Septambra 11, 2019

Reading

Colossians 3: 1- 11

3:1Noho izany, raha efa nitsangan-ko velona niaraka tamin'i Kristy, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tànana ankavanan'Andriamanitra Andriamanitra.
3:2Diniho ny zavatra any ambony, tsy ny zavatra etỳ an-tany.
3:3Fa efa maty, ary toy izany koa ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra.
3:4Rehefa Kristy, ny fiainanao, hita, dia ianareo koa no miseho aminy koa amin'ny voninahitra.
3:5Noho izany, amonoanareo ny vatanao, raha mbola eo amin 'ny tany. Fa noho ny fijangajangana, fahalotoana, filan'ny, fanirian-dratsy, ary ny avarice, izay karazana fanompoana ho an'ny sampy,
3:6ny fahatezeran'Andriamanitra no efa reraka ny zanaky ny tsy finoana.
3:7Ianao, koa, nandeha tamin'ny izany, tamin'ny andro lasa, rehefa nonina teo aminy.
3:8Fa ankehitriny, tsy maintsy manokana izany rehetra izany: fahatezerana, fahatezerana, lolompo, fitenenan-dratsy, ary mendrika teny avy ny vavanao.
3:9Aza mifandainga. Lemak'i ny tenanareo ny toetra taloha, mbamin'ny asany,
3:10ary Mitafia ny toetra vaovao, izay efa havaozina amin'ny fahalalana, araka ny endrik'Ilay namorona azy izay,
3:11amin'izany dia tsy misy jentilisa na Jiosy, voafora na tsy voafora, Barbariana na Skytiana, mpanompo na tsy andevo. Fa tsy, Kristy no zavatra rehetra, amin'ny olona rehetra.

Gospel

Luke 6: 20- 26

6:20Ary nanopy ny masony tamin'ny mpianany, hoy izy:: "Sambatra ianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra.
6:21Sambatra ianareo noana ankehitriny izay, fa ianao no ho afa-po. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny izay, fa dia hihomehezanao.
6:22Hotahina ianao, raha olona no efa mankahala anareo, Ary rehefa ho efa nanavaka anareo sy nandatsa Anao, ary natsipy avy ny anaranao toy ny hoe ratsy, noho ny amin'ny Zanak'olona.
6:23Mifalia amin'izany andro sy miravoravoa. Fa, indro, lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Fa izany zavatra izany ihany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany.
6:24Na izany aza tena, Loza ho anareo izay mpanan-karena, fa ianao manana ny fampiononana.
6:25Loza ho anareo izay afa-po, fa ianao dia ho noana. Lozanareo izay mihomehy ankehitriny, fa ho ory sy hitomany.
6:26Loza ho anareo, raha ny olona no efa nitahy anao. Fa izany zavatra izany ihany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka.