Ch 10 Mark

Mark 10

10:1 Ac yn codi i fyny, aeth oddi yno i'r ardal Jwdea y tu hwnt i'r Iorddonen. Ac unwaith eto, Daeth y dyrfa ynghyd ger ei fron ef. Ac yn union fel ei fod yn gyfarwydd â gwneud, eto efe yn eu dysgu.
10:2 Ac yn agosáu, y Phariseaid holwyd ef, profi iddo: "A yw'n gyfreithlon i ddyn i ddiswyddo ei wraig?"
10:3 Ond mewn ymateb, dywedodd wrthynt, "Yr hyn wnaeth Moses cyfarwyddo chi?"
10:4 A hwy a ddywedasant, "Rhoddodd Moses ganiatâd i ysgrifennu llythyr ysgar ac i'w diswyddo."
10:5 Ond Iesu ymateb drwy ddweud: "Roedd yn ganlyniad i caledwch eich calon iddo ysgrifennu bod praesept ar eich cyfer chi.
10:6 Ond o ddechreuad y greadigaeth, Gwnaeth Duw hwy yn wryw a benyw.
10:7 Oherwydd hyn, bydd dyn yn gadael y tu ôl ei dad a'i fam, ac efe a glynu wrth ei wraig.
10:8 A bydd y ddau hyn yn un yn cnawd. Ac felly, maent yn awr, Nid yw dau, ond un cnawd.
10:9 Felly, hyn mae Duw wedi ymuno gyda'i gilydd, na bydded wahân. "
10:10 Ac unwaith eto, yn y tŷ, ei ddisgyblion ei holi am yr un peth.
10:11 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Pwy bynnag yn gwrthod ei wraig, ac yn priodi un arall, godinebu yn ei herbyn.
10:12 Ac os gwraig yn gwrthod ei gŵr, ac yn briod i un arall, mae hi'n godinebu. "
10:13 A hwy a ddygasant ato y plant bach, er mwyn iddo eu cyffwrdd. Ond mae'r disgyblion ceryddu y rhai a dod â hwy.
10:14 Ond pan welodd Iesu hyn, cymerodd drosedd, ac efe a ddywedodd wrthynt: "Gadewch i'r plant bach ddod ataf fi, ac nid ydynt yn eu gwahardd. Ar gyfer y fel y rhain yw teyrnas Dduw.
10:15 Amen wyf yn dweud wrthych, pwy bynnag ni fydd yn derbyn teyrnas Dduw fel plentyn bach, Ni fydd mynd i mewn iddo. "
10:16 Ac yn eu cofleidio, a gosod ei ddwylo arnynt, efe a'u bendithiodd hwynt.
10:17 Ac wedi iddo ymadael ar y ffordd, yn un penodol, rhedeg i fyny ac yn penlinio ger ei fron ef, gofyn iddo, "Athro da, beth a wnaf, fel y gallaf sicrhau bywyd tragwyddol?"
10:18 Ond meddai Iesu wrtho, "Pam fy ffonio da? Nid oes unrhyw un yn dda ar wahân i'r un Duw.
10:19 Rydych yn gwybod y praeseptau: "Peidiwch â odineba. Peidiwch â lladd. Peidiwch â dwyn. Peidiwch â siarad tystiolaeth ffug. Peidiwch â twyllo. Honor dy dad a'th fam. "
10:20 Ond mewn ymateb, dywedodd wrtho, "Athro, mae'r rhain i gyd Rwyf wedi arsylwi o fy ieuenctid. "
10:21 Yna yr Iesu, syllu arno, garu ef, ac efe a ddywedodd wrtho: "Un peth yn brin i chi. Ewch, gwerthu beth bynnag sydd gennych, a dyro i'r tlodion, ac yna bydd gennych drysor yn y nefoedd. Ac yn dod, dilyn fi."
10:22 Ond efe a aeth ymaith galaru, ar ôl cael ei drist fawr gan y gair. Canys yr oedd ganddo lawer o eiddo.
10:23 A'r Iesu, edrych o gwmpas, Dywedodd wrth ei ddisgyblion, "Pa mor anodd yw hi i'r rhai sydd â golud i fynd i mewn i deyrnas Dduw!"
10:24 A'r disgyblion a synasant wrth ei eiriau. Ond yr Iesu, ateb eto, Meddai wrthynt: "Meibion ​​Little, pa mor anodd yw hi i'r rhai sy'n ymddiried mewn arian i fynd i mewn i deyrnas Dduw!
10:25 Mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd, nag ar gyfer y cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. "
10:26 Ac maent yn meddwl tybed hyd yn oed mwy, ymhlith ei gilydd gan ddweud, "Pwy, Yna,, gellir ei arbed?"
10:27 A'r Iesu, syllu arnyn nhw, Dywedodd: "Gyda dynion y mae'n amhosibl; ond nid gyda Duw. Ar gyfer gyda Duw pob peth sydd bosibl. "
10:28 A Phedr a dechreuodd i ddweud wrtho, "Wele, rydym wedi gadael pob peth ac wedi dilyn chi. "
10:29 Mewn ymateb, Dywedodd Iesu: "Amen mi ddweud wrthych, Nid oes unrhyw un sydd wedi ei adael ar ôl tŷ, neu frodyr, neu chwiorydd, neu dad, neu fam, neu blant, neu dir, er fy mwyn i ac ar gyfer yr Efengyl,
10:30 Ni fydd yn derbyn cant gwaith cymaint, yn awr yn yr amser hwn: tai, a brodyr, a chwiorydd, a mamau, a phlant, a thir, gyda erledigaethau, ac yn y bywyd tragwyddol oed yn y dyfodol.
10:31 Ond bydd llawer o'r rhai cyntaf yn olaf, a bydd y rhai olaf yn flaenaf. "
10:32 Now they were on the way ascending to Jerusalem. And Jesus went ahead of them, and they were astonished. And those following him were afraid. Ac unwaith eto, taking aside the twelve, he began to tell them what was about to happen to him.
10:33 "I wele, we are going up to Jerusalem, and the Son of man will be handed over to the leaders of the priests, and to the scribes, and the elders. And they will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles.
10:34 And they will mock him, and spit on him, and scourge him, and put him to death. And on the third day, he will rise again.”
10:35 Ac Iago ac Ioan, meibion ​​Sebedeus, Tynnodd yn agos iddo, gan ddweud, "Athro, rydym yn dymuno bod beth bynnag byddwn yn gofyn, byddech yn ei wneud i ni. "
10:36 Ond meddai ef wrthynt, "Beth ydych chi eisiau i mi ei wneud i chi?"
10:37 A hwy a ddywedasant, "Grant i ni y gallwn eistedd, un ar y dde i chi a'r llall yn y chwith, yn dy ogoniant. "
10:38 Ond yr Iesu a ddywedodd wrthynt: "Dydych chi ddim yn gwybod beth yr ydych yn gofyn. A allwch chwi yfed o'r cwpan cymun lle Rwy'n yfed, neu sydd i'w bedyddio â'r bedydd wyf fi gyda lle i gael eu bedyddio?"
10:39 Ond maent yn dweud wrtho, "Gallwn." Ac meddai Iesu wrthynt: "Yn wir, Rhaid eich bod yn yfed o'r cwpan cymun y, o ble Rwy'n yfed; a rhaid i chi gael eich bedyddio â'r bedydd, wyf fi gyda lle i gael eu bedyddio.
10:40 Ond eistedd ar fy hawl, neu ar fy chwith, Nid yw fy rhoi i chi, ond ei fod ar gyfer rhai y mae wedi cael ei baratoi. "
10:41 A'r deg, ar ôl clywed hyn, dechreuodd i gael ei ddig tuag at Iago ac Ioan.
10:42 Ond yr Iesu, eu ffonio, Meddai wrthynt: "Rydych yn gwybod bod y rhai sy'n ymddangos i fod yn arweinwyr ymysg y cenhedloedd yn eu dominyddu, a'u harweinwyr ymarfer awdurdod drostynt.
10:43 Ond nid yw i fod y ffordd hon yn eich mysg. Yn lle hynny, pwy bynnag fyddai'n dod yn fwy yn cael eich gweinidog;
10:44 a phwy bynnag fydd yn cyntaf ymhlith bydd chi fydd y was i bawb.
10:45 Felly, hefyd, Nid yw Mab y Dyn wedi dod fel eu bod byddent yn weinidog iddo, ond er mwyn iddo byddai gweinidog a byddai'n rhoi ei fywyd fel achubiaeth i lawer. "
10:46 A hwy a aethant i Jericho. Ac fel yr oedd yn gosod allan o Jericho gyda'i ddisgyblion a llu niferus iawn, Bartimeus, mab Timaeus, dyn dall, eistedd cardota wrth ochr y ffordd.
10:47 Ac wedi iddo glywed mai Iesu o Nasareth, dechreuodd weiddi a dweud, "Iesu, Fab Dafydd, cymryd trugarha wrthyf. "
10:48 A llawer geryddu ef i fod yn dawel. Ond efe a lefodd allan yn fwy, "Fab Dafydd, cymryd trugarha wrthyf. "
10:49 A'r Iesu, sefyll yn llonydd, cyfarwyddo ef i gael ei alw. A hwy a alwasant y dyn dall, gan ddweud wrtho: "Byddwch yn heddychlon. Cyfod. Mae'n galw i chi. "
10:50 A bwrw o'r neilltu ei wisg, efe a neidiodd i fyny ac aeth ato.
10:51 Ac mewn ymateb, Dywedodd Iesu wrtho, "Beth wyt ti eisiau, y dylwn ei wneud i chi?"Ac mae'r dyn dall a ddywedodd wrtho, "Meistr, er mwyn imi weld. "
10:52 Yna dywedodd Iesu wrtho, "Ewch, dy ffydd sydd wedi cyfan i chi. "Ac ar unwaith fe welodd, ac efe a dilynwyd ef ar y ffordd.