeddent yn dyfalu ac yn holi o fewn eu hunain, Iesu ei hun, nesáu, teithio gyda nhw.
24:16 Ond mae eu llygaid yn cael eu hatal, fel na fyddent yn adnabod ef.
24:17 Ac efe a ddywedodd wrthynt, "Beth yw y geiriau hyn, yr ydych yn trafod â'i gilydd, wrth i chi gerdded, ac maent yn drist?"
24:18 Ac un ohonynt, a'i enw Cleopas, Ymatebodd trwy ddweud wrtho, "Ai chi yw'r unig un sy'n ymweld Jerwsalem nad yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno y dyddiau diwethaf hyn?"
24:19 Ac efe a ddywedodd wrthynt, "Pa bethau?"A dywedasant, "Am Iesu o Nasareth, dyn oedd yn broffwyd bonheddig, pwerus yn y gwaith ac mewn geiriau, gerbron Duw a'r holl bobl.
24:20 A sut mae ein offeiriaid uchel ac arweinwyr ddedfrydu i gael ei ddedfrydu i farwolaeth. Ac maent yn groeshoelio ef.
24:21 Ond rydym yn gobeithio y byddai ef yn Gwaredydd Israel. Ac yn awr, ar ben hyn i gyd, heddiw yw'r trydydd dydd er y pethau hyn wedi digwydd.
24:22 Yna, hefyd, rhai menywod o yn ein plith ni ofnus. Ar gyfer ystod y dydd o'r blaen, roeddent yn y bedd,
24:23 ac, ar ôl Nid yw hyd i'w gorff, maent yn dychwelyd, yn dweud eu bod wedi gweld hyd yn oed gweledigaeth o Angels, a ddywedodd ei fod yn fyw.
24:24 Ac mae rhai ohonom yn mynd allan at y bedd. Ac maent yn ei chael yn union fel y gwragedd wedi dweud. ond yn wir, nid oeddent yn dod o hyd iddo. "
24:25 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Sut ffôl ac yn amharod i galon yr ydych yn, i gredu popeth sydd wedi cael ei siarad gan y Proffwydi!
24:26 Nid oedd y Meseia ei angen i ddioddef y pethau hyn, ac felly i mewn i'w ogoniant?"
24:27 Ac yn dechrau o Moses a'r holl Proffwydi, dehonglodd iddynt, yn yr holl Ysgrythurau, y pethau a oedd amdano.
24:28 Ac ddaethant yn agos at y dref lle maent yn mynd. Ac efe ymddwyn fel ag i fynd ymlaen ymhellach.
24:29 Ond eu bod yn mynnu gydag ef, gan ddweud, "Aros gyda ni, oherwydd ei fod yn nosi ac yn awr o olau dydd yn gostwng. "Ac felly aeth gyda hwy.
24:30 Ac mae'n digwydd bod, tra oedd wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd fara, ac efe bendithio ac torrodd, ac estynnodd iddyn nhw.
24:31 A'u llygaid a agorwyd, ac roeddent yn cydnabod iddo. A diflannodd ef o'u llygaid.
24:32 A hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, "A oedd nid yw ein calon yn llosgi ynom, tra yr oedd yn siarad ar y ffordd, a phan agorodd yr Ysgrythurau i ni?"
24:33 Ac yn codi i fyny ar yr un awr, dychwelsant i Jerwsalem. Ac maent yn dod o hyd i'r un ar ddeg wedi ymgasglu, a'r rhai a oedd gyda nhw,
24:34 gan ddweud: "Mewn gwirionedd, yr Arglwydd wedi codi, ac mae wedi ymddangos Simon. "
24:35 A hwy a eglurodd y pethau sy'n cael eu gwneud ar y ffordd, a sut y maent yn wedi cydnabod iddo yn doriad y bara.
24:36 Yna, tra oeddent yn siarad am y pethau hyn, safodd Iesu yn eu plith, Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Tangnefedd i chwi. Mae'n wyf. Paid ag ofni."
24:37 Eto wirioneddol, eu bod yn gythryblus iawn ac yn ofnus, tybied eu bod yn gweld ysbryd.
24:38 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Pam yr ydych yn tarfu, a pham mae meddyliau hyn yn codi i fyny yn eich calonnau?
24:39 Gweler fy dwylo a thraed, ei fod yn fy mod fy hun. Edrych a chyffwrdd. Am nad oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn, fel y byddwch yn gweld bod gen i. "
24:40 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, dangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed.
24:41 Yna, tra eu bod yn dal yn anghrediniaeth ac yn rhyfeddod allan o lawenydd, dywedodd, "A oes gennych rywbeth i'w fwyta yma?"
24:42 Ac offrymasant iddo ddarn o bysgodyn wedi'u rhostio a diliau mêl.
24:43 Ac wedi iddo fwyta hyn yn eu golwg, cymryd hyn oedd yn weddill, fe'i rhoddodd iddynt.
24:44 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Mae'r rhain yn y geiriau fy mod yn siarad â chi pan oeddwn yn dal gyda chi, oherwydd rhaid popeth gael ei gyflawni sy'n cael eu hysgrifennu yn y gyfraith Moses, ac yn y Prophets, ac yn y Salmau amdanaf. "
24:45 Yna agorodd eu meddyliau, er mwyn iddynt ddeall yr Ysgrythurau.
24:46 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Am felly y mae yn ysgrifenedig, ac felly roedd yn angenrheidiol, i'r Meseia i ddioddef, ac i godi i fyny oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd,
24:47 ac, yn ei enw, am edifeirwch a maddeuant pechodau i'w pregethu, ymysg yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerwsalem.
24:48 Ac rydych yw'r tystion i'r pethau hyn.
24:49 And I am sending the Promise of my Father upon you. But you must stay in the city, until such time as you are clothed with power from on high.”
24:50 Then he led them out as far as Bethania. And lifting up his hands, efe a'u bendithiodd hwynt.
24:51 Ac mae'n digwydd bod, while he was blessing them, he withdrew from them, and he was carried up into heaven.
24:52 And worshiping, they returned to Jerusalem with great joy.
24:53 And they were always in the temple, praising and blessing God. Amen.