3نامه RD جان

1:1 The Elder, to Gaius, ترین محبوب, whom I love in the truth.
1:2 محبوب ترین, concerning everything, I make it my prayer that you may benefit by advancing and succeeding in whatever may be to the benefit of your soul.
1:3 I was very glad when the brothers arrived, and when they offered testimony to the truth in you, that you are walking in the truth.
1:4 I have no greater grace than this, when I hear that my sons are walking in the truth.
1:5 محبوب ترین, شما باید صادقانه در هر آنچه که شما برای برادران انجام عمل, و کسانی که sojourners و هستند;
1:6 آنها شهادت به موسسه خیریه خود را در نزد کلیسای داده اند. شما را به خوبی به خود را برای رهبری این آنهایی که شایسته به خدا.
1:7 برای آنها مجموعه ای از, به نمایندگی از نام او, پذیرش هیچ چیز از کافران.
1:8 بنابراین, ما باید از این قبیل قبول, به منظور است که ما ممکن است با حقیقت همکاری.
1:9 As it happens, I had written to the church. But Diotrephes, who loves to bear the highest rank among them, would not accept us.
1:10 از آنجا که این, when I come, I will admonish his works which he does, babbling against us with malicious words. And as if this were not sufficient for him, he himself does not receive the brothers. And those who do receive them, he hinders, and he ejects them from the church.
1:11 محبوب ترین, do not be willing to imitate what is evil; instead imitate what is good. Whoever does good is of God. Whoever does evil has not seen God.
1:12 Testimony is being given for Demetrius by everyone, and by the truth itself. And we also offer testimony. And you know that our testimony is true.
1:13 I had many things to write to you, but I am not willing, through ink and pen, to write to you.
1:14 Yet I hope to see you soon, and then we will speak face to face. Peace to you. The friends greet you. Greet the friends by name.