Ch 17 Matthew

Matthew 17

17:1 Agus an dèidh sia làithean, Ghlac Iosa Peadar, agus Seumas, agus a bhràthair Iain, agus thug e iad chun a 'bheinn air leth àrd.
17:2 Agus bha e transfigured rompa. Agus aodann shined soilleir mar a 'ghrian. Agus 'eudach geal mar a chaidh a dhèanamh sneachda.
17:3 agus, feuch, chunnacas leo Maois agus Eliah, bruidhinn ris.
17:4 Agus Peadar a freagairt le bhith ag ràdh gu Iosa: "A Thighearna, tha e math dhuinne a bhith an so. Ma tha thu deònach, deanamaid dhuinn trì pàilliun seo, aon airson thu, aon do Mhaois, agus aon do Elias. "
17:5 Agus fhad 'sa bha e fhathast a labhairt, feuch, a 'deàrrsadh neul fo sgàile orra. agus, feuch, cha robh guth bho an neul, ag ràdh: "Is e so mo Mhac gràdhach, leis a bheil mi gu math toilichte. Ag èisteachd ris. "
17:6 Agus na deisciobuil, a 'cluinntinn seo, thuit buailteach air an aodann, agus bha iad fìor eagal.
17:7 Agus Iosa fagus, agus bhuail iad. Agus thuirt e riutha, "Eirich suas, agus chan eil biodh eagal oirbh."
17:8 Agus a 'togail suas an sùilean, chunnaic iad nach eil aon, ach losa 'na aonar.
17:9 Agus mar bha iad a 'cromadh bho bheinn, Iosa orra, ag ràdh, "Innis eil aon sam bith mu dheidhinn an lèirsinn, gus Mac an duine air èirigh bho na mairbh. "
17:10 Agus a dheisciopuil Cheasnaich e, ag ràdh, "Carson a tha an uair sin a dhèanamh na Sgriobhaich a cantuinn gur e riatanach airson Eliah a nochd a 'chiad?"
17:11 Ach ann am freagairt, thuirt e riutha: "Eliah, gu dearbh, thig agus ais-uile nithe.
17:12 Ach tha mi ag radh ribh, Eliah a tha mar-thà a ràinig, agus cha robh iad a 'tuigsinn ris, ach rinn iad ge bith dè bha iad ag iarraidh dha. Mar sin cuideachd bithidh Mac an duine a 'fulang bho orra. "
17:13 An sin a dheisciopuil a 'tuigsinn gun robh e air bruidhinn riutha mu dheidhinn Iain Baiste.
17:14 And when he had arrived at the multitude, a man approached him, falling to his knees before him, ag ràdh: "A Thighearna, take pity on my son, for he is an epileptic, and he suffers harm. For he frequently falls into fire, and often also into water.
17:15 And I brought him to your disciples, but they were not able to cure him.”
17:16 Then Jesus responded by saying: “What an unbelieving and perverse generation! How long shall I be with you? How long shall I endure you? Bring him here to me.”
17:17 And Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the boy was cured from that hour.
17:18 Then the disciples approached Jesus privately and said, “Why were we unable to cast him out?"
17:19 Thuirt Iosa riutha: “Because of your unbelief. Amen mi ag radh ribh, teagamh, if you will have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move. And nothing will be impossible for you.
17:20 But this kind is not cast out, except through prayer and fasting.”
17:21 And when they were conversing together in Galilee, Thuirt Iosa riutha: “The Son of man shall be delivered into the hands of men.
17:22 And they will kill him, but he will rise again on the third day.” And they were extremely saddened.
17:23 And when they had arrived at Capernaum, those who collected the half shekel approached Peter, agus thubhairt iad ris, “Doesn’t your Teacher pay the half shekel?"
17:24 Thuirt e, “Yes.” And when he had entered into the house, Jesus went before him, ag ràdh: “How does it seem to you, Simon? The kings of the earth, from whom do they receive tribute or the census tax: from their own sons or from foreigners?"
17:25 Agus thubhairt esan,, “From foreigners.” Jesus said to him: “Then the sons are free.
17:26 But so that we may not become an obstacle to them: go to the sea, and cast in a hook, and take the first fish that is brought up, and when you have opened its mouth, you will find a shekel. Take it and give it to them, for me and for you.”