Ezra 1

1:1 En la unua jaro de Ciro,, reĝo de la persoj, la Eternulo ekscitis la spiriton de Ciro,, reĝo de la persoj, por ke la vorto de la Eternulo el la buŝo de Jeremia estus plenumitaj. Kaj li ellasis de si voĉon, tra sia tuta regno, kaj ankaŭ skribe, dirante:
1:2 "Tiele diras Ciro,, la reĝo de la persoj: La Lordo, Dio de la ĉielo, donis al cxiuj regnoj de la tero al mi, kaj li mem instruis al mi, ke mi konstruu domon al li en Jerusalemon, kiu estas en Judujo.
1:3 Kiu inter vi estas el Lia tuta popolo? Estu lia Dio; kun li. Li supreniras al Jerusalemo, kiu estas en Judujo, kaj li starigis la domon de la Sinjoro, la Dio de Izrael. Li estas la Dio, kiu estas en Jerusalemo.
1:4 Kaj ĉiuj, kiuj restas, en ĉiuj lokoj kie ajn ili vivu, helpi lin, ĉiu viro de sia loko, per arĝento kaj oro, kaj varoj kaj brutoj, aldone al kio ajn ili alportadu memvole al la templo de Dio, kiu estas en Jerusalem. "
1:5 Kaj la gvidantoj de la patroj de Jehuda kaj de Benjamen, kaj la pastroj, kaj la Levidoj, kaj ĉiuj, kies spirito cxagrenigxis de Dio, leviĝis, por ke ili povu supreniri por konstrui la domon de la Eternulo, Jerusalem.
1:6 Kaj ĉiuj tiuj, kiuj ĉirkaŭe helpis al ili per argxentaj objektoj kaj oro, kun varoj kaj brutoj, kun teamoj, aldone al kio ajn ili faris memvolan oferon.
1:7 Same, regxo Ciro proponis la vazoj de la domo de la Eternulo, kiujn Nebukadnecar estis elportinta el Jerusalem kaj estis metitaj en la templo de sia dio.
1:8 Nun Cyrus, reĝo de Persio, proponis tiujn per Mitredat, la filo de la kasisto, kaj li kalkulis tiujn al SXesxbacar, la ĉefo de Judujo.
1:9 Kaj jen estas ilia nombro: tridek oro bovloj, mil argxentaj kalikoj, trancxiloj dudek naux, tridek oro tasoj,
1:10 kvarcent dek de dua speco de arĝento taso, mil aliaj vazoj.
1:11 De cxiuj vazoj oraj kaj argxentaj estis kvin mil kvarcent. SXesxbacar alportis ĉiujn tiujn, kun tiuj, kiuj eliris el la transmigrado de Babilono, en Jerusalemo.

Ezra 2

2:1 Kaj jen estas la filoj de la provinco, kiuj eliris el la kaptiteco, kiujn Nebukadnecar, reĝo de Babilono, estis transdonita al Babilono, kaj kiuj revenis en Jerusalemon kaj en Judujon, cxiu al sia urbo.
2:2 Ili alvenis kun Zerubabel, Jesxua, Nehxemja, Seraja, Reelaiah, Mordehxaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rehxum, Baana. La nombro de la viroj de la popolo Izraela:
2:3 La filoj de Parosx, du mil cent sepdek du.
2:4 La idoj de SXefatja, tricent sepdek du.
2:5 La filoj de Arahx, sepcent sepdek kvin.
2:6 La filoj de Pahxat-Moab, el la filoj de Jesxua kaj Joab, du mil okcent dek du.
2:7 La filoj de Elam, mil ducent kvindek kvar.
2:8 La filoj de Zatu, naŭcent kvardek kvin.
2:9 La filoj de Zakaj, sepcent sesdek.
2:10 La filoj de Bani, sescent kvardek du.
2:11 La idoj de Bebaj, sescent dudek tri.
2:12 La idoj de Azgad, mil ducent dudek du.
2:13 La idoj de Adonikam, sescent sesdek ses.
2:14 La idoj de Bigvaj, du mil kvindek ses.
2:15 La idoj de Adin, kvarcent kvindek kvar.
2:16 La idoj de Ater, kiuj estis de HXizkija, naŭdek ok.
2:17 La filoj de Becaj, tricent dudek tri.
2:18 La filoj de Jora, cent dek du.
2:19 La filoj de HXasxum, ducent dudek tri.
2:20 La filoj de Gibar, naŭdek kvin.
2:21 La filoj de Betlehemo, cent dudek tri.
2:22 La logxantoj de Netofa, kvindek ses.
2:23 La logxantoj de Anatot, cent dudek ok.
2:24 La filoj de Azmavet, kvardek du.
2:25 La filoj de Kiriatharim, Kefira, kaj Beerot, sepcent kvardek tri.
2:26 La filoj de Rama kaj Geba, sescent dudek unu.
2:27 La logxantoj de Mihxmas, cent dudek du.
2:28 Viroj Bet-El kaj Aj, ducent dudek tri.
2:29 La filoj de Aŭ, kvindek du.
2:30 La filoj de Magbisx, cent kvindek ses.
2:31 La filoj de la alia Elam, mil ducent kvindek kvin.
2:32 La filoj de HXarim, tricent dudek.
2:33 La filoj de Lod, HXadid, en Ono, sepcent dudek kvin.
2:34 La filoj de Jeriĥo, tricent kvardek kvin.
2:35 La filoj de Senaa, tri mil sescent tridek.
2:36 la pastroj: la idoj de Jedaja el la domo de Jesxua, naŭcent sepdek tri.
2:37 La filoj de Ĉiam, mil kvindek du.
2:38 La filoj de Pasxhxur, mil ducent kvardek sep.
2:39 La filoj de HXarim, mil dek sep.
2:40 De la Levidoj: la filoj de Jesxua kaj Kadmiel, el la filoj de Hodavja, sepdek kvar.
2:41 Kantistoj: la idoj de Asaf, cent dudek ok.
2:42 La filoj de la pordegistoj: la filoj de SXalum, la idoj de Ater, la idoj de Talmon, la idoj de Akub, la idoj de HXatita, la filoj de SXobaj: entute cent tridek naŭ.
2:43 La Netinoj: la idoj de Cihxa, la idoj de HXasufa, la idoj de Tabaot,
2:44 la filoj de Keros, la filoj de Siaha, la filoj de Padon,
2:45 Estis SONS DE Lebnah, la filoj de HXagaba, la idoj de Akub,
2:46 la filoj de HXagab, La Filoj de SXalmaj, la filoj de HXanan,
2:47 la filoj de Gidel, la filoj de Gahxar, la filoj de Reaja,
2:48 la filoj de Recin, la idoj de Nekoda, la filoj de Gazam,
2:49 la filoj de Uza, la filoj de Paseahx, la filoj de Besaj,
2:50 la filoj de Asna, la filoj de Meunim, la filoj de Nefusim,
2:51 la filoj de Bakbuk, la filoj de HXakufa, la filoj de HXarhxur,
2:52 la filoj de Baclut, la filoj de Mehxida, la filoj de HXarsxa,
2:53 la filoj de Barkos, la filoj de Sisera, la filoj de Tamahx,
2:54 la filoj de Neciahx, la filoj de HXatifa;
2:55 la idoj de la servantoj de Salomono, la filoj de Sotaj, la filoj de Soferet, La Filoj De Peruo,
2:56 la filoj de Jaala, la filoj de Darkon, la filoj de Gidel,
2:57 la idoj de SXefatja, la filoj de HXatil, la filoj de Pohxeret, kiuj estis el Cebaim, la filoj de Ami:
2:58 ĉiuj Netinoj kaj de la idoj de la servantoj de Salomono, tricent naŭdek du.
2:59 Kaj jen ili, kiuj eliris el Tel-Melahx, Telhrsha, kerubo, kaj nomoj, kaj pli. Ili ne povis indiki la domon de siaj patroj kaj iliaj posteuloj, cxu ili devenas de Izrael:
2:60 La idoj de Delaja, la idoj de Tobija, la idoj de Nekoda, sescent kvindek du.
2:61 El la idoj de la pastroj: la filoj de HXabaja, la filoj de Hakoc, la filoj de Barzilaj,, kiu prenis al si edzinon el la filinoj de Barzilaj,, la Gileadano, kaj kiuj estis nomitaj laŭ ilia nomo.
2:62 Ili sercxis la skribo de la registritaj, kaj ili ne trovas ĝin, kaj tiel ili jxetigxis pastran.
2:63 Kaj la vinisto diris al ili, ke ili ne mangxu el la plejsanktejo, ĝis ekzistus jugxa pastro, lernis kaj perfekta.
2:64 La tuta amaso aliĝis kune konsistis el kvardek du mil tricent sesdek,
2:65 ne inkluzive de ilia viroj kaj virinoj sklavoj, kies nombro estis sep mil tricent tridek sep. Sed ankaux inter tiuj kantis kaj kantistinoj, ducent.
2:66 Da cxevaloj ili havis sepcent tridek ses; da muloj ili havis ducent kvardek kvin;
2:67 iliaj kameloj estis kvarcent tridek kvin; siajn azenojn ses mil sepcent dudek.
2:68 Kaj iuj el la gvidantoj inter la patroj, Kiam ili eniris en la sanktejon de la Eternulo, kiu estas en Jerusalem, oferis kelkaj el tiuj al la domo de Dio, por konstrui ĝin en lia loko.
2:69 Ili donis al la elspezoj de la laboro konforma al sia kapablo: sesdek unu mil orajn monerojn, kvin mil arĝentaj minoj, kaj cent pastrajn vestojn.
2:70 Tial, la pastroj kaj Levidoj,, kaj kelkaj el la popolo, kaj kantistoj, el la pordegistoj, kaj la Netinoj en siaj urboj, kaj ĉiuj Izraelidoj loĝis en siaj urboj.

Ezra 3

3:1 Kaj nun la sepa monato alvenis, kaj la filoj de Izrael estis en iliaj urboj. Tiam, la popolo kolektigxis, kiel unu homo, en Jerusalemo.
3:2 kaj Jesxua, filo de Jocadak, leviĝis, kaj liaj fratoj, la pastroj. Zerubabel,, file de SXealtiel, leviĝis, kaj liaj fratoj. Kaj ili arangxis la altaron de Dio de Izrael, por ke ili povu proponi bruloferojn sur ĝi, kiel ĝi estis skribita en la instruo de Moseo, la homo de Dio.
3:3 Nun ili arangxis la altaron de Dio sur gxia loko, konservante la popolo de ĉiuj ĉirkaŭaj landoj for de ĝi. Ili alportis sur gxi bruloferon al la Sinjoro, matene kaj vespere.
3:4 Kaj ili faris la soleno de lauxboj, kiel estis skribite, kaj la holokaŭston de ĉiu tago por, laŭ ordono, la laboro de ĉiu tago en ĝia tempo.
3:5 Post, Ili proponis la konstanta brulofero,, tiel monatkomencoj kiel en cxiuj festoj de la Sinjoro, ke konsekritan, kaj sur ĉiuj tiuj kiam memvola donaco proponis por la Sinjoro.
3:6 De la unua tago de la sepa monato, ili komencis alportadi bruloferojn al la Eternulo. Sed la templo de Dio ankoraŭ ne estis fondita.
3:7 Kaj tiel ili donis monon al tiuj, kiuj tranĉis kaj metis ŝtonojn. simile, ili donis nutraĵon, kaj trinku, kaj oleon al Cidonanoj kaj Tiranoj, por ke ili alportus cedran lignon, de Lebanon per la maro gxis Jafo, konsenti kun kio estis ordonita al ili Ciro, la reĝo de la persoj.
3:8 Tiam, en la dua jaro post ilia alveno al la domo de Dio en Jerusalemo, en la dua monato, Zerubabel, file de SXealtiel, Jesxua, filo de Jocadak, kaj la reston de siaj fratoj, la pastroj, kaj la Levidoj, kaj ĉiuj, kiuj alvenis el la kaptiteco en Jerusalemon, komencis, kaj oni nomumis Levidoj, de dudek jaroj kaj pli, rapidi la laboron de la Sinjoro.
3:9 Kaj Jesxua kun siaj filoj kaj fratoj, Kadmiel kun siaj filoj, kaj la filoj de Judujo, kiel unu homo, staris por ke ili povu gardi super la farantoj de la laboroj en la templo de Dio: la idoj de HXenadad, kaj filoj, kaj iliaj fratoj, Levidoj.
3:10 Kiam la konstruistoj estis fondita la templo de la Sinjoro, la pastroj starigxis sur siaj ornamo kun trumpetoj, kaj la Levidoj, la idoj de Asaf, staris kun cimbaloj, por ke ili povu laŭdi Dion per Davido, la reĝo de Izrael.
3:11 Ili kantis kune kun himnoj kaj konfeso al la Sinjoro: "Li estas bona. Lia favorkoreco estas super Izrael gxis eterneco. "Kaj tiel li, la tuta popolo gxojkriis bruego en laŭdo al la Sinjoro, ĉar la templo de la Sinjoro estis fondita.
3:12 Kaj multaj el la pastroj kaj Levidoj,, kaj la estroj de la patroj kaj de la maljunuloj, kiuj vidis la unuan templon, kiam jam ĉi tiu templo estis fondita kaj estis antaŭ la okuloj, ploris kun granda voĉo. Kaj multaj el ili, kriante pro ĝojo, levis sian vocxon.
3:13 Nek povis iu ajn distingi inter la voĉo de bruego de ĝojo, kaj voĉon de ploro de la popolo. Por la kriado de la popolo miksita en granda bruego, kaj la voĉo aŭdiĝis de malproksime.

Ezra 4

4:1 La malamikoj de Jehuda kaj de Benjamen auxdis, ke la revenintoj el la kaptiteco konstruas templon al la Eternulo, la Dio de Izrael.
4:2 Kaj tiel, proksimiĝas al Zerubabel kaj al la ĉefoj de patrodomoj, ili diris al ili: "Ni deziras konstrui kun vi, por ni ankaux sercxas vian Dion, kiel vi faras. Jen, ni buĉis viktimojn al li de la tempo de Esar-HXadon,, reĝo de Asirio, kiu venigis nin ĉi tien. "
4:3 Zerubabel,, Jesxua, kaj la ceteraj gvidantoj de patrodomoj de Izrael diris al ili: "Ĝi ne estas por vi konstrui la domon de nia Dio kun ni. Anstataŭ, ni solaj konstruos por la Eternulo, nia Dio, kiel Ciro, la reĝo de la persoj, ordonis al ni. "
4:4 Tial, okazis, ke la popolo de la lando malhelpis la manojn de la Juda popolo, kaj ili maltrankviligis ilin en konstruaĵo.
4:5 Poste ili dungadis kontraux ili konsilistojn, por ke ili povu argumenti kontraŭ ilia plano dum la tuta tempo de Ciro,, reĝo de Persio, gxis la regxado de Dario,, reĝo de la persoj.
4:6 Kaj tiel, dum la regxado de Ahxasxverosx, al la komenco de lia regxado, ili skribis akuzon kontraux la logxantoj de Judujo kaj de Jerusalem.
4:7 Kaj tiel, en la tempo de Artaĥŝaŝt, Bisxlam, Mitredat, kaj Tabeel, kaj la aliaj, kiuj estis en iliaj amasoj al Artahxsxasxt, reĝo de la persoj. La letero de akuzo estis surskribita en la lingvo Siria, kaj estis legita en la lingvo Siria.
4:8 Rehxum, la komandanto, SXimsxaj, la skribisto, skribis unu leteron el Jerusalem en regxo Artahxsxast, tiumaniere:
4:9 "Rehxum, la komandanto, SXimsxaj, la skribisto, kaj al la aliaj iliaj konsilantoj, la juĝistoj, kaj regantoj, la oficistoj, tiuj de Persio, el Erehx, de Babilono, de Susa, Dehaanoj, kaj Elamanoj,
4:10 kaj la aliaj popoloj,, kiun la granda kaj glora Osnappar transdonita kaj kaŭzis vivi en la urboj de Samario kaj en la resto de la regionoj trans la rivero en paco:
4:11 al regxo Artahxsxast. (Jen kopio de la letero, kiun ili sendis al li.) Viaj servantoj, la viroj kiuj estas trans la rivero, Sendi saluto.
4:12 Gxi devas esti konata de la reĝo, ke la judoj, kiu supreniris de vi al ni, alvenis en Jerusalemo, obstina kaj plej malbonaj urbo, kion ili konstruas, konstruado ĝia remparoj kaj ripari la murojn.
4:13 Kaj nun estu sciate al la reĝo, ke se tiu urbo estos konstruita supren, kaj ĝiaj muroj riparis, tiam ili ne donos tributon, nek imposto, nek ĉiujare enspezoj, kaj ĉi perdo influos la regxojn,.
4:14 Sed, memorante la salo kiun ni manĝis en la palaco, kaj ĉar ni faris kredi ke ĝi estas krimo vidi la reĝo malutilis, Ni do sendis kaj raportis al la reĝo,
4:15 por ke vi serĉu en la libroj de la historioj de viaj patroj, kaj vi eble trovos priskribitaj en la kroniko, kaj vi sciu, ke tiu urbo estas urbo ribelema, kaj ke ĝi estas malutila por la reĝoj kaj landoj, kaj ke militoj estis instigis ene ĝin de la tagoj de antikva tempo. Por kiu kialo ankaŭ, la urbo mem estis detruita.
4:16 Ni raportos al la reĝo, ke se tiu urbo estos konstruita, kaj ĝiaj muroj riparis, vi ne havos posedo tra la rivero. "
4:17 La reĝo sendis al Rehxum, la komandanto, kaj SXimsxaj, la skribisto, kaj al la resto, kiuj estis en iliaj amasoj, al la loĝantoj de Samario, kaj al la aliaj tra la rivero, proponante saluto kaj paco.
4:18 "La akuzon, kiun vi sendis al ni, estis voĉlegitaj antaŭ mi.
4:19 Kaj estis ordonite de mi, kaj ili serĉis kaj trovis, ke tiu urbo, el la tagoj de antikveco, defalis la reĝoj, kaj ke skismoj kaj bataloj estis instiginta en ĝi.
4:20 tiam tro, tie estis tre forta reĝoj en Jerusalemo, kiu ankaŭ regis pri la tuta regiono, kiu estas trans la rivero. Ili ankaŭ prenis tributon, kaj imposto, kaj enspezoj.
4:21 nun, aŭdi la frazo: Malpermesi tiuj viroj, tial tiu urbo povas esti ne konstruita, ĝis eble venos novaj ordonoj de mi.
4:22 Gardu vin, ke vi ne estas preta plenumi tiun, alie, iom post iom, la malbono povas pliigi kontraŭ la reĝoj. "
4:23 Kaj do la teksto de la edikto de la reĝo Artaĥŝast estis tralegita antaux Rehxum, la komandanto, SXimsxaj, la skribisto, kaj ilia konsilantoj. Kaj ili foriris haste al Jerusalemo, al la judoj. Ili malpermesis ilin perforte kaj per forto.
4:24 Poste la laboro de la domo de la Eternulo en Jerusalem interrompis, kaj ĝi ne rekomencis ĝis la dua jaro de regxado de Dario,, la reĝo de la persoj.

Ezra 5

5:1 Nun Ĥagaj, la profeto, Zehxarja, filo de Ido, profetis pri la Judoj, kiuj estis en Judujo kaj Jerusalem, profetas en la nomo de Dio de Izrael.
5:2 Zerubabel, file de SXealtiel, Jesxua, filo de Jocadak, leviĝis kaj komencis konstrui la domon de Dio en Jerusalemon. Kaj la profetoj de Dio estis kun ili, helpi ilin.
5:3 Tiam, samtempe, Tatnaj, kiu estis la reganto de la transrivera, kaj SXetar-Boznaj, kaj ilia konsilantoj venis al ili. Kaj ili parolis tiamaniere al ili: "Kiu donis al vi konsilon, por ke vi konstrui ĉi tiun domon kaj ripari ĝiaj muroj?«
5:4 Ni respondis al ĉi tiu donante al ili la nomoj de la viroj, kiuj estis la fondintoj de tiu konstruaĵo.
5:5 Sed la okulo de ilia Dio estis super la plejagxuloj de la Judoj, kaj tiel ili ne povis malhelpi ilin. Kiam oni konsentis, ke la afero devus esti raportita Dario, kaj poste ili donus respondon al tiu akuzon.
5:6 Kopio de la letero, kiun sendis Tatnaj, la guberniestro de la regiono trans la rivero, kaj SXetar-Boznaj, kaj liaj konsilistoj, la regantoj, kiuj estis en la transrivera, sendita al la regxo Dario.
5:7 La vorto, kiun ili sendis al li estis skribita tiamaniere: "Al Dario, la reĝo de la tuta paco.
5:8 Gxi devas esti konata de la reĝo, ke ni iris en la Judan landon, al la domo de la granda Dio, kion ili konstruas kun pedruscos, kaj kun ligno metita en la muroj. Kaj la laboro estas konstruita supren diligente, kaj tio pliigas per la manoj.
5:9 Tial, ni demandis tiujn plenagxulojn, kaj ni parolis al ili tiamaniere: 'Kiu donis aŭtoritaton al vi, por ke vi konstrui ĉi tiun domon kaj ripari tiujn murojn?'
5:10 Sed ni ankaŭ postulis de ili iliajn nomojn, tiel ke ni povus raporti al vi. Kaj ni skribis malsupren la nomojn de siaj viroj, tiuj kiuj estas ĉefoj inter ili.
5:11 Tiam ili respondis eĉ unu vorton al ni tiamaniere, dirante: 'Ni estas servantoj de Dio de la ĉielo kaj la tero. Kaj ni konstruas la templo kiu estis konstruita antaux multe da jaroj antaŭ ol, kaj granda regxo de Izrael konstruis kaj konstruitaj.
5:12 sed poste, niaj patroj kolerigis Dion de la ĉielo al kolero, do li transdonis ilin en la manojn de Nebukadnecar,, la reĝo de Babel, la HXaldeo. Kaj li detruis tiun domon, kaj li trapasis liajn homojn Babilono.
5:13 Tiam, en la unua jaro de Ciro,, la reĝo de Babel, reĝo Ciro donis, tiel ke tiu domo estus konstruita.
5:14 Kaj nun la vazoj de oro kaj arĝento de la templo de Dio, kiun Nebukadnecar venigis el la templo de Jerusalem, kaj kiun li forkondukis en la templon de Babel, la regxo Ciro elportis el la templo de Babel, kaj estis donita al unu nomita SXesxbacar, kiu li ankaŭ estis nomumita kiel guberniestro.
5:15 Kaj li diris al li: "Prenu ĉi tiujn vazojn, kaj iru, kaj starigis en la templo, kiu estas en Jerusalemo. Kaj la domo de Dio estu konstruata sur sia loko. "
5:16 Kaj tiel ĉi tiu SXesxbacar tiam venis kaj starigis la fundamenton por la templo de Dio en Jerusalemo. Kaj de tiam, gxis nun, ĝi estas konstruita, kaj ĝi ankoraŭ ne estas finita. '
5:17 Nun, se placxas al la regxo,, li serĉu en la reĝa biblioteko, kiu estas en Babilono, por vidi ĉu ĝi estis ordonita fare de la reĝo Ciro, ke la domo de Dio en Jerusalem, por konstrui. Kaj eble la volo de la reĝo sendita al ni pri la afero. "

Ezra 6

6:1 Tiam la regxo Dario instrukciis, kaj ili sercxis en la biblioteko de libroj kiuj estis deponitaj en Babilono.
6:2 Kaj oni trovis en Ecbatana, kiu estas fortikigita loko en la Meda lando, unu volumo, kaj ĉi rekordon estis skribita en ĝi:
6:3 "En la unua jaro de la regxo Ciro, Ciro, regxo dekretis, ke la domo de Dio, kiu estas en Jerusalem, estos konstruita en la loko kie ili buĉas viktimoj, kaj ke ili metis la fundamentojn por ke subteni altecon de sesdek ulnoj kaj larĝa de sesdek ulnoj,
6:4 kun tri vicoj da krudaj ŝtonoj, kaj por havi vicoj el ligno, kaj ke la elspezoj ricevu el la domo de la reĝo.
6:5 Sed ankaŭ, lasis la orajn kaj argxentajn vazojn el la templo de Dio, kiujn Nebukadnecar elportis el la templo de Jerusalemo, kaj kiu li forkondukis en Babelon, oni redonu, kaj esti portata al la templo de Jerusalemo, al iliaj lokoj, ĝuste kiam ili estis metitaj en la templo de Dio.
6:6 nun, lasu Tatnaj, la guberniestro de la regiono kiu estas trans la rivero, SXetar-Boznaj, kaj viajn konsilistojn, la regantoj, kiuj estas en la transrivera, retiri malproksime de ili,
6:7 ke ecx tiu templo de Dio kiel eldonita por la guberniestro de la judoj kaj al liaj plejagxuloj, por ke ili konstruu tiun domon de Dio sur gxia loko.
6:8 Plie, ĝi estis instruita de mi, kion devus esti farita de tiuj pastroj de la judoj, por ke la domo de Dio estu konstruita, specife, ke el la reĝa trezorejo, tio estas, de la impostoj kiuj estas prenita de la regiono trans la rivero, la elspezoj estu skrupule donis al tiuj viroj, tiel ke la laboro ne estu malhelpata.
6:9 Sed se ĝi povas esti necesa, lasu ankaŭ idojn, kaj ŝafidoj, kapridojn por bruloferoj por Dio de la ĉielo, kun grajno, salon, vinon, kaj oleo, laŭ la rito de la pastroj en Jerusalem, estas por tiuj por ĉiu tago, por ke ne estu plendo io.
6:10 Kaj ili oferdonu oferojn al la Dio de la ĉielo, kaj ili pregxu pri la vivo de la reĝo kaj por la vivoj de liaj filoj.
6:11 Tial, La legxo estis difinitaj de mi, tiel ke, CXu ekzistas homo, kiu ŝanĝos tiun ordon, radio de tiu estos forprenita lia domo, tio restas starigita, kaj li najlis al ĝi. Tiam lia domo estas konfiskita.
6:12 Tial, la Dio kaŭzis lian nomon por vivi tie detrui ajnan regnoj aŭ homoj kiuj pligrandigus la manon por batali kontraŭ aŭ detrui tiu domo de Dio, kiu estas en Jerusalem. Mi, Dario, starigis la dekreto, kiu mi volas esti plenumita skrupule. "
6:13 Tial, Tatnaj, la guberniestro de la regiono trans la rivero, kaj SXetar-Boznaj, kaj liaj konsilistoj, konsenti kun kio la regxo Dario ordonis, diligente ekzekutita la sama.
6:14 Kaj la plejagxuloj de la Judoj konstruis kun sukceso,, konforme al la profetado de HXagaj,, la profeto, Zehxarja, filo de Ido. Kaj ili konstruis kaj konstruita de la ordo de la Dio de Izrael, kaj de la ordo de Ciro, de Dario, kaj ankaŭ Artahxsxast, la reĝoj de Persujo.
6:15 Ili kompletigis ĉi tiun domon de Dio sur la tria tago de la monato Adar, kiu estis en la sesa jaro de regxado de la regxo Dario.
6:16 Tiam la Izraelidoj, la pastroj, kaj la Levidoj, kaj la cetero de la filoj de la transmigrado la sanktigon de la domo de Dio en gajeco.
6:17 Ili proponis, por la inauxguro de la domo de Dio, cent bovidoj, ducent sxafojn, kvarcent ŝafidojn, kaj, kiel pekoferon pro la tuta Izrael, dek du kaproj el la kaproj, laŭ la nombro de la triboj de Izrael.
6:18 Kaj ili starigis la pastrojn sur iliaj partoj, kaj Levidoj en siaj turnoj, super la faroj de Dio en Jerusalemo, kiel ĝi estis skribita en la libro de Moseo.
6:19 Tiam la Izraelidoj el la transmigrado faris Paskon, en la dek-kvara tago de la unua monato.
6:20 CXar la pastroj kaj Levidoj sanktiginte sin kiel unu. Ĉio estis purigita, por buĉas Paskon cxiujn filojn de la transmigrado, kaj por siaj fratoj, la pastroj, kaj por si.
6:21 Kaj la filoj de Izrael, kiu estis reveninta de la transmigrado, kaj ĉiuj, kiuj apartigis sin de la malpureco de la popoloj de la tero al ili, por ke ili povu serĉi la Sinjoron, la Dio de Izrael, manĝis
6:22 kaj gardis la soleno de macoj dum sep tagoj en ĝojo. Ĉar la Sinjoro gxojigis ilin, kaj li konvertis la koro de la regxo de Asirio al ili, kaj li servos siajn manojn en la laboro de la domo de la Sinjoro, la Dio de Izrael.

Ezra 7

7:1 Kaj kiam tio, dum la regxado de Artahxsxast,, la reĝo de la persoj, Ezra, filo de Seraja, filo de Azarja, filo de HXilkija,
7:2 filo de SXalum, filo de Cadok, filo de Ahxitub,
7:3 filo de Amarja, filo de Azarja, filo de Merajot,
7:4 filo de Zerahxja, filo de Uzi, filo de Buki,
7:5 filo de Abisxua, filo de Pinehxas, filo de Eleazar, la Aaronido, pastro de la komenco,
7:6 tiu sama Ezra, supreniris de Babilono; kaj li estis kompetenta scienculo koncerne la instruon de Moseo, kiun la Sinjoro Dio donis al Israelo. Kaj la regxo donis al li sian ĉiun peton. CXar la mano de la Sinjoro, lia dio, estis super li.
7:7 Kaj iuj el la filoj de Izrael, kaj el la idoj de la pastroj, kaj el la idoj de Levi, kaj de la kantistoj, kaj el la pordegistoj, kaj el la Netinoj supreniris al Jerusalemo, en la sepa jaro de la regxo Artahxsxast:.
7:8 Ili alvenis al Jerusalemon en la kvina monato, en la sama sepa jaro de la reĝo.
7:9 CXar en la unua tago de la unua monato, li komencis supreniri de Babilono, kaj en la unua tago de la kvina monato, Li alvenis al Jerusalemo. Por la mano de lia Dio estis super li.
7:10 CXar Ezra pretigis sian koron, tiel ke li povus serĉi en la instruo de la Eternulo, kaj por ke Li plenumu kaj instrui ordonon kaj juĝo en Israelo.
7:11 Nun jen estas la teksto de la letero de la edikto, kiun la regxo Artahxsxast donis al Ezra,, la pastro, klera bone instruita en la vortoj kaj preceptoj de la Sinjoro kaj en la ceremonioj en Israelo:
7:12 "Artaĥŝaŝt, reĝo de reĝoj, al Ezra, la pastro, tre lernis instruisto de la legxoj de Dio de la ĉielo: saluton.
7:13 Ĝi estis dekretita de mi, ke al iu, kiu deziras, inter la Izraelidoj, kaj el gxiaj pastroj kaj Levidoj en mia regno, por iri al Jerusalem, iros kun vi.
7:14 Por vi estis sendita de sur la reĝo kaj de liaj sep konsilistoj, por ke vi vizitu Judujo kaj Jerusalem de la leĝo de via Dio, kiu estas en via mano,
7:15 kaj por ke vi portu la arĝento kaj oro, kiun la regxo kaj liaj konsilistoj oferis al Dio de Izrael, kies logxejo estas en Jerusalem.
7:16 Kaj la tutan argxenton kaj oron,, kiom vi trovos en la tuta lando de Babel, kaj kiun la homoj deziras proponi, kaj kiun kelkaj el la pastroj proponos libere por la domo de sia dio, kiu estas en Jerusalem,
7:17 akcepti ĝin libere. Kaj kun ĉi tiu mono, singarde aĉeti bovidoj, virŝafojn, ŝafidoj, kaj bucxoferoj kaj versxoferoj, kaj alportu sur la altaron de la domo de via Dio, kiu estas en Jerusalem.
7:18 Sed ankaŭ, kio ajn placxos al vi kaj viaj fratoj trovos bona fari la reston de la arĝento kaj oro, tion fari, laux la volo de via Dio.
7:19 Same, vazojn, kiuj estas donitaj al vi por la servado en la domo de via Dio, liberigu tiujn al la vido de Dio en Jerusalemon.
7:20 Tiam, kio ajn pli ĝi bezonos por la domo de via Dio, kiom necesas por vi elspezi, estos donite al la fisko, kaj de la reĝo financoj,
7:21 kaj de mi. Mi, regxo Artahxsxast, alproprigis kaj dekretis ĉiujn kiuj plenumas la publika fisko, tiuj kiuj estas en la transrivera, ke kion ajn Ezra, la pastro, kaj scienculo pri la legxoj de Dio de la ĉielo, demandos vin, vi provizas ĝin sen prokrasto,
7:22 eĉ ĝis cent kikaroj da arĝento, kaj ĝis cent korojn da tritiko, kaj ĝis cent koroj, vino, kaj ĝis cent batojn da oleo, kaj vere salo en kvanto senlima.
7:23 Ĉio, kio apartenas al la rito de la Dio de la ĉielo, tiam estu distribuita skrupule al la domo de la Dio de la ĉielo, por ke li povas iĝi kolera kontraŭ la regno de la reĝo kaj liaj filoj.
7:24 Same, ni sciigas al vi, pri cxiuj pastroj, kaj la Levidoj, kaj la kantistoj, el la pordegistoj, kaj la Netinoj, kaj la servistoj de la domo de tiu Dio, ke vi ne aŭtoritaton trudi imposton, aŭ tributon, aŭ devo sur ilin.
7:25 Sed vi, Ezra, en akordo kun la saĝo de via Dio, kiu estas en via mano, Jugxistojn kaj juĝistoj, kaj ili jugxu la tutan popolon, kiu estas trans la rivero, precipe por ke ili scias la legxojn de via Dio, sed ankaŭ tiel kiel instrui la senscia libere.
7:26 Kaj se iu ne Precize observu la leĝon de via Dio, kaj la legxojn de la regxo, juĝo estas sur li, ĉu al morto, aŭ ekzilo, aŭ al la confiscación de liaj bienes, aŭ certe en malliberejon. "
7:27 Benata estu la Eternulo, la Dio de niaj patroj, Kiu metis tiun en la koron de la reĝo, por ke li gloru la domo de la Sinjoro, kiu estas en Jerusalem.
7:28 Cxar li deturnis Lia boneco por mi en la okuloj de la reĝo, kaj liaj konsilistoj, kaj ĉiuj potencaj gvidantoj de la reĝo. Kaj tiel, esti fortigita per la mano de la Sinjoro, mia Dio, kiu estis al mi, Mi kolektis kelkaj el la gvidantoj de Israelo, kunuloj supreniri kun mi.

Ezra 8

8:1 Do jen estas la ĉefoj de la familioj, kun la registritaj, de tiuj, kiuj supreniris kun mi el Babel, dum la regado de reĝo Artaĥŝaŝt.
8:2 El la idoj de Pinehxas, Gersxom. El la idoj de Itamar, Daniel. El la idoj de David, HXatusx.
8:3 El la idoj de SXehxanja, filo de Parosx, Zehxarja, kaj cent kvindek viroj estis alkalkulita al li.
8:4 El la idoj de Pahxat-Moab, Eljehoenaj, filo de Zerahxja, kaj ducent viroj estis kun li.
8:5 El la idoj de SXehxanja, la filo de Jahxaziel, kaj tricent viroj estis kun li.
8:6 El la idoj de Adin, Ebed, La filo de Jonatan, kvindek viroj estis kun li.
8:7 El la idoj de Elam, Jesxaja, , filo de Atalja, sepdek viroj estis kun li.
8:8 El la idoj de SXefatja, Zebadja, filo de Mihxael, okdek viroj estis kun li.
8:9 El la idoj de Joab, Obadja, filo de Jehxiel, kaj ducent dek ok viroj estis kun li.
8:10 El la idoj de SXelomit, la filo de Josifja, kaj cent sesdek homoj estis kun li.
8:11 El la idoj de Bebaj, Zehxarja, , filo de Bebaj, dudek ok viroj estis kun li.
8:12 El la idoj de Azgad, Johxanan, , filo de Hakatan, kaj unu cent dek viroj estis kun li.
8:13 El la idoj de Adonikam, kiuj estis la lasta, kaj tio estas iliaj nomoj: Elifelet, kaj Jeiel, SXemaja, sesdek virojn estis kun ili.
8:14 El la idoj de Bigvaj, Utaj kaj Zakur, sepdek homoj estis kun ili.
8:15 Nun mi kolektis ilin ĉe la rivero, kiu enfluas en Ahavan, kaj ni restis tie tri tagojn. Kaj mi pririgardis la popolon kaj la pastrojn, mi, idoj de Levi, kaj mi trovis neniun tie.
8:16 Kaj do mi sendis Eliezeron, kaj Ariel, SXemaja, Elnatan, kaj Jarib, kaj alia Elnatan, kaj Natan, Zehxarja, Mesxulam, kiuj regis, kaj Jojarib Elnatan, kiuj estis saĝa.
8:17 Kaj mi sendis ilin al Ido, kiu estas la unua en la loko de Kasifja. Kaj mi metis en sian buŝon la vortoj, ke ili parolu al Ido, kaj al liaj fratoj, Netinoj, anstataux Kasifja, por ke ili kondukus al ni servistojn por la domo de nia Dio.
8:18 Kaj pro la favora mano de nia Dio estis super ni, ili kaŭzis al ni tre instruita homo el la idoj de Mahxli, filo de Levi, filo de Izrael, kun SXerebja, kaj liaj filoj, kaj liaj dek ok fratoj,
8:19 kaj HXasxabja, kaj kun li Jesxajan,, el la idoj de Merari,, kaj liaj fratoj, kaj liaj filoj, numerante dudek.
8:20 Kaj de la Netinoj, kiujn David, kaj la gvidantoj provizis por la ministerio de Levi, estis ducent dudek Netinoj. Ĉiuj ĉi tiuj estis nomitaj laŭ la nomoj.
8:21 Kaj mi proklamis tie faston en tiu loko, apud la rivero Ahava, por ke ni humiligu nin antaux nia Dio, kaj por ke ni povus peti de li la ĝustan vojon por ni, kaj por niaj filoj, kaj por nia tuta havo.
8:22 CXar mi hontis peti de la reĝo por helpo kaj rajdistoj, kiu defendus nin de la malamiko survoje. Ĉar ni diris al la reĝo: "La mano de nia Dio estas super ĉiuj, kiuj sin turnas al Li. Kaj lia aŭtoritato, kaj lia forto kaj furiozo, estas super ĉiuj, kiuj Lin forlasas. "
8:23 Kaj do ni fastas kaj petis nian Dion pri tio; kaj rezulte, ni prosperis.
8:24 Kaj mi apartigis dek du el la gvidantoj de la pastroj: SXerebja, kaj HXasxabja, kaj kun ili dek el iliaj fratoj.
8:25 Kaj mi pese transdonis al ili la arĝenton kaj la oron, kaj vazoj konsekritaj al la domo de nia Dio, kiu estis proponita de la reĝo, kaj per liaj konsilistoj kaj liaj gvidantoj, kaj per ĉiuj Izraelidoj, kiuj sin trovis.
8:26 Kaj mi pese transdonis al la manoj de sescent kvindek kikarojn da arĝento, kaj cent argxentaj objektoj, kaj cent kikaroj da oro,
8:27 dudek orajn pelvojn, kiujn havis la pezon de unu mil moneroj, kaj du vazojn el la plej fajnaj brilanta kupro, tiel bela kiel oro.
8:28 Kaj mi diris al ili: "Vi estas la sanktuloj de la Sinjoro, kaj la vazoj estas sanktaj, kun la argxento, oro,, kiu estis proponis libere al la Sinjoro, la Dio de niaj patroj.
8:29 Spektu kaj gardi ilin, ĝis vi transdonos pese antaŭ la gvidantoj de la pastroj kaj Levidoj,, kaj la cxefoj de la patrodomoj de Izrael en Jerusalem, en la trezorejon de la domo de la Sinjoro. "
8:30 Kaj la pastroj kaj la Levidoj akceptis la pesitajn argxenton, kaj la oron, kaj vazoj, por ke ili povu porti tiujn al Jerusalemo, en la domon de nia Dio.
8:31 Tial, Ni ekiris de la rivero Ahava, en la dek-dua tago de la unua monato, tiel ke ni povus vojaĝi al Jerusalemo. Kaj la mano de nia Dio estis super ni, Li liberigis nin el la manoj de la malamiko kaj de tiuj, kiuj faris embuskon survoje.
8:32 Kaj ni alvenis al Jerusalemo, kaj ni restis tie tri tagojn.
8:33 Tiam, En la kvara tago, la argxenton kaj la oron kaj vazoj estis transdonitaj pese en la domon de nia Dio, per Meremot, filo de Urija, la pastro; kaj kun Eleazar, filo de Pinehxas, kaj kun ili estis Levidoj, Jozabad, filo de Jesxua, kaj Noadja, , filo de Binuj.
8:34 Tio estis farita laŭ la nombro kaj pezo de ĉio; kaj ĉiu pezo estis skribita malsupren tiutempe.
8:35 Plie, kiuj venis el la kaptiteco, la filoj de la transmigrado, oferis bruloferojn al Dio de Izrael: dek du bovidoj en la nomo de la tuta popolo de Israelo, naŭdek ses sxafojn, sepdek sep ŝafidojn, kaj dek du kaproj por peko. Ĉiuj ĉi tiuj estis bruloferon al la Eternulo.
8:36 Poste ili donis la ediktoj de la reĝo al la regantoj, kiuj servis en la okuloj de la reĝo, kaj al la transriveraj regionestroj, kaj oni altigis la popolon kaj la domon de Dio.

Ezra 9

9:1 Tiam, Post tio estis kompletigita, la gvidantoj venis al mi, dirante: "La popolo de Israelo, la pastroj, kaj la Levidoj, ne estis disigita de la popoloj de la landoj kaj de iliaj abomenajxoj, precipe tiuj de la Kanaanidoj, HXetidinojn, kaj Perizidojn, kaj Jebusidojn, kaj Amonidoj, kaj Moabidoj, kaj egiptoj, kaj Amoridoj.
9:2 Cxar ili prenis el iliaj filinoj edzinojn por si kaj por siaj filoj, kaj ili miksis sankta kasto kun la popoloj de la landoj. Kaj eĉ la manoj de la gvidantoj kaj la urbestroj estis unua en ĉi tiu malbonago. "
9:3 Kaj kiam mi aŭdis tiun vorton, Mi disŝiris mian mantelon kaj mian tunikon, kaj mi eltiris la harojn de mia kapo kaj barbo, kaj mi sidis lamentante.
9:4 Tiam ĉiuj, kiuj timis la vorton de la Dio de Izrael kolektiĝis al mi, pro la krimo de la kiu alvenis de la kaptiteco. Kaj mi sidis kun suferoj, gxis la vesperofero.
9:5 Kaj cxe la vesperofero, Mi levigxis de mia aflikto, kaj, forsxirinte mian mantelon kaj mian tunikon, Mi falis al miaj genuoj, kaj mi etendis miajn manojn al la Eternulo, mia Dio.
9:6 Kaj mi diris: "Mia Dio, Mi konfuzis kaj hontis min levi mian vizagxon al Vi. Pro niaj krimoj estis multiplikita sur niaj kapoj, kaj niaj pekoj pliigis, eĉ ĝis la ĉielo,
9:7 de post la tempo de niaj patroj. Sed ankaŭ, ni mem pekis serioze, gxis nun. Pro niaj malbonagoj, ni mem, kaj niaj regxoj kaj niaj pastroj,, estas transdonita en la manojn de la regxoj de la insuloj, kaj la glavo, kaj kaptiteco, kaj por prirabi, kaj malhonoro, tiel ĝi estas ankaŭ en tiu ĉi tago.
9:8 Kaj nun, al malgranda amplekso kaj dum momento, nia peticio estis farita per la Eternulo, nia Dio, por ke ili restigis al ni, kaj por ke sekuran lokon en sia sankta lando estu donata al ni, kaj tiel nia Dio donis lumigi la okulojn, kaj povas doni al ni iom revivigxi en nia sklaveco.
9:9 Ni estas ja sklavoj, tamen en nia sklaveco nia Dio nin ne forlasis, sed li klinis korfavoru nin en la okuloj de la reĝo de la persoj, tiel ke li povas doni al ni la vivon, kaj povas restarigi la domon de nia Dio, kaj ripari lian dezertigitajn, kaj doni al ni barilon en Judujo kaj Jerusalem.
9:10 Kaj nun, nia Dio, kion ni diras post tio? Ĉar ni forlasis Viajn ordonojn,
9:11 kiun vi instruis per via sklavoj, profetojn, dirante: 'La lando, kiun vi devas eniri por ke vi posedu gxin, estas lando malpura, pro la malpureco de la popoloj kaj de la aliaj landoj, la abomenajxoj de tiuj, kiuj plenigis ĝin, de buŝo al buŝo, kun iliaj malpurajxoj.
9:12 nun, Vi devus ne donos viajn filinojn al iliaj filoj, nek devus vi ricevas iliajn filinojn por viaj filoj. Kaj vi ne devus al ili pacon, nek bonon, eĉ por ĉiam. Tiel estos vi fortikigxu, kaj tiel vi manĝas la bonaĵojn de la tero, kaj havas viajn filojn kiel viaj heredantoj, eĉ por la tuta tempo.
9:13 Kaj post cxio, kio trafis nin pro niaj tre malbonaj agoj kaj nia granda ofendo, vi, nia Dio, liberigis nin de niaj malbonagoj, kaj Vi donis al ni helpon, kiel vi vidas nun,
9:14 tiel ke ni ne povas forigi kaj fari viajn ordonojn dezerta, kaj tial ni ne unuigi en geedzeco kun la popoloj de tiuj abomenindajxoj. Ĉu vi nin koleros eĉ al la fino, por ke vi ne al restigis al ni estu savitaj?
9:15 ho Sinjoro, la Dio de Izrael, vi estas nur. Por ni estas postlasita al esti savita, kiel vi vidas nun. Jen, ni estas antaŭ viaj okuloj sur nia ofendo. Kaj ne eblas rezisti al vi pri tio. "

Ezra 10

10:1 Tial, kiel Ezra pregxis, kaj petegante, kaj ploras tiamaniere, kaj estis adorklinigxos antaux la templo de Dio, tre granda amaso, viroj, virinoj kaj infanoj estis kolektita al li de Izrael. Kaj la popolo ploris kun granda ploranta.
10:2 kaj ekparolis SXehxanja, filo de Jehxiel, el la filoj de Elam, respondis kaj diris al Ezra: "Ni pekis kontraŭ nia Dio, prenante aligentajn edzinojn el la popoloj de la lando,. Kaj nun, se estas pento ene Israelo super tiu,
10:3 ni batu interkonsenton kun la Sinjoro, nia Dio, kaj ni forĵetis ĉiujn edzinojn, kaj tiuj, kiuj estas naskitaj de ili, konforme al la volo de la Sinjoro, kaj de tiuj, kiuj timas la ordonon de la Eternulo, nia Dio. Do devas esti farata, laŭ la leĝo.
10:4 Leviĝu. Ĝi estas por vi, por distingi la, kaj ni estos kun vi. Estu fortigitaj kaj ago. "
10:5 Tial, Ezra levigxis, kaj li kaŭzis la gvidantoj de la pastroj kaj Levidoj,, kaj ĉiuj Izraelidoj, ĵuri, ke ili agas konforme al tiu vorto. Ili ĵuris ĝi.
10:6 Kaj Ezra levigxis antaux la domo de Dio, kaj li foriris al la cxambro de Jehohxanan,, , filo de Eljasxib, kaj li eniris en ĝin. Li ne manĝas panon, kaj li ne trinkos akvon. Ĉar li funebris la krimo de la kiu alvenis de la kaptiteco.
10:7 Kaj voĉo estis sendita en Judujon kaj Jerusalemon, al ĉiuj filoj de la transmigrado, tiel ke ili amasigi en Jerusalemo.
10:8 Kaj ĉiuj, kiuj ne alvenas ene de tri tagoj, konforme al la konsiloj de la gvidantoj kaj la pliaĝuloj, havus sian tutan havon forprenita, kaj li estos elpelita el la anaro de la transmigrado.
10:9 Kaj tiel, ĉiuj idoj de Jehuda kaj de Benjamen kunvokita en Jerusalem post tri tagoj. Tio estis en la nauxa monato, en la dudeka tago de la monato. Kaj la tuta popolo sidis sur la placo antaux la domo de Dio, tremante pro la peko kaj la pluvo.
10:10 kaj Ezra, la pastro, leviĝis, kaj li diris al ili: "Vi malobeis, kaj vi prenis aligentajn edzinojn,, por ke vi aldonis al la ofendoj de Israelo.
10:11 Kaj nun, konfesantaj al la Sinjoro, la Dio de viaj patroj, kaj fari kion li deziras, apartigu vin de la popoloj de la lando, kaj de viaj eksterlandaj edzinoj. "
10:12 Kaj la tuta amaso respondis, kaj ili diris per voĉo laŭta: "En akordo kun via vorto por ni, do ni estu farite.
10:13 Tamen vere, ĉar la popolo estas grandnombra, kaj ĝi estas la tempo de pluvo, kaj ni ne povas elteni staranta ekster, kaj tio ne estas afero de unu aux du tagoj, (por certe ni forte pekis en tiu afero,)
10:14 granda estu gvidantoj esti nomumita inter la tuta amaso. Kaj en ĉiuj niaj urboj, ankaux tiuj, kiuj prenis aligentajn edzinojn, alvenas en difinita tempo, kaj kun ili la plejagxuloj de urbo al urbo, kaj la juĝistoj, gxis la kolero de nia Dio estis forturnita de ni dum tiu peko. "
10:15 Kaj do Jonathan, filo de Asahel, kaj Jahxzeja, , filo de Tikva, estis komisiita pri tio, kaj Levidoj Mesxulam, kaj SXabtaj helpis ilin.
10:16 Kaj la filoj de la transmigrado faris tiel. kaj Ezra, la pastro, kaj la homojn, kiuj estis la gvidantoj de la familioj en la domoj de iliaj patroj, kaj ĉiujn laŭ iliaj nomoj, iris kaj sidiĝis, en la unua tago de la deka monato, por ke ili povu esplori la aferon.
10:17 Kaj ili finis la aferon pri cxiuj viroj, kiuj prenis aligentajn edzinojn, de la unua tago de la unua monato.
10:18 Kaj oni trovis cxe la filoj de la pastroj iuj, kiuj prenis aligentajn edzinojn: El la idoj de Jesxua, filo de Jocadak, kaj liaj fratoj, Maaseja, kaj Eliezer, kaj Jarib, Gedalja.
10:19 Kaj ili jxuris per la manoj, ke ili forĵetis siajn edzinojn, kaj ke ili ofertus por sia ofendo virŝafon el la ŝafoj.
10:20 El la idoj de Imer, HXanani kaj Zebadja.
10:21 El la idoj de HXarim, Maaseja, kaj Elija, SXemaja, Jehxiel, kaj Uzija.
10:22 El la idoj de Pasxhxur, Eljoenaj, Maaseja, Iŝmael, Netanel, Jozabad, kaj Eleasa.
10:23 El la idoj de Levi, Jozabad, SXimei, Kelaja, nomata Kelita, Petahxja, Jehuda, kaj Eliezer.
10:24 Kaj de la kantistoj, Eljasxib. Kaj de la pordegistoj, SXalum, Telem, kaj Uri.
10:25 Kaj el Israelo, el la filoj de Parosx, Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija, Benaja.
10:26 El la idoj de Elam, Matanja, Zehxarja, Jehxiel, Abdi, Jeremot, kaj Elija.
10:27 El la idoj de Zatu, Eljoenaj, Eljasxib, Matanja, Jeremot, Zabad, kaj Aziza.
10:28 El la idoj de Bebaj, Jehohxanan, HXananja, Zabaj, Atlaj.
10:29 El la idoj de Bani, Mesxulam, kaj Maluhx, Adaja, Jasxub, SXeal, Ramoton.
10:30 El la idoj de Pahxat-Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanja, Becalel, Binuj, kaj Manase.
10:31 El la idoj de HXarim, Eliezer, Jesxua, Malkija, SXemaja, Simeon,
10:32 Benjamin, Maluhx, Ŝemarja.
10:33 El la idoj de HXasxum, Matnaj, Mattettah, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, SXimei.
10:34 El la filoj de Bani, Maadaj, Amram, Uel,
10:35 Benaja, kaj Bedeiah, Cheluhi,
10:36 Vaniah, Meremot, Eljasxib,
10:37 Matanja, Matnaj, kaj Jaasu,
10:38 Bani, Binuj, SXimei,
10:39 kaj al SXelemja, kaj Natan, Adaja,
10:40 kaj Machnadebai, Shashai, Sharai,
10:41 Azarel, kaj al SXelemja, Ŝemarja,
10:42 SXalum, Amarja, joseph.
10:43 El la idoj de Nebo, Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel, Benaja.
10:44 Ĉiuj tiuj prenis edzinojn aligentajn, kaj al tio estis virinoj kiuj naskis infanojn.