1st Liv nan Istwa

1 Istwa 1

1:1 Adan, Sèt, Enòs,
1:2 Kenan, Malaleyèl, Jarèd,
1:3 Enòk, Metouchela, Lemèk,
1:4 Bwat Kontra, Sèm, Kam, ak Jafè.
1:5 Men non pitit Jafè: Gomè, Magòg, Madayi, Javan, Toubal, Mechèk, bann.
1:6 Men non pitit Gomè: Achkenaz, Rifat, ak Togama.
1:7 Men non pitit Javan: Elicha, Tasis, Kitim ak Wodanim.
1:8 Men non pitit Kam: Kouch, Mizrayim, ak Mete, ak Kanaran.
1:9 Men non pitit Kouch: tèt li, Avila, Sabta, ak Rama, ak Sabteka. Men non pitit Rama: Seba ak Dedan.
1:10 Lè sa a, Kouch vin ansent Nimwòd, epi li te kòmanse yo dwe pwisan sou tè a.
1:11 Se vre wi, Mizrayim vin ansent Lidi, ak peyi Anan, moun Leyab, ak peyi Naftou,
1:12 osi byen ke Patwous ak peyi Kaslou: soti nan sa yo moun Filisti yo ak lil Kaftò nan te soti.
1:13 Se vre wi, Kanaran vin ansent lavil Sidon, premye pitit gason l, osi byen ke moun peyi Et la,
1:14 ak moun Jebis yo, moun Amori yo, moun Gigach yo,
1:15 moun Evi yo, moun Aka yo, moun Sini yo,
1:16 epi tou li Arvadian nan, Te Smrite, ak moun Amat yo.
1:17 Men non pitit Sèm: Elam, Asou, Apachad, Lidi, ak Aram, ak Ouz, ak yo, Getè, Mechèk.
1:18 Lè sa a, Apachad vin ansent Chela, Li menm tou li vin ansent Ebè.
1:19 Ebè te gen de pitit gason. Non de la Yonn te rele Pelèg, paske se nan tan li moun sou latè te divize. Ak non an nan frè l 'te Joktan.
1:20 Then Joktan conceived Almodad, Chelèf, Azmavèt, Jerak,
1:21 osi byen ke Adoram, Ouzal, Dikla,
1:22 ak Lè sa a Obal, Abimayèl, Seba, tout bon
1:23 tou Ofi, Avila, se Jobab,. Tout moun sa yo se pitit pitit Joktan.
1:24 Sèm, Apachad, Chela,
1:25 Ebè, Pelèg, chen,
1:26 Sewouk, Nakò, Terak,
1:27 Abram, Se li menm ki Abraram.
1:28 Men non pitit Abraram: Izarak ak Izmayèl.
1:29 ¶ Men pitit yo: premye pitit Izmayèl, Nebajòt, ak Lè sa a Keda, Adbeyèl, Mibsam,
1:30 ak Michma, Douma, kaka, Adad, ak Tèm,
1:31 Jetou, Nfis, Kedma. Sa yo se pitit ak pitit pitit Izmayèl.
1:32 Men non pitit Ketoura, fanm kay Abraram lan, moun li vin ansent: Zimran, Joksan, tèren, Madyan, Jisbak, ak Swak. Men non pitit Joksan: Seba ak Dedan. Men non pitit Dedan: Achou, ak moun Letouch, ak moun Lemou.
1:33 Men non pitit Madyan: Efa, ak Efè, Enòk, Abida, ak Elda. Tout moun sa yo se pitit ak pitit pitit Ketoura.
1:34 Abraram vin ansent Izarak, ki gen pitit gason te Ezaou ak Izrayèl.
1:35 Men non pitit Ezaou: Elifaz, Reouyèl, Jeouch, Jalam, ak Kore.
1:36 Se Elifaz ki: zanmi, Oma, Zefo, Gayetan, ken, ak pa Timna, Amalèk.
1:37 Men non pitit Reouyèl: Se te Naat, Zerak, Chanma, Miza.
1:38 Men non pitit Seyi: Lotan, Chobal, Zibeyon, Ana, Dichon, mil, Dichan.
1:39 Men non pitit Lotan: ki, Eyman. Koulye a, sè a nan Lotan te Timna.
1:40 Men non pitit Chobal: yon lòt, Manarat, Ebal, Shafi, ak Anam. non pitit Zibeyon yo: Se te Aja ak Ana. Men non pitit Ana: Dichon.
1:41 Men non pitit Dichon: Hamran, ak Esheban, ak Jitran, ak Keran.
1:42 Men non pitit Ezè: Bilan, ak Zavan, epi yo pral. Men non pitit Dichan: Ouz ak Aran.
1:43 Koulye a, sa yo, se wa ki te gouvènen nan peyi Edon an, anvan te gen te yon wa pou gouvènen pèp Izrayèl la: bèl, gason Beyò a,; ak non an nan lavil kote li te Dinhabah.
1:44 Lè sa a, Bela mouri, se Jobab,, gason Zerak la,, , moun lavil Bozra, gouvènen nan plas li.
1:45 Lè Jobab tou te mouri, Oucham, nan peyi Teman, ki te, gouvènen nan plas li.
1:46 Lè sa a, Oucham tou te pase lwen, se Adad, , pitit gason Bedad a, gouvènen nan plas li. Apre sa, li frape moun Madyan yo nan peyi Moab. Non de la lavil kote li moun lan Avit te.
1:47 Lè Adad tou te mouri, Samla, moun Masreka gouvènen nan plas li.
1:48 Lè sa a, Samla mouri tou, ak Sayil soti nan Reyobòt, ki se sitiye bò kote yon rivyè, gouvènen nan plas li.
1:49 Sayil tou li te gen te mouri, Baalanan, , pitit gason Akbò, ki te, gouvènen nan plas li.
1:50 Lè sa a, li menm tou te mouri, se Ada ki te gouvènen nan plas li. Ak non an nan lavil kote li te Pau. Menm lè a, madanm li te rele Mehetabel, pitit fi a nan Matrčd, pitit fi a nan Mezarab.
1:51 Se Ada li te gen te mouri, te kòmanse gen chèf peyi Edon nan plas wa: Lotan kòmandan, kòmandan Alva, kòmandan Jetèt,
1:52 kòmandan Olibama, kòmandan Ela, kòmandan Pinon,
1:53 kòmandan Kanez, kòmandan Zanmi, kòmandan Mibzar,
1:54 kòmandan Magdiel, kòmandan Iram. Sa yo se chèf peyi Edon.

1 Istwa 2

2:1 Apre sa, moun pèp Izrayèl yo: Woubenn, Simeyon, Levi, Jida, Isaka, ak Zabilon,
2:2 ak, Jozèf, Benjamen, Neftali, Gad, ak Asè.
2:3 Men non pitit Jida: se, Onan, Chelak. Se twa te fèt l 'soti nan pitit fi a nan Chwa, moun Kanaran yo. men Er, premye pitit gason moun peyi Jida, ki mal nan je Seyè a, ak Se konsa, li touye l '.
2:4 Koulye a, Tama, pitit fi-an-lwa l ', te fè l 'Perèz ak Zerak. Se poutèt sa, tout lòt pitit gason peyi Jida te senk.
2:5 Men non pitit Perèz: Ezwon ak Amoul.
2:6 Epitou, pitit gason Zerak, moun: Zimri, ak Etan, ak Eman, osi byen ke Kalkòl ak Dada, senk tout ansanm.
2:7 Men non pitit Kami: jwenn, ki detounen pèp Izrayèl la ak peche pa vòl la nan sa ki te anatèm.
2:8 Men non pitit Etan: Azarya.
2:9 Men non pitit Ezwon ki te fèt l ': Jerakmeyèl, ak Ram, ak Keloubayi.
2:10 Lè sa a, Ram vin ansent Aminadab. Apre sa, Aminadab vin ansent Nachon, yon lidè nan non pitit gason Jida.
2:11 Epitou, Nachon vin ansent Salma, ki soti nan moun Bòz leve.
2:12 Se vre wi, Bòz vin ansent Obèd, Li menm tou li vin ansent Izayi.
2:13 Koulye a, Izayi vin ansent Eliyab nan premye pitit gason, dezyèm Abinadab nan, twazyèm Chanma a,
2:14 katriyèm Netaneyèl nan, senkyèm Raddai nan,
2:15 sizyèm Ozèm nan, setyèm David la.
2:16 sè yo te Sewouya ak Abigayil. Men non pitit Sewouya: Abichayi, Joab, ak Asayèl, twa.
2:17 Abigayèl vin ansent Amasa, papa ki te Jetè, Izmayèl yo.
2:18 Se vre wi, Kalèb, , pitit gason Ezwon, te pran yon fanm yo te rele Azouba, ki moun li vin ansent Jerioth. Men non pitit gason li yo te Jesher, ak Chobab, ak Adon.
2:19 Lè Azouba te mouri, Kalèb te pran pou madanm Ephratha, Pifò boronic l 'ki jan.
2:20 Koulye a, ki jan vin ansent Ouri. Apre sa, Ouri vin ansent Bezaleyèl.
2:21 Apre sa,, Ezwon te antre nan bay pitit fi a nan Maki, papa nan peyi Galarad. Apre sa, li pran l 'lè li te gen swasantan sou. Apre sa, li fè l 'Segoub.
2:22 Lè sa a, Segoub vin ansent Jayi, epi li posede ven-twa lavil nan peyi Galarad.
2:23 Apre sa, li mete men sou lavil Gechou ak Aram, tout ti bouk nan Jayi, ak lavil Kenat ak tout ti bouk li yo, swasant lavil. Tout moun sa yo te pitit gason Maki, papa nan peyi Galarad.
2:24 Lè sa a,, lè Ezwon te mouri, Kalèb antre nan pou pou Ephratha. Epitou, Ezwon te gen pou madanm Abija, l 'ki fè Achou, papa yo tout nan lavil Tekoa.
2:25 Koulye a, pitit gason te vin gen Jerakmeyèl, premye pitit Ezwon: Ram, premye pitit gason l, ak bunah, Orèn, ak Ozèm, ak Akija.
2:26 Jerakmeyèl tou marye yon lòt fanm, yo te rele Atarah, ki moun ki te manman an nan Anam.
2:27 Lè sa a, twò, pitit ak pitit pitit Ram, premye pitit Jerakmeyèl, te Maz, Garanti, ak Ekè.
2:28 Ak Anam te gen pitit gason: Chamayi ak Jada. Men non pitit Chamayi: Nadab ak Abichou.
2:29 Se vre wi, non an nan madanm nan Abichou te Abikayil, ki fè l 'Abichou: Aban ak Molib.
2:30 Koulye a, pitit ak pitit pitit Nadab te Selèd ak Apayim. Apre sa, Selèd mouri san kite pitit.
2:31 Se vre wi, , pitit gason Apayim te Icheyi. Apre sa, Icheyi vin ansent Chechan. Lè sa a, Chechan vin ansent Aklayi.
2:32 Men, moun ki nan Jada, frè a nan Chamayi, te Jetè ak Jonatan. Lè sa a, Jetè mouri san kite pitit tou.
2:33 Jonatan vin ansent Pelèt ak Zaza. Se yo ki te pitit ak pitit pitit Jerakmeyèl.
2:34 Chechan pa t 'gen pitit gason, men pitit fi sèlman, ak yon sèvitè moun peyi Lejip yo te rele Jarha.
2:35 Se konsa, li te bay l 'pitit fi li a, pou madanm, ki fè l 'Atayi.
2:36 Lè sa a, Atayi vin ansent Natan, , ak Natan, vin ansent Zabad.
2:37 Epitou, Zabad vin ansent Efal, ak Efal vin ansent Obèd.
2:38 Obèd vin ansent Jeou; Jeou vin ansent Azarya.
2:39 Azarya vin ansent Elèz, ak Elèz vin ansent Elasa.
2:40 Elasa vin ansent Sismayi; Sismayi vin ansent Chaloum.
2:41 Chaloum vin ansent Jekamya; Lè sa a, Jekamya vin ansent Elichama.
2:42 Men non pitit Kalèb, frè a nan Jerakmeyèl, te Mecha, premye pitit gason l, ki moun ki te papa yo tout nan Zif, ak pitit gason yo nan Mecha, papa yo tout nan lavil Ebwon.
2:43 Koulye a, pitit ak pitit pitit Ebwon yo: Kore, ak Tapwak, Rekèm, ak Chema.
2:44 Lè sa a, Chema vin ansent Raam, papa yo tout nan Jorkeam. Rekèm vin ansent Chamayi.
2:45 Pitit gason an nan Chamayi te Maon, ak Maon te papa Betsou.
2:46 Koulye a, Efa, fanm kay ki nan peyi Kalèb, te fè Aran, ak Moza, ak Gazez. Ak Aran vin ansent Gazez.
2:47 Men non pitit Jahdai: wa, Se Jotam, ak Gechan, ak Pellets, ak Efa, ak Chaf.
2:48 Apre sa, Maka, fanm kay ki nan peyi Kalèb, jwenn Sheber ak Tirana.
2:49 Lè sa a, Chaf, papa yo tout nan Madmana, vin ansent Seva, papa yo tout nan Machbenah, ak papa a nan Gibeya. Se vre wi, pitit fi a nan Kalèb te Aksa,.
2:50 Se yo ki te pitit ak pitit pitit Kalèb, , pitit gason Kouman, premye pitit Ephratha: Chobal, papa yo tout nan lavil Kiriyat-Jearim;
2:51 salma, papa a, moun lavil Betleyèm; Arèf ki te, papa Betgadè.
2:52 Koulye a, te gen pitit gason pou Chobal, papa yo tout nan lavil Kiriyat-Jearim, ki te wè mwatye tout tanp zidòl yo nan rès.
2:53 Li te pran depi fanmi an nan lavil Kiriyat-Jearim: Jetè yo, ak moun Pout nan, moun Choumat yo, ak moun Michra yo. Soti nan sa yo, Zorathites a ak lavil Echtawòl nan te soti.
2:54 Men non pitit Salma: lavil Betleyèm, ak Netofa yo, yon kouwòn yo nan kay la nan Joab, ak mwatye tout tanp zidòl yo nan rès nan Zorathites yo,
2:55 osi byen ke fanmi yo nan dirèktè lalwa yo k ap viv nan lavil Jabès, moun chante ak fè mizik, ak moun ki rete nan kan anba tant twal. Sa yo se moun Kayen yo, ki te soti nan Calor, papa yo tout nan kay la nan Rekab.

1 Istwa 3

3:1 Se vre wi, David te pitit gason sa yo, ki te fèt l 'nan lavil Ebwon: premye pitit gason moun Amnon, nan Akinoam lavil Jizreyèl la; dezyèm Danyèl la, soti nan Abigayèl lavil Kamèl la;
3:2 twazyèm Absalon an, , pitit gason Maka, pitit fi Talmayi, wa lavil Gechou; katriyèm Adonija nan, , pitit gason Agit;
3:3 senkyèm Chefatya a, nan Abital; sizyèm Ithream nan, soti nan Eglah madanm li.
3:4 Se poutèt sa, sis te fèt l 'nan lavil Ebwon, kote li te moute wa pou sèt ane ak sis mwa. Apre sa, li moute wa pou trant-twa ane nan lavil Jerizalèm.
3:5 Koulye a, nan lavil Jerizalèm, pitit gason te fèt l ': Chamwa, ak Chobab, , ak Natan,, Se la wa Salomon, sa yo kat soti nan Batcheba, pitit fi a nan Amiyèl;
3:6 tou Jibka ak Elichama,
3:7 ak Elifelèt, epi konsève, Nefèg, Jafya,
3:8 tout bon tou Elichama, ak Elyada, ak Elifelèt, nèf.
3:9 Tout moun sa yo te pitit gason wa David, sou kote nan men pitit ak pitit pitit fanm kay yo. Yo te gen yon sè, Tama.
3:10 Koulye a,, pitit Salomon an te Woboram, ki soti nan moun Abija ansent yon pitit gason, se konsa. Li te pran depi l ', gen te fèt Jozafa,
3:11 papa yo tout nan Joram. Apre sa, Joram vin ansent Okozyas, ki soti nan moun gen te fèt Joas.
3:12 Apre sa, pitit gason l ', Amasya, vin ansent Azarya. Lè sa a, Jotam, , pitit gason Azarya,
3:13 vin ansent Akaz, papa yo tout nan Ezekyas, ki soti nan moun te fèt Manase.
3:14 Lè sa a, twò, Manase vin ansent Amon, papa yo tout nan Jozyas.
3:15 Koulye a, pitit ak pitit pitit Jozyas te sa yo: premye pitit gason moun Jokanan, dezyèm lan Jojakim, twazyèm lan Sedesyas, katriyèm lan Chaloum.
3:16 Soti nan Jojakim te fèt Jekonya ak Sedesyas.
3:17 Men non pitit Jekonya prizonye a te: Chealtyèl,
3:18 Malchiram, Pedaja, Chenasa, ak Jekamya, Ochama, ak Nedabya.
3:19 Soti nan Pedaja, gen leve Zowobabèl ak Chimeyi. Zowobabèl vin ansent Mechoulam, Ananya, Chelomit ak sè yo,
3:20 osi byen ke Achouba, Ojèl, ak Berekya, ak Asadya, Jouchabesèd, senk.
3:21 Koulye a, pitit pitit Ananya te Pelatya, papa yo tout nan Jechaya, pitit gason ki te Refaja. Apre sa, gason an te Arnan, ki soti nan moun te fèt Obadya, pitit gason ki te Chekanya.
3:22 Pitit gason an nan Chekanya te Chemaja, ki gen pitit gason yo te sa yo: Atouch, ak tout, ak Barya, Nearya, ak Chafat, sis nan nimewo.
3:23 Men non pitit Nearya: Elioenayi, ak Hizkiaj, ak Azrikam, twa.
3:24 Men non pitit Elioenayi: Odavya, ak Elyachib, Pelaya, Akoub, Joanan, , pitit Delaja, ak Anani, sèt.

1 Istwa 4

4:1 Men non pitit Jida: Perèz, Ezwon, ak Kami, ak kouman, Chobal.
4:2 Se vre wi, Reaja, , pitit gason Chobal, vin ansent Jakat; nan men l 'te fèt Akoumayi ak Laad. Sa yo fanmi an nan Zorathites yo.
4:3 Lè sa a se stock la nan Etam: Jizreyèl, ak Aksyon, ak Idbash. Ak non an nan sè yo te-poni.
4:4 Koulye a, Penwèl te papa Gedò, Ezè te papa Hushah. Sa yo se pitit ak pitit pitit Our, premye pitit Ephratha, papa a, moun lavil Betleyèm.
4:5 Se vre wi, pou Achou, papa yo tout nan lavil Tekoa, te gen de madanm: Ke trik nouvèl ak kansè.
4:6 Ak Nara fè l ': Aouzam, ak Efè, ak Temeni, ak Ayachtari. Sa yo se pitit ak pitit pitit Nara.
4:7 Men non pitit Ela te Zereth, Jizeya, Soa ak Etnan.
4:8 Koulye a, Koz vin ansent Anoub, ak Zobeba, ak fanmi an nan Arèl, , pitit gason Awoum.
4:9 Men, Jabèz te nonmen non, plis konsa pase frè l 'yo, ak manman l 'rele l' Jabèz, di, "Pou mwen fè l 'nan lapenn."
4:10 Se vre wi, Jabèz rele sou Bondye pèp Izrayèl la, di, "Si sèlman, lè beni, ou pral beni mwen, epi yo pral elaji fwontyè m ', ak men ou yo pral avè m ', epi w ap lakòz m 'pa t' dwe maltrete pa sa ki mal. "Apre sa, Bondye ba l 'bagay sa yo pou ki li lapriyè.
4:11 Koulye a, Keloub, frè a nan Choula, vin ansent Meyi, ki moun ki te papa Echton.
4:12 Lè sa a, Echton vin ansent Betrafa, ak Pasea, ak Techima, papa a nan vil la nan Nakach. Sa yo se mesye yo ki rete lavil Reka.
4:13 Koulye a, pitit ak pitit pitit Kenaz te Otnyèl ak Seraja. Men non pitit Otonyèl te Atat ak Meonotayi.
4:14 Meonotayi vin ansent lavil Ofra, men Seraja vin ansent Joab, papa yo tout nan Valley a nan Atizan. Pou tout bon, te gen atizan gen.
4:15 Se vre wi, pitit ak pitit pitit Keloub, pitit gason Jefoune a, te Iru, Se Ela, ak Non. Men non pitit gason Ela a: Kenaz.
4:16 Epitou, pitit ak pitit pitit Jealelèl: Zif Zifa, Tirya ak Azareyèl.
4:17 Men non pitit Ezrah: Jetè, ak Merèd, ak Efè, ak Jalou; epi li vin ansent Miryam, ak Chamayi, ak Ishbah, te papa Estemoa.
4:18 Lè sa a, madanm li, Judaia, te fè Jered, papa a, moun lavil Gedò, Ebè, papa yo tout nan Soko, ak Jekoutiyèl, papa yo tout nan Zanoa. Koulye a, te gen pitit Bitya, Pitit fi farawon an, moun Merèd marye,
4:19 ak pitit gason nan Odija madanm li, sè a nan Naam, papa yo tout nan lavil Keyila Garmite nan, ak nan Estemoa, ki moun ki te soti nan Maacathi.
4:20 Men non pitit Shimon: Amnon, ak Rina, , pitit gason Anan, ak Tilon. Men non pitit Icheyi: Zoet ak Bennzoèt.
4:21 Men non pitit Chela, , pitit gason peyi Jida: se, papa yo tout nan Lecah, ak Lada, papa yo tout nan Marecha, ak fanmi an nan kay la nan travayè yo nan twal fen nan kay la nan sèman an,
4:22 Moun ki te koze solèy la kanpe toujou, ak moun yo nan Bay manti, ak Tache, ak Burning, ki te lidè nan peyi Moab, epi ki moun ki tounen nan Betleyèm. Koulye a, pawòl sa yo, se ansyen.
4:23 Sa yo se krich yo k ap viv nan Plantasyon yo ak nan Hedges nan, ak yon wa nan travay li, epi yo te rete gen.
4:24 Men non pitit Simeyon: Nemwèl Jamen, Jarib, Zerak, Sayil;
4:25 Chaloum, pitit gason l, Mibsam pitit gason l ', Michma pitit gason l '.
4:26 Men non pitit Michma: Hammuel pitit gason l ', Zakou, pitit gason l, Chimeyi, pitit gason l.
4:27 Men non pitit Chimeyi te sèz, e te gen sis pitit fi. Men, frè l 'yo pa t' gen anpil pitit, ak tout nan fanmi pa t 'egal a sòm total la nan non pitit gason Jida.
4:28 Koulye a, yo te rete nan Bècheba, Molada, ak Hazarshual,
4:29 ak nan Bila, ak nan peyi m'ap gouvènen an, ak nan Tolad,
4:30 ak nan Betwèl, ak nan Oma, ak nan lavil Ziklag,
4:31 ak nan lavil Bèt-marcaboth, ak nan Hazarsusim, ak nan Bethbiri, ak nan Charayim. Se yo ki te lavil yo jouk wa David.
4:32 Ak tout ti bouk yo te Etam, Ayin, Rimon, ak Tochen, ak Achan, senk vil,
4:33 ak tout ti bouk kote yo, sou chak bò nan lavil sa yo, osi lwen ke Baal. Sa a se kay yo ak distribisyon an nan R & egravegleman yo.
4:34 Te gen Meshobab ak Jamlèk, ak Jocha, , pitit gason Amasya,
4:35 ak Joèl, Jeou, , pitit gason Jozibyas, , pitit gason Seraja, pitit pitit Asiyèl,
4:36 Elioenayi, Jakoba, Jekoaja, ak Asaja, Adyèl, Jezimyèl, Benaja,
4:37 osi byen ke Ziza, , pitit gason Shiphi, , pitit gason pye bwadchenn, , pitit gason Jedaja, , pitit gason Chimri, te pitit Chemaja.
4:38 Se yo ki te non yo nan lidè yo nan fanmi yo. Apre sa, yo te gen anpil anpil nan kay yo nan maryaj yo.
4:39 Yo kite, sa yo ke yo ta ka antre nan Gedò, osi lwen ke fon an lès, ak sa yo ke yo ta ka chache patiraj pou mouton ak kabrit yo.
4:40 Yo jwenn patiraj grès ak trè bon, ak yon peyi trè lajè ak trankil ak anpil pitit pitit, nan ki kèk soti nan stock la nan Kam te viv anvan.
4:41 Se sak fè, moun ki gen non yo te ekri pi wo a, te soti nan jou yo nan Ezekyas, wa peyi Jida. Apre sa, yo touye moun ki rete ki te te jwenn la ansanm ak kay yo. Apre sa, yo siye yo deyò, jouk yo rive nan jou a prezan. Apre sa, yo te rete nan plas yo, paske yo jwenn patiraj gwo anpil gen.
4:42 Epitou, kèk nan non pitit Simeyon yo, senk san moun, al fè wout yo sou mòn Seyi, gen kòm lidè Pelatya Nearya Refaja ak Ouzyèl, pitit ak pitit pitit Icheyi.
4:43 Apre sa, yo touye rès moun Amalèk yo, moun ki te te kapab yo sove, epi yo te rete la nan plas nan yo, menm nan jou sa a.

1 Istwa 5

5:1 Epitou, te gen non pitit Woubenn yo, premye pitit gason moun pèp Izrayèl. Pou tout bon, li te premye pitit gason l, Men, lè li te vyole kabann lan nan papa l ', te dwat li kòm premye pitit bay pitit ak pitit pitit Jozèf, pitit gason pèp Izrayèl la, epi li pa te jwenn anpil popilarite poutèt kòm premye pitit.
5:2 Anplis, Jida, ki moun ki te pi fò nan mitan frè l 'yo, soti nan lidè stock l 'grenn yo leve, men li te dwat a premye pitit gason repote yo Jozèf.
5:3 Se sak fè, non pitit Woubenn yo, premye pitit gason moun pèp Izrayèl, te Enòk ak Palou, Ezwon ak Kami.
5:4 Men non pitit Joèl: Chemaja, pitit gason l, Gòg pitit gason l ', Chimeyi, pitit gason l,
5:5 Mika pitit gason l ', Reaja pitit gason l ', Baal pitit gason l ',
5:6 Agrikilti pitit gason l ', moun Tiglat-Pilesè, wa peyi Lasiri a, dirije depòte, epi li te yon lidè nan branch Woubenn lan.
5:7 Koulye a, frè l 'yo ak tout fanmi li, lè yo te ke yo te konte dapre fanmi yo, te gen kòm lidè Jeyèl ak Zakari.
5:8 Koulye a, Bela, , pitit gason Aza, , pitit gason Chema, , pitit gason Joèl, te rete nan lavil Awoyè, osi lwen ke Nebo ak Baal Meon.
5:9 Apre sa, li te rete nan direksyon rejyon an lès, osi lwen ke pòtay ki bay sou dezè a ak anwo larivyè Lefrat la. Pou tout bon, yo pran tout yon gwo kantite bèt nan peyi a, depi zòn Galarad.
5:10 Lè sa a,, nan pandan tout rèy Sayil, yo batay kont moun Aga yo, li mete yo nan lanmò. Apre sa, yo te rete nan plas yo, nan abitasyon yo, nan tout rejyon an tout antye ki sanble sou bò solèy leve nan peyi Galarad.
5:11 Se vre wi, pitit gason branch fanmi Gad te rete nan rejyon an opoze nan men yo, nan peyi Bazan an, osi lwen ke Salka:
5:12 Joel tèt la, ak Shapham dezyèm nan, Lè sa a, Janai ak Chafat, nan peyi Bazan.
5:13 Se vre wi, frè yo, dapre kay ki te fanmi yo, te: Michael, ak Mechoulam, Seba, Apre sa, Jori, ak Jakan, ak Zia, ak Ebè, sèt.
5:14 Se yo ki te pitit ak pitit pitit Abikayil, , pitit gason Ouri, , pitit gason Jaroah, , pitit gason Galarad, pitit gason Mikayèl la, te pitit Jechichayi, , pitit gason Jahdo, , pitit gason Bouz,
5:15 ansanm ak frè yo, pitit ak pitit pitit Abdiel, pitit pitit Gouni, lidè a nan kay la, nan fanmi yo,
5:16 Apre sa, yo te rete nan peyi Galarad, ak nan peyi Bazan ak tout ti bouk li yo, ak nan tout tout savann pou bèt nan Sharon, osi lwen ke fwontyè ki separe.
5:17 Tout moun sa yo te konte nan jou yo nan Jotam, wa peyi Jida, ak nan jou yo nan Jewoboram, wa peyi Izrayèl la:
5:18 non pitit Woubenn yo, ak moun Gad, ak yon mwatye branch fanmi Manase a, sòlda k'ap fè lagè, pote gwo plak pwotèj ak nepe, ak koube banza yo, ak ki resevwa fòmasyon pou batay, karant-kat mil ak sèt san swasant, avanse nan batay la.
5:19 Yo plede kont moun Aga yo, ankò se vre wi: Jetureans yo, Apre sa, Nfis, ak lavil Nodab ofri asistans nan yo.
5:20 Apre sa, moun Aga yo te lage nan men yo, ak tout moun ki te avè yo. Yo rele sou Bondye pandan y ap yo te fè batay. Apre sa, li koute yo, paske yo te mete konfyans yo nan l '.
5:21 Apre sa, yo te sezi tout sa yo posede, nan chamo senkant mil, ak nan mouton de san senkant mil, ak nan bourik de mil, ak nan moun yon santèn mil lavi.
5:22 Ak anpil tonbe tou blese. Pou li te yon lagè nan Seyè a. Apre sa, yo te rete nan plas yo, jouk depòte nan.
5:23 Epitou, pitit yon sèl mwatye branch fanmi Manase a pran tout peyi a, soti nan pati pyès sa yo peyi Bazan an osi lwen ke Baal, Emon, ak Samir, ak mòn Emon. Pou sètènman, nimewo yo te imans.
5:24 Apre sa, sa yo te lidè yo nan kay la nan fanmi yo: Efè, ak Icheyi, Eliyèl, ak Azryèl, ak Jeremi, ak Odavya, ak Jadyèl, trè vanyan gason ak pwisan, ak lidè nonmen non nan fanmi yo.
5:25 Men, yo abandone a, Bondye zansèt yo, epi yo fornicated apre bondye moun peyi moun ki rete nan peyi a, moun Bondye te pran devan yo.
5:26 Se konsa, Bondye pèp Izrayèl la moute tèt Lespri Bondye a nan Poul, wa peyi Lasiri a, ak Lespri Bondye a nan Tiglat-Pilesè, wa peyi Lasiri. Apre sa, li te pran Woubenn, ak branch fanmi Gad, ak yon mwatye branch fanmi Manase a. Apre sa, li mennen yo lavil Ala, ak lavil Abò, ak Ara, ak nan gwo larivyè Lefrat la nan lavil Gozan, menm nan jou sa a.

1 Istwa 6

6:1 Men non pitit Levi: Gèchon, Keyat, ak Merari.
6:2 Men non pitit Keyat: Amram, Jizeya, Ebwon, ak Ouzyèl.
6:3 Men non pitit Amram: Arawon, Moyiz, Se la Miryam. Men non pitit Arawon: Nadab ak Abiyou, Eleaza ak Itama.
6:4 Eleaza, vin ansent Fineas, ak Fineas vin ansent Abichwa.
6:5 Se vre wi, Abichwa vin ansent Bouki, ak Bouki vin ansent Ouzi.
6:6 Ouzi vin ansent Zeraja, ak Zeraja vin ansent Merajòt.
6:7 Lè sa a, Merajòt vin ansent Amarya, ak Amarya vin ansent Akitoub.
6:8 Akitoub vin ansent Zadòk, Zadòk vin ansent Akimaz.
6:9 Akimaz vin ansent Azarya; Azarya vin ansent Jokanan.
6:10 Jokanan vin ansent Azarya. Li se youn nan moun ki egzekite biwo a prèt nan kay la Salomon te bati lavil Jerizalèm.
6:11 Koulye a, Azarya vin ansent Amarya, ak Amarya vin ansent Akitoub.
6:12 Akitoub vin ansent Zadòk, Zadòk vin ansent Chaloum.
6:13 Chaloum vin ansent Ilkija, ak Ilkija vin ansent Azarya.
6:14 Azarya vin ansent Seraja, Seraja vin ansent Jozadak.
6:15 Koulye a, Jozadak pati, lè Seyè a te pran Jida ak Jerizalèm, pa men yo nan Nèbikadneza.
6:16 Se konsa, pitit Levi yo te Gèchon, Keyat, ak Merari.
6:17 ¶ Men non pitit gason yo nan Gèchon: Libni ak Chimeyi.
6:18 Men non pitit Keyat: Amram, Jizeya, Ebwon, ak Ouzyèl.
6:19 Men non pitit Merari: Makli ak Mouchi. Se konsa, sa yo yo fanmi ak moun fanmi Levi, fanmi yo.
6:20 nan Gèchon: Libni pitit gason l ', Jakat pitit gason l ', Zimna pitit gason l ',
6:21 Joak, pitit gason l, Ka pitit pitit David, Zerak pitit gason l ', Jeatherai pitit gason l '.
6:22 Men non pitit Keyat: Aminadab pitit gason l ', Kore, pitit gason l, Asi pitit gason l ',
6:23 Elkana pitit gason l ', Ebyasaf pitit gason l ', Asi pitit gason l ',
6:24 Tayat pitit gason l ', Ouryèl pitit gason l ', Ozyas, pitit gason l, Sayil, pitit gason l.
6:25 Men non pitit Elkana: Amasayi ak Akimòt
6:26 ak Elkana. Men non pitit Elkana: Zophai pitit gason l ', Se te Naat pitit gason l ',
6:27 Eliyab, pitit gason l ', Jeworam pitit gason l ', Elkana pitit gason l '.
6:28 Men non pitit Samyèl: Vasseni premye pitit gason moun, Se Abija.
6:29 Koulye a, branch fanmi Merari a te: Makli, Libni pitit gason l ', Chimeyi, pitit gason l, Ouza pitit gason l ',
6:30 Chimeya pitit gason l ', Haggiah pitit gason l ', Asaja pitit gason l '.
6:31 Sa yo se yo menm ki moun David te mete reskonsab mesye yo chante nan Tanp Seyè a, nan plas la kote Bwat Kontra a te chita.
6:32 Apre sa, yo sèvi devan Tant Randevou temwayaj la ak chante, jouk wa Salomon bati kay Seyè a nan lavil Jerizalèm. Apre sa, yo ta kanpe dapre lòd yo, yo nan ministè a.
6:33 Se vre wi, sa yo, se yo menm ki ki te ede, ak pitit gason yo, soti nan branch fanmi Keyat la: Eyman an chantè, , pitit gason Joèl, , pitit gason Samyèl,
6:34 te pitit Elkana, , pitit gason Jeworam, , pitit gason Eliyèl, , pitit gason Toah,
6:35 , pitit gason Souf, te pitit Elkana, , pitit gason Maat, , pitit gason Amasayi,
6:36 te pitit Elkana, , pitit gason Joèl, , pitit gason Azarya, , pitit gason Sofoni,
6:37 , pitit gason Tayat, , pitit gason Asi, , pitit gason Ebyasaf, , pitit gason Kore,
6:38 , pitit gason Jizeya, , pitit gason Keyat, , pitit gason Levi, pitit gason pèp Izrayèl la.
6:39 Se konsa te gen tou, frè li, Asaf, ki moun ki te kanpe nan dwat li, Asaf, , pitit gason Berekya, , pitit gason Chimeya,
6:40 pitit gason Mikayèl la, , pitit gason Baaseiah, te pitit Malkija,
6:41 , pitit gason Ethni, gason Zerak la,, , pitit gason Adaja,
6:42 , pitit gason Etan, , pitit gason Zimna, , pitit gason Chimeyi,
6:43 , pitit gason Jakat, , pitit gason Gèchon, , pitit gason Levi.
6:44 Koulye a, branch fanmi Merari a, frè yo, te sou bò gòch la: Etan, , pitit gason Kishi, , pitit gason Abdi, , pitit gason Malouk,
6:45 , pitit gason Achabya, , pitit gason Amasya, , pitit Ilkija a,
6:46 , pitit gason Amsi, , pitit gason Boni, , pitit gason Chemè,
6:47 , pitit gason Makli, , pitit gason Mouchi, , pitit gason Merari, , pitit gason Levi.
6:48 Te genyen tou frè yo, Moun Levi ki te reskonsab pou chak ministè sid tant Bondye a nan kay Senyè a.
6:49 Se vre wi, Arawon ak pitit gason l 'yo te boule ofrann sou lotèl la nan boule nèt ak sou lòtèl pou boule lansan, pou travay la tout antye de Sentespri a nan sen, , e kontinye priye sou non pèp Izrayèl, ann akò ak tout bagay sa yo Moyiz te, sèvitè Bondye a, te bay.
6:50 Koulye a, sa yo, se de nan pitit Arawon: Eleaza, pitit gason, Fineas, pitit gason l ', Abichwa pitit gason l ',
6:51 Bouki pitit gason l ', Ouzi, pitit gason l, Zeraja pitit gason l ',
6:52 Merajòt pitit gason l ', Amarya pitit gason l ', Akitoub, pitit gason l,
6:53 Zadòk, pitit gason l ', Akimaz, pitit gason l.
6:54 ¶ Men kay yo dapre ti bouk yo ak limit, espesyalman nan branch fanmi Arawon, dapre fanmi an nan Keyat yo. Paske, men sa te tonbe nan yo pa anpil.
6:55 Se konsa,, yo te bay lavil Ebwon, nan peyi Jida, ak tout savann pou bèt li yo tout otou, yo,
6:56 men yo te bay jaden ki te andeyò lavil la, ak tout ti bouk yo, Kalèb, pitit gason Jefoune a.
6:57 Lè sa a,, pitit gason yo nan Arawon, yo te bay lavil ki nan peyi refij: Ebwon, ak Libna ak tout savann pou li yo,
6:58 tou Jati Estemoa ak tout savann pou yo, Lè sa a, tou Ilenn ak tout savann pou bèt yo Debi ak,
6:59 osi byen ke Achan ak lavil Bèt-Chemèch ak tout savann pou yo.
6:60 Li te pran depi branch fanmi Benjamen an: Geba ak tout savann pou bèt li yo, ak Alamèt ak savann pou bèt yo, osi byen ke lavil Anatòt ak tout savann pou li yo. Antou yo nan tout fanmi yo te trèz.
6:61 Koulye a, pitit ak pitit pitit Keyat, moun ki rete Kite tout fanmi yo, yo te bay dis lavil, soti nan yon mwatye branch fanmi Manase a, kòm yon posesyon;
6:62 ak pitit gason nan fanmi Gèchòm, fanmi yo, Pou branch fanmi Isaka, ak pou soti nan branch fanmi Asè a, ak pou soti nan branch fanmi Neftali a, ak pou soti nan branch fanmi an Manase nan peyi Bazan: trèz lavil.
6:63 Lè sa a, branch fanmi Merari a, fanmi yo, Pou branch fanmi Woubenn, ak pou soti nan branch fanmi Gad, ak pou soti nan branch fanmi Zabilon an, yo te bay tire osò douz lavil.
6:64 Epitou, moun pèp Izrayèl yo te bay, moun Levi yo, lavil ak tout savann pou bèt yo,
6:65 epi yo te ba yo tire osò, soti nan branch fanmi pitit gason peyi Jida, ak soti nan branch fanmi non pitit Simeyon yo, ak soti nan branch fanmi pitit gason branch fanmi Benjamen, lavil sa yo, kote yo aple pa non yo.
6:66 Se pou moun ki te soti nan fanmi an nan pitit gason Keyat, lavil yo ak peyi a te soti nan branch fanmi Efrayim lan.
6:67 Apre sa, yo bay disip li yo lavil ki nan peyi refij: Sichèm ak tout savann pou li sou mòn Efrayim, ak lavil Gezè ak tout savann pou li yo,
6:68 osi byen ke Yokmeam ak tout savann pou li yo, ak Bètowon Menm jan an tou,
6:69 ak tout bon Ilenn ak tout savann pou li yo, ak lavil Gat-Rimon nan fason ki menm.
6:70 Lè sa a, twò, soti nan yon sèl mwatye branch fanmi Manase a: Ane ak tout savann pou bèt li yo, Bileam ak tout savann pou bèt li yo; sa yo an patikilye te ale nan moun ki te rete Kite tout fanmi an nan pitit gason Keyat.
6:71 Men, pitit ak pitit pitit Gèchon, Kite tout fanmi an nan yon sèl mwatye branch fanmi Manase a: lavil Golan, nan peyi Bazan, ak tout savann pou bèt li yo, lavil Astawòt ak tout savann pou bèt li yo;
6:72 Pou branch fanmi Isaka: Lavil Kadès ak tout savann pou bèt li yo, ak Dobera ak tout savann pou bèt li yo,
6:73 osi byen ke lavil Ramòt ak tout savann pou bèt li yo, Anèm ak tout savann pou bèt li yo;
6:74 se vre wi:, Pou branch fanmi Asè: Ba yo Machal ak tout savann pou bèt li yo, Abdon Menm jan an tou;
6:75 osi byen ke Hukkok ak tout savann pou bèt li yo, lavil Reyòb ansanm ak tout savann pou bèt li yo;
6:76 Anplis, Pou branch fanmi Neftali: Lavil Kadès nan peyi Galile ak tout savann pou bèt li yo, Amon ak tout savann pou li yo, Kiryatayim ak tout savann pou bèt li yo.
6:77 Lè sa a, pitit gason ki rete yo nan Merari, Pou branch fanmi Zabilon: Rimon ak tout savann pou bèt li yo, ak Tabò ak tout savann pou bèt li yo;
6:78 epi tou, lòt bò larivyè Jouden anfas lavil Jeriko a, fè fas a bò solèy leve larivyè Jouden an, Pou branch fanmi Woubenn: Beser nan dezè a ak tout savann pou li yo, Jaza ak tout savann pou bèt li yo;
6:79 osi byen ke lavil Kedemòt ak tout savann pou bèt li yo, Mefat ak tout savann pou bèt li yo;
6:80 tout bon tou, Pou branch fanmi Gad: Ramòt nan peyi Galarad ak tout savann pou bèt li yo, Manayim ak tout savann pou bèt li yo;
6:81 lè sa a, twò, Lavil Esbon ak tout savann pou li yo, Jazè ak tout savann pou bèt li yo.

1 Istwa 7

7:1 Koulye a, non pitit Isaka yo te Tola ak Pwa, Jòb ak Chimwon, kat.
7:2 Men non pitit Tola: Ouzi, Refaja, ak Jeryèl, ak Jakmayi, ak Jibsam, ak se va Chemwèl, lidè dapre kay ki te fanmi yo. Soti nan stock la nan Tola, te gen konte, nan jou yo nan David, ven-de mil sis san moun trè fò.
7:3 Men non pitit Ouzi: Jizrakya te, ki soti nan moun te fèt: Michael, Obadya, ak Joèl, ak Jikija; tout senk te chèf.
7:4 Se avèk yo, dapre fanmi yo ak pèp, te gen trant-sis mil moun trè fò, mare pou batay. Yo te gen anpil madanm ak timoun.
7:5 Epitou, frè yo, nan tout fanmi nan branch fanmi Isaka, yo fè resansman kòm katreven-sèt mil, trè anfòm pou batay.
7:6 Men non pitit Benjamen: bèl, Bekè, ak Jedyayèl, twa.
7:7 Men non pitit Bela: Ezbon, Ouzi, ak Ouzyèl, Jerimòt ak Iri, senk lidè yo nan fanmi, tou trè anfòm pou batay; ak nimewo yo te ven-de mil trant-kat.
7:8 Koulye a, pitit ak pitit pitit Bekè: Zemira, Se Joas, ak Elyezè, Elioenayi, Omri, Jeremòt, Se Abija, ak lavil Anatòt, ak Alamèt: tout bagay sa yo te pitit Bekè.
7:9 Apre sa, yo te konte dapre fanmi yo, pa lidè yo nan fanmi yo, trè fò nan lagè, ven mil ak de san.
7:10 Men non pitit Jedyayèl: Bilan, ak pitit gason yo nan Bilan: Jeouch, ak Benjamen, ak Eyoud, ak Kenana, Zetan, ak Tasis, ak Akichaka.
7:11 Tout moun sa yo te pitit Jedyayèl, lidè yo nan fanmi yo, moun trè fò, disèt mil ak de san, pral soti pou pare pou batay.
7:12 Epitou, Kont Choupim ak Oupim, pitit ak pitit pitit Ir; ak Ouchim, pitit Ayè.
7:13 Lè sa a, pitit gason Neftali: Jazeyèl, Gouni, Jezè, ak Chaloum, pitit Bila.
7:14 Epitou, , pitit gason Manase: Asriyèl. Men, fanm lan, yon moun lavil Aram, te fè Maki, papa yo tout nan peyi Galarad.
7:15 Koulye a, Maki pran madanm pou pitit gason l ', Oupim epi Iri. Li te gen yon sè ki te rele Maka; men non an nan dezyèm lan te Zelochad, ak pitit fi te vin gen Zelochad.
7:16 Apre sa, Maka, , madan Maki, fè yon pitit gason, Se konsa li rele l 'Perès. Ak non an nan frè l 'te Sheresh. Men non pitit gason l 'yo te Oulam ak Rekèm.
7:17 Lè sa a,, pitit gason Oulam: rele Bedan. Sa yo se pitit gason ki nan peyi Galarad, , pitit gason Maki, , pitit gason Manase.
7:18 Ak sè li, Regina, te fè Ishhod, ak Abyezè, ak Makla.
7:19 Koulye a, pitit Chemida yo te Akcham, ak Sichèm, Liki ak Anyam.
7:20 Men non pitit Efrayim: Shuthelah, Berčd pitit gason l ', Tayat pitit gason l ', Eleadah pitit gason l ', Tayat pitit gason l ', pitit gason ki te Zabad,
7:21 ak pitit gason l 'te Shuthelah, ak pitit gason l 'te Ezè, epi tou li Elad. Men, mesye yo endijèn nan lavil Gat touye yo, paske yo te desann nan anvayi tè yo.
7:22 Se konsa, papa yo, Efrayim, pran lapenn pou pandan plizyè jou; ak frè l 'yo te rive, sa yo ke yo ta ka konsole l '.
7:23 Apre sa, li antre nan ak madanm li; li vin ansent, li fè yon pitit gason. Apre sa, li rele l 'Berya, paske li leve pandan yon tan nan sa ki mal pou l 'lakay li.
7:24 Koulye a, pitit fi l 'te Sheerah, ki te bati pi ba ak anwo lavil Bètowon, epi tou li Bètowon-sheerah.
7:25 Apre sa, Rephah te pitit gason l ', ak bati Ouzennchera tou, e li te, ki soti nan moun te fèt Tahan,
7:26 who conceived Ladan. Apre sa, gason an te Amiyoud, ki vin ansent Elichama,
7:27 ki soti nan moun te fèt Noun lan, ki te gen Jozye kòm yon pitit gason.
7:28 Koulye a, tè yo ak tout Lakay te: Betèl ak pitit fi li, ak nan direksyon solèy leve a, Naaram, ak nan direksyon rejyon lwès la, Lavil Gezè ak pitit fi li, osi byen ke Sichèm ak pitit fi li, osi lwen ke Ayyah ak pitit fi li;
7:29 tou, bò kote pitit ak pitit pitit Manase, Bethshean ak pitit fi li, Lavil Tanak ak pitit fi li, Lavil Megido ak pitit fi li, Dò ak pitit fi li. Nan kote sa yo, gen te viv pitit ak pitit pitit Jozèf, pitit gason pèp Izrayèl la.
7:30 Men non pitit Asè: Jimna, ak Jichva, ak Jichvi, ak Berya, ak Sera sè yo.
7:31 Men non pitit Berya: Ebè, ak Malkyèl, Se li menm ki zansèt moun Birzaith.
7:32 Koulye a, Ebè vin ansent Jaflè, ak Chomè, Otam, Chwa ak sè yo.
7:33 Men non pitit Jaflè: bann, ak Bimal, Apre sa, Ashwath; sa yo, se pitit ak pitit pitit Jaflè.
7:34 Lè sa a, de nan pitit Chomè: Aki, ak Rohgah, ak Wouba, ak Aram.
7:35 Men non pitit Elèm, frè l ': Zofa, ak fonksyon, ak Chelèk, ak Amal.
7:36 Men pitit Zofa yo: Swa, Anefè, ak Chwal, ak Beri, Imra,
7:37 Beser, ak Wòd, ak Chama, ak Chilcha, ak Jitran, ak Bera.
7:38 Men non pitit Jetè: Jefoune, Pispa, ak Ara.
7:39 Lè sa a, de nan pitit Oula: direksyon, ak Anyèl, ak Rizya.
7:40 Tout moun sa yo te pitit gason Asè, lidè yo nan fanmi, eli ak chèf trè fò nan mitan chèf. Ak nimewo a nan moun ki te nan yon laj ki te anfòm pou lagè te ven-sis mil.

1 Istwa 8

8:1 Koulye a, moun branch fanmi Benjamen vin ansent Bela kòm premye pitit gason l, Achbèl dezyèm nan, Aharah twazyèm lan,
8:2 Katriyèm lan Nora, senkyèm lan Rafa.
8:3 Men non pitit Bela yo te: Ada, ak Gera, Abiyoud,
8:4 osi byen ke Abichwa, ak Naaman, Akora,
8:5 Lè sa a, tou Gera, Chefoufan, ak Ouram.
8:6 Sa yo se pitit ak pitit pitit Eyoud, lidè yo nan k ap viv nan fanmi rete lavil Gibeya, ki te demenaje ale rete ale nan Manaat.
8:7 Apre sa, Naaman, ak Akija, ak Gera, li tou te deplase yo ale; epi li vin ansent Ouza ak se va chèf Akiyoul.
8:8 Lè sa a, Shaharaim vin ansent, nan rejyon an nan peyi Moab, apre li voye Ouchim ak Baara, madanm li;
8:9 epi, nan Hodesh madanm li, li vin ansent Jobab, ak Zibya, ak Mecha, ak Milkòm,
8:10 epi tou li Jeuz ak Sachia, ak Mirmah. Se yo ki te pitit gason l ', lidè yo nan fanmi yo.
8:11 Se vre wi, nan Ouchim li vin ansent Abitub ak Elpal.
8:12 Men non pitit Elpal te Ebè, ak Micham, ak Shemed, ki te bati lavil Ono ak lavil Lòd ak pitit fi li yo.
8:13 Koulye a, Berya ak Chema te chèf fanmi yo k ap viv nan lavil Ajalon; sa yo mete nan vòl moun ki rete nan lavil Gat.
8:14 Akio, ak Chachak, Jeremòt,
8:15 ak Zebadya, ak Arad, Edè,
8:16 osi byen ke Michael, ak Michayèl, ak Joa, te pitit Berya.
8:17 Lè sa a, Zebadya, ak Mechoulam, ak Lèt, Ebè,
8:18 ak Ichmerayi, ak Izlija, se Jobab, te pitit Elpal.
8:19 Ki sa ki lè sa a,, ak Zikri, ak Zebede,
8:20 Elyenayi, ak Zilletha nan, Eliyèl,
8:21 Adaja, ak Beraja, ak Chimrat te pitit Chimeyi.
8:22 Lè sa a, pitit Chachak, ak Ebè, Eliyèl,
8:23 Abdon, ak Zikri, ak Anan,
8:24 ak Ananya, Elam, ak Antotija,
8:25 ak Ifdeja, ak Penwèl te pitit Chachak.
8:26 Lè sa a, Chamcherayi, ak Shehariah Atalya,
8:27 ak Jaareshiah, ak Eli, ak Zikri te pitit gason Jewokam.
8:28 Se yo ki te zansèt yo ak lidè yo nan fanmi yo ki te k ap viv nan lavil Jerizalèm.
8:29 Koulye a, nan lavil Gabawon, gen te viv Jeyèl, papa yo tout nan lavil Gabawon; ak non an nan madanm li te Maka,
8:30 ak premye pitit gason l 'te Abdon, epi lè sa a, ak Kich, ak Baal, Nadab,
8:31 Gedò, Akio, ak Zekè, ak Miklòt.
8:32 Ak Miklòt ki vin ansent Chimeya. Apre sa, yo te rete opoze frè yo nan lavil Jerizalèm, ak frè yo.
8:33 Koulye a, Nè vin ansent Kich, ak Kich vin ansent Sayil. Lè sa a, Sayil vin ansent Jonatan, Malchichwa, Abinadab, ak Echbaal.
8:34 ¶ Vwala te gen Jonatan te papa Meribaal; ak papa Meribaal vin ansent Mika.
8:35 Men non pitit Mika te Piton, ak Melèk, ak Objektif Travay la, Se Akaz.
8:36 Lè wa Akaz vin ansent Jehoaddah. Apre sa, Jehoaddah vin ansent Alamèt, ak Azmavèt, ak Zimri. Zimri vin ansent Moza.
8:37 Moza vin ansent Binea, pitit gason ki te Raphah, ki moun te fèt Elasa, ki vin ansent Azèl.
8:38 Koulye a, te gen sis pitit gason pou Azèl, ki gen non te Azrikam, Bokwou, Izmayèl, Chearya, Obadya, ak Anan. Tout moun sa yo te pitit Azèl.
8:39 Lè sa a, de nan pitit Eshek, frè l ', te Oulam premye pitit gason moun, Jeouch dezyèm nan, ak Elifelèt.
8:40 Men non pitit Oulam yo te moun trè gaya, desen banza yo ak gwo fòs. Apre sa, yo te gen anpil pitit gason ak pitit pitit gason, menm nan yon sèl san senkant. Tout moun sa yo te pitit gason nan branch fanmi Benjamen.

1 Istwa 9

9:1 Se konsa,, tout pèp Izrayèl la te konte. Menm lè a, sòm total la nan yo ekri nan liv Istwa Wa peyi Izrayèl la ak nan peyi Jida. Apre sa, yo te pran yo ale lavil Babilòn poutèt transgresyon yo.
9:2 Koulye a, premye a ki te rete nan tè yo ak nan lavil yo se te pèp Izrayèl la, ak prèt yo, ak moun Levi yo, ak moun k'ap sèvi yo tanp.
9:3 Rete nan lavil Jerizalèm te gen kèk nan pitit gason peyi Jida, ak pou soti nan branch fanmi Benjamen, epi tou li soti nan branch fanmi Efrayim ak Manase:
9:4 Outayi, pitit gason Amiyoud la, , pitit gason Omri, , pitit gason Imri, , pitit gason Bani, soti nan pitit ak pitit pitit Perèz, , pitit gason peyi Jida.
9:5 Li te pran depi Chela: Asaja premye pitit gason moun, ak pitit gason l.
9:6 Lè sa a, soti nan pitit gason Zerak, moun: Jeiyèl, ak frè yo, sis san katrevendis.
9:7 Li te pran depi pitit gason branch fanmi Benjamen: te gen Salou, , pitit gason Mechoulam, , pitit gason Odavya, , pitit gason Asenwa;
9:8 Te gen Jibneja, , pitit gason Jeworam; Se Ela, , pitit gason Ouzi, pitit pitit Mikri; ak Mechoulam, , pitit gason Chefatya, , pitit gason Reouyèl, pitit pitit Jibniya;
9:9 ak frè yo dapre fanmi yo, nèf san senkant-sis. Tout moun sa yo te lidè yo nan fanmi yo, dapre kay ki te zansèt yo.
9:10 Li te pran depi prèt yo: Jedaja, Jeojarib, Jaken;
9:11 epi tou li Azarya, , pitit Ilkija a, , pitit gason Mechoulam, , pitit gason Zadòk, te pitit Merajòt, pitit gason Akitoub la, granprèt la nan kay Bondye a;
9:12 lè sa a, Adaja, , pitit gason Jeworam, , pitit gason Pachou, te pitit Malkija; Te gen ankò Masayi, , pitit gason Adyèl, , pitit gason Jahzerah, , pitit gason Mechoulam, , pitit gason Meshillemith, , pitit gason Toujou;
9:13 epi tou frè yo, lidè fanmi yo, yon sèl mil sèt san swasant, trè fò eksperyans moun, pou travay la nan ministè a nan kay Bondye a.
9:14 Lè sa a, soti nan moun Levi yo: Chemaja, , pitit gason Achoub, , pitit gason Azrikam, , pitit gason Achabya, Nan branch fanmi Merari;
9:15 epi tou li gen Bakbaka bòs chapant lan; ak Galal; ak Matanya, , pitit gason Mica, , pitit gason Zikri, , pitit Asaf la;
9:16 Obadya, te pitit Chemaja, , pitit gason Galal, , pitit gason Jedoutoun; ak Berekya, , pitit gason Asa, te pitit Elkana, ki te rete nan papòt la nan moun lavil Netofa.
9:17 Koulye a, gad pòtay tanp yo te Chaloum, Akoub, ak Talmon, Akiman; ak Chaloum, frè yo te lidè a.
9:18 Pou jouk tan sa a, nan pòtay lavil la nan wa a sou bò solèy leve, pitit Levi te sèvi nan vire yo.
9:19 Se vre wi, Chaloum, , pitit gason Kore, , pitit gason Ebyasaf, , pitit gason Kore, ak frè l 'ansanm ak tout fanmi papa l' yo, sa yo Kore, yo ki te reskonsab travay yo nan ministè a pou kenbe vèstibul yo nan tant lan. Ak fanmi yo, nan vire, te gad nan pòtay ki bay sou bò limit kan an, Seyè a.
9:20 Koulye a, Fineas, pitit gason Eleaza a, te chèf yo devan Seyè a.
9:21 men, Zakari, , pitit Mechelemya, te gadò a nan pòtay lavil la nan Tant Randevou a, Bwat Kontra a.
9:22 tout moun sa yo, chwazi kòm gad pòtay tanp pou pòtay yo, yo, te de san douz. Apre sa, yo te anrejistre nan tout ti bouk pwòp yo, tout moun David, ak divinò a Samyèl, nonmen, nan konfyans nan Bondye yo,
9:23 menm jan ak yo, se konsa tou ak pitit gason yo, nan pòtay yo nan Tanp Seyè a ak tant lan, pa vire yo.
9:24 Nan kat direksyon yo, te gen gad pòtay tanp, ki se, bò kote solèy leve, ak nan lwès la, ak nan nò a, ak nan sid la.
9:25 Koulye a, frè m 'yo te rete nan ti bouk ki te, epi yo te rive sou jou repo yo, de tanzantan.
9:26 Nan kat moun Levi sa yo yo te reskonsab nimewo a tout antye de gad pòtay tanp yo, epi yo te reskonsab tout pyès chanm yo ak depo nan kay la nan Seyè a.
9:27 Apre sa, yo rete nan mont yo, sou tout pati yo ki nan kay ki apa pou Seyè a, se konsa ke, lè lè a te rive, yo ta ka louvri pòtay yo, yo nan maten an.
9:28 Gen kèk Kite tout fanmi yo te tou sou bagay ki te nan ministè a. Pou bagay ki te tou de te te pote nan ak te pote soti dapre kantite.
9:29 Kèk nan yo tou yo te reskonsab ak ekipman nan kay Bondye a; yo te an chaj nan farin frans lan ble amann, ni diven an, lwil pou, ak lansan an, ak aromat yo.
9:30 Koulye a, pitit ak pitit pitit prèt yo konpoze odè yo soti nan aromat yo.
9:31 Matitya, yon moun Levi, premye pitit Chaloum Kore a, te an chaj nan bagay sa yo ki te kwit nan yon chodyè fri.
9:32 Koulye a, kèk nan pitit gason Keyat, frè yo, yo ki te reskonsab pen ki bay prezans nan, sa yo ke yo ta ka toujou prepare yon lòt diven pou chak jou repo.
9:33 Sa yo se lidè yo nan mesye yo chante, dapre fanmi yo moun Levi yo, ki te rete nan chanm yo, sa yo ke yo ta ka pote soti nan ministè yo toujou, lajounen kou lannwit.
9:34 Sèt tèt yo, moun Levi yo, lidè fanmi yo, rete nan lavil Jerizalèm.
9:35 Koulye a, nan lavil Gabawon, gen te viv Jeyèl, papa yo tout nan lavil Gabawon, ak non an nan madanm li te Maka.
9:36 premye pitit gason l 'te Abdon, epi lè sa a, ak Kich, ak Baal, ak Nè,, Nadab,
9:37 osi byen ke Gedò, Akio, ak Zakari, ak Miklòt.
9:38 Lè sa a, Miklòt vin ansent Chimeam. Sa yo te viv opoze frè yo nan lavil Jerizalèm, ak frè yo.
9:39 Koulye a, Nè vin ansent Kich, ak Kich vin ansent Sayil. Sayil vin ansent Jonatan, Malchichwa, Abinadab, ak Echbaal.
9:40 ¶ Vwala te gen Jonatan te papa Meribaal. Apre sa, papa Meribaal vin ansent Mika.
9:41 Koulye a, pitit ak pitit pitit Mika te Piton, ak Melèk, Tarea, Se Akaz.
9:42 Lè wa Akaz vin ansent Jarah. Apre sa, Jarah vin ansent Alamèt, ak Azmavèt, ak Zimri. Lè sa a, Zimri vin ansent Moza.
9:43 Se vre wi, Moza vin ansent Binea, ki gen pitit gason, Refaja, vin ansent Elasa, soti nan nan moun te fèt Azèl.
9:44 Koulye a, Azèl te gen sis pitit gason, ki gen non yo: Azrikam, Bokwou, Izmayèl, Chearya, Obadya, Anan. Sa yo se pitit ak pitit pitit Azèl.

1 Istwa 10

10:1 ¶ Moun Filisti yo te goumen kont pèp Izrayèl la, ak moun pèp Izrayèl yo t'ap kouri pou moun Filisti yo, epi yo tonbe tou blese sou mòn Gilboa.
10:2 Lè moun Filisti yo te gen pwoche bò, kouri dèyè Sayil ak pitit gason l ', yo touye Jonatan, Abinadab, Malchichwa, pitit gason Sayil.
10:3 Batay la menm t'ap grandi lou kont Sayil. Apre sa, banza yo jwenn li, , yo blese l ak flèch.
10:4 Sayil mande l gad kò a: "Degene nepe ou ak touye m '. Sinon, mesye sa yo sikonsi pouvwa rive ak maltrete m '. "Men, gad kò a pa t' vle, yo te gen frape ak pè. Se konsa,, Sayil te pran kenbe nan nepe l ', ak li lage kò l sou li.
10:5 Lè te gad kò a wè sa a, espesyalman, Sayil te mouri, li kounye a tonbe sou nepe l 'tou, Se la li mouri.
10:6 Se poutèt sa, Sayil mouri, ak twa pitit gason l 'te pase lwen, ak tout fanmi l 'tonbe, ansanm.
10:7 Lè moun peyi Izrayèl yo ki te rete nan plenn yo te wè sa a, yo kouri met deyò. E depi Sayil ak pitit gason l 'yo te mouri, yo abandone lavil yo epi yo te gaye, isit la epi gen. Moun Filisti yo rive, yo te rete nan mitan yo.
10:8 Lè sa a,, Nan denmen, Lè moun Filisti yo te pran lwen gate moun yo touye yo, yo jwenn kadav Sayil ak pitit gason l, kouche sou mòn Gilboa.
10:9 Apre yo fin piye l ', yo epi ki te koupe tèt li, yo epi ki te wete zam Sayil yo, yo voye bagay sa yo nan peyi yo, sa yo ke yo ta dwe te pote ozalantou yo ak parèt nan tanp yo nan zidòl yo ak foul moun yo.
10:10 Men, zam li yo mete apa nan chapèl lan nan bondye yo, ak tèt li yo apoze nan tanp Dagon.
10:11 Lè mesye lavil Jabès la Galarad fin tande sa, espesyalman, sa moun Filisti yo te fè konsènan Sayil,
10:12 chak youn nan moun ki te brave danje leve, Yo pran kò yo nan Sayil ak pitit gason l '. Apre sa, yo mennen yo bay lavil Jabès. Apre sa, yo antere zosman yo anba pye bwadchenn ki te nan lavil Jabès. Apre sa, yo rete san manje pandan sèt jou.
10:13 Se konsa Sayil t 'mouri pou mechanste yo fè yo, paske li t'ap trayi kòmandman Seyè a ki li te enstwi, li pa t 'kenbe l'. Epi ankò, li menm konsilte yon dvineur fanm;
10:14 paske li pa t 'mete konfyans yo nan Seyè a. Poutèt sa, li te lanmò li, epi li transfere gouvènman l 'bay David, pitit gason Izayi a, te.

1 Istwa 11

11:1 Lè sa a, tout pèp Izrayèl la te sanble jwenn David lavil Ebwon, di: "Nou se zo ou ak kò nou.
11:2 Epitou, yè ak jou a anvan, Lè Sayil toujou moute wa, ou te youn nan moun ki mennen deyò epi yo mennen l 'nan peyi Izrayèl la. Paske Seyè a, Bondye nou di nou: Se pou nou patiraj pèp Izrayèl mwen an, Yo menm y'a lidè nan sou yo. ' "
11:3 Se poutèt sa, tout moun sa yo pi gwo pa nesans pèp Izrayèl al jwenn wa a lavil Ebwon. David te fòme yon pak ak yo devan Seyè a. Apre sa, yo chwazi l 'wa sou pèp Izrayèl la, ann akò ak pawòl Bondye a nan Seyè a, ki li te pale nan men moun Samyèl.
11:4 Lè sa a, li menm ak tout pèp Izrayèl la te ale nan lavil Jerizalèm. Menm a se Jebis, kote moun Jebis yo, moun ki rete nan peyi a, te.
11:5 Apre sa, moun ki te k ap viv nan Jebis di David: "Ou pa janm ka mete pye isit la." Men, David te sezi fò a sou mòn Siyon, ki se lavil David la.
11:6 Li di, "NENPÒT KI MOUN pral pèse moun Jebis yo nan premye, va chèf ak kòmandan ". Se konsa, Joab, , pitit Sewouya a, moute premye, epi li te fè lidè nan.
11:7 Lè sa a, David al rete nan gwo fò ki, ak pou rezon sa a li te rele lavil David la.
11:8 Li menm rive bati moute lavil la tout otou, soti nan Bèt Milo jouk yo rive nan tout bò kote. Men Joab bati rès la nan lavil la.
11:9 David kontinye avanse yo ak pou ogmante, Seyè ki gen tout pouvwa te avè l '.
11:10 Sa yo se lidè yo nan mesye yo fò nan David, ki te ede l ', se konsa ke li ta vin wa sou tout pèp Izrayèl la, ann akò ak pawòl Bondye a nan Seyè a, ki li pale ak Izrayèl.
11:11 Lè sa a se nimewo a nan gaya David la: Jakobeyam, pitit gason an nan yon Hachmonite, lidè nan mitan trant an. Li leve frenn li plis pase twa san, ki te blese nan yon sèl fwa.
11:12 Apre li, te gen Eleaza,, , pitit gason tonton l ', yon lavil Awoya, ki moun ki te nan mitan twa sa yo pwisan.
11:13 Li te avèk David nan Pasdammim, Lè moun Filisti yo te sanble nan plas sa a pou batay. Koulye a, jaden an nan rejyon ki te plen lòj, men moun yo te kouri met deyò pou fè fas a moun Filisti yo.
11:14 Mesye sa yo kanpe nan mitan an nan jaden an, epi yo defann li. Apre yo fin touye moun Filisti yo, Seyè a te bay yon bèl batay ak pèp li a.
11:15 Lè sa a, twa soti nan trant lidè yo desann sou wòch la kote David te, nan twou wòch Adoulam lan nan, Lè moun Filisti yo te fè kan nan Fon refayim yo.
11:16 Koulye a, David te nan yon gwo fò, ak yon ganizon moun Filisti yo te nan lavil Betleyèm.
11:17 Lè sa a, David vle li di, "O si sèlman yon moun ta ban m 'dlo nan pi a, moun lavil Betleyèm, ki se nan pòtay lavil la!"
11:18 Se poutèt sa, sa yo twa te kraze nan nan mitan an nan kan moun Filisti yo, epi yo pran dlo nan pi a, moun lavil Betleyèm, ki te nan pòtay lavil la. Apre sa, yo pran l 'bay David, se konsa ke li ta ka bwè. Men, li pa te dispoze; ak olye, li ofri li kòm yon libasyon bay Seyè a,
11:19 di: "Byen lwen se pou li nan men m ', ke mwen ta fè sa nan je Bondye mwen, e ke mwen ta bwè san moun yo mesye sa yo. Pou nan danje a nan pwòp vi yo, yo mennen dlo a avè m '. "Epi pou rezon sa a, li pa t 'vle bwè. twa pi pwisan an akonpli bagay sa yo.
11:20 Epitou, Abichayi, frè a nan Joab, te lidè a nan twa a, epi li leve frenn li kont twasan, ki te blese. Apre sa, li te pi nonmen non nan mitan twa la,
11:21 epi li te pi popilè nan mitan dezyèm twa a ak chèf yo. Men se vre wi:, li pa t 'rive jwenn osi lwen ke twa nan premye.
11:22 Benaja, pitit Jeojada a, soti nan lavil Kabseyèl, se te yon nonm trè ki gen matirite, ki te akonpli anpil zèv. Li touye de lyon Bondye yo soti nan peyi Moab. Apre sa, li desann, li touye yon lyon nan mitan an nan yon twou byen fon, nan tan an nan nèj.
11:23 Apre sa, li touye yon nonm ki moun peyi Lejip, ki gen wo te senk pye, ak ki moun ki te gen yon frenn tankou gwo bout bwa yon manch pilon. Men, li desann l 'ak yon baton. Apre sa, li mete men sou frenn lan ke li te kenbe nan men l '. Apre sa, li touye l 'avè l'.
11:24 Tout bagay sa yo te fè pa Benaja, pitit Jeojada a, ki moun ki te pi renome nan mitan twa sa yo gaya,
11:25 premye a nan mitan trant an. Men se vre wi:, li pa t 'rive jwenn osi lwen ke twa nan. Apre sa, David mete l 'bò kote zòrèy li.
11:26 Anplis, moun ki pi fò nan lame a te Asayèl, frè a nan Joab; , Elkanan, , pitit gason tonton l ', soti Betleyèm;
11:27 Chamòt, ak Awòd; Elèz, yon Palon;
11:28 Ira, , pitit gason Ikèch, yon Tekoa; Abyezè, yon lavil Anatòt;
11:29 Sibekayi, yon lavil ousa; Ilayi, yon lavil Awoya;
11:30 Marayi, yon moun lavil Netofa; Heled, , pitit gason Bana, yon moun lavil Netofa;
11:31 Manje, , pitit gason pòsyon tè, soti nan lavil Gibeya, Nan branch fanmi Benjamen; Benaja, moun lavil Piraton;
11:32 jwif, soti nan torrent a Gach; Abiyèl, yon, moun lavil Araba; Azmavèt, yon Baawoum; Elyaba, moun, yon lavil Chalbon.
11:33 Men non pitit Hashem, yon Gizonite: Jonatan, Pitit gason an nan Shagee, yon Ara;
11:34 Akiyam, , pitit gason Saka, yon Ara;
11:35 Elifal, , pitit gason Our;
11:36 Efè, , moun lavil Mekera; Akija, yon Palon;
11:37 Hazro, yon Kamèl; Nahari, , pitit gason nan dout;
11:38 Joel, frè a nan Natan; Mibka, , pitit gason Aga;
11:39 Zelèk,, yon moun peyi Amon; Narayi,, yon lavil Bewòt, kò a zam nan Joab, , pitit Sewouya a;
11:40 Ira, yon Jetè; Garèb, yon Jetè;
11:41 Ouri, yon moun peyi Et; Zabad, , pitit Aklayi;
11:42 Adina, , pitit Siza, yon branch fanmi Woubenn, lidè nan branch fanmi Woubenn lan, ak trant ki te avè l ';
11:43 Anan, , pitit gason Maka; Apre sa, Joshfat, yon moun lavil Mitni;
11:44 Ozyas, yon Astawòt; Shama Jeyèl, pitit ak pitit pitit Otam, yon Aroerite;
11:45 Jedyayèl, , pitit gason Chimri; ak Joa, frè l ', yon Natan;
11:46 Eliyèl, yon Jeribayi; ak Jeribai pitit gason Agri, pitit ak pitit pitit Elnam; moun lavil, yon Moabite; Eliyèl, Obèd, ak se te Jasiyèl soti nan moun lavil Soba.

1 Istwa 12

12:1 Epitou, sa yo te ale nan David nan la lavil Ziklag, pandan ke li te te toujou kouri pou Sayil, pitit gason Kich la. Apre sa, yo te avyon de gè trè fò ak distenge,
12:2 koube banza yo, ak lè l sèvi avèk swa men nan Distribisyon wòch ak gwo fistibal, ak kèk flèch tire. Soti nan frè tout rèy Sayil, soti nan branch fanmi Benjamen:
12:3 lidè an te se va Ayezè, ak Joas, pitit Chema nan lavil Gibeya, ak Gibeya ak Pelèt, pitit Azmavèt, ak benediksyon Jeou, soti nan lavil Anatòt.
12:4 Epitou, te gen Jismaja, depi lavil Geba, pi fò a nan mitan trant an ak plis pase trant an; Jeremi, Jakazyèl, Joanan, Jozabad, soti nan Gedera;
12:5 ak Elouzayi, Jerimòt, Bealya, Chemarya, ak Chefatya, Haruphites nan;
12:6 Elkana, ak Jikija, ak se te Azareyèl, ak Joezer, ak Jakobeyam, soti nan Carehim;
12:7 epi tou li Joela ak Zebadya, pitit Jeworam, soti nan Gedò.
12:8 Lè sa a, twò, soti nan Gad, gen al jwenn David, lè li te kache nan dezè a, moun trè gaya, ki te avyon de gè ekselan, pran kenbe nan plak pwotèj ak frenn; Figi yo menm te tankou ap fè fas yo nan yon lyon, epi yo te rapid tankou sèf la kabrit sou mòn yo.
12:9 Ezè te lidè a, Dezyèm lan Obadya, Twazyèm lan Eliyab,
12:10 Katriyèm lan Michmana, Senkyèm lan Jeremi,
12:11 Sizyèm lan Atayi, Setyèm lan Eliyèl,
12:12 Wityèm lan Jokanan, Nevyèm lan Elzabad,
12:13 Dizyèm lan Jeremi, Onzyèm lan Makbanayi.
12:14 Se yo ki te soti nan branch fanmi Gad, lidè yo nan lame a. pi piti a te an chaj nan yon santèn sòlda, pi gran an te an chaj nan yon sèl mil.
12:15 Sa yo se yo menm ki te janbe lòt bò larivyè Jouden an nan premye mwa yo, lè li se abitye debòde bank li yo. Yo mete nan vòl tout moun ki te rete nan fon yo, nan rejyon an lès ak nan direksyon wès la.
12:16 Lè sa a, kèk nan branch fanmi Benjamen ak pou soti nan moun peyi Jida yo te rive nan gwo fò ki kote David te rete.
12:17 David soti al kontre yo, Li di: "Si ou yo te rive nan lapè, konsa tankou yo dwe yon èd m ', pouvwa kè m 'pral rete ou; men si yo trayi m 'vle wè m, menm si mwen pa gen okenn move lide nan men m ', pouvwa a, Bondye zansèt nou an wè ak jij. "
12:18 Se vre wi, Lespri Bondye a rad Amasayi, lidè a nan mitan trant an, Li di: "O David, nou genyen se pou ou! O, pitit gason Izayi, nou yo pou ou! viv ak kè poze, lapè nan ou, ak kè poze yo moun k'ap ede ou. Paske, Bondye ou ede ou. "Se poutèt sa, David resevwa yo, epi li di yo ale a kòm lidè nan twoup.
12:19 Anplis, kèk nan Manase janbe lòt bò kot David, lè li te ale ansanm ak moun Filisti yo kont Sayil, se konsa ke li ta ka goumen. Men, li pa t 'goumen ak yo. Pou lidè yo nan moun Filisti yo, pran konsèy, voye l 'tounen, di, "Pou danje a nan tèt pwòp nou, li pral retounen nan mèt li, Sayil. "
12:20 Se konsa,, lè li tounen tounen l 'lavil Ziklag, kèk kouri sou nan l 'soti nan branch fanmi Manase: Adnak, Jozabad, ak Jedyayèl, ak Michael, ak Adnak, Jozabad, ak Eliyou, ak Zilletha nan, lidè yo nan dè milye nan Manase.
12:21 Sa yo asistans bèt yo ofri bay David ansanm ak vòlè yo. Pou tout te vanyan trè fò, epi yo te vin lidè nan lame a.
12:22 Lè sa a,, twò, kèk al jwenn David nan tout chak jou, yo nan lòd yo ede l ', jiskaske yo te vin tounen yon nimewo gwo, tankou lame a nan Bondye.
12:23 Koulye a, sa a se nimewo a nan lidè yo nan lame a ki te ale nan David lè li te lavil Ebwon, sa yo ke yo ta ka transfere Peyi Wa ki nan plas Sayil, ann akò ak pawòl Bondye a nan Seyè a:
12:24 non pitit gason Jida, pote plak pwotèj ak frenn, sis mil uit-san, ekipe pou batay;
12:25 soti nan non pitit Simeyon yo, moun trè fò pou batay la, sèt mil yon santèn;
12:26 soti nan pitit Levi, kat mil sis san;
12:27 osi byen ke Jeojada, yon lidè nan stock la nan Arawon, gen avè l 'twa mil sèt san;
12:28 ak Lè sa a Zadòk, yon jèn nan kalite distenge, epi moun branch fanmi papa l ', ven-de lidè;
12:29 ak pou soti nan branch fanmi Benjamen, frè wa Sayil, twa mil, pou toujou yon gwo pati nan yo te swiv patizan fanmi Sayil.
12:30 Lè sa a, soti nan branch fanmi Efrayim lan, te gen ven mil uit-san, trè fò ak gaya moun, ki renome nan mitan fanmi yo.
12:31 Ak soti nan yon sèl mwatye branch fanmi Manase a, dizwit mil, chak pa non yo, te soti pou yo te ka nonmen l 'wa.
12:32 Epitou, soti nan non pitit Isaka, te gen te aprann moun, ki te konnen chak nan fwa yo, yo nan lòd yo antisipe sa pèp Izrayèl la dwe fè, de san lidè. Apre sa, tout rès la nan branch fanmi an te swiv konsèy yo.
12:33 Lè sa a,, soti nan branch fanmi Zabilon, te gen moun ki te soti pou pare pou batay, ak ki moun ki te kanpe nan yon liy batay, prepare ak zam sa yo nan lagè; sa yo senkant mil rive ede, san yo pa foste nan kè.
12:34 Li te pran depi Neftali, te gen yon sèl mil lidè; ak avèk yo te trant-sèt mil, prepare ak plak pwotèj ak frenn.
12:35 Lè sa a, depi lavil Dann, te gen ven-uit mil sis san, pare pou batay.
12:36 Li te pran depi Asè, te gen karant mil, ale soti al goumen, ak rele nan liy lan batay.
12:37 Lè sa a,, lòt bò larivyè Jouden an, te gen, soti nan non pitit Woubenn yo, ak pou soti nan Gad, ak pou soti nan yon sèl mwatye branch fanmi Manase a, yon santèn ven mil, prepare ak zam sa yo nan lagè.
12:38 Tout moun sa yo nan lagè, ekipe pou batay la, ale ak tout kè li rive Ebwon, sa yo ke yo ta ka mete l 'wa sou tout pèp Izrayèl la. Lè sa a,, twò, tout rès pèp Izrayèl la te fè yon sèl kè, sa yo ke yo ta ka fè l 'wa.
12:39 Apre sa, yo te nan kote sa a ak David pou twa jou, manje ak bwè. Pou frè yo te fè preparasyon pou yo.
12:40 Anplis, moun ki te pwoche bò kote yo, menm jan lwen ke Isaka, ak Zabilon, ak Nèftali, te pote, sou bourik, chamo ak milèt, bèf, pen pou dispozisyon yo, avèk ble, sèk fig frans, rezen sèk, diven, lwil oliv, ak bèf, mouton, ak tout abondans. Pou tout bon, t'ap fè fèt nan peyi Izrayèl la.

1 Istwa 13

13:1 Apre sa, David pran desizyon ak triben yo, ak ofisye yo, ak tout lidè yo.
13:2 Li di pèp la tout antye pèp Izrayèl: "Si sa a, nou vle, epi si mo sa yo ke mwen pale soti nan Seyè a, Bondye nou an, se pou nou voye bay rès la nan frè nou, nan tout rejyon peyi Izrayèl, ak prèt yo ak moun Levi ki rete nan tout savann pou bèt yo nan lavil yo, pou yo ka ranmase ak nou.
13:3 Se pou Bwat Kontra Bondye nou an nou fè m 'tounen ak nou. Nou pa t 'chache li pandan pandan tout rèy Sayil. "
13:4 Ak tout foul moun yo reponn ke li ta dwe fè. Paske, pawòl la te kontan tout pèp la.
13:5 Se poutèt sa, David sanble tout pèp Izrayèl la, soti nan kannal Sikò sou fwontyè peyi Lejip jouk yo rive nan papòt la nan lavil Amat, konsa tankou yo pote Bwat Kontra Bondye a nan men lavil Kiriyat-Jearim.
13:6 David moute ak tout moun peyi Izrayèl yo sou ti mòn lan nan lavil Kiriyat-Jearim, nan peyi Jida, se konsa ke li te ka arete soti nan gen Bwat Kontra Seyè a, Bondye a, chita sou kèk zanj cheriben an, ki kote non l 'envoke.
13:7 Apre sa, yo mete Bwat Kontra Bondye a sou yon kabwa tou nèf nan kay Abinadab. Lè sa a, Ouza ak frè l 'te kondwi kabwa a.
13:8 Koulye a, li menm ak tout pèp Izrayèl la t ap jwe devan Bondye, ak tout kapasite yo, nan chante, ak bandjo, ak bandjo, ak t'ap bat tanbouren, ak senbal, ak twonpèt.
13:9 Apre yo fin rive nan glasi a nan Chidon, Ouza lonje men l ', se konsa ke li ta ka sipòte Bwat Kontra a. Pou tout bon, bèf yo te vicieux nan t 'voye jete yon ti kras.
13:10 Se konsa, Seyè a te fache kont Ouza. Apre sa, li frape l 'atè paske li te manyen Bwat Kontra a. Apre sa, li mouri devan lotèl Seyè a.
13:11 David te anpil tristesse paske Seyè a te divize Ouza. Li rele kote sa a 'Divizyon an nan Ouza,'Menm jou a prezan.
13:12 Lè sa a, li te pè Bondye, nan tan sa a, di: "Kouman pou mwen yo pral kapab pote nan Bwat Kontra Bondye a vin jwenn mwen?"
13:13 Se pou rezon sa a, li pa t 'pote l' nan kè l ', ki se, nan lavil David la. Olye de sa, Jezi vire tèt li sou kote nan kay la nan Obèd-Edon, moun lavil Gat yo.
13:14 Se poutèt sa, Bwat Kontra Bondye a rete nan kay la nan Obèd-Edon pou twa mwa. Seyè a te beni l 'lakay li ansanm ak tout sa li te genyen.

1 Istwa 14

14:1 Epitou, Iram, wa peyi Tir, voye mesaje bò kote David, kèk moso bwa sèd, ak atizan nan mi yo ak nan bwa, sa yo ke yo ta ka bati yon kay pou l '.
14:2 David reyalize ke Seyè a te konfime l 'tankou wa peyi Izrayèl, ak sa ki te gouvènman l 'te leve sou pèp Izrayèl li.
14:3 Epitou, David pran lòt fanm nan lavil Jerizalèm. Apre sa, li vin ansent gason ak pitit fi.
14:4 Men non yo nan moun ki te antan li te nan lavil Jerizalèm: Chamwa ak Chobab, Natan ak Salomon,
14:5 barres, ak nan Nashua, ak Elpelèt,
14:6 osi byen ke pye yo, Nefèg, Jafya,
14:7 Elichama, Baalyada, ak Elifelèt.
14:8 Lè sa a,, tande ki yo te mete David kòm wa sou tout pèp Izrayèl la, tout moun Filisti yo moute sa yo ke yo ta ka chache l '. Men, lè David te vin konn sa, soti al kontre yo.
14:9 ¶ Moun Filisti yo, rive, pwopaje soti nan Valley a nan refayim yo.
14:10 Se konsa, David konsilte Seyè a, di, "Nou vle m 'moute lakay moun Filisti yo, epi ou pral lage yo nan men m '?"Seyè a di l ', "Monte, M'ap lage yo nan men ou. "
14:11 Apre yo fin monte nan Baal Perazim, David atake yo la, Li di: "Bondye te divize lènmi m 'nan men m', menm jan dlo yo divize. "Se poutèt sa non an nan kote sa a te rele Baal Perazim.
14:12 Apre sa, yo kite dèyè bondye moun sa yo nan kote sa a, ak pou David te bay lòd yo dwe boule.
14:13 Lè sa a,, yon lòt lè, Moun Filisti yo anvayi, epi yo pwopaje soti nan fon an.
14:14 Epi ankò, David konsilte Bondye. ¶ Bondye di l ': "Ou pa gen dwa moute dèyè yo. Trase lwen yo. Epi ou t'ap vin atake yo opoze pyebwa yo w'a.
14:15 Men, lè ou tande yon son apwoche nan tèt yo nan pyebwa yo w'a, lè sa a ou ap chape kò l nan lagè. Paske, Bondye te ale soti anvan ou, se konsa ke li ka frape desann lame a moun Filisti yo. "
14:16 Se poutèt sa, David te fè jan Bondye te leve l '. Apre sa, li touye lame a moun Filisti yo, depi lavil Geba osi lwen ke Gazera.
14:17 Ak non an nan David te vin byen li te ye-nan tout rejyon yo. Seyè a mete pè a nan l 'reskonsab tout nasyon yo.

1 Istwa 15

15:1 Epitou, li te fè kay pou tèt li nan lavil David la. Li bati yon kote pou Bwat Kontra Bondye a, epi li mete kanpe yon gwo tant twal pou li.
15:2 Lè sa a, David di: "Li se ilegal pou nenpòt moun ki pote Bwat Kontra Bondye a eksepte moun Levi yo, moun Seyè a te chwazi yo pote l 'ak minis nan kè l', jouk letènite. "
15:3 Apre sa, li sanble tout pèp Izrayèl la lavil Jerizalèm, se konsa ki ta ka Bwat Kontra Bondye yo mennen nan plas li, ki li te pare pou li.
15:4 Sètènman, te gen tou de de nan pitit Arawon ak moun Levi yo:
15:5 Soti nan branch fanmi Keyat la, Ouryèl te lidè a, ak frè l 'yo te yon santèn ven.
15:6 Soti nan branch fanmi Merari a: Asaja te lidè a, ak frè l 'yo te de san ven.
15:7 Soti nan pitit ak pitit pitit Gèchon: Joel te lidè a, ak frè l 'yo te yon santèn trant.
15:8 Soti nan branch fanmi Elizafan an: Chemaja te lidè a, ak frè l 'yo te de san.
15:9 Soti nan pitit ak pitit pitit Ebwon: Eliyèl te lidè a, ak frè l 'yo te katreven.
15:10 Soti nan pitit ak pitit pitit Ouzyèl: Aminadab te lidè a, ak frè l 'yo te yon santèn douz.
15:11 David rele prèt yo, Zadòk ak Abyata, ak moun Levi yo: Ouryèl, Asaja, Joel, Chemaja, Eliyèl, ak Aminadad.
15:12 Apre sa, li di yo: "Ou ki lidè yo nan fanmi yo Levi, yon Bondye apa ak frè ou, epi pote Bwat Kontra Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la nan plas la ki te pare pou li.
15:13 Sinon, kòm li te ye anvan an, lè Seyè a frape nou paske ou pa te prezante, konsa tou li ta kapab kounye a, si nou fè sa ki ilegal. "
15:14 Se poutèt sa, prèt yo ak moun Levi yo te mete apa, sa yo ke yo ta ka pote Bwat Kontra Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la.
15:15 Men non pitit Levi pran Bwat Kontra Bondye a, menm jan Moyiz te enstwi, ann akò ak pawòl Bondye a nan Seyè a, sou zepòl yo lè yo kenbe travès yo.
15:16 David pale ak lidè yo nan moun Levi yo, sa yo ke yo ta ka nonmen, soti nan frè yo, mizisyen ak enstriman mizik, espesyalman, bandjo, ak gita, ak senbal, se konsa ke yon bri kè kontan ta ka zòrèy anwo.
15:17 Apre sa, yo nonmen soti nan moun Levi yo: Eyman, , pitit gason Joèl; ak pou soti nan frè l 'yo, Asaf, , pitit gason Berekya; ak vrèman, soti nan frè yo, branch fanmi Merari a: Etan, , pitit gason Kushaiah.
15:18 Se avèk yo te frè yo nan ran an dezyèm: Zakari, ak Ben, ak Jaaziel, ak Chemiramòt, ak Jahiel, Ouni, Eliyab, Benaja, Maseja, Matitya, Elifeleou, Mikneja, Obèd-Edon, Jeyèl, ki te gad pòtay tanp.
15:19 Koulye a, mizisyen yo, Eyman, Asaf, ak Etan, te kònen klewon soti ak senbal an kwiv.
15:20 ak Zakari, ak Aziel, ak Chemiramòt, Jeyèl, Ouni, Eliyab, Maseja, Benaja te chante mistè ak bandjo yo.
15:21 Lè sa a, Matitya, Elifeleou, Mikneja Obèd-Edon, Jeyèl ak Azazya te chante yon chan nan viktwa ak gita yo, pou oktav la.
15:22 Koulye a, Kenanya, lidè nan moun Levi yo, te premye sou pwofesi yo, yo nan lòd yo ki make soti nan avanse melodi yo. Pou tout bon, li te gen anpil abil.
15:23 Se Berekya ak Elkana ki t'ap gad pòtay tanp nan batiman an.
15:24 Prèt yo, Chebanya, Apre sa, Joshfat, Netaneyèl, Amasayi, ak Zakari, Benaja, ak Elyezè, te kònen klewon twonpèt yo devan Bwat Kontra Bondye a. Obèd-Edon ak Jehiah te gad pòtay tanp nan batiman an.
15:25 Se poutèt sa, David, ak tout moun pi gwo pa nesans pèp Izrayèl, ak triben yo, te ale nan pote Bwat Kontra Seyè a nan kay Obèd-Edon ak kè kontan.
15:26 Lè Bondye te ede moun Levi yo, ki te pote Bwat Kontra Seyè a, yo immolated sèt towo bèf ak sèt belye mouton.
15:27 Koulye a, David te gen yon rad nan twal fen, menm jan ak tout moun Levi yo ki te pote Bwat Kontra a, ak mizisyen yo, ak Kenanya, lidè nan nan bouch pwofèt la nan mitan mizisyen yo. Men, David te tou rad ak yon moso twal fen blan.
15:28 Apre sa, tout pèp Izrayèl la te dirijan Bwat Kontra Seyè a ak gran rejwisans tounen, kònen klewon soti ak bri sa a nan kòn, ak twonpèt, ak senbal, ak bandjo, ak gita.
15:29 Lè Bwat Kontra Seyè a te rive nan lavil David la, Mikal, pitit fi Sayil la, kontanple nan yon fennèt, wè David danse ak jwe, epi li meprize l 'nan kè l'.

1 Istwa 16

16:1 Se konsa, yo te pran Bwat Kontra Bondye a, epi yo mete l 'nan mitan an nan tant lan, sa David te moute pou li. Apre sa, yo ofri boule nèt ak ofrann lapè devan Bondye.
16:2 Lè David te ranpli ofri boule nèt ak ofrann lapè, li beni pèp la nan non Seyè a.
16:3 Apre sa, li divize nan chak yon sèl, nan men lèzòm menm ak fanm, yon tòde nan pen, ak yon moso nan vyann bèf griye, ak farin ble amann fri ak lwil oliv.
16:4 David chwazi kèk nan moun Levi yo ki ta minis devan Bwat Kontra Seyè a, ak komemore travay li, y'a fè lwanj ak fè lwanj Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la.
16:5 Asaf te lidè a, ak dezyèm l 'te Zakari. Anplis de sa, te gen Jeyèl, ak Chemiramòt, Jeyèl, Matitya, Eliyab, Benaja, Obèd-Edon. Jeyèl te chèf enstriman mizik yo nan gita an ak gita yo. Men, Asaf kònen klewon soti ak senbal yo.
16:6 Se vre wi, prèt yo, Benaja ak Jaziyèl,, te pou fè son pou twonpèt la devan Bwat Kontra a pou Seyè a.
16:7 Jou sa, David te fè Asaf lidè nan, yo nan lòd yo rekonèt Seyè a ak frè l ':
16:8 "Konfese bay Seyè a, ak envoke non l '. Fè li te ye inisyativ l 'nan mitan pèp yo.
16:9 Chante l ', ak chante sòm l ', epi dekri tout mirak li.
16:10 Lwanj pou non sen li a! Se pou kè a nan moun k ap chèche Seyè a kontan!
16:11 Chèche Seyè a ak vèti l '. Chèche figi l 'toujou.
16:12 Sonje mirak li, yo ke li te akonpli, mirak li, ak jijman ki soti nan bouch li.
16:13 O pitit pitit pèp Izrayèl, domestik li! O pitit pitit Jakòb, eli l '!
16:14 Li se Seyè a, Bondye nou an. jijman l 'yo sou tout latè.
16:15 Sonje pou tout tan kontra li te pase, pawòl Bondye a ke li enstriksyon pou yon mil jenerasyon,
16:16 kontra a ke li fòme ak Abraram, ak sèman li te fè avèk Izarak.
16:17 David chwazi menm bagay la tou Jakòb pou kòmandman, ak pèp Izrayèl la kòm yon pak ki p'ap janm fini,
16:18 di: 'Pou ou, Mwen pral ba peyi Kanaran, anpil nan nan pòsyon tè nou yo.
16:19 Lè sa a,, yo te ti nan nimewo, yo te kèk epi yo te kolon gen.
16:20 Apre sa, yo te pase nan mitan, nan tout nasyon yo, ak pou soti nan yon peyi ale nan yon lòt moun.
16:21 Li pa t 'pèmèt nenpòt moun ki pou bay manti akize yo. Olye de sa, li rive pini anpil wa sou non yo:
16:22 'Pa manyen Kris la mwen. Epi yo pa mechanste pwofèt mwen.
16:23 Chante bay Seyè a, tout tè a! Anonse paske li delivre mwen, nan jou an jou.
16:24 Dekri tout bèl pouvwa li nan mitan moun lòt nasyon yo, mirak li nan mitan tout pèp yo.
16:25 Paske Seyè a se gran anpil ak gwo anpil louwanj. Apre sa, li se terib, sou tout lòt bondye.
16:26 Pou tout bondye moun peyi pèp yo se zidòl. Men, Seyè a te fè syèl la.
16:27 Konfesyon ak mayifisans kanpe devan l '. Fòs ak kè kontan yo nan plas li.
16:28 Pote nan Seyè a, O fanmi nan pèp yo, pote nan Seyè tout bèl pouvwa a ak tout otorite.
16:29 Fè lwanj Seyè a, nan non l '. Leve sèvis ofrann bèt, ak apwòch anvan devan je l '. Apre sa, adore Senyè a nan vètman ki apa pou.
16:30 Se pou tout tè a te deplase devan l '. Pou li te fonde glòb lan imeubl.
16:31 Se pou syèl la kontan, se pou latè fè fèt la. Se pou yo di nan tout peyi yo, 'Senyè a gouvènen.
16:32 Se pou gwonde nan lanmè, ak tout plénitude li yo. Se pou jaden yo kontan, ak tout sa ki ladan yo.
16:33 Lè sa a, pye bwa yo nan forè a ap fè lwanj devan Seyè a. Pou li te vini nan jije latè.
16:34 Konfese bay Seyè a, paske li bon. Pou Wi, li p'ap janm fini an se.
16:35 W'a di: 'Delivre nou, Bondye delivre nou an! Ak ranmase nou ansanm, ak sekou nou soti nan nasyon yo, pou nou kapab konfese nan non ki apa pou ou, epi yo ka kontan nan chante ou.
16:36 Lwanj pou Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, soti nan letènite jouk nan letènite. Se pou tout pèp la pran reponn, 'Amèn,'Epi kite yo chante yon kantik bay Seyè a. "
16:37 Se konsa,, la anvan Bwat Kontra Seyè a, li te kite Asaf ak frè l ', sa yo ke yo ta ka minis nan je nan batiman an toujou, nan tout chak jou, ak nan vire yo.
16:38 Koulye a, Obèd-Edon ak frè l 'yo te swasant-uit. David chwazi Obèd-Edon, , pitit gason Jedoutoun, ak Oza yo dwe gad pòtay tanp.
16:39 Men Zadòk, prèt la, ak frè l 'prèt yo, te vini anvan Tant Randevou a, Seyè a nan mòn lan, ki te nan lavil Gabawon,
16:40 sa yo ke yo te ka ofri boule nèt bay Seyè a sou lotèl la nan boule nèt toujou, maten, chak aswè, dapre tout sa ki te ekri nan lalwa Seyè a, ki li enstriksyon yo pèp Izrayèl la.
16:41 Apre li, Eyman, ak Jedoutoun, ak rès la nan moun Bondye chwazi yo, chak youn pa non l ', te reskonsab konfese bay Seyè a: "Pou Wi, li p'ap janm sispann."
16:42 Epitou Eyman ak Jedoutoun kònen klewon an, epi yo te jwe sou senbal yo, ak sou tout kalite enstriman mizik, yo nan lòd yo chante fè lwanj bay Bondye. Men, pitit ak pitit pitit Jedoutoun li te fè yo dwe gad pòtay tanp.
16:43 Tout pèp la tounen vin jwenn kay yo, ak David tou, se konsa ke li ta ka beni lakay li twò.

1 Istwa 17

17:1 Lè David te k ap viv nan kay li, li di pwofèt Natan: "Gade, Mwen ap viv nan yon kay ak bwa sèd. Men, Bwat Kontra Seyè a se anba po tant. "
17:2 Natan di David: "Èske tout sa ki nan kè ou. Pou Bondye avè ou. "
17:3 Men,, Jou lannwit sa a pawòl Bondye a pale ak Natan, di:
17:4 "Ale, epi pale ak David, sèvitè m: Men mesaj Seyè a: Ou pa menm ki va bati yon tanp pou m 'menm jan yon kay.
17:5 Paske mwen pa janm te rete nan yon kay soti nan tan an lè mwen te mennen pèp Izrayèl la, menm nan jou sa a. Olye de sa, Mwen te toujou chanje kote, nan yon tant ak tant,
17:6 rete ak tout pèp Izrayèl la. Lè mwen te tout tan tout tan pale ak yon moun nan tout, nan mitan jij yo nan pèp Izrayèl la moun mwen mete an chaj sa yo ke yo ta ka patiraj pèp mwen an, di: 'Poukisa yo pa bati yon kay ak bwa sèd pou mwen?'
17:7 Se konsa,, kounye a ou pral di sa a David, sèvitè m: Men mesaj Seyè ki gen tout pouvwa: Mwen te pran ou lè ou te swiv bann mouton an nan patiraj yo, pou ke ou ta dwe lidè nan pèp Izrayèl mwen an.
17:8 Apre sa, mwen te la avè ou tout kote ou te ale. Apre sa, mwen te touye tout lènmi ou anvan ou, epi mwen te fè yon non pou ou renmen youn nan yo menm ki gwo ki ap selebre sou tè a.
17:9 Apre sa, mwen te bay yon kote yo pèp Izrayèl mwen an. Bondye va ba yo plante, Yo pral viv nan li, Yo pral pa gen okenn ankò brannen l '. P'ap pitit ak pitit pitit mal mete yo ale, tankou nan konmansman an,
17:10 soti nan jou yo, lè mwen te bay jij chèf yo pèp Izrayèl mwen an, ak mwen imilye tout lènmi ou. Se poutèt sa, Mwen anonse nou sa Seyè a va bati yon tanp pou ou.
17:11 Men, lè ou pral fini jou ou, pou ke ou ale nan zansèt nou yo, M'a mete pitit pitit ou apre ou fin, ki moun ki pral dwe soti nan pitit gason nou. Apre sa, mwen pral etabli gouvènman l '.
17:12 Li menm ki va bati yon tanp pou m ', M'ap fè fèm fotèy li, jouk letènite.
17:13 Mwen pral gen yon papa l ', y'a va yon pitit gason m '. Apre sa, mwen pa pral pran pitye m 'nan men l', jan mwen te byen lwen youn nan moun ki te wa anvan ou.
17:14 Apre sa, mwen pral estasyon l 'nan kay mwen an ak nan gouvènman mwen an, wi pou toutan. Apre sa, fotèy li pral trè fèm, nan pèrpetuèl. "
17:15 Dapre tout pawòl sa yo, ak selon vizyon sa a tout antye, se konsa Natan t 'pale ak David.
17:16 Lè wa David te kite, yo epi ki te chita bò tab la devan Seyè a, li te di: "Kiyes mwen ye, Seyè, Bondye, ak sa ki kay mwen an, ke ou ta bay bagay sa yo m '?
17:17 Men, menm sa a te te sanble ti kras nan devan je ou, ak Se poutèt sa ou te tou pale sou kay la nan sèvitè ou menm pou tan kap vini an. Apre sa, ou te fè m 'yon spektak pi wo a tout moun, Seyè, Bondye.
17:18 Ki sa ki plis ka David ajoute, depi ou gen pou fè lwanj sèvitè ou, ak konnen li?
17:19 Seyè, paske yo te sèvitè ou, ann akò ak kè pwòp ou a, ou te te pote sou tout mayifisans sa a, epi ou te antete tout bagay sa yo anpil bèl bagay yo dwe li te ye.
17:20 Seyè, pa gen okenn youn tankou ou. Apre sa, pa gen okenn lòt Bondye se apa nan men ou, soti nan tout moun nou gen tande pale sou ak zòrèy nou.
17:21 Pou ki sa lòt nasyon sèl sou latè, se tankou pèp Izrayèl ou, ki moun Bondye lonje, se konsa ke li ta ka libere yo, ak ta ka fè yon moun pou tèt li, ak pa Grandè l 'ak terribleness chase nasyon yo devan tout moun sa yo moun li te libere soti nan peyi Lejip?
17:22 Epi ou te mete pèp ou a pèp Izrayèl la tounen pèp ou, jouk letènite. Epi ou, Seyè, ou tounen Bondye yo.
17:23 Koulye a,, Seyè, kite pawòl Bondye a ke ou te pale ak sèvitè ou, yo ak sou l 'lakay li, dwe konfime nan pèrpetuèl, ak fè menm jan ou te pale.
17:24 Se pou non ou rete ak gen gwo pouvwa menm pou tout tan tout tan. Epi kite l dwe te di: : Mèt ki gen tout pouvwa se Bondye pèp Izrayèl la. Moun de branch fanmi David, sèvitè l 'ap rete pou toutan devan l'. '
17:25 Pou ou, Seyè, Bondye mwen, te devwale bay zòrèy la nan sèvitè ou ke ou pral bati yon kay pou l '. Se poutèt sa te sèvitè ou jwenn lafwa se konsa ke li ta ka priye anvan ou.
17:26 Koulye a, lè sa a,, Seyè, ou menm ki Bondye. Apre sa, ou te pale ak sèvitè benefis gwo tankou ou.
17:27 Epi ou yo te kòmanse beni tout fanmi sèvitè ou, se konsa ke li kapab toujou anvan ou. Depi li se ou ki moun ki benediksyon, Seyè, li va jwenn benediksyon pou tout tan. "

1 Istwa 18

18:1 ¶ Apre tout bagay sa yo, li te rive ke David atake moun Filisti yo, ak li te imilye yo, Li pran lavil Gat ak pitit fi l 'soti nan men moun Filisti yo.
18:2 Apre sa, li frape Moab. Apre sa, moun peyi Moab yo te vin sòlda nan lame David, ofri kado l '.
18:3 Nan tan sa a, David te frape Adadezè, wa a, moun lavil Zoba, nan rejyon an lavil Amat la,, lè li te ale soti se konsa ke li ta ka yon ekstansyon pou pouvwa li osi lwen ke anwo larivyè Lefrat la.
18:4 Apre sa, David mete men sou yon sèl mil kantite cha lagè kat chwal li, ak sèt mil kavalye, ak ven mil moun sou pye. Apre sa, li koupe jarèt tout chwal yo cha, eksepte pou yon santèn cha lagè kat chwal, ki li rezève pou tèt li.
18:5 Lè sa a, sòlda peyi Siri yo te rete lavil Damas tou rive, sa yo ke yo ta ka ofri asistans nan Adadezè, wa a, moun lavil Zoba. Se konsa,, Lè sa a, David atake nan yo ven-de mil moun.
18:6 Apre sa, li estasyone sòlda nan lavil Damas, se konsa ke peyi Siri tou yo ta sèvi l ', e yo ta ofri kado. Seyè a ede l 'nan tout bagay sa yo nan ki li te soti.
18:7 Epitou, David pran frison an lò, li domestik ki te avek Adadezè te gen, epi li pote yo lavil Jerizalèm.
18:8 Anplis de sa, soti nan Tibhath ak ken, de lavil ki Adadezè, li fè yo mennen anpil kwiv, ki soti nan ki Salomon te fè lanmè a an kwiv, ak poto yo, ak veso yo an kwiv.
18:9 Lè Tòy, wa a lavil Amat la,, fin tande sa, espesyalman jan David te kraze lame a tout antye de Adadezè, wa a, moun lavil Zoba,
18:10 li voye Adoram pitit gason l 'bay wa David se konsa ke li ta ka petisyon lapè nan men l', ak pou ke li ta ka fe l 'konpliman ke li te frape, yo bat Adadezè. Pou tout bon, Tòy te yon lènmi Adadezè.
18:11 Anplis, tout bagay an lò ak an ajan ak kwiv wa David konsakre bay Seyè a, ak ajan ak lò ki li te pran ki sòti nan tout nasyon yo, kòm anpil soti nan peyi Edon, moun peyi Moab, ak moun Amon yo, ke nan moun Filisti yo ak moun Amalèk yo.
18:12 Se vre wi, Abichayi, , pitit Sewouya a, frape dizwit mil moun peyi Edon nan Fon pou Pits nan Salt.
18:13 Apre sa, li estasyone yon ganizon peyi Edon, se konsa ke peyi Edon ta sèvi David. Seyè a te delivre David nan tout bagay sa yo nan ki li te soti.
18:14 Se poutèt sa, David t'ap gouvènen tout pèp Izrayèl la, epi li egzekite jijman ak jistis nan mitan tout pèp li a.
18:15 Joab, , pitit Sewouya a, te kòmandan lame a, ak Jozafa, , pitit gason Akiloud, te gadò a nan dosye.
18:16 Zadòk,, pitit gason Akitoub la, ak Akimelèk, pitit gason Abyata a, te prèt. Chaoucha te sekretè a.
18:17 Epitou, Benaja, pitit Jeojada a, te chèf lame yo nan kòmandan keretyen yo ak peletyen. Men, moun ki nan David te premye sou bò wa a.

1 Istwa 19

19:1 Koulye a, li te rive ke Nakach, wa peyi moun Amon yo, mouri, Se pitit li, ki moute wa nan plas li.
19:2 David reponn: "Mwen pral aji avèk mizèrikòd nan direksyon Anoun, , pitit Nakach la. Pou papa l 'te aji byen avè m'. "Se konsa, David voye kèk mesaje bò kote konsole l 'sou lanmò a papa l'. Men, lè yo te rive nan peyi moun Amon yo, sa yo ke yo ta ka konsole Anoun,
19:3 lidè yo nan moun Amon yo di ak Anoun: "Èske ou panse ke petèt David te voye yo ale konsole ou yo nan lòd pou bay lonè pou papa ou? Eske nou pa remake ke sèvitè l yo te vin jwenn ou pou yo ke yo ta ka eksplore, ak mennen ankèt sou, ak egzaminen peyi nou an?"
19:4 Se konsa, Anoun kale tèt yo ak bab nan sòlda nan lame David, epi li koupe lwen rad yo soti nan bounda yo nan pye yo, epi li voye yo ale.
19:5 Apre yo fin ale, yo epi ki te voye di David, (paske yo te soufri yon gwo wont,) li voye al kontre yo, epi li enstriksyon yo pou yo rete nan lavil Jeriko jouk bab yo te grandi, ak lè sa a yo ta dwe retounen.
19:6 Lè sa a,, lè moun Amon yo reyalize ke yo te komèt yon aksidan kont David, tou de Anoun ak tout rès la nan moun yo voye yon sèl mil kilo ajan, sa yo ke yo ta ka anboche pou tèt yo cha lagè ak kavalye soti nan Mezopotami, ak pou soti nan Maka moun lavil Aram, ak pou soti nan lavil Zoba.
19:7 Apre sa, yo anplwaye trant-de mil cha lagè, ak wa lavil Maka a ak pèp li a. Lè sa te rive, yo te fè kan nan rejyon an opoze Medeba. Epitou, moun Amon yo, ranmase soti nan tout lavil yo, te ale nan lagè.
19:8 Lè David fin tande sa, li voye Joab ak tout lame a tout antye de tout se vanyan gason.
19:9 Men non pitit Amon, sòti, mete kanpe yon liy batay devan pòtay lavil la nan lavil la. Men, wa ki te vin nan èd yo te kanpe apa nan jaden an.
19:10 Se konsa, Joab, konprann lagè a yo dwe mete fè fas a l ', li dèyè do l', te chwazi moun ki pi fò nan tout pèp Izrayèl la, epi li soti al kontre moun Siri yo.
19:11 Men, pòsyon ki rete nan moun yo li mete anba men Abichayi, frè Joab. Apre sa, yo soti al kont moun Amon yo.
19:12 Li di: "Si moun Aram yo met sou mwen, lè sa a ou yo pral viv tankou èd m '. Men, si moun Amon yo domine sou ou, Mwen pral gen yon pwoteksyon pou ou.
19:13 ap vin pi fò, ak fè nou aji mèvèy sou non pèp nou an, ak sou non lavil Bondye nou an. Seyè a pral fè sa ki byen nan je l '. "
19:14 Se poutèt sa, Joab, ak tout pèp la ki te avè l ', soti al goumen kont sòlda peyi Siri yo. Apre sa, li mete yo nan vòl.
19:15 Lè sa a, moun Amon yo, wè moun Aram yo te kouri, tou tèt yo kouri met deyò pou Abichayi, frè l ', epi yo antre nan lavil la. Epi, koulye a Joab tounen lavil Jerizalèm.
19:16 Men, sòlda peyi Siri yo, wè yo ke yo te tonbe devan tout pèp Izrayèl, voye mesaje, y 'al arete moun Aram yo ki te lòt bò larivyè Lefrat la. Apre sa, Shophach, lidè nan militè a nan Adadezè, te kòmandan yo.
19:17 Lè sa te rapòte bay David, li sanble tout pèp Izrayèl la, epi li janbe lòt bò larivyè Jouden an. Apre sa, li kouri nan direksyon yo. Apre sa, li mete kanpe yon liy batay fè fas a yo. Apre sa, yo goumen avè l.
19:18 Men, sòlda peyi Siri yo pran kouri soti nan Israel. David touye peyi Siri yo sèt mil cha lagè, ak karant mil moun sou pye, ak Shophach, lidè nan lame a.
19:19 Lè sa a, moun ki te Adadezè, wè tèt yo yo dwe submerged pa pèp Izrayèl la, janbe lòt bò kot David, epi yo sèvi l '. Ak peyi Siri te gen okenn ankò vle ofri kap bay èd yo moun Amon yo.

1 Istwa 20

20:1 Koulye a, li te rive ke, apre kou a nan yon ane, nan tan an lè wa anjeneral ale fè lagè, Joab sanble yon lame ak sòlda ki gen eksperyans, Li mete fatra nan peyi moun Amon yo. Apre sa, li kontinye sou yo ak sou sènen lavil Raba. Men, David te rete nan lavil Jerizalèm lè Joab frape lavil Raba ak detwi li.
20:2 Lè sa a, David pran kouwòn lan nan Milkòm soti nan tèt li, epi li te jwenn nan li pwa a nan yon sèl swasannkenz liv lò, ak Meservey ki koute chè anpil. Apre sa, li te fè pou tèt li yon bèl soti nan li. Epitou, li pran gate yo pi byen nan lavil la, ki te anpil anpil.
20:3 Lè sa a, li mennen lwen moun sa yo ki te nan fon li. Epi, li te chas-nèj, ak luj, ak cha lagè fèt an fè yo ale sou yo, se konsa anpil pou ke yo te koupe apa ak kraze. Se konsa, David te trete tout lavil ki nan peyi moun Amon yo. Apre sa, li tounen ak tout lame l 'lavil Jerizalèm.
20:4 Apre sa, yon lagè te kòmanse nan lavil Gezè kontre moun Filisti yo, nan ki Sibekayi lavil Oucha frape Sipayi soti nan ras la nan refayim yo, ak li te imilye yo.
20:5 Epitou, yon lòt lagè te eskize kontre moun Filisti yo, nan ki Adeodatus, yon pitit gason nan forè a, yon lavil Betleyèm, frape, frè Golyat lavil Gat la, bwa pou fè ki gen frenn te tankou gwo bout bwa yon manch pilon.
20:6 Lè sa a, twò, yon lòt lagè ki te fèt nan lavil Gat, nan ki te gen yon nonm trè wo, gen sis chif, ki se, tout ansanm vennkat. Nonm sa a twò te fèt soti nan stock la nan refayim yo.
20:7 Li joure pèp Izrayèl la. Jonatan, , pitit gason Chimeya, frè David la,, frape l 'atè. Se yo ki te pitit ak pitit pitit refayim yo nan lavil Gat, ki te tonbe nan men la rèy wa David ak chèf li.

1 Istwa 21

21:1 Koulye a, Satan leve kont pèp Izrayèl la, epi li pouse David se konsa ke li ta konte pèp Izrayèl la.
21:2 Apre sa, David bay Joab ak lidè yo nan pèp la: "Ale, ak nimewo Izrayèl, Bècheba jouk yo rive nan lavil Dann. Al chache m 'nimewo a, pou m 'ka konnen li. "
21:3 Joab reponn: "Se pou Seyè a ogmante pèp li a yon santèn fwa plis pase yo. Men,, monwa, mèt mwen, yo se yo se pa tout sèvitè ou? Poukisa ta mèt mwen chache bagay sa a, ke yo kapab Explicit kòm yon peche ak pèp Izrayèl la?"
21:4 Men, sa a, wa a pi fò olye pou. Joab al fè wout yo, epi li vwayaje toupatou, nan tout pèp Izrayèl la. Apre sa, li tounen lavil Jerizalèm.
21:5 Apre sa, li te bay David ki kantite moun li te fè sondaj. Menm lè a, nimewo a tout antye pèp Izrayèl yo te jwenn yo dwe youn milyon dola ak yon santèn mil moun ki moun ki ka rale nepe a; Men, nan peyi Jida, te gen kat san ak swasanndis mil moun nan lagè.
21:6 Men, Levi ak Benjamen li pa t 'nimewo. Pou Joab egzekite lòd yo nan wa a gre.
21:7 Lè sa a, Bondye te fache ak sa te bay lòd, ak Se konsa, li frape pèp Izrayèl la.
21:8 David di Bondye: "Mwen te fè peche anpil nan fè sa a. Mwen sipliye ou pran tou sa yo te sèvitè ou. Mwen te aji unwisely. "
21:9 Apre sa, Seyè a pale ak moun branch fanmi Gad, pwofèt wa David la, di:
21:10 "Ale, epi pale ak David, w'a di l ': Men mesaj Seyè a: Mwen pral bay ou opsyon pou yo twa bagay. Chwazi youn nan ki ou pral vle, M'ap fè l 'ba ou. "
21:11 Lè Gad te ale nan David, li te di l ': "Men sa Seyè a: Chwazi sa ou pral vle:
21:12 Swa twa lanne grangou, oswa twa mwa pou nou kapab chape anba lènmi ou yo, kapab yo sove soti nan nepe yo, ou twa jou pou nepe k'ap soti nan Seyè a ak yon epidemi yo vire nan peyi a, ak zanj lan, Seyè a touye nan chak pati nan pèp Izrayèl la. Koulye a,, wè sa ki mwen ta dwe reponn a moun ki voye m '. "
21:13 David di li Gad: "Gen difikilte peze sou m 'nan tout bò. Men, li se pi bon pou m 'tonbe nan men yo nan Seyè a, pou tout mizèrikòd li yo anpil, pase nan men yo nan moun. "
21:14 Se poutèt sa, Seyè a voye yon epidemi sou pèp Izrayèl. Apre sa, tonbe soti nan pèp Izrayèl la mil swasanndis.
21:15 Epitou, li voye yonn nan zanj yo lavil Jerizalèm, se konsa ke li ta ka frape li. Epi pandan ke y li te frape, Seyè a wè, li pran pitye sou grandè a mal la. Lèfini, li mande zanj lan ki t'ap touye: "Li se ase. Koulye a, kite sispann men ou. "Zanj Seyè a te kanpe bò kote glasi a nan Onan moun Jebis yo.
21:16 David, leve je l ', wè zanj lan ki Seyè a, kanpe ant syèl la ak latè ak yon nepe nan men l ', vire je yo gade lavil Jerizalèm. Epi toude, ni li menm ansanm ak moun pi gwo pa nesans, ke yo te abiye ak rad sak, tonbe tandans sou tè a.
21:17 David di Bondye: "Eske m 'pa youn nan moun ki te bay lòd pou yo konte konbe moun ki? Se mwen menm ki te fè peche; li se mwen menm ki fè sa ki mal. sa a bèt, sa li merite? Seyè, Bondye mwen, Mwen sipliye ou kite men ou dwe vire sou do mwen pou do bay moun fanmi papa m '. Men, pa kite pèp ou a dwe frape desann. "
21:18 Lè sa a, zanj Seyè a enstwi Gad yo di David ki jan li ta dwe moute ak bati yon lotèl bay Seyè a, Bondye a sou glasi a nan Onan moun Jebis yo.
21:19 Se poutèt sa, David moute, ann akò ak pawòl Bondye a, moun Gad, ki li te di l 'nan non Seyè a.
21:20 Lè Onan te leve je l 'ak wè zanj lan, li menm ansanm ak kat pitit gason l 'al kache. Pou nan tan sa a, li te bat ble sou planche a.
21:21 Lè sa a,, tankou David te apwoche Onan, Onan wè l ', epi li soti nan glasi a soti al kontre l '. Apre sa, li reverenced l 'tandans sou tè a.
21:22 Apre sa, David mande l ': "Ban kote sa a nan glasi ou nan m ', pou m 'ka bati yon lotèl Seyè a sou li. W'a aksepte nan men m 'lajan kòm anpil ke sa li vo, se konsa ke epidemi an ka sispann nan men pèp la. "
21:23 Men, Onan di David: "Pran li, epi yo ka monwa, mèt mwen fè tou sa l 'plezi. Anplis, Mwen bay bèf yo tou kòm yon boule nèt, ak plough la pou bwa, ak ble a pou yon sèvis ofrann bèt. Mwen pral ofri tout tout libète. "
21:24 Wa David mande l ': "Pa gen okenn vle di y'a peye pou li se konsa. Olye de sa, Mwen pral bay lajan a ou, otan ke sa li vo. Mwen pa dwe pran li nan men ou, ak ensi ofri yo boule nèt yo Seyè ki koute pa gen anyen. "
21:25 Se poutèt sa, David bay Onan, pou plas la, pwa a anpil jis nan sis swasant pyès lò.
21:26 Apre sa, li bati yon lotèl bay Seyè a gen. Apre sa, li ofri boule nèt ak ofrann lapè, epi li rele sou Seyè a. Apre sa, li koute l 'pa voye dife soti nan syèl la sou lotèl la nan Olokòs la.
21:27 Seyè a enstwi zanj lan, ak Jezi vire tèt li nepe l 'tounen nan djenn li.
21:28 Lè sa a,, wè sa Seyè a te koute l 'nan glasi a nan Onan moun Jebis yo, David imedyatman immolated viktim gen.
21:29 Men, Tant Randevou a, Seyè a, peyi Moyiz te fè nan dezè a, sou lòtèl kote yo boule nèt, te nan tan sa a sou kote a segondè nan lavil Gabawon.
21:30 David te kapab pou yo ale nan lotèl la, se konsa ke li ta ka priye Bondye gen. Pou li te frape ak yon pè anpil gwo, wè nepe k'ap soti nan Angel Seyè a.

1 Istwa 22

22:1 David reponn, "Sa a se tanp Bondye a, ak sa a se lotèl la pou boule nèt nan peyi Izrayèl la. "
22:2 Apre sa, li enstriksyon yo nan ranmase tout konvèti ki nouvo nan peyi Izrayèl la. Li te pran depi sa yo li nonmen bòs, taye wòch ak Polonè yo, se konsa ke li ta ka bati Tanp lan pou Bondye.
22:3 Epitou, Fè pare fè anpil pou itilize pou klou yo nan pòtay yo, yo, ak pou kouti nan yo ak jwenti, kòm byen ke yon pwa infini an kwiv.
22:4 Epitou, pyebwa yo sèd, ki moun Sidon ak moun lavil Tir te transpòte li nan David, pa t 'kapab dwe konte.
22:5 David reponn: "Salomon, pitit gason m 'se yon jèn ak sansib ti gason. Men, kay la ke mwen vle yo dwe bati nan pye Seyè a pou mari yo dwe tèlman gwo ke li se renome nan chak rejyon. Se poutèt sa, Mwen ap prepare sa ki pral nesesè pou l '. "Se pou rezon sa a, anvan l 'mouri, li prepare tout depans sa yo ki.
22:6 Apre sa, li voye chache Salomon, pitit gason l '. Apre sa, li leve l 'yo bati yon kay Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la.
22:7 David reponn Salomon: "Pitit gason m ', li te volonte mwen pou m 'bati yon kay nan non an nan Seyè a, Bondye mwen an.
22:8 Men, sa a, Seyè a di m, di: 'Konnen mwen touye twòp san, epi ou te batay nan anpil lagè. Ou yo pa kapab bati yon kay nan non mwen, tèlman gwo te koule san devan m '.
22:9 Pitit gason an ki moun ki pral fèt bay ou pral gen yon nonm trè trankil. Wi, m'ap fè l 'gen rès soti nan tout lènmi l' yo sou tout bò. Se pou rezon sa a, l 'rele Lapè. Apre sa, mwen ap akòde lapè ak trankilite ak pèp Izrayèl la pandan tout tan li.
22:10 L'a bati yon kay nan non mwen. Apre sa, li va yon pitit gason m ', ak mwen pral gen yon papa l '. Apre sa, mwen pral etabli fòtèy la nan gouvènman l 'sou pèp Izrayèl la pou letènite.
22:11 Koulye a, lè sa a,, pitit gason m ', mande Seyè a kanpe la avè ou, epi yo ka ou mache byen ak bati yon kay an Seyè a, Bondye nou, menm jan li te pwomèt ou.
22:12 Epitou, mande Seyè a ba ou bon konprann ak konpreyansyon, pou ke ou ka kòmande sou pèp Izrayèl la ak veye lalwa ki bay Seyè a, Bondye nou.
22:13 Pou Lè sa a, ou yo pral kapab avanse, si ou respekte kòmandman yo ak jijman Senyè a enstwi Moyiz yo anseye nan pèp Izrayèl la. Ap vin pi fò ak aji mèvèy. Ou pa ta dwe gen krentif pou, epi ou pa ta dwe pè.
22:14 Gade, nan povrete m 'mwen te prepare depans sa yo ki pou kay la, Seyè a: yon santèn mil tòn lò, ak yon milyon dola nan kilo ajan. Men se vre wi:, pa gen okenn mezire kwiv la ak fè a. Pou grandè yo se pi lwen pase nimero. Apre sa, mwen te prepare bwa a ak wòch yo pou pwojè a tout antye.
22:15 Epitou, ou gen anpil anpil atizan: bòs, ak bòs mason sou miray ranpa, ak atizan an bwa, ak moun ki pi pridan nan fè travay la nan chak atizay,
22:16 lò ak bijou ajan, ak kwiv ak fè, nan yo ki gen sa an kantite. Se poutèt sa, leve ak aji. Seyè a ap kanpe la avèk ou. "
22:17 Epitou, David enstwi tout chèf fanmi pèp Izrayèl la, sa yo ke yo ta ede Salomon, pitit gason l ',
22:18 di: "Ou dekouvri ki Seyè a, Bondye w la avèk ou, e ke li te ban nou viv nan lapè ak tout kote, e ke li te te lage tout lènmi ou yo nan men ou, ak ki te peyi a te vin soumèt devan Seyè a ak devan pèp li a.
22:19 Se poutèt sa, ofri kè nou ak nanm nou, pou ke ou sèvi Seyè a, Bondye nou. Ak monte leve, li bati yon kay ki apa pou nan Seyè a, Bondye a, se konsa ke Bwat Kontra Seyè a, ak veso yo mete apa bay Seyè a, ka te pote nan kay la ki se bati nan non Seyè a. "

1 Istwa 23

23:1 Lè sa a, David, yo te fin vye granmoun e plen ak jou, nonmen Salomon, pitit gason l 'tankou yon wa pèp Izrayèl la.
23:2 Li reyini tout chèf pèp Izrayèl yo, ak prèt yo kòm byen ke moun Levi yo.
23:3 Moun Levi yo te konte soti nan laj la nan trant ane ak anwo. Apre sa, te gen te jwenn trant-uit mil moun.
23:4 Te sa yo, ven-kat mil te chwazi, epi distribye nan ministè a nan kay Senyè a. Lè sa a, sis mil te siveyan ak jij.
23:5 Anplis, kat mil yo te gad pòtay tanp. Ak nimewo a menm te mizisyen yo nan sòm bay Seyè a, ak enstriman mizik yo mizik ki li te te fè pou mizik la.
23:6 David distribye yo nan kou dapre pitit Levi, espesyalman, Gèchon, ak Keyat, ak Merari.
23:7 Men non pitit Gèchon: Ladan and Shimei.
23:8 The sons of Ladan: lidè nan Jahiel, ak Zetam, ak Joèl, twa.
23:9 Men non pitit Chimeyi: Chelomit, ak Aziyèl, ak Aran, twa. Se yo ki te lidè yo nan fanmi yo nan Layedan.
23:10 Lè sa a, de nan pitit Chimeyi: Jakat, ak Azizah, Jeouch, ak Berya. Se yo ki te pitit ak pitit pitit Chimeyi, kat.
23:11 Koulye a, Jakat te premye, Azizah dezyèm, men Jeouch ak Berya pa t 'gen anpil pitit, ak pou rezon sa a yo te idantifye kòm youn fanmi ak yon kay.
23:12 Men non pitit Keyat: Amram Jizeya, Ebwon ak Ouzyèl, kat.
23:13 Men non pitit Amram: Arawon ak Moyiz. Koulye a, Arawon te separe se konsa ke li ta ka minis nan Sentespri a nan sen, li menm ansanm ak pitit gason l 'pou tout tan, ak pou ke li ta ka boule lansan bay Seyè a, dapre rit li, ak pou ke li ta ka fè lwanj li nan pèrpetuèl.
23:14 Men non pitit Moyiz, sèvitè Bondye a, yo te tou resansman an branch fanmi Levi.
23:15 Men non pitit Moyiz: Gèchòm ak Elyezè.
23:16 Men non pitit Gèchon: Sebwèl premye a.
23:17 Koulye a, pitit ak pitit pitit Elyezè te Rekabya premye a. Apre sa, pa te gen okenn lòt pitit gason pou Elyezè. Men, moun ki nan Rekabya te gen anpil anpil.
23:18 Men non pitit Jizeya: Chelomit premye a.
23:19 Men non pitit Ebwon: Rele Jerija premye a, Amarya, dezyèm lan, Twazyèm lan Jakazyèl, Jekameam, katriyèm lan.
23:20 Men pitit Ouzyèl yo: Miche, premye a, Jikija dezyèm nan.
23:21 Men non pitit Merari: Makli ak Mouchi. Men non pitit Makli: Eleaza ak Kich.
23:22 Lè sa a, Eleaza mouri, ak pa te gen okenn pitit gason, men pitit fi sèlman. Se konsa, pitit ak pitit pitit Kich, frè yo, marye yo.
23:23 Men non pitit Mouchi: Makli, Edè, Jeremòt, twa.
23:24 Sa yo se pitit Levi, nan fanmi yo ak fanmi yo, lidè nan vire, ak nimewo a nan chak nan tèt yo ki te fè travay yo nan ministè a te nan Tanp Seyè a, soti nan ven ane ki gen laj ak anwo.
23:25 David te di: "Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, te ba yo lapè ak pèp li a, ak yon kay nan lavil Jerizalèm jouk letènite.
23:26 Ni y'a peye pou li biwo a nan moun Levi yo ankò pote tant lan ak tout ekipman li yo pou itilize nan ministè a. "
23:27 Epitou, dapre lòd ki sot pase yo nan David, pitit Levi yo dwe konte pa kantite soti nan ven ane ki gen laj ak anwo.
23:28 Apre sa, yo pral anba men de nan pitit Arawon, nan swen an nan Tanp Seyè a, nan antre nan, ak nan chanm yo, ak nan plas la nan pou pirifye, ak nan Tanp lan, ak nan tout travay yo nan ministè a te nan kay ki apa pou Seyè a.
23:29 Men, prèt yo va sou pen an nan prezans, ak sèvis ofrann bèt nan farin ble amann, ak pen yo, ak chodyè a fri, ak torréfaction nan, ak sou tout pwa ak mezi.
23:30 Men se vre wi:, Moun Levi yo va moute kanpe konfese ak chante bay Seyè a, nan maten, ak Menm jan an tou nan aswè a,
23:31 kòm anpil nan ofrann lan nan boule nèt Senyè a, tankou nan jou repo yo, epi fèt lalin nouvèl ak lòt gwo fèt, dapre kantite a ak seremoni pou chak ak tout pwoblèm, pèmanans devan Seyè a.
23:32 Se pou yo kenbe kwayans yo nan Tant Randevou a, kontra a, ak rituèl yo nan Tanp lan, ak obsèvans nan branch fanmi Arawon, frè yo, sa yo ke yo ka sèvi nan Tanp Seyè a.

1 Istwa 24

24:1 Koulye a, sa yo te divizyon yo nan de nan pitit Arawon. Men non pitit Arawon: Nadab, ak Abiyou, ak Eleaza,, ak Itama.
24:2 Men Nadab ak Abiyou mouri anvan papa yo, ak san yo pa timoun. Se konsa, Eleaza ak Itama egzèse biwo a prèt.
24:3 David separe moun, ki se, Zadòk nan pitit gason Eleaza,, ak Akimelèk Nan branch fanmi Itama, dapre kou yo ak ministè.
24:4 Apre sa, te gen te jwenn anpil plis nan pitit gason Eleaza, nan mitan moun yo ki mennen, pase nan pitit gason Itama. Se poutèt sa, li koupe yo pou ke te gen, Nan branch fanmi Eleaza, sèz lidè dapre fanmi yo, ak pou pitit yo nan Itama uit fanmi yo ak kay pa.
24:5 Apre sa, li divize nan mitan yo, nan tou de fanmi, tire osò. Te gen lidè yo nan Tanp lan ak lidè yo nan Bondye, kòm anpil soti nan moun fanmi Eleaza a ke nan pitit ak pitit pitit Itama.
24:6 Apre sa, sekretè a Chemaja, , pitit gason Netaneyèl, yon moun Levi, te ekri sa yo atè devan wa a ansanm ak lidè yo, ak Zadòk, prèt la, ak Akimelèk, pitit gason Abyata a, epi tou lidè yo nan fanmi yo prèt ak Levi. Se konsa te gen yon kay, ki te ekselans sou lòt moun yo, sa yo ki an Eleaza; e te gen yon lòt kay, ki te gen lòt moun yo anba li, sa yo ki an Itama.
24:7 Koulye a, anpil nan premye soti al Jeojarib, dezyèm nan Jedaja,
24:8 twazyèm nan Arim, katriyèm nan Seorim,
24:9 senkyèm nan Malkija, sizyèm nan Mijamen,
24:10 setyèm nan Akòz, wityèm nan Abija,
24:11 nevyèm a Jozye, dizyèm nan Chekanya,
24:12 onzyèm nan Elyachib, douzyèm nan Jakim,
24:13 trèzyèm nan Oupa, katòzyèm nan Jekebeab,
24:14 Bilga kenzyèm, sèzyèm nan Imè,
24:15 disetyèm nan Ezi, dizwityèm nan Happizzez,
24:16 diznevyèm nan Petaja, ventyèm yo nan Jehezkel,
24:17 ven-premye moun ki Jaken, ven-dezyèm nan Gamoul,
24:18 venntwazyèm nan pitit Delaja, vennkatriyèm nan Maazya.
24:19 Se yo ki te kou yo dapre ministè yo, sa yo ke yo ta antre nan Tanp Seyè a nan akò ak pratik yo, anba men Arawon, papa yo, jan Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, te bay.
24:20 Koulye a, nan pitit gason Levi ki te rete, te gen Chebwèl, soti nan pitit ak pitit pitit Amram, ak Rekabya, soti nan pitit ak pitit pitit Chebwèl.
24:21 Epitou, te gen Jikija, lidè nan soti nan pitit ak pitit pitit Rekabya,
24:22 ak vrèman Chelomit, , pitit gason Jizeya, ak Jakat, , pitit gason Chelomit,
24:23 Se pitit li,, Rele Jerija premye a, Amarya, dezyèm lan, Twazyèm lan Jakazyèl, Jekameam, katriyèm lan.
24:24 Pitit gason an nan Ouzyèl te Mika. Pitit gason an nan Mika te Chami.
24:25 frè a nan Mika te Jikija. ¶ Vwala te gen Jikija te Zakari.
24:26 Men non pitit Merari yo: Makli ak Mouchi. Pitit gason an Ozyas te Byen.
24:27 Epitou, , pitit gason Merari: Ozyas, ak Choam, ak Zakou, ak ebre.
24:28 Anplis de sa, , pitit gason Makli te rele Eleaza, ki pa te gen okenn timoun.
24:29 Se vre wi, pitit gason Kich la te Jerakmeyèl.
24:30 Men non pitit Mouchi te Makli, Edè, Jerimòt. Se yo ki te pitit ak pitit pitit Levi dapre kay yo nan fanmi yo.
24:31 Apre sa, yo tire osò tou konsènan frè yo, de nan pitit Arawon, devan David wa a, Zadòk, ak Akimelèk, ak lidè yo nan fanmi yo prèt ak Levi, kòm anpil konsènan gran an tankou pi piti a. anpil la divize tout bagay egalego.

1 Istwa 25

25:1 Lè sa a, David ak chèf lavil Wòm yo nan lame a mete apa, pou ministè a, pitit ak pitit pitit Asaf, ak nan Eyman, ak nan Jedoutoun, ki te bay mesaj ak gita ak bandjo ak senbal, ann akò ak nimewo yo, yo te gen dedye a biwo nonmen yo.
25:2 Soti nan pitit ak pitit pitit Asaf: Zakou, ak Jozèf, ak Netanya, Apre sa, Asrel ः, pitit ak pitit pitit Asaf, anba men te pitit Asaf, mesaj bò kote wa a.
25:3 Lè sa a, pitit Jedoutoun, pitit ak pitit pitit Jedoutoun: Gedalya, Zeri, Jechaya, ak Achabya, Matitya, sis, anba men te pitit Jedoutoun, papa yo, ki moun ki te mesaj ak enstriman mizik akòd, pandan y ap rekonèt li t'ap fè lwanj Seyè a.
25:4 Epitou, nan Eyman, pitit ak pitit pitit Eyman: Bukkiah, Matanya, Ouzyèl, Sebwèl, Jerimòt, Ananya, Anani, Eliathah, Giddalti, ak Romamtiezer, ak Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth;.
25:5 Tout moun sa yo te pitit Eyman, pwofèt wa a nan pawòl ki nan Bondye, yo nan lòd yo leve kòn lan. ¶ Bondye te bay Eyman katòz pitit gason ak twa pitit fi.
25:6 tout moun sa yo, anba men papa yo, te distribye yo nan lòd yo chante nan kay ki apa pou Seyè a, yo ak tanbouren ak bandjo ak gita, nan ministè a nan Tanp Seyè a bò kote wa a, espesyalman, Asaf, ak Jedoutoun, ak Eman.
25:7 Koulye a, nimewo a nan sa yo, ak frè yo, ki te enstwi nan chante sa a, Seyè a, tout pwofesè yo, te de san katreven-uit.
25:8 Apre sa, yo tire osò nan vire yo, Pi gran an egalman ak pi piti a, aprann a ansanm ak moun deyò nan.
25:9 Apre sa, anpil nan premye soti al Jozèf, ki moun ki te pitit Asaf; dezyèm nan soti al Gedalya, l 'ak pitit gason l ak frè l', douz.
25:10 Twazyèm lan te ale nan Zakou, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:11 katriyèm lan te ale nan Izri, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:12 Senkyèm lan te ale nan Netanya, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:13 sizyèm lan te ale nan Bukkiah, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:14 setyèm lan te ale nan Jesharelah, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:15 wityèm lan te ale nan Jechaya, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:16 nevyèm a te ale nan Matanya, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:17 dizyèm a te ale nan Chimeyi, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:18 onzyèm a te ale nan se te Azareyèl, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:19 douzyèm lan Achabya te ale nan, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:20 trèzyèm a te ale nan Chebwèl, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:21 katòzyèm a te ale nan Matitya, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:22 kenzyèm a te ale nan Jeremòt, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:23 sèzyèm lan Ananya te ale nan, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:24 disetyèm a te ale nan Joshbekashah, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:25 dizwityèm a te ale nan Anani, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:26 diznevyèm a te ale nan Mallothi, pitit gason l 'ak frè l', douz.
25:27 ventyèm yo te ale nan Eliathah, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:28 ven-an premye a te ale nan Hothir, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:29 ven-dezyèm nan te ale nan Giddalti, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:30 venntwazyèm a te ale nan Mahazioth, pitit gason l 'ak frè, douz.
25:31 vennkatriyèm a te ale nan Romamtiezer, pitit gason l 'ak frè, douz.

1 Istwa 26

26:1 Koulye a, divizyon yo nan gad pòtay tanp yo te, soti nan Kore yo: Mechelemya, , pitit gason Kore, Nan branch fanmi Asaf.
26:2 Men non pitit Mechelemya: Zakari pi gran an, Jedyayèl dezyèm lan, Zebadya twazyèm lan, Jatniyèl katriyèm lan,
26:3 Elam senkyèm lan, Joanan sizyèm lan, Elioenayi setyèm lan.
26:4 Lè sa a, de nan pitit Obèd-Edon: Chemaja premye pitit gason moun, Jeozabad dezyèm lan, Joa twazyèm lan, Saka katriyèm lan, Netaneyèl senkyèm lan,
26:5 Amiyèl sizyèm lan, Isaka setyèm lan, Peoultayi wityèm lan. Pou Seyè a te beni l '.
26:6 Koulye a, Chemaja, pitit gason l, te gen fèt pitit gason, chèf fanmi yo. Pou yo te vanyan trè fò.
26:7 Lè sa a, de nan pitit Chemaja te Otni, Refayèl, Obèd, Elzabad ak frè l ', moun trè fò, osi byen ke Eliyou ak Semakya.
26:8 Tout moun sa yo te soti nan branch fanmi Obèd-Edon: yo ak pitit gason yo ak frè, trè anfòm pou ministè a, swasant-de soti nan Obèd-Edon.
26:9 Lè sa a, te gen pitit ak pitit pitit Mechelemya ak frè yo, moun trè gaya, dizwit.
26:10 Koulye a,, soti nan Oza, ki se, soti nan branch fanmi Merari a: Chimri lidè nan, paske li pa t 'te gen yon premye pitit gason, epi, paske nan sa, papa l 'te nonmen l' kòm lidè nan,
26:11 Ilkija dezyèm lan, Tebalya twazyèm lan, Zakari katriyèm lan. tout moun sa yo, pitit gason ak frè a Oza, te pran trèz.
26:12 Sa yo te distribiye jan gad pòtay tanp, se konsa ke lidè yo nan poto yo, osi byen ke frè yo, te sèvi toujou nan kay Seyè a.
26:13 Apre sa, yo tire osò egalman, pou tou de ti la ak gwo a, dapre fanmi yo, konsènan chak youn nan pòtay yo, yo.
26:14 Apre sa, anpil nan bò solèy leve yo tonbe soti nan Chelemya. Men, ak Zakari, pitit gason l, yon nonm trè pridan ak aprann, te seksyon an nò jwenn nan anpil.
26:15 Se vre wi, Obèd-Edon ak pitit gason l jwenn ki nan sid la, nan pati a nan kay la kote Gran Konsèy la nan chèf fanmi te.
26:16 Kont Choupim ak Oza jwenn ki bò solèy kouche a, bò kote pòtay lavil la ki mennen nan wout ki pase nan ti moute ki, yon pòs fè fas a lòt la.
26:17 Se vre wi, bò solèy leve a, te gen sis gad, ak nan direksyon nò a, te gen kat pou chak jou, ak Lè sa a nan direksyon sid la Menm jan an tou te gen kat chak jou. Ak ki kote Gran Konsèy la te, te gen de ak de.
26:18 Epitou, nan selil yo nan gad pòtay tanp yo nan direksyon solèy kouche a, te gen kat nan tout wout la, ak de nan chak selil.
26:19 Sa yo se divizyon yo nan gad pòtay tanp yo nan pitit gason Keyat ak Merari.
26:20 Koulye a, Akija te chèf depo yo nan kay Bondye a, ak veso yo mete apa.
26:21 The sons of Ladan, pitit Gèchon: from Ladan, lidè yo nan fanmi yo nan Layedan ​​ak nan Gèchon: Jekiyèl.
26:22 Pitit Jekiyèl: Zetam ak Joèl; frè l 'yo te reskonsab trezò ki te nan Tanp Seyè a,
26:23 ak te bay pitit Amram yo, ak Jizeya, ak Ebwon, ak pitit Ouzyèl.
26:24 Koulye a,, Sebwèl, , pitit gason Gèchon, pitit gason Moyiz la, te nan plas an premye sou depo yo,
26:25 ansanm ak frè l 'yo, Elyezè, ak Rekabya, pitit gason l, ak Jechaya pitit gason l ', ak Joram, pitit gason l, epi tou li pitit gason l 'Zikri, ak Chelomit, pitit gason l.
26:26 Chelomit nan menm ak frè l 'yo ki te reskonsab depo yo nan bagay sa yo apa pou Bondye, ki wa David apa, ak lidè yo nan fanmi yo, ak triben yo, ak ofisye yo, ak chèf yo nan lame a.
26:27 Tout bagay sa yo te soti nan lagè yo ak pou soti nan gate yo pi byen nan batay yo, kote yo te mete apa pou fè reparasyon nan ak Mobile nan kay ki apa pou Seyè a.
26:28 Koulye a, tout bagay sa yo apa pa Samyèl, divinò a, ak pa Sayil, pitit gason Kich la, ak pa Abnè, , pitit Nè a, ak pa Joab, , pitit Sewouya a. Tout moun ki te mete apa sa yo te anba men Chelomit ak frè l '.
26:29 Men se vre wi:, Kenanya ak pitit gason l yo ki te reskonsab pitit Jizeya yo, pou travay yo eksteryè voye bay moun Izrayèl, yo nan lòd yo anseye ak bay jij yo.
26:30 Koulye a, soti nan branch fanmi Ebwon an, Te gen Asabya ak frè l 'yo, yon sèl mil sèt san trè fò moun, te an chaj nan pèp Izrayèl la lòt bò larivyè Jouden an, sou bò solèy kouche a, nan tout travay yo nan Seyè a, ak nan ministè a te nan wa a.
26:31 Ak lidè nan branch fanmi Ebwon an te Jerijah, dapre fanmi yo ak fanmi. Nan ane ki karantyèm nan Peyi Wa ki nan David, yo te konte, epi yo te gen yon bann trè fò nan Jazè Galarad.
26:32 Apre sa, frè l 'yo nan yon laj ki gen matirite te de mil sèt san lidè yo nan fanmi. Lè sa a, wa David mete yo an chaj nan branch fanmi Woubenn lan, ak branch fanmi Gad yo, ak yon mwatye branch fanmi Manase a, nan tout ministè yo nan Bondye ak wa a.

1 Istwa 27

27:1 Koulye a, moun pèp Izrayèl yo, dapre nimewo yo, lidè yo nan fanmi yo, triben yo, ak ofisye yo, ak chèf, ki te sèvi wa a pa konpayi yo, k ap antre nan epi kite nan chak mwa nan ane a jan yo te an chaj, te ven-kat mil.
27:2 Jakobeyam, , pitit gason Zabdyèl, te an chaj nan konpayi an premye nan premye mwa a; ak anba l 'te ven-kat mil.
27:3 Li te soti nan branch fanmi Perèz, epi li te lidè nan tout chèf yo ak lòt nan lame a, nan premye mwa yo.
27:4 konpayi an nan dezyèm mwa a te gen Dodo, yon lavil Awoya; epi apre l 'te gen yon lòt, yo te rele Miklòt, ki te dirije sou yon pòsyon nan lame a nan ven-kat la mil.
27:5 Epitou, kòmandan an nan konpayi an twazyèm, nan twazyèm mwa a, te Benaja, , pitit gason Jeojada, prèt la; ak nan divizyon li yo te gen ven-kat mil.
27:6 Menm a se Benaja a ki moun ki te pi fò nan mitan trant an, e li te pi wo a trant an. Men, pitit gason l ', Ammizabad, te an chaj nan konpayi l '.
27:7 katriyèm lan, pou katriyèm mwa a, te Asayèl, frè a nan Joab, Zebadya ak pitit gason li yo apre li; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:8 Lidè ki an chèf senkyèm, pou senkyèm mwa a, te Shamhuth, Izra; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:9 sizyèm lan, pou sizyèm mwa a, , se Ira, , pitit gason Ikèch, yon Tekoa; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:10 setyèm lan, pou setyèm mwa a, te Elèz, yon Palon soti nan branch fanmi Efrayim lan; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:11 wityèm lan, pou wityèm mwa a, te Sibekayi, yon lavil Ousa soti nan stock la nan Zerak yo; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:12 nevyèm a, pou nevyèm mwa a, te Abyezè, yon lavil Anatòt nan branch fanmi Benjamen; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:13 dizyèm, pou sou dizyèm mwa a, te Marayi, Se li ki te moun lavil Netofa nan stock la nan Zerak yo; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:14 onzyèm lan, pou onzyèm mwa a, te Benaja, moun lavil Piraton nan branch fanmi Efrayim lan; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:15 douzyèm lan, pou douzyèm mwa a, se Eldayi, yon moun lavil Netofa nan stock la nan Otonyèl; ak nan konpayi li a te gen ven-kat mil.
27:16 Koulye a, moun ki te premye sou branch fanmi pèp Izrayèl yo te sa yo: sou branch fanmi Woubenn lan, Elyezè, , pitit gason Zikri, te chèf nan; sou branch fanmi Simeyon an, Chefatya, , pitit gason Maka, te chèf nan;
27:17 sou moun Levi yo, Achabya, , pitit gason Kemwèl; sou Mawon yo, Zadòk;
27:18 nan peyi Jida, Eliyou, frè David la,; sou Isaka, Omri, pitit gason Mikayèl la;
27:19 sou Zabilon yo, ISMAY ः, , pitit gason Obadya; sou Neftali a, Jeremòt, , pitit gason Azryèl;
27:20 sou pitit ak pitit pitit Efrayim, Oze, , pitit gason Azazya; plis pase yon mwatye branch fanmi Manase a, Joel, , pitit gason Pedaja;
27:21 yo ak sou yon sèl mwatye branch fanmi Manase a nan peyi Galarad, li, , pitit gason Zakari; Lè sa a, peyi Benjamen, se te Jasiyèl, , pitit gason Abnè;
27:22 ankò se vre wi:, se te Azareyèl, , pitit gason Jeworam, te lè sa a. Se yo ki te lidè yo nan pèp Izrayèl la.
27:23 Men, David pa t 'vle konte yo soti nan ven ane fin vye granmoun ak anba. Pou Seyè a te di ke li ta anpil anpil pitit pèp Izrayèl la tankou zetwal nan syèl la.
27:24 Joab, , pitit Sewouya a, te fèk kòmanse fè nimewo, Men, li pa t 'fini. Pou paske nan sa, kòlè te tonbe sou pèp Izrayèl. Se poutèt sa ki kantite moun ki te konte pa te ki gen rapò nan dosye ofisyèl yo nan wa David.
27:25 Koulye a, sou depo yo nan wa a te Azmavèt, , pitit gason Adyèl. men, Jonatan, pitit pitit gason Ozyas nan, te sou moun depo ki te nan lavil yo, ak nan ti bouk ki te, ak nan fò won yo.
27:26 Yo ak sou èksplwatasyon yo ak kiltivatè yo, moun ki te travay tè a, te Abyezè, , pitit gason Keloub.
27:27 Yo ak sou kiltivatè yo nan jaden rezen te Chimeyi, yon moun lavil Rama; Lè sa a, sou kavo yo diven te Zebede, yon Aphonite.
27:28 Koulye a, sou Achera yo oliv ak Achera yo fig frans, ki te nan plenn yo, te Baalanan, yon Gederite; yo ak sou kavo yo lwil oliv te Joas.
27:29 Koulye a, sou bèf yo ki te tanmen nan Sharon, Shitrai, gen Sawon, te nan plas an premye; yo ak sou bèf yo nan fon yo, te gen Chafat, , pitit gason Adlayi.
27:30 Se vre wi, sou chamo yo te Obil, yon Izmayèl; yo ak sou bourik yo te Rekabya, yon moun lavil Mewonòt.
27:31 Apre sa, sou mouton an te Jaziz, yon Hagarene. Tout moun sa yo te chèf sou sibstans la wa David.
27:32 Koulye a, Jonatan, tonton David la, te yon konseye, yon nonm lespri ak akademik; li menm ansanm ak Jeyèl, , pitit gason Hachmoni, te ak de pitit gason wa a.
27:33 Koulye a, Achitofèl te konseye wa a; ak Ouchayi, Archite nan, te zanmi wa a.
27:34 Apre Achitofèl te Jeojada, , pitit gason Benaja, ak Abyata. Men, lidè a nan lame wa a te Joab.

1 Istwa 28

28:1 Se konsa, David rele ansanm tout chèf fanmi pèp Izrayèl, chèf yo ki nan branch fanmi, ak moun ki an chaj nan konpayi yo ki, ki te sèvi wa a, epi tou li triben yo ak ofisye, ak moun ki an chaj nan sibstans la ak tout byen wa a, ak pitit gason l, ak konfyans yo ak pwisan an ak moun pi ki gen eksperyans nan lame a, lavil Jerizalèm.
28:2 Lè te wa a leve e li te kanpe, li te di: "Koute'm, frè m 'ak pèp mwen an. Mwen te panse ke mwen ta bati yon kay, nan ki Bwat Kontra Seyè a, pye Bondye nou an, ta ka rès. Se konsa, mwen pare tout bagay pou bati kay li yo.
28:3 Men, Bondye di m ': Piga nou janm bati yon kay nan non mwen, paske ou se yon vanyan sòlda, epi yo gen twòp san koule. '
28:4 Koulye a, Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la te chwazi m ', soti nan kay la tout antye de papa m ', pou m 'ta dwe wa pèp Izrayèl la pou tout tan. Pou nan men Jida li te chwazi lidè; Lè sa a, soti nan kay la peyi Jida li te chwazi kay la nan papa m '; ak pou soti nan branch fanmi papa m ', li fè l 'plezi yo chwazi m' menm jan wa sou tout pèp Izrayèl la.
28:5 Lè sa a, twò, yonn nan pitit gason m ' (pou Seyè a te ban m 'anpil pitit) li te chwazi Salomon, pitit gason m ', se konsa ke li ta chita sou fotèy la nan Peyi Wa ki nan Seyè a, pèp Izrayèl la.
28:6 Apre sa, li di m ': 'Salomon, pitit gason ou ki va bati kay mwen an ak tout lakou yo. Mwen te chwazi l 'yo dwe rive m' jan yon pitit gason, ak mwen yo pral l 'tankou yon papa.
28:7 Apre sa, mwen pral fè fèm gouvènman l ', jouk letènite, si li pral pèsevere nan fè lòd mwen yo ak jijman, kòm tou jodi a. '
28:8 Koulye a,, anvan tout pèp la tout antye pèp Izrayèl, nan odyans Bondye nou an, kenbe epi chèche tout kòmandman yo nan Seyè a, Bondye nou an, pou nou ka pran bèl peyi a, epi yo ka lèg li nan pitit gason ou apre ou, wi pou toutan.
28:9 Pou nou menm, Salomon, pitit gason m ', konnen Bondye ki te pou papa ou, ak sèvi l 'ak tout kè li ak yon santiman. Paske, Seyè a sonde tout kè, epi konprann panse yo nan tout lespri. Si ou chache l ', ou pral jwenn l '. Men, si ou abandone l ', l'ap lage ou sou kote pou letènite.
28:10 Koulye a,, depi Seyè a te chwazi ou, se konsa ke ou ta bati Tanp lan pou Tanp lan, ap vin pi fò ak akonpli li. "
28:11 Apre sa, David te bay pitit gason Salomon li yon deskripsyon Galeri a, ak tanp lan, ak depo yo, ak etaj la anwo, ak chanm yo entim, epi moun branch fanmi propisyasyon,
28:12 ak tout bon tou nan tout tribinal yo ke li te planifye, ak chanm yo deyò sou tout kote, pou trezò ki te nan Tanp Seyè a, ak pou depo veso yo nan bagay sa yo apa pou Bondye,
28:13 ak pou divizyon yo nan prèt yo ak moun Levi yo: pou tout travay yo nan Tanp Seyè a ansanm ak tout atik yo nan ministè a te nan kay ki apa pou Seyè a.
28:14 Te gen lò pa pwa pou chak veso nan ministè a, epi tou ajan pa pwa pou divèsite a nan veso ak ekipman.
28:15 Lè sa a, twò, li distribye lò pou lanp sèt branch yo ak lanp yo, dapre mezi a nan chak nan lanp sèt branch yo ak lanp yo. menm jan an tou tou, li distribye ajan pa pwa pou lanp sèt branch an ajan ansanm ak lanp yo, dapre divèsite nan mezi yo.
28:16 Epitou, li te bay lò pou tab moun ki nan prezans, dapre divèsite nan tab yo; menm jan an tou twò, li te bay ajan pou tab yo lòt kote nan ajan.
28:17 Epitou, li distribye soti nan lò a pur pou Kwòk yo ak ti bòl yo ak sansur yo, menm jan tou pou lyon yo ti kras nan lò, ann akò ak mezi a egzak nan pwa a, pou lyon apre lyon. menm jan an tou twò, pou lyon yo an ajan, li mete sou kote yon pwa diferan nan ajan.
28:18 Lè sa a,, pou lotèl la sou ki te boule lansan an boule, li te bay lò a pur. Li te pran depi menm bagay la tou li te fè resanblans nan cha kat bèt vivan yo, ki gen zèl pwolonje, ki se disimulasyon Bwat Kontra Seyè a.
28:19 "Tout bagay sa yo,"Li te di, "Te vin jwenn mwen ekri pa men nan Seyè a, pou m 'ta konprann tout travay yo nan modèl an. "
28:20 David te di Salomon, pitit gason l ': "Lwa mèvèy, yo epi yo dwe ranfòse, ak pote li soti. Ou pa ta dwe bezwen pè, epi ou pa ta dwe tranble. Paske Seyè a, Bondye mwen ap la avèk ou, epi li pa pral voye ou ale lakay ou, ni li va abandone ou, jiskaske ou pèfeksyone travay a tout antye de ministè a te nan Tanp Seyè a.
28:21 Gade, divizyon yo nan prèt yo ak moun Levi yo, pou chak ministè nan kay Seyè a, ap kanpe anvan ou. Apre sa, yo yo te prepare, ak pou yo konnen, tou de lidè yo ak tout pèp la, Ki jan yo pote soti nan tout lòd ou yo. "

1 Istwa 29

29:1 Apre sa, wa David pale ak tout pèp la tout antye: "Salomon, pitit gason m ', Bondye a yon sèl te chwazi, se toujou yon ti gason sansib. Men, travay la se gwo, pou yon kay se ke yo te prepare, pa pou moun, men pou Bondye.
29:2 Koulye a, ak tout kapasite mwen, -Mwen te fè bati depans sa yo ki pou kay Bondye nou an: lò pou atik an lò, ak an ajan pou moun ki fèt an ajan, kwiv pou moun an kwiv, fè pou moun nan fè, ak bwa pou moun nan bwa, ak wòch nan oniks, ak wòch tankou Alabaster, ak wòch de koulè divès, ak tout kalite bèl pyè koute chè, ak mab soti nan paros an kantite.
29:3 Ak nan adisyon a bagay sa yo ke mwen te ofri nan tanp Bondye mwen, Mwen bay, soti nan bagay pwòp mwen, lò ak an ajan pou tanp Bondye nou an, sou kote nan men bagay sa yo ke mwen te pare pou chapèl lan apa pou Bondye:
29:4 twa mil tòn lò, soti nan lò peyi Ofi, ak sèt mil pyès ajan trè-rafine, pou dorur an sou miray ranpa yo nan tanp lan;
29:5 ak lò pou tout kote gen bezwen an lò, ak an ajan pou tout kote gen bezwen an ajan, pou travay yo yo dwe fè pa men yo nan atizan yo. Men, si nenpòt moun ki se gratis tou ofri, se pou l 'ranpli men l' jou sa a, , kite l 'ofri tou sa l' ta renmen Seyè a. "
29:6 Se konsa, lidè yo nan fanmi yo, ansanm ak lòt chèf branch fanmi pèp Izrayèl yo, osi byen ke triben yo ak ofisye yo ak siveyan yo nan byen wa a, te pwomèt
29:7 e li te bay, pou travay yo nan kay Senyè a, senk mil goud ak dis mil moso nan lò, dis mil kilo ajan, ak dizwit mil talan an kwiv, epi tou li yon santèn mil talan an fè.
29:8 Moun ki jwenn bèl pyè koute chè nan mitan bagay yo li bay trezò ki te nan Tanp Seyè a, nan men moun Jeyèl Gèchon an.
29:9 Pèp la menm te kontan, depi yo te pwomèt ofrann votif yo vle. Pou yo te ofri sa yo Seyè a ak tout kè yo. Epi tou wa David kontan avèk anpil kè kontan.
29:10 Apre sa, li beni Seyè a bay foul moun nan tout antye, Li di: "Benediksyon pou nou, Seyè, Bondye pèp Izrayèl, Papa nou soti nan letènite jouk nan letènite.
29:11 Yours, Seyè, se mayifisans ak pouvwa ak tout bèl pouvwa, epi tou viktwa; ak ou se fè lwanj. Pou tout bagay sa yo ki nan syèl la ak sou tè a se pou ou. Ou se Peyi Wa ki, Seyè, epi ou yo pi wo a tout chèf.
29:12 Ou se richès, ak ou se tout bèl pouvwa. Ou gen pouvwa sou tout bagay. Nan men ou se vèti ak pouvwa. Nan men ou se Grandè ak otorite pou chase tout bagay.
29:13 Koulye a,, nou rekonèt devan ou, Bondye nou an, epi nou fè lwanj pi popilè ou.
29:14 Kiyes mwen ye, ak sa ki pèp mwen an, ke nou ta dwe kapab pwomèt tout bagay sa yo bay ou? Tout se pou ou. Se konsa, bagay sa yo ke nou te resevwa nan men ou, nou te ba ou.
29:15 Pou nou se viv tankou etranje ak arive nouvo anvan ou, tankou tout zansèt nou yo te. pase n'ap pase sou tè a se tankou yon lonbraj, epi pa gen okenn reta.
29:16 Seyè, Bondye nou an, tout bagay sa a abondans, ki nou te prepare pou ke pouvwa yon kay ap bati nan non ki apa pou ou, se soti nan men ou, ak tout bagay se pou ou.
29:17 mwen konnen, Bondye mwen, ke ou teste kè, e ke ou renmen senplisite. Se poutèt sa, nan senplisite la nan kè m ', Mwen menm mwen te te ofri tout bagay sa yo kè kontan. Apre sa, mwen te wè, ak kè kontan imans, pèp ou a, ki te jwenn isit la, ofri donasyon yo ba ou.
29:18 Seyè, A, Bondye zansèt nou an Abraram ak Izarak ak pèp Izrayèl la, prezève pou letènite dezi sa a nan kè yo, epi kite objektif sa a rete pou tout tan, pou adore Bondye nan ou.
29:19 Epitou, Mwen pral bay Salomon, pitit gason m 'tout kè li, se konsa ke li ka kenbe kòmandman ou yo, temwayaj ou, ak seremoni ou, ak se konsa ke li kapab akonpli tout bagay, epi yo ka rebati kay ki apa, pou ki mwen te prepare depans sa yo ki. "
29:20 Apre sa, David enstriksyon asanble a tout antye: "Beni Seyè a, Bondye nou an." Apre sa, tout pèp la tout antye beni Seyè a, A, Bondye zansèt yo. Apre sa, yo bese tèt yo, epi yo adore Bondye, ak pwochen yo reverenced wa a.
29:21 Apre sa, yo immolated viktim yo Seyè a. Apre sa, yo ofri boule nèt nan jou ki anba la a: yon sèl mil towo bèf, yon sèl mil belye mouton, yon sèl mil ti mouton, ak diven yo, ak chak seremoni, trè anpil anpil, pou tout moun nan pèp Izrayèl la.
29:22 Apre sa, yo manje, yo bwè devan Seyè a jou sa a, ak gwo kè kontan. Apre sa, yo chwazi Salomon, Pitit David la, yon dezyèm fwa. Apre sa, yo chwazi l 'nan Seyè a tankou chèf la, Zadòk kòm granprèt la.
29:23 Salomon te chita sou fòtèy Senyè a, ki moute wa, nan plas David, zansèt li, epi li kontan tout moun. Apre sa, tout pèp Izrayèl la te obeyi l '.
29:24 Anplis, tout chèf yo, ak pwisan nan, ak tout pitit ak pitit pitit wa David pwomèt ak men yo, epi yo te vin sijè a wa Salomon.
29:25 Lè sa a, Seyè a gwo pouvwa Salomon sou tout pèp Izrayèl la. Apre sa, li te bay l 'yon wa peyi Jida bèl pouvwa, nan yon kalite tankou pa gen yon sèl te gen devan l ', kòm wa peyi Izrayèl.
29:26 Koulye a, David, pitit gason Izayi a, te, t'ap gouvènen tout pèp Izrayèl la.
29:27 Apre sa, jou yo pandan ki li gouvènen pèp Izrayèl yo te pase karantan. Li gouvènen nan lavil Ebwon sèt ane, ak trant-twa ane nan lavil Jerizalèm.
29:28 Apre sa, li te mouri nan yon bèl laj sou, plen nan jou ak richès ak tout bèl pouvwa. Salomon, pitit gason l gouvènen nan plas li.
29:29 Koulye a, zak yo nan wa David, soti nan premye a nan dènye a, yo te ekri nan liv Samyèl, pwofèt la, ak nan liv la nan pwofèt Natan, ak nan liv la nan Gad divinò a,
29:30 konsènan tout rèy li ak fòs, ak lè yo ki t'ap pase anba l ', tou de nan peyi Izrayèl la ak nan tout nasyon ki sou tè yo.