ch 10 Mathais

Mathais 10

10:1 Thiab thaum nej tau hu ua ua ke nws kaum ob tug thwjtim, nws muab lawv txoj cai tshaj ntsuj plig tsis huv, cam khwb cia lawv tawm thiab kho txhua txhua kev mob kev nkeeg thiab txhua txhua zog.
10:2 Now the names of the twelve Apostles are these: the First, Simon, who is called Peter, thiab nws tug kws Adales,
10:3 James Xenpedais, and John his brother, Philip thiab Palaumais, Thomas and Matthew the tax collector, and James of Alphaeus, and Thaddaeus,
10:4 Simon the Canaanite, thiab Yudas Ikhali-au, who also betrayed him.
10:5 Yexus xa kaum ob, instructing lawv, hais tias: "Tsis txhob mus los ntawm txoj kev ntawm rau lwm haiv neeg, thiab tsis nkag mus rau hauv lub nroog ntawm cov neeg Xamalis,
10:6 tab sis mus rau cov yaj uas tau poob deb ntawm tsev neeg Ixayees.
10:7 Thiab tawm mus, Vajtswv txoj lus, hais tias: 'Rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej tau twv ze lawm.'
10:8 Kho tau tus nkeeg li, tsa cov neeg tuag, ntxuav cov neeg mob ruas, ntiab dab tawm. Koj tau txais dawb do, thiaj li muab pub dawb rau.
10:9 Do not choose to possess gold, nor silver, nor money in your belts,
10:10 nor provisions for the journey, nor two tunics, tsis khau, nor a staff. For the laborer deserves his portion.
10:11 Tam sim no, into whatever city or town you will enter, inquire as to who is worthy within it. And stay there until you depart.
10:12 Ces, when you enter into the house, greet it, hais tias, 'Kev sib haum xeeb rau lub tsev no.'
10:13 thiab yog hais tias, tseeb, that house is worthy, your peace will rest upon it. But if it is not worthy, your peace will return to you.
10:14 And whoever has neither received you, nor listened to your words, departing from that house or city, shake off the dust from your feet.
10:15 Amees kuv hais rau koj, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.
10:16 Saib seb, I am sending you like sheep in the midst of wolves. Yog li ntawd, be as prudent as serpents and as simple as doves.
10:17 But beware of men. For they will hand you over to councils, and they will scourge you in their synagogues.
10:18 And you shall be led before both rulers and kings for my sake, as a testimony to them and to the Gentiles.
10:19 But when they hand you over, do not choose to think about how or what to speak. For what to speak shall be given to you in that hour.
10:20 For it is not you who will be speaking, but the Spirit of your Father, who will speak in you.
10:21 And brother will hand over brother to death, and father will hand over son. And children will rise up against parents and bring about their deaths.
10:22 And you will be hated by all for the sake of my name. But whoever will have persevered, txawm mus rau thaum xaus, tus ntawd yuav tau kev cawm dim.
10:23 Now when they persecute you in one city, flee into another. Amees kuv hais rau koj, you will not have exhausted all the cities of Israel, before the Son of man returns.
10:24 The disciple is not above the teacher, nor is the servant above his master.
10:25 It is sufficient for the disciple that he be like his teacher, and the servant, like his master. If they have called the Father of the family, ‘Beelzebub,’ how much more those of his household?
10:26 Yog li ntawd, do not fear them. For nothing is covered that shall not be revealed, nor hidden that shall not be known.
10:27 What I tell you in darkness, speak in the light. And what you hear whispered in the ear, preach above the rooftops.
10:28 And do not be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. But instead fear him who is able to destroy both soul and body in Hell.
10:29 Are not two sparrows sold for one small coin? And yet not one of them will fall to the ground without your Father.
10:30 For even the hairs of your head have all been numbered.
10:31 Yog li ntawd, tsis txhob ntshai. Koj yog nqi ntau tshaj li ntau sparrows.
10:32 Yog li ntawd, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father, uas yog nyob rau hauv saum ntuj ceeb tsheej.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, uas yog nyob rau hauv saum ntuj ceeb tsheej.
10:34 Tsis txhob xav hais tias kuv tuaj mus rau kev thaj yeeb raws li qhov lub ntiaj teb. kuv tuaj, tsis txhob xa kev thaj yeeb, tab sis rab ntaj.
10:35 Kuv tuaj mus rau faib ib tug txiv neej tawm tsam nws txiv, thiab ib tug ntxhais tawm tsam nws niam, thiab ib tug ntxhais-nyob rau hauv-txoj cai tiv thaiv nws niam-nyob rau hauv-txoj cai.
10:36 Thiab cov yeeb ncuab ntawm ib tug txiv neej yuav tsum cov neeg ntawm nws tus kheej tsev neeg.
10:37 Leej twg hlub leej txiv los yog leej niam ntau tshaj kuv tsis yog nyog ntawm kuv. Thiab leej twg hlub tus tub los yog tus ntxhais saum toj no kuv yog tsis tsim nyog kuv.
10:38 Thiab leej twg tsis coj li nws tus ntoo khaub lig, thiab ua raws li kuv yog tsis tsim nyog kuv.
10:39 Leej twg pom nws lub neej, yuav poob nws. Thiab leej twg yuav tau poob nws lub neej vim kuv, yuav pom tau tias nws.
10:40 Leej twg tau txais koj, tau txais kuv. Thiab leej twg txais kuv, tau txais tus uas txib kuv.
10:41 Leej twg tau txais ib tug yaj saub, nyob rau hauv lub npe ntawm ib tug yaj saub, yuav tsum tau txais tus nqi zog ntawm ib tug yaj saub. Thiab leej twg tau txais cov cia li nyob rau hauv lub npe ntawm tus cia li yuav tau txais tus nqi zog ntawm tus xwb.
10:42 Thiab leej twg yuav muab, txawm mus rau ib qho ntawm cov yam tsawg kawg ntawm cov, ib khob ntawm cov dej txias haus, thiaj tau tuaj nyob rau hauv lub npe ntawm ib tug thwjtim: Amees kuv hais rau koj, nws yuav tsum tsis txhob poob nws lub nqi zog. "