Ewcharist

Pam Fod Catholigion yn credu y Cymun yw'r Corff a Gwaed Iesu?

Image of The Last Supper by Albrecht BoutsYr ateb byr yw bod Pabyddion yn credu y Cymun yw'r Corff a Gwaed Iesu am ei fod yn ei dysgu gan Iesu, Hun, a gofnodwyd yn y Beibl.

Ar y nos y bradychwyd ef, Efe a gasglodd gyda Ei Apostolion i ddathlu Gŵyl y Bara Croyw, y pryd bwyd ritualistic eu bwyta gan yr Israeliaid (ar y noson cyn eu rhyddhau o gaethiwed yn yr Aifft).

Swper y Pasg yn cynnwys cnawd y cig oen aberthol (gweler Exodus, 12:8). Y Swper Olaf, a gynhaliwyd ar y noson cyn rhyddhau dyn o bechod, yw cyflawni swper y Pasg.

Ar y noson honno, a elwir bellach yn Dydd Iau Sanctaidd, Iesu, Oen Duw, rhoddodd Ei Cnawd a Gwaed eu hunain i gael eu bwyta gan y ffyddlon–sacramentally, ar ffurf Fara a Gwin.1

Tystion Jehovah a grwpiau eraill yn gyffredin yn gwrthwynebu ddysgeidiaeth Gatholig ar y Cymun ar y sail ei fod yn torri y gwaharddiad Hen Destament yn erbyn bwyta gwaed. Yn Efengyl Marc 7:18-19, Fodd bynnag,, tynnu Iesu baich y Mosaic dietegol gyfyngiadau-gan gynnwys bwyta gwaed-oddi wrth Ei ddilynwyr. Yn y Cyngor Jerwsalem oedd yr Apostolion yn gwahardd bwyta gwaed, er mai dim ond mewn sefyllfaoedd penodol er mwyn osgoi ddiangen tramgwyddo yr Iddewon (gweld y Actau'r Apostolion 15:29 ac 21:25).

Cymryd bara, bendithio ei, dorri, a dosbarthu ymhlith yr Apostolion, Dywedodd Iesu, "Cymerwch, bwyta; hwn yw fy nghorff " (Matthew 26:26). Yna cododd y cwpan, sydd Hefyd bendithio, ac a roddodd iddynt, gan ddweud, "Diod ohono, pob un ohonoch; oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltir dros lawer er maddeuant pechodau " (Matthew 26:27-28). Er bod Iesu yn aml yn siarad yn drosiadol yn ystod ei weinidogaeth, ar hyn o bryd hollbwysig Roedd yn siarad yn blaen. "Hwn yw fy nghorff,"Dywedodd, heb esboniad. "Dyma fy ngwaed." Mae'n anodd dychmygu sut y gallai'r Arglwydd wedi bod yn fwy uniongyrchol.

Image of Communion of the Apostles by Justus GhentSefydliad Iesu am y Cymun yn y Swper Olaf yn cyflawni ei Bread enwog o bregeth Bywyd, sy'n cael ei gofnodi yn y chweched bennod o Efengyl Ioan. Mae'r bregeth yn cael ei ragflaenu gan y lluosi o torthau a physgod, erbyn pryd y mae miloedd yn cael eu bwydo wyrthiol o swm bach o fwyd (gweler Ioan 6:4 er bod y wyrth yn ymddangos ym mhob pedair Efengyl). Mae'r digwyddiad hwn yn drosiad Ewcharistaidd, digwydd fel y mae'n ei wneud yn ystod y Pasg ac ar ôl cael ei heffeithio gan yr un fformiwla byddai Iesu yn defnyddio yn nes ymlaen yn y Last Swper-gymryd y torthau, gan roi diolch, ac yn eu dosbarthu (John 6:11). Pan fydd y bobl yn dychwelyd ar y diwrnod canlynol i fynnu arwydd oddi wrtho, ddwyn i gof sut mae eu hynafiaid wedi cael manna yn yr anialwch (fel yn Exodus 16:14), atebion Iesu, "Yn wir, wirioneddol, Rwy'n dweud wrthych, nid oedd Moses a roddodd i chwi fara o'r nefoedd; fy Nhad yn rhoi gwir fara o'r nef i chi. Oherwydd bara Duw yw'r hwn sy'n disgyn o'r nef, ac yn rhoi bywyd i'r byd " (John 6:32-33).

"Arglwydd, rho'r bara hwn inni bob amser,"Maent yn crio (John 6:34).

"Myfi yw bara'r bywyd,"Mae'n ymateb; Nid yw "un sy'n dod ataf fi fydd newyn, ac efe sy'n credu ynof fi byth syched " (6:35). Er ei eiriau yn gwneud yr Iddewon anesmwyth, Iesu yn parhau heb ei ostwng, Roedd ei araith tyfu'n raddol yn fwy graffig:

47 "Yn wir, wirioneddol, Rwy'n dweud wrthych, ef sy'n credu fywyd tragwyddol.

48 Myfi yw bara'r bywyd.

49 Eich tadau fwyta y manna yn yr anialwch, a buont farw.

50 Mae hyn yn y bara sy'n disgyn o'r nef, y gall dyn yn bwyta ohono a pheidio marw.

51 Myfi yw'r bara byw a ddaeth i lawr o'r nefoedd; os oes unrhyw un yn bwyta o'r bara hwn, bydd yn byw am byth; ac yw'r bara a roddaf fi dros fywyd y byd yn fy nghnawd " (6:47-51; pwyslais ychwanegol).

pennill 51 yn cynnwys prawf diamheuol nad yw Iesu yn siarad yn ffigurol, i Ef nodi'r Bara y mae'n rhaid ei fwyta fel yr un Cnawd a fyddai'n dioddef ac yn marw ar y Groes. I fynnu bod wrth gyfeirio at ei Cnawd yn y darn hwn Mae'n siarad symbolaidd yw dweud y Cnawd a ddioddefodd a bu farw ar y Groes yn unig oedd yn symbol, oherwydd y maent yn un ac yr un fath!2

"Sut y gall y dyn hwn roi ei gnawd i ni i'w fwyta?"Y bobl yn gofyn (6:52).

Er gwaethaf eu pryder, Iesu'n mynd yn ei flaen yn fwy bendant:

"Yn wir, wirioneddol, Rwy'n dweud wrthych, oni bai eich bod yn bwyta cnawd Mab y Dyn ac yfed ei waed, oes gennych fywyd ynoch; ef sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i fywyd tragwyddol, a byddaf fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Ar gyfer fy nghnawd i yw'r bwyd yn wir, ac mae fy gwaed yn ddiod yn wir. Ef sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i yn cadw at ynof fi, a minnau ynddo yntau. Fel anfonodd y Tad byw fi, ac rwy'n byw oherwydd y Tad, felly pwy sy'n bwyta yn fy byw oherwydd mi. Mae hyn yn y bara a ddaeth i lawr o'r nefoedd, nid megis y tadau yn bwyta ac a fu farw; ef sy'n bwyta'r bara hwn, bydd byw am byth " (6:53-58; pwyslais ychwanegol).

Mae gweinyddiad o'r Cymun yn ganolog ym mywydau Cristnogion cynnar, sy'n "ymroi eu hunain i addysgu a chymdeithas yr apostolion, at y torri bara ac yn y gweddïau " (Gweler yr Actau'r Apostolion 2:42). Nodwch fod "Mae torri bara ac yn y gweddïau" yn cyfeirio at y Litwrgi.

Dim ond ychydig o flynyddoedd ar ôl marwolaeth yr Apostol diwethaf, Saint Ignatius o Antioch (d. ca. 107) Disgrifiodd y Litwrgi yr un ffordd, beirniadu hereticiaid i ymatal "o'r Cymun ac o weddi" (Llythyr at y Smyrnaeans 6:2). Bod yr Eglwys yn gynnar, ar ben hynny, Cymerodd Dydd Sul, ddiwrnod yr Atgyfodiad, gan fod ei Saboth ei grybwyll yn y Actau'r Apostolion 20:7, sy'n dweud, "Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ... Rydym yn eu casglu ynghyd i dorri bara ... " (cf. Didache 14; Justin y Merthyr, First Ymddiheuriad 67).

Sant Paul yn nodi y manna a'r graig sy'n spew allan dŵr ar gyfer yr Israeliaid fel trosiadau Ewcharistaidd. "Bwyta pob un bwyd goruwchnaturiol a phob yfed yr un ddiod goruwchnaturiol,"Mae'n ysgrifennu. "I oeddent yn yfed o'r graig goruwchnaturiol oedd yn dilyn eu, ac roedd y Rock Crist " (Gweler ei Lythyr Cyntaf i'r Corinthians10:3-4 yn ogystal â Lyfr y Datguddiad 2:17). Mae'n mynd ymlaen i geryddu y Corinthiaid am eu diffyg parch wrth dderbyn y Cymun, ysgrifennu:

11:23 Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr Arglwydd yr hyn hefyd a ddarperir i chi, bod yr Arglwydd Iesu ar y noson y bradychwyd ef, gymryd bara

24 ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd, a dywedodd, Hwn yw fy nghorff sydd ar eich cyfer chi. Gwnewch hyn er cof amdanaf.

25 Yn yr un modd hefyd y cwpan, ar ôl swper, gan ddweud, Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch hyn, mor aml ag y byddwch yn ei yfed, er cof amdanaf.

26 Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan, ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd hyd nes y daw.

27 Pwy bynnag, Felly,, bwyta'r bydd y bara neu'n yfed cwpan yr Arglwydd mewn modd annheilwng yn euog o halogi'r corff a gwaed yr Arglwydd.

28 Gadewch dyn yn archwilio ei hun, ac felly bwyta o'r bara ac yn yfed o'r cwpan.

29 Ar gyfer unrhyw un sy'n bwyta a diodydd heb craff y bwyta a diodydd corff barn ar ei hun.

30 Dyna pam y mae llawer ohonoch yn wan ac yn sâl, ac mae rhai wedi marw (gweler Mathew 5:23-24, hefyd).

fesul pennill 27, i dderbyn y Cymun annheilwng yw i bechod yn erbyn y Corff a Gwaed yr Arglwydd. Felly, mae'n werth gofyn: sut y gallai y derbyniad annheilwng o fara cyffredin a swm gwin i bechod yn erbyn y Corff a Gwaed Iesu? Paul yn dweud hyd yn oed fod y derbyniad annuwiol y Cymun yw'r rheswm "pam mae llawer ohonoch yn wan ac yn sâl, ac mae rhai wedi marw " (v. 30).

Mae'n gwbl briodol bod ddechrau'r Patristic enwocaf (Tad Church) datganiadau ar y Real Presenoldeb yn dod o Saint Ignatius o Antioch, a ddysgwyd y Ffydd yn eistedd wrth draed yr Efengylwr John. Mewn tua y flwyddyn A.D. 107, gan ddefnyddio addysgu Ewcharistaidd yr Eglwys i amddiffyn y Ymgnawdoliad yn erbyn y Docetists, oedd yn gwadu Iesu wedi wirioneddol dod yn y cnawd, ysgrifennodd Ignatius:

Cymerwch sylw o'r rhai sy'n dal barn anuniongred ar y gras Iesu Grist sydd wedi dod atom ni, a gweld sut y groes eu barn yn i'r meddwl Duw. ... Maent yn ymatal rhag y Cymun ac o weddi, gan nad ydynt yn cyffesu bod y Cymun yn y Cnawd ein Gwaredwr Iesu Grist, Cnawd a oedd yn dioddef dros ein pechodau ac y mae'r Tad, yn ei ddaioni, Cododd i fyny eto (Llythyr at y Smyrnaeans 6:2; 7:1).

Mae'r un Corff a ddioddefodd a bu farw ar y Groes dros ein pechodau ac a ddychwelodd oddi wrth y meirw, fel yr eglurir Ignatius, yn bresennol i ni yn y Cymun Bendigaid (gweler Ioan 6:51).

Saint Justin y Merthyr, ysgrifennu o gwmpas 150, Dywedodd y Ewcharistaidd Bara a Gwin yn cael eu derbyn "Nid yw bara mor gyffredin na diod gyffredin,"Ar gyfer Maent yn" y cnawd a gwaed bod Iesu incarnated " (First Ymddiheuriad 66).

Mewn tua 185, Saint Irenaeus o Lyons, athro y mae ei Saint Polycarp o Smyrna (d. ca. 156) hefyd yn gwybod John, Siaradodd am y Cymun wrth amddiffyn yr atgyfodiad corfforol yn erbyn Gnosticism. "Os nad yw'r corff yn cael eu cadw,"Dadlau y Saint, "Yna, mewn gwirionedd, ni wnaeth yr Arglwydd gwared ni gyda Ei Gwaed; nac ychwaith y cwpan Cymun y partaking Ei Gwaed nid yw'r Bara yr ydym yn torri'r partaking Ei Corff (1 Lliw. 10:16)" (Yn erbyn Heresies 5:2:2).

Dywedodd Origen o'r Cymun tua chanol y drydedd ganrif, "gynt, mewn ffordd aneglur, roedd manna ar gyfer bwyd; yn awr, Fodd bynnag,, yng ngolwg, ceir y Gwir Fwyd, y Flesh y Gair Duw, gan ei fod ei hun yn dweud: 'Mae fy Cnawd yw bwyd gwir, ac mae fy Gwaed yn wir ddiod ' (John 6:56)" (Pregethau ar Niferoedd 7:2).

Yn yr un modd, Saint Cyprian o Carthage (d. 258) ysgrifennodd:

Gofynnwn fod y bara hwn yn cael ei rhoi i ni bob dydd (cf. Matt. 6:11), er mwyn i ni sydd yng Nghrist a dyddiol yn derbyn y Cymun fel y bwyd iachawdwriaeth, efallai nad, trwy syrthio i mewn i rai pechod yn fwy difrifol ac yna ymatal rhag cyfathrebu, ei ddal yn ôl gan y Bara nefol, ac yn cael eu gwahanu oddi wrth Gorff Crist. ... Ef ei Hun rhybuddio ni, gan ddweud, "Oni bai eich bod yn bwyta cnawd Mab y Dyn ac yfed ei waed, Ni fydd gennych bywyd yn chi " (John 6:54) (Gweddi'r Arglwydd 18).

  1. Nid yw gwaed yr oen y Pasg ei difa. A dweud y gwir, cafodd ei gwahardd i Israel i yfed y gwaed unrhyw anifail, fel gwaed yn cynrychioli y grym bywyd yr anifail, oedd yn eiddo i Dduw yn unig (gweler Genesis, 9:4, a Leviticus, 7:26). I'r gwrthwyneb, yn yr Ewcharist, Duw dymuno rhannu ei Gwaed, Ei Bywyd iawn, gyda ni i feithrin ni sacramentally. Yn y Rhodd tu hwnt i eiriau rydym yn dod yn un cnawd a gwaed, un ysbryd, gyda Duw (gweld Efengyl Ioan 6:56-57 ac Lyfr y Datguddiad, 3:20).
  2. Iesu yn defnyddio iaith symbolaidd wrth gyfeirio at ei Hun mewn mannau eraill yn Ioan Efengyl, yn galw ei Hun "y drws" a "y winwydden," er enghraifft (10:7 ac 15:5, yn y drefn honno). Mewn achosion eraill hyn, Fodd bynnag,, Nid yw'n berthnasol bron yr un pwyslais at ei eiriau ei fod Ef yn ei wneud yn John 6, lle Mae'n ailadrodd ei Hun eto ac eto yn gynyddol eglur. Ac nid ydynt dywediadau eraill hyn ennyn dadlau ymhlith y gwrandawyr y ffordd Ei eiriau mewn John 6 gwneud. Ar ben hynny, yr Efengylwr John gwirionedd yn rhoi gwybod i ni Iesu yn siarad ffigurol mewn John 10:6, rhywbeth nad yw'n ei wneud yn y chweched bennod.