Bedydd

The Baptism of Christ by Fra AngelicoBeth yw bedydd?

Mae'n glanhau ysbrydol gyda dŵr.

I'w bedyddio yw un yn cael ei eni eto, i dderbyn sancteiddio gras, sy'n rhodd Duw o fywyd ysbrydol. Datgelodd Iesu y cysylltiad rhwng ffydd a Bedydd, pan oedd yn dysgu, "Bydd yn sy'n credu ac a fedyddir yn cael eu cadw; ond bydd yn nad yw'n credu yn cael ei gondemnio " (gweld yr Efengyl yn ôl Marc, 16:16). "Yn wir, wirioneddol, Rwy'n dweud wrthych,"Mae'n datgan, "Oni bai fod un yn cael ei eni o ddŵr a'r Ysbryd, ni all fynd i deyrnas Dduw " (Gweler John 3:5; pwyslais ychwanegol).

Iesu ei Hun, er dibechod, ei fedyddio gan Sant Ioan ar ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus; gweld yr Efengyl yn ôl Mathew, 3:13. Nodyn: Iesu'n ddibechod am ei fod yn gyfan gwbl-Duw ac yn gyfan gwbl-ddyn. Mae'n hen, Nid yr olaf sy'n bwysig. Oherwydd ei fod yn gwbl-Duw oedd ei feddyliau a gweithredoedd i fod–trwy ddiffiniad gallai un ddweud–yr un fath â Duw. (Ef oedd Duw, wedi'r cyfan.)

Felly, Byddai pam ei fod angen ei fedyddio? nad oedd yn, ond fel Sant Ambrose o Milan esboniwyd yn y bedwaredd ganrif, "Yr Arglwydd ei fedyddio, beidio â chael eu glanhau ei Hun, ond i lanhau'r dyfroedd, fel bod y rhai dyfroedd, ei lanhau drwy y cnawd Crist a oedd yn gwybod dim bechod, Efallai y pŵer Bedydd " (Sylwadau ar yr Efengyl yn ôl Luc 2:83).

The Baptism of Saint Augustine by Nicolo di PietroCyn esgyn i'r nef, Iesu ailadroddodd ei neges i'r Apostolion, "Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, eu bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, eu dysgu i arsylwi oll a orchmynnais i chwi " (gweler Mathew 28:19-20).

Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, yn Pentecost, Sant Pedr yn siarad i dorf. Ar ddiwedd ei bregeth, mae'n Gofynnir, "Beth wnawn ni?

peter atebion, "Edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau; a rhaid i chi dderbyn y rhodd yr Ysbryd Glân. Ar gyfer yr addewid yw i chi ac i'ch plant ac i bawb sydd ymhell i ffwrdd, pob un y mae'r Arglwydd ein Duw yn galw iddo " (Actau'r Apostolion, 2:38-39).

Ar gyfer yr Eglwys Apostolaidd, Bedydd oedd y porth i fywyd Cristnogol (gweler Deddfau 8:12, 38; 9:18; 10:48). Yn ychwanegol, yn Deddfau 8:37, yr eunuch Ethiopia, ar ôl derbyn yr Efengyl gan Saint Philip, yn mynegi awydd am Fedydd. Yn yr un modd, mewn Deddfau 16:33, Paul a Silas bedyddio ceidwad y carchar Philippian a'i deulu cyfan "yn ddi-oed." Adrodd ei dröedigaeth ei hun, Paul yn cofio bod Ananias wedi dweud wrtho, "Ac yn awr pam yr ydych yn aros? Rise a bedyddier, a golchi ymaith dy bechodau, yn galw ar ei enw " (Deddfau 22:16). Paul yn dweud wrth y Effesiaid bod "Crist caru yr eglwys a'i roi ei hun ar ei chyfer, ei fod gallai sancteiddio ei, ar ôl glanhau iddi gan y golchi dŵr gyda'r gair " (Llythyr Paul at yr Effesiaid, 5:25-26; pwyslais ychwanegol). Yn ei Llythyr at Titus, Paul wrotes ein bod yn gadwedig "gan y bath o aileni."

Image of the Baptism of Christ by Gerard DavidMae'r ysgrifau hanesyddol Cristnogol cynnar yn cadarnhau ailenedigaeth drwy Bedydd dŵr. Mewn tua y flwyddyn 150, er enghraifft, Dywedodd Saint Justin rhai a oedd yn cael eu bedyddio "yn cael eu dwyn gan i ni lle mae dŵr, ac yn cael eu alien yn yr un modd yr ydym yn ein hunain alien. ... Am dywedodd Crist hefyd, 'Oni fydd un yn cael ei eni eto, ni bydd efe fyned i mewn i deyrnas nefoedd ' (John 3:3)" (First Ymddiheuriad 61).

O gwmpas y flwyddyn 200, Ysgrifennodd Sant Clement o Alexandria, "Pan fyddwn yn bedyddio, rydym yn oleuedig. Mae bod goleuedig, rydym yn mabwysiadu fel meibion. Mabwysiadu fel meibion, rydym yn cael eu gwneud yn berffaith. Wedi'u gwneud perffaith, rydym yn dod yn anfarwol. ... Mae'n golchi gan yr ydym yn glanhau pechodau ... " (Mae Hyfforddwr Plant 1:6:26:1, 2). Mewn tua 217, Siaradodd Sant Hippolytus Rhufain o dyfodiad Crist i'r byd "ac yn ei amlygiad trwy fedydd, a genedigaeth newydd a oedd i fod i bob dyn, ac adfywio y noe " (Discourse ar y Diwedd y Byd 1). Mewn tua 250, Saint Cyprian o Carthage datgelu, "Pan fydd y staen fy mywyd yn y gorffennol wedi cael eu golchi i ffwrdd trwy gyfrwng y dŵr o aileni, oleuni o'r uchod tywallt ei hun ar fy nghalon gystuddio a bellach pur; wedi hynny drwy'r Ysbryd sy'n cael ei anadlu o'r nefoedd, ail genedigaeth a wneir o fi yn ddyn newydd " (Llythyr at Dwned 4).

Image of Ark of Noah on Mount Ararat attributed to Hieronymus BoschNoder bod y Sacrament o Fedydd ei prefigured trwy gydol yr Hen Destament. Yn Genesis 1:2, y mae yn ysgrifenedig bod o Creation, "Mae Ysbryd Duw ... yn symud dros wyneb y dyfroedd,"Ac yn y llifogydd hynafol a puro y ddaear ill dau yn drosiadau bedydd. Fel Ysgrifennodd Sant Pedr, "Yn nyddiau Noa, yn ystod adeiladu'r arch ... ychydig, hynny yw, wyth o bobl, a achubwyd trwy ddŵr. Bedydd, sy'n cyfateb i hyn, erbyn hyn yn arbed i chi, nid fel cael gwared ar faw oddi wrth y corff, ond fel apęl i Dduw am chydwybod glir, trwy atgyfodiad Iesu Grist " (gweld llythyr cyntaf Pedr, 3:20-21; pwyslais ychwanegol).

cyfarwyddyd y Proffwyd Eliseus i'r cyffredinol Syria Naaman, a oedd wedi dod ato yn ceisio gwellhad am ei wahanglwyf, pwyntiau i ailenedigaeth bedydd. "Dos i ymolchi yn yr Iorddonen saith gwaith,"Y proffwyd yn dweud wrtho, "A bydd eich cnawd yn cael ei adfer, a byddwch yn lân " (gweld Ail Lyfr y Brenhinoedd 5:10 a Leviticus, 14:7). Wrth iddo ysgrifennu yn ei Lythyr Cyntaf at y Corinthiaid (10:2), Sant Paul yn gweld ffigurau o gael eu bedyddio y cwmwl o dân a mwg a ddaeth gyda'r Israeliaid trwy'r anialwch ac yn y dyfroedd y Môr Coch trwy y maent yn pasio. (Mae hefyd yn sôn am y ddefod Hen-Cyfamod enwaediad fel rhagflaenydd o fedydd yn ei Lythyr at y Colosiaid (2:11-12).