کتاب مقدس

همه ی کتاب از هر دو عهد جدید و عهد عتیق در ما زیر صفحه به نظر می رسد. نسخه از کتاب مقدس است که کاتولیک نسخه دامنه عمومی, که است که اخیر, نسخه اصلی توسط رونالد L. کونته جونیور, مترجم و سردبیر.

عهد جدید

کتاب عهد عتیق