សៀវភៅ​ម៉ាថាយ

សៀវភៅដំណឹងល្អរបស់ម៉ាថាយលេចឡើងនៅក្នុងជំពូកដែលមានទំព័ររងទៅកាន់ទំព័រនេះ. ពួកគេមានដែលស្រស់ស្អាត “slugs” ដូច 2fish.co/bible/matthew/ch-1.

Saint Matthew by Alvise Vivarini