Beth sy'n cael ei Grawys & Pam Fod Catholigion Cyflym?

Beth sy'n cael ei Grawys?

Grawys yn gyfnod o weddi ac ympryd sy'n rhagflaenu Pasg. Mae'n ddeugain niwrnod diwethaf, ond nid y Sul yn cael eu cyfrif fel diwrnodau, yn dechrau Grawys felly am 46 diwrnod cyn y Pasg. I Gatholigion Rhufeinig, Grawys yn dechrau ar Ddydd Mercher y Lludw ac yn gorffen ar 3:00 PM ar ddydd Gwener y Groglith–ddeuddydd cyn Sul y Pasg. Mae'n ychydig yn wahanol ar gyfer y Pabyddion Uniongred.

Trwy gydol llawer o'r byd Gorllewinol, mae'n cael ei adnabod fel Grawys, sy'n Lladin am "y deugain niwrnod." Yn yr Unol Daleithiau, Fodd bynnag,, fe'i gelwir Grawys ar ôl y gair Hen Saesneg ar gyfer gwanwyn.

Felly, Beth yw'r Lludw am?

Yn y Beibl, rhoi llwch ar un o ben arwydd galar ac edifeirwch (gweld Swyddi 42:6, et al.).

Pwyntio ôl at eiriau Duw i Adda yn Genesis 3:19, "Rydych yn llwch, ac i'r llwch fydd chi ddychwelyd,"Lludw yn atgof pwerus i ni ein marwoldeb hunain ac mae angen i droi oddi wrth ein pechodau. Wrth gwrs, arwydd y groes ar dalcen ein symbol ein bod yn perthyn i Grist Iesu trwy Bedydd, ac mae'n ein gobaith y byddwn yn rhannu yn ei Atgyfodiad (gweld Paul Llythyr at y Rhufeiniaid 8:11).

Gall cynsail Beiblaidd ar gyfer arwydd y groes i'w cael yn Llyfr y Datguddiad 7:3, sy'n sôn am y ffyddloniaid yn derbyn marc amddiffynnol ar eu talcen. ysgrifau hanesyddol Cristnogol cynnar yn cyfeirio at arwydd y groes yn ogystal. Tertullian, o gwmpas 200 A.D., ysgrifennodd, "Yn yr holl gamau gweithredu cyffredin bywyd bob dydd, rydym yn olrhain ar y talcen yr arwydd " (y Goron 3).

Pam Fod Catholigion Cyflym Grawys yn ystod?

Mae'r arfer o gyfnod o 40 diwrnod o weddi ac ympryd yn dilyn esiampl Iesu, a dreuliodd ddiwrnod 40y ymprydio a gweddïo yn yr anialwch wrth baratoi ar gyfer ei weinidogaeth ddaearol, gweler Mathew 4:2.

Ar Dydd Mercher y Lludw a bob dydd Gwener yn ystod y Grawys, ffyddloniaid yn cael eu galw i gyflym. hynny yw, Catholigion sydd mewn iechyd da ac sydd rhwng 18 ac 59 Mae'n ofynnol i fwyta dim ond un pryd llawn a dau prydau bach (na fyddai gyda'i gilydd yn hafal pryd llawn).

Mae'r defnydd o ddŵr a meddygaeth, wrth gwrs, yn cael eu cynnwys yn y cyflym.

Ymprydio yn ymarfer ysbrydol a gynlluniwyd i ddwyn y cnawd i mewn i gyflwyno. Fel Ysgrifennodd Sant Paul yn ei Llythyr Cyntaf at y Corinthiaid, "Rwy'n pommel fy nghorff a darostyngwch hi, rhag ôl pregethu i eraill dylwn fy hun yn cael ei wahardd. "

Mae pŵer goruwchnaturiol sy'n gysylltiedig ag ymprydio pan fydd yn cael ei berfformio allan o gariad at Dduw. Yn Matthew 6:4 ac 18, Cynghorodd Iesu ei ddilynwyr i gyflym ac yn rhoi elusen, nid ar gyfer cymeradwyo ddynion, ond Duw "sydd yn gweld yn y dirgel, a bydd dy wobrwyo." Pan fydd y ddisgyblion a ofynasant iddo pam yr oeddent wedi llwyddo i fwrw allan ysbryd drwg, atebodd, "Ni all y math hwn gael ei yrru gan unrhyw beth ond weddi ac ympryd" (Mark 9:29). Mae'r angel yn ymddangos i Cornelius yn Actau'r Apostolion, 10:4 Datgelodd iddo, "Mae eich gweddïau a'ch elusen wedi esgyn fel cofeb gerbron Duw."

Pam Fod Catholigion Ymatal o Cig Bwyta ar ddydd Gwener yn y Garawys?

Ar Dydd Mercher y Lludw a bob dydd Gwener yn ystod y Grawys, Catholigion 14 Gelwir oed ac yn hŷn i ymatal rhag bwyta cig. Yn ôl y Gyfraith Canon, mewn gwirionedd, Gelwir Gatholigion i ymatal rhag gig (neu berfformio gweithred sy'n cyfateb i penance) ar bob dydd Gwener trwy gydol y flwyddyn.1

awdurdod yr Eglwys i wneud deddfau gyfrwymol ar y ffyddlon yn dod o Grist ei Hun, a ddywedodd wrth yr Apostolion yn Mathew 18:18, "Beth bynnag y byddwch rhwymo ar y ddaear, a fydd rhwymedig yn y nefoedd; Bydd beth bynnag yn rhydd ar y ddaear yn cael ei ryddhau yn y nefoedd. " (Dywedodd hi i Peter, hefyd.)

Fel gyda'r holl ddeddfau yr Eglwys, Nid yw ymatal rhag gig ar ddydd Gwener sefydlwyd i fod yn faich i ni, ond i ddod â ni yn nes at Iesu. Mae'n ein hatgoffa bod y dydd hwn o'r wythnos y mae Iesu dioddef ac yn marw dros ein pechodau.

Yn ei Llythyr Cyntaf at Timotheus 4:3, Saint Paul denounced y rhai "sy'n gwahardd priodas a enjoin yn ymatal rhag fwydydd." Mae rhai wedi camddefnyddio pennill hwn i gondemnio'r arferion Catholig o celibacy a ymatal rhag cig.

Yn y darn hwn, er, Roedd Paul yn cyfeirio at y Gnostics, oedd yn edrych i lawr ar briodas a bwyd am eu bod yn credu bod y byd ffisegol oedd ddrwg. Catholigion, Ar y llaw arall, nid ydynt yn credu bod y byd ffisegol yn ddrwg. Mae rhai Pabyddion yn gwneud celibacy ymarfer, ond os yw pob Gatholigion ymarfer celibacy, Byddai ni fu unrhyw Catholigion amser maith yn ôl–fel yr Shakers.

I'r gwrthwyneb, yr ydym yn gweld y fath hunan-reolaeth fel anrhegion oddi wrth Dduw fel Ysgrifennodd Paul yn y pennill nesaf o'r un llythyr (4:4). Eto rydym yn ymatal rhag iddynt ar adegau penodol ac o dan amodau penodol i ddangos ein bod yn caru Duw yn gyntaf ac yn bennaf o flaen pob peth a grëwyd.

ymprydio, ymwrthod a'r aberthau bach eraill rydym yn eu cynnig yn ystod y Grawys, Nid yw cosbau ond mae cyfleoedd i ni droi i ffwrdd oddi wrth y byd ac yn llawnach tuag at Dduw–i'w gynnig i Ef yn moliant a diolch ein hunain cyfan, corff ac ysbryd.

  1. Cod Gyfraith Canon 1250: "Mae pob dydd Gwener drwy gydol y flwyddyn a'r amser y Garawys diwrnodau ac amseroedd o edifeirwch ledled yr Eglwys gyfan."