Septambra 9, 2019

Reading

Colossians 1: 24- 2: 3

1:24Fa ankehitriny dia mifaly amin'ny fitiavany ny aminareo, ka hatoky tsara amin'izay ny nofoko ny zavatra izay tsy ampy amin'ny fijalian'i Kristy, noho ny vatany, dia ny Fiangonana.
1:25Fa efa lasa fanompoam-pivavahana ny Fiangonana, araka ny fitondran'Andriamanitra, izay nomena ahy eo aminareo, mba hahazoako manatanteraka ny Tenin'Andriamanitra,
1:26ny zava-miafina izay mbola miafina ny lasa taona sy taranaka, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina.
1:27Ho azy ireo, Andriamanitra sitrak'Andriamanitra ny Nampahafantatra ny haren'ny voninahitr'ity zava-niafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy sy ny fanantenana ny voninahiny ao anatinareo.
1:28Izahay manambara azy, fanitsiana ny olona rehetra sy ny fampianarana ny olona rehetra, amin'ny fahendrena rehetra, mba hanatitra ny olona rehetra tanteraka ao amin'i Kristy Jesosy.
1:29Izy no, koa, I asa, iezahako fatratra araka ny zavatra ato anatiko, izay miasa amin'ny hatsaran-toetra.

Colossians 2

2:1Fa tiako ho fantatrareo ny karazana solicitude izay ananako ho anao, ary ho an 'ireo izay any Laodikia, ary koa ho an'ireo izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo.
2:2Enga anie ny fony ho nampionona sy nampianarina fitiavana, rehetra ny haren'ny ny plenitude-tsaina, amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy.
2:3Fa ao amin'ny tenany no miafina rehetra rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana.

Gospel

Mark 6: 6- 11

6:6Ary izy nanontany tena, noho ny tsy finoany, ary dia nandeha tao an-tanàna manodidina, fampianarana.
6:7Ary Jesosy niantso ny roa ambin'ny folo lahy. Ary izy vao naniraka azy tsiroaroa, ka dia nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto.
6:8Ary nandidy azy ireo tsy haka na inona na inona ho ny dia, afa-tsy tehina: tsy misy mpitety kitapo, -kanina, ary tsy manam-bola fehikibo,
6:9Fa asio kapa ny tongotrareo, ary tsy mba manao akanjo roa.
6:10Ary hoy Izy taminy:: "Isaky ny efa niditra tao an-trano, dia mitoera ao mandra-pialanareo amin'izany toerana.
6:11Ary na zovy na zovy no tsy handray anareo, na hihaino anao, rehefa hiala avy teo, dia ahintsano ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo ho vavolombelona miampanga azy. "