Ch 19 Matthew

Matthew 19

19:1 Ac mae'n digwydd bod, pan Iesu wedi cwblhau geiriau hyn, symudodd i ffwrdd o Galilea, ac efe a gyrhaeddodd o fewn ffiniau Jwdea, ar draws yr Iorddonen.
19:2 And great crowds followed him, and he healed them there.
19:3 A'r Phariseaid ato, profi iddo, ac yn dweud, "A yw'n gyfreithlon i ddyn i wahanu oddi wrth ei wraig, ni waeth beth yw'r achos?"
19:4 Ac efe a ddywedodd wrthynt wrth ymateb, "Nid Ydych chi wedi darllen ei fod ef a wnaeth dyn o'r cychwyn, gwneuthur hwy yn wryw a benyw?"Ac efe a ddywedodd:
19:5 "Am y rheswm hwn, bydd dyn ar wahân i dad a mam, ac efe a glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd.
19:6 Ac felly, yn awr nid ydynt yn ddau, ond un cnawd. Felly, hyn mae Duw wedi ymuno gyda'i gilydd, na bydded wahân. "
19:7 Meddent wrtho, "Yna, pam a orchmynnodd Moses i ef i roi bil o ysgariad, ac i wahanu?"
19:8 Meddai wrthynt: "Er bod Moses caniatáu i chi wahanu oddi wrth eich gwragedd, oherwydd y caledwch eich calon, nid oedd y ffordd honno o'r dechrau.
19:9 Ac yr wyf yn dweud i chi, y bydd pwy bynnag fydd wedi gwahanu oddi wrth ei wraig, ac eithrio oherwydd godineb, ac a fydd wedi priodi un arall, godinebu, a phwy bynnag fydd wedi priodi ei sydd wedi cael eu gwahanu, godinebu. "
19:10 Meddai ei ddisgyblion ato, "Os felly y mae i ddyn gyda gwraig, yna ni bydd yn hwylus i briodi. "
19:11 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Nid yw pawb yn gallu manteisio ar y gair hwn, ond dim ond y rhai y mae wedi ei roi.
19:12 Ar gyfer ceir personau chaste a gafodd eu geni felly o groth eu mam, ac mae yna bobl dilychwin sydd wedi cael eu gwneud felly gan ddynion, ac mae yna bobl dilychwin sydd wedi gwneud eu hunain yn dilychwin er mwyn teyrnas nefoedd. Pwy bynnag yn gallu manteisio ar hyn, gadael iddo afael ynddo. "
19:13 Yna hwy a ddygasant ato blant bychain, fel y byddai ef yn rhoi ei ddwylo arnynt a gweddïo. Ond mae'r disgyblion yn eu ceryddodd.
19:14 Eto wirioneddol, Meddai Iesu wrthynt: "Gadewch i'r plant bach ddod ataf fi, ac nid ydynt yn dewis i wahardd nhw. Ar gyfer y mae teyrnas nefoedd ymhlith fel y rhain. "
19:15 Ac wedi iddo gosod ei ddwylo arnynt, aeth ymaith oddi yno.
19:16 Ac wele, rhywun cysylltu a dweud wrtho, "Athro da, pa da y dylwn ei wneud, er mwyn i mi gael bywyd tragwyddol?"
19:17 Ac efe a ddywedodd wrtho: "Pam yr ydych yn fy holi am yr hyn sy'n dda? Mae un yn dda: Duw. Ond os ydych yn dymuno i fynd i mewn i fywyd, arsylwi ar y gorchmynion. "
19:18 Dywedodd wrtho, "Pa?"A dywedodd Iesu: "Nid wyt i llofruddiaeth. Ni odineba. Paid ā dwyn. Ni fydd chi roi tystiolaeth ffug.
19:19 Anrhydedda dy dad a'th fam. A, yr wyt i garu dy gymydog fel ti dy hun. "
19:20 Dywedodd y dyn ifanc wrtho: "Mae'r holl hyn, rwyf wedi cadw o fy mhlentyndod. Yr hyn sy'n dal yn brin i mi?"
19:21 Dywedodd Iesu wrtho: "Os ydych yn barod i fod yn berffaith, mynd, yn gwerthu yr hyn sydd gennych, a dyro i'r tlodion, ac yna bydd gennych drysor yn y nefoedd. Ac yn dod, dilyn fi."
19:22 A phan y dyn ifanc wedi clywed y gair hwn, aeth ymaith yn drist, canys yr oedd ganddo lawer o eiddo.
19:23 Yna y dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion: "Amen, Rwy'n dweud wrthych, y bydd y cyfoethog fynd i mewn gydag anhawster i mewn i deyrnas nefoedd.
19:24 Ac eto yr wyf yn dweud i chi, mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd, nag ar gyfer y cyfoethog fynd i mewn i deyrnas nefoedd. "
19:25 Ac ar glywed hyn, y disgyblion yn meddwl tybed fawr, gan ddweud: "Yna pwy fydd yn gallu cael eu cadw?"
19:26 Ond yr Iesu, syllu arnyn nhw, Meddai wrthynt: "Gyda dynion, mae hyn yn amhosibl. Ond gyda Duw, pob peth yn bosibl. "
19:27 Yna ymatebodd Pedr trwy ddweud wrtho: "Wele, rydym wedi gadael ar ôl bob peth, ac yr ydym wedi dilyn chi. Felly, yna, beth fydd yn fod i ni?"
19:28 Dywedodd Iesu wrthynt: "Amen mi ddweud wrthych, bod yn yr atgyfodiad, pan fydd Mab y Dyn yn eistedd ar y sedd ei fawredd, y rhai ohonoch sydd wedi dilyn bydd i mi hefyd yn eistedd ar ddeuddeg o seddi, farnu deuddeg llwyth Israel.
19:29 Ac unrhyw un sydd wedi gadael ar ôl cartref, neu frodyr, neu chwiorydd, neu dad, neu fam, neu wraig, neu blant, neu dir, er mwyn fy enw, Rhaid cael un can gwaith yn fwy, ac a feddiannant bywyd tragwyddol.
19:30 Ond bydd llawer o'r rhai sydd yn gyntaf fod olaf, a bydd y rhai olaf yn flaenaf. "