Ch 3 Luko

Luko 3

3:1 Tiam, en la dekkvina jaro de la regado de Tiberio Cezaro, Pontio Pilato estis prokuratoro de Judeo, kaj Herodo estis tetrarhxo de Galileo, kaj lia frato Filipo tetrarhxo de Iturea kaj de la regiono Trahxonitis, kaj Lisanio tetrarhxo de Abilene,
3:2 sub la ĉefpastroj Anas kaj Kajafas: la vorto de la Eternulo al Johano, la filo de Zeĥarja, en la dezerto.
3:3 Kaj li eniris en la tuta regiono de Jordan, predikante la bapton de pento por la pardonado de pekoj,
3:4 kiel estas skribite en la libro de la predikoj de la profeto Jesaja: "La voĉo de krianto en la dezerto: Pretigu la vojon de la Sinjoro. Rektigu Liajn irejojn.
3:5 CXiu valo levigxos, kaj cxiu monto kaj monteto malaltigxos. Kaj kio Kurbigitan oni povas rerektigi. Kaj la malglataj vojoj kuiros el nivelo manieroj.
3:6 Kaj cxiu karno vidos la savon de Dio. "
3:7 Tial, he said to the crowd that went out in order to be baptized by him: “You progeny of vipers! Who told you to flee from the approaching wrath?
3:8 Tial, produce fruits worthy of repentance. And do not begin to say, ‘We have Abraham as our father.’ For I tell you that God has the power to raise up sons to Abraham from these stones.
3:9 For even now the axe has been placed at the root of the trees. Tial, every tree that does not produce good fruit shall be cut down and cast into the fire.”
3:10 Kaj la koko estis pridemandanta lin, dirante, "Kio tiam devus nin fari?«
3:11 Sed en respondo, li diris al ili: "Kiu havas du tunikojn, li donu al tiuj kiuj ne havas. Kaj kiu havas mangxajxon, lasu lin agi simile. "
3:12 Nun la impostistoj venis al baptigxos, kaj ili diris al li, "Majstro, kion ni devus fari?«
3:13 Sed li diris al ili, "Vi devas fari nenion pli ol kio estis ordonite."
3:14 Tiam la soldatoj ankaŭ pridubis lin, dirante, "Kaj kion ni faru?"Kaj li diris al ili: "Vi devus frapi neniu, kaj vi devus ne fari falsajn akuzojn. Kaj estu kontentaj je via salajro. "
3:15 Nun ĉiuj pensis pri Johano en siaj koroj, kaj la homoj estis supozante ke eble li povu esti la Kristo.
3:16 Johano respondis dirante al ĉiuj: "Fakte, Mi vin baptas per akvo. Sed alvenos plifortulo min, la ŝulaĉoj de liaj sxuoj mi ne estas inda malligi. Li vin baptos per la Sankta Spirito, kaj kun fajro.
3:17 Lia ventumilo estas en lia mano. Kaj Li purigos sian draŝejon. Kaj li kolektos la tritikon en la grenejon. Sed la grenventumajxon li bruligos per fajro neestingebla. "
3:18 Fakte, Li ankaŭ proklamis multaj aliaj aferoj, konsilante la personoj.
3:19 But Herod the tetrarch, when he was corrected by him concerning Herodias, his brother’s wife, and concerning all the evils that Herod had done,
3:20 added this also, above all else: that he confined John to prison.
3:21 Jen okazis ke, when all the people were being baptized, Jesus was baptized; and as he was praying, heaven was opened.
3:22 And the Holy Spirit, in a corporal appearance like a dove, descended upon him. And a voice came from heaven: "Vi estas mia amata Filo. en vi, I am well pleased.”
3:23 And Jesus himself was beginning to be about thirty years old, being (as it was supposed) filo de Jozef, who was of Heli, who was of Matthat,
3:24 who was of Levi, who was of Melchi, who was of Jannai, who was of Joseph,
3:25 who was of Mattathias, who was of Amos, who was of Nahum, who was of Esli, who was of Naggai,
3:26 who was of Maath, who was of Mattathias, who was of Semein, who was of Josech, who was of Joda,
3:27 who was of Joanan, who was of Rhesa, who was of Zerubbabel, who was of Shealtiel, who was of Neri,
3:28 who was of Melchi, who was of Addi, who was of Cosam, who was of Elmadam, who was of Er,
3:29 who was of Joshua, who was of Eliezer, who was of Jorim, who was of Matthat, who was of Levi,
3:30 who was of Simeon, who was of Judah, who was of Joseph, who was of Jonam, who was of Eliakim,
3:31 who was of Melea, who was of Menna, who was of Mattatha, who was of Nathan, who was of David,
3:32 who was of Jesse, who was of Obed, who was of Boaz, who was of Salmon, who was of Nahshon,
3:33 who was of Amminadab, who was of Aram, who was of Hezron, who was of Perez, who was of Judah,
3:34 who was of Jacob, who was of Isaac, who was of Abraham, who was of Terah, who was of Nahor,
3:35 who was of Serug, who was of Reu, who was of Peleg, who was of Eber, who was of Shelah,
3:36 who was of Cainan, who was of Arphaxad, who was of Shem, who was of Noah, who was of Lamech,
3:37 who was of Methuselah, who was of Enoch, who was of Jared, who was of Mahalalel, who was of Cainan,
3:38 who was of Enos, who was of Seth, who was of Adam, who was of God.