Eseciel

Eseciel 1

1:1 Ac mae'n digwydd bod, yn y flwyddyn ar hugain, yn y pedwerydd mis, ar y pumed o'r mis, pan oeddwn yn nghanol y caethion wrth ochr yr afon Chebar, dyma'r nefoedd yn agor, a gwelais y gweledigaethau Duw.
1:2 Ar y pumed o'r mis, mae'r un peth yn y bumed flwyddyn y transmigration y brenin Joachin,
1:3 daeth gair yr Arglwydd at Eseciel, offeiriad, mab Buzi, yng ngwlad y Caldeaid, nesaf at yr afon Chebar. A llaw yr Arglwydd oedd dros ef yno.
1:4 Ac mi a welais, ac wele, Cyrhaeddodd corwynt o'r gogledd. A chwmwl mawr, lapio mewn tân a disgleirdeb, oedd y cyfan o'i gwmpas. Ac o'i ganol, hynny yw, o ganol y tân, roedd rhywbeth gydag ymddangosiad ambr.
1:5 Ac yn ei plith, roedd y llun o pedwar creadur byw. Ac roedd hyn yn eu hymddangosiad: y llun o ddyn oedd ynddynt.
1:6 Roedd gan bob un bedwar wyneb, ac roedd gan bob un bedair adain.
1:7 Eu traed yn traed yn syth, ac mae'r wadn ei droed oedd fel wadn y droed llo, ac maent yn disgleirio gyda ymddangosiad pres disglair.
1:8 A oedd ganddynt ddwylo dyn dan eu hadenydd ar y pedair ochr. Ac yr oedd ganddynt wynebau gyda'r adenydd ar y pedair ochr.
1:9 Ac mae eu hadenydd Ymunodd i'w gilydd. Nid oeddent yn troi wrth iddynt fynd. Yn lle hynny, pob un uwch cyn ei wyneb.
1:10 Ond wrth i'r tebygrwydd eu hwynebu, roedd y wyneb dyn, a wyneb llew ar yr ochr dde pob un o'r pedwar, Yna wyneb ych ar ochr chwith pob un o'r pedwar, ac wyneb eryr uwchben pob un o'r pedwar.
1:11 Eu hwynebau a'u hadenydd Estynnwyd uchod: ddwy adain bob un wedi eu cysylltu â'i gilydd, a dau gorchuddio eu cyrff.
1:12 Ac mae pob un ohonynt yn uwch cyn ei wyneb. Lle bynnag y mae'r ysgogiad yr ysbryd oedd mynd, yno aethant. Ac nid oeddent yn troi wrth iddynt symud ymlaen.
1:13 Ac fel ar gyfer tebygrwydd o'r creaduriaid byw, eu hymddangosiad oedd fel 'na o farwor llosg o dân, ac fel ymddangosiad lampau. Hwn oedd y weledigaeth rhuthro yng nghanol y creaduriaid byw, tân llachar, gyda mellt yn mynd allan o'r tân.
1:14 A'r creaduriaid byw aeth, ac a ddychwelodd fel mellt.
1:15 Ac wrth i mi edrychais y creaduriaid byw, roedd yn ymddangos uwchben y ddaear, wrth ymyl y creaduriaid byw, un olwyn gael pedwar wyneb.
1:16 Ac ymddangosiad yr olwynion a'u gwaith oedd fel ymddangosiad y môr. A phob un o'r pedwar yn debyg i'w gilydd. Ac mae eu hymddangosiad a'u gwaith oedd fel olwyn yng nghanol olwyn.
1:17 mynd ymlaen, aethant trwy gyfrwng o'u pedair rhan. Ac nid oeddent yn troi wrth iddynt fynd.
1:18 hefyd, maint ac uchder ac ymddangosiad yr olwynion yn ofnadwy. Ac mae'r corff cyfan yn llawn o lygaid o amgylch pob un o'r pedwar.
1:19 A phan fydd y creaduriaid byw uwch, olwynion datblygedig ynghyd â nhw. A phan eu codi i fyny y creaduriaid sy'n byw oddi ar y ddaear, yr olwynion, hefyd, eu codi i fyny ar yr un pryd.
1:20 Lle bynnag y bo aeth yr ysbryd, fel yr ysbryd yn mynd allan i'r lle hwnnw, yr olwynion, hefyd, eu codi i fyny at ei gilydd, er mwyn eu dilyn. Ar gyfer yr ysbryd o fywyd oedd yn y olwynion.
1:21 Pan fyddwch yn mynd allan, aethant allan, a phan sefyll yn llonydd, maent yn dal i sefyll. Ac wedi iddynt nyrchafu oddi ar y ddaear, yr olwynion, hefyd, eu codi i fyny at ei gilydd, er mwyn eu dilyn. Ar gyfer yr ysbryd o fywyd oedd yn y olwynion.
1:22 Ac yn uwch na'r penaethiaid y creaduriaid byw yn y llun o ffurfafen: yn debyg i grisial, ond ofnadwy i edrych, ac yn ymestyn dros eu pennau oddi uchod.
1:23 Ac mae eu hadenydd yn syth o dan y ffurfafen, un tuag at y llall. Mae un ohonynt wedi ei orchuddio gan ddwy adain ar ei gorff, a'r llall wedi ei gorchuddio yn yr un modd.
1:24 Ac yr wyf yn clywed swn eu hadenydd, fel swn llawer o ddyfroedd, fel sŵn y Duw aruchel. Pan fyddant yn cerdded, roedd hi fel swn llu, fel swn byddin. A phan oeddent yn sefyll yn dal i, eu hadenydd wedi eu gadael i lawr.
1:25 Canys pan daeth llais o'r uwchben y ffurfafen, a oedd dros eu pennau, maent yn dal i sefyll, ac maent yn rhoi i lawr eu hadenydd.
1:26 Ac yn uwch na'r ffurfafen, a gafodd ei atal dros dro dros eu pennau, roedd y llun o orsedd, gyda ymddangosiad y faen saffir. A thros y tebygrwydd yr orsedd, roedd tebygrwydd gydag ymddangosiad o ddyn uwch ei phen.
1:27 A gwelais rywbeth gydag ymddangosiad ambr, gyda llun tân o'i fewn ac o amgylch ei. Ac o ei ganol a throsodd, ac oddi wrth ei ganol i lawr, Gwelais rywbeth gydag ymddangosiad tân disgleirio o amgylch.
1:28 Roedd ymddangosiad yr enfys, fel pan mae mewn cwmwl ar ddiwrnod glawog. Roedd hyn yn ymddangosiad y ysblander ar bob ochr.

Eseciel 2

2:1 Dyma oedd gweledigaeth y llun y gogoniant yr Arglwydd. Ac mi a welais, ac syrthiais ar fy wyneb, a chlywais lais yn siarad rhywun. Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, sefyll ar eich traed, a byddaf yn siarad â chi. "
2:2 Ac ar ôl hyn yn siarad â mi, yr Ysbryd aeth i mewn i mi, ac aeth ati mi ar fy nhraed. Ac yr wyf yn ei glywed yn siarad â mi,
2:3 ac yn dweud: "Fab dyn, Yr wyf yn dy anfon at feibion ​​Israel, i genedl apostate, sydd wedi tynnu'n ôl oddi wrthyf. Y maent hwy a'u tadau wedi bradychu fy nghyfamod, hyd yn oed heddiw.
2:4 A'r rhai i bwy wyf yn anfon eich bod yn feibion ​​gyda wyneb caled a di-ildio galon. Ac fe ddywedi wrthynt: 'Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw.'
2:5 Efallai mae'n bosibl y byddant yn clywed, ac efallai y gallent gael eu quieted. Am eu bod yn tŷ procio'r. Yna byddant yn gwybod y bu proffwyd yn eu plith.
2:6 Ond wrth i chi, fab dyn, ni ddylech eu ofni, ac ni ddylech ofni eu geiriau. I chi yn ymhlith anghredinwyr a subversives, a ydych yn byw gyda sgorpionau. Ni ddylech ofni eu geiriau, ac ni ddylech ofni eu hwynebau. Am eu bod yn tŷ procio'r.
2:7 Felly, Bydd y byddwch yn siarad fy ngeiriau wrthynt, fel eu bod efallai gallant glywed a chael eu quieted. Am eu bod yn ysgogi'r meddwl.
2:8 Ond wrth i chi, fab dyn, gwrando ar hyn oll a rwy'n dweud wrthych. A pheidiwch â dewis cael eu procio'r, fel y tŷ yn provoker. Agorwch eich ceg, a bwyta beth bynnag yr wyf yn rhoi i chi. "
2:9 Ac yr wyf yn edrych, ac wele: llaw ei rhoi ymlaen tuag ataf fi; roedd sgrôl rholio i fyny ynddo. Ac efe a lledaenu allan ger fy mron, ac yno oedd yn ysgrifennu ar y tu mewn ac ar y tu allan. Ac yna eu hysgrifennu ynddi galarnadau, a phenillion, a gwaeau.

Eseciel 3

3:1 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, bwyta beth bynnag fe welwch; bwyta sgrôl hon, ac, mynd allan, siarad i feibion ​​Israel. "
3:2 Ac yr wyf yn agor fy ngenau, ac efe a bwydo mi fod sgrôl.
3:3 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, Bydd eich stumog yn bwyta, a bydd eich tu mewn yn cael eu llenwi gyda sgrôl hon, yr wyf yn rhoi i chi. "Ac yr wyf yn ei fwyta, ac yn fy ngenau daeth mor felys ag mêl.
3:4 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, mynd i dŷ Israel, a rhaid i chi siarad fy ngeiriau wrthynt.
3:5 Am byddwch yn derbyn, nid i bobl o eiriau dwys neu o iaith anhysbys, ond at dŷ Israel,
3:6 ac i beidio â llawer o bobl o eiriau dwys neu o iaith anhysbys, y mae ei eiriau na fyddech yn gallu deall. Ond os ydych yn cael eu hanfon atynt, byddent yn gwrando arnoch.
3:7 Ac eto, nid dŷ Israel yn barod i wrando arnoch chi. Am nad ydynt yn barod i wrando i mi. Yn sicr, Mae gan y tŷ cyfan Israel yn dalcen bres a chalon caledu.
3:8 Wele, Rwyf wedi gwneud eich wyneb cryfach nag eu hwynebau, a bod eich talcen anoddach nag eu talcennau.
3:9 Rwyf wedi gwneud eich wyneb fel haearn caledu a fflint tebyg. ni ddylech eu ofni, ac ni ddylech fod wedi ofni cyn eu hwyneb. Am eu bod yn dy ysgogi'r meddwl. "
3:10 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, gwrando gyda eich clustiau, a chymryd i mewn i'ch calon, fy holl eiriau, yr wyf yn siarad â chi.
3:11 Ac yn mynd allan ac yn mynd i mewn i rai'r transmigration, i feibion ​​dy bobl. A bydd i chi siarad gyda nhw. Ac fe ddywedi wrthynt: 'Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw.' Efallai mae'n bosibl y byddant yn gwrando ac yn cael eu quieted. "
3:12 A'r Ysbryd cymryd i mi i fyny, a chlywais y tu ôl imi lais cynnwrf mawr, gan ddweud, "Bendigedig yw gogoniant yr Arglwydd o'i le,"
3:13 a llais adenydd y creaduriaid byw yn drawiadol yn erbyn ei gilydd, a llais yr olwynion yn dilyn y creaduriaid byw, a llais cynnwrf mawr.
3:14 Yna yr Ysbryd codi fi a mynd â fi i ffwrdd. Ac yr wyf yn mynd allan yn chwerwder, gyda llid fy ysbryd. Ar gyfer y llaw yr Arglwydd oedd gyda mi, cryfhau i mi.
3:15 Ac yr wyf yn mynd i rai'r transmigration, at y cyflenwad cnydau newydd, i'r rhai a oedd yn byw ar lan yr afon Chebar. Ac yr wyf yn eistedd lle'r oeddent yn eistedd. Ac yr wyf yn aros yno am saith niwrnod, tra galar yn eu plith.
3:16 Yna, pan saith diwrnod wedi mynd heibio, daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
3:17 "Fab dyn, Rwyf wedi gwneud i chi gwyliwr i dŷ Israel. Ac felly, yr wyt i wrando ar y gair o fy ngenau, a rhaid i chi gyhoeddi iddyn nhw oddi wrthyf.
3:18 Os, pan fyddaf yn dweud wrth y dyn annuwiol, 'Byddwch yn sicr yn marw,'Nid ydych yn ei gyhoeddi iddo ef, ac nad ydych yn siarad er mwyn iddo droi o'r neilltu oddi wrth ei ffordd annuwiol a byw, Yna, bydd yr un dyn annuwiol yn marw yn ei ddrygioni. Ond byddaf yn priodoli ei waed ef i eich llaw.
3:19 Ond os ydych gyhoeddi i'r dyn annuwiol, ac nid oedd ei drawsnewid o'i impiety ac o'i ffordd annuwiol, Yna, yn wir, bydd yn marw yn ei anwiredd. Ond byddwch wedi cyflwyno eich enaid ei hun.
3:20 Ar ben hynny, os bydd y dyn yn unig yn troi o'r neilltu oddi wrth ei gyfiawnder ac yn ymrwymo anwiredd, Byddaf yn gosod yn faen tramgwydd o'i flaen ef. rhaid iddo y, am nad ydych wedi cyhoeddi iddo. bydd efe farw yn ei bechod, ac mae ei ustusiaid a wnaeth efe ni fydd yn cael ei gofio. Eto wirioneddol, Byddaf yn priodoli ei waed ef i eich llaw.
3:21 Ond os ydych yn cyhoeddi y dyn yn unig, fel bod y dyn yn unig efallai na pechod, ac nid yw'n bechu, Yna, bydd yn sicr o fyw, oherwydd eich bod wedi cyhoeddi iddo. A byddwch wedi cyflwyno eich enaid ei hun. "
3:22 A llaw yr Arglwydd oedd dros mi. Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Cyfod, ac yn mynd allan i'r blaen, ac yno byddaf yn siarad â chi. "
3:23 Ac yr wyf yn codi i fyny, ac yr wyf yn mynd allan at y blaen. Ac wele, gogoniant yr Arglwydd yn sefyll yno, fel y gogoniant a welais wrth ochr yr afon Chebar. Ac yr wyf yn syrthiais ar fy wyneb.
3:24 A'r Ysbryd aeth i mewn i mi, a gosododd ar fy nhraed. Ac efe a siarad â mi, a dywedodd wrthyf: Msgstr "Rhowch ac amgaewch eich hun yng nghanol eich tŷ.
3:25 Ac fel ar eich cyfer chi, fab dyn, wele: gosodant cadwyni arnoch ac yn eich rhwymo gyda nhw. Ac ni fyddwch yn mynd allan o'u plith.
3:26 A mi yn achosi eich tafod i gadw at do eich ceg. A byddwch yn fud, nid fel dyn sydd reproaches. Am eu bod yn tŷ procio'r.
3:27 Ond pan fyddaf yn siarad â chi, Byddaf yn agor eich ceg, ac fe ddywedi wrthynt: 'Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw.' Pwy bynnag sy'n gwrando, gadael iddo glywed. A phwy bynnag yn quieted, gadewch iddo gael ei quieted. Am eu bod yn dy ysgogi'r meddwl. "

Eseciel 4

4:1 "Ac wrth i chi, fab dyn, gymryd hyd i chi eich hun tabled, ac yr wyt yn gosod cyn i chi. A bydd i chi dynnu ar ei ddinas Jerwsalem.
4:2 A bydd byddwch yn sefydlu gwarchae yn ei herbyn, a rhaid i chi adeiladu amddiffynfeydd, a rhaid i chi lunio rhagfur, a rhaid i chi gwersyllu gyferbyn iddo, a rhaid i chi osod curo hyrddod o'i gwmpas.
4:3 A bydd eich bod yn cymryd i fyny am eich hun yn padell ffrio haearn, a'i osod fel wal haearn rhyngoch chi a'r ddinas. Ac yn caledu eich wyneb yn ei erbyn, a hi a fydd o dan gwarchae, a rhaid i chi o'i amgylch. Mae hyn yn arwydd i dŷ Israel.
4:4 A bydd byddwch yn cysgu ar eich ochr chwith. A bydd chi osod anwireddau tŷ Israel iddo gan nifer y dyddiau y byddwch yn cysgu arno. A bydd byddwch yn cymryd arno eich hun eu hanwiredd.
4:5 Am fy mod wedi rhoi i chi y blynyddoedd o eu hanwiredd, gan y nifer o ddyddiau: 390 diwrnod. A bydd i chi ddwyn anwiredd tŷ Israel.
4:6 A phryd y byddwch wedi cwblhau'r hyn, byddi'n gysgu yr ail waith, ar eich ochr dde, a rhaid i chi gymryd yn ganiataol anwiredd tŷ Jwda am ddeugain diwrnod: diwrnod am bob blwyddyn; un diwrnod, Rwy'n dweud, ar gyfer pob blwyddyn, Yr wyf wedi rhoi i chi.
4:7 A bydd i chi droi eich wyneb at y gwarchae Jerwsalem, a bydd eich braich yn cael ei ymestyn. A bydd byddwch yn proffwydo yn ei erbyn.
4:8 Wele, Rwyf wedi i chi amgylchynu gyda chadwyni. Ac ni fyddwch yn troi eich hun o un ochr i'r ochr arall, nes eich bod wedi cwblhau dyddiau eich gwarchae.
4:9 A bydd eich bod yn cymryd i chi eich hun gwenith, a haidd, a ffa, a ffacbys, a miled, a ffacbys. A bydd eich bod yn eu gosod mewn un llestr, a rhaid i chi wneud ar gyfer bara eich hun gan nifer y dyddiau y byddwch yn cysgu ar eich ochr: 390 diwrnod bydd rhaid i chi fwyta ohono.
4:10 Ond mae eich bwyd, y byddwch yn ei fwyta, fydd mewn pwysau ar hugain y dydd staters. Byddwch yn ei fwyta o bryd i'w gilydd.
4:11 A bydd eich bod yn yfed dŵr trwy fesur, un rhan o chwech o'r un hin. Byddwch yn ei yfed o bryd i'w gilydd.
4:12 A bydd ei fwyta fel bara haidd bobi dan lludw. A bydd i chi ei gynnwys ei, yn eu golwg, gyda'r dail sy'n mynd allan o ddyn. "
4:13 A dywedodd yr Arglwydd: "Felly y bydd meibion ​​Israel yn bwyta eu bara, lygrwyd ymhlith y Cenhedloedd, i bwy y byddaf yn bwrw nhw allan. "
4:14 A dywedais: "Och, alas, alas, O Arglwydd Dduw! Wele, Nid yw fy enaid wedi ei lygru, ac oddi wrth fy fabandod hyd yn oed hyd yn hyn, Nid wyf wedi bwyta unrhyw beth sydd wedi marw ohono'i hun, nac yr hyn sydd wedi cael ei rhwygo gan anifeiliaid, a dim cnawd aflan o gwbl wedi mynd i mewn i fy ngheg. "
4:15 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Wele, Rwyf wedi rhoi i chi tail gwartheg yn lle dail dynol, a rhaid i chi wneud eich bara ag ef. "
4:16 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, wele: Byddaf yn gwasgu y staff o fara yn Jerwsalem. A byddant yn bwyta bara yn ôl pwysau a gyda phryder. A byddant yn yfed dŵr trwy fesur a gyda gofid.
4:17 Felly, yna, pan bara a dŵr yn methu, gall pob un syrthio yn erbyn ei frawd. A hwy a gwastraffu i ffwrdd yn eu camweddau. "

Eseciel 5

5:1 "Ac wrth i chi, fab dyn, cael eich hun cyllell finiog i eillio gwallt, a bydd byddwch yn ei gymryd ac yn tynnu ar draws eich pen ac ar draws eich barf. A bydd eich bod yn cael eich hun cydbwysedd ar gyfer pwyso, a rhaid i chi rannu'r gwallt.
5:2 Mae trydydd rhan byddi'n losgi mewn tân yng nghanol y ddinas, yn ôl cwblhau dyddiau'r gwarchae. A bydd byddwch yn cymryd drydedd ran, a rhaid i chi ei dorri gyda chyllell amgylch. Eto wirioneddol, y trydydd arall, yr wyt i gwasgaru i'r gwynt, canys mi unsheathe y cleddyf ar eu hôl.
5:3 A bydd i chi gymryd oddi yno nifer fechan. A bydd y byddwch yn eu rhwymo yn y diwedd eich clogyn.
5:4 Ac unwaith eto, Bydd chi eu cymryd oddi wrthynt, a rhaid i chi eu taflu i mewn i ganol y tân, a rhaid i chi eu llosgi â thân. Ac oddi wrtho, yno y mynd allan tân i'r tŷ cyfan Israel. "
5:5 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: "Mae hyn yn Jerusalem. Rwyf wedi gosod hi yn y nghanol y Cenhedloedd ac y tiroedd i gyd o'i chwmpas.
5:6 Ac mae hi wedi dirmygu fy marnedigaethau, er mwyn bod yn fwy annuwiol na'r Cenhedloedd, ac mae fy praeseptau, yn fwy felly na'r tiroedd sydd i gyd yn ei gwmpas. Am eu bod wedi taflu o'r neilltu fy marnedigaethau, ac nid ydynt wedi cerdded yn fy praeseptau. "
5:7 Am y rheswm hwn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: "Gan eich bod wedi rhagori ar y Cenhedloedd sydd i gyd o'ch cwmpas, ac nid wedi cerdded yn fy praeseptau, ac nid ydynt wedi cyflawni fy marnedigaethau, ac nid ydynt wedi gweithredu'n hyd yn oed yn unol â barnau'r cenhedloedd sydd o'ch cwmpas chi:
5:8 Felly,, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Yr wyf yn eich erbyn, a minnau a cyflawni dyfarniadau yn eich plith, yng ngolwg y cenhedloedd.
5:9 A byddaf yn gwneud ynoch yr hyn nad wyf wedi ei wneud o'r blaen, ac mae'r bobl fel na fyddaf yn ei wneud eto, oherwydd eich holl ffieidd-dra.
5:10 Felly, bydd y tadau yfed y meibion ​​yn eich plith, a bydd y meibion ​​yn defnyddio eu tadau. A mi a gweithredu dyfarniadau mewn chi, a byddaf yn nithio eich weddill cyfan ym mhob gwynt.
5:11 Felly, gan fy mod i fy hun yn byw y dywed yr Arglwydd Dduw, am eich bod wedi sathru fy nghysegr â'th holl droseddau ac â'th holl ffieidd-dra, Rwyf hefyd yn torri i mewn i ddarnau, ac ni fydd fy llygad yn drugarog, ac ni chymeraf biti.
5:12 Bydd un drydedd ran ohonoch farw trwy haint, neu yn cael ei fwyta gan newyn yn eich plith. A bydd un rhan o dair rhan ohonoch yn syrthio trwy'r cleddyf holl o'ch cwmpas. Eto wirioneddol, traean rhan ohonoch byddaf yn gwasgaru i bob gwynt, a mi a unsheathe y cleddyf ar eu hôl.
5:13 A mi gyflawni fy llid, a pharaf fy llid i orffwys arnynt, a byddaf yn cysur. Yna byddant yn gwybod mai myfi,, yr Arglwydd, wedi siarad yn fy zeal, pan fyddaf wedi cyflawni fy llid ynddynt.
5:14 A gwnaf yn anghyfannedd, ac yn warth ymysg y cenhedloedd, sydd i gyd yn o'ch cwmpas, yng ngolwg pawb sy'n mynd heibio.
5:15 A bydd i chi fod yn warth ac yn gabledd, esiampl ac yn syndod, ymhlith y Cenhedloedd, sydd i gyd yn o'ch cwmpas, pan fyddaf wedi cyflawni'r dyfarniadau mewn chi, mewn llid ac yn dicter a gyda cherydd o ddigofaint.
5:16 Yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad. Ar y pryd, Byddaf yn anfon eu plith y saethau mwyaf difrifol o newyn, y mae'n rhaid dod â marwolaeth, ac y byddaf yn anfon er mwyn i mi dinistrio chi. A mi a gasglaf newyn dros chi, a byddaf yn gwasgu y staff o fara yn eich plith.
5:17 A byddaf yn anfon eich plith newyn ac yn niweidiol iawn bwystfilod, hyd adfail llwyr. A bydd haint y nodau a gwaed yn mynd trwy chi. A mi a dod â'r cleddyf dros chi. Yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad. "

Eseciel 6

6:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
6:2 "Fab dyn, osod eich wyneb at fynyddoedd Israel, a rhaid i chi proffwydo yn eu herbyn,
6:3 ac fe ddywedi: O fynyddoedd Israel, gwrando ar y gair yr Arglwydd Dduw! Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw wrth y mynyddoedd a'r bryniau a chlogwyni a dyffrynnoedd: Wele, Byddaf yn arwain dros i chi y cleddyf. A mi a dinistrio eich lleoedd dyrchafedig.
6:4 A mi a dymchwel eich allorau. A bydd eich delwau eu torri ar wahân. A mi daflu i lawr eich lladdedigion cyn eich eilunod.
6:5 A mi a gosod y cyrff meirw meibion ​​Israel cyn wyneb eich eilunod. A byddaf yn gwasgaru eich esgyrn o amgylch eich allorau.
6:6 Ym mhob un o'ch trigfannau, Bydd y dinasoedd yn anghyfannedd, a bydd y lleoedd yn cael ei exalted tynnu i lawr ac yn gwasgaru. A bydd eich allorau yn cael eu torri a'u dinistrio. A bydd eich eilunod yn dod i ben. A bydd eich shrines yn cael ei falu. A bydd eich gwaith yn cael ei ddileu i ffwrdd.
6:7 A bydd lladdedigion yn syrthio yn eich mysg. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
6:8 A mi eich gadael ymhlith y rhai a fydd yn dianc rhag y cleddyf ymysg y cenhedloedd, pan fyddaf wedi eu gwasgaru i chi ar y ddaear.
6:9 A bydd eich rhyddhau cofia fi ymysg y cenhedloedd y maent yn eu harwain i ffwrdd fel caethion. Am fy mod wedi malu eu calon, a oedd fornicated a gadawodd fi, ac eu llygaid, a oedd fornicated dilyn eu heilunod. A byddant yn cael eu anfodlon â hwy eu hunain dros y drygioni a wnaethant gan eu holl ffieidd-dra.
6:10 Yna byddant yn gwybod mai myfi,, yr Arglwydd, Nid wedi siarad yn ofer, y byddwn yn gwneud y drwg hwn iddynt. "
6:11 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: "Streic gyda'ch llaw, a stomp gyda'ch troed, a dweud: 'Alas, i holl ffieidd-dra y ddrygau tŷ Israel!'Er y byddant yn syrthio trwy'r cleddyf, gan newyn, a thrwy haint.
6:12 Pwy bynnag yn bell i ffwrdd, bydd yn marw o haint. Ond pwy bynnag yn agos yn syrthio trwy'r cleddyf. A phwy bynnag yn parhau i fod ac yn cael ei dan warchae bydd farw trwy newyn. A mi gyflawni fy llid yn eu plith.
6:13 A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd, pryd y bydd eich lladdedigion fydd yng nghanol eich eilunod, i gyd o amgylch eich allorau, ar bob bryn dyrchafedig, ac ar gopaon holl fynyddoedd, ac o dan bob pren trwchus, a than bob derwen ddeiliog: y mannau lle maent yn llosgi felys-arogl arogldarth i'w holl eilunod.
6:14 A mi estyn fy llaw drostynt. Gwnaf y ddaear yn anghyfannedd ac anghenus: o'r anialwch o Ribla i'w holl leoedd annedd. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "

Eseciel 7

7:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
7:2 "Ac wrth i chi, fab dyn: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw i dir Israel: Mae diwedd yn dod, diwedd yn dod, dros y pedair rhanbarth y ddaear.
7:3 Nawr bod y pen yn fwy na chi, a byddaf yn anfon fy llid arnoch. A byddaf yn barnu i chi yn ôl eich ffyrdd. A mi a rhoi eich holl ffieidd-dra cyn i chi.
7:4 Ac ni fydd fy llygad yn drugarog dros chi, ac ni chymeraf biti. Yn lle hynny, Gosodaf dy ffyrdd arnoch, a bydd eich ffieidd-dra fod yn eich mysg. A byddwch yn gwybod mai myfi yr Arglwydd. "
7:5 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: "Un cystudd, wele, un cystudd yn agosáu.
7:6 Mae diwedd yn dod, diwedd yn dod. Mae wedi bod yn wyliadwrus yn eich erbyn. Wele, ei fod yn agosáu.
7:7 Dinistrio yn dod dros chi, sy'n byw ar y ddaear. Mae'r amser yn agosáu, y dydd y lladdfa yn agos, ac nid yw o ogoniant y mynyddoedd.
7:8 Nawr, yn fuan iawn, Bydd y tywalltaf fy llid arnoch, a byddaf yn cyflawni fy llid mewn chi. A byddaf yn barnu i chi yn ôl eich ffyrdd, a gosodaf ar chi eich holl droseddau.
7:9 Ac ni fydd fy llygad yn drugarog, nac byddaf yn cymryd biti. Yn lle hynny, Byddaf yn rhoi eich ffyrdd arnoch, a bydd eich ffieidd-dra fod yn eich mysg. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd, sydd yn drawiadol.
7:10 Wele, y diwrnod! Wele, iddi agosáu! Dinistrio wedi mynd allan, y wialen wedi blodeuo, arrogance wedi egino.
7:11 Anwiredd wedi codi i fyny i gwialen annuwioldeb. Ni fydd dim ar ôl ohonynt, ac eu pobl, ac y sain ohonynt. Ac ni bydd gorffwys ar eu cyfer.
7:12 Mae'r amser yn agosáu; y diwrnod yn agos iawn. Pwy bynnag ni ddylai prynu lawenhau. A phwy bynnag ni ddylai gwerthu galaru. Am ddigofaint dros eu holl bobl.
7:13 Ar gyfer pwy bynnag gwerthu na fydd yn dychwelyd i'r hyn y mae wedi ei werthu, ond hyd yn hyn y bydd eu bywyd fod ymhlith y byw. Ar gyfer y weledigaeth ynghylch eu llu cyfan ni fydd yn troi yn ôl. Ac ni fydd neb yn cael ei gryfhau yn anwiredd ei fywyd.
7:14 Sain y trwmped! Gadewch i bawb fod yn barod! Ac eto nid oes un a all fynd i ryfel. Ar gyfer fy llid dros eu holl bobl.
7:15 Mae'r cleddyf y tu allan, ac mae'r haint a'r newyn yn y tu mewn. Pwy bynnag sydd yn y cae, bydd yn marw gan y cleddyf. A phwy bynnag sydd yn y ddinas yn cael ei ysodd gan haint a newyn.
7:16 A bydd y rhai sy'n ffoi rhag plith yn cael eu cadw. A byddant ymysg y mynyddoedd, fel colomennod mewn dyffrynnoedd serth, gyda phawb ohonynt yn crynu, pob un oherwydd ei anwiredd.
7:17 Bydd yr holl ddwylo yn cael eu gwanhau, a bydd yr holl gliniau llifo gyda dŵr.
7:18 A byddant yn lapio eu hunain gyda haircloth, a bydd arswyd yn eu cwmpasu. A bydd cywilydd fydd ar bob wyneb, a bydd moelni fod ar eu holl bennau.
7:19 Bydd eu arian yn cael ei daflu i ffwrdd, a bydd eu aur yn debyg i domen. Bydd eu harian a'u haur ganddynt unrhyw rym i'w rhyddhau yn nydd llid yr Arglwydd. Ni fyddant yn bodloni eu henaid, ac ni fydd eu boliau yn cael ei llenwi, oherwydd y sgandal eu hanwiredd.
7:20 Ac maent wedi gosod balchder wrth i'r addurn eu mwclis, ac maent wedi gwneud lluniau o'u ffieidd-dra a delwau cerfiedig. Oherwydd hyn, Rwyf wedi gadael iddo fod yn aflendid ar eu cyfer.
7:21 A mi a rhoi i ddwylo estroniaid fel ysbail, ac i'r annuwiol y ddaear fel ysglyfaeth, a byddant yn halogi ei.
7:22 A mi osgoi fy wyneb oddi wrthynt, a byddant yn torri fy lle o ddirgelwch. And untamed persons will enter into it, a byddant yn halogi ei.
7:23 Cause it to be closed. For the land has been filled with the judgment of blood, and the city is full of iniquity.
7:24 And I will lead in the most sinful among the Gentiles, and they will possess their houses. And I will cause the arrogance of the powerful to be quieted. And they will possess their sanctuaries.
7:25 When anguish overwhelms them, they will seek peace, and there will be none.
7:26 Disturbance will follow after disturbance, and rumor after rumor. And they will seek the vision of the prophet, and the law will perish from the priest, and counsel will perish from the elders.
7:27 The king will mourn, and the prince will be clothed with grief, and the hands of the people of the earth will be greatly disturbed. I will act toward them in accord with their own way, and I will judge them in accord with their own judgments. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "

Eseciel 8

8:1 Ac mae'n digwydd bod, in the sixth year, yn y chweched mis, ar y pumed o'r mis, I was sitting in my house, and the elders of Judah were sitting before me, and the hand of the Lord God fell upon me there.
8:2 Ac mi a welais, ac wele, there was an image with the appearance of fire. From the appearance of his waist, and downward, there was fire. And from his waist, and upward, there was the appearance of splendor, like the sight of amber.
8:3 And as the image of a hand went out, it took hold of me by a lock of my head. And the Spirit lifted me up between earth and heaven. And he brought me into Jerusalem, within a vision of God, next to the inner gate that looked toward the north, where there was stationed an idol of rivalry, so as to provoke an envious emulation.
8:4 Ac wele, the glory of the God of Israel was there, in accord with the vision that I had seen in the plain.
8:5 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, lift up your eyes to the way of the north.” And I lifted up my eyes to the way of the north. Ac wele, from the north of the gate of the altar was the idol of rivalry, at the same entrance.
8:6 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, you see what these ones are doing, the great abominations that the house of Israel is committing here. Do you not think, Yna,, that I should withdraw far away from my own sanctuary? But if you turn again, you will see even greater abominations.”
8:7 And he led me in by the door of the atrium. Ac mi a welais, ac wele, there was an opening in the wall.
8:8 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, dig in the wall.” And when I had dug in the wall, there appeared one door.
8:9 Ac efe a ddywedodd wrthyf: “Enter and see the most wicked abominations which they are committing here.”
8:10 And entering, I saw, ac wele, every kind of image of reptiles and animals, the abominations, and all of the idols of the house of Israel were depicted on the wall all around, throughout the entire place.
8:11 And there were seventy men out of the elders of the house of Israel, with Jaazaniah, the son of Shaphan, standing in their midst, and they stood before the pictures. And each one had a censer in his hand. And a cloud of smoke rose up from the incense.
8:12 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Yn sicr, fab dyn, you see what the elders of the house of Israel are doing in the darkness, each one while hidden in his chamber. Canys dywedant: ‘The Lord does not see us. The Lord has forsaken the earth.’ ”
8:13 Ac efe a ddywedodd wrthyf: “If you turn again, you will see even greater abominations, which these ones are committing.”
8:14 And he led me in through the door of the gate of the Lord’s house, which looked toward the north. Ac wele, women were sitting there, mourning for Adonis.
8:15 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Yn sicr, fab dyn, you have seen. But if you turn again, you will see even greater abominations than these.”
8:16 And he led me into the inner atrium of the house of the Lord. Ac wele, at the door of the temple of the Lord, between the vestibule and the altar, there were about twenty-five men with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east. And they were adoring toward the rising of the Sun.
8:17 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Yn sicr, fab dyn, you have seen. Can this be so trivial to the house of Judah, when they commit these abominations, just as they have committed here, bod, having filled the earth with iniquity, they now turn to provoke me? Ac wele, they are applying a branch to their nose.
8:18 Felly, I also will act toward them in my fury. My eye will not be lenient, nac byddaf yn cymryd biti. And when they will have cried out to my ears with a loud voice, I will not heed them.”

Eseciel 9

9:1 And he cried out in my ears with a loud voice, gan ddweud: “The visitations of the city have drawn near, and each one has equipment for killing in his hand.”
9:2 Ac wele, six men were approaching from the way of the upper gate, which looks to the north. And each one had equipment for killing in his hand. hefyd, one man in their midst was clothed with linen, and an instrument for writing was at his waist. And they entered and stood beside the bronze altar.
9:3 And the glory of the Lord of Israel was taken up, from the cherub upon which he was, to the threshold of the house. And he called out to the man who was clothed with linen and had an instrument for writing at his waist.
9:4 A dywedodd yr Arglwydd wrtho: “Cross through the middle of the city, in the center of Jerusalem, and seal a Tau upon the foreheads of the grieving men, who are mourning over all the abominations which are being committed in its midst.”
9:5 And he said to the others, in my hearing: “Cross through the city after him, and strike! Your eye shall not be lenient, and you shall not take pity.
9:6 Kill, even to utter destruction, old men, dynion ifanc, and virgins, little ones, a menywod. But all upon whom see the Tau, you shall not kill. And begin from my sanctuary.” Therefore, they began with the men among the elders, who were before the face of the house.
9:7 Ac efe a ddywedodd wrthynt: “Defile the house, and fill its courts with the slain! Ewch allan!” And they went forth and struck down those who were in the city.
9:8 And when the slaughter was completed, I remained. Ac yr wyf yn syrthiais ar fy wyneb, and crying out, I said: "Och, alas, alas, O Arglwydd Dduw! Will you now destroy the entire remnant of Israel, by pouring out your fury upon Jerusalem?"
9:9 Ac efe a ddywedodd wrthyf: “The iniquity of the house of Israel, and of Judah, is vast and exceedingly great, and the land has been filled with blood, and the city has been filled with what is abhorrent. For they have said: ‘The Lord has forsaken the earth,'a, ‘The Lord does not see.’
9:10 Felly, my eye will not be lenient, ac ni chymeraf biti. I will repay their own way upon their head.”
9:11 Ac wele, the man who was clothed with linen, who had a writing instrument at his back, responded a word, gan ddweud: “I have done just as you instructed me.”

Eseciel 10

10:1 Ac mi a welais, ac wele, in the firmament that was over the heads of the cherubim, there appeared above them something like the sapphire stone, with the sight of the likeness of a throne.
10:2 And he spoke to the man who was clothed with linen, ac efe a ddywedodd: “Enter, between the wheels that are under the cherubim, and fill your hand with the coals of fire that are between the cherubim, and pour them upon the city.” And he entered, in my sight.
10:3 Now the cherubim were standing before the right side of the house, when the man entered. And a cloud filled the inner court.
10:4 And the glory of the Lord was lifted up, from above the cherubim, to the threshold of the house. And the house was filled with the cloud. And the court was filled with the splendor of the glory of the Lord.
10:5 And the sound of the wings of the cherubim was heard even in the outer court, like the voice of Almighty God speaking.
10:6 And when he had instructed the man who was clothed with linen, gan ddweud, “Take fire from the midst of the wheels that are between the cherubim,” he entered and stood next to the wheel.
10:7 And one cherub extended his hand, from the midst of the cherubim, to the fire that was between the cherubim. And he took and gave it into the hands of the one who was clothed with linen, and he accepted it and went forth.
10:8 And there appeared amid the cherubim the likeness of the hand of a man, under their wings.
10:9 Ac mi a welais, ac wele, there were four wheels beside the cherubim. One wheel was next to one cherub, and another wheel was next to another cherub. And the appearance of the wheels was like the sight of the chrysolite stone.
10:10 And in their appearance, each one of the four were similar, as if a wheel were in the midst of a wheel.
10:11 And when they went, they advanced in four parts. Ac nid oeddent yn troi wrth iddynt fynd. Yn lle hynny, to the place to which they were inclined to go at first, the rest also followed, and they did not turn back.
10:12 And their entire body, with their necks and their hands and their wings and the circles, were full of eyes all around the four wheels.
10:13 And in my hearing, he called these wheels: “constantly changing.”
10:14 Now each one had four faces. One face was the face of a cherub, and the second face was the face of a man, and in the third was the face of a lion, and in the fourth was the face of an eagle.
10:15 And the cherubim were lifted up. This is the living creature, which I had seen beside the river Chebar.
10:16 And when the cherubim advanced, the wheels also went beside them. And when the cherubim lifted up their wings in order to be raised up from the earth, the wheels did not remain behind, but they also were beside them.
10:17 When they were standing, these stood still. And when they were lifted up, these were lifted up. For the spirit of life was in them.
10:18 And the glory of the Lord went forth from the threshold of the temple, and stood above the cherubim.
10:19 And the cherubim, lifting up their wings, were raised up from the earth in my sight. And as they went away, the wheels also followed. And it stood at the entrance to the east gate of the house of the Lord. And the glory of the God of Israel was over them.
10:20 This is the living creature, which I saw under the God of Israel beside the river Chebar. And I understood that they were cherubim.
10:21 Roedd gan bob un bedwar wyneb, ac roedd gan bob un bedair adain. And the likeness of the hand of a man was under their wings.
10:22 A, concerning the appearance of their faces, these were the same faces that I had seen beside the river Chebar, and the gaze and force of each one of them was to go before his face.

Eseciel 11

11:1 And the Spirit lifted me up, and he brought me to the east gate of the house of the Lord, which looks toward the rising of the sun. Ac wele, at the entrance to the gate were twenty-five men. Ac mi a welais, in their midst, Jaazaniah, the son of Azzur, and Pelatiah, the son of Benaiah, leaders of the people.
11:2 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, these are men who devise iniquity. And they offer a wicked counsel in this city,
11:3 gan ddweud: ‘Was it so long ago that houses were being built? This city is a cooking pot, and we are the meat.’
11:4 Felly, prophesy against them, proffwydo, O son of man.”
11:5 And the Spirit of the Lord fell upon me, a dywedodd wrthyf: "Siarad: Fel hyn y dywed yr Arglwydd: So have you spoken, Tŷ Israel. And I know the thoughts of your heart.
11:6 You have killed very many in this city, and you have filled its streets with the slain.
11:7 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Your slain, whom you have placed in its midst, these are the meat, and this city is the cooking pot. And I will draw you out of its midst.
11:8 You have dread the sword, and so I will lead the sword over you, medd yr Arglwydd Dduw.
11:9 And I will cast you out of its midst, and I will give you over to the hand of the enemies, and I will execute judgments among you.
11:10 You will fall by the sword. I will judge you within the borders of Israel. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
11:11 This city will not be a cooking pot for you, and you will not be like meat in its midst. I will judge you within the borders of Israel.
11:12 A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd. For you have not walked in my precepts, and you have not accomplished my judgments. Yn lle hynny, you have acted in accord with the judgments of the Gentiles, who are all around you.”
11:13 Ac mae'n digwydd bod, when I prophesied, Pelatiah, the son of Benaiah, Bu farw. Ac yr wyf yn syrthiais ar fy wyneb, and I cried out with a loud voice, a dywedais: "Och, alas, alas, O Arglwydd Dduw! Will you cause the consummation of the remnant of Israel?"
11:14 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
11:15 "Fab dyn, your brothers, the men among your close relatives, your brothers and the entire house of Israel, are all among those to whom the inhabitants of Jerusalem have said: ‘Withdraw far from the Lord; the earth has been given to us as a possession.’
11:16 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Since I have caused them to be far away, ymhlith y Cenhedloedd, and since I have dispersed them among the lands, I will be a little sanctuary for them within the lands to which they have gone.
11:17 Oherwydd hyn, dweud wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: I will gather you from among the peoples, and I will unite you, from the lands into which you were dispersed, and I will give the soil of Israel to you.
11:18 And they shall go to that place, and they shall remove all the offenses and all its abominations from that place.
11:19 And I will give them one heart. And I will distribute a new spirit to their interior. And I will take away the heart of stone from their body. And I will give them a heart of flesh.
11:20 So may they may walk in my precepts, and observe my judgments, and accomplish them. And so may they be my people, a byddaf yn Dduw iddynt.
11:21 But as for those whose heart walks after their offenses and abominations, I will set their own way upon their head, medd yr Arglwydd DDUW. "
11:22 And the cherubim lifted up their wings, and the wheels with them. And the glory of the God of Israel was above them.
11:23 And the glory of the Lord ascended from the midst of the city and stood above the mountain, which is to the east of the city.
11:24 And the Spirit lifted me up, and he brought me into Chaldea, to those of the transmigration, in a vision, in the Spirit of God. And the vision that I had seen was raised up, away from me.
11:25 And I spoke, to those of the transmigration, all the words of the Lord that he had revealed to me.

Eseciel 12

12:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
12:2 "Fab dyn, ydych yn byw yng nghanol tŷ procio'r. Mae ganddynt lygaid i weld, ac nid ydynt yn gweld; a chlustiau i glywed, ac nid ydynt yn clywed. Am eu bod yn tŷ procio'r.
12:3 Fel ar gyfer chi, Yna,, fab dyn, paratoi ar gyfer eich hun y cyflenwadau ar gyfer teithio yn bell i ffwrdd, a theithio i ffwrdd yn ystod y dydd yn eu golwg. A bydd i chi deithio o'ch lle i le arall yn eu golwg, fel eu bod efallai efallai byddant yn ei ystyried. Am eu bod yn tŷ procio'r.
12:4 A bydd i chi gyflawni eich cyflenwadau tu allan, fel y cyflenwadau o un sy'n teithio yn bell i ffwrdd, yn ystod y dydd yn eu golwg. Yna y byddwch yn mynd allan yn y nos yn eu presenoldeb, yn union fel un yn mynd allan pwy sy'n symud yn bell i ffwrdd.
12:5 Dig i chi eich hun trwy wal, flaen eu llygaid. A bydd i chi fynd allan trwyddo.
12:6 Yn eu golwg, Rhaid i chi eu cludo ar ysgwyddau, Rhaid i chi gael ei yn y tywyllwch. Rhaid i chi ei gynnwys eich wyneb, ac ni fyddwch yn gweld y ddaear. Ar gyfer yr wyf wedi penodi chi fel rhagarwydd ar gyfer y tŷ Israel. "
12:7 Felly, Fe wnes yn union fel yr oedd wedi dweud wrthyf. Ddygais allan fy cyflenwadau yn ystod y dydd, fel y cyflenwadau o un sy'n symud yn bell i ffwrdd. Ac yn y nos, Yr wyf yn cloddio fy hun drwy'r wal â llaw. Ac yr wyf yn mynd allan yn y tywyllwch, ac yr wyf yn ei gario ar ysgwyddau, yn eu golwg.
12:8 Daeth gair yr Arglwydd ataf, yn y bore, gan ddweud:
12:9 "Fab dyn, Mae gan nad oedd y tŷ Israel, y ty procio'r, dweud i chi: 'Beth wyt ti'n gwneud?'
12:10 Dywedwch wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Mae hyn yn y baich sy'n ymwneud fy arweinydd sydd yn Jerwsalem, ac am dy holl Israel, sydd yn eu plith.
12:11 dweud: Yr wyf yn eich pryder. Yn union fel y gwneuthum, felly y gwneir iddynt hwy. Byddant yn cael eu cymryd mewn caethiwed ac yn symud yn bell i ffwrdd.
12:12 A bydd yr arweinydd sydd yn eu plith yn cael eu cludo ar ysgwyddau'r; bydd yn mynd allan yn y tywyllwch. Byddant yn cloddio drwy'r wal, fel y gallant arwain ef ymaith. Bydd ei wyneb yn cael eu cynnwys, fel y gall nad oedd yn gweld y tir gyda ei lygad.
12:13 And I will extend my net over him, and he will be captured in my dragnet. And I will lead him to Babylon, into the land of the Chaldeans, but he himself will not see it. And there he shall die.
12:14 And all who are around him, his guards and his companies, I will scatter into every wind. And I will unsheathe the sword after them.
12:15 Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd, when I will have dispersed them among the Gentiles, and will have sowed them among the lands.
12:16 And I will leave behind a few men of them, apart from the sword, and the famine, and the pestilence, so that they may declare all their wicked deeds among the Gentiles, to whom they will go. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "
12:17 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
12:18 "Fab dyn, eat your bread in consternation. Ar ben hynny, drink your water hurriedly and in sorrow.
12:19 And say to the people of the land: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, to those who are living in Jerusalem, in the land of Israel: They shall eat their bread in anxiety, and drink their water in desolation, so that the land may be desolate before its multitude, because of the iniquity of all who are living in it.
12:20 And cities that are now inhabited will become desolate, and the land will be forsaken. A byddwch yn gwybod mai myfi yr Arglwydd. "
12:21 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
12:22 "Fab dyn, what is this proverb that you have in the land of Israel? gan ddweud: ‘The days shall be extended in length, and every vision shall perish.’
12:23 Felly, dweud wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: I will cause this proverb to cease, and it shall no longer be a common saying in Israel. And tell them that the days are approaching, and the word of every vision.
12:24 For there shall be no longer be any empty visions, nor any ambiguous divination in the midst of the sons of Israel.
12:25 Oherwydd yr wyf yn, yr Arglwydd, will speak. And whatever word I will speak, it shall be done, and it shall not be delayed any more. Yn lle hynny, in your days, O provoking house, I will speak a word and do it, medd yr Arglwydd DDUW. "
12:26 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
12:27 "Fab dyn, behold the house of Israel, those who are saying: ‘The visions that this one sees is many days away,'a, ‘This man prophesies about times that are far away.’
12:28 Oherwydd hyn, dweud wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: No word of mine will be delayed any longer. The word that I will speak will be fulfilled, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 13

13:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
13:2 "Fab dyn, prophesy to the prophets of Israel who are prophesying, and you shall say to those who prophesy from their own heart: Hear the word of the Lord:
13:3 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Woe to the foolish prophets, who are following their own spirit, and who see nothing.
13:4 Your prophets, O Israel, were like foxes in the deserts.
13:5 You have not gone up against the adversary, and you have not established a wall for the house of Israel, so as to stand in battle on the day of the Lord.
13:6 They see emptiness, and they foretell falsehoods, gan ddweud, ‘The Lord says,’ though the Lord has not sent them. And they continued to affirm what they said.
13:7 Have you not seen a futile vision and spoken a lying divination? And yet you say, ‘The Lord says,’ though I have not spoken.
13:8 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Since you have spoken emptiness and have seen falsehoods, Felly,: wele, Yr wyf yn eich erbyn, medd yr Arglwydd Dduw.
13:9 And my hand will be over the prophets who are seeing emptiness and divining lies. They shall not be in the council of my people, and they shall not be written in the writing of the house of Israel. Neither shall they enter into the land of Israel. And you shall know that I am the Lord God.
13:10 For they have deceived my people, gan ddweud, ‘Peace,’ and there is no peace. And they have built a wall, but they have covered it in clay without straw.
13:11 Say to those who spread mortar without mixing, that it will fall apart. For there will be an inundating rain, and I will cause full-grown hailstones to rush down from above, and a windstorm to dissipate it.
13:12 Felly, yna, wele: when the wall has fallen, will it not be said to you: ‘Where is the mortar with which you covered it?'
13:13 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: And I will cause a violent wind to burst forth in my indignation, and there will be an inundating rain in my fury, and great hailstones in wrath, to consume.
13:14 And I will destroy the wall that you have covered without tempering it. And I will level it to the ground, and its foundation will be revealed. And it will fall and be consumed in its midst. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
13:15 And I will fulfill my indignation against the wall, and against those who cover it without mixing the mortar, and I will say to you: The wall is no more, and those who covered it are no more:
13:16 the prophets of Israel, who prophesy to Jerusalem, and who see visions of peace for her when there is no peace, medd yr Arglwydd Dduw.
13:17 Ac fel ar eich cyfer chi, fab dyn, set your face against the daughters of your people, who prophesy from their own heart. And prophesy about them,
13:18 a dweud: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Woe to those who sew together little pillows under every forearm, and who make little cushions for the heads of every stage of life, in order to capture souls. And when they have seized the souls of my people, they became the life of their souls.
13:19 And they violated me among my people, for the sake of a handful of barley and a fragment of bread, so that they would kill the souls that should not die, and enliven the souls that should not live, lying to my people who believe in falsehoods.
13:20 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I am against your little pillows, with which you catch flying souls. And I will tear them away from your arms. And I will release the souls that you are capturing, the souls that should fly.
13:21 And I will tear away your little cushions. And I will free my people from your hand. And they shall no longer be a prey in your hands. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
13:22 For by deception you have caused the heart of the just to grieve, whom I would not sadden. And I have strengthened the hands of the impious, so that he would not be turned back from his evil way and live.
13:23 Felly, you shall not see emptiness, and you shall not divine divinations, any more. And I will rescue my people from your hand. A byddwch yn gwybod mai myfi yr Arglwydd. "

Eseciel 14

14:1 And men among the elders of Israel came to me, and they sat down before me.
14:2 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
14:3 "Fab dyn, these men have placed their uncleanness in their hearts, and they have stationed the scandal of their iniquities before their face. So why should I respond when they inquire of me?
14:4 Oherwydd hyn, speak to them, ac fe ddywedi wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: The man, the man of the house of Israel, who places his uncleanness in his heart, and who stations the scandal of his iniquities before his face, and who approaches a prophet, so as to inquire of me through him: Yr wyf yn, yr Arglwydd, will respond to him in accord with the multitude of his uncleannesses,
14:5 so that the house of Israel may be seized within their own heart, by which they have withdrawn from me to all their idols.
14:6 Oherwydd hyn, say to the house of Israel: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: eu trosi, and withdraw from your idols, and turn your faces away from all your abominations.
14:7 For the man, the man of the house of Israel, and the new arrival among the converts who may be in Israel, if he is alienated from me, and he sets his idols in his heart, and he stations the scandal of his iniquity before his face, and he approaches the prophet, so that he may inquire of me through him: Yr wyf yn, yr Arglwydd, will respond to him through myself.
14:8 And I will set my face against that man, and I will make him an example and a proverb. And I will perish him from the midst of my people. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
14:9 And when a prophet has gone astray and has spoken a word: Yr wyf yn, yr Arglwydd, have deceived that prophet. And I will extend my hand over him, and I will wipe him away from the midst of my people, Israel.
14:10 And they shall bear their iniquity. In accord with the iniquity of the one who inquires, so shall the iniquity of the prophet be.
14:11 So may the house of Israel no longer go astray from me, nor be polluted by all their transgressions. Yn lle hynny, may they be my people, and may I be their God, says the Lord of hosts.”
14:12 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
14:13 "Fab dyn, when a land will have sinned against me, so that it transgresses grievously, I will extend my hand over it, and I will crush the staff of its bread. And I will send a famine upon it, and I will destroy from it both man and beast.
14:14 And if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver their own souls by their justice, medd ARGLWYDD y Lluoedd.
14:15 And if I also lead in very harmful beasts upon the land, so that I devastate it, and it becomes impassable, so that no one may cross through it because of the beasts,
14:16 if these three men were in it, as I live, medd yr Arglwydd Dduw, they will deliver neither sons, nor daughters. But only they themselves will be delivered, for the land shall be desolated.
14:17 Or if I lead in the sword upon that land, and if I say to the sword, ‘Pass through the land,’ and so I destroy from it both man and beast,
14:18 and if these three men were in its midst, as I live, medd yr Arglwydd Dduw, they will deliver neither sons, nor daughters, but only they themselves will be delivered.
14:19 Yna, if I also send the pestilence upon that land, and I pour out my indignation upon it with blood, so that I take away from it both man and beast,
14:20 and if Noah, and Daniel, and Job were in its midst, as I live, medd yr Arglwydd Dduw, they will deliver neither son, nor daughter, but they will deliver only their own souls by their justice.
14:21 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Even though I will send upon Jerusalem my four most grievous judgments, sword and famine and harmful beasts and pestilence, so that I destroy from it both man and beast,
14:22 yet still there shall be left within it some who will be saved, who shall lead away their own sons and daughters. Wele, they will enter to you, and you will see their way and their accomplishments. And you shall be consoled concerning the evil that I have brought upon Jerusalem, concerning all the things that I have brought to bear upon it.
14:23 And they shall console you, when you see their ways and their accomplishments. And you shall know that I have not acted to no purpose in all that I have done within it, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 15

15:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
15:2 "Fab dyn, what can be made from the stalk of a vine, compared to all the plants of the woods that are among the trees of the forests?
15:3 Can any wood be taken from it, so that it may be made into a work, or formed into a peg so as to hang some kind of vessel upon it?
15:4 Wele, it is used in the fire as fuel. The fire consumes both its ends; and its middle is reduced to ashes. So how can it be useful for any work?
15:5 Even when it was whole, it was unsuitable for a work. Faint yn fwy felly, when fire has devoured it and burned it up, will nothing of it be useful?
15:6 Felly, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Like the stalk of the vine among the trees of the forests, which I have given to be devoured by fire, so will I deliver the inhabitants of Jerusalem.
15:7 And I will set my face against them. They will go away from fire, and yet fire will consume them. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd, when I will have set my face against them,
15:8 and when I will have made their land impassable and desolate. For they have stood forth as transgressors, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 16

16:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
16:2 "Fab dyn, rhoi gwybod i Jerwsalem ei ffieidd-dra.
16:3 A bydd y dywedwch: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw i Jerwsalem: Eich gwraidd a'ch llinach yn dod o wlad Canaan; eich dad yn Amoriad, a bod eich mam yn Cethite.
16:4 A phan cawsoch eich geni, ar ddiwrnod eich geni, nad yw eich llinyn bogail ei dorri, ac nad oeddech yn golchi â dwr ar gyfer iechyd, nac halltu â halen, nac lapio gyda chlytiau.
16:5 ni chymerodd unrhyw llygad drueni arnoch, fel ag i wneud hyd yn oed yn un o'r pethau hyn i chi, allan o dosturi ar eich cyfer chi. Yn lle hynny, chi eu bwrw ar wyneb y ddaear, yn y abjection eich enaid, ar y dydd pan cawsoch eich geni.
16:6 Ond, heibio i chi, Gwelais eich bod yn ymdrybaeddu yn dy waed ei hun. Ac yr wyf yn dweud i chi, pan oeddech chi yn eich gwaed: 'Live.' Rwy'n dweud wrthych fy mod yn dweud i chi, yn eich gwaed: 'Live.'
16:7 Yr wyf yn lluosi chi'n hoffi y eginblanhigyn y cae. Ac roeddech yn lluosi a daeth wych, ac rydych yn uwch ac yn cyrraedd y addurn o wraig. Eich bronnau godasant, a thyfodd dy wallt. Ac yr oeddech yn noeth ac yn llawn cywilydd.
16:8 Ac yr wyf yn pasio gennych chi a welsoch. Ac wele, eich amser oedd y tro cariadon. Ac yr wyf yn lledaenu fy dilledyn dros chi, ac yr wyf yn gorchuddio eich warth. Ac yr wyf yn swore i chi, ac yr wyf yn ymrwymo i gyfamodi â chi, medd yr Arglwydd Dduw, ac daethoch mwynglawdd.
16:9 Ac yr wyf yn eich golchi â dwr, ac yr wyf yn eich glanhau o'ch gwaed. Ac yr wyf yn dy eneinio ag olew.
16:10 Ac yr wyf yn eich gorchuddio â brodwaith, ac yr wyf yn rhoi esgidiau fioled arnoch, ac yr wyf yn eich wedi'i lapio mewn lliain main, ac yr wyf yn eich wisgo â dillad cain.
16:11 Yr wyf yn eich haddurno gyda addurniadau, ac yr wyf yn rhoi breichledau am eich dwylo a mwclis o amgylch eich gwddf.
16:12 Ac yr wyf yn rhoi aur ar eich wyneb, a chlustdlysau yn eich clustiau, a choron hardd ar eich pen.
16:13 Ac roeddech yn haddurno ag aur ac arian, ac yr oeddech yn eu gwisgo mewn lliain main, gwehyddu gyda llawer o liwiau. Rydych yn bwyta peilliaid, a mêl, ac olew. A daethoch hardd iawn. A ydych yn ei fenthyca i'r pŵer brenhinol.
16:14 A'ch fri aethant allan ymhlith y Cenhedloedd, oherwydd eich harddwch. I cawsoch eich berffeithio gan fy harddwch, yr wyf wedi gosod ar chi, medd yr Arglwydd Dduw.
16:15 Ond, bod â hyder yn eich harddwch eich hun, chi fornicated yn eich enwogrwydd. A ydych yn eu cyflwyno eich fornication i bob mynd heibio, fel ag i ddod yn ei.
16:16 A chan gymryd oddi wrth eich dillad, wnaethoch i chi eich hun pethau ddyrchefir, ar ôl sewed ynghyd darnau gwahanol. A ydych yn fornicated arnynt, mewn ffordd nad yw wedi ei wneud o'r blaen, nac fydd yn y dyfodol.
16:17 And you took your beautiful items, made of my gold and my silver, which I gave to you, and you made for yourself images of men, and you fornicated with them.
16:18 And you used your multicolored vestments to cover these things. And you placed my oil and my incense before them.
16:19 And my bread, which I gave to you, the fine flour, a'r olew, and the honey, by which I nourished you, you placed in their sight as a sweet fragrance. And so it was done, medd yr Arglwydd Dduw.
16:20 And you took your sons and your daughters, whom you bore for me, and you immolated them to be devoured. Is your fornication a small matter?
16:21 You have immolated my sons, and you have consecrated and delivered my sons to them.
16:22 And after all your abominations and fornications, you have not remembered the days of your youth, when you were naked and full of shame, wallowing in your own blood.
16:23 Ac mae'n digwydd bod, after all your wickedness, (woe, woe to you, medd yr Arglwydd Dduw)
16:24 you built for yourself a brothel, and you made for yourself a place of prostitution in every street.
16:25 At the head of every way, you set up a banner of your prostitution. And you caused your beauty to become abominable. And you distributed your feet to every passer-by. And you multiplied your fornications.
16:26 And you fornicated with the sons of Egypt, your neighbors, who have large bodies. And you multiplied your fornications, so as to provoke me.
16:27 Wele, I will extend my hand over you, and I will take away your justification. And I will give you to the souls of those who hate you, the daughters of the Philistines, who are ashamed of your wicked way.
16:28 You also fornicated with the sons of the Assyrians, for you were not yet done. And after you fornicated, even then, you were not satisfied.
16:29 And you multiplied your fornications in the land of Canaan with the Chaldeans. And even then, you were not satisfied.
16:30 With what can I cleanse your heart, medd yr Arglwydd Dduw, since you do all these things, the works of a woman who is a shameless prostitute?
16:31 For you have built your brothel at the head of every way, and you have made your exalted place on every street. And you have not even been like a choosy prostitute, increasing her price,
16:32 but instead like a woman who is an adulteress, who prefers strangers to her own husband.
16:33 Wages are given to all prostitutes. But you have given wages to all your lovers, and you have given gifts to them, so that they would enter to you from every side, in order to fornicate with you.
16:34 And it is done with you, in your fornications, contrary to the custom of women, and even after you, there will be no such fornication. For in as much as you have given payment, and not taken payment, what has been done in you is the contrary.”
16:35 Oherwydd hyn, O harlot, gwrando ar y gair yr Arglwydd.
16:36 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: “Because your money has been poured out, and your disgrace has been uncovered, in your fornications with your lovers and with the idols of your abominations, in the blood of your sons, whom you gave to them:
16:37 Wele, I will gather all your lovers, with whom you have united, and all those whom you have loved, together with all those whom you have hated. And I will gather them together against you on every side. And I will uncover your disgrace before them, and they will see all your indecency.
16:38 And I will judge you with the judgment of adulteresses and of those who shed blood. And I will give you over to blood, in fury and in zeal.
16:39 And I will deliver you into their hands. And they will destroy your brothel and demolish your place of prostitution. And they will strip you of your vestments. And they will take away the ornaments of your beauty. And they will leave you behind, naked and full of disgrace.
16:40 And they will lead over you a multitude. And they will stone you with stones, and massacre you with their swords.
16:41 And they will burn up your houses with fire, and they will carry out judgments against you in the sight of many women. And you will cease from fornication, and no longer give payment.
16:42 And my indignation will be quieted in you. And my zeal will be taken from you. And I will rest, and no longer be angry.
16:43 For you have not remembered the days of your youth, and you have provoked me in all these things. Oherwydd hyn, I also have delivered all your ways upon your head, medd yr Arglwydd Dduw, but I have not acted in accord with your wickedness in all your abominations.
16:44 Wele, all who speak a common proverb will take this up against you, gan ddweud: ‘Like the mother, so also is her daughter.’
16:45 You are your mother’s daughter, for she cast away her husband and her children. And you are the sister of your sisters, for they cast away their husbands and their children. Your mother was a Cethite, and your father was an Amorite.
16:46 And your older sister is Samaria, she and her daughters are those who live to your left. But your younger sister, who lives to your right, is Sodom and her daughters.
16:47 But neither have you walked in their ways. For you have done only a little less compared to their wickedness. You have acted almost more wickedly, in all your ways, than they have acted.
16:48 Gan fy mod yn byw, medd yr Arglwydd Dduw, your sister Sodom herself, and her daughters, have not done as you and your daughters have done.
16:49 Wele, this was the iniquity of Sodom, your sister: arrogance, indulgence in bread and abundance, and the idleness of her and her daughters; and they did not reach out their hand to the needy and the poor.
16:50 And they were exalted, and they committed abominations before me. And so I took them away, just as you have seen.
16:51 But Samaria has not committed even half of your sins. For you have exceeded them in your wickedness, and you have justified your sisters by all your abominations, which you have wrought.
16:52 Felly, you also bear your shame, for you have exceeded your sisters with your sins, acting more wickedly than they did. So they have been justified above you. By this also, you are confounded, and you bear your disgrace, for you have justified your sisters.
16:53 But I will convert and restore them, by converting Sodom with her daughters, and by converting Samaria and her daughters. And I will convert your return in their midst.
16:54 So may you bear your disgrace and be confounded over all that you have done, consoling them.
16:55 And your sister Sodom and her daughters will return to their ancient state. And Samaria and her daughters will return to their ancient state. And you and your daughters will be returned to your ancient state.
16:56 Your sister Sodom was not heard from your mouth, Yna,, in the day of your pride,
16:57 before your malice was revealed, as it is at this time, with the reproach of the daughters of Syria and of all the daughters of Palestine, who surround you, who encircle you on every side.
16:58 You have borne your wickedness and your disgrace, medd yr Arglwydd DDUW. "
16:59 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: "Byddaf yn gweithredu tuag atoch, yn union fel y byddwch wedi dirmygu y llw, fel y byddech yn gwneud yn ddi-rym y cyfamod.
16:60 A mi a gofiaf fy nghyfamod â chwi yn nyddiau eich ieuenctid. A byddaf fi'n ei atgyfodi i fyny ar eich cyfer yn gyfamod tragwyddol.
16:61 A byddwch yn cofio eich ffyrdd a chael eu gwaradwyddir, pryd y byddwch wedi derbyn eich chwiorydd, eich hynaf gyda'ch iau. A byddaf yn eu rhoi i chi fel ferched, ond nid gan eich cyfamod.
16:62 A byddaf fi'n ei atgyfodi i fyny fy nghyfamod â chwi. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
16:63 Felly efallai y byddwch yn cofio ac yn cael gwaradwyddir. A bydd yn mwyach yn addas i chi agor eich ceg, oherwydd eich cywilydd, pan fyddaf wedi cael dawelu tuag atoch dros yr holl eich bod wedi gwneud, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 17

17:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
17:2 "Fab dyn, propose an enigma and describe a parable to the house of Israel,
17:3 ac fe ddywedi: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: A large eagle, with great wings and elongated pinions, full of feathers with many colors, came to Lebanon. And he took the kernel of the cedar.
17:4 He tore off the summit of its branches, and he transported it to the land of Canaan; he placed it in a city of merchants.
17:5 And he took from the seed of the land and placed it in the ground for seed, so that it might take firm root above many waters; he placed it at the surface.
17:6 And when it had germinated, it increased into a more extensive vine, low in height, with its branches facing toward itself. And its roots were underneath it. Ac felly, it became a vine, and sprouted branches, and produced shoots.
17:7 And there was another large eagle, with great wings and many feathers. Ac wele, this vine seemed to bend its roots towards him, extending its branches toward him, so that he might irrigate it from the garden of its germination.
17:8 It had been planted in a good land, above many waters, so that it would produce branches and bear fruit, so that it would become a large vine.
17:9 Speak: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: What if it does not prosper? Should he not pull up its roots, and strip off its fruit, and dry up all the branches that it has produced, and let it wither, though he is without a strong arm and without many people to pull it up by the root?
17:10 Wele, it has been planted. What if it does not prosper? Should it not be dried up when the burning wind touches it, and should it not wither in the garden of its germination?"
17:11 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
17:12 “Say to the provoking house: Do you not know what these things signify? dweud: Wele, the king of Babylon arrives in Jerusalem. And he will take away its king and princes, and he will lead them away to himself in Babylon.
17:13 And he will take one from the offspring of the king, and he will strike a pact with him and receive an oath from him. Ar ben hynny, he will take away the strong ones of the land,
17:14 so that it may be a lowly kingdom, and may not lift itself up, and may instead keep his pact and serve it.
17:15 Ond, withdrawing from him, he sent messengers to Egypt, so that it would give him horses and many people. Should he who has done these things prosper and obtain safety? And should he who has broken the pact go free?
17:16 Gan fy mod yn byw, medd yr Arglwydd Dduw, in the place of the king, who appointed him as king, whose oath he has made void, and whose pact he has broken, under which he was living with him, in the midst of Babylon, bydd efe farw.
17:17 And not with a great army, nor with many people will Pharaoh undertake a battle against him, when he will cast up ramparts and build defenses, in order to put to death many souls.
17:18 For he has despised an oath, in that he broke the pact. Ac wele, he had given his hand. Ac felly, since he has done all these things, he shall not escape.
17:19 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Gan fy mod yn byw, I will place upon his head the oath that he has spurned and the pact that he has betrayed.
17:20 And I will spread my net over him, and he will be captured in my dragnet. And I will lead him into Babylon, and I will judge him there for the transgression by which he has despised me.
17:21 And all his fugitives, with all his procession, will fall by the sword. Then the remainder will be scattered into every wind. A bydd eich bod yn gwybod fy mod, yr Arglwydd, wedi siarad. "
17:22 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: “I myself will take from the kernel of the exalted cedar, and I will establish it. I will tear off a tender twig from the top of its branches, and I will plant it on a mountain, lofty and exalted.
17:23 On the sublime mountains of Israel, I will plant it. And it shall spring forth in buds and bear fruit, and it shall be a great cedar. And all the birds will live under it, and every bird will make its nest under the shadow of its branches.
17:24 And all the trees of the regions will know that I, yr Arglwydd, have brought low the sublime tree, and have exalted the lowly tree, and have dried up the green tree, and have caused the dry tree to flourish. Yr wyf yn, yr Arglwydd, have spoken and acted.”

Eseciel 18

18:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
18:2 "Pam ei bod yn eich bod yn cylchredeg ymhlith eich gilydd ddameg hon, fel ddihareb yn nhir Israel, gan ddweud: 'The tadau yn bwyta grawnwin chwerw, a dannedd y meibion ​​wedi cael eu heffeithio. '
18:3 Gan fy mod yn byw, medd yr Arglwydd Dduw, Bydd y ddameg hon bellach fod yn ddihareb i chi yn Israel.
18:4 Wele, pob eneidiau yn perthyn i mi. Yn union fel yr enaid y tad yn fy, felly hefyd enaid y mab. Mae'r enaid y pechodau, yr un fydd marw.
18:5 Os bydd dyn yn unig, ac efe accomplishes barn a chyfiawnder,
18:6 ac os nad yw'n bwyta ar y mynyddoedd, nac ddyrchafodd ei lygaid at eilunod tŷ Israel, ac os nad yw wedi sathru y wraig ei gymydog, nac cysylltu fenyw mislif,
18:7 ac os nad yw wedi ymofidiasant unrhyw ddyn, ond wedi adfer y cyfochrog i'r dyledwr, os yw ef wedi atafaelu unrhyw beth gan drais, wedi rhoi ei fara i'r newynog, ac wedi cynnwys yr noeth gyda dillad,
18:8 os nad yw wedi rhoi benthyg ar usuriaeth, nac wedi cymryd unrhyw gynnydd, os yw wedi osgoi ei law rhag drygioni, ac wedi cyflawni gwir farn rhwng dyn a dyn,
18:9 os yw wedi cerdded yn fy praeseptau a cadw fy marnedigaethau, fel ei fod yn gweithredu yn unol â gwirionedd, Yna efe yn unig; bydd yn sicr o fyw, medd yr Arglwydd Dduw.
18:10 Ond os bydd yn codi fab sy'n lleidr, sy'n siediau gwaed, ac sy'n gwneud unrhyw un o'r pethau hyn,
18:11 (even though he himself does not do any of these things,) and who eats upon the mountains, and who defiles the wife of his neighbor,
18:12 who grieves the needy and the poor, who seizes with violence, who does not restore the collateral, and who lifts up his eyes to idols, committing abomination,
18:13 sy'n rhoi benthyg ar usuriaeth, ac sy'n cymryd cynnydd, Yna, bydd fyw? Ni fydd byw. Gan ei fod wedi gwneud yr holl bethau ffiaidd hyn, bydd yn sicr o farw. ei waed fydd arno ef.
18:14 But if he raises a son, pwy, seeing all his father’s sins that he has done, is afraid and so does not act in a way similar to him,
18:15 who does not eat upon the mountains, nor lift up his eyes to the idols of the house of Israel, and who does not violate the wife of his neighbor,
18:16 and who has not grieved any man, nor withheld the collateral, nor seized by violence, but instead has given his bread to the hungry, ac wedi cynnwys yr noeth gyda dillad,
18:17 who has averted his hand from injuring the poor, who has not taken usury and an overabundance, who has acted according to my judgments and walked in my precepts, then this one shall not die for the iniquity of his father; yn lle hynny, bydd yn sicr o fyw.
18:18 As for his father, because he oppressed and did violence to his brother, and worked evil in the midst of his people, wele, he has died by his own iniquity.
18:19 Ac yr ydych yn dweud, ‘Why has not the son borne the iniquity of the father?’ Clearly, since the son has worked judgment and justice, has observed all my precepts, and has done them, bydd yn sicr o fyw.
18:20 Mae'r enaid y pechodau, yr un fydd marw. The son shall not bear the iniquity of the father, and the father shall not bear the iniquity of the son. The justice of the just man shall be upon himself, but the impiety of the impious man shall be upon himself.
18:21 Ond os bydd y dyn annuwiol yn penyd am ei holl bechodau y mae wedi ymrwymo, ac os bydd yn cadw fy holl praeseptau, ac accomplishes barn a chyfiawnder, Yna, bydd yn sicr o fyw, ac ni bydd efe farw.
18:22 Ni fyddaf yn cofio ei holl anwireddau, y mae ef wedi gweithio; gan ei gyfiawnder, y mae ef wedi gweithio, fydd byw.
18:23 Sut y gallai fod yn fy ewyllys y dylai dyn annuwiol yn marw, medd yr Arglwydd Dduw, ac nid y dylid ei drosi o'i ffyrdd a byw?
18:24 Ond os yw dyn yn unig yn troi ei hun i ffwrdd oddi wrth ei gyfiawnder, ac yn gwneud drygioni yn unol â'r holl ffieidd-dra bod y dyn annuwiol, felly yn aml yn gwneud, pam y dylai fod yn byw? Ei holl ustusiaid, y mae ef wedi cyflawni, ni fydd yn cael ei gofio. Erbyn y camwedd, y mae wedi droseddodd, a thrwy ei bechod, y mae wedi pechu, gan y rhain bydd efe farw.
18:25 A ydych wedi dweud, 'Nid yw ffordd yr Arglwydd yn deg.' Felly, gwrando, Tŷ Israel. Sut y gallai fod nad yw fy ffordd yn deg? Ac onid yw'n lle hynny eich ffyrdd sy'n wrthnysig?
18:26 Ar gyfer pan fydd y dyn yn unig yn troi ei hun i ffwrdd oddi wrth ei gyfiawnder, ac yn ymrwymo anwiredd, bydd efe farw erbyn hynny; gan yr anghyfiawnder ei fod wedi gweithio, bydd efe farw.
18:27 A phan y dyn annuwiol yn troi ei hun i ffwrdd oddi wrth ei impiety, y mae ef wedi ei wneud, ac accomplishes barn a chyfiawnder, bydd yn peri ei enaid ei hun i fyw.
18:28 Am drwy ystyried a throi ei hun yn i ffwrdd oddi wrth ei holl anwireddau, y mae ef wedi gweithio, bydd yn sicr o fyw, ac ni bydd efe farw.
18:29 And yet the sons of Israel say, ‘The way of the Lord is not fair.’ How could it be that my ways are not fair, Tŷ Israel? Ac onid yw'n lle hynny eich ffyrdd sy'n wrthnysig?
18:30 Felly, Tŷ Israel, Byddaf yn pwyso a mesur pob un yn ôl ei ffyrdd, medd yr Arglwydd Dduw. eu trosi, a gwneud penyd ar gyfer eich holl gamweddau, ac yna ni fydd drygioni yn dramgwydd i chwi.
18:31 Cast eich holl droseddau, erbyn pryd rydych wedi troseddu, oddi arnoch, a gwneud i chwi eich hunain galon newydd ac ysbryd newydd. Ac yna pam y dylech chi farw, Tŷ Israel?
18:32 Am nad wyf yn dymuno marwolaeth un sy'n marw, medd yr Arglwydd Dduw. Felly dychwelyd a byw. "

Eseciel 19

19:1 "Ac wrth i chi, take up a lament over the leaders of Israel,
19:2 ac fe ddywedi: Why did your mother, the lioness, recline among the male lions, and raise her little ones in the midst of young lions?
19:3 And she led away one of her little ones, and he became a lion. And he learned to seize prey and to consume men.
19:4 And the Gentiles heard about him, and they seized him, but not without receiving wounds. And they led him away in chains to the land of Egypt.
19:5 Yna, when she had seen that she was weakened, and that her hope had perished, she took one of her little ones, and appointed him as a lion.
19:6 And he advanced among the lions, and he became a lion. And he learned to seize prey and to devour men.
19:7 He learned to make widows, and to lead their citizens into the desert. And the land, with its plenitude, was made desolate by the voice of his roaring.
19:8 And the Gentiles came together against him, ar bob ochr, from the provinces, and they spread their net over him; by their wounds, he was captured.
19:9 And they put him into a cage; they led him in chains to the king of Babylon. And they cast him into a prison, so that his voice would no longer be heard upon the mountains of Israel.
19:10 Your mother is like a vine, yn eich gwaed, planted by the water; her fruit and her branches have increased because of many waters.
19:11 And her strong branches were made into scepters for the rulers, and her stature was exalted among the branches. And she saw her own loftiness among the multitude of her branches.
19:12 But she was uprooted in wrath, and cast upon the ground. And the burning wind dried up her fruit. Her robust branches withered and were dried up. A fire consumed her.
19:13 And now she has been transplanted into the desert, into a land impassable and dry.
19:14 And a fire has gone forth from a rod of her branches, which has consumed her fruit. And there is no strong branch in her to become a scepter for the rulers. This is a lamentation, and it shall be a lamentation.”

Eseciel 20

20:1 Ac mae'n digwydd bod, yn y seithfed flwyddyn, yn y pumed mis, on the tenth of the month, men from the elders of Israel arrived, so that they might inquire of the Lord, and they sat before me.
20:2 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
20:3 "Fab dyn, speak to the elders of Israel, ac fe ddywedi wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Have you arrived in order to inquire of me? Gan fy mod yn byw, I will not answer you, medd yr Arglwydd Dduw.
20:4 If you judge them, if you judge, Fab dyn, reveal to them the abominations of their fathers.
20:5 Ac fe ddywedi wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: In the day when I chose Israel, and I lifted up my hand on behalf of the stock of the house of Jacob, and I appeared to them in the land of Egypt, and I lifted up my hand on their behalf, gan ddweud, ‘I am the Lord your God,'
20:6 yn y dydd, I lifted up my hand for their sake, so that I would lead them away from the land of Egypt, into a land which I had provided for them, flowing with milk and honey, which was singular among all lands.
20:7 A dywedais wrthynt: ‘Let each one cast away the offenses of his eyes, and do not choose to defile yourselves with the idols of Egypt. I am the Lord your God.’
20:8 But they provoked me, and they were not willing to listen to me. Each one of them did not cast away the abominations of his eyes, nor did they leave behind the idols of Egypt. Ac felly, I said that I would pour out my indignation upon them, and fulfill my wrath against them, in the midst of the land of Egypt.
20:9 But I acted for the sake of my name, so that it would not be violated in the sight of the Gentiles, in the midst of whom they were, and among whom I appeared to them, fel y gallai fy mod yn eu harwain i ffwrdd o wlad yr Aifft.
20:10 Felly, I cast them out of the land of Egypt, and I led them away into the desert.
20:11 And I gave them my precepts, and I revealed to them my judgments, sy'n, if a man does them, he shall live by them.
20:12 Ar ben hynny, I also gave to them my Sabbaths, so that these would be a sign between me and them, and so that they would know that I am the Lord, who sanctifies them.
20:13 But the house of Israel provoked me in the desert. They did not walk in my precepts, and they cast aside my judgments, sy'n, if a man does them, he shall live by them. And they grievously violated my Sabbaths. Felly, I said that I would pour out my fury upon them in the desert, and that I would consume them.
20:14 But I acted for the sake of my name, lest it be violated before the Gentiles, from whom I cast them out, yn eu golwg.
20:15 And so I lifted up my hand over them in the desert, so as not to lead them into the land that I had given to them, flowing with milk and honey, the foremost of all lands.
20:16 For they cast aside my judgments, and they did not walk in my precepts, and they violated my Sabbaths. For their heart went after idols.
20:17 Yet my eye was lenient concerning them, so that I did not utterly destroy them, nor did I consume them in the desert.
20:18 Then I said to their sons in the wilderness: ‘Do not choose to advance by the precepts of your fathers, nor should you observe their judgments. And do not be defiled by their idols.
20:19 I am the Lord your God. Walk in my precepts, and observe my judgments, and accomplish them.
20:20 And sanctify my Sabbaths, so that these may be a sign between me and you, and so that you may know that I am the Lord your God.’
20:21 But their sons provoked me. They did not walk in my precepts. And they did not observe my judgments, so as to do them; for if a man does them, he shall live by them. And they violated my Sabbaths. Ac felly, I threatened that I would pour out my fury upon them, and that I would fulfill my wrath among them in the desert.
20:22 But I turned aside my hand, and I acted for the sake of my name, so that it would not be violated before the Gentiles, from whom I cast them out, flaen eu llygaid.
20:23 Eto, I lifted up my hand against them, yn yr anialwch, so that I would disperse them among the nations, and scatter them among the lands.
20:24 For they had not accomplished my judgments, and they had rejected my precepts, and they had violated my Sabbaths. And their eyes had been after the idols of their fathers.
20:25 Felly, I also gave them precepts that were not good, and judgments by which they shall not live.
20:26 And I defiled them by their own gifts, when they offered everything that opened the womb, because of their offenses. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd.
20:27 Am y rheswm hwn, fab dyn, speak to the house of Israel, ac fe ddywedi wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw. Yet also in this did your fathers blaspheme me, after they had spurned and despised me,
20:28 though I had led them into the land, about which I lifted up my hand, so that I might give it to them: They saw every lofty hill and every leafy tree, and there they immolated their victims, and there they presented the provocation of their oblations, and there they stationed their sweet fragrances, and poured out their libations.
20:29 A dywedais wrthynt, ‘What is exalted about the place to which you go?’ And yet its name is called ‘Exalted,’ even to this day.
20:30 Oherwydd hyn, say to the house of Israel: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Yn sicr, you are defiled by the way of your fathers, and you have fornicated after their stumbling blocks.
20:31 And you are being defiled by all of your idols, hyd yn oed heddiw, by the oblation of your gifts, when you lead your sons through the fire. And should I respond to you, Tŷ Israel? Gan fy mod yn byw, medd yr Arglwydd Dduw, I will not answer you.
20:32 And the plan of your mind will not occur, gan ddweud: ‘We will be like the Gentiles, and like the families of the earth, so that we worship what is wood and stone.’
20:33 Gan fy mod yn byw, medd yr Arglwydd Dduw, I will reign over you with a strong hand, and with an outstretched arm, and with fury poured forth.
20:34 And I will lead you away from the peoples. And I will gather you from the lands into which you were dispersed. I will reign over you with a powerful hand, and with an outstretched arm, and with fury poured out.
20:35 And I will lead you into the desert of the peoples, and there I will enter into judgment with you, face to face.
20:36 Just as I contended in judgment against your fathers in the desert of the land of Egypt, so also will I enter into judgment with you, medd yr Arglwydd Dduw.
20:37 And I will subject you to my scepter, and I will lead you into the bonds of the covenant.
20:38 And I will select, from among you, the transgressors and the impious. And I will lead them away from the land of their sojourn, but they shall not enter into the land of Israel. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
20:39 Ac fel ar eich cyfer chi, house of Israel: fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Walk, pob un ohonoch, after your idols and serve them. But if in this also you will not listen to me, and you continue to defile my holy name with your gifts and with your idols,
20:40 on my holy mountain, on the exalted mountain of Israel, medd yr Arglwydd Dduw, there all the house of Israel shall serve me; pob un ohonynt, Rwy'n dweud, in the land in which they shall please me, and there I will require your first-fruits, and the foremost of your tithes, with all your sanctifications.
20:41 I will receive from you a fragrance of sweetness, when I will have led you away from the peoples, and gathered you from the lands into which you were dispersed. And I will be sanctified in you before the eyes of the nations.
20:42 A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd, when I will have led you into the land of Israel, into the land about which I lifted up my hand, so that I would give it to your fathers.
20:43 And there you shall remember your ways and all your wickedness, by which you have been defiled. And you will be displeased with yourselves in your own sight, over all your evil deeds which you did.
20:44 A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd, when I will have acted well toward you for the sake of my name, and not according to your evil ways, nor according to your very great wickedness, Tŷ Israel, medd yr Arglwydd DDUW. "
20:45 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
20:46 "Fab dyn, set your face against the way of the south, and pour in drops toward Africa, and prophesy against the forest of the field of the meridian.
20:47 And you shall say to the meridian forest: Listen to the word of the Lord. Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will kindle a fire in you, and I will burn up within you every green tree and every dry tree. The flame of the kindling will not be extinguished. And every face will be burned up within it, from the south, even to the north.
20:48 And all flesh will see that I, yr Arglwydd, have kindled it, and that it will not be extinguished.”
20:49 A dywedais: "Och, alas, alas, O Arglwydd Dduw! They are saying about me: ‘Does this man not speak except through parables?'"

Eseciel 21

21:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
21:2 "Fab dyn, set your face toward Jerusalem, and pour in drops toward the sanctuaries, and prophesy against the soil of Israel.
21:3 And you shall say to the land of Israel: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Yr wyf yn eich erbyn, and I will cast my sword from its sheath, and I will slay the just and the impious among you.
21:4 But in as much as I have slain among you the just and the impious, for this reason my sword will go forth from its sheath against all flesh, from the south even to the north.
21:5 So may all flesh know that I, yr Arglwydd, have led my sword out of its sheath irrevocably.
21:6 Ac fel ar eich cyfer chi, fab dyn, groan in the breaking of your back, and groan in bitterness before them.
21:7 And when they will say to you, ‘Why are you groaning?’ you shall say: ‘On behalf of the report, For it is approaching. And every heart will waste away, and every hand will be broken, and every spirit will be weakened, and water will flow across every knee.’ Behold, it is approaching and it will happen, medd yr Arglwydd DDUW. "
21:8 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
21:9 "Fab dyn, proffwydo, ac fe ddywedi: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Speak: The sword! The sword has been sharpened and polished!
21:10 It has been sharpened, so that it may cut down victims! It has been polished, so that it may shine! You are disturbing the scepter of my son. You have cut down every tree.
21:11 And I have sent it to be made smooth, so that it may be handled. This sword has been sharpened, and it has been polished, so that it may be in the hand of the one who kills.
21:12 Cry out and wail, Fab dyn! For this has been done among my people, this is among all the leaders of Israel, who have fled. They have been handed over to the sword, with my people. Felly, slap your thigh,
21:13 for it has been tested. And this one, when he will have overthrown the scepter, will not be, medd yr Arglwydd Dduw.
21:14 You therefore, Fab dyn, proffwydo, and strike hand against hand, and let the sword be doubled, and let the sword of the slain be tripled. This is the sword of the great slaughter, which causes them to be utterly stupefied,
21:15 and to waste away in heart, and which multiplies ruin. At all their gates, I have presented the consternation of the sword, which has been sharpened and polished so as to shine, which has been dressed for the slaughter.
21:16 Be sharpened! Go to the right or to the left, whichever way is the desire of your face.
21:17 And then I will clap hand against hand, and I will fulfill my indignation. Yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad. "
21:18 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
21:19 "Ac wrth i chi, fab dyn, set for yourself two ways, so that the sword of the king of Babylon may approach. Both shall go forth from one land. And with a hand, he will grasp and cast lots; he will cast at the head of the way of the community.
21:20 You shall appoint a way, so that the sword may approach to Rabbah of the sons of Ammon, or to Judah, into Jerusalem, greatly fortified.
21:21 For the king of Babylon stood at the fork, at the head of the two ways, seeking divination, shuffling arrows; he inquired of idols, and he consulted entrails.
21:22 To his right was set the divination over Jerusalem, to place battering rams so as to open a mouth for the slaughter, to lift up the voice of wailing, to place battering rams opposite the gates, to cast up a rampart, to build fortifications.
21:23 And he shall be, in their eyes, like someone consulting an oracle in vain, or imitating the leisure of Sabbaths. But he will call to mind iniquities, so that it will be captured.
21:24 Felly, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because you have been remembered in your iniquities, and you have revealed your betrayals, and your sins have appeared within all your plans, achos, Rwy'n dweud, you have been remembered, you will be captured by a hand.
21:25 Ond wrth i chi, O impious leader of Israel, whose day has arrived that was predetermined at the time of iniquity:
21:26 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Take away the diadem, remove the crown. Is this not what has exalted the lowly one, and brought low the sublime one?
21:27 Iniquity, iniquity, iniquity I will make it. And this was not done until the one arrived to whom judgment belongs, and I will hand it over to him.
21:28 Ac fel ar eich cyfer chi, fab dyn, proffwydo, a dweud: Thus says the Lord God to the sons of Ammon, and to their disgrace, ac fe ddywedi: O sword, O sword, unsheathe yourself so as to slay; polish yourself so as to kill and to shine,
21:29 while they look upon you in vain, and they divine lies, so that you may be given over to the necks of the wounded impious, whose day has arrived that was predetermined at the time of iniquity.
21:30 Be returned to your sheath! I will judge you in the place where you were created, in the land of your nativity.
21:31 And I will pour out upon you my indignation. In the fire of my fury, I will fan you, and I will give you over to the hands of cruel men, who have devised destruction.
21:32 You will be food for the fire; your blood will be in the midst of the land; you will be delivered to oblivion. Oherwydd yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad. "

Eseciel 22

22:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
22:2 “And you, fab dyn, should you not judge, should you not judge the city of blood?
22:3 And you shall reveal to her all her abominations. A bydd y dywedwch: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: This is the city which sheds blood in her midst, so that her time may come, and which has made idols against herself, so that she may be defiled.
22:4 You have offended by your blood, which you shed from yourself. And you have been defiled by your idols which you yourself made. And you have caused your days to approach, and you have brought on the time of your years. Oherwydd hyn, I have made you a disgrace to the Gentiles, and a derision to all the lands.
22:5 Those that are near and those that are far from you will triumph over you. You are filthy, infamous, great in destruction.
22:6 Wele, the leaders of Israel have each used his arm to shed blood within you.
22:7 They have abused father and mother within you. The new arrival has been oppressed in your midst. They have grieved the orphan and the widow among you.
22:8 You have spurned my sanctuaries, and you have defiled my Sabbaths.
22:9 Maligning men were within you, in order to shed blood, and they have eaten upon the mountains within you. They have worked wickedness in your midst.
22:10 They have uncovered the nakedness of their father within you. They have debased the uncleanness of the menstruous woman within you.
22:11 And each one has committed abomination with the wife of his neighbor. And the father-in-law has heinously defiled his daughter-in-law. The brother has oppressed his sister, the daughter of his father, within you.
22:12 They have accepted bribes among you to shed blood. You have received usury and superabundance, and in avarice you have oppressed your neighbors. And you have forgotten me, medd yr Arglwydd Dduw.
22:13 Wele, I have clapped my hands over your avarice, which you have worked, and over the blood that has been shed in your midst.
22:14 How can your heart endure, or your hands prevail, in the days that I will bring upon you? Yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad, and I will act.
22:15 And I will disperse you among the nations, and I will scatter you among the lands, and I will cause your uncleanness to fade away from you.
22:16 And I will possess you in the sight of the Gentiles. A byddwch yn gwybod mai myfi yr Arglwydd. "
22:17 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
22:18 "Fab dyn, the house of Israel has become like dross to me. All these are brass, and tin, and iron, and lead in the midst of the furnace; they have become like the dross of silver.
22:19 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Since you have all turned into dross, Felly,, wele, I will gather you together in the midst of Jerusalem,
22:20 just as they gather silver, a phres, and tin, and iron, and lead in the midst of the furnace, so that I may kindle in it a fire to melt it. So will I gather you together in my fury and in my wrath, and I will be quieted, and I will melt you down.
22:21 And I will gather you together, and I will burn you in the fire of my fury, and you will be melted in its midst.
22:22 Just as silver is melted in the midst of the furnace, so will you be in its midst. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd, when I will have poured out my indignation upon you.”
22:23 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
22:24 "Fab dyn, say to her: You are a land unclean and not rained upon, in the day of fury.
22:25 There is a conspiracy of prophets in her midst. Like a lion, roaring and seizing the prey, they have devoured souls. They have taken riches and a price. They have multiplied widows in her midst.
22:26 Her priests have despised my law, and they have defiled my sanctuaries. They have held no distinction between holy and profane. And they have not understood the difference between defiled and clean. And they have averted their eyes from my Sabbaths. And I was profaned in their midst.
22:27 Her leaders in her midst are like wolves seizing the prey: to shed blood, and to perish souls, and to continually pursue profit with avarice.
22:28 And her prophets have covered them without tempering the mortar, seeing emptiness, and divining lies for them, gan ddweud, ‘Thus says the Lord God,’ when the Lord has not spoken.
22:29 The people of the land have oppressed with slander and have seized with violence. They have afflicted the needy and the poor, and they have oppressed the new arrival by accusations without judgment.
22:30 And I sought among them for a man who might set up a hedge, and stand in the gap before me on behalf of the land, so that I might not destroy it; and I found no one.
22:31 And so I poured out my indignation upon them; in the fire of my wrath I consumed them. I have rendered their own way upon their head, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 23

23:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
23:2 "Fab dyn, two women were daughters of one mother,
23:3 and they fornicated in Egypt; they committed fornication in their youth. Yn y lle hwnnw, their breasts were conquered; the breasts of their adolescence were subdued.
23:4 Now their names were Oholah, the elder, and Oholibah, her younger sister. And I held them, and they bore sons and daughters. As for their names: Oholah is Samaria, and Oholibah is Jerusalem.
23:5 Ac wedyn, Oholah committed fornication against me, and she acted madly with her lovers, with the Assyrians who approached her,
23:6 who were clothed with hyacinth: rulers and magistrates, passionate youths and all of the horsemen, mounted on horses.
23:7 And she distributed her fornications to those chosen men, all of them sons of the Assyrians. And she defiled herself with the uncleanness of all those whom she madly desired.
23:8 Ar ben hynny, she also did not abandon her fornications, which she had done in Egypt. For they also slept with her in her youth, and they bruised the breasts of her virginity, and they poured out their fornication upon her.
23:9 Oherwydd hyn, I have delivered her into the hands of her lovers, into the hands of the sons of the Assur, whom she has lustfully desired.
23:10 They uncovered her shame; they took away her sons and daughters; and they slew her with the sword. And they became infamous women. And they carried out judgments in her.
23:11 And when her sister, Oholibah, wedi gweld hyn, she was even more mad with lust than the other. And her fornication was beyond the fornication of her sister.
23:12 She shamelessly offered herself to the sons of the Assyrians, to the rulers and magistrates who brought themselves to her clothed with colorful garments, to the horsemen who were carried by horses, and to the youths, all of them exceptional in appearance.
23:13 And I saw that she had been defiled, and that they both took the same path.
23:14 And she increased her fornications. And when she had seen men depicted on the wall, the images of the Chaldeans, expressed in colors,
23:15 with belts wrapped around the waist, and with dyed headdresses on their heads, having seen the appearance of all the rulers, the likenesses of the sons of Babylon and of the land of the Chaldeans in which they were born,
23:16 she became mad for them with the desire of her eyes, and she sent messengers to them in Chaldea.
23:17 And when the sons of Babylon had gone to her, to the bed of breasts, they defiled her with their fornications, and she was polluted by them, and her soul was gorged by them.
23:18 hefyd, her fornications were uncovered, and her shame was revealed. And my soul withdrew from her, as my soul had withdrawn from her sister.
23:19 For she multiplied her fornications, remembering the days of her youth, in which she fornicated in the land of Egypt.
23:20 And she was mad with lust after lying with them, whose flesh is like the flesh of donkeys, and whose flow is like the flow of horses.
23:21 And you have revisited the crimes of your youth, when your breasts were conquered in Egypt, and the breasts of your adolescence were subdued.
23:22 Oherwydd hyn, Oholibah, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will raise up against you all of your lovers, with whom your soul has been gorged. And I will gather them together against you all around:
23:23 the sons of Babylon, and all the Chaldeans, the nobles, the sovereigns and princes, all the sons of the Assyrians, youths of exceptional form, all the rulers and magistrates, the leaders among leaders, and the renowned riders of horses.
23:24 And they will overwhelm you, well-equipped with chariot and wheel, a multitude of peoples. They will be armed against you on every side with armor and shield and helmet. And I will give judgment to their eyes, and they will judge you with their judgments.
23:25 And against you, I will set my zeal, which they will execute upon you with fury. They will cut off your nose and your ears. And what remains will fall by the sword. They will seize your sons and your daughters, and your youngest will be devoured by fire.
23:26 And they will strip you of your vestments, and take away the articles of your glory.
23:27 And I will cause your wickedness to cease from you, and your fornication to cease from the land of Egypt. Neither shall you lift up your eyes toward them, and you shall no longer remember Egypt.
23:28 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will deliver you into the hands of those whom you have hated, into the hands by which your soul has been gorged.
23:29 And they will act toward you with hatred, and they will take away all your labors, and they will send you away naked and filled with disgrace. And the shame of your fornication will be revealed: your crimes and your fornications.
23:30 They have done these things to you, because you have fornicated after the Gentiles, among whom you were defiled by their idols.
23:31 You have walked in the way of your sister, and so I will give her chalice into your hand.
23:32 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: You will drink the chalice of your sister, deep and wide. You will be held in derision and in ridicule, to a very great extent.
23:33 You will be filled with inebriation and sorrow, by the chalice of grief and sadness, by the chalice of your sister Samaria.
23:34 And you will drink it, and you will empty it, even to the dregs. And you will consume even its particles. And you will wound your own breasts. Oherwydd myfi a lefarodd, medd yr Arglwydd Dduw.
23:35 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Since you have forgotten me, and you have cast me behind your body, so also will you bear your wickedness and your fornications.”
23:36 And the Lord spoke to me, gan ddweud: "Fab dyn, should you not judge Oholah and Oholibah, and announce to them their crimes?
23:37 For they are adulteresses, and blood is in their hands, and they have fornicated with their idols. Ar ben hynny, they have offered even their children, whom they bore for me, to them to be devoured.
23:38 But they have done even this to me: They have defiled my sanctuary on the same day, and they have profaned my Sabbaths.
23:39 And when they immolated their children to their idols, they also entered my sanctuary on the same day, so that they defiled it. They have done these things, even in the midst of my house.
23:40 They sent for men who were coming from far away, to whom they had sent a messenger. Ac felly, wele, they arrived, those for whom you washed yourself, and smeared cosmetics around your eyes, and were adorned with feminine ornaments.
23:41 You sat upon a very beautiful bed, and a table was adorned before you, on which you placed my incense and my ointment.
23:42 And the voice of a multitude was exulting within her. And concerning certain men, who were being led out of a multitude of persons, and who were arriving from the desert, they placed bracelets on their hands and beautiful crowns on their heads.
23:43 And I said about her, as she was being worn away by her adulteries, ‘Even now, she continues in her fornication!'
23:44 And they entered to her, as if to a kept woman. So did they enter to Oholah and Oholibah, nefarious women.
23:45 But there are just men; these shall judge them with the judgment of adulteresses and with the judgment of those who shed blood. For they are adulteresses, and blood is on their hands.
23:46 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Lead upon them a multitude, and hand them over to tumult and to pillaging.
23:47 And may they be stoned with the stones of the peoples, and may they be pierced with their own swords. They will put to death their sons and daughters, and they will burn their houses with fire.
23:48 And I will take away wickedness from the land. And all women shall learn not to act according to their wickedness.
23:49 And they will set your own crimes upon you, and you will bear the sins of your idols. And you shall know that I am the Lord God.”

Eseciel 24

24:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, in the ninth year, in the tenth month, ar y degfed dydd o'r mis, gan ddweud:
24:2 "Fab dyn, write for yourself the name of this day, on which the king of Babylon was confirmed against Jerusalem today.
24:3 And you shall speak, through a proverb, a parable to the inciting house. Ac fe ddywedi wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Set out a cooking pot; set it out, Rwy'n dweud, and put water into it.
24:4 Pile together within it every morsel, every good piece, the thigh and the shoulder, the choice pieces and those full of bones.
24:5 Take the fattest from the flock, and arrange also a heap of bones under it. Its cooking has boiled over, and its bones in its midst have been thoroughly cooked.
24:6 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Gwae ddinas y gwaed, to the cooking pot that has rust in it, and whose rust has not gone out of it! Cast it out piece by piece! No lot has fallen upon it.
24:7 For her blood is in her midst; she has shed it upon the smoothest rock. She has not shed it upon the ground, so that it could be covered with dust.
24:8 So shall I bring my indignation over her, and take my vengeance. I have presented her blood upon the smoothest rock, so that it would not be covered.
24:9 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Gwae ddinas y gwaed, out of which I will make a great funeral pyre.
24:10 Pile together the bones, which I will burn with fire. The flesh shall be consumed, and the entire composition shall be boiled, and the bones shall deteriorate.
24:11 hefyd, place it empty on burning coals, so that it may be heated, and its brass may melt. And let the filth of it be melted in its midst, and let its rust be consumed.
24:12 There has been much sweat and labor, and yet its extensive rust has not gone out of it, not even by fire.
24:13 Your uncleanness is execrable. For I wanted to cleanse you, and you have not been cleansed from your filth. Felly, yna, neither will you be cleansed before I cause my indignation over you to cease.
24:14 Yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad. It shall happen, and I will act. I will not pass over, nor be lenient, nor be placated. I will judge you according to your ways and according to your intentions, medd yr Arglwydd. "
24:15 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
24:16 "Fab dyn, wele, Yr wyf yn cymryd i ffwrdd oddi wrthych, gyda strôc, yr awydd eich llygaid. Ac ni fyddwch yn gresynu, ac ni fyddwch wylo. Ac ni fydd eich dagrau yn llifo i lawr.
24:17 groan dawel; Ni fyddwch yn gwneud unrhyw galaru am y marw. Gadewch i'r band eich goron ar chi, a gadewch i'ch esgidiau fod ar eich traed. Ac ni fydd chi ei gynnwys eich wyneb, ac ni fydd chi fwyta'r bwyd y rhai sy'n galaru. "
24:18 Felly, Siaradais â'r bobl yn y bore. Ac mae fy ngwraig farw yn y nos. Ac yn y bore, Fe wnes yn union fel yr oedd wedi dweud wrthyf.
24:19 A dywedodd y bobl wrthyf: "Pam na fyddwch yn esbonio i ni beth y pethau hyn yn arwydd, yr ydych yn ei wneud?"
24:20 A dywedais wrthynt: "Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
24:21 'Siaradwch dŷ Israel: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Byddaf yn halogi fy nghysegr, balchder yn eich teyrnas, a dymuniad eich llygaid, ac arswyd eich enaid. Eich meibion ​​a'ch merched, yr ydych wedi wrthod, yn syrthio trwy'r cleddyf. '
24:22 Ac felly, yr wyt i wneud yn union fel y gwneuthum. Nid wyt i dalu am eich wynebau, ac ni chei fwyta bwyd y rhai sy'n galaru.
24:23 Byddwch yn cael goron ar eich pennau, ac esgidiau ar eich traed. Nid wyt i alaru, ac ni fyddwch wylo. Yn lle hynny, byddwch yn gwastraffu i ffwrdd yn eich anwireddau, a bydd pob un groan at ei frawd.
24:24 Bydd 'A Eseciel yn rhagarwydd i chi. Yn unol â phob ei fod wedi ei wneud, felly y gallwch ei wneud, pryd y bydd hyn yn digwydd. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd DDUW. ' "
24:25 "Ac wrth i chi, fab dyn, wele, in the day when I will take away from them their strength, and the joy of their dignity, and the desire of their eyes, in which their souls find rest: their sons and their daughters,
24:26 yn y dydd, when one who is fleeing will come to you, so that he may report to you,
24:27 yn y dydd, Rwy'n dweud, your mouth shall be opened to him who has fled. And you shall speak, and you shall no longer be silent. And you shall be for them a portent. A byddwch yn gwybod mai myfi yr Arglwydd. "

Eseciel 25

25:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
25:2 "Fab dyn, set your face against the sons of Ammon, and you shall prophesy about them.
25:3 And you shall say to the sons of Ammon: Listen to the word of the Lord God: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because you have said, ‘Well, well!’ over my sanctuary, when it was profaned, and over the land of Israel, when it was desolated, and over the house of Judah, when they were led into captivity,
25:4 Felly,, I will deliver you to the sons of the East, as an inheritance. And they will arrange their fences within you, and they will place their tents within you. They will eat your crops, and they will drink your milk.
25:5 And I will make Rabbah into the habitation of camels, and the sons of Ammon into the resting place of cattle. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
25:6 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because you have clapped your hands and stomped your foot, and have rejoiced with all your heart against the land of Israel,
25:7 Felly,, wele, I will extend my hand over you, and I will deliver you as a spoil of the Gentiles. And I will destroy you from the peoples, and I will perish you from the lands, and I will crush you. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
25:8 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because Moab and Seir have said, 'Wele, the house of Judah is like all the Gentiles!'
25:9 Felly,, wele, I will open the shoulder of Moab from the cities, from his cities, Rwy'n dweud, and from his borders, the famous cities of the land of Beth-Jesimoth, and Baal-meon, and Kiriathaim,
25:10 with the sons of Ammon, to the sons of the East, and I will give it to them as an inheritance, so that there may no longer be a remembrance of the sons of Ammon among the Gentiles.
25:11 And I will execute judgments in Moab. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd.
25:12 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because Idumea has taken vengeance, so as to vindicate herself against the sons of Judah, and has sinned grievously, and has sought revenge against them,
25:13 Felly,, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: I will extend my hand over Idumea, and I will take from it both man and beast, and I will make it desolate from the south. And those who are in Dedan will fall by the sword.
25:14 And I will issue my vengeance upon Idumea, by the hand of my people, Israel. And they shall act in Idumea in accord with my wrath and my fury. And they shall know my vengeance, medd yr Arglwydd Dduw.
25:15 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because the Philistines have taken vengeance, and have revenged themselves with all their soul, destroying, and fulfilling ancient hostilities,
25:16 oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will extend my hand over the Philistines, and I will destroy those who destroy, and I will perish the remnant of the maritime regions.
25:17 And I will execute great vengeance against them, reproving them in fury. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd, when I will send my vengeance upon them.”

Eseciel 26

26:1 Ac mae'n digwydd bod, in the eleventh year, on the first of the month, daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
26:2 "Fab dyn, because Tyre has said about Jerusalem: ‘It is Well! The gates of the peoples have been broken! She has been turned toward me. I will be filled. She will be deserted!'
26:3 oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Yr wyf yn eich erbyn, O Tyre, and I will cause many nations to rise up against you, just as the waves of the sea rise up.
26:4 And they will break apart the walls of Tyre, and they will destroy its towers. And I will scrape her dust from her, and I will make her into the barest rock.
26:5 She will be a drying place for nets from the midst of the sea. Oherwydd myfi a lefarodd, medd yr Arglwydd Dduw. And she will be a spoil for the Gentiles.
26:6 Yn yr un modd, her daughters who are in the field will be slain by the sword. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd.
26:7 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will lead into Tyre: Nebuchodonosor, brenin Babilon, a king among kings, from the north, with horses, and chariots, and horsemen, and companies, and a great people.
26:8 Your daughters who are in the field, he will kill with the sword. And he will surround you with fortifications, and he will put together a rampart on all sides. And he will lift up a shield against you.
26:9 And he will combine moveable shelters and battering rams before your walls, and he will destroy your towers with his armaments.
26:10 He will cover you with the inundation of his horses and with their dust. Your walls will shake at the sound of horsemen and wheels and chariots, when they will have entered your gates, as if through the entrance of a city that has been broken open.
26:11 With the hoofs of his horses, he will trample all your streets. He will cut down your people with the sword, and your noble statues will fall to the ground.
26:12 They will lay waste to your wealth. They will despoil your businesses. And they will tear down your walls and overturn your eminent houses. And they will put your stones and your timber and your dust into the midst of the waters.
26:13 And I will cause the multitude of your songs to cease. And the sound of your stringed instruments will no longer be heard.
26:14 And I will make you like the barest rock; you will be a drying place for nets. And you will no longer be built up. Oherwydd myfi a lefarodd, medd yr Arglwydd DDUW. "
26:15 Thus says the Lord God to Tyre: “Will not the islands shake at the sound of your ruin and at the groans of your slain, when they will have been cut down in your midst?
26:16 And all the leaders of the sea will descend from their thrones. And they will cast aside their outer garments and their colorful clothing, and they will be clothed in stupor. They will sit on the ground, and they will wonder with astonishment at your sudden downfall.
26:17 And taking up a lamentation over you, they will say to you: ‘How could you have perished, you who live in the sea, the famous city that was strong in the sea, with your inhabitants, of whom the whole world was in dread?'
26:18 Now the ships will be stupefied, in the day of your terror. And the islands of the sea will be disturbed, because no one goes out from you.
26:19 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: When I will have made you a desolate city, like the cities that are uninhabited, and when I will have led the abyss over you, and many waters will have covered you,
26:20 and when I will have dragged you down with those who descend into the pit to the everlasting people, and when I will have assembled you in the lowest parts of the earth, like the desolate places of antiquity, with those who have been brought down into the pit, so that you will be uninhabited, ac ar ben hynny, when I will have given glory to the land of the living:
26:21 I will reduce you to nothing, and you shall not be, and if you are sought, you will no longer be found, in perpetuity, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 27

27:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
27:2 "Rydych yn, Felly,, fab dyn, take up a lamentation over Tyre.
27:3 And you shall say to Tyre, which lives at the entrance to the sea, which is the marketplace of the peoples for the many islands: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: O Tyre, you have said, ‘I am of perfect beauty,
27:4 for I have been positioned at the heart of the sea!’ Your neighbors, who built you, have filled up your beauty.
27:5 They constructed you with spruce from Senir, with all the planks of the sea. They have taken cedars from Lebanon, so that they might make a mast for you.
27:6 They have formed your oars from the oaks of Bashan. And they have made your crossbeams from Indian ivory, and the pilothouse is from the islands of Italy.
27:7 Colorful fine linen from Egypt was woven for you as a sail to be placed upon the mast; hyacinth and purple from the islands of Elishah were made into your covering.
27:8 The inhabitants of Sidon and of Arwad were your rowers. Your wise ones, O Tyre, were your navigators.
27:9 The elders of Gebal and its experts were considered as sailors making use of your diverse equipment. All the ships of the sea and their sailors were your merchants among the people.
27:10 The Persians, and the Lydians, and the Libyans were your men of war in your army. They suspended shield and helmet within you for your adornment.
27:11 The sons of Arwad were with your army upon your walls all around. And even the Gammadim, who were in your towers, suspended their quivers on your walls on all sides; they completed your beauty.
27:12 The Carthaginians, your merchants, supplied your festivals with a multitude of diverse riches, with silver, haearn, tin, and lead.
27:13 Greece, Tubal, and Meshech, these were your peddlers; they traveled to your people with slaves and with brass vessels.
27:14 From the house of Togarmah, they brought horses, and horsemen, and mules to your market.
27:15 The sons of Dedan were your merchants. The many islands were the marketplace of your hand. They traded teeth of ivory and of ebony for your price.
27:16 The Syrian was your merchant. Because of the multitude of your works, they offered jewels, and purple, and patterned cloth, and fine linen, and silk, and other valuables in your market.
27:17 Judah and the land of Israel, these were your peddlers of the best grain; they offered balsam, a mêl, ac olew, and resins at your festivals.
27:18 The Damascene was your trader in the multitude of your works, in greatly diverse wealth, in rich wine, in wool with the finest coloring.
27:19 Dan, and Greece, and Mosel have offered works made of iron at your festivals. Storax ointment and sweet flag were in your marketplace.
27:20 The men of Dedan were your peddlers of tapestries used as seats.
27:21 Arabia and all the leaders of Kedar, these were the merchants at your hand. Your merchants came to you with lambs, and rams, and young goats.
27:22 The vendors of Sheba and Raamah, these were your merchants, with all the finest aromatics, a meini gwerthfawr, ac aur, which they offered in your marketplace.
27:23 Haran, and Canneh, and Eden were your merchants. Sheba, Assur, and Chilmad were your sellers.
27:24 These were your merchants in many places, with windings of hyacinth and of colorful weavings, and with precious treasures, which were wrapped and bound with cords. hefyd, they had works of cedar among your merchandise.
27:25 The ships of the sea were important to your business dealings. For you were replenished and exceedingly glorified in the heart of the sea.
27:26 Your rowers have brought you into many waters. The south wind has worn you down in the heart of the sea.
27:27 Your riches, and your treasures, and your versatile equipment, your sailors and your navigators, who handle your goods and who were first among your people, likewise your men of war, who were among you, and your entire multitude that is in your midst: they will fall in the heart of the sea on the day of your ruin.
27:28 Your fleets will be disturbed by the sound of an outcry from your navigators.
27:29 And all who were handling the oar will descend from their ships; the sailors and all the navigators of the sea will stand upon the land.
27:30 And they will howl over you with a great voice, and they will cry out with bitterness. And they will cast dust upon their heads, and they will be sprinkled with ashes.
27:31 And they will shave their heads because of you, and they will be wrapped in haircloth. And they will weep for you with bitterness of soul, with a very bitter weeping.
27:32 And they will take up a mournful verse over you, and they will lament you: ‘What city is like Tyre, which has become mute in the midst of the sea?'
27:33 For by the going forth of your merchandise by sea, you supplied many peoples; by the multitude of your riches and of your people, you enriched the kings of the earth.
27:34 Now you have been worn away by the sea, your opulence is in the depths of the waters, and your entire multitude that was in your midst has fallen.
27:35 All the inhabitants of the islands have been stupefied over you; and all their kings, having been struck by the tempest, have changed their expression.
27:36 The merchants of the peoples have hissed over you. You have been reduced to nothing, and you shall not be again, even forever.”

Eseciel 28

28:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
28:2 "Fab dyn, ddweud wrth arweinydd Tyrus: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Oherwydd bod eich calon wedi ei exalted, ac yr ydych wedi dweud, 'Rwy'n Duw, ac yr wyf yn eistedd yn y gadair Duw, yng nghanol y môr,'Er ydych yn ddyn, ac nid yw Duw, ac am eich bod wedi cyflwyno eich calon fel pe bai'n calon Duw:
28:3 Wele, eich bod yn ddoethach na Daniel; unrhyw gyfrinach yn guddiedig oddi wrthych.
28:4 Trwy dy ddoethineb a phwyll, ydych wedi gwneud eich hun yn gryf, ac yr ydych wedi caffael aur ac arian ar gyfer eich stordai.
28:5 A lliaws eich doethineb, a chan eich trafodion busnes, rydych wedi lluosi cryfder i chi eich hun. Ac mae eich calon wedi cael ei exalted gan eich nerth.
28:6 Felly, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Oherwydd bod eich calon wedi ei ddyrchefir fel pe bai'n calon Duw,
28:7 am y rheswm hwn, wele, Byddaf yn arwain drosodd i chi tramorwyr, y mwyaf cadarn ymhlith y Cenhedloedd. A byddant yn ddug eu cleddyfau dros y harddwch eich doethineb, a byddant yn halogi eich harddwch.
28:8 Byddant yn dinistrio chi a dynnu chi i lawr. A byddwch yn marw marwolaeth rhai a laddwyd yn nghanol y môr.
28:9 Felly, yna, byddwch yn siarad, ym mhresenoldeb y rhai sy'n cael eu dinistrio i chi, cyn i'r llaw y rhai sy'n cael eu lladd chi, gan ddweud, 'Rwy'n Duw,'Er ydych yn ddyn, ac nid yw Duw?
28:10 Byddwch yn marw marwolaeth y dienwaededig wrth law estroniaid. Oherwydd myfi a lefarodd, medd yr Arglwydd DDUW. "
28:11 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud: "Fab dyn, take up a lamentation over the king of Tyre,
28:12 and you shall say to him: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: You were the seal of similitudes, full of wisdom and perfect in beauty.
28:13 You were with the delights of the Paradise of God. Every precious stone was your covering: sardius, topaz, and jasper, chrysolite, and onyx, and beryl, sapphire, and garnet, and emerald. The work of your beauty was of gold, and your fissures were ready in the day when you were formed.
28:14 You were a cherub, stretched out and protecting, and I stationed you on the holy mountain of God. You have walked in the midst of stones containing fire.
28:15 You were perfect in your ways, from the day of your formation, until iniquity was found in you.
28:16 By the multitude of your business dealings, your interior was filled with iniquity, and you sinned. And I cast you away from the mountain of God, and I perished you, O protecting cherub, from the midst of the stones containing fire.
28:17 And your heart was exalted by your beauty; you have destroyed your own wisdom by your beauty. I have cast you to the ground. I have presented you before the face of kings, so that they may examine you.
28:18 You have defiled your sanctuaries, by the multitude of your iniquities and by the iniquity of your business dealings. Felly, I will produce a fire from your midst, which will consume you, and I will make you into ashes upon the earth, in the sight of all who are watching you.
28:19 All who gaze upon you among the Gentiles will be stupefied over you. You were made out of nothing, and you shall not be, forever.”
28:20 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
28:21 "Fab dyn, set your face against Sidon, and you shall prophesy about it.
28:22 A bydd y dywedwch: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Yr wyf yn eich erbyn, Sidon, and I will be glorified in your midst. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd, when I will have executed judgments in her, and when I will have been sanctified in her.
28:23 And I will send a pestilence upon her, and there will be blood in her streets. And they will fall, slain by the sword, on every side in her midst. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd.
28:24 And the house of Israel will no longer be a stumbling block of bitterness, nor a thorn bringing pain everywhere around them, to those who turn against them. And they shall know that I am the Lord God.”
28:25 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: “When I will have gathered together the house of Israel, from the peoples among whom they have been dispersed, I shall be sanctified in them in the sight of the Gentiles. And they shall live in their own land, which I gave to my servant Jacob.
28:26 And they shall live within it securely. And they shall build houses and plant vineyards. And they shall live in confidence, when I will have executed judgments upon all those who turn against them on every side. And they shall know that I am the Lord their God.”

Eseciel 29

29:1 In the tenth year, in the tenth month, on the eleventh day of the month, daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
29:2 "Fab dyn, set your face against Pharaoh, the king of Egypt, and you shall prophesy about him and about all of Egypt.
29:3 Speak, ac fe ddywedi: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Yr wyf yn eich erbyn, Pharaoh, king of Egypt, you great dragon, who rests in the midst of your rivers. Ac yr ydych yn dweud: ‘Mine is the river, and I have made myself.’
29:4 But I will place a bridle in your jaws. And I will adhere the fish of your rivers to your scales. And I will draw you out of the midst of your rivers, and all your fish will adhere to your scales.
29:5 And I will cast you into the desert, with all the fish of your river. You will fall upon the surface of the earth; you will not be taken up, nor gathered together. I have given you to the beasts of the earth and to the birds of the air, to be devoured.
29:6 And all the inhabitants of Egypt shall know that I am the Lord. For you have been a staff made of reed to the house of Israel.
29:7 When they took hold of you with the hand, you broke, and so you wounded all of their shoulders. And when they leaned on you, you shattered, and so you injured all of their lower backs.
29:8 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will lead the sword over you, and I will destroy both man and beast from among you.
29:9 And the land of Egypt will be a desert and a wilderness. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. For you have said, ‘The river is mine, and I have made it.’
29:10 Felly, wele, I am against you and against your rivers. And I will make the land of Egypt into a wilderness, destroyed by the sword from the tower of Syene all the way to the borders of Ethiopia.
29:11 The foot of man will not pass through it, and the foot of cattle will not walk in it. And it will be uninhabited for forty years.
29:12 And I will set the land of Egypt in desolation, in the midst of desolate lands, and its cities in the midst of overturned cites. And they will be desolate for forty years. And I will scatter the Egyptians among the nations, and I will disperse them among the lands.
29:13 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: After the end of forty years, I will gather the Egyptians from the peoples among whom they had been scattered.
29:14 And I will lead back the captivity of Egypt, and I will collect them in the land of Pathros, in the land of their nativity. And in that place, they will be a lowly kingdom.
29:15 It will be the lowest among the other kingdoms, and it will no longer be exalted above the nations. And I will diminish them, lest they rule over the Gentiles.
29:16 And they will no longer be the confidence of the house of Israel, teaching iniquity, so that they may flee and follow them. And they shall know that I am the Lord God.”
29:17 Ac mae'n digwydd bod, in the twenty-seventh year, in the first month, on the first of the month, daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
29:18 "Fab dyn, Nebuchodonosor, brenin Babilon, has caused his army to serve with great servility against Tyre. Every head was shaven, and every shoulder was stripped of hair. And wages have not been paid to him, nor to his army, for Tyre, for the service by which he served for me against it.
29:19 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will station Nebuchadnezzar, brenin Babilon, in the land of Egypt. And he will take its multitude, and he will prey upon its profits, and he will plunder its spoils. And this shall be the wages for his army
29:20 and for the work by which he has served against it. I have given to him the land of Egypt, because he has labored for me, medd yr Arglwydd Dduw.
29:21 Yn y dydd, a horn will spring forth for the house of Israel, and I will give to you an open mouth in their midst. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "

Eseciel 30

30:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
30:2 "Fab dyn, prophesy and say: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wail: ‘Woe, woe to the day!'
30:3 For the day is near, and the day of the Lord is approaching! It is a day of gloom; it will be the time of the Gentiles.
30:4 And the sword will come to Egypt. And there will be dread in Ethiopia, when the wounded will have fallen in Egypt, and its multitude will have been taken away, and its foundations will have been destroyed.
30:5 Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the rest of the common people, and Chub, and the sons of the land of the covenant, will fall with them by the sword.
30:6 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: And those who prop up Egypt will fall, and the arrogance of its reign will be brought down. They will fall in it by the sword, before the tower of Syene, medd yr Arglwydd, Duw'r Lluoedd.
30:7 And they will be scattered into the midst of desolate lands, and its cities will be in the midst of cities that have been deserted.
30:8 Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd, when I will have brought a fire into Egypt, and when all its helpers will have been worn away.
30:9 Yn y dydd, messengers will go forth from my face in Greek warships, in order to crush the confidence of Ethiopia. And there will be dread among them in the day of Egypt; for without doubt, it will happen.
30:10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: By the hand of Nebuchadnezzar, brenin Babilon, I will cause the multitude of Egypt to cease.
30:11 He, and his people with him, the strongest of the Gentiles, will be brought forth in order to destroy the land. And they will draw their swords over Egypt. And they will fill the land with the slain.
30:12 And I will cause the channels of the rivers to dry up. And I will deliver the land into the hand of the most wicked. And by the hands of foreigners, I will utterly destroy the land and its plenitude. Yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad.
30:13 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: And I will destroy the graven images, and I will cause the idols of Memphis to cease. And there will no longer be a commander of the land of Egypt. And I will send terror upon the land of Egypt.
30:14 And I will destroy the land of Pathros, and I will send a fire upon Tahpanhes, and I will execute judgments in Alexandria.
30:15 And I will pour out my indignation upon Pelusium, the strength of Egypt, and I will kill the multitude of Alexandria.
30:16 And I will send a fire upon Egypt. Pelusium will be in pain, like a woman giving birth. And Alexandria will be utterly destroyed. And in Memphis, there will be anguish every day.
30:17 The young men of Heliopolis and Pibeseth will fall by the sword, and the young women will be led into captivity.
30:18 And in Tahpanhes, the day will grow black, pryd, yn y lle hwnnw, I will break the scepters of Egypt. And the arrogance of her authority will fail within her; a gloom will cover her. Then her daughters will be led into captivity.
30:19 And I will execute judgments in Egypt. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "
30:20 Ac mae'n digwydd bod, in the eleventh year, in the first month, on the seventh of the month, daeth gair yr Arglwydd, me, gan ddweud:
30:21 "Fab dyn, I have broken the arm of Pharaoh, the king of Egypt. Ac wele, it has not been wrapped, so that it might be restored to health; it has not been bound with cloths, or bandaged with linen, fel bod, having recovered strength, it would be able to hold the sword.
30:22 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I am against Pharaoh, the king of Egypt, and I will shatter his strong arm, which has already been broken. And I will cast the sword away from his hand.
30:23 And I will disperse Egypt among the nations, and I will scatter them among the lands.
30:24 And I will strengthen the arms of the king of Babylon. And I will put my sword into his hand. And I will break the arms of Pharaoh. And they will groan acutely, when they are slain before his face.
30:25 And I will strengthen the arms of the king of Babylon. And the arms of Pharaoh will fall. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd, when I will have given my sword into the hand of the king of Babylon, and when he will have extended it over the land of Egypt.
30:26 And I will disperse Egypt among the nations, and I will scatter them among the lands. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "

Eseciel 31

31:1 Ac mae'n digwydd bod, in the eleventh year, in the third month, on the first of the month, daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
31:2 "Fab dyn, speak to Pharaoh, the king of Egypt, and to his people: To whom can you be compared in your greatness?
31:3 Wele, Assur is like the cedar of Lebanon, with fair branches, and full of leaves, and of high stature, and his summit has been elevated above the thick branches.
31:4 The waters have nourished him. The abyss has exalted him. Its rivers have flowed around his roots, and it has sent forth its streams to all the trees of the regions.
31:5 Oherwydd hyn, his height was exalted above all the trees of the regions, and his groves were multiplied, and his own branches were elevated, because of the many waters.
31:6 And when he had extended his shadow, all the birds of the air made their nests in his branches, and all the beasts of the forest conceived their young under his foliage, and an assembly of the many peoples lived under his shadow.
31:7 And he was most beautiful in his greatness and in the expansion of his groves. For his root was near many waters.
31:8 The cedars in the Paradise of God were not higher than he was. The spruce trees were not equal to his summit, and the plane trees were not equal to his fullness. No tree in the Paradise of God was similar to him or to his beauty.
31:9 For I made him beautiful, and dense with many branches. And all the trees of delight, which were in the Paradise of God, were jealous of him.
31:10 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Since he was sublime in height, and he made his summit green and dense, and his heart was exalted because of his height,
31:11 I have delivered him into the hands of the most powerful one among the Gentiles, so that he will deal with him. I have cast him out, in accord with his impiety.
31:12 And foreigners, and the most cruel among the nations, will cut him down. And they will cast him on the mountains. And his branches will fall in every steep valley, and his grove will be broken apart on every cliff of the earth. And all the peoples of the earth will withdraw from his shadow, and abandon him.
31:13 All the birds of the air lived upon his ruins, and all the beasts of the countryside were among his branches.
31:14 Am y rheswm hwn, none of the trees among the waters will exalt themselves because of their height, nor will they place their summits above the thick branches and foliage, nor will any of those that are irrigated stand out because of their height. For they have all been delivered unto death, to the lowest part of the earth, into the midst of the sons of men, those who descend into the pit.
31:15 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: In the day when he descended into hell, I led in grieving. I covered him with the abyss. And I held back its rivers, and I restrained the many waters. Lebanon was saddened over him, and all the trees of the field were struck together.
31:16 I shook the Gentiles with the sound of his ruin, when I led him down to hell, with those who were descending into the pit. And all the trees of delights, the finest and best in Lebanon, all that were irrigated with waters, were consoled in the deepest parts of the earth.
31:17 For they, hefyd, will descend with him into hell, to those who have been slain by the sword. And the arm of each one will reside under his shadow, in the midst of the nations.
31:18 To whom can you be compared, O famous and sublime one, among the trees of pleasure? Wele, you have been brought down, with the trees of pleasure, to the lowest part of the earth. You will sleep in the midst of the uncircumcised, with those who have been slain by the sword. This is Pharaoh, and all his multitude, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 32

32:1 Ac mae'n digwydd bod, in the twelfth year, in the twelfth month, on the first of the month, daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
32:2 "Fab dyn, take up a lamentation over Pharaoh, the king of Egypt, and you shall say to him: You are like the lion of the Gentiles, and like the dragon that is in the sea. And you brandished a horn among your rivers, and you disturbed the waters with your feet, and you trampled upon their rivers.
32:3 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: I will spread my net over you, with the multitude of many peoples, and I will draw you into my dragnet.
32:4 And I will throw you upon the land. I will cast you upon the surface of the field. And I will cause all the birds of the air to live upon you. And I will satiate the beasts of the entire earth with you.
32:5 And I will place your flesh upon the mountains. And I will fill up your hills with your decaying flesh.
32:6 And I will irrigate the earth with your rotting blood upon the mountains. And the valleys will be filled with you.
32:7 And I will cover heaven, when you will have been extinguished. And I will cause its stars to grow dark. I will shroud the sun with gloom, and the moon will not give her light.
32:8 I will cause all the lights of heaven to grieve over you. And I will bring darkness upon your land, medd yr Arglwydd Dduw, when your wounded will have fallen in the midst of the land, medd yr Arglwydd Dduw.
32:9 And I will provoke the heart of many peoples to anger, when I will have led in your destruction among the Gentiles, over the lands that you have not known.
32:10 And I will cause many peoples to be stupefied over you. And their kings will be afraid, with great horror, over you, when my sword will begin to fly above their faces. ac yn sydyn, they will be struck with astonishment, each one concerning his own life, on the day of their ruination.
32:11 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: The sword of the king of Babylon will come to you.
32:12 By the swords of the strong, I will cast down your multitude. All these nations are invincible, and they will lay waste to the arrogance of Egypt, and so its multitude will be destroyed.
32:13 And I will perish all its cattle, which were above the many waters. And the foot of man will no longer disturb them, and the hoof of cattle will no longer trouble them.
32:14 Then I will cause their waters to be very pure, and their rivers to be like oil, medd yr Arglwydd Dduw,
32:15 when I will have set the land of Egypt in desolation. And the land will be deprived of her plenitude, when I will have struck all its inhabitants. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd.
32:16 This is the lamentation. And they shall lament it. The daughters of the Gentiles shall lament it. They shall lament it over Egypt and over its multitude, medd yr Arglwydd DDUW. "
32:17 Ac mae'n digwydd bod, in the twelfth year, on the fifteenth of the month, the word of the Lord came to me saying:
32:18 "Fab dyn, sing mournfully over the multitude of Egypt. And cast her down, both her and the daughters of the robust nations, to the lowest part of the earth, with those who descend into the pit.
32:19 Whom do you exceed in beauty? Descend and sleep with the uncircumcised!
32:20 They will fall by the sword in the midst of the slain. The sword has been given. They have dragged her down, with all her people.
32:21 The most powerful among the strong will speak to him from the midst of hell, those who descended with his helpers and who went to sleep uncircumcised, slain by the sword.
32:22 Assur is in that place, with all his multitude. Their graves are all around him: all of the slain and those who fell by the sword.
32:23 Their graves have been placed in the lowest parts of the pit. And his multitude was stationed on all sides of his grave: all of the slain, and those who fell by the sword, who formerly spread terror in the land of the living.
32:24 Elam is in that place, with all his multitude, on all sides of his grave, all those who were slain or who fell by the sword, who descended uncircumcised to the lowest part of the earth, who caused their terror in the land of the living. And they have borne their disgrace, with those who descend into the pit.
32:25 They have appointed him a place to lie among all his people, in the midst of the slain. Their graves are all around him. All these are uncircumcised and were slain by the sword. For they spread their terror in the land of the living, and they have borne their disgrace, with those who descend into the pit. They have been stationed in the midst of the slain.
32:26 Meshech and Tubal are in that place, with all their multitude. Their graves are all around him: all these are uncircumcised, and they were slain and fell by the sword. For they spread their terror in the land of the living.
32:27 But they shall not sleep with the strong, and with those who also fell uncircumcised, who descended to hell with their weapons, and who placed their swords under their heads, while their iniquities were in their bones. For they were the terror of the strong in the land of the living.
32:28 Felly, you also will be broken in the midst of the uncircumcised, and you will sleep with those who were slain by the sword.
32:29 Idumea is in that place, with her kings and all her commanders, who with their army have been given to those who were slain by the sword. And they have slept with the uncircumcised and with those who descend into the pit.
32:30 All the leaders of the north are in that place, with all the hunters, who were brought down with the slain, fearful and confounded in their strength, who have gone to sleep uncircumcised, with those who were slain by the sword. And they have borne their disgrace, with those who descend into the pit.
32:31 Pharaoh saw them, and he was consoled over all his multitude, which was slain by the sword, even Pharaoh and all his army, medd yr Arglwydd Dduw.
32:32 For I have spread my terror in the land of the living, and he has gone to sleep in the midst of the uncircumcised, with those who were slain by the sword, even Pharaoh and all his multitude, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 33

33:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
33:2 "Fab dyn, speak to the sons of your people, ac fe ddywedi wrthynt: Concerning the land, when I will have led the sword over it: if the people of the land take a man, one of their least, and appoint him over themselves as a watchman,
33:3 and if he sees the sword approaching over the land, and he sounds the trumpet, and he announces to the people,
33:4 Yna,, having heard the sound of the trumpet, whoever he is, if he also does not take care of himself, and the sword arrives and takes him: his blood will be upon his own head.
33:5 He heard the sound of the trumpet, and he did not take care of himself, so his blood will be upon him. But if he guards himself, he will save his own life.
33:6 And if the watchman sees the sword approaching, and he does not sound the trumpet, and so the people do not guard themselves, and the sword arrives and takes some of their lives, certainly these have been taken due to their own iniquity. But I will attribute their blood to the hand of the watchman.
33:7 Ac fel ar eich cyfer chi, fab dyn, I have made you a watchman to the house of Israel. Felly, having heard the word from my mouth, you shall announce it to them from me.
33:8 When I say to the impious, ‘O impious man, you will die a death,’ if you have not spoken so that the impious man will keep himself from his way, then that impious man will die in his iniquity. Ond byddaf yn priodoli ei waed ef i eich llaw.
33:9 But if you have announced to the impious man, so that he may be converted from his ways, and he has not converted from his way, then he will die in his iniquity. Yet you will have freed your own soul.
33:10 Rydych yn, Felly,, Fab dyn, say to the house of Israel: You have spoken in this way, gan ddweud: ‘Our iniquities and our sins are upon us, and we waste away in them. Felly, yna, how would we be able to live?'
33:11 Dywedwch wrthynt: Gan fy mod yn byw, medd yr Arglwydd Dduw, I do not desire the death of the impious, but that the impious should convert from his way and live. eu trosi, be converted from your evil ways! For why should you die, Tŷ Israel?
33:12 And as for you then, fab dyn, say to the sons of your people: The justice of the just man will not deliver him, on whatever day he will have sinned. And the impiety of the impius man will not harm him, on whatever day he will have been converted from his impiety. And the just man will not be able to live by his justice, on whatever day he will have sinned.
33:13 Even now, if I say to the just man that he shall certainly live, ac felly, with confidence in his justice, he commits iniquity, all his justices will be delivered into oblivion, and by his iniquity, y mae ef wedi ei wneud, by this he shall die.
33:14 And if I say to the impious man, 'Byddwch yn sicr yn marw,’ and yet he repents from his sin, and he does judgment and justice,
33:15 and if that impious man returns the collateral, and repays what he has taken by force, and if he walks in the commandments of life, and does not do anything unjust, Yna, bydd yn sicr o fyw, ac ni bydd efe farw.
33:16 None of his sins, which he has committed, will be imputed to him. He has done judgment and justice, so he shall certainly live.
33:17 And the sons of your people have said, ‘The way of the Lord is not a fair balance,’ even while their own way is unjust.
33:18 For when the just man will have withdraw from his justice, and committed iniquities, he shall die by these.
33:19 And when the impious man will have withdrawn from his impiety, and have done judgment and justice, he shall live by these.
33:20 And yet you say, ‘The way of the Lord is not right.’ But I shall judge each one of you according to his own ways, O house of Israel.”
33:21 Ac mae'n digwydd bod, in the twelfth year of our transmigration, in the tenth month, ar y pumed o'r mis, one who had fled from Jerusalem arrived saying, “The city has been laid waste.”
33:22 But the hand of the Lord had been upon me in the evening, before the one who had fled arrived. And he opened my mouth, until he came to me in the morning. And since my mouth had been opened, I was no longer silent.
33:23 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
33:24 "Fab dyn, as for those who live in these ruinous ways on the soil of Israel, when speaking, they say: ‘Abraham was one man, and he possessed the land as an inheritance. But we are many; the land has been given to us as a possession.’
33:25 Felly, you shall say to them: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: You who eat even the blood, and who lift up your eyes to your uncleannesses, and who shed blood: will you possess the land as an inheritance?
33:26 You stood by your swords, you committed abominations, and each one has defiled his neighbor’s wife. And will you possess the land as an inheritance?
33:27 You shall say these things to them: So says the Lord God: Gan fy mod yn byw, those who live in ruinous ways will fall by the sword. And whoever is in the field will be delivered over to wild beasts to be devoured. But those who are in fortresses and in caves will die of the pestilence.
33:28 And I will make the land into a wilderness and a desert. And its arrogant strength will fail. And the mountains of Israel will be desolate; for there will be no one who crosses through them.
33:29 Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd, when I will have make their land desolate and deserted, because of all their abominations, which they have worked.
33:30 Ac fel ar eich cyfer chi, Fab dyn: the sons of your people speak about you beside the walls and in the doorways of houses. And they speak to one another, each man to his neighbor, gan ddweud: 'Dewch, and let us hear what may be the word going forth from the Lord.’
33:31 And they come to you, as if the people were entering, and my people sit before you. And they listen to your words, but they do not do them. For they turn them into a song for their mouth, but their heart pursues their own avarice.
33:32 And you are to them like a verse set to music, which is sung with a sweet and pleasing voice. And they hear your words, but they do not do them.
33:33 And when what has been predicted occurs, for behold it is approaching, then they shall know that a prophet was among them.”

Eseciel 34

34:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
34:2 "Fab dyn, proffwyda am y bugeiliaid Israel. proffwydo, a rhaid i chi ddweud wrth y bugeiliaid: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Gwae fugeiliaid Israel sy'n bwydo eu hunain! Ni ddylai'r heidiau yn cael eu bwydo gan y bugeiliaid?
34:3 Rydych yn yfed y llaeth, ac rydych yn gorchuddio eich hunain gyda'r gwlân, a ydych yn lladd beth oedd yn pesgi. Ond mae fy braidd nad oeddech yn bwydo.
34:4 Beth oedd wan, nad ydych wedi cryfhau, a beth oedd yn sâl, nad ydych wedi iacháu. Beth wedi torri, nad ydych wedi rhwymo, a beth oedd yn bwrw o'r neilltu, nad ydych wedi eu harwain yn ôl eto, a hyn a gollwyd, Nid ydych chi wedi gofyn am. Yn lle hynny, chi diystyru drostynt gyda difrifoldeb a gyda phŵer.
34:5 A fy ddefaid gwasgarwyd, am nad oedd fugail. A daeth maent ysodd gan yr holl anifeiliaid gwyllt y cae, ac maent yn cael eu gwasgaru.
34:6 Fy nefaid wedi crwydro i bob mynydd, ac i bob bryn dyrchafedig. Ac mae fy heidiau wedi cael eu gwasgaru ar draws y wyneb y ddaear. Ac nid oedd unrhyw un a geisiodd eu; nid oedd unrhyw un, Rwy'n dweud, a geisiodd eu.
34:7 Oherwydd hyn, fugeiliaid O, gwrando ar y gair yr Arglwydd:
34:8 Gan fy mod yn byw, medd yr Arglwydd Dduw, ers fy heidiau wedi dod yn ysglyfaeth, ac mae fy defaid wedi cael eu ysodd gan yr holl anifeiliaid gwyllt y cae, gan nad oedd unrhyw fugail, ar gyfer fy bugeiliaid nid oedd yn ceisio fy haid, ond yn hytrach y bugeiliaid bwydo eu hunain, ac nid oeddent yn bwydo fy heidiau:
34:9 oherwydd hyn, fugeiliaid O, gwrando ar y gair yr Arglwydd:
34:10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Byddaf fi fy hun yn ystod y bugeiliaid. Byddaf yn gofyn am fy mhraidd ar eu llaw, a byddaf yn eu peri i roi'r gorau, fel eu bod yn ymatal mwyach rhag bwydo'r praidd. Ni fydd y bugeiliaid bwydo eu hunain mwyach. A mi gyflwyno fy haid o'u genau; a bydd bellach yn fwyd iddynt.
34:11 Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Byddaf fi fy hun yn ceisio fy defaid, a byddaf fi fy hun yn ymweld â nhw.
34:12 Just as a shepherd visits his flock, in the day when he will be in the midst of his sheep that were scattered, so will I visit my sheep. And I will deliver them from all the places to which they had been scattered in the day of gloom and darkness.
34:13 And I will lead them away from the peoples, and I will gather them from the lands, and I will bring them into their own land. And I will pasture them on the mountains of Israel, by the rivers, and in all the settlements of the land.
34:14 I will feed them in very fertile pastures, and their pastures will be on the lofty mountains of Israel. There they will rest on the green grass, and they will be fed in the fat pastures, on the mountains of Israel.
34:15 I will feed my sheep, and I will cause them to lie down, medd yr Arglwydd Dduw.
34:16 I will seek what had been lost. And I will lead back again what had been cast aside. And I will bind up what had been broken. And I will strengthen what had been infirm. And I will preserve what was fat and strong. And I will feed them on judgment.
34:17 Ond wrth i chi, O my flocks, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I judge between cattle and cattle, among rams and among he-goats.
34:18 Was it not enough for you to feed upon good pastures? For you even trample with your feet upon the remainder of your pastures. And when you drank the purist water, you disturbed the remainder with your feet.
34:19 And my sheep were pastured from what you had trampled with your feet, and they drank from what your feet had disturbed.
34:20 Oherwydd hyn, thus says the Lord God to you: Wele, I myself am judging between the fat cattle and the lean.
34:21 For you have pushed with your sides and shoulders, and you have threatened all the weak cattle with your horns, until they were scattered abroad.
34:22 Byddaf yn cadw fy mhraidd, a bydd yn mwyach yn ysglyfaeth, a byddaf yn barnu rhwng gwartheg a gwartheg.
34:23 A byddaf fi'n ei atgyfodi i fyny drostynt UN SHEPHERD, pwy fydd yn eu bwydo, fy ngwas Dafydd. Ef fydd yn ei hun yn eu bwydo, a bydd yn eu bugeilio.
34:24 ac yr wyf yn, yr Arglwydd, fydd eu Duw. Ac mae fy ngwas Dafydd a fydd fod yn arweinydd yn eu plith. Yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad.
34:25 Gwnaf gyfamod heddwch â hwy. A gwnaf i'r bwystfilod niweidiol iawn i roi'r gorau oddi ar y tir. A bydd y rhai sy'n byw yn yr anialwch cysgu yn ddiogel yn y coedwigoedd.
34:26 Gwnaf fendith iddynt i gyd o amgylch fy mynyddoedd,. A byddaf yn anfon y glaw mewn pryd; bydd yna gawodydd bendith.
34:27 A bydd y coed y maes yn rhoi ei ffrwyth, a bydd y tir yn rhoi ei gnwd. A byddant yn eu tir eu hunain heb ofn. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd, pan fyddaf wedi malu y cadwyni o'u iau, a phryd y bydd yr wyf wedi eu hachub o law y rhai sy'n llywodraethu arnynt.
34:28 A byddant mwyach yn ysglyfaeth i'r Cenhedloedd, ac ni fydd yr anifeiliaid gwyllt y ddaear yn eu difa. Yn lle hynny, byddant yn byw yn gyfrinachol heb unrhyw arswyd.
34:29 And I will raise up for them a renown branch. And they will be no longer be diminished by famine in the land, nor will they carry any longer the reproach of the Gentiles.
34:30 Yna byddant yn gwybod mai myfi,, the Lord their God, am with them, and that they are my people, the house of Israel, medd yr Arglwydd Dduw.
34:31 For you are my flocks; the flocks of my pasture are men. And I am the Lord your God, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 35

35:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
35:2 "Fab dyn, set your face against mount Seir, and you shall prophesy about it, and you shall say to it:
35:3 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Yr wyf yn eich erbyn, mount Seir, and I will extend my hand over you, and I will make you desolate and deserted.
35:4 I will tear down your cities, and you will be deserted. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
35:5 For you have been a continual adversary, and you have enclosed the sons of Israel, by the hands of the sword, in the time of their affliction, in the time of extreme iniquity.
35:6 Oherwydd hyn, as I live, medd yr Arglwydd Dduw, I will hand you over to blood, and blood will pursue you. Even though you have hated blood, blood will pursue you.
35:7 And I will make mount Seir desolate and deserted. And I will take away from it the one who departs and the one who returns.
35:8 And I will fill up its mountains with its slain. In your hills, and in your valleys, as well as in your torrents, the slain will fall by the sword.
35:9 I will hand you over to everlasting desolations, and your cities will not be inhabited. And you shall know that I am the Lord God.
35:10 For you have said, ‘Two nations and two lands will be mine, and I will possess them as an inheritance,’ though the Lord was in that place.
35:11 Oherwydd hyn, as I live, medd yr Arglwydd Dduw, I will act in accord with your own wrath, and in accord with your own zeal, by which you have acted with hatred toward them. And I will be made known by them, when I will have judged you.
35:12 A bydd eich bod yn gwybod fy mod, yr Arglwydd, have heard all your disgraces, which you have spoken about the mountains of Israel, gan ddweud: ‘They are deserted. They have been given to us to devour.’
35:13 And you rose up against me with your mouth, and you disparaged against me with your words. I have heard.
35:14 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: When the whole earth will rejoice, I will reduce you to solitude.
35:15 Just as you have rejoiced over the inheritance of the house of Israel, when it was laid waste, so will I act toward you. You will be laid waste, O mount Seir, with all of Idumea. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "

Eseciel 36

36:1 “But as for you, fab dyn, prophesy over the mountains of Israel, ac fe ddywedi: O fynyddoedd Israel, gwrando ar y gair yr Arglwydd.
36:2 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because the enemy has said about you: ‘It is well! The everlasting heights have been given to us as an inheritance!'
36:3 oherwydd hyn, prophesy and say: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because you have been made desolate, and you have been trampled on every side, and you have been made into an inheritance for the remainder of the nations, and because you rose up, over the tip of the tongue and over the shame of the people,
36:4 oherwydd hyn, O fynyddoedd Israel, gwrando ar y gair yr Arglwydd Dduw. Thus says the Lord God to the mountains, and to the hills, to the torrents, and to the valleys, and to the deserts, and to the ruins, and to the forsaken cities, which have been depopulated and ridiculed by the remainder of the nations all around:
36:5 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: In the fire of my zeal, I have spoken about the remainder of the nations, and about all of Idumea, who have given my land to themselves, joyfully, as an inheritance, and with all the heart and mind, and who have cast it out, so that they may lay waste to it.
36:6 Felly, prophesy over the soil of Israel, and you shall say to the mountains, and to the hills, to the ridges, and to the valleys: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I have spoken in my zeal and in my fury, because you have endured the shame of the Gentiles.
36:7 Felly, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: I have lifted up my hand, so that the Gentiles, sydd i gyd yn o'ch cwmpas, will themselves bear their shame.
36:8 Ond wrth i chi, O fynyddoedd Israel, spring forth your branches, and bear your fruit, to my people Israel. For they are close to their advent.
36:9 Ar gyfer wele, I am for you, and I will turn to you, and you will be plowed, and you will receive seed.
36:10 And I will multiply men among you and among all the house of Israel. And the cities shall be inhabited, and the ruinous places shall be restored.
36:11 And I will fill you again with men and with cattle. And they will be multiplied, and they will increase. And I will cause you to live as from the beginning, and I will give you even greater gifts than those you had from the start. A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd.
36:12 And I will lead men over you, over my people Israel, and they will possess you as an inheritance. And you shall be to them as an inheritance. And you shall no longer be permitted to be without them.
36:13 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Because they are saying about you, ‘You are a woman who devours men, and you are strangling your own nation,'
36:14 oherwydd hyn, you shall no longer consume men, and you shall no longer harm your own nation, medd yr Arglwydd Dduw.
36:15 Neither will I permit men to discover in you the shame of the Gentiles any more. And you shall never again bear the reproach of the peoples. And you shall not send your people away any more, medd yr Arglwydd DDUW. "
36:16 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
36:17 "Fab dyn, the house of Israel lived on their own soil, and they defiled it with their ways and with their intentions. Their way, in my sight, became like the uncleanness of a menstruous woman.
36:18 And so I poured out my indignation upon them, because of the blood which they shed upon the land, and because they defiled it with their idols.
36:19 And I dispersed them among the Gentiles, and they have been scattered among the lands. I have judged them according to their ways and their plans.
36:20 And when they walked among the Gentiles, to whom they had entered, they defiled my holy name, though it was being said about them: ‘This is the people of the Lord,’ and ‘They went forth from his land.’
36:21 But I have spared my holy name, which the house of Israel has defiled among the Gentiles, to whom they entered.
36:22 Am y rheswm hwn, you shall say to the house of Israel: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: I will act, not for your sake, Tŷ Israel, but for the sake of my holy name, which you have defiled among the Gentiles, to whom you entered.
36:23 And I will sanctify my great name, which was defiled among the Gentiles, which you have defiled in their midst. So may the Gentiles know that I am the Lord, medd ARGLWYDD y Lluoedd, when I will have been sanctified in you, flaen eu llygaid.
36:24 Yn sicr, I will take you away from the Gentiles, and I will gather you together from all the lands, and I will lead you into your own land.
36:25 And I will pour clean water over you, and you shall be cleansed from all your filth, and I will cleanse you from all your idols.
36:26 And I will give to you a new heart, and I will place in you a new spirit. And I will take away the heart of stone from your body, and I will give to you a heart of flesh.
36:27 And I will place my Spirit in your midst. And I will act so that you may walk in my precepts and keep my judgments, and so that you may fulfill them.
36:28 And you shall live in the land that I gave to your fathers. A byddwch yn bobl i mi, and I will be your God.
36:29 And I will save you from all your filth. And I will call for grain, and I will multiply it, and I will not impose a famine upon you.
36:30 And I will multiply the fruit of the tree and the produce of the field, so that you may no longer bear the disgrace of famine among the nations.
36:31 And you shall remember your very wicked ways and your intentions, which were not good. And you will be displeased by your own iniquities and your own crimes.
36:32 It is not for your sakes that I will act, medd yr Arglwydd Dduw; let this be known to you. Be confounded and ashamed over your own ways, Tŷ Israel.
36:33 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: In the day when I will have cleansed you from all your iniquities, and when I will have caused the cities to be inhabited, and when I will have restored the ruinous places,
36:34 and when the deserted land will have been cultivated, which previously was desolate to the eyes of all who passed by,
36:35 then they shall say: ‘This uncultivated land has become a garden of delight, and the cities, which were deserted and destitute and overturned, have been settled and fortified.’
36:36 And the Gentiles, those who remain around you, shall know that I, yr Arglwydd, have built up what was destroyed, and have planted what was uncultivated. Yr wyf yn, yr Arglwydd, wedi siarad a gweithredu.
36:37 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Even in this time, the house of Israel shall find me, so that I may act for them. I will multiply them like a flock of men,
36:38 like a holy flock, like the flock of Jerusalem in her solemnities. So shall the deserted cities be filled with flocks of men. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "

Eseciel 37

37:1 Mae llaw yr Arglwydd ei osod arnaf, ac arweiniodd fi ymaith yn yr Ysbryd yr Arglwydd, ac efe a rhyddhawyd fi yng nghanol gwastadedd a oedd yn llawn esgyrn.
37:2 Ac arweiniodd io gwmpas, drwyddynt, ar bob ochr. Erbyn hyn maent yn llawer iawn ar wyneb y gwastadedd, ac a wnaethant yn ddirfawr sych.
37:3 Ac efe a ddywedodd wrthyf, "Fab dyn, ydych chi'n meddwl y bydd yr esgyrn hyn fyw?"Ac yr wyf yn dweud, "O Arglwydd Dduw, ti'n gwybod."
37:4 Ac efe a ddywedodd wrthyf, "Proffwyda am yr esgyrn hyn. Ac fe ddywedi wrthynt: esgyrn sychion, gwrando ar y gair yr Arglwydd!
37:5 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw i esgyrn hyn: Wele, Byddaf yn anfon ysbryd i mewn i chi, a rhaid i chi fyw.
37:6 Byddaf yn gosod gewynnau arnoch, a pharaf cnawd i dyfu dros chi, a byddaf yn estyn croen dros chi. A byddaf yn rhoi ysbryd i chi, a rhaid i chi fyw. A byddwch yn gwybod mai myfi yr Arglwydd. "
37:7 Ac yr wyf yn proffwydo, yn union fel yr oedd wedi dweud wrthyf. Ond digwyddodd sŵn, fel yr oeddwn yn proffwydo, ac wele: cynnwrf. Ac esgyrn cysylltu â'i gilydd, pob un yn ei gyd.
37:8 Ac mi a welais, ac wele: gewynnau a chnawd a gyfododd drostynt; a chroen ei ymestyn drostynt. Ond oedd ganddynt unrhyw ysbryd oddi mewn iddynt.
37:9 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Proffwyda i ysbryd! proffwydo, Fab dyn, a rhaid i chi ddweud wrth y ysbryd: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: dull, Mae ysbryd, o'r pedwar gwynt, a chwythu ar draws y rhai hyn a laddwyd, ac adfywio nhw. "
37:10 Ac yr wyf yn proffwydo, yn union fel yr oedd wedi dweud wrthyf. Ac ysbryd aeth i mewn iddynt, ac roeddent yn byw. A hwy a sefyll ar eu traed, fyddin hynod fawr.
37:11 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn: Mae'r holl esgyrn hyn yn dŷ Israel. Mae nhw'n dweud: 'Aeth ein hesgyrn yn sychu, a'n gobaith wedi darfod, ac yr ydym wedi bod torri i ffwrdd. '
37:12 Oherwydd hyn, proffwydo, ac fe ddywedi wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Byddaf yn agor eich beddrodau, a byddaf yn eich arwain i ffwrdd oddi wrth eich sepulchers, O fy mhobl. A mi eich arwain i mewn i dir Israel.
37:13 A bydd eich bod yn gwybod mai myfi yw yr Arglwydd, pan fyddaf wedi agor eich sepulchers, a phryd y byddaf wedi arwain chi i ffwrdd oddi wrth eich beddrodau, O fy mhobl.
37:14 A mi a rhoi fy ysbryd ynoch, a rhaid i chi fyw. A mi achosi i chi orffwys ar eich pridd hun. A bydd eich bod yn gwybod fy mod, yr Arglwydd, wedi siarad a gweithredu, medd yr Arglwydd DDUW. "
37:15 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
37:16 "Ac wrth i chi, fab dyn, take up a piece of wood for yourself, and write upon it: ‘For Judah, and for the sons of Israel, his companions.’ And take up another piece of wood, and write upon it: ‘For Joseph, the wood of Ephraim, and for the entire house of Israel, and for his companions.’
37:17 And join these, one to the other, for yourself, as one piece of wood. And they will be united in your hand.
37:18 Yna, when the sons of your people will speak to you, gan ddweud: ‘Will you not tell us what you intend by this?'
37:19 you shall say to them: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will take up the wood of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel, which are joined to him, and I will put them together with the wood of Judah, and I will make them one piece of wood. And they will be one in his hand.
37:20 Then the pieces of wood, on which you have written, will be in your hand, flaen eu llygaid.
37:21 Ac fe ddywedi wrthynt: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I will take up the sons of Israel, from the midst of the nations to which they have gone, and I will gather them together on every side, and I will lead them onto their own soil.
37:22 And I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel, and one king will be ruler over all. And they will no longer be two nations, nor will they be divided any more into two kingdoms.
37:23 And they will no longer be defiled by their idols, and by their abominations, and by all their iniquities. And I will save them, out of all the settlements in which they have sinned, and I will cleanse them. A byddant yn bobl i mi, a byddaf yn Dduw iddynt.
37:24 And my servant David shall be the king over them, and they shall have one shepherd. They shall walk in my judgments, and they shall keep my commandments, and they shall do them.
37:25 And they shall live upon the land that I gave to my servant Jacob, in which your fathers lived. And they shall live upon it, they and their sons, and the sons of their sons, even for all time. And David, my servant, shall be their leader, in perpetuity.
37:26 And I will strike a covenant of peace with them. This will be an everlasting covenant for them. And I will establish them, and multiply them. And I will set my sanctuary in their midst, unceasingly.
37:27 And my tabernacle shall be among them. A byddaf yn Dduw iddynt, a byddant yn bobl i mi.
37:28 And the Gentiles shall know that I am the Lord, the Sanctifier of Israel, when my sanctuary will be in their midst, forever.”

Eseciel 38

38:1 Daeth gair yr Arglwydd ataf, gan ddweud:
38:2 "Fab dyn, set your face against Gog, the land of Magog, the prince of the head of Meshech and Tubal, and prophesy about him.
38:3 A bydd y dywedwch wrtho: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, Yr wyf yn eich erbyn, O Gog, prince of the head of Meshech and Tubal.
38:4 And I will turn you around, and I will place a bit in your jaws. And I will lead you away, with all your army, the horses and the horsemen all clothed in armor, a great multitude, equipped with spears and light shields and swords,
38:5 the Persians, the Ethiopians, and the Libyans with them, all with heavy shields and helmets,
38:6 Gomer, and all his companies, the house of Togarmah, the northern parts, and all his strength, and the many peoples with you.
38:7 Prepare and equip yourself, with all your multitude which has been assembled to you. And you shall be like a commandment to them.
38:8 After many days, you will be visited. At the end of the years, you will arrive at the land which was turned back by the sword, and which has been gathered from many peoples to the mountains of Israel that have been continually abandoned. These ones have been led away from the peoples, and all of them will be living confidently within it.
38:9 But you will ascend and arrive like a tempest and like a cloud, so that you may cover the land, you and all your companies, and the many peoples with you.
38:10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Yn y dydd, words will climb into your heart, and you will invent a most wicked plan.
38:11 A byddwch yn ei ddweud: ‘I will ascend to the land without a wall. I will go to those who are resting and dwelling securely. All these live without a wall; they have no bars or gates.’
38:12 Felly, you will plunder spoils, and you will take possession of prey, so that you may lay your hand upon those who had been abandoned, and afterwards were restored, and upon a people who were gathered away from the Gentiles, a people who have begun to possess, and to be the inhabitants of, the navel of the earth.
38:13 Sheba, and Dedan, and the merchants of Tarshish, and all its lions will say to you: ‘Could you have arrived in order to purchase from the spoils? Wele, you have gathered your multitude in order to plunder a prey, so that you may take silver and gold, and carry away equipment and substance, and plunder immeasurable wealth.’
38:14 Oherwydd hyn, fab dyn, proffwydo, and you shall say to Gog: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: How is it that you do not know of that day, when my people, Israel, will be living in confidence?
38:15 And you will advance from your place, from the parts of the north, you and the many peoples with you, all of them riding on horses, a great assembly and an immense army.
38:16 And you will rise up over my people, Israel, like a cloud, so that you may cover the earth. In the latter days, you will be. And I will lead you over my own land, so that the Gentiles may know me, when I will have been sanctified in you, O Gog, flaen eu llygaid.
38:17 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Felly, you are the one, about whom I spoke in the days of antiquity, by the hand of my servants the prophets of Israel, who prophesied in the days of those times that I would lead you over them.
38:18 And this shall be in that day, in the day of the advent of Gog over the land of Israel, medd yr Arglwydd Dduw: my indignation will rise up in my fury.
38:19 And I have spoken, in my zeal and in the fire of my wrath, that there shall be a great commotion over the land of Israel, yn y dydd.
38:20 And before my face there shall be stirred up: the fish of the sea, and the flying things of the air, and the beasts of the field, and every crawling thing that moves across the soil, and all the men who are upon the face of the earth. And the mountains will be overturned, and the hedges will fall, and every wall will fall in ruin to the ground.
38:21 And I will call for the sword against him on all my mountains, medd yr Arglwydd Dduw. Each one’s sword will be directed toward his brother.
38:22 And I will judge him by pestilence, and blood, and violent rainstorms, and immense hailstones. I will rain fire and brimstone upon him, and upon his army, and upon the many peoples who are with him.
38:23 And I will be magnified and sanctified. And I will be known in the eyes of the many nations. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd. "

Eseciel 39

39:1 “But as for you, fab dyn, prophesy against Gog, ac fe ddywedi: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Wele, I am above you, O Gog, prince of the head of Meshech and Tubal.
39:2 And I will turn you around, and I will lead you away, and I will cause you to rise up from the parts of the north. And I will bring you over the mountains of Israel.
39:3 And I will strike your bow in your left hand, and I will cast away your arrows from your right hand.
39:4 You will fall upon the mountains of Israel, you and all your companies, and your peoples who are with you. I have given you over to the wild animals, to the birds, and to every flying thing, and to the beasts of the earth, in order to be devoured.
39:5 You will fall upon the face of the field. Oherwydd myfi a lefarodd, medd yr Arglwydd Dduw.
39:6 And I will send a fire upon Magog, and upon those who are living confidently in the islands. Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd.
39:7 And I will make known my holy name in the midst of my people, Israel, and my holy name will no longer be defiled. And the Gentiles shall know that I am the Lord, Sanct Israel.
39:8 Wele, iddi agosáu, and it is done, medd yr Arglwydd Dduw. This is the day, am ba wyf wedi siarad.
39:9 And the inhabitants from the cities of Israel will go forth, and they will kindle and burn the weapons, the shields and the spears, the bows and the arrows, and the staff and the lance. And they will kindle fires with them for seven years.
39:10 And they will not carry wood from the countryside, and they will not cut from the forests. For they will kindle the weapons with fire. And they will prey upon those who had preyed upon them, and they will plunder those who had plundered them, medd yr Arglwydd Dduw.
39:11 And this shall be in that day: I will give Gog a renown place as a sepulcher in Israel, the valley of the wayfarers to the east of the sea, which will cause astonishment in those who pass by. And in that place, they will bury Gog and all his multitude, and it will be called the valley of the multitude of Gog.
39:12 And the house of Israel will bury them, so that they may cleanse the land, for seven months
39:13 Then all the people of the earth will bury them, and this shall be for them a renown day, on which I have been glorified, medd yr Arglwydd Dduw.
39:14 And they shall appoint men to continually examine the earth, so that they may seek out and bury those who have remained on the surface of the earth, so that they may cleanse it. Yna, after seven months, they will begin to seek.
39:15 And they will go around, traveling the earth. And when they will have seen the bone of a man, they will station a marker beside it, until the undertakers may bury it in the valley of the multitude of Gog.
39:16 And the name of the city will be: the Multitude. And they shall cleanse the earth.
39:17 Fel ar gyfer chi, Yna,, fab dyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Say to every flying thing, and to all the birds, and to all the beasts of the field: Assemble! Hurry! Rush together from every side to my victim, which I have immolated for you, a great victim upon the mountains of Israel, so that you may consume flesh, and drink blood!
39:18 You shall eat the flesh of the powerful, and you shall drink the blood of the princes of the earth, of rams and lambs and he-goats and bulls, and of fattened birds and all that is fat.
39:19 And you shall consume the fat unto satiation, and you shall drink the blood unto inebriation, from the victim that I will immolate for you.
39:20 And you shall be satiated, upon my table, from horses and powerful horsemen, and from all the men of war, medd yr Arglwydd Dduw.
39:21 And I will set my glory among the Gentiles. And all the nations shall see my judgment, which I have accomplished, and my hand, which I have laid upon them.
39:22 And the house of Israel shall know that I am the Lord, their God, from that day and thereafter.
39:23 And the Gentiles shall know that the house of Israel was taken captive because of their own iniquity, because they abandoned me. And so I concealed my face from them, and I delivered them into the hands of their enemies, and they all fell by the sword.
39:24 I have acted toward them in accord with their uncleanness and wickedness, and so I concealed my face from them.
39:25 Oherwydd hyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Now I will lead back the captivity of Jacob, and I will take pity upon the entire house of Israel. And I will act with zeal on behalf of my holy name.
39:26 And they shall bear their shame and all their transgression, by which they betrayed me, though they were living in their own land confidently, dreading no one.
39:27 And I will lead them back from among the peoples, and I will gather them together from the lands of their enemies, and I will be sanctified in them, in the sight of the many nations.
39:28 Yna byddant yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd, their God, because I carried them away to the nations, and I gathered them upon their own land, and I did not abandon any of them there.
39:29 And I will no longer conceal my face from them, for I have poured out my Spirit upon the entire house of Israel, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 40

40:1 In the twenty-fifth year of our transmigration, at the beginning of the year, on the tenth of the month, in the fourteenth year after the city was struck, on this very day, the hand of the Lord was placed upon me, and he brought me to that place.
40:2 In the visions of God, he brought me into the land of Israel, and he released me on an exceedingly high mountain, on which there was something like the edifice of a city, verging toward the south.
40:3 And he led me into that place. Ac wele, there was a man, whose appearance was like the appearance of brass, with a linen rope in his hand, and a measuring reed in his hand. And he was standing at the gate.
40:4 And the same man said to me: "Fab dyn, look with your eyes, and listen with your ears, and set your heart upon all that I will reveal to you. For you have been brought to this place, so that these things may be revealed to you. Announce all that you see to the house of Israel.”
40:5 Ac wele, there was a wall outside of the house, encircling it all around, and in the man’s hand was a measuring reed of six cubits and a palm. And he measured the width of the edifice with one reed; yn yr un modd, the height with one reed.
40:6 And he went to the gate which looked toward the east, and he ascended by its steps. And he measured the width of the threshold of the gate as one reed, hynny yw, one threshold was one reed in width.
40:7 And a chamber was one reed in length and one reed in width. And between the chambers, there were five cubits.
40:8 And the threshold of the gate, next to the inner vestibule of the gate, was one reed.
40:9 And he measured the vestibule of the gate as eight cubits, and its front as two cubits. But the vestibule of the gate was inside.
40:10 Ar ben hynny, the chambers of the gate, toward the way of the east, were three from one side to the other. The three were of one measure, and the fronts were of one measure, on both sides.
40:11 And he measured the width of the threshold of the gate as ten cubits, and the length of the gate as thirteen cubits.
40:12 And before the chambers, the border was one cubit. And on both sides, the border was one cubit. But the chambers were six cubits, from one side to the other.
40:13 And he measured the gate, from the roof of one chamber to the roof of another, twenty-five cubits in width, from door to door.
40:14 And he found the fronts to be sixty cubits. And at the front, there was a court for the gate on every side all around.
40:15 And before the face of the gate, which extended even to the face of the vestibule of the gate of the interior, there were fifty cubits.
40:16 And there were slanting windows in the chambers and at their fronts, which were within the gate on every side all around. Ac yn yr un modd, there were also windows in the vestibules all around the interior, and there were images of palm trees before the fronts.
40:17 And he led me away to the outer court, ac wele, there were storerooms and a layer of pavement stones throughout the court. Thirty storerooms encircled the pavement.
40:18 And the pavement in front of the gates, along the length of the gates, was lower.
40:19 And he measured the width, from the face of the lower gate to the front of the outer part of the inner court, to be one hundred cubits, to the east and to the north.
40:20 Yn yr un modd, he measured the gate of the outer court, which looked to the way of the north, to be as much in length as in width.
40:21 And its chambers were three from one side to the other. And its front and its vestibule, in accord with the measure of the former gate, were fifty cubits in its length and twenty-five cubits in width.
40:22 Now its windows, and the vestibule, and the engravings were in accord with the measure of the gate which looked to the east. And its ascent was by seven steps, and a vestibule was before it.
40:23 And the gate of the inner court was opposite the gate of the north, and that of the east. And he measured from gate to gate as one hundred cubits.
40:24 And he led me to the way of the south, ac wele, there was a gate which looked toward the south. And he measured its front and its vestibule to be the same as the measures above.
40:25 And its windows and the vestibule all around were like the other windows: fifty cubits in length and twenty-five cubits in width.
40:26 And there were seven steps to ascend to it, and a vestibule before its doors. And there were engraved palm trees, un ar bob ochr, at its front.
40:27 And there was a gate at the inner court, on the way to the south. And he measured from one gate to another, on the way to the south, to be one hundred cubits.
40:28 And he led me into the inner court, to the south gate. And he measured the gate to be in accord with the measures above.
40:29 Its chamber, and its front, and its vestibule had the same measures. And its windows and its vestibule all around were fifty cubits in length, and twenty-five cubits in width.
40:30 And the vestibule all around was twenty-five cubits in length, and five cubits in width.
40:31 And its vestibule was toward the outer court, and its palm trees were at the front. And there were eight steps to ascend to it.
40:32 And he led me into the inner court, along the way of the east. And he measured the gate to be in accord with the measures above.
40:33 Its chamber, and its front, and its vestibule were as above. And its windows and its vestibules all around were fifty cubits in length, and twenty-five cubits in width.
40:34 And it had a vestibule, hynny yw, at the outer court. And the engraved palm trees at its front were on one side and the other. And its ascent was by eight steps.
40:35 And he led me to the gate which looked toward the north. And he measured it to be in accord with the measures above.
40:36 Its chamber, and its front, and its vestibule, and its windows all around were fifty cubits in length, and twenty-five cubits in width.
40:37 And its vestibule looked toward the outer court. And an engraving of palm trees at its front was on one side and the other. And its ascent was by eight steps.
40:38 And at each one of the storerooms, there was a door at the front of the gates. Mae, they washed the holocaust.
40:39 And at the vestibule of the gate, there were two tables on one side, and two tables on the other side, so that the holocaust, and the offering for sin, and the offering for transgression could be immolated upon them.
40:40 And at the outer side, which ascends to the door of the gate that goes toward the north, there were two tables. And at the other side, before the vestibule of the gate, there were two tables.
40:41 Four tables were on one side, and four tables were on the other side; along the sides of the gate, there were eight tables, upon which they immolated.
40:42 Now the four tables for the holocausts were constructed of square stones: one and a half cubit in length, and one and a half cubits in width, and one cubit in height. Upon these, they placed the vessels, in which the holocaust and the victim were immolated.
40:43 And their edges were one palm in width, turned inward all around. And the flesh of the oblation was on the tables.
40:44 And outside the interior gate, there were storerooms for the cantors, in the inner court, which was beside the gate that looks toward the north. And their face was opposite the way to the south; one was beside the east gate, which looked toward the way of the north.
40:45 Ac efe a ddywedodd wrthyf: “This is the storeroom that looks toward the south; it shall be for the priests who keep watch for the protection of the temple.
40:46 Ar ben hynny, the storeroom that looks toward the north will be for the priests who keep watch over the ministry of the altar. These are the sons of Zadok, those among the sons of Levi who may draw near to the Lord, so that they may minister to him.”
40:47 And he measured the court to be one hundred cubits in length, and one hundred cubits in width, with four equal sides. And the altar was before the face of the temple.
40:48 And he led me into the vestibule of the temple. And he measured the vestibule to be five cubits on one side, and five cubits on the other side. And the width of the gate was three cubits on one side, and three cubits on the other side.
40:49 Now the length of the vestibule was twenty cubits, and the width was eleven cubits, and there were eight steps to ascend to it. And there were pillars at the front, one on this side and another on that side.

Eseciel 41

41:1 And he led me into the temple, and he measured the front to be six cubits in width on one side, and six cubits in width on the other side, which is the width of the tabernacle.
41:2 And the width of the gate was ten cubits. And the sides of the gate were five cubits on one side, and five cubits on the other side. And he measured its length to be forty cubits, and the width to be twenty cubits.
41:3 And proceeding inward, he measured the front of the gate to be two cubits. And the gate was six cubits, and the width of the gate was seven cubits.
41:4 And he measured its length to be twenty cubits, and its width to be twenty cubits, before the face of the temple. Ac efe a ddywedodd wrthyf, “This is the Holy of Holies.”
41:5 And he measured the wall of the house to be six cubits, and the width of the sides to be four cubits, all around the house on every side.
41:6 Now the side chambers were side by side, and twice thirty-three. And they projected outward, so that they might enter along the wall of the house, on the sides all around, in order to contain, but not touch, the wall of the temple.
41:7 And there was a broad circular path, rising upward by winding, and it led to the cenacle of the temple by a circular course. Fel canlyniad, the temple was wider in the higher parts. Ac felly, from the lower parts, they rose up to the higher parts, in the center.
41:8 And in the house, I saw the height all around the foundations of the side chambers, which were the measure of a reed, the space of six cubits.
41:9 And the width of the exterior wall for the side chambers was five cubits. And the inner house was within the side chambers of the house.
41:10 And between the storerooms, there was the width of twenty cubits, all around the house on every side.
41:11 And the door of the side chambers was toward the place of prayer. One door was toward the way of the north, and one door was toward the way of the south. And the width of the place for prayer was five cubits all around.
41:12 And the edifice, which was separate, and which verged toward the way looking toward the sea, was seventy cubits in width. But the wall of the edifice was five cubits in width on all sides, and its length was ninety cubits.
41:13 And he measured the length of the house to be one hundred cubits, and the edifice, which was separate, with its walls, to be one hundred cubits in length.
41:14 Now the width before the face of the house, and of that which was separate facing the east, was one hundred cubits.
41:15 And he measured the length of the edifice opposite its face, which was separated at the back, and the porticos on both sides, to be one hundred cubits, with the inner temple and the vestibules of the court.
41:16 The thresholds, and the oblique windows, and the porticoes, encircling it on three sides, were opposite the threshold of each one, and were floored with wood throughout the entire area. But the floor reached even to the windows, and the windows were closed above the doors;
41:17 and it reached even to the inner house, and to the exterior, throughout the entire wall, all around the interior and exterior, for the entire extent.
41:18 And there were cherubim and palm trees wrought, and each palm tree was between one cherub and another, and every cherub had two faces.
41:19 The face of a man was closest to the palm tree on one side, and the face of a lion was closest to the palm tree on the other side. This was depicted throughout the entire house all around.
41:20 From the floor, even to the upper parts of the gate, there were cherubim and palm trees engraved in the wall of the temple.
41:21 The square threshold and the face of the sanctuary were one sight facing the other.
41:22 The altar of wood was three cubits in height, and its length was two cubits. And its corners, and its length, and its walls were of wood. Ac efe a ddywedodd wrthyf, “This is the table in the sight of the Lord.”
41:23 And there were two doors in the temple and in the sanctuary.
41:24 And in the two doors, on both sides, were two little doors, which were folded within each other. For two doors were on both sides of the doors.
41:25 And cherubim were engraved in the same doors of the temple, with the figures of palm trees, as were depicted also on the walls. For this reason also, the boards were thicker in the front of the vestibule on the exterior.
41:26 Upon these were the oblique windows, with the representation of palm trees on one side as well as on the other, at the sides of the vestibule, in accord with the sides of the house, and the width of the walls.

Eseciel 42

42:1 And he led me into the outer court by the way that leads to the north, and he led me into the storeroom that was opposite the separate edifice, and opposite the shrine that verges toward the north.
42:2 The length of the face of the north gate was one hundred cubits, and the width was fifty cubits.
42:3 Opposite the twenty cubits of the interior court, and opposite the layer of pavement stones in the outer court, yn y lle hwnnw, there was a portico joined to a triple portico.
42:4 And before the storerooms, there was a walkway of ten cubits in width, looking toward the interior along a way of one cubit. And their doors were toward the north.
42:5 Yn y lle hwnnw, there were storerooms in the upper part of the lower level. For they supported the porticos, which projected from them out of the lower level, and out of the middle of the building.
42:6 For they were of three levels, and they did not have pillars, as they were like the pillars of the courts. Oherwydd hyn, they projected from the lower levels and from the middle, fifty cubits from the ground.
42:7 And the exterior enclosing wall, adjacent to the storerooms that were along the way of the exterior court in front of the storerooms, was fifty cubits long.
42:8 For the length of the storerooms of the exterior court was fifty cubits, and the length before the face of the temple was one hundred cubits.
42:9 And under these storerooms, there was an entrance from the east, for those who were entering into it from the outer court.
42:10 In the width of the enclosing wall of the court that was opposite the way of the east, at the face of the separate edifice, there were also storerooms, before the edifice.
42:11 And the way before their face was in accord with the form of the storerooms which were along the way of the north. As was their length, so also was their width. And the entire entrance, and the likenesses, and their doors
42:12 were in accord with the doors of the storerooms that were on the way looking toward the Renown. There was a door at the head of the way, and the way was before a separate vestibule, along the way entering toward the east.
42:13 Ac efe a ddywedodd wrthyf: “The storerooms of the north, and the storerooms of the south, which are before the separate edifice, these are holy storerooms, in which the priests, who draw near to the Lord in the Holy of Holies, shall eat. There they shall station the Holy of Holies, and the offering for sin, and for trespasses. For it is a holy place.
42:14 And when the priests will have entered, they shall not depart from the holy places into the outer court. And in that place, they shall set their vestments, in which they minister, for they are holy. And they shall be clothed with other vestments, and in this manner they shall go forth to the people.”
42:15 And when he had completed measuring the inner house, he led me out along the way of the gate that looked toward the way of the east. And he measured it on every side all around.
42:16 Then he measured facing the east wind with the measuring reed: five hundred reeds with the measuring reed throughout the course.
42:17 And he measured facing the wind of the north: five hundred reeds with the measuring reed throughout the course.
42:18 And toward the south wind, he measured five hundred reeds with the measuring reed throughout the course.
42:19 And toward the west wind, he measured five hundred reeds with the measuring reed.
42:20 By the four winds, he measured its wall, on every side throughout the course: five hundred cubits in length and five hundred cubits in width, dividing between the sanctuary and the place of the common people.

Eseciel 43

43:1 Ac efe fy arwain at y giât a oedd yn edrych tuag at y ffordd y dwyrain.
43:2 Ac wele, gogoniant Duw Israel mynd ar hyd y ffordd y dwyrain. Ac mae ei lais oedd fel llais llawer o ddyfroedd. A'r ddaear oedd ysblennydd cyn ei fawredd.
43:3 Ac mi a welais weledigaeth yn unol â'r ffurflen fy mod wedi gweld pan gyrhaeddodd er mwyn iddo ddinistrio'r ddinas. Ac mae'r ffurflen yn cyd-fynd â ngolwg fy mod wedi gweld wrth ochr yr afon Chebar. Ac yr wyf yn syrthiais ar fy wyneb.
43:4 A gogoniant yr Arglwydd datblygedig i mewn i'r deml, ar hyd y ffordd y porth oedd yn edrych tua'r dwyrain.
43:5 A'r Ysbryd Cododd fi i fyny ac yn dod i mi i mewn i'r cyntedd nesaf i mewn. Ac wele, y llanwyd y tŷ â gogoniant yr Arglwydd.
43:6 Ac yr wyf yn clywed rhywun yn siarad â mi o'r tŷ, a'r dyn a oedd yn sefyll wrth fy ymyl
43:7 dywedodd wrthyf: "Fab dyn, y lle fy ngorsedd, a lle y grisiau fy nhraed, lle yr wyf yn byw: yng nghanol meibion ​​Israel am byth. A thŷ Israel, eu bod hwy a'u brenhinoedd, Bydd halogi fy enw sanctaidd mwyach gan eu fornications, a chan y ffyrdd adfeiliedig eu brenhinoedd, a chan lleoedd dyrchafedig.
43:8 They have fabricated their threshold beside my threshold, and their doorposts beside my doorposts. And there was a wall between me and them. And they defiled my holy name by the abominations which they committed. Oherwydd hyn, I consumed them in my wrath.
43:9 Yn awr, felly,, let them drive away their fornications, and the ruinous ways of their kings, from before me. And I will live in their midst forever.
43:10 Ond wrth i chi, fab dyn, reveal the temple to the house of Israel, and let them be confounded by their iniquities, and let them measure the fabrication,
43:11 and let them be ashamed at all the things that they have done. Reveal to them the form and the fabrication of the house, its exits and entrances, and its entire description, and all of its precepts, and its entire order, and all of its laws. And you shall write in their sight, so that they may observe its entire description and its precepts, and so that they may accomplish them.”
43:12 This is the law of the house at the summit of the mountain, with all its parts all around. It is the Holy of Holies. Felly, this is the law of the house.
43:13 Now these are the measures of the altar by the most true cubit, which has a cubit and a palm. Its bend was a cubit, and it was a cubit in width. And its boundary, even to its edge and all around, was the width of one palm. The trough of the altar was like this also.
43:14 And from the bend at the floor even to the furthest rim was two cubits, and the width was one cubit. And from the lesser rim even to the greater rim was four cubits, and the width was one cubit.
43:15 Now the hearth itself was four cubits. And from the hearth going upward, there were four horns.
43:16 And the hearth was twelve cubits in length by twelve cubits in width, foursquare, with equal sides.
43:17 And the rim was fourteen cubits in length, by fourteen cubits in width, at its four corners. And the crown all around it was one half cubit, and its bend was one cubit all around. And its steps turned toward the east.
43:18 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: These are the rituals of the altar, in whatever day it will be made, so that holocausts may be offered upon it, and blood may be poured out.
43:19 And you shall present these to the priests and to the Levites, who are of the offspring of Zadok, those who draw near to me, medd yr Arglwydd Dduw, so that they may offer to me a calf from the herd on behalf of sin.
43:20 And you shall take from its blood, and you shall place it on its four horns, and on the four corners of the rim, and on the crown all around. And so shall you cleanse and expiate it.
43:21 And you shall take the calf, which will be offered for sin, and you shall burn it in a separate place in the house, outside of the sanctuary.
43:22 And on the second day, you shall offer an immaculate he-goat from among the she-goats on behalf of sin. And they shall expiate the altar, just as they expiated it with the calf.
43:23 And when you will have completed expiating it, you shall offer an immaculate calf from the herd and an immaculate ram from the flock.
43:24 And you shall offer them in the sight of the Lord. And the priests shall sprinkle salt over them, and they shall offer them as a holocaust to the Lord.
43:25 For seven days, you shall offer daily a he-goat on behalf of sin. hefyd, they shall offer a calf from the herd, and a ram from the flock, ones that are immaculate.
43:26 For seven days, they shall expiate the altar, and they shall cleanse it, and they shall fill its hand.
43:27 Yna, when the days have been completed, on the eighth day and thereafter, the priests shall offer your holocausts upon the altar along with the peace offering. And I will be pleased with you, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 44

44:1 And he turned me back, toward the way of the gate of the outer sanctuary, which looked toward the east. And it was closed.
44:2 A dywedodd yr Arglwydd wrthyf: “This gate will be closed; it will not be opened. And man shall not cross through it. Ar gyfer yr Arglwydd, Duw Israel, has entered through it, and it shall be closed
44:3 to the prince. The prince himself will sit at it, so that he may eat bread before the Lord; he will enter by the way of the vestibule of the gate, and he will depart by the same way.”
44:4 And he led me in, ar hyd y ffordd y porth y gogledd, in the sight of the house. Ac mi a welais, ac wele, the glory of the Lord filled the house of the Lord. Ac yr wyf yn syrthiais ar fy wyneb.
44:5 A dywedodd yr Arglwydd wrthyf: "Fab dyn, set within your heart, and see with your eyes, and hear with your ears all that I am speaking to you about all the ceremonies of the house of the Lord and about all its laws. And set your heart upon the ways of the temple, along all the exits of the sanctuary.
44:6 And you shall say to the house of Israel, which provokes me: Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Let all your wicked deeds be sufficient for you, Tŷ Israel.
44:7 For you bring in foreign sons, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, so that they may be in my sanctuary and may defile my house. And you offer my bread, the fat, and the blood, yet you have broken my covenant by all your wicked deeds.
44:8 And you have not observed the precepts of my sanctuary, yet you have stationed observers of my vigil in my sanctuary for yourselves.
44:9 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Any foreigner, any foreign son who is in the midst of the sons of Israel, who is uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, shall not enter into my sanctuary.
44:10 And as for the Levites, they have withdrawn far away from me, in the errors of the sons of Israel, and they have gone astray from me after their idols, and they have borne their iniquity.
44:11 They will be caretakers in my sanctuary, and doorkeepers at the gates of the house, and ministers to the house. They will slay the holocausts and the victims of the people. And they will stand before them, so that they may minister to them.
44:12 But because they ministered to them in the sight their idols, and they became a stumbling block of iniquity to the house of Israel, am y rheswm hwn, I have lifted up my hand against them, medd yr Arglwydd Dduw, and they will bear their iniquity.
44:13 And they shall not draw near to me, so as to exercise the priesthood for me, and they shall not approach to any of my holy things, which are near the Holy of Holies. Yn lle hynny, they will bear their shame and their wicked deeds, which they committed.
44:14 And I will make them doorkeepers of the house, for all its ministries and for all that will be done within it.
44:15 But the priests and the Levites who are the sons of Zadok, who observed the ceremonies of my sanctuary when the sons of Israel went astray from me, these shall draw near to me, so that they may minister for me. And they shall stand in my sight, so that they may offer to me the fat and the blood, medd yr Arglwydd Dduw.
44:16 They shall enter into my sanctuary, and they shall draw near to my table, so that they may minister for me, and so that they may observe my ceremonies.
44:17 And when they enter the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments. Neither shall anything woolen be placed over them, when they minister within the gates of the inner and the outer court.
44:18 They shall have linen bands on their heads, and linen undergarments over their loins, and they shall not be girded so as to sweat.
44:19 And when they go forth to the outer court to the people, they shall strip off their vestments, in which they ministered, and they shall place them in the storeroom of the sanctuary, and they shall clothe themselves with other garments. And they shall not sanctify the people in their vestments.
44:20 Now they shall not shave their heads, and they shall not grow long hair. Yn lle hynny, they shall trim the hair of their heads.
44:21 And no priest shall drink wine, when he will be entering into the inner court.
44:22 And they shall not take as wife a widow or one who has been divorced. Yn lle hynny, they shall take virgins from the offspring of the house of Israel. But they may also take a widow, if she is the widow of a priest.
44:23 And they shall teach my people the difference between holy and defiled, and they shall distinguish for them between clean and unclean.
44:24 And when there has been a controversy, they shall stand in my judgments, and they shall judge. They shall observe my laws and my precepts, in all my solemnities, and they shall sanctify my Sabbaths.
44:25 And they shall not enter to a dead person, lest they be defiled, except to father or mother, or son or daughter, or brother, or to a sister who does not have another man. By these, they may become unclean.
44:26 And after he will have been cleansed, they shall number for him seven days.
44:27 And on the day when he enters into the sanctuary, to the inner court, so that he may minister to me in the sanctuary, he shall make an offering because of his offense, medd yr Arglwydd Dduw.
44:28 And there shall be no inheritance for them. I am their inheritance. And you shall not give them any possession in Israel. For I am their possession.
44:29 They shall eat the victim both for sin and for offenses. And every vowed offering in Israel shall be theirs.
44:30 And the first-fruits of all the firstborn, and all the libations out of all that is offered, shall belong to the priests. And you shall give the first-fruits of your foods to the priest, so that he may return a blessing to your house.
44:31 The priests shall not consume anything which has died on its own, or which was seized by a beast, whether from the fowl or the cattle.”

Eseciel 45

45:1 “And when you will begin to divide the land by lot, separate as first-fruits for the Lord a sanctified portion of the land, in length twenty-five thousand and in width ten thousand. It will be holy within all its borders all around.
45:2 And there shall be, out of the entire region, a sanctified portion of five hundred by five hundred, foursquare all around, with fifty cubits for its suburbs on all sides.
45:3 And with this measure, you shall measure a length of twenty-five thousand, and a width of ten thousand, and within it shall be the temple and the Holy of Holies.
45:4 The sanctified portion of the land shall be for the priests, the ministers of the sanctuary, who approach for the ministry of the Lord. And it shall be a place for their houses, and for the holy place of the sanctuary.
45:5 Now twenty-five thousand in length, and ten thousand in width shall be for the Levites, who minister in the house. They shall possess twenty storerooms.
45:6 And you shall appoint a possession in the city of five thousand in width, and twenty-five thousand in length, in accord with the separation of the sanctuary, for the entire house of Israel.
45:7 Appoint the same for the prince, on one side and on the other, in the separation of the sanctuary, and in the possession of the city, opposite the face of the separation of the sanctuary, and opposite the face of the possession of the city, from the side of the sea even to the sea, and from the side of the east even to the east. And the length shall be just as in each part, from the western border even to the eastern border.
45:8 A portion of the land in Israel shall be for him. And the princes shall no longer plunder my people. Yn lle hynny, they shall give the land to the house of Israel according to their tribes.
45:9 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: Let this be sufficient for you, O princes of Israel! Cease from iniquity and robberies, and execute judgment and justice. Separate your confines from my people, medd yr Arglwydd Dduw.
45:10 You shall have just scales, and a just unit of dry measure, and a just unit of liquid measure.
45:11 The units of dry and liquid measure shall be one uniform measure, so that a bath contains one tenth part of a cor, and an ephah contains one tenth part of a cor; each shall be of equal volume in accord with the measure of a cor.
45:12 Now the shekel consists of twenty obols. Ymhellach, twenty shekels, and twenty-five shekels, and fifteen shekels makes one mina.
45:13 And these are the first-fruits that you shall take: a sixth part of an ephah from each cor of wheat, and a sixth part of an ephah from each cor of barley.
45:14 Yn yr un modd, a measure of oil, a bath of oil, is one tenth part of a cor. And ten baths make one cor. For ten baths complete one cor.
45:15 And take one ram from each flock of two hundred, out of those that Israel tends for sacrifice and holocausts and peace offerings, in order to make an expiation for them, medd yr Arglwydd Dduw.
45:16 All the people of the land will take hold of these first-fruits for the prince in Israel.
45:17 And concerning the prince, there shall be holocausts and sacrifice and libations, on solemnities and new moons and Sabbaths, and on all the solemnities of the house of Israel. He himself shall offer the sacrifice for sin, and the holocaust, and the peace offerings, in order to make expiation for the house of Israel.
45:18 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: In the first month, on the first of the month, you shall take an immaculate calf from the herd, and you shall expiate the sanctuary.
45:19 And the priest shall take from the blood that will be for the sin offering. And he shall place it on the doorposts of the house, and on the four corners of the rim of the altar, and on the posts of the gate of the inner court.
45:20 And so shall you do on the seventh day of the month, on behalf of each one who was ignorant or who was deceived by error. And you shall make expiation for the house.
45:21 In the first month, the fourteenth day of the month shall be for you the solemnity of the Passover. For seven days, unleavened bread shall be eaten.
45:22 Ac ar y diwrnod hwnnw, the prince shall offer, on behalf of himself and on behalf of all the people of the land, a calf for sin.
45:23 And during the solemnity of the seven days, he shall offer a holocaust to the Lord of seven immaculate calves and seven immaculate rams, daily for seven days, and a he-goat from among the she-goats, daily for sin.
45:24 And he shall offer the sacrifice of an ephah for each calf, and an ephah for each ram, and a hin of oil for every ephah.
45:25 In the seventh month, on the fifteenth day of the month, during the solemnities, he shall do just as was said above for the seven days, as much for the sin offering, as for the holocaust and sacrifice and oil.”

Eseciel 46

46:1 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: “The gate of the inner court which looks toward the east shall be closed for the six days on which work is done. Yna, ar y dydd Saboth, it shall be opened. But also on the day of the new moon, it shall be opened.
46:2 And the prince shall enter from outside, by the way of the vestibule of the gate, and he shall stand at the threshold of the gate. And the priests shall offer his holocaust and his peace offerings. And he shall adore upon the threshold of the gate, and then depart. But the gate shall not be closed until evening.
46:3 And the people of the land shall adore at the entrance of the same gate, on the Sabbaths and on the new moons, in the sight of the Lord.
46:4 Now this holocaust, which the prince shall offer to the Lord on the Sabbath day, shall be six immaculate lambs, and one immaculate ram.
46:5 The sacrifice shall be one ephah for each ram. But for the lambs, the sacrifice shall be whatever his hand shall give. And there shall be one hin of oil for each ephah.
46:6 Yna, on the day of the new moon, he shall offer one immaculate calf from the herd. Both the six lambs and the rams shall be immaculate.
46:7 And he shall offer the sacrifice of one ephah for each calf, and also one ephah for each ram. But for the lambs, it shall be just as his hand will find. And there shall be one hin of oil for each ephah.
46:8 And when the prince will enter, let him enter by the way of the vestibule of the gate, and let him go out by the same way.
46:9 And when the people of the land will enter in the sight of the Lord on the solemnities, whoever enters by the north gate so that he may adore, shall depart by the way of the south gate. And whoever enters by the way of the south gate shall depart by the way of the north gate. He shall not return by way of the gate through which he entered. Yn lle hynny, he shall depart from the direction opposite to it.
46:10 But the prince in their midst shall enter when they enter, and he shall depart when they depart.
46:11 And during the feasts and the solemnities, there shall be the sacrifice of one ephah for each calf, and one ephah for each ram. But for the lambs, the sacrifice shall be just as his hand will find. And there shall be one hin of oil for each ephah.
46:12 But when the prince will offer a voluntary holocaust or a voluntary peace offering to the Lord, the gate which looks toward the east shall be opened to him. And he shall offer his holocaust and his peace offerings, just as is usually done on the Sabbath day. And he shall depart, and the gate shall be closed after he has gone out.
46:13 And daily he shall offer, as a holocaust to the Lord, an immaculate lamb of the same age. He shall offer it always in the morning.
46:14 And he shall offer as a sacrifice with it, morning after morning, one sixth part of an ephah, and one third part of a hin of oil, to be mixed with the fine flour, as a sacrifice to the Lord, by a continual and everlasting ordinance.
46:15 He shall offer the lamb and the sacrifice and the oil, morning after morning, as an everlasting holocaust.
46:16 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: If the prince grants a gift to any of his sons, the inheritance of it will go to his sons; they shall possess it as an inheritance.
46:17 But if he grants a legacy from his inheritance to one of his servants, it shall be his only until the year of remission, and then it shall be returned to the prince. For his inheritance shall go to his sons.
46:18 And the prince shall not take from the inheritance of the people by force, nor from their possession. Yn lle hynny, from his own possession, he shall give an inheritance to his sons, so that my people will not be scattered, each one from his possession.”
46:19 And he led me in by the entrance which was at the side of the gate, into the storerooms of the sanctuary for the priests, which looked toward the north. And there was a place there which verged toward the west.
46:20 Ac efe a ddywedodd wrthyf: “This is the place where the priests will cook the offering for sin and the offering for trespasses. Here, they shall cook the sacrifice, so that they need not carry it to the outer court, and so that the people may be sanctified.”
46:21 And he led me away to the outer court, and he led me around by the four corners of the court. Ac wele, there was a little atrium at the corner of the court; a little atrium was at each corner of the court.
46:22 At the four corners of the court, little atriums were positioned, forty cubits in length, and thirty in width; each of the four were of the same measure.
46:23 And there was a wall all around, encircling the four little atriums. And kitchens had been constructed under the porticos on all sides.
46:24 Ac efe a ddywedodd wrthyf: “This is the house of the kitchens, in which the ministers of the house of the Lord will cook the victims of the people.”

Eseciel 47

47:1 Ac efe a drodd fi yn ôl at borth y tŷ. Ac wele, Aeth dyfroedd allan, o dan y trothwy y tŷ, tua'r dwyrain. Ar gyfer wyneb y tŷ yn edrych tua'r dwyrain. Ond mae'r dyfroedd yn disgyn ar yr ochr dde y deml, tua'r deau yr allor.
47:2 Ac arweiniodd fi allan, ar hyd y ffordd y porth y gogledd, ac efe a drodd fi yn ôl tuag at y ffordd y tu allan i'r giât allanol, y ffordd a oedd yn edrych tua'r dwyrain. Ac wele, y dyfroedd gorlifo ar yr ochr dde.
47:3 Yna y dyn a oedd yn dal y rhaff yn ei law ymadawodd tua'r dwyrain, ac efe a mesur fil o gufyddau. Ac efe a fy arwain ymlaen, drwy'r dŵr, i fyny at y fferau.
47:4 A thrachefn efe a mesur fil, ac efe fy arwain ymlaen, drwy'r dŵr, i fyny at y pengliniau.
47:5 Ac efe a mesur fil, ac efe fy arwain ymlaen, drwy'r dŵr, hyd at y wasg. Ac efe a mesur fil, i mewn cenllif, lle nad oeddwn yn gallu pasio. Ar gyfer y dyfroedd wedi codi i fod yn cenllif dwys, nad oedd yn gallu cael eu croesi.
47:6 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Fab dyn, yn sicr eich bod wedi gweld. "Ac arweiniodd fi allan, ac efe a drodd fi yn ôl i lan y torrent.
47:7 A phan oeddwn wedi troi fy hun o gwmpas, wele, ar lan y torrent, roedd llawer iawn o goed ar y ddwy ochr.
47:8 Ac efe a ddywedodd wrthyf: "Mae'r dyfroedd, sy'n mynd allan tuag at y hillocks o dywod i'r dwyrain, ac sy'n disgyn i wastadeddau yr anialwch, Bydd mynd i mewn i'r môr, a bydd yn mynd allan, a bydd y dyfroedd yn cael ei iacháu.
47:9 A phob enaid byw sy'n symud, lle bynnag y llifeiriant yn cyrraedd, Bydd yn byw. A bydd mwy na digon o bysgod, ar ôl y dyfroedd hyn wedi cyrraedd yno, a byddant yn cael eu hiacháu. A bydd pob peth byw, lle mae'r llifeiriant yn cyrraedd.
47:10 And fishermen will stand over these waters. There will be the drying of nets, from Engedi even to Eneglaim. There will be very many kinds of fish within it: a very great multitude, like the fish of the great sea.
47:11 But on its shore and in the marshes, they will not be healed. For these will be made into salt pits.
47:12 Ac yn uwch na'r torrent, ar ei glannau ar y ddwy ochr, Bydd pob math o goed ffrwythau yn codi i fyny. Ni fydd eu dail yn disgyn i ffwrdd, ac ni fydd eu ffrwyth yn methu. Bob mis, byddant yn dod allan blaenffrwyth. Ar gyfer bydd ei dyfroedd yn myned allan o'r cysegr. A bydd ei ffrwythau fod ar gyfer bwyd, a bydd ei ddail fod ar gyfer meddygaeth. "
47:13 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: “This is the border, by which you shall possess the land, in accord with the twelve tribes of Israel. For Joseph shall have a double portion.
47:14 And you shall possess it, each one in equal manner as his brother. I lifted up my hand over it, so that I might give it to your fathers. And this land shall fall to you as a possession.
47:15 Now this is the border of the land toward the northern region, from the great sea, by the way of Hethlon, arriving at Zedad:
47:16 Hamath, Berothah, Sibraim, which is between the border of Damascus and the confines of Hamath, the house of Ticon, which is beside the border of Hauran,
47:17 and the border will be from the sea, even to the entrance of Enon, at the border of Damascus, and from the north to the north, at the border of Hamath, on the northern side.
47:18 Ar ben hynny, the eastern region will be from the midst of Hauran, and from the midst of Damascus, and from the midst of Gilead, and from the midst of the land of Israel, to the Jordan, marking the boundary to the eastern sea. For so shall you measure the eastern region.
47:19 Now the southern region, toward the meridian, will be from Tamar, even to the Waters of Contradiction at Kadesh, and from the Torrent, even to the great sea. And this is the southern region, toward the meridian.
47:20 And the region toward the sea will have its confines from the great sea continuing directly until one arrives at Hamath. This is the region of the sea.
47:21 And you shall divide this land among yourselves according to the tribes of Israel.
47:22 And you shall distribute it by lot as an inheritance, for yourselves and for the new arrival who will be added to you, who will conceive sons in your midst. And they shall be to you as the indigenous among the sons of Israel. They shall divide the possession with you, in the midst of the tribes of Israel.
47:23 And in whatever tribe the new arrival will be, there you shall give a possession to him, medd yr Arglwydd DDUW. "

Eseciel 48

48:1 “And these are the names of the tribes, from the parts of the north, beside the way of Hethlon, continuing on to Hamath, at the entrance of Enon, to the border of Damascus toward the north, beside the way of Hamath. And from the region of the east to the sea, there will be one portion for Dan.
48:2 And beyond the border of Dan, from the eastern region, even to the region of the sea, there shall be one portion for Asher.
48:3 And beyond the border of Asher, from the eastern region, even to the region of the sea, there shall be one portion for Naphtali.
48:4 And beyond the border of Naphtali, from the eastern region, even to the region of the sea, there shall be one portion for Manasseh.
48:5 And beyond the border of Manasseh, from the eastern region, even to the region of the sea, there shall be one portion for Ephraim.
48:6 And beyond the border of Ephraim, from the eastern region, even to the region of the sea, there shall be one portion for Reuben.
48:7 And beyond the border of Reuben, from the eastern region, even to the region of the sea, there shall be one portion for Judah.
48:8 And beyond the border of Judah, from the eastern region, even to the region of the sea, there shall be the first-fruits, which you shall separate, twenty-five thousand in width, and in length, the same as each one of the portions from the eastern region, even to the region of the sea. And the sanctuary shall be in its midst.
48:9 The first-fruits, which you shall separate to the Lord, shall be, in length, twenty-five thousand, and in width, ten thousand.
48:10 And these shall be the first-fruits for the sanctuary of the priests: toward the north, in length, twenty-five thousand, and toward the sea, in width, ten thousand, ond hefyd, tua'r dwyrain, in width, ten thousand, and toward the south, in length, twenty-five thousand. And the sanctuary of the Lord shall be in its midst.
48:11 The sanctuary shall be for the priests from the sons of Zadok, who observed my ceremonies and did not go astray, when the sons of Israel went astray, just as the Levites also went astray.
48:12 And so the foremost of the first-fruits of the land, the Holy of Holies, beside the border of the Levites, shall be for them.
48:13 But also the Levites, yn yr un modd, shall have, beside the borders of the priests, twenty-five thousand in length, and ten thousand in width. The entire length shall be twenty-five thousand, and the width shall be ten thousand.
48:14 And they shall not sell from it, nor exchange, and the first-fruits of the land shall not be transferred. For these have been sanctified to the Lord.
48:15 But the five thousand that is left over, out of the twenty-five thousand in width, will be a profane place of the city for dwelling and for the suburbs. And the city shall be in the center.
48:16 And these shall be its measurements: on the northern side, four thousand and five hundred; and on the southern side, four thousand and five hundred; and on the eastern side, four thousand and five hundred; and on the western side, four thousand and five hundred.
48:17 But the suburbs of the city shall be: to the north, two hundred and fifty; and to the south, two hundred and fifty; and to the east, two hundred and fifty; and to the sea, two hundred and fifty.
48:18 Now what will remain of the length, in accord with the first-fruits of the sanctuary, ten thousand in the east, and ten thousand in the west, shall be as the first-fruits of the sanctuary. And its produce will be for the bread of those who serve the city.
48:19 And those who serve the city will be taken from all the tribes of Israel.
48:20 All the first-fruits, of the twenty-five thousand by twenty-five thousand square, shall be separated as the first-fruits of the sanctuary and as the possession of the city.
48:21 And what will remain shall be for the prince out of every portion of the first-fruits of the sanctuary and of the possession of the city, from the region of the twenty-five thousand of the first-fruits, even to the eastern border. But also to the sea from the region of the twenty-five thousand, even to the border of the sea, similarly shall be the portion of the prince. And the first-fruits of the sanctuary, and the sanctuary of the temple, shall be in its center.
48:22 Now from the possession of the Levites, and from the possession of the city, which are in the midst of the prince’s portions, whatever is between the border of Judah and the border of Benjamin, shall also belong to the prince.
48:23 And for the remainder of the tribes, from the eastern region, even to the western region, there shall be one portion for Benjamin.
48:24 And opposite the border of Benjamin, from the eastern region, even to the western region, there shall be one portion for Simeon.
48:25 And beyond the border of Simeon, from the eastern region, even to the western region, there shall be one portion for Issachar.
48:26 And beyond the border of Issachar, from the eastern region, even to the western region, there shall be one portion for Zebulun.
48:27 And beyond the border of Zebulun, from the eastern region, even to the region of the sea, there shall be one portion for Gad.
48:28 And beyond the border of Gad, toward the southern region, in the meridian, the last part shall be from Tamar, even to the Waters of Contradiction at Kadesh, as the inheritance opposite the great sea.
48:29 This is the land that you shall distribute by lot to the tribes of Israel, and these shall be their portions, medd yr Arglwydd Dduw.
48:30 And these shall be the exits of the city: from the northern region, you shall measure four thousand and five hundred.
48:31 And the gates of the city shall be according to the names of the tribes of Israel. There shall be three gates from the north: the gate of Reuben one, the gate of Judah one, the gate of Levi one.
48:32 And to the eastern region, there shall be four thousand and five hundred. And there shall be three gates: the gate of Joseph one, the gate of Benjamin one, the gate of Dan one.
48:33 And to the southern region, you shall measure four thousand and five hundred. And there shall be three gates: the gate of Simeon one, the gate of Issachar one, the gate of Zebulun one.
48:34 And to the western region, there shall be four thousand and five hundred, and their three gates: the gate of Gad one, the gate of Asher one, the gate of Naphtali one.
48:35 Along circumference, there shall be eighteen thousand. And the name of the city, from that day, shall be: ‘The Lord is in that very place.’ ”