1ke ala kūpono Book o KaʻOihana Aliʻi

1 Chronicles 1

1:1 Adamu, Seta, o Enosa,
1:2 Kainana, Mahalaleʻela, ae la o Iareda,
1:3 Enoka, Metusala, Lameka,
1:4 Noah, Sema, Ham, a me Iapeta.
1:5 Nā keiki kāne a Iapeta: Gomera, a me Magoga, a me Madai, a me Iavana, Tubala, Meseka, holehole mai ai i.
1:6 A me nā keiki kāne a Gomera: Ashkenaz, a me Riphath, a Togarema ua.
1:7 A me nā keiki kāne a Iavana: 'Elisa,ʻo Taresisa, Kitima, a Rodanim.
1:8 Nā keiki kāne a Hama: Aitiopa, a Mizeraima, a me Puta, a me Kanaana.
1:9 A me nā keiki kāne a Kusa: ia iho, a me Havila, Sbth, a Raʻama, a me Sabteca. A me nā keiki kāne a Raʻama: Seba a me Dadan.
1:10 A laila, Na Kusa o Nimeroda Hapai, a hoomaka ae la oia e, he poe mana ma luna o ka honua.
1:11 oiaio, he oiaio, Mizeraima ka Luda Hapai, a me ka Anama, a me ka Lehaba, a me ka Naputuha.,
1:12 like pono me ka Paterima a me ka Kaseluhima: mai kēia i nā Pilisetia, a me ka Kapetora hele aku la.
1:13 oiaio, he oiaio, Kanaana Hapai Sidona, kana hiapo, like me ka Heta,
1:14 a me ka Iebusa, a me ka Amora, a me ka Giregasa,
1:15 a me ka Heva, aʻo ka'Areki, a me ka Sinite,
1:16 a me ka Arvadian, a me ka Samarite, a me ka Hamati.
1:17 Nā keiki kāne a Sema: ʻElama, a me koʻAsuria., a me'Arepakada, a me ko Luda,, a meʻArama, a Uza, a me ka Hula, aʻo Getera, aʻo Meseka.
1:18 A laila,ʻo'Arepakada nāna Hapai Sela, ka mea, hapai ae la oia ia ia iho i ka Hebera.
1:19 A i Ebera i hanau na keikikane elua. Ka inoa o kekahi o Pelega, no ka mea, i loko o kona mau lā, ua māheleʻia ka honua i. A me ka inoa o kona kaikaina,ʻo Ioketana ka.
1:20 A laila, Ioketanaʻo'Alemodada Hapai, aʻo Selepa, a me Hazemaveta, a me Iera,
1:21 like loa me Hadorama, a me'Uzala, a me Dikela,
1:22 a laila O Obala, a me'Abimaʻela, a me Seba, ka mea,
1:23 no hoi Opira, a me Havila, aʻo Iobaba. O lakou nei a pau na keikikane a Ioketana.
1:24 Sema, Arepakada, Sela,
1:25 Ebera, Pelega, 'īlio,
1:26 ko Seruga, Nahora, Tera,
1:27 aku la o Aberama, ka ia o Aberahama.
1:28 A me na keikikane a Aberahama: Isaaka a me Isemaela.
1:29 A me kēia mau mea kā lākou mau hanauna: o ka makahiapo a Isemaela,, Nebaiota, a lailaʻo Kedara, a me'Adebeʻela, a me Mibesama,
1:30 a Misema, a me Duma, ʻiʻo pepa, Hadada, a me Tema,
1:31 Ietura, o Napisa, Kedemah. O lakou na keikikane a Isemaela.
1:32 A me nā keiki kāne a Ketura, ka haiawahine a Aberahama, ka mea Hapai iho la oia: la oia ia Zimerana, ia Iokesana, 'āina, ko Midiana, ia Isebaka, a me Sua. A me nā keiki kāne a Iokesana: Seba a me Dedana. A me nā keiki kāne a Dedana: ka Asurima, a me ka Letusima, a me ka Leumima.
1:33 A me nā keiki kāne a Midiana: ʻEpa, a me'Epera, a me ka Hanoka, a me Abida, aʻo'Eledaʻa. O lakou nei a pau na keikikane a Ketura.
1:34 Ano, o Aberahama Hapai iho la o Isaaka, kona keiki kāne, he mau Esau a me ka Iseraela.
1:35 Nā keiki kāne a Esau: Elipaza, ʻo Reuʻela, Ieusa, o Iaalama, a me Kora.
1:36 Nā keiki kāne aʻElipaza: hoa, o Omara he, ʻo Zepo, Gatama, Kenez, a ma Timena, kaʻAmeleka.
1:37 Nā keiki kāne a Reuʻela: Nahata, Zera, Sama, ao Miza.
1:38 Nā keiki kāne a Seira: Lotana, Sobala, Zibeona, Anah, Disona, tausani, Disana.
1:39 Nā keiki kāne a Lotana: i, o Hemana. Ano, i ke kaikuwahine o Lotana o Lotana.
1:40 Nā keiki kāne a Sobala: kekahi, a me Manahata, a me'Ebala, Kshefi, aʻo'Onama. Nā keiki kāne a Zibeona: Aia aʻAna. Nā keiki kāne aʻAna: Disona.
1:41 Nā keiki kāne a Disona: Hamran, a me Esheban, a me'Iterana, aʻo Kerana.
1:42 Nā keiki kāne aʻEzera: o Bilehana, a me Zaavan, a me Will. Nā keiki kāne a Disana: Uza, ao Arana.
1:43 ¶ Eia ka poe alii i noho alii ai ma ka aina o Edoma, mua ka mea, ua kekahi alii maluna o na mamo a Iseraela,: nani, ke keiki a Beora; a me ka inoa o kona kulanakauhale Dinehaba.
1:44 A laila, make iho o Bela, aʻo Iobaba, ke keiki a Zera, mai Bozera, noho alii ae la ia ma kona wahi.
1:45 A i ka wā o Iobaba i make no hoi, o Husama, mai o ka aina o ka Gemani,, noho alii ae la ia ma kona wahi.
1:46 A laila, i hala aku la o Husama, a me Hadada, ke keiki a Bedada, noho alii ae la ia ma kona wahi. A ia i pepehi i ka Midiana ma ka aina o Moaba,. I ka inoa o kona kūlanakauhaleʻo'Avita.
1:47 A i ka wā o Hadada i make no hoi, La o Samela, no Masereka ma kona wahi.
1:48 A laila, a make aku la o Samela, a o Saula no Rehobota, a ua waiho ma ka aoao o ka muliwai, noho alii ae la ia ma kona wahi.
1:49 no hoi, ua make aku la o Saula, Child hoʻohana pākela i, ke keiki a'Akebora, noho alii ae la ia ma kona wahi.
1:50 A laila,ʻo ia kekahi i make, a noho alii iho la o Hadara ma kona wahi. A me ka inoa o kona kulanakauhale ua Pau. A me kana wahine, ua kapaʻiaʻo Mehetabela ka, ke kaikamahine a Matereda, ke kaikamahine a Mezahaba.
1:51 ua make aku la o Hadara, ka mea, hoomaka ae la e e luna maʻEdoma ma ka wahi o nā aliʻi: luna koa Timena, luna koa Alvah, luna koa makualii,
1:52 luna koa Aholibama, ke kaōhiʻana Ela, luna koa Pinon,
1:53 noho mana ana Kanez, luna koa Friend, luna koa Mibzar,
1:54 luna koa Magediʻela he, luna koa huhu. O lakou na luna oʻEdoma.

1 Chronicles 2

2:1 A me na mamo a Iseraela,: Reubena, Simeona, Levi, ka Iuda,, ka Isakara,, a me Zebuluna,
2:2 a me ka, Iosepa, Beniamina, Napetali, Gada, a me Asera.
2:3 Nā keiki kāne a Iuda: mea, o Onana,, a Sela. Kēia ekolu Ua hanau ia mai ia ia, mai ke kaikamahine a Sua, ke Kanaana. akā, ua, i ka hānau mua o ka Iuda,, ua hewa i ka maka o ka Haku, a no laila, make iho la ia.
2:4 Now Tamara, i kana kaikamahine-ma-kānāwai, hanau mai la ia ia ia Pereza, a Zara. No ia mea,, nā keiki kāne a pau a Iuda, he elima.
2:5 A me nā keiki kāne a Pereza: ʻo Hezerona aʻo Hamula.
2:6 no hoi, nā keiki kāne a Zera: ʻo Zimeri, a Etana, a Hemana,, like pono me Kalekola, a Dara, elima loa.
2:7 Nā keiki kāne a Karemi: loaʻa, nana i ko lakou kupikipikio Israel a hana hewa ma ka aihue ana o mea ua hoomainoinoia oia, i.
2:8 Nā keiki kāne a'Etana: Azaria.
2:9 A me nā keiki kāne a Hezerona ka poe i hanau nana: Ierameʻela, a me Rama, aʻo Kelubai.
2:10 A laila, Rama Hapai Aminadaba. A meʻAminadaba Hapai Nahesona, he alihi kaua no na keiki a Iuda,.
2:11 no hoi, ʻo Nahesona, Hapai Salema, mai i ka mea a ku ae la o Boaza.
2:12 oiaio, he oiaio, Boaza Hapai Obeda, ka mea, hapai ae la oia ia ia iho Jesse.
2:13 Ano, Jesse Hapai i ka hanau mua, ka lua oʻAbinadaba, Sama ke kolu,
2:14 i ka ha o Netaneela, ka lima o Radai,
2:15 i ka ono Ozema, i ka hiku o ka la o Davida.
2:16 Lākou mau kaikuwāhine,ʻo Zeruia aʻoʻAbigaila. Nā keiki kāne a Zeruia: ʻAbisai, aku la o Ioaba, a meʻAsahela, ʻekolu.
2:17 A me Abigaila Hapai Amasa, kona makuakane, oia o Ietera, i ka Isemaela.
2:18 oiaio, he oiaio, Kaleba, ke keiki a Hezerona, i kekahi wahine nona ka inoaʻo'Azuba, o ka mea ana i hāpai me Ieriota. A me kona mau keiki kāne, he mau Jesher, a me Sobaba, a me Ardon.
2:19 A i ka wā'Azuba i make, Kaleba i like ka wahine a Eperata, nana i hanau mai ia oia ia Hura nana.
2:20 Ano, Hura Hapai Uri. A me Uri Hapai hana iholaʻo Bezalela.
2:21 a mahope iho, Hezerona komo aku ai i ke kaikamahine a Makira, ka makua kāne o Gileada. A lawe ae la oia ia ia ia i ua kanaono na makahiki o. A hanau mai la ia nana o Seguba.
2:22 A laila Segubaʻo Iaira Hapai, a ana i loaaʻi iwakalua-i nā kūlanakauhaleʻekolu ma ka aina o Gileada.
2:23 A oia hopu Gesura a meʻArama, kauhale o Iaira, a me Kenata a me kona mau kauhale, he kanaono kulanakauhale. O lakou nei a pau na keikikane a Makira, ka makua kāne o Gileada.
2:24 A laila,, ia Hezerona i make, Kaleba komo aku i Eperata. no hoi, Hezerona, ua like ka wahine a Abia, nana i hanau mai ia ia, Na'Asura na, ka makua kāne o Tekoa.
2:25 ¶ Ua hānau nā keiki kāne e Ierahemeela, ka makahiapo a Hezerona: Rama, kana hiapo, a me Buna, o Orena, a me Ozema, aʻAhiia.
2:26 Ierameʻela kekahi mare kekahi wahine, o Atara, ka mea i ka makuwahine o Onama.
2:27 A laila pū, nā keiki kāne a Rama, ka Ieramula makahiapo; o, o Maaza, honua, a me Ekera.
2:28 A loaʻa iā ia nā keiki kāne Onama: Samai lāuaʻo Iada. A me nā keiki kāne a Samai: ʻo Nadaba a'Abisura.
2:29 oiaio, he oiaio, i ka inoa o ka wahine a Abisura:, nana i hanau mai ia nana ia Abana a me Molida.
2:30 Ano, uaʻo Seleda, aʻo'Apaima i nā keiki kāne a Nadaba. A make iho la o Seleda ole keiki.
2:31 oiaio, he oiaio, ke keiki a Apaima ua Isi. A Isi Hapai Sesana. A laila,ʻo Sesana Hapai Ahelai.
2:32 Akā, me nā keiki kāne a Iada, ke kaikaina o Samai, o Ietura aʻo Ionatana. A laila, a make aku la o Ietera no ole keiki.
2:33 Aku la o Ionatana Hapai Peleta aʻo Zaza. ʻO lākou nā keiki kāne a Ieramula.
2:34 Ano, i ole i Sesana keiki, akā, wale kaikamahine, a me ka Aigupita kauwa i ka inoaʻo Iareha.
2:35 A no laila, hāʻawi akulaʻo ia ia i kāna kaikamahine i wahine nāna, nana i hanau mai ia ia nana o Atai.
2:36 A laila,'Atai Hapai Nathan, a me Natana Hapai Zabada.
2:37 no hoi, Zabada Hapai Ephlal, a me Ephlal Hapai Obeda.
2:38 Obeda Hapai iho la o Iehu; Iehu Hapai iho la o Azaria.
2:39 Azaria Hapai o Heleza, aʻo Heleza Hapai o Eleasa.
2:40 O Eleasa Hapai Sismai; Sismai Hapaiʻo Saluma.
2:41 Saluma Hapai Jekamiah; laila Jekamiah HapaiʻElisama.
2:42 A me nā keiki kāne a Kaleba a, ke kaikaina o Ierahemeela, o Mesa, kana hiapo, ka mea i ka makua kāne o Zipa, a me nā keiki kāne a Mesa, ka makua kāne o Heberona.
2:43 Ano, na keikikane a Heberona; o Kora, a me Tapuah, a me Rekema, a me Sema.
2:44 A laila, Sema Hapai Rahama, ka makua kāne o Iorekoama. A me Rekema Hapai Samai.
2:45 Ke keiki a Samai; o Maona, a me ka Maona ka makuakane o Betezura.
2:46 NowʻEpa, ka haiā wahine a Kaleba, hanau Harana, a me Moza, aʻo Gazeze. A me Harana Hapai Gazeze.
2:47 A me nā keiki kāne a Iadai,: ke alii, a me Iotama,, a me Gesana, a me Peieta, a meʻEpa, aʻo Saʻapa.
2:48 a Maʻaka, ka haiā wahine a Kaleba, hanau o Sebera ao Tirana.
2:49 A laila,ʻo Saʻapa, ka makua kāne o Mademana, hāpai iholaʻo Seva, ka makua kāne o Makebena, a me ka makua kāne o Gibea. oiaio, he oiaio, ke kaikamahine a Kaleba.
2:50 ʻO lākou nā keiki kāne a Kaleba a, ke keiki a Hura, ka makahiapo a Eperata: Sobala, ka makua kāne o Kiriatiarima;
2:51 Salema, ka makua kāne o Betelehema; ः aref, ka makua kāne o Bethgader.
2:52 Ano, malaila kekahi mau keiki no Sobala, ka makua kāne o Kiriatiarima, ka poe i ike ka hapalua o na wahi o ke koena.
2:53 A mai na hoahanau o Kiriatiarima: ka poe Iteri, a me ka Puthites, a me ka poe Sumati, a me ka poe Miserai. mai kēia mau, hele aku la i ka Zorari, a me ka Eshtaolites.
2:54 Nā keiki kāne a Salema: Betelehema, a me ka Netopata, i ka pāpale aliʻi o ko ka hale o Ioaba, a me ka hapalua o na wahi o ke koena o ka Zorari,
2:55 like me na ohana o ka poe kakauolelo i noho ma Iabesa, ka poe mele a me ka hana ana i ke mele, a me ka poe i noho ma na halelewa,. ʻO lākou ka poʻe Keni, ka mea i hele aku la, mai Calor, ka makua kāne o kaʻohana o Rekaba.

1 Chronicles 3

3:1 oiaio, he oiaio, Dāvida i kēia mau keiki kāne, ka poe i hanau nana ma Heberona: o Amenona ka makahiapo, o Ahinoama no Iezereʻela; ka lua o Daniel, mai Abigaila no Karemela;
3:2 ke koluʻoʻAbesaloma, ke keiki a Maʻaka, ke kaikamahine a Talemai, ke alii o Gesura; ka hā,ʻoʻAdoniia, ke keiki a Hagita;
3:3 ka lima o Sepatia, a Abitala; i ka ono o Itereama, mai kana wahine a.
3:4 No ia mea,, eono i hanau nana ma Heberona, kahi āna i noho aliʻi ihola ia i nā makahikiʻehiku a me nā malama keuʻeono. Alaila, noho alii iho la oia no kanakolu-ekolu makahiki ma Ierusalema.
3:5 Ano, ma Ierusalema, Ua hānau nā keiki kāne iā ia: Samua, a me Sobaba, a me Natana, a me Solomona, mau eha maiʻo Bateseba, ke kaikamahine a Amiela;
3:6 no hoi Ibehana hoi a Elisama,
3:7 aʻo'Elipeleta, a me Noga, a me Nepega, a me Iapia,
3:8 io no hoi o Elisama, a Eliada, aʻo'Elipeleta, ʻeiwa.
3:9 O lakou nei a pau na keikikane a Davida,, ae oukou mai o nā keiki kāne a nā haiā wahine. A ka mea, he kaikaina kona, Tamara.
3:10 Ano, i ke keiki a Solomona,ʻo ia Rehoboama, mai ka mea a Abiia hapai ae nei i ke keikikane, no laila,. A mai ia, malaila i hanau Iehosapata,
3:11 ka makua kāne o Iehorama. A me Iehorama HapaiʻAhazia, mai i ka mea a ka mea i hanau o Iehoasa.
3:12 A me kāna keiki, ʻAmazia, hapai iho la o Azaria. A laila,ʻo Iotama, ke keiki a Azaria,
3:13 hapai iho la o Ahaza, ka makua kāne o Hezekia, mai nana i hanau o Manase.
3:14 A laila pū, Manase HapaiʻAmona, ka makua kāne o Iosia.
3:15 Ano, na keikikane a Iosia, he mau: ka Iohanana ka hanau mua, ka Iehoiakima ka lua, ke kolu o ka Zedekia, i ka ha o Saluma.
3:16 Mai Iehoiakima i hanau o Iekonia a me Zedekia.
3:17 Nā keiki kāne a Iekonia, i ke pio, he: Saletiela,
3:18 O Malekirama, Pedaia, Shenazzar, a me Jekamiah, o Hosama, aʻo Nedabia.
3:19 mai Pedaia, laila kū aʻelaʻo Zerubabela, aʻo Simei. Zerubabela Hapai Mesulama, Hanania, a me kā lākou kaikuwahine Selomita,
3:20 like loa me Hasuba, a me'Ohela, a Berekia, a me Hasadiah, Jushab-Beneheseda, ʻelima.
3:21 Ano, ke keiki a Hanania,ʻo Pelatia, ka makua kāne o Iesaia, kona keiki ua Repaia. A me kana keiki o Arenana, mai nana i hanau o Obadia, kona keiki ua Sekania.
3:22 Ke keiki a Sekania ua Semaia, kona keiki kāne, he mau: Hatusa, aʻo'Igala, a me Baria, a Nearia, aʻo Sapata, eono ma ka helu.
3:23 Nā keiki kāne a Nearia: Elioenai, a me Hizkiaj, a me Azerikama, ʻekolu.
3:24 Nā keiki kāne a Elioenai: Hodavia, a Eliasiba, a me Pelaia, a'Akuba, a me Iohanana, a me Delaia, a me Anani, ʻehiku.

1 Chronicles 4

4:1 Nā keiki kāne a Iuda: Perez, Hezerona, a Karemi, a Pehea, a Sobala.
4:2 oiaio, he oiaio, Na Reaia na, ke keiki a Sobala, hapai Iahata; mai ona i hanau Ahumai laua o Lahada. O ka mea, i ka pau ana o ka Zorari.
4:3 A me keia mea i ka pua paha o Etama: Iezereela, a me Isema, a me Idebasa. A me ka inoa o ko lākou kaikuwahine.
4:4 Ano,ʻo Penuʻela ua i ka makua kāne o Gedora, a meʻEzera i ka makua kāne a Husa. ʻO lākou nā keiki kāne a Hura, ka makahiapo a Eperata, ka makua kāne o Betelehema.
4:5 oiaio, he oiaio, no ka na'Asura na, ka makua kāne o Tekoa, he mau wahine elua: Ia paena a me ka maʻi 'aʻai.
4:6 Na Naʻara i hānau ai nāna: 'Ahuzama, a Hepera, a me Temeni, aʻo Haʻahasetari. ʻO lākou nā keiki kāne na Naʻara.
4:7 A me nā keiki kāne a Hela;ʻo Zereta, Izehara, a me Etenana.
4:8 Ano, Koza Hapai Anuba, aʻo Zobeba, a me ka hoahanau o Ahahela, ke keiki kāne a Haruma.
4:9 Akā, Iabeza ua kaulana, hou no laila, ma mua o kona poʻe hoahānau, a me kona makuwahine ia ia o Iabeza, i ka i ana, "No ka mea, hoohanau iho la ia ia i loko o ka eha."
4:10 oiaio, he oiaio, kahea aku ma luna o ke Akua o ka Israel Iabeza, i ka i ana, "Inā wale, ka wā e hoomaikai loa, oe e hoopomaikai mai iaʻu, a e hoʻolaulā aku i kaʻu mau mokuna, a me kou lima, e ia me au, a oe e i mai iaʻu,ʻaʻole ia e hoʻokaumaha ma ka hewa. "A o ke Akua haawi mai ia ia i na mea no i ka mea, pule aku.
4:11 Now Keluba, ka hoahanau o Sua nana, hapai Mehira, ka mea i ka makua kāne o'Esetona.
4:12 A laila,'Esetona Hapai Bethrapha, a Pasea, aʻo Tehina, ka makua kāne o ke kulanakauhale o Nahasa. O lakou na kanaka o Reka.
4:13 Ano, na keikikane a Kenaza,ʻo'Oteniʻela aʻo Seraia. A me nā keiki kāne a'Oteniʻela; o Hathath a me Meonotai.
4:14 Meonotai Hapai Opera, akā, Seraia Hapai iho la o Ioaba, ka makua kāne o ka Valley o Artisans. no ka mea,, he mau artisans malaila.
4:15 oiaio, he oiaio, na keiki a Keluba, ke keiki a Iepune, o Iru, a Ela, a me ka Inoa. A me nā keiki kāne aʻEla: Kenaza.
4:16 no hoi, na keiki a Iehaleleela: Zipa,ʻo Zipaha, Tiria, aʻo'Asareʻela.
4:17 A me nā keiki kāne a Ezrah: o Ietera no, a me Mereda, a me'Epera, aʻo Ialona; a hapai ae la ia Miriama, a Samai, a me'Iseba, ka makua kāne o'Esetemoa.
4:18 A laila, i kāna wahine, Judaia, hanau o Iereda, ka makua kāne o Gedora, a me ka Hebera, ka makua kāne o Soko, aʻo Iekutiʻela, ka makua kāne o Zanoa. Ano, malaila kekahi mau keiki a Bitia a, i ke kaikamahine a Parao, ka mea a Mereda mare,
4:19 a me nā keiki kāne a kāna wahine, Hodia, i ke kaikuwahine o Nahama, ka makua kāne o Keila no Garemi, a o Esetemoa, ka mea ua mai Maacathi.
4:20 A me nā keiki kāne a Simona: ʻAmenona, aʻo Rina, ke keiki a Hanan, aʻo Tilona. A me nā keiki kāne a'Isi: ʻo Zoheta, a Benzoheth.
4:21 Nā keiki kāne a Sela a, ke keiki a Iuda,: mea, ka makua kāne o Leka, a me Laada, ka makua kāne o Maresa, a me na hoahanau a pau o ka hale o na hana o ke olonā i hiloʻia i loko o ka hale o ka hoohiki ana,
4:22 a me ka mea nana i kauoha ae i ka la, e ku malie, a me na kanaka o ka moe, a ai, a me ka aa ana, ka poe i alakaʻi i loko o Moaba, a me ka poe i hoi aku la i Betelehema. Ano, i keia mau olelo, ua kahiko.
4:23 Mau mea i ka potera, e noho ana i loko o na kalana, a ma ka pā, me ke aliʻi i loko o kona mau hana, a ka mea i noho ma laila.
4:24 Nā keiki kāne a Simeona: Nemuʻela, a Iamina, Iariba, Zera, Saula;
4:25 O Saluma kana keiki, O Mibesama kana keiki, O Misema kana keiki.
4:26 Nā keiki kāne a Misema: Hamuela kana keiki, O Zakura kana keiki, ʻo Simei kāna keiki.
4:27 Nā keiki kāne a Simei, he umikumamaono na, a he eono kaikamahine. Akā, i ole i kona mau hoahānau he nui nā keiki kāne, a me ka holoʻokoʻa ohana, aole e like me ka huina o nā mamo a Iuda,.
4:28 Ano ka mea, i noho ai ma Beereseba, a me Molada, a me Hazeresuala,
4:29 a ma Bileha, a i loko o koʻu aupuni, a ma ka Tolad,
4:30 a ma Betuela, a ma Horema, a ma Zikelaga,
4:31 a ma Beta-marcaboth, a ma Hazarsusim, a ma Bethbiri, a ma o Saʻaraima. ʻO ia nā kūlanakauhale a hiki aku la o Davida ke alii.
4:32 A me kā lākou mau kauhale,ʻo'Etama, a meʻAina, Rimona, a me Tokena, a me'Asana, elima na kulanakauhale,
4:33 a me nā mea a pau kā lākou mau kauhale, ma kēlāʻaoʻao o kēia mau kūlanakauhale, a hiki i Baʻala. Kēia mea kā lākou mau wahi noho, a me ka puunaue ana o ka noho.
4:34 A he mau Mesobaba, a Iameleka, a me Ioseha, ke keiki a Amazia,
4:35 aʻo Ioʻela, aʻo Iehu, ke keiki a Iosibia, ke keiki a Seraia, ke keiki a Asiela.,
4:36 a Elioenai, a me Iesohaia, a me Iesohaia, a me'Asaia, a Adiela, a me Iesimiela, a me Benaia,
4:37 like loa me Ziza, ke keiki a Sipi, ke keiki a Alona, ke keiki a Iedaia, ke keiki a Simeri, ke keiki a Semaia.
4:38 ʻO lākou i nā inoa o nā alakaʻi i loko o ko lakou poe hanauna. A ua mahuahua loa ka mea, i loko o ka hale o ko lākou mau ka mare.
4:39 A lakou i kau mai, no laila, e hiki ia lakou ke komo i loko o Gedora, a hiki i ke awawa hikina, a no laila, e hiki ia lakou keʻimiʻai no ko lakou mau pua.
4:40 A me ka mea loaʻa momona a me ka loa maikai uliuli, a he aina nui akea a me ka noho malie a me ka hua, ma i kekahi, mai ka pua paha o Hama i noho mua.
4:41 Nolaila laila, ka poe nona na inoa i ua palapala luna, hele aku la i loko o nā lā o Hezekia, i ke alii o ka Iuda,. A lakou i pepehi iho la i ka poʻe e noho ana, ka poe i ua loaʻa ma laila me lākou e noho ai. A holoi iho la lakou ia lakou mai, a hiki i ka lā keia. A noho iho la lakou ma ka wahi o ia, no ka mea, ka mea, loaʻa nui momona uliuli malaila.
4:42 no hoi, kekahi o nā keiki kāne a Simeona, elima haneri kanaka, hele aku i ka mauna Seira, ua like nā alakaʻi Pelatia, a Nearia,ʻo Repaia, aʻoʻUziʻela, nā keiki kāne a'Isi.
4:43 A lakou i pepehi iho la i ke koena o ka Ameleka, ka poe i lilo i poʻe hiki ke pakele, a ka mea, noho iho la ilaila i ka wahi o ia, a hiki i kēia lā.

1 Chronicles 5

5:1 no hoi, Aia malaila kekahi mau nā keiki kāne a Reubena, ka makahiapo o kaʻIseraʻela,. no ka mea,, ka mea, ua i kana hiapo, akā, ia ia i hehi i ka moe o kona makua kāne, i kona pono i hānau mua i haawi aku ai i na keiki a Iosepa, ke keiki a ka Iseraela, a ia ia i manao like hiapo.
5:2 no hoi, ka Iuda,, ka mea i ikaika i waena o kona poʻe hoahānau, mai lākou i heluʻia nā alakaʻi kupu hou mai la, akā, ma ka pono o ka hānau mua i manao ia Iosepa.
5:3 Nolaila laila, nā keiki kāne a Reubena, ka makahiapo o kaʻIseraʻela,, o Hanoka, a Palu, Hezerona, aʻo Karemi.
5:4 Nā keiki kāne a Ioʻela: Semaia kāna keiki, ʻo Goga kāna keiki, ʻo Simei kāna keiki,
5:5 Mika kāna keiki, ʻo Reaia kāna keiki, ʻo Baʻala kāna keiki,
5:6 O Beera kana keiki, oia ka Tilegatapilesera ke, i ke alii o kaʻAsuria, alakai pio ia'ku lakou, a ua la ia i ka luna i loko o kaʻohana a Reubena.
5:7 Ano, kona poe hoahanau, a me kona poe hoahanau, ia ka mea, i ka heluʻia ma muli o ko lākou mau hale, ua like nā alakaʻi o Ieiela, a Zekaria.
5:8 Now Bela, ke keiki a Azaza, ke keiki a Sema, ke keiki a Ioʻela, noho maʻAroera, a hiki i Nebo, ai Baalameona.
5:9 A noho iho la ia ma ka'āina hikina, a hiki i ka puka e komo ai i ka wao nahele, a me ka muliwai o Euperate. no ka mea,, ka mea, lilo he nui helu o nā holoholona ma ka aina o Gileada.
5:10 A laila,, i nā lā o Saula, ka mea, hoʻoili kaua ma ka ku e mai ka Hagara, a kau aku la ia lakou i ka make. A noho iho la lakou ma ka wahi o ia, i loko o ko lākou mau hale, ma ka holoʻokoʻa aina i ku pono i ka hikina o ka Gileada.
5:11 oiaio, he oiaio, nā keiki kāne a me kā Gada i noho ai i loko o ke ku pono māhele'āina mai o ia, ma ka aina o Basana, a hiki i Saleka:
5:12 ʻo Ioʻela ke poo, a me Sapama i ka lua o ka, laila Janai a Sapata, ma Basana.
5:13 oiaio, he oiaio, ko lakou poe hoahanau, e like me ka hale o ko lakou poe hanauna, he: Michael, a me Mesulama, a me Seba, a me Iorai, a me Jacan, a me Zia, a me ka Hebera, ʻehiku.
5:14 ʻO lākou nā keiki kāne a'Abihaila, ke keiki a Huri, ke keiki a Iaroa, ke keiki a Gileada, ke keiki a Mikaʻela, ke keiki a Iesisai, ke keiki a Iahedo, ke keiki a Buza,
5:15 a me ko lakou poe hoahanau, na keiki a Abediela, ke keiki a Guni, i ka luna o ka hale, ma ko lakou mau ohana,
5:16 A noho iho la lakou ma Gileada, a ma Basana, a me kona mau kauhale, a ma nā mea a pau i ke kula o Sarona, a hiki i na palena.
5:17 ʻO kēia mau mea a pau i helu i nā lā o Iotama, i ke alii o ka Iuda,, a ma o nā lā o Ieroboama, i ke alii o ka Iseraela,:
5:18 nā keiki kāne a Reubena, a me ka Gada,, a me ka kekahi ohana hapa o Manase, na kanaka o ke kaua, e hali ana i nā pale kaua a me ka pahi kaua, a anuenue i ke kakaka, a hoʻomaʻamaʻa no ka kaua, kanahākumamāhā tausani, a me nā ehiku haneri a me kanaono, ka hoʻokikina ana i ke kaua.
5:19 Lakou aumeume ana e ku ei ka Hagara, akā, heʻoiaʻiʻo, i nā Jetureans, a me Nepisa, a me Nodaba kaumaha kōkua iā ia.
5:20 A me ka Hagara i hāʻawiʻia i loko o kā lākou mau lima, a me nā mea a pau e noho ana me ia. No ka mea, hea aku ma luna o ke Akua, oiai ka mea, i ke kaua. A manao ia oia ia, no ka mea, ua hilinaʻi i loko ona.
5:21 A lakou ia a pau i ka mea i uluhia e, a he kanalima tausani kāmelo, aʻo nā hipaʻelua haneri me kanalima tausani, a me ka hoki elua tausani, a me ke kanaka ola hoʻokahi haneri tausani.
5:22 A me ka nui hāʻule nō lākou eha. No ka mea, ua he kaua o ka Haku. A noho iho la lakou ma ka wahi o ia, a hiki i ka transmigration.
5:23 no hoi, na keiki a na kekahi ohana hapa o Manase i noho ai i ka aina, mai na wahi mai o Basana, a hiki i Baʻala, Heremona, aʻo Senira, a me ka mauna o Heremona. no ka oiaio, lākou helu ua nui.
5:24 A me kēia mau mea, he mau luna o ko ka hale o ko lakou poe hanauna: 'Epera, a Isi, aʻo'Eliʻela, a Azeriela, a me Ieremia, a Hodavia, aʻo Iadiʻela, loa koa a me ka ikaika a pau, a kaulana alakaʻi i loko o ko lākou mauʻohana.
5:25 Akā, ka mea haalele i ke Akua o ko lākou poʻe kūpuna, a fornicated ma hope o nā akua o nā lāhui kanaka o ka'āina, ka mea,, ka mea a ke Akua i lawe aku ai ma mua o lakou.
5:26 A no laila, i ke Akua o kaʻIseraʻela, ho'āla mai i ka naʻau o Pula ke, i ke alii o kaʻAsuria, a me ka naau o Tilegata-pilenesera,, ke alii o Assur. lawe aku la oia ia Reubena, a me ka Gada, a me ka kekahi ohana hapa o Manase. A alakai mai la oia ia lakou i Hala, a me ka Habora, a me Hara, a hiki i ka muliwai o Gosana, a hiki i kēia lā.

1 Chronicles 6

6:1 Nā keiki kāne a Levi: Geresoma, Kohata, a Merari.
6:2 Nā keiki kāne a Kohata: ʻoʻAmerama, Izehara, Heberona, a me Uziela.
6:3 Nā keiki kāne aʻAmerama: Aaron, la o Mose, a me Miriama. Nā keiki kāne aʻAʻarona,: ʻo Nadaba a me Abihu, Eleazara a me Itamara.
6:4 ʻEleazaraʻo Pinehasa Hapai, a me Pinehasa Hapai'Abisua.
6:5 oiaio, he oiaio, 'Abisua Hapai Buki, a Buki HapaiʻUzi.
6:6 ʻUzi Hapai Zerahia, a Zerahia Hapai Meraiota.
6:7 A laila, Meraiota Hapai Amaria, a meʻAmaria Hapai Ahituba.
6:8 Ahituba Hapai Zadoka, a me Zadoka Hapai o Ahimaaza.
6:9 O Ahimaaza Hapai iho la o Azaria; Azaria Hapai Iohanana.
6:10 Iohanana Hapai iho la o Azaria. He mea no ka mea nana i hana i kaʻoihana kahuna i loko o ka hale a Solomona i hanaʻi ma Ierusalema.
6:11 Ano, Azaria Hapai Amaria, a meʻAmaria Hapai Ahituba.
6:12 Ahituba Hapai Zadoka, a me Zadoka Hapaiʻo Saluma.
6:13 Saluma Hapai Hilikia,, a Hilikia Hapai Azaria.
6:14 Azaria Hapai Seraia, a me Seraia Hapai Iehozadaka.
6:15 Nowʻo Iehozadaka, hele aku la, ka wā i lawe aku i ka Haku, ka Iuda a me Ierusalema,, ma ka lima o Nebukaneza.
6:16 No laila, me nā keiki kāne a Levi,ʻo Geresoma, Kohata, a Merari.
6:17 A me kēia mau mea i ka inoa o nā keiki kāne a Geresoma: ʻo Libeni, aʻo Simei.
6:18 Nā keiki kāne a Kohata: ʻoʻAmerama, a Izehara, a me Heberona, a me Uziela.
6:19 Nā keiki kāne a Merari: Maheli aʻo Musi. A no laila, i kēia mau mea i ka hoahanau o ka Levi, e like me ko lakou mau ohana.
6:20 o Geresoma: ʻo Libeni kāna keiki, Iahata kana keiki, Zima kana keiki,
6:21 Ioa kāna keiki, Ido kana keiki, ʻo Zera kāna keiki, Jeatherai kana keiki.
6:22 Nā keiki kāne a Kohata: O Aminadaba kana keiki, O Kora kana keiki, O Asira kana keiki,
6:23 Elekana kana keiki, Ebiasapa kana keiki, O Asira kana keiki,
6:24 Tahata kāna keiki, O Uriela kana keiki, O Uzia kana keiki, Saula kāna keiki.
6:25 Nā keiki kāne aʻElekana: Amasai, a Ahimota
6:26 a Elekana. Nā keiki kāne aʻElekana: Zopai kāna keiki, ʻo Nahata kāna keiki,
6:27 O Eliaba kana keiki, O Ierohama kana keiki, Elekana kana keiki.
6:28 Nā keiki kāne a Samuʻela: Vasseni i ka hiapo a, aʻoʻAbiia.
6:29 Ano, na keikikane a Merari; o: ʻo Maheli, ʻo Libeni kāna keiki, ʻo Simei kāna keiki, O Uza kana keiki,
6:30 Simea kana keiki, Haggiah i kana keiki, O Asaia kana keiki.
6:31 Mau mea i ka poʻe a Dāvida i hoʻonoho ai ma luna o ka poʻe kānaka i loko o ka hale o ka Haku, ma ka wahi kahi o ka pahu berita i ke aupuni '.
6:32 A hookauwa aku la lakou imua o ka halelewa o ke anaina, me ka hoolea, a kukulu iho la o Solomona i ka hale o ka Haku, i loko o Ierusalema,. A makemake kū ka mea, e like me kā lākou mea i loko o ka oihana.
6:33 oiaio, he oiaio, kēia mau mea i ka poʻe i kōkua i, me kā lākou mau keiki kāne, mai nā keiki kāne a Kohata: ka mea hoolea Hemana, ke keiki a Ioʻela, ke keiki a Samuela,
6:34 ke keiki a Elekana, ke keiki a Ierohama, ke keiki a Eliela, ke keiki a Toa,
6:35 ke keiki a Zupa, ke keiki a Elekana, ke keiki a Mahata, ke keiki a Amasai,
6:36 ke keiki a Elekana, ke keiki a Ioʻela, ke keiki a Azaria, ke keiki a Zepania,
6:37 ke keiki a Tahata, ke keiki a Asira, ke keiki a Ebiasapa, ke keiki a Kora,
6:38 ke keiki a'Izekara, ke keiki a Kohata, ke keiki a Levi, ke keiki a ka Iseraela.
6:39 A malaila ua no hoi i kona hoahanau, ʻAsapa, ka mea i ku ma kona lima akau, ʻAsapa, ke keiki a Berekia, ke keiki a Simea,
6:40 ke keiki a Mikaʻela, ke keiki a Baaseia, ke keiki a Malekia,
6:41 ke keiki a Eteni, ke keiki a Zera, ke keiki a Adaia,
6:42 ke keiki a Etana, ke keiki a Zima, ke keiki a Simei,
6:43 ke keiki a Iahata, ke keiki a Geresoma, ke keiki a Levi.
6:44 Ano, na keikikane a Merari, ko lakou poe hoahanau, e noho ana ma ka hema: Etana, ke keiki a Kisi, ke keiki a Abedia, ke keiki a Maluka,
6:45 ke keiki a Hasabia, ke keiki a Amazia, ke keiki a Hilekia,
6:46 ke keiki a'Amezi, ke keiki a Boni, ke keiki a Semera,
6:47 ke keiki a Maheli, ke keiki a Musi, ke keiki a Merari, ke keiki a Levi.
6:48 A he mau no hoi ko lakou poe hoahanau, Levi, ka poe i waeia no na oihana o ka halelewa o ka hale o ka Haku.
6:49 oiaio, he oiaio, ʻoʻAʻarona a me kāna mau keiki kāne i ke ahi i mohai ma luna o ke kuahu o ke kuni, a me ka luna o ke kuahu o ka mea ala, no ka hana a pau o ka hoano loa, a ke noi aku nei au ma ka aoao o kaʻIseraʻela,, ma e like me nā mea a pau i nā mea a pau a Mose i, i ke kauwa a ke Akua, ua aʻo.
6:50 ¶ Eia nā keiki kāne aʻAʻarona,: O Eleazara kana keiki, Pinehasa o kana keiki, O Abisua kana keiki,
6:51 Buki kana keiki, ʻUzi kāna keiki, Zerahia kana keiki,
6:52 O Meraiota kana keiki, O Amaria kana keiki, O Ahituba kana keiki,
6:53 Zadoka kana keiki, O Ahimaaza kana keiki.
6:54 A me kēia mau mea kā lākou wahi e noho ai e like me na kauhale a me ka hoopaa i na, manaʻoi no nā keiki kāne aʻAʻarona,, e like me kaʻohana o ka Kohata. No ka mea, hina iho la ia ia ma ka hailona ana.
6:55 a no laila,, haawi Heberona ka mea,, ma ka aina o ka Iuda,, a me kona wahi e pili ana a pau a puni, iā lākou,
6:56 akā, e hāʻawi i nā mahinaʻai o ke kulanakauhale, a me nā kauhale, ia Kaleba, ke keiki a Iepune.
6:57 A laila,, i nā keiki kāne aʻAʻarona,, ka mea, hāʻawi akula i nā kūlanakauhale o kona puʻuhonua: Heberona, a me Libena kekahi a me kona wahi e pili ana,
6:58 no hoi o Iatira, aʻo'Esetemoa me ko lākou mau wahi e pili ana, laila O Hilena kekahi, a Debira, a me kā lākou mau wahi e pili ana,
6:59 like pono me'Asana, aʻo Betesemesa a me kā lākou mau wahi e pili ana.
6:60 A mai kaʻohana a Beniamina: Geba a me kona wahi e pili ana, aʻo'Alameta a me kona wahi e pili ana, like me Anatota me kona wahi e pili ana. O na kulanakauhale a pau ma kā lākou mauʻohana, heʻumikumamākolu.
6:61 ¶ A no nā mamo a Kohata, ka poe i koe mai o ko lakou poe hanauna, ka mea, haawi aku la he umi kulanakauhale,, mai na kekahi ohana hapa o Manase, like me ka noho;
6:62 a me nā keiki kāne a Geresoma, e like me ko lakou mau ohana, mai o kaʻohana aʻIsakara,, a no ka ohana a Asera, a no ka ohana a Napetali, a no ka ohana hapa a Manase ma Basana: he umikumamakolu mau kulanakauhale.
6:63 A laila, i nā keiki kāne a Merari, e like me ko lakou mau ohana, mai o kaʻohana a Reubena, a no ka ohana a Gada,, a no ka ohana a Zebuluna, ka mea, haawi aku la ma ka hailona, ​​heʻumi kūlanakauhale a.
6:64 no hoi, na mamo a Iseraela i haawi aku, i ka Levi, mau kūlanakauhale a me ko lākou mau wahi e pili ana,
6:65 a haawi aku la lakou ma ka hailona ana, mai o kaʻohana o nā mamo a Iuda,, a mai o kaʻohana o nā mamo a Simeona, a mai o kaʻohana o nā mamo a Beniamina, kēia mau kūlanakauhale, a lakou i kapaʻia ko lākou mau inoa.
6:66 A no ka poe mai o ka poe hoahanau aku o na mamo a Kohata, na kulanakauhale a me ko lakou mau aina, he mai o kaʻohana aʻEperaima.
6:67 A laila, hāʻawi akula lākou iā ia i nā kūlanakauhale o kona puʻuhonua: ʻo Sekema a me kona wahi e pili ana ma luna o ka maunaʻoʻEperaima, a me Gezera a me kona wahi e pili ana,
6:68 like me o Iokemeama me kona wahi e pili ana, a me Betehorona like me,
6:69 a me kaʻiʻo O Hilena me kona wahi e pili ana, a me Gata Rimona ma ke ano hookahi.
6:70 A laila pū, mai o na kekahi ohana hapa o Manase: Anera me kona wahi e pili ana, Ibeleama a me kona wahi e pili ana; mau mea i loko o ua hele aku la i ka poe i koe, mai ka poe hoahanau aku o na mamo a Kohata.
6:71 A me nā keiki kāne a Geresoma, mai na hoahanau a pau o ka kekahi ohana hapa o Manase: me Golana,, ma Basana, a me kona wahi e pili ana, a meʻAsetarota a me kona wahi e pili ana;
6:72 mai o kaʻohana aʻIsakara,: Kedesa a me kona wahi e pili ana, a Daberata me kona wahi e pili ana,
6:73 like pono me Ramota a me kona wahi e pili ana, ao Anema me kona wahi e pili ana;
6:74 ana no hoi, mai o kaʻohana aʻAsera,: O Masala me kona wahi e pili ana, a me'Abedona like me;
6:75 like pono me Hukoka me kona wahi e pili ana, a Rehoba a me kona wahi e pili ana;
6:76 eia hoi, mai o kaʻohana a Napetali: O Kedesa ma Galilaia a me kona wahi e pili ana, Hamona me kona wahi e pili ana, a me Kiriataima, a kona wahi e pili ana.
6:77 A laila, a hiki i na mamo a Merari i koe, mai o kaʻohana a Zebuluna: Rimona me kona wahi e pili ana, aʻo Tabora me kona wahi e pili ana;
6:78 a hoi, ma o Ioredane o Ieriko, ke alo i ka hikina o ka Ioredane, mai o kaʻohana a Reubena: Bezera ma ka wao akua me kona wahi e pili ana, aʻo Iahaza a me kona wahi e pili ana;
6:79 like pono me Kedemota a me kona wahi e pili ana, a me Mepaata a me kona wahi e pili ana;
6:80 io no hoi, mai o kaʻohana a Gada: Ramota ma Gileada a me kona wahi e pili ana, aʻo Mahanaima me kona wahi e pili ana;
6:81 laila pū, Hesebona a me kona wahi e pili ana, a me Iazera a me kona wahi e pili ana.

1 Chronicles 7

7:1 Ano, na keikikane a Isakara; o Tola, aʻo Pua, Iasuba, aʻo Simerona, ʻehā.
7:2 Nā keiki kāne a Tola: ʻUzi, a Repaia, a me Ieriela, a me Iahemai, a me Iibesama, aʻo Semuʻela, luna e like me ka hale o ko lakou poe hanauna. Mai ka pua paha o ka Tola, malaila i helu, i nā lā o Dāvida, he iwakalua-kumamalua tausani, me nā haneri keuʻeono loa ikaika na kanaka.
7:3 Nā keiki kāne aʻUzi: ʻo'Izerahia, mai ka mea i hanau: Michael, a me Obadia, aʻo Ioʻela, a Isia; a pau elima, he mau luna.
7:4 A me ia, ma kā lākou mauʻohana a me nā lāhui kanaka, aia no he kanakolukumamalua-ʻeono tausani kānaka loa ikaika, kaei iho la oia no ka ke kaua. A ka mea, he nui nā wāhine a me nā keiki.
7:5 no hoi, ko lakou poe hoahanau, ma nā mea a pau o ka ohana a Isekara, Ua helu pu ia me kanawalu-ehiku tausani, loa ia e pono no ka kaua.
7:6 Nā keiki kāne a Beniamina: nani, a Bekera, aʻo Iediaʻela, ʻekolu.
7:7 Nā keiki kāne a Bela: ʻo'Ezebona, a meʻUzi, a me Uziela, a Ierimota, aʻo'Iri, elima luna o nāʻohana, i loa ia e pono no ka kaua; a me kā lākou helu, he iwakāluakumamālua tausani, kanakolu-eha.
7:8 Ano, na keiki kāne a Bekera: Zemirah, a Ioasa, aʻoʻEliezera, a Elioenai, aʻOmeri, a Ieremota, aʻoʻAbiia, a meʻAnatota, aʻo'Alameta: mau mea a pau, he mau keiki kāne a Bekera.
7:9 A ua heluʻia lākou e like me ko lakou poe ohua, ma nā aliʻi lākou o ko lakou poe hanauna, loa ikaika i loko o ke kaua, he iwakālua tausani a me nā haneri keuʻelua.
7:10 A me nā keiki kāne a Iediaela: o Bilehana, a me nā keiki kāne a Bilehana: Ieusa, a me ka Beniamina, a'Ehuda, a Kenaʻana, a me Zetana, a me Taresisa, aʻo'Ahisahara.
7:11 O lakou nei a pau na keikikane a Iediaʻela, nā alakaʻi o ko lakou poe hanauna, loa ikaika na kanaka, heʻumikumamāhiku tausani a me nā haneri keuʻelua, hele aku i ke kaua.
7:12 no hoi, Supima i wahine nāna, aʻo Hupima, na keiki a Ira laua; a me Husima, keiki a'Ahera.
7:13 A laila, i nā keiki kāne a Napetali: ʻo Iaziʻela, a Guni, a me ka Iezera, aʻo Saluma, nā keiki kāne a Bileha.
7:14 no hoi, ke keiki a Manase: 'Aseriʻela. A kāna haiā wahine, he Suria, hanau Makira, ka makua kāne o Gileada.
7:15 Ano, Makira i wahine na kāna mau keiki kāne, Hupima a me Supima. A oia he kaikaina kona i kapaʻia Maʻaka; akā, me ka inoa o ka lua ua Zelopehada, a ua hanau mai na kaikamahine a hiki i Zelopehada.
7:16 a Maʻaka, ka wahine a Makira, hanau mai la he keikikane, a kapa iho la ia i kona inoa o Peresa. A ua i ka inoa o kona kaikaina Seresa. A me kāna mau keiki kāne,ʻo'Ulama lāuaʻo Rakema.
7:17 A laila, i ke keiki a'Ulama,: Bedana. O lakou na keiki a Gileada, ke keiki a Makira, ke keiki a Manase.
7:18 A me kona kaikuwahine, Regina, hanau'Isoda, a'Abiezera, aʻo Mahala.
7:19 Ano, na keiki kāne a Semida,ʻo'Ahiana, a me Sekema, a me Likehi, aʻo'Aniama.
7:20 A me nā keiki kāne aʻEperaima: o Sutela, ʻo Bereda kāna keiki, Tahata kāna keiki, Eleadah i kana keiki, Tahata kāna keiki, kona keiki ua Zabada,
7:21 a me kāna keiki,ʻo Sutela, a me kāna keikiʻoʻEzera, a no hoi o'Eleada. Akā, i ka poʻe kānaka kahiko no a hiki i Gata make ia, no ka mea, ua iho, e komo i ko lakou mau aina hooilina.
7:22 A no laila, i ko lākou makua kāne, ʻEperaima, kanikau no na la he nui; a me kona poe hoahanau i hiki, no laila, e hiki ia lakou ke hooluolu ia ia.
7:23 A komo aku la i kana wahine; Hāpai iholaʻo ia a hānau maila he keiki. A kapa iho la oia i kona inoa Beria, no ka mea, ku ae la ma ka manawa o ka hewa no kona hale.
7:24 A o kana kaikamahine ua Sheerah, nāna i kūkulu iā lalo a me ka hoaka o Betehorona, a hoi Uzzen-sheerah.
7:25 Aʻo Repa kāna keiki ua, aʻo Resepa hoʻi, a ua noho, mai nana i hanau o Tahana,
7:26 ka mea, hapai ae la Laadana. A me kāna keiki,ʻo'Amihuda, ka mea, hapai ae la o Elisama,,
7:27 mai nana i hanau o Nuna, i iho la o Iosua e like me he keiki.
7:28 Ano, ko lakou mau aina a me na noho ana: Betela, a me kāna mau kaikamāhine, a ma ka hikina, Naaram, a ma ke komohana māhele 'āina, Gezera, a me kāna mau kaikamāhine, like me Sekema a me kāna mau kaikamāhine, a hiki i Ayyah me kāna mau kaikamāhine;
7:29 no hoi, heʻokoʻa nā keiki kāne a Manase, Beteseana, a me kāna mau kaikamāhine, Taʻanaka, a me kāna mau kaikamāhine, Megido, a me kāna mau kaikamāhine, Dora, a me kāna mau kaikamāhine. Ma kēia mau wahi, laila i noho ai i nā keiki a Iosepa, ke keiki a ka Iseraela.
7:30 Nā keiki kāne aʻAsera: ʻo'Imena, aʻo'Isua, a me'Isuai, a Beria, a me Sera ko lakou kaikuwahine.
7:31 A me nā keiki kāne a Beria: Hebera, aʻo Malekiʻela, ka ia o ka makua kāne o Birezavita.
7:32 Ano, Hebera Hapai Iapeleta, a Somera, a me Hotama;, a me kā lākou kaikuwahine Sua.
7:33 Nā keiki kāne a Iapeleta: ka hahau ana, a me Bimehala, aʻo'Asevata:; kēia mau mea i nā keiki kāne a Iapeleta.
7:34 A laila, i nā keiki kāne a Somera: ahi io, a Rohega, aʻo Iehuba, a meʻArama.
7:35 A me nā keiki kāne a Helema, kona kaikaina: Zopa, a me Imna, a me Shelesh, a me Amal.
7:36 Nā keiki kāne a Zopa: Sua, Harenepera, a me Suala, a haawi, aʻoʻImera,
7:37 Bezera, a me Hoda, a me Sama, a me Silisa, a me'Iterana, a Beera.
7:38 Nā keiki kāne a Ietera: Iepune, a me Pispa, a Ara.
7:39 A laila, i nā keiki kāne aʻUla: kuhikuhi ana, aʻo Haniʻela, aʻo Rezia.
7:40 O lakou nei a pau na keikikane a Asera, nā luna o nāʻohana, poe i waeia, a me nā luna loa ikaika i waena o na'lii. A me ka helu o ka poe o ka makahiki i i mākaukau no ke kaua, he iwakāluakumamāono tausani.

1 Chronicles 8

8:1 ¶ Na Beniamina Hapai Bela like me kona hanau mua, O Asebela ka lua o ka, O Ahara ke kolu,
8:2 O Noha ka ha, aʻo Rapa ka lima.
8:3 A me nā keiki kāne a Bela; o: Adara, a Gera, a me Abihuda,
8:4 like loa me'Abisua, a Naʻamana, a Ahoa,
8:5 laila no hoi Gera, a me Sepupana, aʻo Hurama.
8:6 O lakou na keikikane a Ehuda, luna o ka hanauna e ola ana i loko o Geba, ka poe i neʻe aku i Manahata.
8:7 la o Naamana, aʻAhiia, a Gera, ua hoʻowalewaleʻia mai no hoi oia ia aku; a hapai ae la ia Uza, ao Ahihuda.
8:8 A laila, hāpai aʻela Saharaima, ma ka māhele o ka Moaba, ma hope hoʻi i hoʻouna aku Husima laua o Baara, nā wāhine āna;
8:9 a no laila,, o kana wahine Hodesa, ka mea, hapai ae la o Iobaba, a me Zibia, a me Mesa, a me Malekama,
8:10 a me Ieuza, a Sachia, a me Mirmah. ʻO lākou kāna mau keiki kāne, na luna o ko lākou mauʻohana.
8:11 oiaio, he oiaio, o Husima, hapai ae Ahituba, ao Elepaala.
8:12 A me na keikikane a Elepaala; o Ebera, a me Misama, a me Sameda, nana i kukulu ia Ono a me Loda, a me kona mau kaikamahine.
8:13 Ano, Beria, a Sema, he luna o ko lākou mauʻohana e noho ana i loko o Aialona; mau kau i auhee ai hoi ka poe i noho ma Gata.
8:14 a me Ahio, a Sasaka, a Ieremota,
8:15 a me Zebadia, a me Arada, a me'Edera,
8:16 like loa me Michael, a me Ishpah, aʻo Ioha, ua i nā keiki kāne a Beria.
8:17 A laila, Zebadia, a me Mesulama, a me Hizki, a me ka Hebera,
8:18 a o Isemerai, a me Izliah, a aliʻi aʻelaʻo Iobaba,ʻo nā keiki kāne a Elepaala.
8:19 A laila, Iakima, a me Zikeri, a Zabedi,
8:20 a me Elienai, aʻo Ziletai, aʻo'Eliʻela,
8:21 a me'Adaia, a me Beraia, aʻo Simerata, he i nā keiki kāne a Simei.
8:22 A laila, O Isepana, a me ka Hebera, aʻo'Eliʻela,
8:23 a me'Abedona, a me Zikeri, aʻo Hanana,
8:24 a me Hanania, a meʻElama, a me Anthothijah,
8:25 a me Iphdeiah, a me Penuela, he i nā keiki kāne a Sasaka.
8:26 A laila, Sameserai, a me Seharia, aʻoʻAtalia,
8:27 a me Iaresia, a me Elia, aʻo Zekeri, he i nā keiki kāne a Ierohama.
8:28 O lakou na makua'lii a me nā luna o nāʻohana i noho i loko o Ierusalema.
8:29 Ano, ma Gibeona, ka mea, i noho aiʻo Ieiʻela, ka makua kāne o Gibeona; a me ka inoa o kāna wahine,ʻo ia Maaka,
8:30 a me kāna makahiapo keiki ua'Abedona, a lailaʻo Zura, a Kisa, a Baʻala, a me Nadaba,
8:31 a me Gedora, a me Ahio, a me Zakera, a me Mikelota.
8:32 Na Mikelotaʻo Simea Hapai. A noho iho la lakou e ku pono ana i ko lakou poe hoahanau ma Ierusalema, me ko lakou poe hoahanau.
8:33 ¶ Na Nera Hapai Kisa, a Kisaʻo Saula Hapai. A laila,ʻo Saula Hapai iho la o Ionatana, a me Melekisua, a Abinadaba, aʻo'Esebaʻala.
8:34 Aʻo ke keiki kāne a Ionatana o Meribaala; a me Meribaala Hapai Micah.
8:35 Nā keiki kāne a Mika,ʻo Pitono,, a me Meleka, a me Tarea, aʻoʻAhaza.
8:36 Aku la o Ahaza Hapai Iehoada. Aku la o Iehoada Hapai Alemeta, a me'Azemaveta, aʻo Zimeri. Aku la o Zimeri Hapai Moza.
8:37 A me Moza Hapai Binea, kona keiki ua Rapa, o ka mea i hanau o Eleasa, ka mea, hapai ae la Azela.
8:38 Ano, malaila kekahi mau keiki eono no'Azela, kona inoa,ʻo'Azerikama, Bokeru, Isemaela, Searia, Obadia, aʻo Hanana. ʻO lākou nei a pau nā keiki kāne a'Azela.
8:39 A laila, i nā keiki kāne a'Eseka, kona kaikaina, 'Ulama lāua i ka makahiapo, a me ka Iehusa ka lua o ka, aʻo'Elipeleta ke kolu o ka.
8:40 A me nā keiki kāne a'Ulama, he loa waiwai nui na kanaka, unuhi aku la ia i ke kakaka me ka ikaika nui. A loaʻa iā ia ka mea, he nui nā keiki kāne a me nā keiki, a hiki i hoʻokahi haneri a me ke kanalima. O lakou nei a pau na keikikane a Beniamina.

1 Chronicles 9

9:1 a no laila,, a pau o kaʻIseraʻela i helu. A me ka huina o ia mau mea i kākau i loko o ka buke o nā aliʻi o kaʻIseraʻela a me ka Iuda, o ka. A ua laweʻia aku ka mea i Babulona no o ko lakou lawehala ana.
9:2 Ano, o ka mea mua e noho ana i loko o ko lākou mau'āina, a me kā lākou mau kūlanakauhale,ʻo kaʻIseraʻela,, a me na kahuna, a me nā Levi, a me ka luakini kauwa.
9:3 E noho i loko o Ierusalema,ʻo kekahi, mai nā keiki kāne a Iuda, a mai na mamo a Beniamina, a hoi mai nā keiki kāne aʻEperaima, a me Manase, a:
9:4 Utha, ke keiki a'Amihuda, ke keiki aʻOmeri, ke keiki a Imeri, ke keiki a Bani, mai nā keiki kāne a Pereza, ke keiki a Iuda,.
9:5 A mai Siloni: ʻo'Asaia ka hānau mua, a me kāna mau keiki kāne.
9:6 A laila, mai nā keiki kāne a Zera: o Ieuela, a me ko lākou poʻe hoahānau, ʻeono haneri a me kanaiwa.
9:7 A mai nā mamo a Beniamina: Sllu, ke keiki a Mesulama, ke keiki a Hodavia, ke keiki a Senua ka;
9:8 a o Ibeneia, ke keiki a Ierohama; a Ela, ke keiki a Uzi, ke keiki a Mikeri; a me Mesulama, ke keiki a Sepatia, ke keiki a Reuʻela, ke keiki a Ibeniia;
9:9 a me ko lakou poe hoahanau, e like me ko lakou poe ohua, eiwa haneri a me kanalima-kumamaono. O keia poe a alakaʻi o ko lakou poe hanauna, e like me na hale o ko lākou poʻe kūpuna.
9:10 A mai na kahuna: Iedaia, Iehoiariba, a me ka Iakina;
9:11 a me Azaria, ke keiki a Hilekia, ke keiki a Mesulama, ke keiki a Zadoka, ke keiki a Meraiota, ke keiki a Ahituba, ke kahuna nui o ka hale o ke Akua,;
9:12 laila'Adaia, ke keiki a Ierohama, ke keiki a Pasura, ke keiki a Malekia; a me Maasai, ke keiki a Adiela, ke keiki a Iahezera, ke keiki a Mesulama, ke keiki a Mesilemita, ke keiki a Imera;
9:13 a me ko lakou poe hoahanau, luna o lakou e like me ko lakou poe ohua, hoʻokahi tausani,ʻehiku haneri a me kanaono, loa ikaika ka hoao ana na kanaka, no ka hana ana i ka hana i loko o ka hale o ke Akua,.
9:14 A laila, mai nā Levi: Semaia, ke keiki a Hasuba, ke keiki a Azerikama, ke keiki a Hasabia, no nā keiki kāne a Merari;
9:15 a hoiʻo Bakebaka i ke kamana; a Galala; a me Matania, ke keiki a Mika, ke keiki a Zikeri, ke keiki a Asapa;
9:16 a me Obadia, ke keiki a Semaia, ke keiki a Galala, ke keiki a Iedutuna; a Berekia, ke keiki a Asa, ke keiki a Elekana, mea i noho ma ka puka a hiki i Netopa.
9:17 Ano, i ka poʻe kiaʻi puka,ʻo Saluma,, a'Akuba, a Talemona, a me Ahimana; a ua i ka alihi kaua o ko lakou mau kaikuaana Saluma.
9:18 No ka mea, a hiki i ka manawa, ma ka puka pā o ke aliʻi, a hiki i ka hikina, nā keiki kāne a Levi i mālama ai i loko o kā lākou mau 'ana e haʻalele.
9:19 oiaio, he oiaio, ʻo Saluma, ke keiki a Kore, ke keiki a Ebiasapa, ke keiki a Kora, a me kona poe hoahanau a me ka hale o kona makua kāne, mau Kora, e noho ana ma luna o ka hana o ka oihana o ka malama ana i ka lanai o ka halelewa. A me ko lakou mau ohana, i loko o 'ana e haʻalele, he poʻe mālama lākou i kahi e komo ai i ka poe kaua o ka Haku.
9:20 Now Pinehasa, ke keiki a Eleazara, i kā lākou mau aliʻi ma mua o ka Haku.
9:21 akā, Zekaria, ke keiki a Meselemia, ua i ka mea nana i malama o ka puka o ka halelewa o ke anaina.
9:22 a pau i kēia mau, kohoia i poʻe kiaʻi no ka puka, he elua haneri a me ka umikumamalua. A ua hoʻopaʻa 'ia ka mea, i loko o ko lākou mau kūlanakauhale, ka poʻe a Dāvida, a me ka Makaula Samuel, hoonohoia, ma ko lakou manaoio,
9:23 like me ia, pela no hoi me kā lākou mau keiki kāne, ma ka puka o ka hale o ka Haku, a me ka halelewa, ma kā lākou mau 'ana e haʻalele.
9:24 Ma nāʻaoʻaoʻehā, ka mea, he poʻe kiaʻi puka, o ia, ma ka hikina, a ma ke komohana, a ma ke kukulu akau, a ma ke kūkulu hema.
9:25 A ua noho o ko lākou poʻe hoahānau ma nā kauhale, a hiki aku la lakou i ko lakou mau Sabati, mai ka manawa i ka manawa.
9:26 No kēia mau eha Levi i kauohaia mai ka holoʻokoʻa helu o nā kiaʻi puka, a me ka mea e noho ana maluna o na hale ahuwaiwai a me nā hale papaʻa o ka hale o ka Haku.
9:27 A noho iho la lakou ma ko lakou mau kiaʻiʻana, ma luna o nāʻaoʻao o ka luakini o ka Haku, no laila, ia i ka manawa i hiki, hiki ia lakou ke wehe i ka puka i loko o ke kakahiaka.
9:28 Kekahi mai ko lakou poe hoahanau e noho ana no hoi maluna o na ipu o ka oihana. No na kiaha i nā lawe ma, a lawe mai e like me ka helu.
9:29 no hoi i kauohaia mai me ka ipu o ke keʻena kapu, i kekahi o ia; ka mea, he poe ma ka malama ana i ka palaoa palaoa wali, a me ka waina, a me ka aila, a me ka libano, a me na aromatics.
9:30 Ano, na keiki a na kahuna i haku i nā mea kahinu, mai na aromatics.
9:31 aʻo Matitia, he mamo na Levi, o ka hiapo a Saluma ka Kora, ua ma ka malama ana i na mea i i moʻa i loko o ka frying pa.
9:32 Ano, kekahi o nā keiki kāne a Kohata, ko lakou poe hoahanau, e noho ana ma luna o ka berena o ke alo, no laila, i ke hoomakaukau mau mea, ka mea hou no kela a me keia la Sabati,.
9:33 O lakou na luna o ka poʻe kāne, e like me nāʻohana o nā Levi, ka poe i noho i loko o nā keʻena, no laila, e hiki ia lakou ke lawe mai i ko lakou mau oihana mau, lā a me ka po.
9:34 Nā poʻo o nā Levi, luna o lakou e like me ko lakou poe ohua, noho i loko o Ierusalema,.
9:35 Ano, ma Gibeona, ka mea, i noho aiʻo Ieiʻela, ka makua kāne o Gibeona, a me ka inoa o kāna wahine,ʻo ia Maaka.
9:36 Kana keiki hiapo,ʻo'Abedona, a lailaʻo Zura, a Kisa, a Baʻala, a Nera, a me Nadaba,
9:37 like loa me Gedora, a me Ahio, a me Zekaria, a me Mikelota.
9:38 A laila, Mikelota Hapai Simeama. Mau noho ku pono ana i ko lākou poʻe hoahānau ma Ierusalema, me ko lakou poe hoahanau.
9:39 ¶ Na Nera Hapai Kisa, a Kisaʻo Saula Hapai. A hapai ae la o Saulaʻo Ionatana, a me Melekisua, a Abinadaba, aʻo'Esebaʻala.
9:40 Aʻo ke keiki kāne a Ionatana o Meribaala. Aku la o Meribaala Hapai Micah.
9:41 Ano, na keiki kāne a Mika,ʻo Pitono,, a me Meleka, a me Taherea, aʻoʻAhaza.
9:42 Aku la o Ahaza Hapai Iara. A me Iara Hapai Alemeta, a me'Azemaveta, aʻo Zimeri. A laila,ʻo Zimeri Hapai Moza.
9:43 oiaio, he oiaio, Moza Hapai Binea, kona keiki, Repaia, hapai iho la o Eleasa, mai o ka mea i hanau Azela.
9:44 Aia iā Azela na keikikane eono nana, eia na inoa o: Azerikama, Bokeru, Isemaela, Searia, Obadia, Hanan. ʻO lākou nā keiki kāne a'Azela.

1 Chronicles 10

10:1 Ano, e kaua ana i ko Pilisetia i ku ei ka Iseraela, aʻauheʻe akula nā kānaka o kaʻIseraʻela, mai ka Pilisetia, a ka mea, hāʻule nō lākou me ka pepehiia ma ka maunaʻo Gileboa.
10:2 A i ka wā i nā Pilisetia hookokoke, alualu ana ia Saula a me kāna mau keiki kāne, ka mea, pepehi iho la o Ionatana, a Abinadaba, a me Melekisua, na keiki a Saula.
10:3 A me ke kaua nui e ku e ia Saula ua kaumaha. A me ka poʻe pana pua i loaʻa iā ia, a hana eha aku la lakou ia ia me ka pua.
10:4 'Ī akulaʻo Saula i hali kana mea kaua: "Unsheathe kāu pahi kaua, a pepehi mai iaʻu. i ole ia, e hiki mai kēia mau poe okipoepoe ole ia, a hoomaewaewa mai iaʻu. "Akā, mea nana i hali kana mea kaua i ole makemake, a ua luku aku la me ka makau. a no laila,, Aku la o Saula i paa o kana pahi kaua, a haule iho la oia maluna o ka mea.
10:5 A i ka wā mea nana i hali kana mea kaua, ua ike keia, ua hōʻike hewa, ua make hoi o Saula, ka mea, e haule iho ma luna o kāna pahi kaua i, a make iho la ia.
10:6 No ia mea,, aku la o Saula i make ai, a ua hala aku la na kāna mau keiki kāneʻekolu, a me ko kona hale a pau, hina iho la, pu.
10:7 A i ka wā o nā kānaka o kaʻIseraʻela, ka mea i noho ana ma ka papu, ua ike keia, ka mea, holo aku la. A mahope mai ua makeʻo Saula a me kāna mau keiki kāne, ka mea haalele i ko lakou mau kulanakauhale, a ua hooauheeia lakou, ʻaneʻi, a malaila. hiki a me na Pilisetia a noho iho la mawaena o lakou.
10:8 A laila,, i ka mea e hiki mai ana ka lā, ka wā o nā Pilisetia lawe i aku i ka waiwai pio o ka poʻe i pepehiʻia, ka mea, loaʻaʻo Saula a me kāna mau keiki kāne, e moe ana ma luna o ka maunaʻo Gileboa.
10:9 A i ka wa a ka mea i luku mai ai ia ia, a ua oki ae la i kona poo, a ua hemo i kona kapa kila, ka mea, hoouna aku i kēia mau mea i loko o ko lākou'āina, no laila, i ka mea makemake e lawe a puni, a e hōʻike 'ia i loko o nā hale o nā akua kiʻi, a me na kanaka.
10:10 Akā, hoolaa kana mea kaua ka mea, i loko o ke ahu o ko lākou mau akua, a ua hookauia mai i kona poo ka mea, i loko o ka luakini o Dagona.
10:11 I ka lohe o nā kānaka o Iabesa Gileada keia, ua hōʻike hewa, a pau i nā Pilisetia i hana aku ai no Saula,
10:12 kela mea keia mea o na kanaka koa a pau, ku ae la, a hoiliili iho la lakou i ke kino o Saula, a no kāna mau keiki kāne. A lakou i lawe mai ia lakou i Iabesa. A ua kanu iho la lakou i ko lakou mau iwi ma lalo o ka lāʻauʻoka, i ua ma Iabesa. A hoʻokēʻai lākou i nā lāʻehiku.
10:13 Pela i aku la o Saula make no kona hala, no ka mea, ka mea kumakaia i ke kauoha a ka Haku, i ka mea i aoaoia, a i ole e malama ia. a eia hoi, la ia a hiki, kukakuka ae la i ka wahine kilokilo;
10:14 no ka mea, i ole paulele i loko o ka Haku. No ka mea, o keia, kauoha ae la oia i kona make ana, a hoolilo aku la ia i kona aupuni no Dāvida, ke keiki a Iese.

1 Chronicles 11

11:1 A laila, ua ho'ākoakoaʻia a pau o kaʻIseraʻela io Dāvida lā ma Heberona, i ka i ana: "Mākou nō ko kākou iwi a me kou io.
11:2 no hoi, inehinei, a i ka lā ma mua, ia Saula i alii ai nō, oe ua ka mea nana i alakai mai, a lawe mai i loko o kaʻIseraʻela,. No ka mea a Iēhova kou Akua i olelo mai ia oe: 'Oe, e wahi e hanai ai koʻu kanaka Israel, a oe e ia i ka alihi kaua maluna iho o lakou. ' "
11:3 No ia mea,, a pau ka poe i oi aku ma ka hanau ana o ka Iseraela, hele aku la i ke alii ma Heberona. Iho la o Davida i hana i ka pact me ia ma mua o ka Haku. A poni iho la lakou ia ia i alii maluna o ka Iseraela, ma e like me ka olelo a ka Haku,, ka mea āna i'ōlelo mai ai ma ka lima o Samuela.
11:4 A laila,ʻo Dāvida a me nā mea a pau o ka Iseraela, i hele aku i Ierusalema. Ke oia o Iebusa, kahi ai ka Iebusa, ka poe kamaaina o ka aina, he.
11:5 A o ka poe i noho ma ka Iebusa mau mai la ia Davida: "Oe e Mai komo ana mai nei." Akā,ʻo Dāvida hopu i ka pā kaua o Ziona, i mea i ke kūlanakauhale o Dāvida.
11:6 I mai la ia, "O ka mea e pepehi i ka Iebusi mua, e lilo ia i alii, a luna koa. "A no laila,ʻo Ioaba, ke keiki a Zeruia, pii mua, a ua i aku la ia i ka luna.
11:7 A laila,ʻo Dāvida i noho ai i loko o ka pā kaua, a no keia mea, ka mea i kapaia o ka City o Davida.
11:8 A kukulu ae la oia i ke kulanakauhale a pau a puni, mai Milo aku a hiki i kēlāʻaoʻao. Akā,ʻo Ioaba i kukulu i ke koena o ke kulanakauhale.
11:9 Aku la o Davida hoomau ka hoʻokikina a me ka ulu, aʻo Iēhova o nā kaua,ʻo ia me ia.
11:10 O lakou na luna o na kanaka ikaika o Davida, ka mea i kōkua iā ia, ai ia ia e lilo i aliʻi ma luna a pau o kaʻIseraʻela,, ma e like me ka olelo a ka Haku,, i kana i olelo mai ai i ka Iseraela.
11:11 A me keia mea i ka helu o ka waiwai nui o Dāvida: Iasobeama, ke keiki a ka Hakemoni, ka luna i waena o ka poʻe kanakolu. He hoaka aʻela ia i kāna ihe e no ekolu haneri, ka poe i hoehaia ma kekahi manawa.
11:12 A ma hope iho ona, uaʻEleazara, ke keiki a kona makua kāne, ka Ahohi, , aia no mawaena o ka mana ikaika ekolu.
11:13 He ua ia me Dāvida ma Padamima, ka wā o nā Pilisetia i akoakoa mai ma ia wahi no kaua. Ano, ua piha o ka bale o ka mahinaʻai o ia māhele, akā, ua hee aku la na kanaka, mai ke alo mai o ka poe Pilisetia.
11:14 Mau kanaka ku i loko o ka loko o ke kula, a malama aku la lakou ia. A i ka wa a lakou i pepehi iho la i ka Pilisetia, ka Haku i haawi mai i ke ola nui i kona poe kanaka.
11:15 A laila, ekolu, mai ka kanakolu luna iho i ka pohaku, kahi o Davida i, i ke ana o Adulama, ka wā o nā Pilisetia i hana ai i hoomoanaʻi ma ke awawa o ka poe Repaima.
11:16 ¶ Aʻo Dāvida i loko o ka pā kaua, a me ka pā kaua o ko Pilisetia i loko o Betelehema.
11:17 A laila, makemake akulaʻo Dāvida, a, "O ina e haawi wale kekahi iaʻu i ka wai, mai ka luawai mai o Betelehema, i mea ma ka puka!"
11:18 No ia mea,, wawahi ma kēia mau mea ekolu a hiki i ka waenakonu o ka poʻe hoʻomoana o nā Pilisetia, a kokoke aku la lakou i ka wai, mai ka luawai mai o Betelehema, i ua ma ka ipuka. A ka mea, i mea iā Dāvida, no laila, e hiki ia ia ke inu. Akā,ʻo ua i makemake; a me kahi, oia ia ia e like me ka mōhai inu no ka Haku,
11:19 i ka i ana: "Aole loa e ia mai iaʻu, ia au e hana i kēia i loko o ka maka o koʻu Akua, a ua makemake inu au i ke koko o kēia mau kānaka. No ka mea, ma ka pöʻino o ko lākou mau ola, ka mea, lawe mai i ka wai i mai iaʻu. "A no keia mea,, ka mea, ua i makemake e inu. Ka ekolu loa ikaika loa ana o keia mau mea.
11:20 no hoi, ʻAbisai, ke kaikaina o Ioaba, i ka alihi kaua o ka ekolu, a hookiekie ae la ia i kona ihe e ku ei na kanaka ekolu haneri, ka poe i hoehaia. Aʻo ua loa kaulana i waena o ka ekolu,
11:21 a ka mea, ua kaulana mawaena o ka lua o ka ekolu a me ko lakou luna. Aka, he oiaio no, la oia iʻaʻole hiki i hiki i ka mea mua ekolu.
11:22 ʻo Benaia, ke keiki a Iehoiada i hana ai, mai Kabezeʻela, ua he loa oʻo kanaka, ka poe pau ana o keia mea he nui kāna hana kupanaha. He pepehi ihola i ka lionaʻelua o ke Akua, mai ka Moaba. A iho a ia i pepehi i ka liona i loko o ka waena o ka lua, i ka manawa o ka hau.
11:23 Nolaila ia i hahau ia i kekahi kanakaʻAigupita kanaka, kona kino uaʻelima kūbita, a i ka ihe e like me ka lāʻau o ka mea ulana lole. A aole nae oia iho ia ia ia me ke koʻokoʻo. A hopu aku la ia i ka ihe ia ia i paʻa i loko o kona lima. A make iho la ia ia me kana ihe iho.
11:24 Kēia mau mea i hanaʻia e Benaia, ke keiki a Iehoiada i hana ai, ka mea iʻoi aku kona koʻikoʻi i waena o ka waiwai nui ikaika ekolu,
11:25 ka mea mua i waena o ke kanakolu. Aka, he oiaio no, ia i hiki i kahi loihi i ka ekolu. A laila,ʻo Dāvida hoonoho iho la ia ia ma ka aoao o kona pepeiao.
11:26 no hoi, na kanaka ikaika o ka poe koa:ʻoʻAsahela, ke kaikaina o Ioaba; a pepehi iholaʻo'Elehanana, ke keiki a kona makua kāne, mai Betelehema;
11:27 ʻO Samota, he Harora; ʻO Heleza no, kekahi no Pelona;
11:28 Ira, ke keiki a Ikesa, he Tekoa; Abiezera, he'Anetota;
11:29 Sibekai, ka Husata; Ilai, ka Ahohi;
11:30 Maharai, kekahi no Netopa; o Heleda, ke keiki a Baʻana, kekahi no Netopa;
11:31 O Itai, ke keiki a Ribai, mai Gibea, no na mamo a Beniamina; ʻo Benaia, ka Piratona;
11:32 Iudaio, mai ke kahawaiʻo Gaʻasa; 'Abiʻela, he'Arabata; 'Azemaveta, he Baharuma; ʻOʻEliaba no, he Saʻalebo.
11:33 Nā keiki kāne a Hasema, he Gilo: o Ionatana, ke keiki a Sage, ka aina mauna;
11:34 ʻO'Ahiama, ke keiki a Sakara, ka aina mauna;
11:35 Imphal, ke keiki a Ura;
11:36 Hepera,, he Mekerata; ʻAhiia, kekahi no Pelona;
11:37 Hazro, kekahi no Karemela; Nahari, ke keiki a Ezebai;
11:38 Joel, ka hoahanau o Natana; Nibr, ke keiki a Hageri;
11:39 ʻO Zeleka, ka Amona; Naarai, he Beerota, ka mea kaua a Ioaba, ke keiki a Zeruia;
11:40 Ira, no'Itera; Gareba, no'Itera;
11:41 Uria, i ka Heta; Zabada, ke keiki a Ahelai;
11:42 Adina, ke keiki a Siza a, i ka Reubena, i ka luna o ka Reubena, a me ke kanakolu o ka poe a pau me ia;
11:43 Hanan, ke keiki a Maʻaka; a me Iosapata, kekahi no Mitana;
11:44 ʻUzia, he Aseterata; Sama, aʻo Iehiʻela,, na keiki a Hotana, heʻAroera;
11:45 Iediaela, ke keiki a Simeri; aʻo Ioha, kona kaikaina, he Tiza;
11:46 ʻo'Eliʻela, he Mahava; a me Ieribai, aʻo Iosavia, na keiki a Elenaama; a me'Itema, i ka Moaba; ʻo'Eliʻela, a Obeda, aʻo Iasiʻela mai Mezobaite.

1 Chronicles 12

12:1 no hoi, kēia hele io Dāvida lā ma Zikelaga, kona manawa i noho auhee ana mai o Saula, ke keiki a Kisa. A ka mea, ua nui ikaika a me ka hanohano ikaika,
12:2 anuenue i ke kakaka, a me ka hoʻohana 'ana i kekahi lima ma ka hoolei ana i na pohaku a me na maa, a me ka pana pua. Mai na hoahanau o Saula, mai o Beniamina:
12:3 i ka luna ua Ahiezera, me Ioasa, keiki laua a Hasemaa no Gibea, aʻo Peleta, keiki a Azemavota, ʻo Beraka hoʻi, aʻo Iehu, maiʻAnatota.
12:4 no hoi, uaʻo'Isemaia, mai Gibeona, ka mea ikaika i waena o ke kanakolu, a ma luna o ke kanakolu; Ieremia, a Iahaziʻela, a me Iohanana, a me Iozabada, maiʻo nā ulu lāʻau;
12:5 a me Eluzai, aʻo Ierimota, a me Bealiah, a me Shemariah, a me Sepatia, ka Haruphites;
12:6 Elekana, a Isia, a'Azareʻela, a me Ioezera, a me Iasobeama, mai Carehim;
12:7 a me Ioʻela,ʻo Zebadia, keiki kāne a Ierohama, mai Gedora.
12:8 A laila pū, mai Gada, ka mea, hele aku la no ia o Davida, ia ia i peʻe ana ma ka wao nahele, loa waiwai nui na kanaka, ka poe i maikaʻi loa ikaika, lawe lalau o ka pale kaua a me ka ihe; ko lakou mau maka ua like me na maka o ka liona, a ua māmā e like me ka'anetelope, kia ma luna o nā mauna ka mea,.
12:9 ʻEzera i ke alakaʻi, ʻoʻObadia ka lua o ka, ʻoʻEliaba ke kolu,
12:10 ʻO Misemana ka hā, Ieremia ka lima,
12:11 Atai ke ono, ʻo'Eliʻela ka hiku,
12:12 Iohanana ka walu o ka, ʻo'Elezabada ka iwa,
12:13 Ieremia ka umi, ʻo Makebanai kaʻumikumamākahi.
12:14 Oia no ka poe mai na keikikane a Gada, luna o ka poe koa. Ka mea liʻiliʻi loa i loko o ka uku o na koa, hoʻokahi haneri, a me ka mea nui i loko o ka uku o ka hoʻokahi tausani.
12:15 Eia nā mea e kū ana ma kēlā kapa o Ioredane i ka malama mua, ia mea ua maʻa e hālanaʻia kona kapa a. A lakou i kau aku i ka holo a pau ka poe i noho ma na awawa,, a hiki i ka'āina hikina, a hiki i ke komohana.
12:16 A laila, hiki mai no hoi kekahi, mai ka Beniamina, a mai ka Iuda ma ka pā kaua ma kahi a Davida i noho.
12:17 A hele aku la o Davida, e halawai pu me ia, a aku la ia: "Inā 'oe i hiki peacefully, no laila, e like me ia e he kōkua no iaʻu, hiki e hui koʻu naau ia oe; akā, inā e haawi aku iaʻu i koʻu poe enemi, nae au i ole ka hewa i loko o koʻu mau lima, hiki i ke Akua o ko kākou poʻe kūpuna e nānā a me ka Lunakanawai. "
12:18 oiaio, he oiaio, ka Uhane aahuia Amasai, ka luna i waena o ke kanakolu, a aku la ia: "David, mākou, no olua ia! O ke keiki a Iese, mākou i no oe! ka maluhia, maluhia ia oe, a me ka maluhia i kou kōkua ma hope ou. No ka mea, o kou Akua e kokua oe. "No ia mea,, ʻo Dāvida iā ia, a hoonoho oia ia lakou i poe luna o ka poʻe hao wale.
12:19 no hoi, kekahi mai Manase i kela kapa o ke David, ia ia i hele aku la ia me ka Pilisetia iā Saula, no laila, e hiki ia ia ke kaua aku. Akā,ʻo ia i i kaua me ia. No na alakai o na Pilisetia, lalau ka'ōlelo aʻo, hoouna aku la ia ia hoʻi, i ka i ana, "No ka pöʻino o ko mākou mau poo, ʻo ia e hoʻi i kona haku, O Saula. "
12:20 a no laila,, wā i hoʻi mai ai i Zikelaga, kekahi holo aku la no ia ia ia, mai ka Manase: o Adena, a me Iozabada, aʻo Iediaʻela, a me Michael, aʻo'Adena, a me Iozabada, a Elihu, aʻo Ziletai, na luna o na tausani o Manase.
12:21 Mau kaumaha kōkua iā Dāvida ma luna o ka poe powa. No nā mea a pau, he kanaka ikaika loa, a lilo iho la lakou i na luna o ka poe koa.
12:22 A laila,, oi aku, kekahi i hele mai io Dāvida lā ma kēlā me kēia lā, i mea e kōkua iā ia, a lilo iho la lakou i ka helu nui, e like me ka pūʻali o ke Akua.
12:23 Ano, eia no ka helu ana o na luna o ka poe koa i hele mai io Dāvida lā ia ia i ua ma Heberona, no laila, e hiki ia lakou ke hoolilo i ke aupuni o Saula i ona lā, ma e like me ka olelo a ka Haku,:
12:24 nā keiki kāne a Iuda, e hali ana i ka pale kaua a me ka ihe, eono tausani,ʻawalu haneri, e iai? oaiaaiiua no ke kaua;
12:25 mai nā keiki kāne a Simeona, kanaka loa ikaika no ke kaua, ʻehiku tausani hoʻokahi haneri;
12:26 mai nā keiki kāne a Levi, eha tausani me nā haneri keuʻeono;
12:27 like loa me Iehoiada, he luna mai o ka pua paha o ka Aarona, a me ia nōʻakolu tausani me na haneri keu ehiku;
12:28 a laila Zadoka, i ka wa opiopio, a kūlana ano, a me ka hale o kona makua kāne, he iwakalua-nā luna;
12:29 a mai na mamo a Beniamina, hoahanau o Saula, ekolu tausani, no ka mea, no ka nui loa o ia mau mea i hahai i kaʻohana a Saula.
12:30 A laila, mai nā keiki kāne aʻEperaima, he iwakālua tausani,ʻawalu haneri, loa ikaika a me ka waiwai nui na kanaka, kaulana mawaena o ko lakou poe hanauna.
12:31 A mai o na kekahi ohana hapa o Manase, he umikumamawalu tausani, kela mea keia mea ma ko lakou mau inoa, hele aku la no laila, e hiki ia lakou ke hoonoho aku la o Davida e like me ka ke alii.
12:32 no hoi, mai nā keiki kāne aʻIsakara, ua aoia na kanaka, poʻe iʻike i kēlā me kēia o ka manawa, ma ka mea e mua mai i ka mea a ka Iseraela pono e hana, elua haneri nā alakaʻi. A me ke koena a pau o ka ohana i kēia kā lākou'ōlelo aʻo.
12:33 A laila,, mai Zebuluna, kekahi poe o ka poe hele aku i ke kaua, a me ka poe i kū ana i loko o ke kaua laina, makaukau me na mea kaua o ka kaua; mau kanalima tausani i hiki aku ai, e kokua, me nolu ana o ka naau.
12:34 A mai ka Napetali, he mau luna hoʻokahi tausani; a me ia he kanakolu-ehiku tausani, hoomakaukauia me ka pale kaua a me ka ihe.
12:35 A laila, mai Dana, he iwakalua-iwakāluakumamāwalu tausani, me nā haneri keuʻeono, mākaukau no ka kaua.
12:36 A mai kaʻAsera, he he kanahā tausani a, hele aku e kaua, a ua kauoha ia ke kaua laina.
12:37 A laila,, ma o Ioredane, aia aku nei, mai nā keiki kāne a Reubena, a mai ka Gada, a mai ka kekahi ohana hapa o Manase, hoʻokahi haneri a me ka iwakalua tausani, makaukau me na mea kaua o ka kaua.
12:38 kēia mau kānaka a pau o ka kaua, e iai? oaiaaiiua no ke kaua, hele aku la me ka naau lokahi ma Heberona, no laila, e hiki ia lakou ke kohoʻo Dāvida i aliʻi ma luna o nā mea a pau o kaʻIseraʻela,. A laila,, oi aku, i ke koena a pau o kaʻIseraʻela a pau o ka hoʻokahi naau, no laila, e hiki ia lakou ke hana aku la o Davida ke alii.
12:39 A me ka mea e noho ana ma ia wahi me Dāvida, iʻekolu lā, ai ana a me ka inu ana. No kā lākou poʻe hoahānau, ua i hoomakaukau ia no ia.
12:40 no hoi, ua poe la e kokoke ana ia ia, e like me ka hiki i kaʻIsakara,, a me Zebuluna, a me ka Napetali, ua lawe mai, ma luna o nā hoki a me na kamelo a me na hoki, a me nā bipi kauō, i ka berena no ka lakou ai, me ka palaoa, maloo hua fiku, maloo hua waina, waina, ka aila, a me ka bipi a me ka hipa, a me nā mea a pau nui. no ka mea,, mea, heʻoliʻoli i loko o kaʻIseraʻela,.

1 Chronicles 13

13:1 A laila,ʻo Dāvida i'ōlelo aʻo me nā luna tausani, a me nā luna haneri, a pau na luna.
13:2 I aku la ia i ka mea holoʻokoʻaʻaha kanaka o ka Iseraela,: "Inā he maikaʻi i oe, a ina o ka olelo aʻu e olelo hele mai, mai ka Haku ko kakou Akua, e hoʻouna aku kākou i ke koena o ko mākou poʻe hoahānau, ma na wahi a pau o kaʻIseraʻela,, a me nā kāhuna a me ka Levi e noho ana ma na wahi e pili ana o nā kūlanakauhale, no laila, i ka mea, e ho'ākoakoa mai iā mākou.
13:3 A e lawe mai hoʻi iā mākou i ka pahu o ko kākou Akua no mākou. No ka mea, i ole imi mākou mea i loko o nā lā o Saula. "
13:4 A me ke kanaka holoʻokoʻa ia i ka mea e pono ai ke hana. No ka mea olelo, ua maikai keia i pau na kanaka.
13:5 No ia mea,, houluulu ai o Davida a pau o kaʻIseraʻela,, mai Sihora o Aigupita a hiki i ke komoʻana o Hamata, no laila, e like me ka lawe mai i ka pahu o ke Akua, mai Kiriatiarima.
13:6 A piʻi akulaʻo Dāvida me nā kānaka a pau o kaʻIseraʻela, a hiki i ka puu o Kiriatiarima, i mea i loko o ka Iuda,, no laila, e hiki ia ia ke lawe mai ia ma laila i ka pahu o ka Haku ke Akua, e noho ana ma luna o ke keruba, kahi i kona inoa maluna o lakou.
13:7 A hoonoho iho la lakou i ka pahu o ke Akua ma luna o ke kaʻa hou, mai ka hale mai o Abinadaba. A laila, o Uza a me kona kaikaina, hooauhee aku la i ke kaʻa.
13:8 Ano, hookani aku la o Davida a me ka pau o kaʻIseraʻela i mua o ke Akua, a me nā mea a pau o ko lākou pono, i mele, a me na lira, a me na pesaleteria, a me nā pahu kani, a me na kimebala, a me nā pū.
13:9 A ia lakou i hiki ai i kahi hehi palaoa no Kidona, Uza lalau mai i kona lima, no laila, e hiki ia ia ke kokua i ka pahu. no ka mea,, i ka bipi i wanton, ua kena ae la ia i hāliu mai i ka apana uuku na.
13:10 A no laila,ʻo Iēhova i huhū mai iāʻUza. I mai la oia ia ia ia, no ka mea, i hoʻopā mai i ka pahu. A make ihola ia ma laila ma mua o ka Haku.
13:11 A Ua loa kupilikii o Davida no ka mea, ua māheleʻia ka Haku Uza. A kapa iho la oia ia wahi 'o ka Māhele o Uza,'A hiki i ka lā keia.
13:12 A lailaʻo ia i makau i ke Akua, ma ia manawa, i ka i ana: "Pehea e e hiki ke lawe mai i loko o ka pahu o ke Akua, i iho au?"
13:13 A no keia mea,, la oia i i lawe mai ia ia iho, o ia, i loko o ka City o Davida. kahi, Kipa ae la ia i ka hale o Obededoma, ka Gata.
13:14 No ia mea,, i ka pahu o ke Akua i noho ai i loko o ka hale o Obededoma no na malama ekolu. A hoomaikai aku la i ka Haku i kona hale, a me nā mea a pau ana a pau.

1 Chronicles 14

14:1 no hoi, Hiram, ke alii o Turo, i na elele io Davida la, a me ka laau kedera, a me artisans o nā pā, a me ka lāʻau,, no laila, e hiki ia lakou ke kūkulu i ka hale no ia.
14:2 Aku la o Davidaʻike ihola ia i hoopaa i ka Haku iā ia i aliʻi ma luna o kaʻIseraʻela,, a i kona aupuni i ua hookiekie ae maluna o kona poe kanaka o ka Iseraela.
14:3 no hoi, ʻo Dāvida i nā wāhine hou ma Ierusalema. A hapai ae la oia i na keikikane a me na kaikamahine.
14:4 A me kēia mau mea i ka inoa o ka poe i hanau nana ma Ierusalema: ʻo Samua, a Sobaba, Nathan a me Solomona,
14:5 Bars, a me Nashua, a me Elpelet,
14:6 like loa me Noga, a me Nepega, a me Iapia,
14:7 ʻElisama,, a me Beʻeliada, aʻo'Elipeleta.
14:8 A laila,, lohe i ua poniʻiaʻo Dāvida i aliʻi ma luna o nā mea a pau o kaʻIseraʻela,, nā Pilisetia a pau pii no laila, e hiki ia lakou ke imi aku ia ia. Akā, i ka wa i lohe ai o ia Davida, ka mea, hele aku la e halawai pu me lakou.
14:9 Ano, i ka Pilisetia, hiki, hohola mai i loko o ke awawa o ka poe Repaima.
14:10 A no laila, Kūkā aʻelaʻo Dāvida i ka Haku, i ka i ana, "E au pii aku i ka Pilisetia, a, e oe hoopakele mai ia i loko o koʻu lima?"'Ī mailaʻo Iēhova iā ia ia, "pii, a au e hāʻawi iā lākou i loko o kou lima. "
14:11 A i ka wa a lakou i pii aku ai i Baʻala-perazima, O Davida ia lakou malaila, a aku la ia: "Ua maheleia ke Akua i koʻu poe enemi ma koʻu lima, e like me ka mea, ua māheleʻia aʻela nā wai. "A no ia mea, ua kapaʻia ka inoa o ia wahiʻo Baʻala-perazima.
14:12 A haʻalele ka mea, ma hope o ko lākou mau akua ma ia wahi, a no laila,ʻo Dāvida i kauoha ia e ke ahi.
14:13 A laila, i kekahi manawa, ka Pilisetia ma, a hoopalahalaha aku la lakou mai i loko o ke awāwa.
14:14 a hou, Kūkā aʻelaʻo Dāvida i ke Akua. La ke Akua ia ia ia: "Oe e Mai pii ma hope o ia. Hoohuli i mai ia. A oe e hele mai e ku e ia ia kahi e kūpono ana i nā lāʻau silika.
14:15 A e lohe ia i ka leo e hele ana ma na welau o na laau silika, lailaʻoe e hele aku i ke kaua. No ka mea, ua hala aku ke Akua i mua o oukou, no laila, i ka mea, e pepehi aku ia i ka poʻe kaua o ko Pilisetia. "
14:16 No ia mea,, ʻo Dāvida i hana ai e like me ke Akua i ao mai ai ia. A me ka ia i luku aku ia i ka poʻe kaua o nā Pilisetia, mai Gibeona aku a hiki i Gazera.
14:17 A lilo iho la ka inoa o Davida, ua-ike ma nā mea a pau i nā wahi. A me ka Haku kau i ka makau o ia ma luna o nā lāhui kanaka a pau.

1 Chronicles 15

15:1 no hoi, ʻo ia i nā hale nona ma ka City o Davida. A kukulu iho la i wahi no ka pahu o ke Akua,, a kukulu ae la oia i ka halelewa no ka mea,.
15:2 'Ī akulaʻo Dāvida: "He mea hōʻona no kekahi kanaka e hali i ka pahu o ke Akua, koe wale no ka Levi, ka mea a ka Haku i wae mai ai, e lawe ia, a i lawelawe ia iho, a hiki aku i ke ao pauʻole. "
15:3 A ho'ākoakoa aʻelaʻo ia a pau o kaʻIseraʻela, i loko o Ierusalema, no laila, i ka pahu o ke Akua, ana i lawe mai ai i loko o kona wahi, kahi ana i hoomakaukau ai no ka mea,.
15:4 oiaio, heʻelua nā keiki kāne aʻAʻarona, a me nā Levi:
15:5 Mai nā keiki kāne a Kohata, Uriela i ke alakaʻi, a me kona poe hoahanau, he hoʻokahi haneri a me ka iwakalua.
15:6 Mai nā keiki kāne a Merari: ʻo'Asaia,ʻo ia ka mea alakaʻi, a me kona poe hoahanau he elua haneri a me ka iwakālua.
15:7 Mai nā keiki kāne a Geresoma: Ioʻela,ʻo ia ka mea alakaʻi, a me kona poe hoahanau he hoʻokahi haneri a me ke kanakolu.
15:8 Mai nā keiki kāne a Elizapana: O Semaia i ke alakaʻi, a me kona poe hoahanau he elua haneri.
15:9 Mai nā keiki kāne a Heberona: ʻo'Eliʻela,ʻo ia ka mea alakaʻi, a me kona poe hoahanau he kanawalu.
15:10 Mai na keikikane a Uziela: Aminadaba i ke alakaʻi, a me kona poe hoahanau he hoʻokahi haneri a me ka umikumamalua.
15:11 Aku la o Davida i na kahuna, Zadoka a meʻAbiatara, a me nā Levi: Uriela, o Asaia, Joel, Semaia, ʻo'Eliʻela, a meʻAminadaba.
15:12 I mai la oia ia ia: "ʻOʻoe ka mea i na luna o ka Levi ohana, e ho'ānoʻia a me kou poe hoahanau, a lawe mai i ka pahu o ka Haku ke Akua o kaʻIseraʻela, a hiki i ka wahi i ua hoomakaukau ai no ka mea,.
15:13 i ole ia, me ka mea i mua, i ka wa a ka Haku hahau mai no oe i ole haawi, no laila ia paha e manawa no hoi, ina ua hana i ka mea hōʻona. "
15:14 No ia mea,, nā kāhuna a me nā Levi i hoomaemaeia, no laila, e hiki ia lakou ke halihali i ka pahu o ka Haku ke Akua o kaʻIseraʻela,.
15:15 A me nā keiki kāne a Levi i ka pahu o ke Akua,, e like me kā Mose i kauoha, ma e like me ka olelo a ka Haku,, maluna o ko lakou poohiwi, ma na kaola.
15:16 Aku la o Davida i olelo mai ai i na luna o na Levi, no laila, e hiki ia lakou ke koho, mai o ko lakou poe hoahanau, poe mele a me na mea kani, ua hōʻike hewa, na pesaleteria, a me ka lira, a me na kimebala, no laila, i ka hauʻoli walaau paha kani ma luna kiʻekiʻe.
15:17 A hoonoho iho la lakou, mai na Levi: o Hemana, ke keiki a Ioʻela; a mai kona poe hoahanau, ʻAsapa, ke keiki a Berekia; a me ka oiaio, mai o ko lakou poe hoahanau, nā keiki kāne a Merari: Etana, ke keiki a Kusaia.
15:18 A me ia i ko lākou poʻe hoahānau i loko o ka lua o ka huakaʻi: Zekaria, a Ben, a me Iaaziela, a me Semiramota, a me Jahiel, a me'Uni, a Eliaba, a me Benaia, a me Maʻaseia, aʻo Matitia, a me Eliphelehu, a me Elipele, o Mikeneia, a me Obededoma, a me Ieiela, ka poe i poʻe kiaʻi puka.
15:19 Ano, o ka poe mele, o Hemana, ʻAsapa, a Etana, Ua hoʻokani ana mai me na kimebala keleawe o ka.
15:20 a me Zekaria, a me Aziela, a me Semiramota, a me Iehiʻela, a me'Uni, a Eliaba, a me Maʻaseia, aʻo Benaia i ka leo ikuwa a mea pohihihi a me na pesaleteria.
15:21 A laila, Matitia, a me Eliphelehu, a me Mikeneia, aʻObededoma, a me Ieiela, a'Azazia i mele i ke mele o ka lanakila a me nā lira, no ka mea octave.
15:22 Now Kenania, ka luna o nā Levi, ua poʻokela ma luna o nā wanana, ma ka mea e hōʻailonaʻoukou i ka mua o nā Melodies. no ka mea,, ka mea, ua loa akamai.
15:23 Aʻo Berekia lāuaʻoʻElekana nā kiaʻi puka no ka pahu.
15:24 A me nā kāhuna, Sebenia, a me Iosapata, a me Netaneela, a me Amasai, a me Zekaria, a me Benaia, aʻoʻEliezera, i puhi i nā pū i mua o ka pahu o ke Akua,. A me Obededoma laua o Iehia na kiaipuka no ka pahu.
15:25 No ia mea,, David, a pau ka poe i oi aku ma ka hanau ana o kaʻIseraʻela,, a me na lunatausani, hele aku la, e halihali i ka pahu o ka berita o ka Haku, mai ka hale o Obededoma mai me ka olioli, no ka.
15:26 A i ka wā a ke Akua i kōkua i ka Levi, ka poe e halihali ana i ka pahu o ka berita o ka Haku, ka mea, immolated ehiku na bipikane a me na hipakane ehiku.
15:27 A uaʻaʻahuʻiaʻo Dāvida i kaʻaʻahu mākuʻe, me ka poe a pau me nā Levi, ka poe i lawe i ka pahu, a me na mele, aʻo Kenania, i ka alihi kaua o ka wanana i waena o ka poʻe mele. Akā, i kahikoia no hoi o Davida i me ka'ēpoda olonā.
15:28 A me ka pau o ka Iseraela, i alakai hou i ka pahu o ka berita me jubilation o ka Haku, puhi mai me ka halulu ana o kona mau pepeiao,, a me nā pū, a me na kimebala, a me na pesaleteria, a me ka lira.
15:29 A i ka wā i ka pahu o ka berita o ka Haku, i hiki ai i loko o ka City o Davida, la o Mikala, ke kaikamahine a Saula, haka pono ma ka puka makani, ike aku la ke alii o Davida me ka haa ana a me ka pāʻani, a me ka hoʻowahāwahā akula i loko o kona naʻau.

1 Chronicles 16

16:1 A no laila, ka mea, i ka pahu o ke Akua,, a kau aku la lakou ia ia ma ka waenakonu o ka halelewa, a Dāvida i kūkulu ai no ka mea,. A me ka mea kaumaha kuni, a me nā mōhai hoʻomalu i mua o ke Akua.
16:2 A i ka wā a Dāvida i pau nā mōhai kuni, a me nā mōhai hoʻomalu, hoomaikai aku la ia i na kanaka ma ka inoa o ka Haku.
16:3 A mahele iho la oia i kela hoʻokahi kekahi, mai na kanaka a hiki i ka wahine, he Kai o ka berena, a me ka'āpana no i pulehuia pipi, a me ka palai palaoa huapalaoa palaoa me ka aila.
16:4 A hoonoho iho la oia i kekahi, mai ka Levi ka poe e lawelawe ma mua o ka pahu o ka Haku, a me ka hoomanao i kana mau hana, a me ka hoonani a me ka hoolea aku i ka Haku, ke Akua o kaʻIseraʻela,.
16:5 ʻAsapa i ke alakaʻi, a me ka lua i ka la ua Zekaria. Kahi mea hou aʻe, he Ieiela, a me Semiramota, a me Iehiʻela, aʻo Matitia, a Eliaba, a me Benaia, a me Obededoma. Aʻo Iehiʻela, ua ma luna o nā mea hana o ka mea kani a me nā lira. Akā,ʻAsapa puhi mai me na kimebala.
16:6 oiaio, he oiaio, na kahuna, ʻo Benaia, aʻo Iahaziʻela, lakou e hookani i ka pu e mau ana imua o ka pahu o ka berita o ka Haku.
16:7 I ia lā, O Davida i Asapa ka luna, i mea e hooiaio aku no au i ka Haku, a me kona poe hoahanau:
16:8 "Hooiaio oe i ka Haku, a hea aku i kona inoa. E hoike aku i kana hoao aku i waena o nā kānaka.
16:9 E oli aku ia ia, a me ka hoolea i ia, a me ka wehewehe a pau kāna mau hana mana.
16:10 E halelu aku i kona inoa hoano! E ka naau o ka poe imi i ka Haku, e olioli oukou!
16:11 Eʻimi i ka Haku, a me kona pono. i kona maka Eʻimi mau.
16:12 E hoomanao i na hana mana, i ka mea, i hooko, kona mau hoailona, a me ka hooponopono ana o kona waha.
16:13 O keiki o kaʻIseraʻela,, kana poe kauwa! O na keikikane a Iakoba, kona poe i waeia!
16:14 He mea no ka Haku ko kakou Akua. Kāna mau'ōlelo hoʻopono a pau ma nā mea a pau o ka honua a.
16:15 E hoomanao mau loa kona berita, i ka olelo i aʻo ai i na hanauna he tausani,
16:16 i ka berita āna i hana ai me Aberahama, a me kona hoohiki ana me Isaaka.
16:17 A hoonoho iho la oia i ka ia ia Iakoba, e like me ke kauoha, a me kaʻIseraʻela me he pact mau loa,
16:18 i ka i ana: 'Iā ʻoe, Au e haawi aku i ka aina o Kanaana,, i ka hailona o kou hooilina. '
16:19 Ma ia manawa, ka mea, ua uuku ia ma ka helu, ka mea, ua mau, a ua noho malaila.
16:20 A ka mea hele ma, mai kekahi lāhui kanaka i kekahi lāhui kanaka, a mai kekahi aupuni i kekahi kanaka.
16:21 He i ole ae kekahi kanaka i ka wahahee e hoopii mai nei ia. kahi, oia i na'lii ma luna o lākou 'aoʻao:
16:22 'Mai hoopa aku i koʻu Kristo. A mai malign koʻu poe kaula. '
16:23 E oli ana i ka Haku, a pau o ka honua! Haʻi aku i kona ola, mai ka lā a hiki i ka lā.
16:24 Kākau pili i kona nani i waena o ko nā'āina'ē, kana mau hana mana mawaena o na kanaka a pau.
16:25 No ka mea nui a me ka loa praiseworthy ka Haku. A oia mea weliweli, ma luna o nā mea a pau akua.
16:26 No na akua a pau o na kanaka, he akua kii. Akā,ʻo Iēhova i nā lani.
16:27 Confession a me ka nani i mua ona. Ka ikaika a me kaʻoliʻoli i loko o kona wahi.
16:28 E lawe mai i ka Haku, O na ohana o na kanaka, lawe mai i ka Haku i ka nani a me ka noho alii ana.
16:29 E haawi aku ka nani i ka Haku, i kona inoa. Eʻalawa aʻe i mōhai, a me ka hiki mua o kona mau maka. A hoʻomana i ka Haku, i laʻa ke kahupuaa.
16:30 E e hoʻoneʻe i ka honua a pau ma mua o kona maka. No ka mea, hoʻokumu i ka poepoe honua immoveable.
16:31 E na lani, e olioli oukou, a e ka honua kaena ana nae lakou. A e ia e olelo aku i waena o nā lāhui kanaka, 'Ua noho aliʻi ihola ka Haku.'
16:32 E halulu mai ke kai, a me nā mea a pau kona plenitude. E nā mahinaʻai kaena ana nae lakou, a me nā mea a pau i mea i loko o ia.
16:33 A laila, na laau o ka ululaau, e hoʻoleʻa aku ma mua o ka Haku. No ka mea, ke hele mai, e hoʻoponopono i ka honua.
16:34 , Hooiaio no lakou i ka Haku, no ka mea, he maikaʻi. No ka mea mau loa kona aloha.
16:35 a olelo aku: 'Mālama iā mākou, O ke Akua, ko kakou mea e pakele ai! A houluulu ia makou, a ua hoʻopakele iā mākou mai ka lāhui kanaka, no laila, i mākou i hooiaio i kou inoa hoano, a me ke kaena ana i loko o kou mau mele.
16:36 E hoʻomaikaʻiʻia ka Haku, ke Akua o kaʻIseraʻela,, mai ao aku ia ao e mau loa aku. 'A e na kanaka a pau e olelo, 'Amene,'A e ia mele i ka Himeni no ka Haku. "
16:37 a no laila,, ma laila ma mua o ka pahu o ka berita o ka Haku, la oia i haalele ai iaʻAsapa a me kona poe hoahanau, no laila, i ka mea, e lawelawe i loko o ka maka o ka pahu, ma kēlā me kēia lā, a ma kā lākou mau 'ana e haʻalele.
16:38 Ano, Obededoma, a me kona poe hoahanau, he kanaono-ewalu. A ia hoonoho Obededoma, ke keiki a Iedutuna, a me Hosa na kiaipuka.
16:39 Akā,ʻo Zadoka ke kahuna, a me kona poe hoahanau na kahuna, ma mua o ka halelewa o ka Haku ma ka mea kiʻekiʻe wahi, i ua ma Gibeona,
16:40 no laila, i ka mea, ke mohai kuni i ka Haku ma luna o ke kuahu o ka mohaikuni mau, kakahiaka a me ke ahiahi, e like me nā mea a pau i kākau i loko o ke kānāwai o ka Haku, i aʻo ai i ka Iseraela.
16:41 A ma hope iho ona, o Hemana, a me ka Iedutuna, a me ke koena o ka poe i waeia, kēlā mea kēia mea ma kona inoa, i waeia e hooia aku ai i ka Haku: "No ka mea, o kona aloha a mau loa aku."
16:42 Aʻo Hemana a me Iedutuna puhi i ka pu,, a pâʻani 'o ia ma luna o nā kimebala ka mea,, a ma luna o kela ano keia ano o ka wahine mea kani, i mea e hoolea aku i ke Akua. Akā, me nā keiki kāne a Iedutunaʻo ia i ia e kiaʻi puka.
16:43 A hoi aku la na kanaka a pau i kā lākou mau hale, a me Davida hoi, no laila, e hiki ia ia ke hoomaikai i kona hale iho no hoi.

1 Chronicles 17

17:1 Ano, i ka wa a Davida i noho i loko o kona hale, I aku la ia i ke kaula Nathan: "Aia hoi, Au e noho i loko o ka hale o ke kedera. Akā, i ka pahu o ka berita o ka Haku,ʻo ia ma lalo o ka halelewa o tehasa. "
17:2 'Ī mailaʻo Natana iā Dāvida: "E hana nā mea a pau i mea i loko o kou naʻau. No ka ke Akua mea me oe. "
17:3 a nae, ia po i ka olelo a ke Akua ia Natana, i ka i ana:
17:4 "E hele, a me ka'ōlelo aku i kaʻu kauwā iā Dāvida: Ke i mai nei ka Haku,: ʻAʻoleʻoe e kūkulu i ka hale no iaʻu me he wahi e noho ai.
17:5 No ka mea,ʻaʻole au i noho i loko o ka hale, mai ka manawa, i ka wa aʻu i alakai mai i ka Iseraela, a hiki i kēia lā. kahi, Au i ua mau hoʻololi wahi, i loko o ka halelewa a me ka halelewa,
17:6 E noho ana me ka pau o kaʻIseraʻela,. I ka wa i au loa e olelo aku ai i kekahi i kekahi ma nā mea a pau, i waena o nā luna kānāwai o kaʻIseraʻela, ka mea aʻu i hoonoho iho la ma ka uku ole no laila, e hiki ia lakou ke ai na koʻu kanaka, i ka i ana: 'No ke aha la i oe i kūkulu i ka hale o ke kedera no iaʻu?'
17:7 a no laila,, manawa oe e olelo aku keia i kaʻu kauwā iā Dāvida: Ke'ōlelo mai neiʻo Iēhova o nā kaua: Au i oe ia oe i ka hahai ana i ka poe holoholona ma ke kula mai, ai ia oe e ia i ka luna o koʻu poʻe kānakaʻIseraʻela,.
17:8 A au i noho ai me oe i na wahi a pau au i hele. A au ua pepehi i ko oukou poe enemi imua o oukou, a ua i au i ka inoa no oe e like kekahi o ka poe nui ka poe i kaulana ma luna o ka honua.
17:9 A ua haawi aku au i wahi no koʻu poe kanaka ka Iseraela. Ka mea, e kanu, a me ka mea e noho ana ma ia, a me ka mea, e hou e nee aku no ia. ʻAʻole hoʻi e nā keiki o ka hewa, e mae wale ia aku, like i loko o ka hoʻomaka,
17:10 mai o ka lā, i ka wa aʻu i hāʻawi aku ai i nā luna kānāwai i koʻu poe kanaka ka Iseraela, a au hoʻohaʻahaʻa a pau kou poe enemi a pau. No ia mea,, I hai aku ia oe i ka Haku, e kūkulu i ka hale no ka oe.
17:11 A ia oe e i pau kou mau lā, no laila, e 'oe e hele ai i kou poe kupuna, E hooku ae au i kau poe mamo mahope o oe, ka mea, e lilo mai kou mau keiki. A e hookupaa auanei au i kona aupuni.
17:12 Nana no e hana i ka hale no iaʻu, a naʻu nō e hana kupaa o kona noho aliʻi, a hiki i ke ao pau.
17:13 Au e lilo i makua no na la, a lilo ia i mea he keiki ia mai iaʻu. A au e e lawe aku i koʻu aloha mai ona aku, me aʻu i lawe ia aku mai ka mea nana i mua oe.
17:14 A e hoʻonoho nō ia i loko o koʻu hale, a ma koʻu aupuni au, a hiki loa aku. A me kona noho aliʻi, e lilo loa kupaa, ma ka perpetuity. "
17:15 E like me kēia mau'ōlelo a pau i ka, a like me keia hihio a pau, no laila, i Natana i'ōlelo aku iā Dāvida.
17:16 ¶ A lohe aʻela ke aliʻiʻo Dāvida i hele aku la, a ua noho iho la mua o ka Haku, I mai la ia: "Owai la wau au, O ka Haku ke Akua, a me ka mea o koʻu hale, ia e haawi aku oe i keia mau mea ia iaʻu?
17:17 Akā, i kēia i meaʻuʻuku i loko o kou maka, a nolaila au i olelo mai hoi oe no ka hale o kau kauwa, a hiki i ka wā e hiki mai. A oe ua i mai iaʻu i hoikeia ma luna o na kanaka a pau, O ka Haku ke Akua.
17:18 He aha hou aku e hiki ia Davida ke kākau i, mai oe i ai hoonani kau kauwa, a ua ike ia?
17:19 O ka Haku, no ka mea, o kau kauwa, ma e like me kou naau iho, oe i lawe mai no a pau keia nani, a oe i mea e makemake ai a pau i kēia mau mea nui e e ikeia.
17:20 O ka Haku, ka mea, aole kekahi e like oe. Aʻaʻohe mea'ē aʻe ke Akua ma ke kaʻawale mai oe, mai o nā mea a pau a mākou i lohe ai e pili ana me ko makou mau pepeiao.
17:21 No ka mea 'ē aʻe hookahi lāhui kanaka ma luna o ka honua nei e like kou poe kanaka o ka Iseraela, i ka mea a ke Akua i hiki mai, no laila, e hiki ia ia ke like ia, a ke hana i kekahi kanaka no ka iho, a ma kona nui a me ka weliweli i mahiki aku ai i nā lāhui kanaka ma mua o ka maka o ka poe ana i kuuia, mai Aigupita?
17:22 A kau akuʻoe i kou poʻe kānaka kaʻIseraʻela i e kou kanaka, a hiki i ke ao pau. A 'o' oe, O ka Haku, Ua lilo lākou i ke Akua.
17:23 no ia mea,, O ka Haku, e i ka olelo ana au i olelo mai ai i kau kauwa, a ma luna o kona hale, e hookupaa iho la ia ma ka perpetuity, a ua hana e like me oe i olelo mai ai.
17:24 A i kou inoa i koe, a e hoonui a hiki no a pau manawa. A e ka mea e olelo mai: 'O ka Haku o nā kaua,ʻo ia ke Akua o kaʻIseraʻela,. A, ua mau ka hale o Davida o kana kauwa ma mua ona. '
17:25 Nāu, O ka Haku koʻu Akua,, Ua hoike mai ai i ka pepeiao o kāu kauwā i au e kūkulu i ka hale no ia. A no ia mea, ua ike ka manaoio i kau kauwa i hiki ia ia ke pule mua oe.
17:26 Now laila, O ka Haku, oe i ke Akua. A oe i olelo mai ai i kau kauwa pomaikai nui me neia.
17:27 A oe ua hoʻomaka e hoopomaikai mai i ka hale o kau kauwa, no laila, i ka mea i ia mau mua oe. No ka mea, mai ka mea, o oe ka mea hoomaikai, O ka Haku, e hoopomaikai loa ia e. "

1 Chronicles 18

18:1 ¶ A ma hope o kēia mau mea, mea hiki ia o Davida i na Pilisetia, a hoohaahaa iho la ia lakou, a la oia i Gata, a me kāna mau kaikamāhine, mai ka lima mai o ko Pilisetia.
18:2 A nolaila ia i hahau Moaba. A lilo maila nā Moaba i nā kauwā a Dāvida, mohai makana ia ia.
18:3 I ia manawa, O Davida i hahau Hadadezera, ke alii o Zoba, ma ka māhele o Hamata, ia ia i hele aku ai e hiki ia ia ke ana i kona aupuni a hiki i ka muliwai o Euperate.
18:4 A laila,ʻo Dāvida i hopu kekahi tausani o kona eha-lio kaʻa, a me ehiku tausani hoʻoholo lio, a me ka iwakālua tausani kānaka i hele wāwae. A ke olona wawae oia a pau i ka halekaa lio, koe wale no ka hoʻokahi haneri keu eha-lio kaʻa, ka mea āna i hoahu iho la no oia ia ia iho.
18:5 A laila, i hiki aku ka Suria o Damaseko, no laila, e hiki ia lakou ke kaumaha kōkua iā Hadadezera, ke alii o Zoba. a no laila,, laila, pepehi aku la o Davida no ia he iwakalua-kumamalua tausani.
18:6 A oia hoʻonoho koa ma Damaseko, no laila, e hoi e malama aku ia ia Suria, a makemake kaumaha makana. A ua kōkua maiʻo Iēhova iā ia i loko o nā mea a pau i nā mea a pau i ka i ana i hele aku la.
18:7 no hoi, O Davida i keʻaʻa pua gula, a na kauwa a Hadarezera, ua, a lawe maiʻo ia ia mau mea i Ierusalema.
18:8 Kahi mea hou aʻe, mai Tibehata mai, a Cun, kulanakauhale o Hadadezera, ia i lawe mai i ke keleawe he nui loa, mai a Solomona i ke kai o ke keleawe, a me na kia, a me na ipu o ke keleawe.
18:9 Ano, i ka wā Toi, ke alii o Hamata, i lohe ai i keia, ua hōʻike hewa i pepehi o Davida i ka poe kaua holoʻokoʻa o Hadadezera, ke alii o Zoba,
18:10 hoouna aku la oia i kana keiki iā Hadorama io Dāvida ke aliʻi i hiki ia ia ke noi maluhia, mai ona aku, a no laila, hiki ia ia ke hoalohaloha ia ia i ka mea, ua pepehi a luku aku Hadadezera. no ka mea,, Toi ua kū'ē maila iā Hadadezera.
18:11 no hoi, nā ipu a pau o ke gula a me ke kālā, a me ke keleawe, ke alii o Davida i hoʻolaʻaʻia ma ka Haku, me ke kālā a me ke gula ana i lawe mai o nā lāhui kanaka a pau, like mea, mai Edoma, a me ka Moaba, a me na mamo a Amona,, like, mai ka Pilisetia, a me kaʻAmaleka.
18:12 oiaio, he oiaio, ʻAbisai, ke keiki a Zeruia, pepehi heʻumikumamāwalu tausani kānaka o ka Edoma ma ke awawa o ka Salt na lua.
18:13 A oia hoʻonohoʻia ka pā kaua maʻEdoma, no laila, i Edoma e malama aku ai ia Davida. Aʻo Iēhova i hoʻopakeleʻo Dāvida i nā mea a pau i nā mea a pau i ka i ana i hele aku la.
18:14 No ia mea,, O Davida i alii ai ma luna o nā mea a pau o kaʻIseraʻela,, a me kana hana ana i ke kanawai a me ka hoopono aku iwaena o kona poe kanaka.
18:15 ¶ Aʻo Ioaba, ke keiki a Zeruia, ua ma luna o ka poʻe kaua, a me Iehosapata, ke keiki a'Ahiluda, i ka luna o ka mooolelo.
18:16 a me Zadoka, ke keiki a Ahituba, a me Ahimeleka, ke keiki a Abiatara, ua i nā kāhuna. Aʻo Savasa ke kākau'ōlelo.
18:17 no hoi, ʻo Benaia, ke keiki a Iehoiada i hana ai, ua ma luna o nā legeona o ka poe Kereti a me ka poe Peleti. Akā, me nā keiki kāne a Dāvida, he mau mua ma ka lima o ke alii.

1 Chronicles 19

19:1 Ano ka mea, hiki mai ia Nahasa, ke alii o na mamo a Amona,, make iho la, a noho aliʻi ihola kāna keiki ma kona wahi.
19:2 'Ī mailaʻo Dāvida a me ka: "Au, e hana me ke aloha ole imua o Hanuna, ke keiki a Nahasa. No kona makua kāne, ua aloha mai ke Akua iaʻu. "A no laila, hoouna aku la o Davida i na elele e hooluolu aku ia ia ma o ka make ana o kona makuakane. Akā, i ka wa a lakou i hiki aku i ka aina o na mamo a Amona,, no laila, e hiki ia lakou ke hooluolu mai la o Hanuna,
19:3 ka luna o nā mamo aʻAmona,'ī akula lākou iā Hanuna i: "Nei anei oe i manao ia paha o Davida i hoouna mai ai ia lakou, e hooluolu oe ma ka mea, e hoʻohanohano i kou makua kāne? Anei oe i hoʻomaopopo i kana poe kauwa i hele mai ia oe no laila, e hiki ia lakou ke makaikai i, a noiʻi ana, a hoike i kou aina?"
19:4 A no laila, Hanuna ka umiumi, komo i ke poo, a ma kaʻumiʻumi paha o na kauwa a Davida, oki aku a ia i kā lākou mau palule, mai na lākou kīkala a hiki i na wawae, a hoouna aku la oia ia lakou aku.
19:5 A ia lakou i hele, a ua hoouna olelo ia Davida, (no ka mea, i loaaʻi i ka hilahila nui,) hoouna aku la oia e halawai me ia, a aʻo aku la oia i ka mea e noho ma Ieriko, a ulu ko lākouʻumiʻumi ulu, a laila ka mea, e hoʻi.
19:6 A laila,, ka wā o nā mamo aʻAmona, ike i ka mea i hana i ka hewa ma luna o Dāvida, o Hanuna a me ke koena o na kanaka, hoouna aku i kekahi tausani talena kala, no laila, e hiki ia lakou ke hoolimalima no lakou iho i nā hale kaʻa a me nā hoʻoholo lio mai Mesopotamia, a mai Suria Maaka, a mai Zoba.
19:7 hoolimalima a me ka mea, nā kaʻa he kanakolukumamālua tausani, a me ke alii o Maaka a me kona poe kanaka. A hiki kēia mau mea, ua hiki, ka mea, i kahi hoʻomoana ma ka māhele 'āina e ku pono ana Medeba. no hoi, na mamo a Amona,, hoiliili mai ko lākou mau kūlanakauhale, hele aku i ke kaua.
19:8 ¶ A lohe aʻelaʻo Dāvida i lohe ai i keia, hoʻouna akulaʻo ia iā Ioaba, a me ka holoʻokoʻa poe koa o na kanaka ikaika.
19:9 A me na mamo a Amona,, hele ana mai, kau mai i ka kaua laina mua o ka puka o ke kulanakauhale. Akā, me nā aliʻi, ka poe i hele mai i kā lākou kōkua ku kaawale ma ke kula.
19:10 A no laila,ʻo Ioaba, hoʻomaopopo i ke kaua, e ke kau alo ia ia, a ma hope o kona kua, koho i ka poe kanaka ikaika loa, mai a pau o kaʻIseraʻela,, a hele aku la e ku ei ko Suria.
19:11 Akā, i ka hapa o na kanaka i koe oia i hoonoho iho ma lalo o ka lima oʻAbisai kona kaikaina. A hele aku la lakou mai ke alo o na mamo a Amona,.
19:12 I mai la ia: "Inā lanakila i ko Suria ma iaʻu, laila 'oe e lilo i kōkua no iaʻu. Akā, inā lanakila na mamo a Amona, no oe, Au e lilo i ka maluhia no oe.
19:13 e hooikaika, a e hana ikaika iā mākou ma ka aoao o ko makou poe kanaka, a ma ka aoao o na kulanakauhale o ko kakou Akua,. A me ka Haku, e hana i mea e pono ma kona mau maka. "
19:14 No ia mea,, aku la o Ioaba, a me na kanaka e noho ana me ia, hele mai i ke kaua aku i ko Suria. A kau akulaʻo ia ia mau mea i ka heʻe.
19:15 A laila, na mamo a Amona,, e ike i ka mea, ua heʻe akula ko Suria i ka, i holo aku la lakou ia lakou iho, maiʻAbisai, kona kaikaina, a komo aku la lakou i loko o ke kulanakauhale. Ano, hoi aku la o Ioaba i Ierusalema.
19:16 Akā,ʻo ko Suria, e ike i ka mea, ua hina iho i mua o kaʻIseraʻela,, i mau elele, a lakou i lawe mai i ka ko Suria e noho ana ma ka muliwai. aku la o Sopaka, i ka alihi kaua o ke koa o Hadadezera, ua ko lāua luna.
19:17 I ka i, ua haʻi akula kēia iā Dāvida, ia i houluulu iho ai a pau o kaʻIseraʻela,, a ia i kela aoao o Ioredane. A lele lokahi mai la oia ia ia. A kau mai la oia i ka laina kaua huli ia. A kaua akula lākou iā ia ia mea,.
19:18 Akā, heʻe akula ko Suria, mai ka Iseraela. Aku la o Davida i pepehi ai o ka Suria ehiku tausani hale kaʻa, a me ka tausani kanaka he kanaha ma ka wāwae, aʻo Sopaka, i ka luna o ka poe koa.
19:19 A laila, na kauwa a Hadadezera, ka ike ana ia lakou iho i ka e holomoku akula ia e Israel, i kela kapa o ia Davida, a mālama nō lākou i ia. A me ko Suria ua ole hou e ae ana e kaumaha aku i ka kōkua ai i nā mamo aʻAmona,.

1 Chronicles 20

20:1 Ano ka mea, hiki mai i, ma hope o ka papa o ka makahiki, i ka manawa o nā aliʻi pele e hele aku i ke kaua, Aku la o Ioaba hoakoakoa ae la ka poe koa a me ka hoao ana i na koa, a oia luku i ka aina o na mamo a Amona,. A hoomau aku la ia ia, a hoʻopilikia akula iā Raba. Akā,ʻo Dāvida e noho ana ma Ierusalema i ka wa o Ioaba hahau Raba, a luku iho la ia.
20:2 A laila,ʻo Dāvida i ka pāpale aliʻi o Milekoma, mai kona poo, a oia loaʻa i loko o laila i ka paona o kekahi tālena gula, a me ka maikai loa gems. A hana iho la oia ia ia iho i pāpale aliʻi, mai ka mea. no hoi, la oia i ka mea momona a waiwai pio o ke kulanakauhale, a he nui loa na mea he nui.
20:3 Alaila, alakai aku la oia i na kanaka e noho ana i loko o ka mea. A kena ae la ia i kona mahi ai, a me sleds, a me ka hao, nā kaʻa kaua, e hele ma ia, no ka nui loa no laila, i ka mea iʻoki hookaawaleia, a pepe iho la ka. A i aku la o Davida hana i nā kūlanakauhale a pau o nā mamo aʻAmona,. A hoi aku la ia ia me nā mea a pau kona poe kanaka i Ierusalema.
20:4 Ma hope iho o kēia mau mea,, ke kaua i hoomaka ma Gezera e kū'ē i nā Pilisetia, ma a Sibekai no Husata hahau Sipai, mai ka heihei o ka Repaima, a hoohaahaa iho la ia lakou.
20:5 no hoi, kekahi kaua Ua hoomaka lakou e ku ei na Pilisetia, ma a Adeodatus, he keiki a ka ululaau, i Betelehema, hahau aku la i ke kaikaina o Golia no Gata, i ka laau o kona ihe, ua like ia me ka lāʻau o ka mea ulana lole.
20:6 A laila pū, kekahi kaua mai ai i loko o Gata, ma a ua he kanaka nunui, me eono huahelu, o ia, a pau pu he iwakalua-eha. Kēia kanaka no hoi i hanau mai o ka pua paha o ka Repaima.
20:7 He olelo hoino Israel. aku la o Ionatana, ke keiki a Simea, ke kaikaina o Davida, luku aku la ia ia ia. ʻO lākou nā keiki kāne a ke kanaka nunui ma Gata, ka poe i haule iho ma ka lima o Davida, a me kana poe kauwa.

1 Chronicles 21

21:1 Ano, ku ae la o Satana i ka Iseraela, a oia incited o Davida no laila, ia ia e helu aku i ka Iseraela.
21:2 'Ī akulaʻo Dāvida iā Ioaba, a me na luna o na kanaka: "E hele, a me ka helu Israel, mai Beereseba a hiki i Dana. A lawe mai iaʻu i ka helu, no laila, i au i ike ia. "
21:3 Aku la o Ioaba ia: "E ka Haku, e mahuahua ana pela i kona poe kanaka i ka haneri manawa hou ma mua o ka mea i. akā,, koʻu haku ke alii, nō ka mea, i nā mea a pau i kou poe kauwa? No ke aha la e kuu haku imi i kēia mea, i hiki e hooiliia like me ka hewa i ka Iseraela?"
21:4 Akā, i ka olelo a ke alii maluna o kahi. A hele aku la o Ioaba, a kona la e hele a puni, ma nā mea a pau o kaʻIseraʻela,. A hoi aku la ia i Ierusalema.
21:5 A haawi aku la oia ia Davida i ka helu o ka poe ana i anamanaʻo. A i loaʻa ka holoʻokoʻa helu o ka Iseraela, e e hoʻokahi miliona a me hoʻokahi haneri tausani kanaka i hiki ke unuhi i ka pahi kaua; akā, mai ka Iuda, he eha haneri a me kanahiku tausani kānaka o ka kaua.
21:6 Akā, Levi a me ka Beniamina āna i hana ai i ka helu. No ka Ioaba i na kauoha o ke alii unwillingly.
21:7 A laila, ke Akua ua huhu me ka mea i kauoha, a no laila ia i hahau ai i ka Iseraela.
21:8 'Ī akulaʻo Dāvida i ke Akua: "I Ua hana hewa nui loa i ka hana i kēia. I noi aku nei oe lawe aku i ka hewa o kau kauwa. No ka mea, ua hana unwisely. "
21:9 Aʻo Iēhova i'ōlelo mai ai iā Gada, ka Makaula o Davida, i ka i ana:
21:10 "E hele, a me ka'ōlelo aku iā Dāvida, a hai aku la ia ia: Ke i mai nei ka Haku,: Aʻu e haawi aku ia oe i ke koho o ekolu mau mea. Koho i ka kekahi mea au e makemake, a, e hana au ia ia oe. "
21:11 A ia Gada i hele ai i Dāvida, I mai la kela ia ia,: "Ke i mai nei ka Haku,: Koho mea oe e makemake:
21:12 Ekolu paha makahiki o ka wi, a ekolu na malama paha no oe e holo i pakele ai, mai kou poe enemi, hikiʻole e pakele, mai ko lākou mau pahi kaua, aʻekolu lā i ka pahi kaua o ka Haku, a me ka maʻi ahulau, e huli i loko o ka aina, me ka anela o ka Haku pepehi ana i kela hapa o ka Iseraela,. no ia mea,, ike mea aʻu e pane i ka mea nana au i hoouna mai iaʻu. "
21:13 'Ī akulaʻo Dāvida iā Gada: "Aia mau pilikia e ae e hooikaika ma luna iaʻu, mai kēlāʻaoʻao. Akā, e aho no au e haule i loko o ka lima o ka Haku, no ka mea he nui kona aloha, ma mua i loko o ka lima o kanaka. "
21:14 No ia mea,, ka Haku i hoʻouna aku i ke ahulau iluna o ka Iseraela. A make iho la, mai ka Iseraela he kanahiku tausani kanaka.
21:15 no hoi, hoouna ae la oia i kekahi anela i Ierusalema, no laila, e hiki ia ia ke hahau ia. A iā ia i luku, ka Haku i ike ai, a i aloha ma luna o ka nui o kaʻino. A kauoha mai la ia i ka anela nana i luku: "He nui iho la ia. ho'ōki i kou lima Ano e. "A i ku i ka anela o ka Haku, e pili ana i ke kahi hehi palaoa o Orenana ka Iebusa.
21:16 aku la o Davida, ʻAlawa aʻela kona mau maka, ike aku la i ka anela o ka Haku, e ku ana ma waena o ka lani a me ka honua, me ka pahikaua i unuhiia ma kona lima, huli ia i Ierusalema. Aʻo ia a me ka poe oi aku ma ka hanau, ua aahuia i ke kapa inoino, haule iho la prone ma luna o ka honua.
21:17 'Ī akulaʻo Dāvida i ke Akua: "Aole anei au i ka mea nana i kauoha i na kanaka e helu? Ua mea au i hana hewa; ia mea au i hana ino. keia poe hipa, mea aha ia pono? O ka Haku koʻu Akua,, I noi aku nei oe e e kou lima e huli ku e mai iaʻu, a ma luna o ka hale o koʻu makua kāne. Akā, mai i kou kanaka e pepehi ia. "
21:18 A laila, i ka anela o ka Haku kauoha ia Gada, e olelo aku ia Davida i ka mea, e pii aku, a kūkulu i ke kuahu no ka Haku, ke Akua, ma kahi hehi palaoa o Orenana ka Iebusa.
21:19 No ia mea,, i pii o Davida, ma e like me ka olelo a Gada, ka mea āna i'ōlelo mai ai iā ia, i loko o ka inoa o ka Haku.
21:20 Ano, ia Orenana i nana mai, a ike i ka anela, ʻo ia a me kāna mau keiki kāneʻehā pee iho la. No ka mea, ma ia manawa, la oia i hehi palaoa ana ma luna o ka papahele.
21:21 A laila,, like aku la o Davida i ka hookokoke ana Orenana, Orenana ike aku la ia ia, a hele aku la ia mai ke kahua hehi palaoa, e hālāwai me ia. Aʻo ia i lalo i aku la ia ia prone ma luna o ka honua.
21:22 'Ī akulaʻo Dāvida iā ia,: "E haawi i kēia wahi o kou hehi palaoa no iaʻu, no laila, i au e kūkulu i kuahu no ka Haku, maluna ia. A oe eʻae mai iaʻu e like me ka nui o ke dala e like me ka mea i ke kumukuai, no laila, hooki mai na kanaka i ke ahulau i. "
21:23 Akā, o Orenana ia Davida: "E ia, a i koʻu haku ke aliʻi ke hana i na makemake ai. no hoi, Au e haawi aku i ka bipi kāne a pau no hoi me ka mohaikuni, a me ka oo palau no ka wahie, a me ka palaoa no ka mōhai. Au e kaumaha aku i nā mea a pau me ka uku ole. "
21:24 'Ī akulaʻo Dāvida ke aliʻi i mai la ia ia ia: "Aole loa e ka mea e ai. kahi, Au e haawi aku i ke kālā iā 'oe, like ka nui me ka mea i ke kumukuai. No ka au pono e lawe ia mai oe, a hiki ia e kaumaha i ka Haku kuni i loaʻa iki. "
21:25 No ia mea,, ʻo Dāvida iāʻOrenana, no ka wahi, ka loa ka pololei o eono haneri sekela o ke gula.
21:26 A hoi ia i hanaʻi i kuahu no ka Haku, ma laila. A oia i mohai kuni, a me na mohai hoomalu, a kahea aku la i ka Haku ia. A oia hoʻolohe iā ia ma ka hoʻouna mai ka lani mai i ke ahi ma luna o ke kuahu o ka mohaikuni.
21:27 A ka Haku i aʻo mai ai ka anela, a haliu ae la ia i kana pahi kaua hoʻi i loko o kona wahī.
21:28 A laila,, ike ana i ua hoʻolohe maiʻo Iēhova iā ia ma kahi hehi palaoa o Orenana ka Iebusa, O Davida koke immolated mōhai malaila.
21:29 Akā, i ka halelewa o ka Haku, a Mose i hana ai i loko o ka wao nahele, a me ke kuahu o ka mohaikuni, lakou ma ia manawa ma luna o ka mea kiʻekiʻe wahi o Gibeona.
21:30 A ua hikiʻole i ka hele i ke kuahu o Davida, no laila, e hiki ia ia ke pule aku nei au i ke Akua ma laila. No ka mea, ua, ua luku ia me ka makau nui loa, ka ike ana i ka pahikaua o ka anela o ka Haku.

1 Chronicles 22

22:1 'Ī mailaʻo Dāvida a me ka, " 'O kēia ka hale o ke Akua,, a me keia mea i ke kuahu no ka mohaikuni o ka Iseraela. "
22:2 A aʻo akula ia iā lākou, e ho'ākoakoa mai i ka mea hou pio, mai ka'āina o kaʻIseraʻela,. A mai kēia mau meaʻo ia i kauoha mai ai stoneworkers, e kalai i na pohaku, a me Polish ia, no laila, e hiki ia ia ke kūkulu i ka hale o ke Akua,.
22:3 no hoi, hoomakaukau o Davida he nui loa ka hao, e hana no na kui o na pani puka, a no ka mea na nakaka, a ami, like me kaʻai ana paona o ke keleawe.
22:4 no hoi, ka laau kedera, a na ko Zidona a me ko Turo, ua kaʻi aku iā Dāvida, a pau i hiki ia e manaoia.
22:5 'Ī mailaʻo Dāvida a me ka: "Kaʻu keiki Solomona o ke keiki opiopio a me ka palupalu. Akā, i ka hale e aʻu e makemake nei e e kūkuluʻia ai i ka Haku, e pono e e ai nui i ka mea i kaulana i loko o nā māhele 'āina. No ia mea,, Au e hoomakaukau mea e e pono no ia ia. "A no keia mea,, ma mua o kona make ana, ia i hoomakaukau i na lilo.
22:6 A kapa iho la oia ia Solomona, kana keiki. A ua aʻoʻo ia iā ia e kūkulu i ka hale no ka Haku, ke Akua o kaʻIseraʻela,.
22:7 'Ī akulaʻo Dāvida iā Solomona: "Kaʻu keiki, ka mea, ua koʻu makemake mea aʻu e kūkulu i ka hale no ka inoa o ka Haku koʻu Akua i.
22:8 Akā, i ka olelo a ka Haku, hele mai la ia iaʻu, i ka i ana: 'Oe Ua hookahe nui loa ke koko, a oe ua kahua kaua kaulana ma na kaua. Oe eʻAʻole hiki ke kūkulu i ka hale no koʻu inoa, no ka nui o ka hookahe ana o ke koko, ma mua mai iaʻu.
22:9 Ke keiki ka mea e hanau ia oe, e lilo i ka noho malie loa ia ke kanaka. No ka mea, e i aku la ia ia i ka i koena, mai nā mea a pau kona poe enemi ma na aoao a pau. A no keia mea,, ka mea, e kapaʻia hui maluhia 'ana. A e haawi au i ka maluhia a me ka maluhia a hiki i kaʻIseraʻela, i nā mea a pau i kona mau lā.
22:10 Nāna nō e hana i hale no koʻu inoa. Aʻo ia e lilo i keiki no iaʻu, a me au, e lilo i makua no na la. A e hoʻokūpaʻa au i ka noho aliʻi o kona aupuni ma luna o kaʻIseraʻela a hiki i ke ao pauʻole. '
22:11 Now laila, kaʻu keiki, i ka Haku e me oe, a i oe pōmaikaʻi, a kūkulu i ka hale no ka Iehova i kou Akua,, e like me kana i olelo mai ai oe.
22:12 no hoi, e ka Haku, e haawi mai oe i akahele a me ka naʻauao,, no laila, i oe i e hiki ka Iseraela, e noho alii ai, a, e malama i ke kanawai o ka Haku, i kou Akua,.
22:13 No lailaʻoe e e hiki i ka mua, ina e malama oe i na kauoha a me nā'ōlelo kūpaʻa i ka Haku i kauoha mai ai iā Mose, e ao aku ai i ka Iseraela. E hooikaika a me ka hana ikaika. Oe E Mai makau, a oe e ole weliweli.
22:14 aia, i loko o koʻu ilihune, ua hoʻomākaukau iho au i ka lilo no ka hale o ka Haku: hoʻokahi haneri tausani tālena gula o ka, a me hoʻokahi miliona o nā tālena kālā. Aka, he oiaio no, aole ua ole ana i ke keleawe a me ka hao. No kā lākou nui mea ma kēlāʻaoʻao o helu. A ua hoomakaukau au i ka laau a me na pohaku i ka papahana holoʻokoʻa.
22:15 no hoi, oe i nui nui artisans: stoneworkers, a me ka poʻe kūkulu hale o ka pā,, a me ka poe paahana o ka laau, a me ka poe a ka hapanui me ke akamai i ka hana i ka hana o kela akamai,
22:16 me ke gula a me ke kala, a me ke keleawe a me ka hao, no i ka mea, aohe helu. No ia mea,, e ku oe, a me ka hana. A ka Haku e ia me oe. "
22:17 no hoi, O Davida aʻo i nā luna a pau o kaʻIseraʻela,, kāna keiki iā Solomona, no laila, i mea e kokua,
22:18 i ka i ana: "Eʻike i ka Haku, i kou Akua, ka mea me oe, a i ka mea i haawi mai i ka maha oe ma luna o nā mea a pau aoao, a me ka mea i hoopakele mai ai ia i koʻoukou poʻeʻenemi i loko o kou mau lima, a me ia i ka aina i ua Pio mua o ka Haku, a ma mua o kona kanaka.
22:19 No ia mea,, kaumaha aku ai i ko oukou mau naau a me ko oukou mau uhane, no laila, e oe imi i ka Haku, i kou Akua,. A ala mai, a kūkulu i ke keʻena kapu a hiki i ka Haku ke Akua, no laila i ka pahu o ka berita o ka Haku, a me na ipu hoʻolaʻa ai i ka Haku, hiki ke lawe mai i loko o ka hale i ua kūkuluʻia ai i ka inoa o ka Haku. "

1 Chronicles 23

23:1 A laila,ʻo Dāvida, ua elemakule a me ka piha o ka lā, hoonohoia i kāna keiki iā Solomona i aliʻi ma luna o kaʻIseraʻela,.
23:2 A hoakoakoa ae la oia i na luna a pau o kaʻIseraʻela,, me ka poe kahuna e like me nā Levi.
23:3 A ua heluʻia nā Levi mai ka makahiki he kanakolu a keu aku. A malaila i loaʻa kanakolu-ewalu tausani kanaka.
23:4 o kēia mau, iwakalua-eha tausani i wae mai ai, a haawi i ka oihana o ka hale o ka Haku. A laila,ʻeono tausani, he poʻe luna, a me na lunakanawai.
23:5 no hoi, eha tausani, he poʻe kiaʻi puka. A me ka ia helu he i nā mele o ka hoʻoleʻa i ka Haku, me na mea kani aʻo ia i hana ai no ka puolo.
23:6 A puunaue aku la o Davida ia lakou i na papa mamuli e like me nā keiki kāne a Levi, ua hōʻike hewa, Geresoma, a Kohata, a Merari.
23:7 Nā keiki kāne a Geresoma: Laadana a me Simei.
23:8 Nā keiki kāne a Laʻadana: ke alakaʻi Jahiel, aʻo Zetama, aʻo Ioʻela, ʻekolu.
23:9 Nā keiki kāne a Simei: Selomita, a me Haziʻela, a me Harana, ʻekolu. ʻO lākou nā luna o nāʻohana a Laʻadana.
23:10 A laila, i nā keiki kāne a Simei: Iahata, a me Azizah, a Ieusa, a Beria. ʻO lākou nā keiki kāne a Simei, ʻehā.
23:11 ¶ A o Iahata ua mua, Azizah kekona, akā, i ole i Ieusa, aʻo Beria na keikikane he nui, a no keia mea, ka mea, ua heluʻia me kekahi 'ohana a me kekahi hale.
23:12 Nā keiki kāne a Kohata: ʻoʻAmerama, a Izehara, Heberona, aʻoʻUziʻela, ʻehā.
23:13 Nā keiki kāne aʻAmerama: ʻoʻAʻarona aʻo Mose. Ano, ua hooknawaleia ae o Aarona ai ia ia e lawelawe i loko o ka hoano loa, ʻo ia a me kāna mau keiki kāne a mau loa aku, a no laila, hiki ia ia ke kuni i meaʻala i ka Haku, e like me kona mau oihana, a no laila, hiki ia ia ke hoomaikai i kona inoa i loko o perpetuity.
23:14 ʻO nā keiki kāne a Mose, i ke kanaka o ke Akua,, i no hoi i heluʻia i loko o kaʻohana a Levi.
23:15 ʻO nā keiki kāne a Mose: Geresoma aʻoʻEliezera.
23:16 Nā keiki kāne a Geresoma: ʻo Sebuʻela ka mea mua.
23:17 Ano, na nā keiki kāne aʻEliezera,ʻo Rehabia ka mua. Aia malaila kekahi mauʻaʻohe'ē aʻe keiki noʻEliezera. Akā, me nā keiki kāne a Rehabia i poʻe nui loa.
23:18 Nā keiki kāne a'Izehara: ʻo Selomita ka mea mua.
23:19 Nā keiki kāne a Heberona: ʻo Ieria ka mua, O Amaria ka lua, O Iahaziela ke kolu, Ao Iekameama ka ha.
23:20 Nā keiki kāne aʻUziʻela: Mika ka mua, Isehia ka lua o ka.
23:21 Nā keiki kāne a Merari: Maheli aʻo Musi. Nā keiki kāne a Maheli: ʻoʻEleazara, a Kisa.
23:22 A laila, make iholaʻoʻEleazara, aʻaʻohe āna keiki kāne, akā, wale kaikamahine. A no laila, i nā keiki kāne a Kisa, ko lakou poe hoahanau, mare ia.
23:23 Nā keiki kāne a Musi: ʻo Maheli, a me'Edera, a Ieremota, ʻekolu.
23:24 ʻO lākou nā keiki kāne a Levi, i loko o ko lakou poe hanauna a me ka ohana, nā alakaʻi ma ka 'ana e haʻalele, a me ka helu o kela a me keia o na poo nana i hana i ka hana o ka oihana o ka hale o ka Haku, mai ka iwakālua o ka makahiki o ka makahiki, a keu aku.
23:25 No ka mea,'ōlelo mailaʻo Dāvida: "Ka Haku, ke Akua o kaʻIseraʻela,, Ua haawi mai ka maha i kona poe kanaka, a me ka noho ana ma Ierusalema a hiki i ke ao pau.
23:26 ʻAʻole hoʻi ia e ka oihana o ka Levi i kekahi hou, e lawe aku i ka halelewa, a me nā mea a pau kona lako a pan no ka hoʻohana 'ana i ka oihana. "
23:27 no hoi, e like me na kauoha a hope o Dāvida, e helu i nā mamo a Levi ma ka helu, mai ka iwakālua o ka makahiki o ka makahiki, a keu aku.
23:28 A me ka mea, e ia ma lalo o ka lima o nā keiki kāne aʻAʻarona,, ma ka manao ana o ka hale o ka Haku, ma ka lanai, a ma na keena, a ma o ka wahi o ka huikala, a ma ke keʻena kapu, a ma o ka hana o ka oihana o ka luakini o ka Haku, a pau.
23:29 Akā, me nā kāhuna,ʻo ia ma luna o ka berena o ke alo, a me ka mōhai o ka palaoa palaoa wali, a me ka palaoa hūʻole, a me ka frying pa, a me ka pūlehu lākou i, a maluna o na mea kaumaha a me ka ana.
23:30 Aka, he oiaio no, nā Levi e kū i ka hai mai a me ke mele i ka Haku, i ke kakahiaka, a like me ia ma ke ahiahi,
23:31 like nui i loko o ka'ālana o nā mōhai o ka Haku, like i loko o ka Sabati a me ka mahina hou, a me kaʻahaʻaina, e like me ka helu a me kaʻoihana i kēlā a me na mea, mau mua o ka Haku.
23:32 A e ia e mālama i nā akua o ka halelewa o ke anaina, a me na rituals o ke keʻena kapu, a me ke ana o nā keiki kāne aʻAʻarona,, ko lakou poe hoahanau, no laila, e i lākou e lawelawe ai i loko o ka hale o ka Haku.

1 Chronicles 24

24:1 ¶ Eia hoi ka puunaue ana o nā keiki kāne aʻAʻarona,. Nā keiki kāne aʻAʻarona,: ʻo Nadaba, a me Abihu, a me Eleazara, a me Itamara.
24:2 Akā,ʻo Nadaba a me Abihu mamua o ko laua makuakane, a me na keiki. A no laila,ʻoʻEleazara a meʻItamara i hana kaʻoihana kahuna.
24:3 A puunaue aku la o Davida ia, o ia, O Zadoka no na mamo a Eleazara, a me Ahimeleka no na mamo a Itamara, e like me ko lākou mau papa a me ka oihana.
24:4 A malaila i loaʻa hou he nui o nā mamo aʻEleazara i waena o na alakai na kanaka, ma mua o nā mamo aʻItamara. No ia mea,, nana no i puunaue ia ai ia mea, ua, o na mamo a Eleazara, he umikumamaono luna ma ko lākou mauʻohana, a no na mamo a Itamara ewalu ma kā lākou mauʻohana a me nā hale.
24:5 Alaila mahele ae la oia mawaena o lakou, i loko o nāʻohana a, ma ka hailona. No ka mea, he luna o ka luakini a me na luna o ke Akua, like ka nui mai o nā mamo aʻEleazara like, mai na mamo a Itamara.
24:6 A me ke kākau'ōlelo Semaia, ke keiki a Netaneela,, he mamo na Levi, kakau iho la kēia i mua o ke aliʻi, a me nā luna, me Zadoka, ke kahuna, a me Ahimeleka, ke keiki a Abiatara, a me na luna o na kahuna a me ka Levi ohana. A ua kekahi hale, i i preeminent ma luna o nā 'ē aʻe, ia o Eleazara; a ua kekahi hale, a i ka 'ē aʻe ma lalo o ia, ia oʻItamara.
24:7 Ano, hele aku la ka hailona mua iā Iehoiariba, ka lua iā Iedaia,
24:8 ke kolu ia Harima, o ka ha ia Seorima,
24:9 ka lima ia Malekiia, ke ono ia Miiamina,
24:10 ka hiku ia Hakoza, o ka walu ia Abiia,
24:11 ka iwa ia Iesua, o ka umi ia Sekania,
24:12 ka umikumamakahi ia Elisiba, o ka umikumamalua ia Iakima,
24:13 ka umikumamakolu ia Hupa, o ka umikumamaha ia Iesebeaba,
24:14 ka umikumamalima ia Bilega, o ka umikumamaono ia Imera,
24:15 ka umikumamahiku ia Hezira, o ka umikumamawalu ia Apese,
24:16 ka umikumamaiwa ia Petahia, ka iwakalua ia Iehezekela,
24:17 ka iwakalua-mua iā Iakina, ka iwakalua-lua e Gamula,
24:18 ka iwakalua-kolu iā Delaia, ka iwakalua-ha ia Maazia.
24:19 ʻO ia ko lākou mau papa, e like me kā lākou nā keʻena kahu, no laila, e ka mea e komo i loko o ka hale o ka Haku i ka manao a me kā lākou hana, ma lalo o ka lima o Aarona, lākou makua kāne, e like me ka ka Haku, ke Akua o kaʻIseraʻela,, ua aʻo.
24:20 ¶ A no nā mamo a Levi, ka poe i koe, he Subaʻela, mai nā keiki kāne aʻAmerama, a me Iedeia, mai nā keiki kāne a Subaʻela.
24:21 no hoi, he Isia, ka luna, mai nā keiki kāne a Rehabia,
24:22 a me ka oiaio Selomita, ke keiki a'Izekara, a Iahata, ke keiki a Selomita,
24:23 a me kāna keiki, ʻo Ieria ka mua, O Amaria ka lua, O Iahaziela ke kolu, Ao Iekameama ka ha.
24:24 Ke keiki aʻUziʻela,ʻo ia Micah. Ke keiki a Mika,ʻo Samira.
24:25 Ke kaikaina o Mika Isehia. A me ke keiki a Isehia ua Zekaria.
24:26 Nā keiki kāne a Merari; o Maheli aʻo Musi. Ke keiki a Uzia i Beno.
24:27 no hoi, ke keiki a Merari: ʻUzia, a me Sohama, a Zakura, a me Hebri.
24:28 Kahi mea hou aʻe, ke keiki a MaheliʻoʻEleazara, ka mea aohe ana keiki.
24:29 oiaio, he oiaio, ke keiki a Kisa, o Ierahemeela.
24:30 Nā keiki kāne a Musi; o Maheli, Edera, aʻo Ierimota. O lakou na keikikane a Levi e like me na hale o ko lākou mauʻohana.
24:31 A ka mea no hoi hailona iho la no i ko lakou poe hoahanau, nā keiki kāne aʻAʻarona,, mua aku la o Davida ke alii, a me Zadoka, a me Ahimeleka, a me na luna o na kahuna a me ka Levi ohana, like loa no me ka hiapo e like me ka mea uuku. Ka hailona no i puunaue i nā mea a pau equitably.

1 Chronicles 25

25:1 A laila,ʻo Dāvida a me nā luna o ka poʻe koa i hookaawaleia, no ka oihana, nā keiki kāne aʻAsapa, a me ka Hemana,, a me ka Iedutuna, mea a pau e wanana mai me na lira a me na pesaleteria a me nā kimebala, ma e like me ko lakou helu, ua hoʻolaʻa iā lākou i waeia oihana.
25:2 Mai nā keiki kāne aʻAsapa: Zakura, a me Iosepa, a Netania,, a me Asharelah, nā keiki kāne aʻAsapa, ma lalo o ka lima o Asapa, wanana e pili ana i ke alii.
25:3 A laila, o Iedutuna, nā keiki kāne a Iedutuna: Gedalia, Zeri, Iesaia, a me Hasabia, aʻo Matitia, ʻeono, ma lalo o ka lima o ko lākou makua kāneʻo Iedutuna, ka mea i wanana ana me ka pesaleteria, ana me ka hai ana a me ka hoomaikai aku i ka Haku.
25:4 no hoi, o Hemana,, nā keiki kāne a Hemana,: Bukia, Matania, Uziela, ʻo Sebuʻela, aʻo Ierimota, Hanania, Hanani, Eliata, Gidaleti, a me Romameti-ezera, a me Iosebekasa, Maloti, Hotira, Mahaziota;.
25:5 ʻO lākou nei a pau nā keiki kāne a Hemana,, ka Makaula o ke aliʻi i loko o nā hua'ōlelo o ke Akua, ma ka mea e hookiekie i ka pepeiaohao. A ke Akua i haawi mai ai i nā keiki kāne heʻumikumamāhā, a me nā kaikamāhineʻekolu na Hemana.
25:6 a pau i kēia mau, ma lalo o ka lima o ko lākou makua kāne i ka, i māhele i ka mea e mele i loko o ka luakini o ka Haku, a me nā kimebala a me na pesaleteria a me na lira, ma ka oihana o ka hale o ka Haku, e pili ana i ke alii, ua hōʻike hewa, ʻAsapa, a me ka Iedutuna, a Hemana,.
25:7 Ano, i ka helu ana o kēia mau, me ko lakou poe hoahanau, ka poe i aʻo i loko o ke mele o ka Haku, a pau na kumu, he elua haneri a me kanawalukumamāwalu.
25:8 A A puʻu iho lākou i loko o kā lākou mau 'ana e haʻalele, ka hānau mua like me ke kaikaina, ke aʻo pu me ka naaupo,.
25:9 A hele aku la i ka hailona mua ia Iosepa, ka mea ua o Asapa; ka lua o ka hele aku la ia Gedalia, ia ia, a me kāna mau keiki kāne, a me kona poe hoahanau, ʻumikumālua.
25:10 Ke kolu o ka hele aku la ia Zakura, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:11 Ka ha hele aku la ia Izeri, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:12 Ka lima hele aku la ia Netania, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:13 Ke ono hele aku la ia Bukia, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:14 I ka hiku o ka hele aku la ia Iesarela, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:15 I ka walu o ka hele aku la ia Iesaia, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:16 I ka iwa o ka hele aku la ia Matania, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:17 Ke umi hele aku la ia Simei, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:18 Ka umikumamakahi, hele iā'Azareʻela, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:19 I ka umikumamalua, hele aku ia Hasabia, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:20 O ka umikumamakolu hele aku e Subaela, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:21 I ka umikumamaha, hele iā Matitia, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:22 Kaʻumikumamālima hele aku la ia Ieremota, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:23 ʻO kaʻumikumamāono hele aku ia Hanania, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:24 O ka umikumamahiku, hele iā Iosebekasa, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:25 Kaʻumikumamāwalu hele aku la ia Hanani, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:26 Kaʻumikumamāiwa hele aku la ia Maloti, i kāna mau keiki kāne a me kona poe hoahanau, ʻumikumālua.
25:27 Ka iwakalua hele aku la ia Eliata, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:28 Ka iwakalua-mua aku la ia Hotira, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:29 Ka iwakalua-lua o ka hele aku la ia Gidaleti, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:30 Ka iwakalua-kolu hele aku la ia Mahaziota, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.
25:31 Ka iwakalua-ha aku la i Romameti-ezera, i kāna mau keiki kāne a me nā hoahānau, ʻumikumālua.

1 Chronicles 26

26:1 Ano, i ka puʻuʻana o nā kiaʻi puka, he, mai o ka Kora: Meselemia, ke keiki a Kore, no nā keiki kāne aʻAsapa.
26:2 Nā keiki kāne a Meselemia: Zekaria ka makahiapo, O Iediaela ka lua o ka, Zebadia ke kolu, ʻo Iateniʻela ka hā,
26:3 ʻOʻElama ka lima, O Iehohanana ke ono, Eliehoenai i ka hiku o ka.
26:4 A laila, i nā keiki kāne aʻObededoma: Semaia, i ka hanau mua, ʻo Iehozabada ka lua, Ioa ke kolu, Sakara ka ha, O Netaneela ka lima,
26:5 O Amiela ke ono, Isakara ka hiku, Peuletai ka walu. No ka hoomaikai i ka Haku ia ia.
26:6 ¶ A i kana keiki, o Semaia, ua hānau nā keiki kāne, luna o ko lākou mauʻohana. No ka mea, he kanaka ikaika loa.
26:7 A laila, i nā keiki kāne a Semaia, uaʻo'Oteni, a me Repaʻela, a Obeda, ʻo'Elezabada a me kona poe hoahanau, loa ikaika na kanaka, like pono me Elihu, aʻo Semakia.
26:8 O lakou nei a pau, mai nā keiki kāne aʻObededoma: ka mea, a me kā lākou mau keiki kāne a me nā hoahānau o, loa ia e pono no ka oihana kahuna, he kanaono-mau mai Obededoma.
26:9 Laila, aia nō i nā keiki kāne a Meselemia a me ko lākou poʻe hoahānau, loa waiwai nui na kanaka, ʻumikumāwalu.
26:10 Now, mai Hosa, o ia, mai nā keiki kāne a Merari: Simeri ke alakaʻi, no ka mea, ua ole i ka makahiapo, a no laila,, no ka mea, o keia, ko lakou hoakaka ana i kona makua kāne iā ia e like me ka luna,
26:11 O Hilekia ka lua, ʻo Tebalia ke kolu, ʻo Zekaria ka hā. a pau i kēia mau, nā keiki kāne a me nā hoahānau o Hosa, heʻumikumamākolu.
26:12 O Ua haawi like kiaʻi puka, no laila, i nā luna o nā kia, like me ko lakou poe hoahanau, i lawelawe mau i loko o ka hale o ka Haku.
26:13 A laila, A puʻu iho lākou like, no nā ka mea uuku, a me ka nui, ma ko lakou mau ohana, no kela mea keia mea o na puka.
26:14 A haule iho la mai ka puu o ka hikina a hiki i Selemia. Akā, i kāna keiki Zekaria, he loa akamai a aoia ke kanaka, ka pauku akau i loaa mai ma ka hailona.
26:15 oiaio, he oiaio, Obededoma a me kana mau keiki i loaa ia ia ma ka hema, i loko o ka hapa o ka hale, kahi i ka ahalunakanawai, a me na lunakahiko i.
26:16 Supima lāuaʻo Hosa loaa ana i ke komohana, e pili ana i ka ipuka e hiki aku ai i ke ala o ka mea e hiki, kekahi moʻomanaʻo huli ana i ka 'ē aʻe.
26:17 oiaio, he oiaio, ma ka hikina he mau Levi aono, a ma ke kukulu akau, he eha no ka lā, a laila, ma ka hema like me he mau eha kēlā me kēia lā. A ma ka ahalunakanawai, ua, he elua a me ka mau.
26:18 no hoi, ma na keena o ka mea kiaʻi puka ma ka komohana, he mau eha ma ke ala, a elua ma na halepaahao.
26:19 ʻO ia nā puʻu o nā kiaʻi puka o na mamo a Kohata, a o Merari.
26:20 Ano,ʻoʻAhiia, ma luna o nā waihona waiwai o ka hale o ke Akua,, a me nā ipu laʻa.
26:21 Nā keiki kāne a Laʻadana, keiki a Geresona: mai Laʻadana, luna o kaʻohana a Laʻadana a me ka Geresona: Iehiʻeli.
26:22 Nā keiki kāne a Iehiʻeli: ʻo Zetama aʻo Ioʻela; kona poe hoahanau e noho ana ma luna o nā waihona waiwai o ka hale o ka Haku,
26:23 me kaʻAmerama, a me ka Izehara, a Heberona, a meʻUziʻela.
26:24 Now, ʻo Sebuʻela, ke keiki a Geresoma, ke keiki a Mose, ua ma ka wahi mua ma luna o nā waihona waiwai,
26:25 a me kona poe hoahanau, ʻEliezera, a me kana keiki Rehabia, a me kana keiki o Iesaia, a me kana keiki o Iorama, a me kana keiki Zikeri, a me kana keiki Selomita.
26:26 ʻO ua Selomita, a me kona poe hoahanau e noho ana ma luna o nā waihona waiwai o nā mea laʻa a pau, a ke alii o Davida i hoomaemaeia, me nā luna o nāʻohana, a me na lunatausani, a me nā luna haneri, a me na luna o ka poe koa.
26:27 Kēia mau mea a pau, mai o nā kaua, a mai ka maikai waiwai pio o na kaua, a ka mea i hoʻolaʻaʻia no ka hoʻoponopono 'ana a me ka hoʻolako' ia o ka luakini o ka Haku.
26:28 Ano, ua hoomaemaeia i kēia mau mea a pau ma o Samuela, ka Makaula, a ma o Saula, ke keiki a Kisa, a maʻAbenera, ke keiki a Nera, a ma ka Ioaba, ke keiki a Zeruia. A pau ka poe i hoohuikalaia maiʻo kēia mau mea ma lalo o ka lima o Selomita, a me kona poe hoahanau.
26:29 Aka, he oiaio no, ʻo Kenania me kāna mau keiki kāne ma luna o ka'Izehara, no na hana paia waho no Israel, ma ka mea e ao aku, a no ka hoʻoponopono ia.
26:30 Ano, mai ka Heberona, Hasabia a me kona poe hoahanau, hoʻokahi tausani,ʻehiku haneri loa ikaika na kanaka, he ma ka malama o ka Iseraela, ma ka Ioredane ma ke komohana, ma na hana o ka Haku, a pau, a ma o ka oihana o ke alii.
26:31 A me ka luna o ka Heberona,ʻo Ieriia, e like me kā lākou mauʻohana a me ka mea pili. I ke kanaha o ka makahiki o ka noho alii ana o Davida, ka mea, ua helu pu ia, a ma laila i loaʻa na kanaka ikaika loa ma Iazera o Gileada.
26:32 A me kona poe hoahanau o ka oʻo makahiki, heʻelua tausani me nā haneriʻehiku luna o nāʻohana. A laila,ʻo Dāvida ke aliʻi hoʻonoho ihola iā lākou i loko o malama o ka Reubena, a me ka Gada, a me ka kekahi ohana hapa o Manase, ma nā mea a pau o na nā keʻena kahu o ke Akua, a o ke alii.

1 Chronicles 27

27:1 Ano, na mamo a Iseraela,, e like me kā lākou helu, nā luna o nāʻohana, i ka lunatausani, a me nā luna haneri, a me na 'lii, ka poe i lawelawe ana i ke aliʻi, ma ko lākou poʻe kaua, komo a hele i loko o kēlā me kēia mahina o ka makahiki, e like me ka mea e noho ana ma ka oihana, he iwakalua-eha tausani.
27:2 Iasobeama, ke keiki a Zabediela, ua ma ka 'āhewa' ana o ka poʻe mua i loko o ka malama mua; a ma lalo iho ona, he iwakalua-eha tausani.
27:3 He ua ia mai nā keiki kāne a Pereza, a ua i ka luna o ka mea'ē aʻe luna a pauʻo ia i loko o ka poe koa, i ka malama mua.
27:4 I ka poe o ka lua o ka malama, ua Dodai, ka Ahohi; a ma hope ona ma laila i kekahi, nona ka inoaʻo Mikelota, ka mea i alii iho la oia maluna o kekahi hapa o ka poe koa o ka iwakalua-eha tausani.
27:5 no hoi, ka luna o ke kolu o ka huakai, i ke kolu o ka malama, ua Benaia, ke keiki a Iehoiada, ke kahuna; a ma kona papa he iwakāluakumamāhā he-eha tausani.
27:6 Ke oia o ka Benaia la ka mea ikaika i waena o ke kanakolu, a ua ma luna o ke kanakolu. Akā, kana keiki, Amizabada, ua ma ka 'āhewa' ana o kona mau hoa a pau.
27:7 ka ha, no ka ha o ka malama, oia o Asahela, ke kaikaina o Ioaba, a me kāna keikiʻo Zebadia ma hope iho ona; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:8 Ka lima o ka luna, no ka lima o ka malama, ʻo iaʻo Samuta, Izera; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:9 ke ono, no ka mea ono o ka malama, ua Ira, ke keiki a Ikesa, he Tekoa; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:10 i ka hiku, no ka hiku o ka malama, oia o Heleza, ka Pelo, mai nā keiki kāne aʻEperaima; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:11 i ka walu o ka, no ka walu o ka malama, ʻo iaʻo Sibekai, ka Husata, mai ka pua paha o ka Zara; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:12 i ka iwa, no ka iwa o ka malama, oia o Abiezera, he'Anetota, mai na mamo a Beniamina; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:13 i ka umi, no kaʻumi o ka malama, ua Maharai, a ka mea, ua i no Netopata, mai ka pua paha o ka Zara; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:14 o ka umikumamakahi, no ka umikumamakahi o ka malama, ua Benaia, ka Piratona, mai nā keiki kāne aʻEperaima; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:15 o ka umikumamalua, no ka umikumamalua o ka malama, oia o Heledai no, he Netopati, mai ka pua paha o Oteniela; a me kona mau hoa a pau he mau iwakalua-eha tausani.
27:16 Ano, o ka poe e mua ma luna o nāʻohana o kaʻIseraʻela, he mau: ma luna o ka Reubena, ʻEliezera, ke keiki a Zikeri, ua i ka luna; ma luna o ka Simeona, Sepatia, ke keiki a Maʻaka, ua i ka luna;
27:17 ma luna o nā Levi, Hasabia, ke keiki a Kemuela; ma luna o ka poʻe mamo aʻAʻarona, Zadoka;
27:18 ma luna o ka Iuda,, Elihu, ke kaikaina o Davida; ma luna o ka Isakara,, ʻOmeri, ke keiki a Mikaʻela;
27:19 ma luna o ka Zebuluna,, ʻo'Isemaia, ke keiki a Obadia; ma luna o ka Naphtalites, Ieremota, ke keiki a Azeriela;
27:20 ma luna o nā keiki kāne aʻEperaima, Hosea, ke keiki a Azazia; ma na kekahi ohana hapa o Manase, Joel, ke keiki a Pedaia;
27:21 a ma luna o ka kekahi ohana hapa a Manase i Gileada, ia, ke keiki a Zekaria; laila ma luna o ka Beniamina, o Iasiela, ke keiki a Abenera;
27:22 aka, he oiaio, 'Azareʻela, ke keiki a Ierohama, i laila. O lakou na luna o na mamo a Iseraela,.
27:23 Akā, ua i makemake e helu aku ia lakou, mai ka iwakālua o ka makahiki, a ma lalo o David. No ka mea a Iehova i olelo mai ia ia, e hoʻonui i kaʻIseraʻela e like me nā hōkū o ka lani.
27:24 aku la o Ioaba, ke keiki a Zeruia, ua hoomaka ae la i ka helu, akā,ʻo ia i i hoʻopau. No ka mea, no ka mea, o keia, hiki mai ka huhū ma luna o kaʻIseraʻela, ua haule iho. A nolaila, i ka helu o ka poe i helu ia i pili i loko o ka kūhelu mooolelo o Davida ke alii.
27:25 ¶ A ma luna o nā keʻena o ke alii ua'Azemaveta, ke keiki a Adiela. akā,ʻo Ionatana, ke keiki a Uzia, ua ma luna o ia mau keʻena i ka poe ma na kulanakauhale, a ma na kauhale, a ma ka hale kiaʻi.
27:26 A ma luna o nā farmlands, a me ka mahiʻai, ka poe i hana i ka honua, ua Ezeri, ke keiki a Keluba.
27:27 A ma luna o nā poe mahiai o nā pā wainaʻo Simei, he Ramata; laila, ma luna o ka hale ahu wainaʻo Zabedi, he Aphonite.
27:28 ¶ A ma luna o nā kiʻi oʻAseterota oliva, a me ka laau ulu, a pau ma ka pāpū, ua iho o Baalahanana, he Gedera; a ma luna o ka aila hale ahu ua Ioasa.
27:29 ¶ A ma luna o nā pū'ā bipi i i wahi e hanai ai i loko o Sarona,, Siterai, he Sarona, ua ma ka wahi mua; a ma luna o ka bipi ma na awawa,, ua Sapata, ke keiki a Adelai.
27:30 oiaio, he oiaio, ma luna o nā kāmelo, o Obila, ka Isemaela; a ma luna o nā hoki o Iedeia no, he Meronota.
27:31 A ma luna o ka hipa, o Iaziza, he Hagarene. O lakou a pau na alihi kaua maluna o ka waiwai o Davida ke alii.
27:32 Now o Ionatana, ka makua o Davida, he hoa kaukau, ke akamai a me ka 'atikala kanaka; ʻo ia, aʻo Iehiʻela, ke keiki a Hakemoni,, e noho ana me nā keiki kāne a ke aliʻi.
27:33 Ano, Ahitopela ke kakaolelo o ke Kuhina o ke Alii; a Husai, ka Areki, ua hoa ke alii ka.
27:34 Ma hope o Ahitopela o Iehoiada, ke keiki a Benaia, a meʻAbiatara. Akā, i ka luna o ka poe kaua o ke alii ua Ioaba.

1 Chronicles 28

28:1 A no laila,ʻo Dāvida i kapaʻia aʻela i nā luna a pau o kaʻIseraʻela,, na luna o na ohana, a me ka poe ma ka malama ana i na poe, ka poe i lawelawe ana i ke alii, a me na luna tausani a me nā luna haneri, a me ka poe ma ka malama ana i ka waiwai a me ka waiwai o ke alii, a me kāna mau keiki kāne, a me na luna, a me ka mana a me ka poe ka hapanui inā pilikia ka haumāna i loko o ka poe koa, ma Ierusalema.
28:2 A i ka wa a ke alii i ala hou mai, a ia e ku ana, I mai la ia: "E hoolohe mai oe, koʻu poe hoahanau, a me koʻu poe kanaka. Aʻu i manao ia au e kūkulu i ka hale, ma i ka pahu o ka berita o ka Haku, ka paepae wawae o ko kakou Akua,, paha hoomaha. A no laila, au hoʻomākaukau nā mea a pau no kona hana ana.
28:3 Akā, ke Akua i olelo mai ai iaʻu: 'Oe e Mai kūkulu i ka hale no koʻu inoa, no ka mea, e mea i ke kanaka o ke kaua, a ua hookahe i ke koko. '
28:4 Ano, o ka Haku ke Akua o ka Iseraela i wae ae mai iaʻu, mai o ka hale a pau o koʻu makua kāne, no laila, i au makemake e aliʻi ma luna o kaʻIseraʻela, a mau loa aku. No ka, mai ka Iuda, wae iho la oia me na alihi kaua; laila mai i ka hale o ka Iuda, a laila wae ihola i ka hale o koʻu makua kāne; a mai nā keiki a koʻu makua kāne, ua pono ia mea, e koho mai iaʻu i alii ma luna o nā mea a pau o kaʻIseraʻela,.
28:5 A laila pū, iwaena o kaʻu mau keiki (no ka Haku i haawi mai ai iaʻu i na keikikane) wae iho la oia Solomona kaʻu keiki, no laila, e ka mea e noho ma luna o ka noho aliʻi o ke aupuni o ka Haku, luna o kaʻIseraʻela.
28:6 I mai la kela ia iaʻu: 'Solomona kāu keiki e hana koʻu hale a me koʻu pā hale. No ka mea, ua wae au ia ia e ia iaʻu me he keiki, a me au, e lilo ia ia, me he makuakane.
28:7 A au e e kupaa i kona aupuni, a hiki i ke ao pau, ina oia e oia i ka hana i kaʻu mau kauoha a me nā'ōlelo kūpaʻa, like i keia la. '
28:8 no ia mea,, mua o ka holoʻokoʻa anaina o kaʻIseraʻela,, i loko o ka pepeiao o ko mākou Akua,, malama a me ka imi aku i na kauoha a ka Haku ko kakou Akua, no laila, i oe ke noho ma ka aina maikai, a hiki Kalani'ōpuʻu mea i kāu mau keiki ma hope o kou, a hiki loa aku.
28:9 A like no ka oe, kaʻu keiki Solomona, i ke Akua o ko kou makua kāne, a me ka malama ia ia me ka naau pono, a me ka manao makemake. No ka Haku huli i nā mea a pau naau, a me ka hoomaopopo i ka manaʻo o nā mea a pau hoomaopopo ana. Inā 'oe e imi aku ia ia, oe, e loaʻa iā ia. Akā, inā e haʻalele iā ia, ka mea, e kipaku aku oe ia ia no ke ao pau.
28:10 no ia mea,, hope ua wae mai ka Haku ia oe, ai ia oe e kūkulu i ka hale o ke keʻena kapu, e hooikaika a hooko pono ia. "
28:11 A laila,ʻo Dāvida i haawi aku ai i kana keiki ia Solomona i ka hōʻike a ka portico, a me ka luakini, a me nā keʻena, a me ka luna papahele, a me ka innermost wahi maikai, a me ka hale o ke kalahala,
28:12 a nō kekahi o nā mea a pau i nā pā hale a pau āna i manaʻo ai no, a me ka mea ma waho keena ma nā aoao, no nā waihona waiwai o ka hale o ka Haku, a no nā waihona waiwai o nā mea laʻa a pau,
28:13 a no nā papa o ka poʻe kāhuna a me nā Levi: no na hana a pau o ka hale o ka Haku, a pau na 'ikamu i loko o ka oihana o ka luakini o ka Haku.
28:14 Aia i ke gula ma ke kaupaona no nā ipu o ka oihana, a i ke kala ma ke kaupaonaʻana no ka 'ano o na moku a me ka lako a.
28:15 A laila pū, a haawi mai i ke gula no na ipukukui a me ko lakou mau kukui, e like me ke ana o kela a me keia o na ipukukui a me kā lākou mau kukui. like no hoi, a haawi mai ke kala ma ke kaupaona no na ipukukui kala a me kā lākou mau kukui, e like me ke 'ano o ko lākou ana.
28:16 no hoi, ana i haawi ai i ke gula no nā papa o ke alo, e like me ke 'ano o ka papa; like pū, mai oia i ke kala no ka mea'ē aʻe papa o ke kālā.
28:17 no hoi, ia i haawi mai i kaʻoe i ke gula no na lou uuku, a me nā pā ipu, a me nā censors, i pono like no me ka liona iki o ke gula, ma e like me ka kūlike loa ana o ke kau paona ana, no ka liona ma hope o liona. like pū, no na liona o ka kala, ia i hookaawale i kekahi kaumaha o ke kālā.
28:18 A laila,, no ke kuahu ma luna i ka meaʻala i puhiia, alaila, haawi mai i kaʻoe i ke gula. A mai ka mea ia ia i keʻano o ke kaa o na keruba, me, ua kīkoʻo akula eheu, a ua uhiʻia i ka pahu o ka berita o ka Haku.
28:19 "A pau kēia mau mea a pau,"I mai la ia, "Hele mai ia iaʻu i kākauʻia e ka lima o ka Haku, no laila, ia au e maopopo i ka hana o ke kumu a pau. "
28:20 Aku la o Davida i olelo mai ai i kana keiki Solomona: "Kanawai ikaika, a e hooikaika, a lawe ia mai. Oe E ole e makau, a oe e ole e weliweli. No ka meaʻo Iēhova koʻu Akua, e me oe, e, aʻo ia nō e hoouna aku oe aku, aole hoi e oia i haalele aku oe, a oe i hoʻohemolele lākou i ka hana holoʻokoʻa o ka oihana o ka hale o ka Haku.
28:21 aia, nā papa o ka poʻe kāhuna a me nā Levi, no na oihana o ka hale o ka Haku, e ku mua oe. A ka mea, ua ua hoomakaukau, a no laila, e ike, na luna a me na kanaka elua, pehea e lawe mai i kāu mau kauoha. "

1 Chronicles 29

29:1 'Ī akulaʻo Dāvida ke aliʻi i'ōlelo ai i kaʻaha kanaka a pau: "Kaʻu keiki Solomona, Ua koho mai ke Akua i kekahi, mea nō he palupalu keiki. A he nui ka hana, no he wahi e noho ai ua hoomakaukau iho, ole no ke kanaka, akā, no ka ke Akua.
29:2 Ano, me koʻu hiki a pau, ua hoomakaukau au i ka lilo no ka hale o koʻu Akua,: gula no ikamu ke gula, a me ke kala no ka poe o ka kala, keleawe no ka poe o ke keleawe, hao no ka poe o ka hao, a me ka wahie no ka poe o ka laau, a me na pohaku o ka onika, a me na pohaku e like ipu, a me na pohaku o'ōniʻoniʻo, a me kela ano keia ano o na pohaku makamae, a me ka pohaku keokeo, mai Paros i ka nui loa.
29:3 A ma ka hou ana i keia mau mea a pau aʻu i kaumaha i loko o ka hale o koʻu Akua,, au e haawi aku, mai koʻu mau no, ke gula a me ke kala no ka luakini o koʻu Akua,, ae mai na mea a pau aʻu i hoomakaukau ai no ka ahu hoano:
29:4 ʻEkolu nō tausani tālena gula o ka, mai i ke gula o Opira, a me na tausani talena o ka lahui-kala maemae ehiku, no ka papakaukau, o na paia o ka luakini;
29:5 a me ke gula no na wahi a pau he mea pono o ke gula, a me ke kala no na wahi a pau he mea pono no ke kala, no na hana i hanaia e na lima o na artisans. A ina paha e hoao ana e kaumaha ana, e ia i hoʻopiha i kona lima i kēia lā, a e aku ia ia e kaumaha aku i ka mea ana i makemake ai i ka Haku. "
29:6 A no laila, i nā luna o nāʻohana, a me nā kaukaualiʻi o nāʻohana o kaʻIseraʻela,, like pono me nā luna tausani, a me nā luna haneri, a me nā luna o ke aliʻi, ka waiwai, i olelo mua iaʻi
29:7 a haawi mai la, no na hana o ka hale o ka Haku, ʻelima tausani tālena a me nā'āpana o ke gula, heʻumi tausani, heʻumi tausani tālena kālā, a heʻumikumamāwalu tausani na talena keleawe o ka, a i hoʻokahi haneri tausani tālena o ka hao.
29:8 A me ka mea e loaʻa nā pōhaku makamae i waena o lākou haawi oluolu aku lakou no ka waihona waiwai o ka hale o ka Haku, ma ka lima o Iehiʻela ka Geresona.
29:9 Aʻoliʻoli nā kanaka, mai ka mea, i olelo i ko lakou votive mohai oluolu aku. No ka mea, i kaumaha aku ai i kēia mau mea i ka Haku, a me nā mea a pau i ko lakou naau. A olioli iho la lakou ia Davida i alii no hoi me ka olioli nui.
29:10 A hoomaikai aku la ia i ka Haku, i mua o ka lehulehu holoʻokoʻa, a aku la ia: "Pomaikai oe, O ka Haku ke Akua o kaʻIseraʻela,, ko kakou Makua, mai ao aku ia ao a hiki i ke ao pau.
29:11 Nou, O ka Haku, ka nani a me ka mana a me ka nani, a me ka lanakila; a ia oe ka hoolea ana i ke. No ka mea, a pau na mea a pau i loko o ka lani, a ma ka honua, no olua ia. , Nou o ke aupuni, O ka Haku, a me 'oe nō ma luna o nā mea a pau luna.
29:12 Nou ka waiwai, a nau mea nani. E aliʻi ana ma luna o nā mea a pau. Ma kou lima ka pono a me ka mana. Ma kou lima ka mana a me ka ikaika maluna o na mea a pau.
29:13 no ia mea,, ke hai ia oe, ko kakou Akua, a ua hoomaikai i kou inoa kaulana.
29:14 ʻO wai lā wau au, a me ka mea o koʻu poe kanaka, ia mākou e e hiki ke olelo hoopomaikai mai ai i kēia mau mea a pau ia oe? Nā mea kou. A no laila, i nā mea a pau i loaa mai ia makou mai kou lima, mākou i hāʻawi aku iā 'oe.
29:15 No ka ua mau malihini, a hou hōʻeaʻana mai mua oe, like a pau ko kakou poe kupuna, he. Mākou mau lā ma luna o ka honua, e like hoʻi me ka malu, a aole he kali hou aku.
29:16 O ka Haku ko kakou Akua,, a pau i kēia nui, a mākou i hoomakaukau ai no laila, ua e kūkulu ai i kou inoa ho'āno o ka hale e, mea, mai kou lima, a me nā mea a pau no oukou no.
29:17 Maopopo iaʻu, koʻu Akua, ia oe hoao naau, a me ka mea e aloha ka naau kupono. No ia mea,, ma ka pono io o koʻu naau, Au ua kaumaha no hoi i mau mea a pau me ka olioli. A au ua ike, me ka luku nui ka olioli, kou kanaka, ka poe i ua loaʻa 'aneʻi, kaumaha aku ai i kā lākou mau donations ia oe.
29:18 O ka Haku, i ke Akua o ko kakou poe kupuna ia Aberahama, a me Isaaka a me ka Iseraela, malama pono ai ke ao pau i kēia makemake o ko lākou naʻau, a e keia mea e noho mau loa, no ka hoomana ana oe.
29:19 no hoi, Au e haawi aku ai i kaʻu keiki Solomona i naʻau pono, no laila, i ka mea i mālama i kou mau kauoha, kau mau kauoha, a me kou mau kānāwai, a no laila, i ka mea i hana i na mea a pau, a me ke kūkulu i ka luakini, no ka mea ua hoomakaukau au i ka lilo. "
29:20 A laila,ʻo Dāvida ao ke anaina holoʻokoʻa: "E hoomaikai i ka Haku ko kakou Akua." Aʻo kaʻaha kanaka holoʻokoʻa hoomaikai aku i ka Haku, i ke Akua o ko lākou poʻe kūpuna. A kulou iho la lakou ia lakou iho, a ka mea, hoʻomana akula i ke Akua, a ma hope ka mea, moe i lalo i ke alii.
29:21 A ka mea, immolated mōhai i ka Haku. A ka mea i kaumaha aku ai kuni i ka mea kēia lā: hoʻokahi tausani bipi kāne, hoʻokahi tausani hipa kāne, hoʻokahi tausani hipa keiki, me kā lākou mau mōhai, a me nāʻano hana, loa loa, no ka pau o kaʻIseraʻela,.
29:22 A ai iho la lakou, a inu hoi i mua o ka Haku, i ia lā, me ka nui olioli. A poni ihola lākou iā Solomona, ke keiki a Davida, o ka lua o ka manawa. A poni iho la lakou ia ia i ka Haku, e like me ka luna, a me Zadoka me ke kahuna nui.
29:23 A noho iholaʻo Solomona ma luna o ka noho aliʻi o ka Haku, e like me ka ke alii, ma ka wahi o Dāvida kona makua kāne, a he mea oluolu ia a pau. A pau o kaʻIseraʻela a pau iā ia.
29:24 no hoi, na luna a pau, a me ka mana, a me nā keiki kāne a pau a Dāvida ke aliʻi hoopaa me kā lākou mau lima, a ua lilo paha i ke aliʻi iā Solomona ka mea,.
29:25 A laila,ʻo Iēhova iā Solomona a ma luna o nā mea a pau o kaʻIseraʻela,. A haawi aku la oia ia ia i ka nani au, o ke ano keia ano e like meʻaʻohe mea i loaʻa iā ia ma mua ona, me ke aliʻi o kaʻIseraʻela,.
29:26 Nowʻo Dāvida, ke keiki a Iese, noho aliʻi ihola ia ma luna o nā mea a pau o kaʻIseraʻela,.
29:27 A me ka lā i ka mea āna i noho aliʻi ihola ia ma luna o kaʻIseraʻela he kanahā mau makahiki. ehiku makahiki ana i alii ai ma Heberona, a he kanakolu-kumamakolu makahiki ma Ierusalema.
29:28 A make iho la ia i ka wa elemakule maikai, piha o nā lā a me ka waiwai, a me ka nani. kana keiki ia Solomona, a noho alii iho la ia ma kona wahi.
29:29 Ano, i nā hana a Dāvida ke aliʻi, , mai ka mua a hiki i ka hope, ua, ua kākau i loko o ka buke o Samuela ke kaula, a ma ka buke o Natana ke kaula, a ma ka buke o Gada ke kāula,
29:30 no kona mau loa au a me ka ikaika, a me na manawa i māʻalo aʻe ma lalo ona, nā i loko o kaʻIseraʻela, a ma na aupuni a pau o na aina a pau.