Septambra 10, 2019

Colossians 2: 6- 15

2:6Noho izany, araka ny efa nandray ny Tompo Jesoa Kristy, mandehana ao aminy.
2:7Aoka mandrakariva mamaka tsara sy miorina mafy ao amin'i Kristy. Ary ho nihanahery finoana, tahaka ny efa nianatra azy io koa, Mitombo ao aminy amin'ny asa-pisaorana.
2:8Tandremo sao tsy misy olona mamitaka anareo amin'ny alalan'ny filozofia sy ny lainga foana, izay hita ao amin'ny fomba amam-panao ny olona, araka ny fitaoman 'izao tontolo izao, fa tsy araka an'i Kristy.
2:9Fa ao amin'ny tenany, rehetra ny fahafenoan'ny Masina no itoeran'ny Nature batana.
2:10Ary ao aminy, efa feno; fa Izy no Lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra,.
2:11Izy koa, ianao no voafora tamin'ny famorana tsy nataon-tanana, tsy noho ny fandrobana ny tenan'ny nofo, fa, dia tamin'ny famoran'i Kristy.
2:12Efa nalevina taminy tamin'ny batisa. Izy koa, efa nitsangana indray noho ny finoana, noho ny asan'Andriamanitra, izay nanangana azy tamin'ny maty.
2:13Ary rehefa matin'ny ny helokareo sy ny nofonareo tsy voafora ny, dia enlivened anao, miaraka aminy, mamela heloka anao ny fandikan-dalàna rehetra,
2:14ary mikosoka hiala ny sora-tànan'ny didy izay ny hamely anay, izay mifanohitra amin antsika. Ary izy no naka izany hiala tsy ho eo aminareo, affixing izany tamin'ny hazo fijaliana.
2:15Ary noho izany, fandrobana fanapahana sy ny fahefana, efa nitondra azy amim-pahatokiana sy miharihary, firavoravoan'ny ireo toy ny tenany.

Luke 6: 12- 19

6:12Ary nony fa, tamin'izany andro izany, dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary tao amin'ny vavaka 'Andriamanitra mandritra ny alina.
6:13Ary nony efa tonga daylight, dia nantsoiny hanatona Azy ny mpianany. Ka dia nifidy roa ambin'ny folo lahy avy amin'ireo (izay nataony hoe koa Apôstôly):
6:14Simon, izay atao hoe koa Petera, ary Andrea rahalahiny, Jakoba sy Jaona, Filipo sy Bartolomeo,
6:15Matio sy Tomasy, Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Simona, izay atao hoe Zelota,
6:16ary Joda ny James, ary Jodasy Iskariota, izay namadika.
6:17Sy midina aminy, dia nijanona teo amin'ny ambaratonga toerana dia olona maro tamin'ny mpianany, ary copious vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema sy ny amoron-tsiraka, Ary Tyro sy Sidona,
6:18ary tonga ka mba hihaino Azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ary izay nampahorin'ny fanahy maloto dia sitrana.
6:19Ary ny vahoaka manontolo dia nitady hanendry Azy, satria nisy hery nivoaka avy taminy ka nahasitrana rehetra.