Ch 10 Matye

Matye 10

10:1 Apre sa, li rele ansanm douz disip li, li ba yo pouvwa chase move lespri, jete yo soti, li geri tout kalite enfimite ak tout enfimite.
10:2 Men non douz apòt yo: Premye a, Simon, ki moun ki yo rele Pyè, ak Andre, frè l ',
10:3 James nan Zebede, ak Jan, frè l ', Filip ak Batèlmi, Toma ak Matye, pèseptè kontribisyon an, ak James nan Alfe, ak Tade,
10:4 Simon Kanaran yo, ak Jida Iskariòt, ki moun ki tou tapral trayi l '.
10:5 Jezi voye douz sa yo, enstwi yo, di: "Pa vwayaje pa wout ki pase nan moun lòt nasyon yo, epi yo pa antre nan lavil la nan Samari a,
10:6 men olye ale nan bann mouton li yo ki te tonbe lwen kay Izrayèl la.
10:7 Ak ale soti, Preche, di: 'Pou Peyi Wa ki nan syèl la vin pi pre.'
10:8 Geri enfim nan, leve moun mouri, Geri lepre, chase move lespri. Ou te resevwa lib, se konsa bay lib.
10:9 pa chwazi yo posede lò, ni lajan, ni lajan nan pòch nou,
10:10 ni pwovizyon pou fè vwayaj la, ni de rad, ni soulye, ni yon anplwaye. Pou travayè a merite pòsyon l '.
10:11 Koulye a,, nan tou sa vil oswa vilaj ou pral antre, mande kòm konnen ki moun ki se merite pou nan li. Epi rete la jiskaske ou kite.
10:12 Lè sa a,, lè ou antre nan kay la, voye bonjou pou li, di, 'Lapè nan kay la.'
10:13 Men, si, tout bon, kay sa a se merite pou, benediksyon an va sou li. Men, si se pa bon ase, poze san nou pral tounen vin jwenn nou.
10:14 Moun ki te pa resevwa okenn ou, ni koute pawòl ou, vire do bay kay sa a oswa vil la, souke pousyè ki te sou pye ou.
10:15 Amèn m'ap di nou, li pral pi rèd pou peyi a nan lavil Sodòm ak Gomorrah an jou jijman an, pase pou tout lavil la.
10:16 Gade, M'ap voye ou tankou mouton nan mitan chen mawon. Se poutèt sa, dwe kòm pridan kòm sèpan ak kòm senp tankou pijon.
10:17 Men, pran prekosyon nan moun. Pou yo pral lage ou nan men konsèy, epi yo pral bat ou nan sinagòg yo.
10:18 W'a ap dirije anvan tou de chèf ak wa poutèt mwen, kòm yon temwayaj devan yo ak devan moun lòt nasyon yo.
10:19 Men, lè yo lage ou nan, pa chwazi yo reflechi sou ki jan oswa sa ki yo pale. Pou ki sa yo pale pral ba ou nan lè sa.
10:20 Paske, se pa nou menm ki pral pale, men Lespri Bondye a nan Papa nou, ki moun ki pral pale nan ou.
10:21 Men, frè va denonse frè nan lanmò, ak papa va denonse pitit gason. Apre sa, timoun yo ap leve kont manman, epi pote sou lanmò yo.
10:22 Epi ou pral rayi nou tout pou dedomajman pou la nan non mwen. Men, moun ki ap gen pèsevere, menm nan fen a, menm bagay la tou va delivre.
10:23 Lè y'a pèsekite nou nan yon lavil, Sove ale nan yon lòt. Amèn m'ap di nou, ou pa pral gen fin itilize tout lavil peyi Izrayèl, anvan nan retounen Gason lòm nan.
10:24 disip la se pa pi wo a pwofesè a, ni se sèvitè ki pi wo a mèt li.
10:25 Li se ase pou disip la ke li fò tankou mèt li, Domestik la, tankou mèt li. Si yo rele Papa a nan fanmi an, 'Bèlzeboul,'Ki jan pi plis moun nan fanmi l'?
10:26 Se poutèt sa, pa bezwen pè yo. Pou pa gen anyen ki kouvri ki p'ap dekouvri yon lè, ni kache ki p'ap janm li te ye.
10:27 Sa m'ap di nou nan fènwa, pale nan limyè a. Ak ki sa ou tande di nou nan zòrèy la, preche pi wo a twa yo.
10:28 Nou pa bezwen pè moun ki touye kò a, men yo pa kapab touye nanm nou. Men, olye pou gen krentif pou li ki moun ki kapab detwi nanm nou ansanm ak tout kò nan lanfè.
10:29 Yo pa vann ti zwazo de pou yon ti pyès monnen? Men, pa youn nan yo pral tonbe nan tè a san yo pa Papa nou.
10:30 Paske, mwen menm cheve nan tèt ou gen tout te konte.
10:31 Se poutèt sa, Pa pè. Ou se vo pi plis pase anpil ti zwazo.
10:32 Se poutèt sa, tout moun ki rekonèt pou mwen devan lèzòm, Mwen menm mwen te pral rekonèt devan Papa m ', ki nan syèl la.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, ki nan syèl la.
10:34 pa panse ke m 'rive bò mete lapè sou tè a. m 'te vin, pa voye lapè, men nepe a.
10:35 Pou m 'rive bò divize yon gason ak papa yo, ak yon pitit fi kont manman l ', ak yon pitit fi-an-lwa sou madanm li manman-an-lwa.
10:36 Apre sa, lènmi yo nan, gason an va gen sa yo ki nan pwòp fanmi l '.
10:37 Moun ki renmen papa l 'osinon manman l' plis pase m 'pa kapab moun pa m'. Moun ki renmen pitit gason osinon pitit fi pi wo am 'pa kapab moun pa m'.
10:38 Si yon moun pa pran kwa l ', epi swiv mwen pa kapab moun pa m '.
10:39 Nenpòt moun ki jwenn lavi l ', va pèdi li. Apre sa, moun ki va te pèdi lavi l 'poutèt mwen, va jwenn li ankò.
10:40 Nenpòt moun ki resevwa ou, resevwa m '. Moun ki resevwa m ', resevwa moun ki voye m '.
10:41 Nenpòt moun ki resevwa yon pwofèt, nan non yon pwofèt, va resevwa rekonpans yo bay la nan yon pwofèt. Moun ki resevwa a jis nan non la jis va resevwa rekonpans yo bay la nan jis nan.
10:42 Moun ki va bay, jouk yo rive nan youn nan pi piti sa yo, yon gode dlo frèt yo bwè, sèlman nan non an nan yon disip: Amèn m'ap di nou, li pa gen dwa pèdi rekonpans li. "