ເປັນ​ພະ​ຍານ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ເພື່ອ​ຮັບ​ບັບ​ເຕ​ມາ

The following text is an excerpt from the First Apology, which wascomposed by Saint Justin the Martyr around A.D. 150.

A defense of the faith addressed to the Roman Emperor, it describes the rite of Baptism as the way in which new converts were brought into the fullness of Christianity, had their sins forgiven, and were spiritually “born again.”

61 I will also relate the manner in which we dedicated ourselves to God when we had been made new through Christ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, if we omit this, we seem to be unfair in the explanation we are making. As many as are persuaded and believe that what we teach and say is true, ແລະດໍາເນີນການເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ໄດ້ແນະນໍາເພື່ອອະທິຖານແລະການອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອົດອາຫານ, ເພື່ອການປົດບາບຂອງພວກເຂົາທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາອະທິຖານແລະຖືສິນອົດເຂົ້າກັບພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາເອົາໂດຍພວກເຮົາບ່ອນທີ່ມີນ້ໍາ, ແລະການຟື້ນຟູໃນລັກສະນະດຽວກັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ourselves ຟື້ນຟູ. ສໍາ​ລັບ​ການ, ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະບິດາແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈັກກະວານໄດ້, and of our Saviour Jesus Christ, ແລະຂອງພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດ (Matt. 28:19), ພວກເຂົາເຈົ້າຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການລ້າງດ້ວຍນ້ໍາ. ສໍາລັບພຣະຄຣິດຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ, “Except ye be born again, ye shall not enter into the kingdom of heaven” (John 3:3). ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, that it is impossible for those who have once been born to enter into their mothers’ wombs, is manifest to all. And how those who have sinned and repent shall escape their sins, is declared by Esaias the prophet …; he thus speaks: “Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from your souls … . And though your sins be as scarlet, I will make them white like wool; and though they be as crimson, I will make them white as snow” (ເອ​ຊາ​ຢາ 1:16, 18).