3ಜಾನ್ RD ಪತ್ರ

1:1 The Elder, to Gaius, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, whom I love in the truth.
1:2 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, concerning everything, I make it my prayer that you may benefit by advancing and succeeding in whatever may be to the benefit of your soul.
1:3 I was very glad when the brothers arrived, and when they offered testimony to the truth in you, that you are walking in the truth.
1:4 I have no greater grace than this, when I hear that my sons are walking in the truth.
1:5 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, ನೀವು ಸಹೋದರರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಯಾರು sojourners ಇವೆ;
1:6 ಅವರು ಚರ್ಚ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ದಾರಿ ಎಂದು.
1:7 ಅವರು ಔಟ್ ಸೆಟ್, ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಪರವಾಗಿ, ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಏನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ.
1:8 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಲುವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಹಕರಿಸಲು ಎಂದು.
1:9 As it happens, I had written to the church. But Diotrephes, who loves to bear the highest rank among them, would not accept us.
1:10 ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, when I come, I will admonish his works which he does, babbling against us with malicious words. And as if this were not sufficient for him, he himself does not receive the brothers. And those who do receive them, he hinders, and he ejects them from the church.
1:11 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, do not be willing to imitate what is evil; instead imitate what is good. Whoever does good is of God. Whoever does evil has not seen God.
1:12 Testimony is being given for Demetrius by everyone, and by the truth itself. And we also offer testimony. And you know that our testimony is true.
1:13 I had many things to write to you, but I am not willing, through ink and pen, ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲು.
1:14 Yet I hope to see you soon, and then we will speak face to face. Peace to you. The friends greet you. Greet the friends by name.