Ch 6 Luke

Luke 6

6:1 Nawr mae'n digwydd bod, ar yr ail Sabboth cyntaf, wrth iddo basio drwy'r cae grawn, ei ddisgyblion yn gwahanu'r clustiau o rawn ac yn eu bwyta, drwy eu rhwbio yn eu dwylo.
6:2 Yna y dywedodd rhai Phariseaid wrthynt, "Pam ydych chi'n gwneud yr hyn nad yw'n gyfreithlon ar y Sabbaths?"
6:3 Ac ymateb iddynt, Dywedodd Iesu: "Nid Ydych chi wedi darllen hwn, beth a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd, a'r rhai oedd gydag ef?
6:4 Sut aeth i mewn i dŷ Dduw, a chymerodd y bara y Presenoldeb, a'i fwyta, ac a'i rhoddes i'r rhai oedd gydag ef, er nad yw'n gyfreithlon i unrhyw un ei fwyta, heblaw yr offeiriaid ei ben ei hun?"
6:5 Ac efe a ddywedodd wrthynt, "Am y Mab y dyn yn Arglwydd, hyd yn oed y Saboth. "
6:6 Ac mae'n digwydd bod, ar Saboth arall, efe a aeth i'r synagog, a oedd yn dysgu. Ac yr oedd yn ddyn yno, ac mae ei law dde yn ddiffrwyth.
6:7 A'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid a welwyd a fyddai'n iacháu ar y Saboth, er mwyn iddynt a thrwy hynny dod o hyd i gyhuddiad yn ei erbyn.
6:8 Eto wirioneddol, ei fod yn gwybod eu meddyliau, ac felly efe a ddywedodd wrth y dyn oedd â'r llaw ddiffrwyth, "Cyfod a sefyll yn y canol." Ac yn codi i fyny, safodd o hyd.
6:9 Yna dywedodd Iesu wrthynt: "Yr wyf yn gofyn i chi os yw'n gyfreithlon ar y Sabbaths i wneud yn dda, neu i wneuthur drwg? I roi iechyd i fywyd, neu ei dinistrio?"
6:10 Ac edrych o gwmpas ar bawb, meddai wrth y dyn, "Ymestyn eich llaw." Ac efe a estyn ei. Ac ei law yn iach.
6:11 Yna maent yn cael eu llenwi â gwallgofrwydd, a buont yn trafod â'i gilydd, beth, yn arbennig, y gallent ei wneud am Iesu.
6:12 Ac mae'n digwydd bod, yn y dyddiau hynny, efe a aeth allan i mynydd i weddïo. Ac yr oedd yn y weddi Duw trwy gydol y nos.
6:13 A phan golau dydd wedi cyrraedd, galwodd ei ddisgyblion. Ac efe a ddewisodd ddeuddeg allan ohonynt (ef hefyd a enwir Apostolion):
6:14 Simon, ef gyfenwid Pedr, ac Andreas ei frawd, Iago ac Ioan, Philip a Bartholomeus,
6:15 Mathew a Thomas, James Alffeus, a Simon a elwir y Zealot,
6:16 a Jude Iago, a Jwdas Iscariot, a oedd yn fradwr.
6:17 A disgyn gyda nhw, safodd mewn lle gwastad gyda llu o'i ddisgyblion, a llu helaeth o bobl o bob Jwdea a Jerwsalem a'r seacoast, a Tyrus a Sidon,
6:18 a oedd wedi dod fel y gallent wrando arno ac yn cael eu hiacháu o'u clefydau. A'r rhai a oedd yn poeni gan ysbrydion aflan yn cael eu halltu.
6:19 A'r dorf cyfan yn ceisio cyffwrdd ag ef, oherwydd bod pŵer yn mynd allan oddi wrtho ac yn iacháu pob.
6:20 A chodi ei lygaid at ei ddisgyblion, dywedodd: "Bendigedig wyt ti yn wael, ar gyfer eich un chi yw teyrnas Dduw.
6:21 Bendigedig wyt ti sydd yn llwglyd bellach, canys byddwch yn fodlon. Bendigedig wyt ti'n sydd yn wylo yn awr, canys chi chwerthin.
6:22 Bydd bendithio chi fod pryd y bydd dynion wedi casáu chi, a phryd y byddant wedi gwahanu chi ac gwaradwyddasant chi, a'i daflu allan eich enw fel pe drwg, oherwydd y Mab y dyn.
6:23 Yn falch yn y dydd a exult. Ar gyfer wele, eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Ar gyfer yr un pethau hyn eu tadau wnaeth i'r proffwydi.
6:24 Eto wirioneddol, gwae i chi sy'n gyfoethog, ar eich cyfer chi gael eich diddanwch.
6:25 Gwae chi sy'n fodlon, am y byddwch yn llwglyd. Gwae chi sy'n chwerthin yn awr, i chi yn ofid a dagrau.
6:26 Gwae chi pryd y bydd dynion wedi bendithio chi. Ar gyfer yr un pethau hyn eu tadau wnaeth i'r gau broffwydi.
6:27 Ond yr wyf yn dweud i chi sy'n gwrando: Carwch eich gelynion. Gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casáu.
6:28 Bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio, a gweddïwch dros y rhai sy'n athrod chi.
6:29 Ac iddo ef sy'n eich taro ar y boch, cynnig y llall hefyd. Ac oddi wrtho sy'n cymryd i ffwrdd eich côt, peidiwch â gwrthod hyd yn oed eich tiwnig.
6:30 Ond dosbarthu i bawb sy'n gofyn i chi. Ac nid ydynt yn gofyn eto am iddo sy'n cymryd ymaith yr hyn sy'n eiddo i chi.
6:31 Ac yn union fel y byddech am i bobl eich trin, eu trin hefyd yr un fath.
6:32 Ac os ydych yn hoffi y rhai sy'n caru chi, pa credyd yn ddyledus i chi? Ar gyfer pechaduriaid, hyd yn oed y rhai sydd wrth eu bodd yn eu caru.
6:33 Ac os byddwch yn gwneud yn dda i'r rhai sy'n gwneud daioni i chwi, pa credyd yn ddyledus i chi? Yn wir, hyd yn oed bechaduriaid yn ymddwyn fel hyn.
6:34 Ac os byddwch yn benthyg i'r rhai yr ydych yn gobeithio ei dderbyn gan, pa credyd yn ddyledus i chi? Am hyd yn oed bechaduriaid yn rhoi benthyg i bechaduriaid, er mwyn derbyn yr un peth yn gyfnewid.
6:35 felly yn wir, cariad eich gelynion. Gwna ddaioni, ac yn rhoi benthyg, gobeithio am unrhyw beth yn gyfnewid. Ac yna bydd eich gwobr yn fawr, a byddwch yn feibion ​​y Goruchaf, oherwydd y mae ef ei hun yn garedig at yr anniolchgar a'r drygionus i'r.
6:36 Felly, fod yn drugarog, yn union fel y mae eich Tad hefyd yn drugarog.
6:37 Paid barnu, ac ni chewch eich barnu. Peidiwch â chondemnio, ac ni chewch eich condemnio. Maddau, a byddwch yn cael maddeuant.
6:38 rhoi, a bydd yn cael ei roi i chi: yn fesur da, ei wasgu i lawr a'i ysgwyd ynghyd ac yn gorlifo, byddant yn rhoi ar eich glin. Yn sicr, yr un mesur a ddefnyddiwch chi i fesur allan, Bydd yn cael ei ddefnyddio i fesur yn ôl i chi eto. "
6:39 Nawr mae'n dweud wrthyn nhw gymhariaeth arall: "Sut y gall y dall arwain y dall? A fyddent yn nid y ddau yn syrthio i bydew?
6:40 Nid yw'r disgybl yn uwch na'i athro. Ond bydd pob un yn cael ei berffeithio, os yw fel ei athro.
6:41 A pham yr ydych yn gweld y gwellt sydd yn llygad dy frawd, tra bod y log sydd yn dy lygad dy hun, nad ydych yn ystyried?
6:42 Neu sut y gallwch ddweud wrth eich brawd, 'Brother, yn caniatáu i mi gael gwared ar y gwellt o'ch llygad,'Tra byddwch nid eich hun ddim yn gweld y log yn dy lygad dy hun? rhagrithiwr, yn gyntaf gael gwared ar y log gan eich llygad eich hun, ac yna byddwch yn gweld yn glir, fel y byddwch yn arwain allan i'r gwellt o lygad dy frawd.
6:43 Canys nid oes coeden dda sy'n cynhyrchu ffrwyth drwg, nid yw chwaith coeden drwg yn cynhyrchu ffrwyth da.
6:44 Ar gyfer pob coeden yn hysbys gan ei ffrwythau. Am nad ydynt yn casglu ffigys o ddrain, nac yn casglu'r grawnwin oddi wrth y llwyn mieri.
6:45 Mae dyn da, oddi wrth y stordy da ei galon, yn cynnig yr hyn sy'n dda. A'r dyn drwg, oddi wrth y stordy drwg, yn cynnig yr hyn sy'n ddrwg. Canys o helaethrwydd y galon, y geg yn siarad.
6:46 Ond pam ydych chi'n fy ffonio, 'Lord, Lord,'Ac nid gwneud yr hyn yr wyf yn ei ddweud?
6:47 Unrhyw un sy'n dod ataf, ac yn gwrando ar fy ngeiriau, ac yn gwneud iddynt: Byddaf yn datgelu i chi yr hyn y mae'n debyg.
6:48 Mae'n debyg i ddyn adeiladu tŷ, sydd wedi cloddio dwfn, ac mae wedi gosod y sylfaen ar y graig. Yna, pan ddaeth y llifogydd, yr afon yn rhuthro yn erbyn y tŷ hwnnw, ac nid oedd yn gallu symud ei. I ei sefydlu ar y graig.
6:49 Ond pwy bynnag clywed ac nid yw'n gwneud: y mae'n debyg i ddyn yn adeiladu ei dŷ ar y pridd, heb sefydliad. Mae'r afon yn rhuthro yn ei erbyn, ac yn fuan yn syrthio i lawr, ac adfail y tŷ yn wych. "