ch 6 Mathais

Mathais 6

6:1 "Xyuam xim, lest you perform your justice before men, in order to be seen by them; otherwise you shall not have a reward with your Father, uas yog nyob rau hauv saum ntuj ceeb tsheej.
6:2 Yog li ntawd, when you give alms, do not choose to sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the towns, so that they may be honored by men. Amees kuv hais rau koj, they have received their reward.
6:3 But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing,
6:4 so that your almsgiving may be in secret, and your Father, who sees in secret, will repay you.
6:5 And when you pray, you should not be like the hypocrites, who love standing in the synagogues and at the corners of the streets to pray, so that they may be seen by men. Amees kuv hais rau koj, they have received their reward.
6:6 Tab sis koj, when you pray, enter into your room, and having shut the door, pray to your Father in secret, and your Father, who sees in secret, will repay you.
6:7 Thiab thaum thov Vajtswv, tsis xaiv ntau lo lus, raws li lub pagans ua. Rau lawv xav hais tias los ntawm lawv tshaj ntawm cov lo lus lawv yuav raug heeded.
6:8 Yog li ntawd, tsis xav ua qog lawv. Rau koj Leej Txiv paub dab tsi koj xav tau kev pab tej zaum yuav, txawm ua ntej koj nug nws.
6:9 Yog li ntawd, koj yuav tsum thov Vajtswv nyob rau hauv no txoj kev: peb Leej Txiv, uas yog nyob rau hauv saum ntuj ceeb tsheej: Tej zaum koj lub npe yuav khaws cia dawb huv.
6:10 Tej zaum koj lub nceeg vaj los. Tej zaum koj yuav ua tau, raws li nyob rau hauv saum ntuj ceeb tsheej, li ntawd, tseem nyob rau lub ntiaj teb.
6:11 Muab peb hnub no peb lub neej phem tshaj mov.
6:12 Thiab zam txim rau peb peb cov nuj nqis, raws li peb kuj zam txim rau peb lawm.
6:13 Thiab coj peb tsis mus rau hauv kev ntxias. Tab sis peb dim ntawm kev phem. Amen.
6:14 Yog hais tias koj yuav zam txim rau cov txiv neej lawv tej kev txhaum, koj Leej Txiv saum ntuj kuj yuav zam txim rau koj kev ua txhaum cai.
6:15 Tab sis, yog hais tias koj yuav tsis zam txim rau cov txiv neej, tsis yuav koj Leej Txiv zam txim rau nej tej kev txhaum.
6:16 And when you fast, do not choose to become gloomy, like the hypocrites. For they alter their faces, so that their fasting may be apparent to men. Amees kuv hais rau koj, that they have received their reward.
6:17 Tab sis raws li rau koj, when you fast, anoint your head and wash your face,
6:18 so that your fasting will not be apparent to men, but to your Father, who is in secret. And your Father, who sees in secret, will repay you.
6:19 Tsis txhob xaiv rau cia rau koj tus kheej muaj nuj nqis rau lub ntiaj teb: qhov twg xeb thiab npauj haus, thiab qhov chaw uas tub sab lov nyob rau hauv thiab ua tub sab.
6:20 Es tsis txhob, cia rau koj tus kheej muaj nuj nqis nyob rau hauv saum ntuj ceeb tsheej: qhov uas tsis muaj xeb tsis npauj noj, thiab qhov chaw uas tej tub sab tsoo tsis tawg nyob rau hauv thiab ua tub sab.
6:21 Rau qhov chaw uas koj cov khoom muaj nqis yog, muaj kuj yog koj lub plawv.
6:22 Lub teeb ntawm koj lub cev yog koj lub qhov muag. Yog hais tias koj lub qhov muag yog wholesome, koj lub cev tag nrho yuav tsum tau sau nrog lub teeb.
6:23 Tiam sis yog tias koj lub qhov muag tau tau corrupted, koj lub cev tag nrho yuav tsaus. Yog hais tias ces qhov kaj uas yog nyob rau hauv koj yog kev tsaus ntuj, yuav loj npaum cas tias kev tsaus ntuj yuav!
6:24 Tsis muaj ib tug muaj peev xwm mus ua hauj lwm ob masters. Rau tog twg los nws yuav muaj kev sib ntxub rau ib tug, thiab hlub cov lwm yam, los yog nws yuav thev nrog rau ib tug, thiab saib tsis taus lwm cov. Koj muaj peev xwm tsis pab Vajtswv thiab wealth.
6:25 Thiab yog li ntawd kuv hais rau koj, tsis txhob txhawj xeeb txog koj lub neej, ua li cas koj yuav noj, tsis txog koj lub cev, ua li cas koj yuav hnav. Yog tsis yog lub neej ntau tshaj cov zaub mov, thiab lub cev ntau tshaj cov khaub ncaws?
6:26 Xav txog cov noog ntawm huab cua, yuav ua li cas lawv tsis tseb, tsis tau sau, tsis sib sau ua ke rau hauv barns, thiab tsis tau koj saum ntuj ceeb tsheej Leej Txiv txau lawv. Yog koj tsis ntau nqi tshaj rau tus tshaj li lawv yog?
6:27 Thiab uas koj, los xav, yog tau mus ntxiv ib cubit rau nws stature?
6:28 Thiab raws li rau khaub ncaws, yog vim li cas yog koj txhawj xeeb? Xav txog cov lilies ntawm lub teb, yuav ua li cas lawv loj hlob; lawv tsis ua hauj lwm los yog weave.
6:29 Tab sis kuv hais rau koj, hais tias tsis yog txawm Solomon, nyob rau hauv tag nrho cov hwjchim ci ntsa iab nws, twb arrayed li ib tug ntawm cov.
6:30 Yog li ntawd yog hais tias Vajtswv thiaj li khaub ncaws rau hauv cov nyom ntawm lub teb, uas nyob ntawm no hnub no, thiab muab pov rau hauv qhov cub tag kis, ntau npaum li cas yuav nws tu rau koj, O me ntsis nyob rau hauv txoj kev ntseeg?
6:31 Yog li ntawd, tsis xaiv yuav txhawj xeeb, hais tias: 'Yuav ua li cas peb noj, thiab peb yuav haus dej haus, thiab nrog dab tsi peb yuav tsum hnav?'
6:32 Rau Lwm Haiv Neeg nrhiav tag nrho tej no. Tsis tau koj Leej Txiv paub hais tias koj xav tau tag nrho cov yam.
6:33 Yog li ntawd, xub nrhiav Vajtswv lub nceeg vaj thiab nws cov kev ncaj ncees, thiab tag nrho tej no yuav muab ntxiv rau koj raws li tau zoo.
6:34 Yog li ntawd, tsis txhob txhawj txog tag kis; rau lub neej yav tom ntej hnub yuav txhawj xeeb rau nws tus kheej. Txaus rau lub hnub yog nws siab phem. "