ព្រះ​គម្ពីរ

សៀវភៅទាំងអស់ទាំងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងគម្ពីរសញ្ញាចាស់លេចឡើងនៅលើទំព័ររងរបស់យើង. កំណែនៃព្រះគម្ពីរនេះគឺជា កាតូលិកកំណែដែនសាធារណៈ, ដែលជាថ្មីមួយ, ការបោះពុម្ពផ្សាយដើមដោយលោក Ronald ឆ្វេង. លោក Conte Jr., អ្នកបកប្រែនិងកម្មវិធីនិពន្ធ.

គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី

គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់