Asan'ny Apostoly

Ny Asan'ny Apostoly hita ao amin'ny toko izay Hitanisa ity pejy ity. Izy ireo tsara “slugs” toy ny /bible/acts/ch-1. (Izahay momba ny antenatenan'ny ho nanasaraka ny toko toy ny 11-28 hita ao Ch 11.) Na izany aza, ny boky iray manontolo no aseho eto ambany, koa.

Asan'ny Apostoly 1

1:1 tokoa, O Theophilus, I namorona voalohany lahateny momba ny zava-drehetra fa i Jesoa dia nanomboka sy nampianariny,
1:2 mampianatra ny Apôstôly, izay nofidiny tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina, na dia mandra-pahatongan'ny andro izay dia nakarina.
1:3 Koa izy niseho velona ho azy ireo, taorian'ny Passion, niseho taminy efa-polo andro sy mandritra niresaka momba ny fanjakan 'Andriamanitra miaraka amin'ny maro elucidations.
1:4 Ary nisakafo tamin'izy ireo, Nandidy azy ireo izy mba tsy hiala an'i Jerosalema, fa mba hiandry ny teny fikasan'ny Ray, "Momba izay efa renareo," hoy izy, "Avy ihany ny vavako.
1:5 Fa Jaona, tokoa, batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, tsy afaka andro vitsivitsy. "
1:6 Noho izany, ireo izay nivory nanontany azy, nanao hoe:, "Tompo ô, izao ny fotoana rehefa hampodiko avy amin'ny fanjakan'ny Israely?"
1:7 Fa hoy Izy taminy:: "Tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana, izay napetraky ny Ray eo amin'ny fahefana.
1:8 Fa ianao kosa dia handray ny herin 'ny Fanahy Masina, mandalo anareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema ho ahy, sy eran'i Jodia sy Samaria, ary hatramin'ny faran'ny tany. "
1:9 Ary rehefa nilaza izany, raha mbola nijery, dia nanandratra, ary nisy rahona naka azy avy eo imasony.
1:10 Ary raha mbola nijery azy miakatra ho any an-danitra, indro, nisy roa lahy teo akaiky azy ireo amin'ny fitafiana fotsy.
1:11 Ary hoy izy ireo:: "Ry lehilahy galilianina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra? izany Jesosy, izay efa niala taminareo ho any an-danitra, miverina fotsiny, toy ny efa nahita azy miakatra ho any an-danitra. "
1:12 Ary izy ireo niverina tany Jerosalema, rehefa avy teo an-tendrombohitra, izay atao hoe Oliva, izay akaikin'ny Jerosalema, ao anatin'ny iray lalana indray sabata.
1:13 Ary rehefa niditra tao an-cenacle, dia niakatra ho any amin'ilay tany nanaovan'i Petera sy Jaona, Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Simona Zelota, ary Joda ny James, nitoetra.
1:14 Ireo rehetra ireo dia maharitra niray saina nivavaka mbamin'ny vehivavy, sy Mary, ny renin'i Jesosy, ary ny rahalahiny.
1:15 Ary tamin'izany andro izany, Peter, nitsangana teo afovoan'ny rahalahy, nanao hoe: (ankehitriny ny vahoaka ny lehilahy avokoa teo tokony ho roa-polo amby zato):
1:16 "Noble rahalahy, ny Soratra Masina dia tsy maintsy ho tanteraka, izay ny Fanahy Masina mialoha ny vavan'i Davida momba an'i Jodasy, izay ny mpitarika 'ireo izay nahazo an'i Jesosy.
1:17 Izy efa isantsika, ary izy no voafidy araka ny filokana noho izany fanompoana.
1:18 Ary izany lehilahy izany tokoa nanana fananana avy ny tambin'ny heloka, ary noho izany, rehefa nahantona, dia vaky ny afovoany sy ny taova rehetra tao anatiny kosa nanidina ny diloilo.
1:19 Ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema, ka dia saha io dia nantsoina amin'ny fiteniny, Akeldama, izany hoe, 'Sahan-drà.'
1:20 Fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo: 'Aoka ny fonenana ho lao, ary mety tsy hisy izay monina ao aminy,'Ary' Aoka ho lasan'olon-kafa ny eveka. '
1:21 Noho izany, dia ilaina ny, avy ireo lehilahy ireo, izay efa mivory aminay nandritra ny fotoana iray manontolo fa Jesosy Tompo niditra sy nivoaka tamintsika,
1:22 hatramin'ny batisan'i Jaona, mandra-pahatongan'ny andro nampiakarana Azy niala tamintsika, anankiray amin'ireny ho vavolombelona amintsika ny Fitsanganany ho velona. "
1:23 Ary nanokana roa lahy: Joseph, izay atao hoe Barsabbas, izay atao hoe koa Josto, ary Matia.
1:24 ary mivavaka, hoy izy ireo: "Enga anie ianao, Tompo O, Izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, hita izay ny iray amin'izy roa lahy ireto nofidinao,
1:25 handray ny toerana amin'izao fanompoana sy ny mah'Apostoly, izay Jodasy prevaricated, koa mba hankanesany any amin'ny fitoerany. "
1:26 Ary nanao filokana ny momba azy ireo, ary ny filokana latsaka tamin'i Matia. Ary izy no lany ho isan'ny Apostoly iraika ambin'ny folo lahy.

Asan'ny Apostoly 2

2:1 Ary rehefa tapitra ny andro Pentekosta no vita, izy rehetra miaraka ao amin'ny toerana iray ihany.
2:2 ary tampoka, nisy feo tonga avy tany an-danitra, toy ny rivotra manatona-keriny, ka nanenika ny trano iray manontolo niangonany.
2:3 Ary niseho taminy misaraka fiteny, toy ny afo, izay nanorim-ponenana rehetra isan-olona azy.
2:4 Ary izy rehetra feno ny Fanahy Masina. Ary nanomboka niteny tamin'ny fiteny samihafa, araka ny Fanahy Masina nomena fahaiza-miteny ho azy ireo.
2:5 Ary nisy Jiosy, mitoetra any Jerosalema, mpivavaka ny olona avy amin'ny firenena rehetra eny ambanin'ny lanitra.
2:6 Ary nony re izany feo nitranga, niangona ny olona maro ka sahiran-tsaina ao an-tsaina, satria samy efa nihaino azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy.
2:7 Ary talanjona avokoa, ka gaga, nanao hoe:: "Indro, tsy rehetra ny amin'ny olona miteny Galiliana?
2:8 Ary ahoana moa no efa samy nandre azy isika teny, ho any izay naterany?
2:9 Dia Partiana sy Mediana sy Elamita, ary ireo izay mponina Mesopotamia, Jodia sy Kapadokia, Ponto sy Asia,
2:10 Frygia sy Pamfylia, Egypta sy ny tany Libya izay manodidina an'i Kyrena izay, ary vao tonga ny Romana,
2:11 toy izany koa ny Jiosy sy ny olona vao niova fo, Cretans sy ny Arabo: efa nandre ireo miteny amin'ny fiteny manokana ny fahagagana 'Andriamanitra. "
2:12 Ary talanjona avokoa izy rehetra, ka gaga, nanao hoe: niresaka: "Fa inona no dikan'izany?"
2:13 Nefa ny sasany kosa maneso hoe:, "Ireo lehilahy ireo dia feno divay vaovao."
2:14 fa Petera, nitsangana ny iraika ambin'ny folo lahy, dia nanandra-peo, Ary Izy niteny taminy: "Ry lehilahy Jodia, ary ireo rehetra izay mitoetra any Jerosalema, aoka ho fantatrareo aminareo, ary atongilano ny sofinareo amin'ny teniko.
2:15 Fa ireo lehilahy ireo dia tsy mamo, rehefa heverinareo, fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro.
2:16 Fa izao no ilay nampilazaina an'i Joela mpaminany hoe:
2:17 'Ary izao no ho: amin'ny andro farany, hoy Jehovah, Sitrapoko anie no hatao ho an'ny, avy ny Fanahiko, amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany. Ary ny tanora hahita fahitana, ary ny anti-panahy hanonofy.
2:18 Ary azo antoka fa, eo amin 'ny lehilahy sy ny vehivavy mpanompony tamin'izany andro izany, No handatsahako ny Fanahiko amin'ny, Ka dia haminany izy.
2:19 Ary Izaho hanome fahagagana eny amin'ny lanitra ambony, sy famantarana amin'ny tany ambany: ra sy afo ary zavon'ny setroka ny.
2:20 Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho ra, eo anatrehan'ny lehibe sy miseho andron'i Jehovah, tonga.
2:21 Ary izao no ho: na iza na iza no mangataka ny anaran'i Jehovah no hovonjena. '
2:22 Ry lehilahy Isiraely, mihainoa izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta no olona nohamafisin'ny Andriamanitra teo aminareo ny famantarana sy ny fahagagana ary ny famantarana izay vita amin'ny alalany eo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany koa.
2:23 io lehilahy io,, ambanin'ny raikitra drafitra sy ny fahalalana rahateo, izay an'Andriamanitra, dia natolotra araka ny tanan 'ny tsy ara-drariny, ory, ary novonoina ho faty.
2:24 Ary Izay nanangana efa nanapatapaka ny famatoram-Hell, fa sarotra tokoa ho azy mba hohazonina Izy.
2:25 Fa hoy Davida momba azy: 'Nijery an'i Jehovah mandrakariva eo imasoko, Fa Izy dia eo an-kavanako, ka mba tsy hangozohozo.
2:26 Noho io, dia faly ny foko, ary ny lelako efa niravoravoan'ny. Koa, nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana.
2:27 Fa tsy ho foinao ho any amin'ny helo ny fanahiko, na no hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka.
2:28 Efa Nampahafantatra ahy ny lalan'aina. Ho tanteraka hameno ahy fifaliana amin'ny fanatrehanao. '
2:29 Noble rahalahy, avelao aho hiteny aminao maimaim-poana momba ny amin'i Davida patriarka: fa nandalo izy ka nalevina, ary ny fasany eto amintsika, na dia mandraka androany.
2:30 Noho izany, izy dia mpaminany, satria fantany fa Andriamanitra no nianiana taminy momba ny vokatry ny valahany, momba ny iray izay no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany.
2:31 nahita rahateo izany, dia niresaka momba ny fitsanganan'i Kristy. Fa izy dia tsy tavela any amin'ny helo, ary ny nofony tsy tratry ny lò.
2:32 izany Jesosy, Andriamanitra nanangana indray, Eny, araka izany vavolombelon'izany izahay rehetra.
2:33 Noho izany, satria nasandratra ho eo ankavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra, ary nandray tamin'ny Ray ny teny fikasana ny amin'ny Fanahy Masina, dia nampidina izany avy, toy ny anao izao hitanareo sy renareo.
2:34 Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra. Fa izy manao hoe:: 'Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana,
2:35 Ambara ho ny fitoeran-tongotrao ny fahavalonao. '
2:36 Noho izany, Mety ho ny mpianakavin 'i Isiraely iray manontolo mahalala tokoa fa Andriamanitra no efa nanao izany iny Jesosy, izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, ho Tompo sy Kristy. "
2:37 Ary rehefa nandre izany, izy ireo manenina am-po, ka hoy izy ireo tamin'i Petera sy ilay Apôstôly: "Inona no tokony hataontsika, rahalahy mendri-kaja?"
2:38 Na izany aza tena, Petera hoy izy taminy: "Ataovy fivalozana; ary aoka hatao batisa, ianareo tsirairay avy, amin 'ny anaran' i Jesoa Kristy, ho famelana ny fahotanareo. Ary ianareo dia handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina.
2:39 Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanany, sy ho an'ny rehetra izay lavitra: fa na zovy na zovy Jehovah Andriamanitsika dia efa hoe. "
2:40 Ary avy eo, amin'ny teny hafa dia maro indrindra, dia nanambara sy nananatra azy izy, nanao hoe:, "Aoka hovonjena ho afaka amin'ity taranaka ratsy fitondran-tena."
2:41 Noho izany, ireo izay nanaiky ny lahateny natao batisa. Ary tokony ho telo arivo no olona vao nanampy tamin'izany andro izany.
2:42 Ary izy ireo maharitra ao amin'ny fampianaran'i ny Apôstôly, ary amin'ny firaisana amin'ny famakiana ny mofo, sy ny vavaka.
2:43 Dia raiki-tahotra ny olona rehetra nitranga in. koa, fahagagana sy famantarana maro no vita nataon'ny Apostoly tao Jerosalema. Ary nisy tahotra amin'ny olona rehetra.
2:44 Ary avy eo izay rehetra nino dia niray toerana, ka dia nanao ny zava-drehetra iombonana.
2:45 Izy ireo dia nivarotra ny taniny sy ny fananany, ka nampisaraka azy ireo rehetra, toy ny misy azy ireo efa mila.
2:46 koa, izy ireo nanohy, isan'andro, mba ho iray araka an-kianjan'ny tempoly sy hamaky mofo izahay teo anivon 'ny trano; Ary naka ny sakafo Koa amin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po,
2:47 nidera an'Andriamanitra indrindra, ary mitana fitia tamin'ny vahoaka rehetra. Ary isan'andro, ny Tompo ireo izay nitombo ho voavonjy ao aminy.

Asan'ny Apostoly 3

3:1 Ary Petera sy Jaona niakatra ho ao an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fivavahana.
3:2 Ary nisy lehilahy anankiray, izay nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, dia nentina tao. Izy ireo hametraka azy isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, izay atao hoe tsara tarehy, ka mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly.
3:3 Ary io lehilahy io, nony nahita an'i Petera sy Jaona nanomboka ny hiditra ny tempoly, dia nangataka, ka dia mba homena fiantrana.
3:4 Ary Petera sy Jaona, nandinika azy, nanao hoe:, "Mijere anay."
3:5 Ary Jesosy nijery azy tsara amin'ny, fanantenana mba hahazo zavatra taminy.
3:6 Fa hoy Petera:: "Volafotsy na volamena, dia tsy Ahy. Fa izay ananako, No omeko anareo. Amin 'ny anaran' i Jesoa Kristy avy any Nazareta, Mitsangàna ka mandehana. "
3:7 Ary nitondra azy tamin'ny tànany ankavanana, dia nanainga azy ka. Ary niaraka tamin'izay ny tongony sy ny tongony no nampahery.
3:8 Ary niantsambotra izy, dia nijanona izy, dia nandeha manodidina. Ary dia niditra taminy ho eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangantsangana ny niantsambotsambotra sady nidera an'Andriamanitra.
3:9 Ary ny vahoaka rehetra nahita azy mitsangantsangana sy midera an'Andriamanitra.
3:10 Ka nahalala Azy;, fa Izy no tsy miova, izay nipetraka teo ny fiantrana am-Itsaraendrika anoloan'ny vavahadin'ny tempoly. Dia raiki-tahotra sy gaga tamin'ny zava-nitranga taminy.
3:11 Avy eo, raha nihazona hatrany i Petera sy Jaona, ny olona rehetra nihazakazaka azy ireo amin'ny lavarangana fidirana, izay atao hoe Solomona, in talanjona.
3:12 fa Petera, nahita izany, namaly ny vahoaka: "Ry Israelita, nahoana no manontany tena amin'izao? Na nahoana no mibanjina anay, toy ny hoe teo akaikin'ny amin 'ny hery na ny fahefana fa nahatonga io lehilahy io mba handeha?
3:13 Ny andriamanitr'i Abrahama sy ny Andriamanitr'i Isaka ary Andriamanitr'i Jakoba, ny Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an'i Jesosy, izay, tokoa, natolotra sy nolavinareo teo anatrehan'i Pilato, rehefa nanome azy didim-pitsarana halefa.
3:14 Dia nandà Ilay Masina sy Marina, dia nangataka ho mpamono olona ny olona mba homena ianareo.
3:15 Marina tokoa, izany no Loharanon'ny Fiainana izay novonoina ho faty, Izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, izay ary vavolombelon'izany izahay.
3:16 Ary noho ny finoana ny anarany, io lehilahy io, izay efa hitanay sy fantatra, Nanamafy ny anarany. Ary ny finoana amin'ny alalany no nanome fahasalamana tanteraka ity lehilahy ity eo imason'i anareo rehetra.
3:17 Ary ankehitriny, rahalahy, Fantatro fa nanao izany tsy nahy, tahaka ny mpitondra ihany koa no.
3:18 Fa toy izany ny nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra izay nanambara rahateo tamin'ny alalan'ny am-bavan'ny rehetra ny Mpaminany: fa hijaly i Kristy.
3:19 Noho izany, mibebaka sy hiova fo, ka dia ny fahotanareo, mba ho amin'ny tondro-molotra.
3:20 Ary avy eo, raha ny fotoana ny fampiononana dia efa tonga avy teo anatrehan 'ny Tompo, Izy no haniraka Ilay izay mialoha anao, Jesoa Kristy,
3:21 izay any an-danitra tokoa dia tsy maintsy mitondra, mandra-pihavin'ny andro ny famerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra, izay efa nilaza ny 'ny vavan' ny mpaminaniny masina, hatramin'ny fahagola lasa.
3:22 Tokoa, Ary hoy Mosesy:: 'Fa ny TOMPO Andriamanitrareo no hanangana Mpaminany ho anareo avy amin'ny rahalahy, iray tahaka ahy; dia izy no mihaino ny zava-drehetra na inona na inona araka izay holazainy aminao.
3:23 Ary izao no ho: ny olona rehetra izay tsy hihaino izany mpaminany izany dia tanteraka amin'ny olona. '
3:24 Ary ny mpaminany rehetra izay efa niteny, koa hatramin'i Samoela sy taorian'izay, Efa nanambara izao andro izao.
3:25 Hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena izay efa notendreko ho an'ny razantsika, ka hoy izy tamin'i Abrahama: 'Ary amin' ny taranakao ny firenena rehetra eny ambonin'ny tany dia ho voatahy. '
3:26 Andriamanitra nanangana ny Mpanompony, dia naniraka Azy aloha, ary ho any aminareo, hitso-drano anao, ka dia samy mba hampiala ny tenany hiala amin'ny faharatsiany. "

Asan'ny Apostoly 4

4:1 Fa raha mbola mbola niteny tamin'ny vahoaka, ny mpisorona sy ny mpanapaka ny tempoly ary ny Sadoseo manafotra azy ireo,
4:2 fa sosotra izy noho ny nampianaran'ny Apostoly ny vahoaka sy ny fanambarana an'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty.
4:3 Dia nisambotra azy, ka napetrany eo ambany fiambenana mandra-pahatongan'ny andro manaraka. Fa efa hariva ny andro.
4:4 Nefa maro ireo izay efa nandre ny teny no nino. Ary ny isan'ny lehilahy lasa dimy arivo.
4:5 Ary nony tamin'ny andro manaraka fa ny mpitondra sy ny loholona sy ny mpanora-dalàna niangona tany Jerosalema,
4:6 anisan'izany Anasy, ny mpisoronabe, sy Kaiafa, sy Jaona sy Aleksandro, ary izay avy tamin'ny mpisorona fianakaviana.
4:7 Ary Mijoro azy ireo eo afovoany, dia nanontany azy: "Fahefana manao ahoana, na amin'ny anarany, ianao no nanao izany?"
4:8 Ary Petera, feno ny Fanahy Masina, hoy izy taminy: "Mpitarika ny vahoaka sy ny anti-panahy, mihaino.
4:9 Raha amin'izao andro izao dia tsarain'ny tsara ny zavatra natao ho osa lehilahy, araka izay efa sitrana,
4:10 dia aoka ho fantatry ny rehetra ny anareo sy ny rehetra ny olona Isiraely, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika avy any Nazareta, izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, Izay efa nitsangana tamin'ny maty, aminy, io lehilahy mitsangana eo anatrehanao, salama.
4:11 Izy no vato, izay nolavin'ny anao, ny mpanao trano, izay efa tonga fehizoro.
4:12 Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona, izay tsy maintsy ho antsika mba ho voavonjy. "
4:13 Avy eo, nahita ny tapaka an'i Petera sy Jaona, rehefa voamarina fa izy ireo dia olon tsy misy taratasy na ny fianarana, nanontany tena izy ireo. Ary fantany fa efa niaraka tamin'i Jesosy.
4:14 koa, nony nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy, dia tsy afaka milaza na inona na inona manohitra ny azy ireo.
4:15 Nandidy azy ireo anefa izy ireo mba hiala ivelany, lavitra ny filan-kevitra, ary izy ireo dia niara-nisaina,
4:16 nanao hoe:: "Hataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa tokoa famantarana ho an'ny daholobe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy, eo anatrehan'ny mponina rehetra any Jerosalema. Zava-miseho, ka tsy azontsika lavina.
4:17 Nefa andrao tsy hielezan'izany bebe kokoa eo amin'ny vahoaka, aoka mandrahona azy tsy hiteny amin'izany anarana izany intsony ny olona. "
4:18 Ary niantso azy ireo amin'ny, dia nampitandrina azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy.
4:19 Na izany aza tena, I Petera sy Jaona efa nilaza ho valin'ny azy ireo: "Tsarao na marina eo imason'Andriamanitra, mba hihaino anao, fa tsy ho an'Andriamanitra.
4:20 Fa isika tsy afaka mifehy tena tsy hiteny izay zavatra efa hitanay sy renay. "
4:21 anefa izy ireo, mandrahona azy ireo, nalefany hody izy, rehefa tsy hita ny fomba izay hitany izay hampijaliany azy noho ny vahoaka. Ho an'ny rehetra, dia nankalaza ny zavatra izay efa natao tany ireo zava-niseho.
4:22 Fa ny lehilahy izay nanana izany famantarana ny fanasitranana efa tanteraka dia mihoatra ny efa-polo taona.
4:23 Avy eo, fa efa navoaka, dia lasa nankany amin'ny taniny, ary dia nilaza tamin'ny an-zavatra ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona nanao taminy hoe:.
4:24 Ary nony efa nandre izany, niray, dia nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra, ka hoy izy:: "Tompo ô, Hianao no Ilay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy,
4:25 izay, amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ny alalan 'ny vavan'i Davida raintsika, mpanomponao, nanao hoe:: 'Nahoana ny jentilisa efa anjakan'ny, ary nahoana no ny olona nisaintsaina misy dikany?
4:26 Ireo mpanjakan'ny tany efa nitsangana, sy ny mpanapaka dia tafakambana ho iray, Hanohitra an'i Jehovah sy amin'ny Kristy. '
4:27 Fa marina tokoa Heroda sy Pontio Pilato, mbamin'ny jentilisa sy ny olona Isiraely, nivory teto amin'ity tanàna ity hanohitra ny Mpanomponao Masina Jesosy,, izay voahosotra
4:28 hanao izay ny tananao sy ny torohevitra Efa nilaza mantsy hatao.
4:29 Ary ankehitriny, Tompo O, jereo ny fandrahonany, ary omeo anay mpanomponao ny mba hilaza ny teninao amin'ny fahasahiana be,
4:30 amin'ny alalan'ny fanolorana ny tananao amin'ny fanasitranana sy ny famantarana sy fahagagana, tokony hatao amin'ny anaran'i masina Zanaka, I Jesosy. "
4:31 Ary rehefa nivavaka, ny toerana izay nivory izy ireo dia nihorakoraka. Ary izy rehetra feno ny Fanahy Masina. Ary nitory ny Tenin'Andriamanitra amim-pahatokiana.
4:32 Ary raha maro ny mpino dia iray fo sy fanahy iray. Fa tsy nisy na iza na iza milaza fa izany ny amin'izay zavatra izay dia nahazo ny, fa ny zavatra rehetra dia fahita ho azy ireo.
4:33 Ary tamin'ny hery be, ny Apôstôly dia mamaly fijoroana ho vavolombelona ny Fitsanganan-ko velona an'i Jesoa Kristy Tompontsika. Ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra.
4:34 Ary tsy nisy olona teo anivony mila fanampiana. Fa na iza no tompon'ny tany na trano, nivarotra izany, dia nitondra ny vola ny zavatra izay nivarotra,
4:35 ka mametraka azy eo anoloan'ny tongotry ny Apostoly. Avy eo dia nizara roa toko ny olona rehetra, araka izay nilainy avy.
4:36 Ary Joseph, izay ny Apostoly hoe koa Barnabasy (izay adika hoe 'Zanaky ny fananarana'), izay Levita avy any Kyprosy taranaka,
4:37 satria nanan-tany, nivarotany azy, Ary nitondra ny vola ary nametraka izany teo an-tongotry ny Apostoly.

Asan'ny Apostoly 5

5:1 Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy, amin'ny vadiny Safira, nivarotra saha,
5:2 ary izy dia mamitaka ny vidiny any an-tsaha, niaraka tamin'ny vadiny ny faneken'ny. Ary nitondra ihany no anisan'izy io, nentiny ho eo teo an-tongotry ny Apostoly.
5:3 Fa hoy Petera:: "Ananiasy, nahoana Satana no naka fanahy ny fonao, mba ho handainga amin'ny Fanahy Masina ka ho mamitaka ny momba ny vola sasany vidin'ny tany?
5:4 Tsy nataonareo an'i anao dieny mbola nihazona izany? Ary rehefa nivarotra izany, Moa tsy amin'ny hery? Nahoana ve ianao, izany zavatra izany ao am-ponao? Efa Tsy nandainga tamin'olona, fa ho an'Andriamanitra!"
5:5 Ary Ananiasy, rehefa nandre izany teny izany, dia nikarapoka, ka afaka ny ainy. Ary nisy tahotra lehibe reraka izay rehetra nandre izany.
5:6 Ary ny zatovo nitsangana ka nanaisotra an'i Saoly; ary nitondra azy ho eny ivelan'ny, nalevina.
5:7 Ary tokony ho ora telo no lasa, sy ny vadiny niditra, nefa tsy fantany izay efa nanjo.
5:8 Ary hoy Petera taminy:, "Teneno aho, vehivavy, raha nivarotra an-tsaha ho an'ity vola?"Ary hoy izy:, "Eny, fa vola. "
5:9 Ary hoy Petera taminy:: "Nahoana ianareo no niray tetika haka fanahy ny Fanahin'ny Tompo? Indro, an-tongotr 'ireo izay efa nandevina ny vadinao eo am-baravarana, ary hitondra anareo hiala!"
5:10 avy hatrany, dia niankohoka teo an-tongony ka tapitra ny ainy. Dia niditra ny zatovo, dia hitany fa maty. Ary nentiny nivoaka ka naleviny teo akaikin'ny vadiny.
5:11 Ary nisy raiki-tahotra mafy ny Fiangonana manontolo mbamin'izay rehetra nandre izany.
5:12 Ary ny alalan 'ny tanan' ny Apôstôly maro famantarana sy fahagagana no vita teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra niray saina nihaona amin'ny lavarangana fidirana Solomona.
5:13 Ary teo anivon 'ny olon-kafa, tsy nisy sahy niray taminy. Fa nankalaza azy ny vahoaka.
5:14 Ary ny hamaroan'ny lehilahy sy vehivavy izay nino ny Tompo dia mbola mitombo,
5:15 loatra ka nametraka ny osa eny an-dalambe, mametraka azy ireo ao amin'ny fandriana sy ny filanjana, amin'izay mba, toa an'i Petera tonga, fara faharatsiny, ny aloka mety hamely misy iray amin'izy ireo, ary izy ireo ho afaka amin'ny aretiny.
5:16 Fa ny vahoaka ihany koa haingana tany Jerosalema avy tamin'ny tanàna manodidina, nitondra ny marary sy ny nampahorin'ny fanahy maloto, izay sitrana avokoa izy rehetra.
5:17 Ary tamin'izany ny mpisoronabe sy izay rehetra niaraka taminy, izany hoe, ny nanda ny finoana katolika antokon'ny Sadoseo, nitsangana, fa feno fialonana.
5:18 Ary ny olona naninjitra tanana ny Apôstôly, ka nametraka azy tao an-trano-maizina.
5:19 Fa amin'ny alina, nisy anjelin'ny Tompo namoha ny varavaran'ny trano-maizina, ary nitondra azy, nanao hoe:,
5:20 "Mandehana, ka mijoroa ao amin'ny tempoly, niteny tamin'ny olona izany teny rehetra izany eo amin'ny fiainana. "
5:21 Ary nony efa nandre izany, dia niditra ny tempoly tamin'ny voalohany hazavana, ka dia nampianatra. Ary tamin'izany ny mpisoronabe, sy ireo izay niaraka taminy, nanatona, ka dia novorina ny Synedriona sy ny loholona rehetra amin'ny zanak'Israely. Dia naniraka tany amin'ny fonja mba ho azy ireo nitondra.
5:22 Fa rehefa tonga ireo mpanompo efa, ary, eo am-piandohan'ny lahatsoratra an-tranomaizina, tsy nahita azy, dia niverina izy ka nilaza tamin'izy ireo,
5:23 nanao hoe:: "Hitanay tokoa ny fonja voahidy izay rehetra tokony hotandremana, ary ny mpiambina nitsangana teo am-baravarana. Fa eo am-piandohan'ny lahatsoratra izany, izahay, dia tsy nahita olona tao izahay. "
5:24 Avy eo, raha ny mpanapaka ny tempoly sy ny lohan'ny mpisorona, rehefa nandre izany teny izany, izy ireo tsy azo antoka ny momba azy ireo, toy ny inona no tokony hitranga.
5:25 Fa misy olona tonga ka nilaza taminy, "Indro, ny olona izay napetraka tao an-tranomaizina no an-kianjan'ny tempoly, nitsangana teo ka mampianatra ny olona. "
5:26 Dia ny mpitsara, ny mpanompon'ny, nandeha ka nitondra azy tsy misy hery. Fa natahotra ny vahoaka, fandrao hotorahany vato.
5:27 Ary rehefa nitondra azy, dia nitsangana teo anatrehan'ny Synedriona. Ary ny mpisoronabe nanontany azy,
5:28 ka nanao hoe:: "Mandidy mafy anao izahay mba tsy hampianatra amin'izany anarana izany. Fa, indro, Nofenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema, ary maniry ny hitondra ny ran 'ity lehilahy ity eo amintsika. "
5:29 Fa Petera sy ny Apostoly namaly tamin'ny hoe:: "Tena ilaina ny mankatò an'Andriamanitra, kokoa izany mihoatra noho ny olona.
5:30 Andriamanitry ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy, izay novonoiny nahantony teo amin'ny hazo.
5:31 Izy no Andriamanitra izay efa nanandratra eo ankavanany ho Mpitondra sy Mpamonjy, mba hanatitra ny fibebahana sy ny famelan-keloka ho an'ny Isiraely.
5:32 Ary izahay dia vavolombelon'izany, ny Fanahy Masina, Izay efa nomen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mankatò azy. "
5:33 Ary rehefa nandre izany, izy ireo naratra mafy, ka dia nikasa ny hamono azy ireo ho faty.
5:34 Fa olona iray teo amin'ny Synedriona, ny Fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna nalaza teo amin'ny olona rehetra, nitsangana ka nandidy ny olona mba hatao fohifohy ivelany.
5:35 Ary hoy Izy taminy:: "Ry Israelita, dia tokony hitandrina amin'ny fikasany momba ireo olona ireo.
5:36 Fa talohan'izany andro izany dia, Theudas nanatona, milaza ny tenany ho olona iray, ary maro ny olona, tokony ho efa-jato, niaraka taminy. Fa nisy namono, ary izay rehetra nino Azy niparitaka, ary izy ireo dia nahena ny na inona na inona.
5:37 Rehefa afaka izany, iray, Jodasy ilay Galiliana nanatona, tamin 'ny andron' ny fisoratana anarana, ary dia nitodika ny vahoaka amin'ny tenany. Fa izy koa maty, ary izy rehetra, izay rehetra efa niaraka taminy, dia niparitaka.
5:38 Koa noho izany dia, Lazaiko aminareo, hiala amin'ireo olona ireo ka avelao ihany. Fa raha izao saina na asa ny olona, dia ho tapaka.
5:39 Na izany aza tena, raha avy amin'Andriamanitra, dia tsy ho afaka handika izany, ary angamba mety ho hita fa niady nanohitra an'Andriamanitra. "Dia nanaiky azy.
5:40 Ary niantso tao amin'ny Apôstôly, Efa nokapohiny tsy azy ireo, dia nananatra azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nalefany izy ireo.
5:41 ary tokoa, dia nivoaka avy teo anatrehan 'ny filan-kevitra, faly, satria natao mendrika ny hijaly noheverina faniratsirana amin'ny anaran'ny ny anaran'i Jesosy.
5:42 Ary isan'andro, an-kianjan'ny tempoly sy tany amin'ny trano, dia tsy nitsahatra nampianatra sy hitory ny filazantsara Kristy Jesosy.

Asan'ny Apostoly 6

6:1 Ary tamin'izany andro izany, tahaka ny isan'ny mpianatra dia tsy mitsaha-mitombo, dia nitranga ny nimonomonona ny Grika hanohitra ny Hebreo, satria ny mpitondratena dia notsaboina tamin'ny tsinontsinona eo isan'andro ny mpitondratenany.
6:2 Ary toy izany koa ny roa ambin'ny folo lahy, niantso ny miaraka ny mpianatra maro be, nanao hoe:: "Tsy rariny ho antsika ny hiala ao ambadiky ny Tenin'Andriamanitra mba hanompo tao amin'ny latabatra koa.
6:3 Noho izany, rahalahy, Endriky eo aminareo mandritra ny fito lahy tsara laza, feno ny Fanahy Masina sy ny fahendrena, izay mba hotendrenay hitandrina izany asa.
6:4 Na izany aza tena, isika dia ho mandrakariva amin'ny vavaka sy ny asa fanompoana ny Teny. "
6:5 Ary ny drafitra sitraky ny vahoaka manontolo. Ka nifidy an'i Stefana, lehilahy feno finoana sy ny Fanahy Masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, vaovao vao tonga avy any Antiokia.
6:6 Ireo dia narosony teo anatrehan'ny imason'i ny Apôstôly, ary rehefa nivavaka, dia nametraka tanana taminy.
6:7 Ary ny Tenin'ny Tompo dia nitombo, ary ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema nihamaro indrindra. Ary na dia maro be ireo ny mpisorona nanaiky ny finoana.
6:8 Ary Stefana, feno fahasoavana sy ny herimpo, nanao famantarana lehibe sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka.
6:9 Fa ny sasany, hiala amin'ny synagoga ny ilay antsoina hoe Libertina, sy ny Kyreniana, sy ny Aleksandriana, ary ireo izay avy any Kilikia sy Asia nitsangana ka niady hevitra tamin'i Stefana.
6:10 Fa izy ireo tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny Fanahy izay nitenenany izy.
6:11 Dia suborned olona izay mba milaza fa efa nandre azy niteny teny fitenenan-dratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra.
6:12 Ary dia toy izany no izy hamporisika ny olona sy ny loholona ary ny mpanora-dalàna. Ary niara-nihazakazaka, dia nisambotra azy ka nitondra azy ho eo amin'ny Synedriona.
6:13 Dia nanangana vavolombelona mandainga, izay nanao hoe:: "Io lehilahy io tsy mitsahatra miteny ratsy ny fitoerana masina sy ny lalàna.
6:14 Fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy hanova ny fomba amam-panao dia, izay nampitaina Mosesy tamintsika. "
6:15 Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny Synedriona, nandinika azy, dia nahita ny tarehiny, toy ny hoe efa lasa ny tarehin'anjely.

Asan'ny Apostoly

Asan'ny Apostoly 7

7:1 Ary ny mpisoronabe hoe:, "Moa izany tokoa?"
7:2 Ary hoy Stefana: "Noble rahalahy sy ianareo ray, mihaino. Andriamanitry ny voninahitra niseho tamin'i Abrahama razantsika, raha tany Mesopotamia, fony izy tsy mbola nitoetra tany Harana.
7:3 Ary hoy Andriamanitra taminy, 'Mialà amin'ny taninao sy amin'ny havanao, ka mandehana any amin'ny tany izay hasehoko anao. '
7:4 Avy eo dia niala avy any amin'ny tanin'ny Kaldeana, ary nonina tany Harana. ary taty aoriana, rehefa maty ny rainy, Nentin'Andriamanitra teo izy hankany amin'ny tany, izay ianao ankehitriny monina.
7:5 Ary tsy nomeny lova teto izy, na dia nandritra ny dingana iray. Fa nolazainy homena azy izany ho fananany, sy ho an'ny taranany mandimby azy, na dia tsy hananany zanakalahy.
7:6 Ary hoy Andriamanitra nilaza taminy fa ny taranany dia ho mpiavy tany an-tanin'olona, ary izy ireo hifehy azy ireo, ary hitondra azy ireo mafy, efa-jato taona.
7:7 'Nefa ny firenena izay hotompoinareo, Izaho no hitsara,'Hoy ny Tompo. 'Ary rehefa afaka izany,, dia hiala ka hanompo Ahy eto amin'ity toerana ity. '
7:8 Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy. Ary ka dia nanan'anaka Isaka ary namora azy tamin'ny andro fahavalo. Dia nanan-anaka Isaka an'i Jakoba, ary Jakoba, ny roa ambin'ny folo lahy Razamben'ny Jiosy.
7:9 Ary ny Razamben'ny Jiosy, ho saro-piaro, nivarotra an'i Josefa ho any Egypta. Nefa Andriamanitra nomba azy.
7:10 Ary nanafaka azy tsy ny fahoriana rehetra. Ka dia nomeny azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta. Ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egypta mbamin'izay rehetra tao an-tranony.
7:11 Avy eo dia nisy mosary nitranga tany rehetra Ejipta sy Kanana, ary ny fahoriana lehibe. Ary ny razantsika tsy nahita sakafo.
7:12 Fa nony nandre Jakoba fa nisy vary tany Ejipta, dia naniraka ny razantsika voalohany.
7:13 Ary amin'ny fotoana faharoa, Joseph dia nahalala ny rahalahiny, sy ny razambeny dia naseho ny Farao.
7:14 Ary Josefa naniraka ka nitondra an'i Jakoba rainy, mbamin'izay rehetra tao mpianakaviny, olona dimy amby fito-polo.
7:15 Ary Jakoba nidina nankany Egypta, ka dia lasa, ary toy izany koa ny razantsika.
7:16 Ary nita ho any Sekema, ka dia napetraka tao amin'ny fasana izay novidin'i Abrahama vola tamin'ny zanak'i Hamora, ny zanak'i Sekema.
7:17 Ary tamin'ny andro ny teny fikasana fa Andriamanitra no efa nanambara tamin'i Abrahama nanatona, ny olona nitombo sy nihamaro teny amin'ny tany Egypta,
7:18 na dia mandra-mpanjaka hafa, izay tsy nahalala an'i Josefa, nitsangana tany Ejipta.
7:19 Ity iray ity, mahafaoka ny havanao, nampahory ny razantsika, ka ho sarona ny zanany madinika, fandrao ho foana velona.
7:20 Dia araka izany fotoana, Mosesy dia teraka. Ary tao ny fahasoavan 'Andriamanitra, ary izy no nitaiza nandritra ny telo volana tao an-tranon'ny rainy.
7:21 Avy eo, rehefa intsony, ny zanakavavin'i Farao naka azy tao, ary izy nanangana azy ho zanany.
7:22 Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Egyptiana. Ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany.
7:23 Ary rehefa efa-polo taona no vita ao aminy, dia nitsangana tao am-pony fa tokony hamangy ny rahalahiny, ny zanak'i Isiraely.
7:24 Ary nony nahita anankiray fijaliana ratra, dia niaro azy. Ary namono ilay Egyptiana, nanao ny famaizana ho azy izay maharitra ny ratsy.
7:25 Ary dia nataony fa ny rahalahiny dia hahatakatra fa Andriamanitra dia hanome azy ireo amin'ny famonjena amin'ny tànany. Fa izy ireo tsy nahafantatra izany.
7:26 Ary tena, amin'ny andro manaraka, dia niseho talohan'ny ireo izay niady hevitra, ary dia ho nampihavana azy ireo soa aman-tsara, nanao hoe:, 'Men, mirahalahy ianareo. Koa nahoana no hanisy ratsy ny hafa?'
7:27 Fa izy no ilay mahatonga ny ratra ho namany nandà azy, nanao hoe:: 'Iza no nanendry anao ho mpanapaka sy mpitsara anay?
7:28 Sao dia mba ta-hamono ahy, Toy izany koa fa ny namonoan'ialahy ilay Egyptiana omaly?'
7:29 Avy eo, amin'izao teny, dia nandositra Mosesy. Ary dia tonga ny vahiny tany amin'ny tany Midiana, izay namoaka roa lahy.
7:30 Ary rehefa efa-polo taona no vita, dia niseho taminy, tany an-efitra ny Tendrombohitra Sinay, anjely, ao anaty lelafo teo amin'ny voaroy.
7:31 Ary rehefa nahita izany, Gaga i Mosesy noho ny fahitana. Ary nony nanatona handinika izy, mba mandinika ny azy, ny feon 'ny Tompo dia nanatona Azy, nanao hoe::
7:32 'Izaho no Andriamanitry ny razanao: ny Andriamanitr'i Abrahama, ny Andriamanitr'i Isaka, ary Andriamanitr'i Jakoba. 'Ary Mosesy, natao ka namaky azy, tsy sahy mijery.
7:33 Fa hoy ny Tompo taminy: 'Hamaha ny kapa amin'ny tongotrao. Fa ny toerana eo izay mitsangana masina tany.
7:34 tokoa, Efa hitako ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany. Ary noho izany, Nidina Aho mba hanafaka azy ireo. Ary ankehitriny, mivoaha ary, fa hirahiko ho any Ejipta. '
7:35 izany Mosesy izany dia, izay nolavin'ny hoe:, 'Iza no nanendry anao ho mpitarika sy mpitsara?'Andriamanitra iray ihany no nirahin'Andriamanitra ho mpanapaka sy Mpanavotra, 'ny tanan' ny Anjely, Ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy.
7:36 No nitondra ny olona nivoaka, hanefa famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egypta, sy teo amin'ny Ranomasina Mena, ary tany an-efitra, efa-polo taona.
7:37 Izany no Mosesy, izay nilaza tamin'ny Zanak'Isiraely: 'Andriamanitra no hanangana ho anareo Mpaminany tahaka ahy avy amin'ny ny rahalahy. Ary mihaino azy. '
7:38 Dia izay teo amin'ny fiangonana tany an-efitra, mbamin'ny Anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay, sy tamin'ny razantsika. Izy no nandray ny tenin'ny fiainana homena antsika.
7:39 Izy no Nefa ny razantsika tsy nety hankatò. Fa tsy, dia nandà azy, ary ao am-pony izy ireo niala an'i Ejipta,
7:40 ka hoy izy tamin'i Arona: 'Manaova andriamanitra ho antsika, izay mety hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy iny, izay nitondra antsika niala avy tany amin'ny tany Egypta, dia tsy fantatray izay nanjo azy. '
7:41 Koa araka izany ny namboatra ombilahy kely izy tamin'izany andro izany, ary dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampy, ka niravoravo tamin'ny asan'ny tànany.
7:42 Fa Andriamanitra nihodina, ary natolony azy ny, mba subservience ny miaramilan 'any an-danitra, araka izay efa voasoratra ao amin'ny Boky + Momba ny Mpaminany: 'Mbola tsy hanatitra ireo niharam-boina sy ny fanatitra ho Ahy efa-polo taona tany an-efitra, Ry mpianakavin 'i Isiraely?
7:43 Ary nefa naka ho anareo ny tranolain'i Moloka sy ny kintan'ny andriamanitra atao hoe Refana, tarehimarika izay niforona ny tenanareo mba mankafy azy ireo. Ary dia toy izany no hitondra anareo ho, ankoatr'i Babylona. '
7:44 Ny trano-lain'ny Vavolombelona tamin'ny razantsika tany an-efitra, araka izay voatendry ho azy ireo, niteny tamin'i Mosesy, ka dia mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany.
7:45 Fa ny razantsika, mandray izany, koa dia nentiny, niaraka tamin'i Josoa, any amin'ny tanin'ny jentilisa, Andriamanitra izay voaroaka teo anoloan'ny razantsika, hatramin'ny andron'i Davida,
7:46 izay nahita fitia eo anatrehan'Andriamanitra sy izay nangataka mba hahazo ny trano ho an'Andriamanitr'i Jakoba.
7:47 Fa Solomona kosa no nanao trano ho azy.
7:48 Kanefa ny Avo Indrindra tsy mitoetra ao amin'ny trano naorina-tanana, araka izay nampilazainy ny mpaminany:
7:49 'Ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Ahoana no hanao trano ho ahy? hoy Jehovah. Ary izay no toerana fitsaharako?
7:50 Moa tsy ny tanako nanao izao zavatra rehetra izao?'
7:51 Mafy hatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ve ianao efa manohitra ny Fanahy Masina. Toy ny nataon'ny razanareo ihany, dia tahaka izany koa no ataonao.
7:52 Iza no mpaminany izay tsy enjehina ny razanareo? Ary novonoiny ireo izay nanambara mialoha ny fiavian 'ny Marina. Ary ianao ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono Azy ny azy.
7:53 Nandray ny lalàna noho ny asa ny anjely, nefa ianao tsy nitandrina izany. "
7:54 Avy eo, rehefa nandre ireo zavatra ireo, naratra mafy izy ireo tao am-pony, ary izy ireo fa nihidy vazana tamin'i azy.
7:55 fa, sady feno ny Fanahy Masina, ary nandinika tsara ny lanitra, nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra. Ary hoy izy:, "Indro, Hitako ny lanitra misokatra, ary ny Zanak'olona mitsangana eo an-kavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra. "
7:56 Avy eo izy ireo, niantso tamin'ny feo mahery, voasakana ny sofiny sy ny, niray, Nihazakazaka mafy aminy.
7:57 Ary nandroaka azy ho eny ivelan'ny, any an-dafin'ny tanàna, nitora-bato azy izy ireo. Ary ny vavolombelona nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny tanora, izay atao hoe Saoly.
7:58 Ary raha mbola nitora-bato an'i Stefana, dia niantso ka nanao hoe:, "Tompo Jesosy, raiso ny fanahiko. "
7:59 Avy eo, rehefa nitondra ny lohaliny, dia niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:, "Tompo ô, aza atao ho azy ireo izao ota izao. "Ary rehefa nilaza izany, dia azon'ny torimaso Jesosy ao amin'ny Tompo. Ary Saoly mba nankasitraka ny famonoana.

Asan'ny Apostoly 8

8:1 Ary tamin'izany andro izany, nitranga lehibe nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema. Ary izy rehetra niparitaka nanerana ny faritr'i Jodia sy Samaria, afa-tsy ny Apôstôly.
8:2 Fa ny olona matahotra an'Andriamanitra izay hisian'ny Stefana fandevenana, ary dia nanao fisaonana lehibe ny azy.
8:3 Ary Saoly dia nametra fako ho an'ny Fiangonana amin'ny alalan'ny miditra nanerana ny trano, ary mitaritarika lasa lehilahy na ny vehivavy, ary manao azy ireo am-ponja.
8:4 Noho izany, ireo izay efa niparitaka no nandeha manodidina, filazantsara ny Tenin'Andriamanitra.
8:5 I Filipo, midina ho any an-tanàna any Samaria, nitory an'i Kristy ho azy ireo.
8:6 Ary ny vahoaka nihaino tsara sy niray saina amin 'ireo zavatra izay efa lazaina ny Filipo, ka dia nijery ny famantarana izay efa nisy hanatontosa.
8:7 Ho an'ny maro amin'izy ireo nanana fanahy maloto, ary, niantso tamin'ny feo mahery, ireo nandao azy.
8:8 Ary maro ny mararin'ny paralysisa sy ny mandringa no sitrana ny.
8:9 Noho izany, nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray atao hoe Simona, izay efa teo aloha ny ody amin'izany tanàna, mamitaka ny olona tany Samaria, milaza ny tenany ho olona iray lehibe.
8:10 Ary ireo rehetra izay te hihaino, na ny kely na ny lehibe, dia nanao hoe:: "Indro ny herin'Andriamanitra, izay atao hoe hery lehibe. "
8:11 Ary izy ireo hihaino azy, satria, mandritra ny fotoana ela, efa voafitaka azy ny majika.
8:12 Na izany aza tena, indray mandeha efa nino an'i Filipo, izay filazantsara ny fanjakan 'Andriamanitra, na lehilahy na vehivavy dia natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
8:13 Ary Simona koa mba nino koa sy, rehefa natao batisa, dia nanaraka ny Filipo. Ary ankehitriny, mahita koa ny lehibe indrindra ho famantarana sy fahagagana nanao, dia talanjona sy gaga.
8:14 Ary nony ren'ny Apostoly tany Jerosalema izay efa reny fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka an'i Petera sy Jaona ho azy ireo.
8:15 Ary nony efa tonga, dia nivavaka ho azy ireo, mba olona mba handraisany ny Fanahy Masina.
8:16 Fa tsy mbola tonga akory eo aminy, satria izy ireo ihany no natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
8:17 Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina.
8:18 Fa Simona, nony nahita fa, ny fametrahan-tanana 'ny Apôstôly, ny Fanahy Masina nomena, dia nitondra vola homena azy,
8:19 nanao hoe:, "Omeo hery ahy io koa, ka dia ho an'izay dia hametrahako tanana, mba handray ny Fanahy Masina. "Fa hoy Petera taminy::
8:20 "Aoka ny vola miaraka aminareo eto fahaverezana, fa efa nataony fa fanomezana avy amin'Andriamanitra mba nanana ny vola.
8:21 Tsy misy ampahany na ny toerana ho anareo ny amin'izany zavatra izany. Fa ny fonao fa tsy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra 'Andriamanitra.
8:22 Ary noho izany, mibebaka avy amin'izany, ny faharatsiana, ary mangataka an'Andriamanitra, ka angamba izany drafitry ny fonao mba ho voavela heloka anao.
8:23 Fa hitako anareo ho ao amin'ny ngidin 'ny afero sy ny fehin-keloka ihany. "
8:24 Ary Simona namaly tamin'ny hoe:, "Mivavaha ho ahy amin'ny Tompo, ka na inona na inona ny zavatra izay efa nolazainareo tamiko mety hitranga. "
8:25 ary tokoa, rehefa avy nanambara sy nilaza ny Tenin'ny Tompo, dia niverina ho any Jerosalema, ary izy ireo Evanjely tsy ny faritra maro izay an'ny Samaritana.
8:26 Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'i Filipo, nanao hoe:, "Mitsangàna, ka mandehana mianatsimo, ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema izay any Gaza, izay misy efitra. "
8:27 Ary nitsangana, dia lasa. Ary indro, ny lehilahy Etiopiana, tandapa, mahery eo ambany Candace, ny mpanjakavavin'ny Etiopiana, izay, no mpifehy ny zava-tsarobidiny rehetra, efa tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka.
8:28 Ary raha niverina, dia nipetraka teo amin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'Isaia mpaminany.
8:29 Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo, "Manakaikeza ka mankanesa amin'io kalesy io."
8:30 ary Filipo, haingana, nandre azy namaky teny tao amin'Isaia mpaminany, ka hoy Izy:, "Heverinareo ve fa mahatakatra ny zavatra va izay vakinao?"
8:31 Ary hoy izy:, "Fa ahoana no ahafahako, raha tsy misy, dia efa nilaza izany tamiko?"Ary izy nangataka an'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy.
8:32 Ary ny toerana ao amin'ny Soratra Masina fa izy no namaky izany: "Toy ny ondry dia entina hovonoina. Ary toy ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy, ka tsy niloa-bava.
8:33 Dia niaritra ny didim-pitsarany amin'ny fanetren-tena. Iza ny taranaka momba ny fomba ny ainy nesorina tsy ho amin'ny tany?"
8:34 Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo, nanao hoe:: "Miangavy anao aho, momba izay manam-mpaminany hoe: ity? momba ny tenany, sa olon-kafa?"
8:35 Ary Filipo, Manokatra ny vavany dia nanomboka teo amin'izany Soratra Masina, Evanjely tsy Jesosy taminy.
8:36 Ary raha mbola nandeha teny an-dalana, dia tonga teo amin'izay nisy rano loharano. Ary hoy ilay tandapa:: "Misy rano. Inona no misakana ahy tsy hatao batisa?"
8:37 Dia hoy Filipo, "Raha mino amin'ny fonao manontolo, dia navela. "Dia namaly tamin'ny hoe:, "Mino aho fa ny Zanak 'Andriamanitra ho an'i Jesosy Kristy."
8:38 Ary nomeny baiko ilay kalesy mijanona. Ary dia Filipo sy ilay tandapa nidina tao anaty rano. Dia nataony batisa izy.
8:39 Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano, ny Fanahin 'ny Tompo nitondra Filipo lasa, sy ilay tandapa, dia tsy hahita azy intsony. Avy eo izy dia nandeha teny an-dalana, faly.
8:40 Ary Filipo hita tany Azota tamin'ny. Ary nanohy tamin'ny, Evanjely tsy dia ny tanàna rehetra, mandra-tonga tany Kaisaria.

Asan'ny Apostoly 9

9:1 Ary Saoly, mbola nifofofofo fandrahonana sy nokapohina tamin'ny mpianatry ny Tompo, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy,
9:2 Ary nangataka azy ny taratasy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, amin'izay mba, hitany misy lehilahy na vehivavy ao anatin 'izany fampianarana izany, dia mety hahatonga azy ireo ho babo ho any Jerosalema.
9:3 Ary raha nanao ilay dia, nony fa efa nanakaiky an'i Damaskosy. ary tampoka, nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidina azy.
9:4 Ary lavo tamin'ny tany, izy ka nandre feo nanao taminy hoe:, "Saoly, Saul, nahoana no manenjika ahy ianao?"
9:5 Ary hoy izy:, "Iza ianao, Tompo?"Ary: "Izaho no Jesosy, Izay enjehinao. Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. "
9:6 ary, kovitra sy gaga, nanao hoe:, "Tompo ô, inona no tianao hataoko?"
9:7 Ary hoy Jehovah taminy, "Mitsangàna, ka mandehana any an-tanàna, ary any no holazaina aminao izay tokony hataonao. "Ary ny lehilahy izay niaraka taminy dia nijoro gaga, nandre feo tokoa, nefa tsy nahita olona.
9:8 Ary Saoly nitsangana avy teo amin'ny tany. Ary tamin'izay dia fanokafana ny masony, nahita na inona na inona. Ary nitarika azy izy, dia nitondra azy ho any Damaskosy.
9:9 Ary amin'izany toerana, tsy nahita izy nandritra ny telo andro, ary tsy nihinana na nisotro.
9:10 Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny Tompo taminy tamin'ny fahitana, "Ananiasy!"Ary hoy izy:, "Inty aho, Tompo. "
9:11 Ary hoy Jehovah taminy: "Mitsangàna, ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ary mitady, ao an-tranon'i Jodasy, ny anankiray atao hoe Saoly avy any Tarsosy. Fa, indro, efa mivavaka izy. "
9:12 (Ary Paoly dia nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra-tanana taminy, ka mba hahiratra indray ny masony.)
9:13 Fa Ananiasy namaly: "Tompo ô, Efa reko tamin'ny maro ny momba izany lehilahy, tena ratsy izay efa nataony olonao masina tany Jerosalema.
9:14 Ary manana fahefana eto amin'ny mpitarika ny mpisorona mba hamatotra izay rehetra mangataka ny anaranao. "
9:15 Ary hoy Jehovah taminy: "Mandehana, fa ity iray ity dia fitaovana nofidian'ny ahy hampita ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely.
9:16 Fa Izaho kosa haneho aminy fa tena tsy maintsy hiaretany ho an'ny anarako. "
9:17 Ary nandeha Ananiasy. Ary dia niditra tao an-trano. Ary nametra-tanana taminy, hoy izy:: "Ry Saoly rahalahy, ny Tompo Jesoa, Izay niseho taminao teo amin'ny lalana izay tonga, naniraka ahy mba ho mahirata ary mba ho feno ny Fanahy Masina. "
9:18 Ary niaraka tamin'izay dia, dia toy ny hoe efa nodi-kiran'ny hazandrano niala avy tamin'ny masony, ary dia nahiratra ny masony. Ary nitsangana, Natao batisa izy.
9:19 Ary rehefa nandray ny sakafo, izy dia natanjaka. Ary ny tamin'ny mpianatra tany Damaskosy izay andro vitsivitsy.
9:20 Ary Izy foana nitory an'i Jesosy tany amin'ny synagoga: fa Izy no Zanak 'Andriamanitra.
9:21 Ary izay rehetra nandre Azy dia talanjona indrindra, ka hoy izy:, "Tsy io ve ilay, tany Jerosalema, dia namely ireo fitalahoana izany anarana, ary izay tonga eto izao: ka mba hitarika azy any amin ny mpitarika ny mpisorona?"
9:22 Fa Saoly dia nitombo ho bebe kokoa amin'ny fahaizana, ary toy izany koa dia mampifangaro ny Jiosy izay nonina tany Damaskosy, amin'ny fanamafisana fa izy no Kristy.
9:23 Ary rehefa afaka andro maromaro, vita, ny Jiosy niara-nihevitra toy ny, ka dia mba hamonoany Azy.
9:24 Fa ny famadihana Nanjary fantatr'i Saoly. Ary izy ireo koa dia nijery ny vavahady, andro sy alina, ka dia mba hamonoany Azy.
9:25 Fa ny mpianatra, nitondra azy tamin'ny alina, naniraka azy hanapaka ny manda amin'ny alalan'ny famelana azy tamin'ny sobiky.
9:26 Ary rehefa tonga tany Jerosalema, dia nitady hiray tamin'ny mpianatra. Ary izy rehetra natahotra azy, tsy nino azy ho mpianatra.
9:27 Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy nitokana ho any amin'ny Apôstôly. Ary dia nohazavainy taminy ny nahitany ny Tompo, ary izay nolazainy taminy, ary ahoana no, in Damascus, efa nanao zavatra tamim-pahatokiana amin 'ny anaran' i Jesoa.
9:28 Ary izy niara-, miditra sy niala an'i Jerosalema, ary manao zavatra amim-pahatokiana amin 'ny anaran' ny Tompo.
9:29 Izy koa dia niresaka mbamin'ny jentilisa sy niady hevitra tamin'ny Grika. Anefa izy ireo nitady hamono azy.
9:30 Ary nony efa tonga saina ny rahalahy izany, dia nitondra azy ho any Kaisaria izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy.
9:31 tokoa, Ireo fiangonana dia fiadanana eran'i Jodia sy Galilia ary Samaria, ka dia hiorina hatrany, raha nandeha tamin'ny fahatahorana ny Tompo, ka dia ho feno ny fampiononana ny Fanahy Masina.
9:32 Avy eo dia tonga i Petera, araka izay nandeha manodidina na aiza na aiza, tonga teo amin'ny olona masina izay nonina tany Lyda.
9:33 Kanjo tsy hitany misy lehilahy anankiray, atao hoe Enea, izay lehilahy anankiray mararin'ny paralysisa, izay nandry teo am-pandriana nandritra ny valo taona.
9:34 Ary hoy Petera taminy:: "Enea, ny Tompo manasitrana anao Jesosy Kristy. Mitsangàna, ka handamina ny fandrianao. "Ary tamin'izay dia nitsangana teo.
9:35 Ary izay rehetra nonina tany Lyda sy Sarôna nahita azy, ary niova fo ho an'ny Tompo.
9:36 Ary tany Jopa nisy mpianatra atao hoe Tabita, izay ao amin'ny fandikan-teny atao hoe Dorkasy. Izy dia feno ny asa soa sy ny fiantrana izay izy hanatontosa.
9:37 Ary nony fa, tamin'izany andro izany, narary izy ka maty. Ary rehefa nampandroiny ny faty, dia napetrany tao an-trano ambony.
9:38 Ary satria Lyda akaikin'i Jopa, ny mpianatra, rehefa nandre fa i Petera teo, dia naniraka roa lahy izy, mangataka aminy: "Aza mora eo rehefa tonga tao aminay."
9:39 Ary Petera, eny, nifoha, nandeha niaraka taminy. Ary rehefa tonga, dia nitondra an'i Jesosy ho any an-trano ambony. Ary ny mpitondratena rehetra nitsangana manodidina azy ireo, nitomany sady nampiseho azy ny akanjo sy lamba izay Dorkasy efa natao ho azy ireo.
9:40 Ary rehefa nalefa any ivelany rehetra, Peter, nandohalika, nivavaka. Ary nitodika nanatrika ny faty, hoy izy:: "Tabita, mitsangàna. "Dia nahirany ny masony sy, rehefa nahita an'i Petera, niarina indray.
9:41 Ary ny fanatitra hohanina azy ny tanany, dia nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy tao ny mpitondratena, izy dia nanolotra azy velona.
9:42 Ankehitriny, izany dia fantatra eran'i Jopa. Ary maro no nino ny Tompo.
9:43 Ary nony fa nipetraka nandritra ny andro maro tany Jopa, amin'i Simona, mpanao hoditra.

Asan'ny Apostoly 10

10:1 Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria, atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny andiana miaramila izay atao hoe Italiana,
10:2 ary mpivavaka tsara, natahotra an'Andriamanitra izy mbamin'ny ankohonany rehetra, manome fiantrana be tamin'ny olona, sy nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva.
10:3 Izany lehilahy anankiray nahita tamin'ny fahitana mazava tsara, amin'ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy ny andro, Ilay Anjelin'Andriamanitra miditra tao aminy ka nanao taminy hoe:: "Kornelio!"
10:4 ary, nandinika azy, dia nosamborin'ny ny tahotra, ka hoy Izy:, "Inona ity, Tompo?"Ary hoy izy taminy:: "Ny vavaka sy ny fiantrana Efa niakatra ho fampahatsiarovana ao amin'ny anatrehan'Andriamanitra.
10:5 Ary ankehitriny, maniraha olona hankany Jopa, ka ampanalao Simona anankiray, izay atao hoe koa Petera.
10:6 Io lehilahy io hiantrano amin'izay amin'i Simona, mpanao hoditra, ny tranony eo anilan'i-dranomasina. Fa izy hanambara aminao izay tokony hataonao. "
10:7 Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny Azy efa lasa, dia niantso, avy ireo izay hanaiky Azy, roa lahy tamin'ny mpanompony sy ny miaramila izay natahotra ny Tompo.
10:8 Ary rehefa nanazava ny zava-drehetra ho azy ireo, dia naniraka azy hankany Jopa izy.
10:9 Avy eo, amin'ny andro manaraka, raha mbola nanao ny dia sy nanakaiky ny tanàna, Petera niakatra tany amin'ny efi-trano ambony, ka mba hivavaka, amin'ny tokony ho tamin'ny ora fahenina.
10:10 Ary satria noana izy, dia te-hahazo sakafo. Avy eo, raha mbola nanomana azy io, dia azon-tsindrimandry-tsaina nanarona azy.
10:11 Ary nahita ny lanitra misokatra, ary nisy zavatra midina, toy ny lamba rongony lehibe dia nampidininy teo, tamin'ny zorony efatra, avy any an-danitra teto an-tany,
10:12 izay rehetra manan-tongotra efatra biby, ary ny zava-mandady ny tany sy ny zava-manidina eny amin'ny rivotra.
10:13 Ary nisy feo nanao taminy: "Mitsangàna, Peter! Vonoy, ka hano. "
10:14 Fa hoy Petera:: "Sanatria amiko, Tompo. Fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio. "
10:15 Ary ny feo, indray fanindroany ho azy: "Izay efa nodiovina, dia tsy mba hataonao fady. "
10:16 Ankehitriny dia izany intelo no nanaovana. Ary niaraka tamin'izay ny fitoeran-javatra nakarina any an-danitra.
10:17 Ary raha mbola nisalasala i Petera tao am-pony tahaka ny inona ny fahitana, izay efa hitany, mety hoe, indro, ny olona izay efa nirahin'i Kornelio nijanona teo am-bavahady, nanontany ny tranon'i Simona.
10:18 Ary nony efa niantso, izy ireo nanontany raha Simon, izay atao hoe koa Petera, dia hivahiny ao amin'io toerana io.
10:19 Avy eo, i Petera dia nieritreritra momba ny fahitana, hoy ny Fanahy taminy, "Indro, misy telo lahy mitady anao.
10:20 Ary noho izany, mitsangana, midina, ary mandehana miaraka aminy, aza misalasala. Fa Izaho no naniraka azy. "
10:21 Ary Petera, nidina tany amin'ireo olona, nanao hoe:: "Indro, Izaho no olona izay mitady. Inona no antony izay efa tonga?"
10:22 Ary hoy izy ireo:: "Kornelio, kapiteny, marina sy matahotra an'Andriamanitra ny olona, izay manana fijoroana ho vavolombelona tsara avy any amin'ny firenena rehetra 'ny Jiosy, Nahazo hafatra avy amin'ny anjely masina mba hiantso anao any an-tranony sy hihaino teny avy aminao. "
10:23 Noho izany, nitarika azy ireo amin'ny, Izy nandray azy toy ny vahiny. Avy eo, amin'ny fanarahana ny andro, eny, nifoha, dia niainga aminy. Ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy.
10:24 Ary amin'ny andro manaraka, dia niditra tao Kaisaria. Ary tena, Kornelio niandry azy, dia nampiangona ny fianakaviany sy ny namany akaiky indrindra.
10:25 Ary nony fa, rehefa Petera niditra, Kornelio dia nandeha nitsena azy. Ary lavo teo an-tongony, izy ka hajaina.
10:26 Na izany aza tena, Peter, manainga azy, nanao hoe:: "Mitsangàna, Fa izaho koa mba lehilahy ihany. "
10:27 Ary niresaka taminy, dia niditra tao, Ary nahita olona maro izay nivory.
10:28 Ary hoy Izy taminy:: "Fantatrao fahavetavetana dia ho an'ny Jiosy ny olona mba hikambana amin'ny, na mba hanampy ho, any amin'ny firenena hafa. Fa Andriamanitra efa nanambara tamiko mba hiantso olona hoe fady na tsy madio.
10:29 Noho izany ary tsy isalasalana, Tonga aho rehefa antsoina. Noho izany, Manontany anao aho, Nahoana no niantso ahy ianao?"
10:30 Dia hoy Kornelio: "Tsy izao andro fahefatra, ho 'izao ora izao, satria aho nivavaka teto an-tranoko tamin'ny ora fahasivy, ary indro, nisy lehilahy nitsangana teto anatrehako fotsy vestment, ka hoy Izy::
10:31 'Kornelio, ny vavaka efa re sy ny fiantrana efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra.
10:32 Noho izany, maniraha hankany Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera. Io lehilahy io no hivahiny ao an-tranon'i Simona, mpanao hoditra, amoron-dranomasina. '
10:33 Ary noho izany, Avy hatrany dia naniraka ho anao. Ary nataonao tonga soa eto. Noho izany, isika rehetra izao ankehitriny eo imasonao mba hihaino izay rehetra izay nampianarina ho anareo ny Tompo. "
10:34 Avy eo, Peter, manokatra ny vavany, nanao hoe:: "Efa nanatsoaka hevitra amin'ny fahamarinana fa Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona.
10:35 Fa ao anatin'ny firenena rehetra, na iza na iza matahotra Azy ka manao ny rariny no ankasitrahany.
10:36 Andriamanitra dia naniraka ny Teny ho any amin'ny zanak'i Israely, nanambara ny fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa Izy no Tompon'izao rehetra.
10:37 Fantatrao fa ny Teny natao fantatra eran'i Jodia. Fa nanomboka hatrany Galilia, aorian'ny batisa izay notorin'i Jaona,,
10:38 Jesosy avy any Nazareta, Andriamanitra izay voahosotra tamin'ny Fanahy Masina sy ny hery, Nandeha manodidina nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly. Fa Andriamanitra nomba azy.
10:39 Ary izahay no vavolombelon'ny rehetra izay nataony tany amin'ny faritr'i Jodia ary tany Jerosalema, va Ilay novonoin'ny tananareo nahantonareo teo amin'ny hazo.
10:40 Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny andro fahatelo, ary namela azy ho haseho,
10:41 tsy tamin'ny olona rehetra, fa ny vavolombelona preordained Andriamanitra, ho an'ireo amintsika izay niara-nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangana tamin'ny maty.
10:42 Ary Izy nandidy anay hitory amin'ny olona, ka hanambara fa Izy no Ilay efa voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty.
10:43 Izy rehetra manolotra fijoroana ho vavolombelona ny mpaminany fa amin'ny anarany izay rehetra mino Azy mandray ny famelan-keloka. "
10:44 Raha Petera mbola nilaza izany teny izany, ny Fanahy Masina nilatsaka rehetra ireo izay nihaino ny Teny.
10:45 Ary ny mpino ny amin'ny famorana, izay tonga niaraka tamin'i Petera, dia talanjona fa ny fahasoavan'ny Fanahy Masina ihany koa naidiny teo amin 'ny Jentilisa.
10:46 Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy.
10:47 Ary Petera namaly, "Ahoana no mety misy mandrara ny rano, ka dia ireo izay efa nandray ny Fanahy Masina dia tsy hatao batisa, tahaka antsika koa efa?"
10:48 Dia nasain'i Jesosy mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Avy eo dia nangataka Azy hitoetra tao aminy nandritra ny andro.

 

Asan'ny Apostoly 11

11:1 Ary ny Apostoly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia nahare fa ny jentilisa koa efa nandray ny Tenin'Andriamanitra.
11:2 Avy eo, rehefa i Petera fa niakatra ho any Jerosalema, ireo izay isan'ny voafora nandresy lahatra azy,
11:3 nanao hoe:, "Nahoana ianao no miditra ny tsy voafora ny lehilahy, ary nahoana ianao no niara-nihinana taminy?"
11:4 Ary Petera mba hanazava tamin'izy ireo, amin'ny fomba milamina, nanao hoe::
11:5 "Tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka, ary hitako fa, indro, amin'ny azon-tsindrimandry-tsaina, fahitana: nisy zavatra nidina, toy ny lamba rongony lehibe taratasy maha aoka eny an-danitra tamin'ny zorony efatra. Ary nanatona ahy.
11:6 Ary mijery ny azy, Nandinika aho ka nahita ny biby manan-tongotra efatra ambonin'ny tany, ary ny bibidia, ary ny biby mandady, ary ny zavatra manidina eny amin'ny rivotra.
11:7 Ary Izaho kosa dia nandre feo nilaza tamiko: 'Mitsangàna, Peter. Vonoy, ka hano. '
11:8 Fa hoy izaho:: 'Tsy, Tompo! Fa inona padina na tsy madio tsy mbola niditra tamin'ny vavako. '
11:9 Ary ny feo namaly fanindroany tany an-danitra, 'Izay efa nodiovin'Andriamanitra, dia tsy mba hataonao fady. '
11:10 Ankehitriny dia izany intelo no nanaovana. Ary avy eo ny zava-drehetra indray nakarina tany an-danitra.
11:11 Ary indro, nisy telo lahy nijanona teo akaikin'ny trano nitoeranay, izay iraka avy tany Kaisaria hankeo amiko.
11:12 Ary nisy fanahy niteny tamiko mba handeha hiaraka aminy, aza misalasala. Ary ireto rahalahy enina niaraka tamiko koa. Ary niditra tao an-tranon-dralehilahy.
11:13 Ary Nilaza ho taminay ny nahitany ny anjely tao an-tranony, nitsangana ka nanao taminy hoe: 'Maniraha ho any Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera.
11:14 Ary holazainy aminao teny, izay ianareo ka hovonjena amin'ny trano manontolo. '
11:15 Ary rehefa efa nanomboka niteny, ny Fanahy Masina nilatsaka taminy, tahaka ny tamintsika, tany am-piandohana.
11:16 Dia nahatsiaro ny tenin 'ny Tompo, araka izay manao hoe:: 'John, tokoa, batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina. '
11:17 Noho izany, Andriamanitra, raha nanome azy ny fahasoavana, tahaka ho antsika, izay nino ny Tompo Jesoa Kristy, izay I, fa ho afaka mandrara an'Andriamanitra?"
11:18 Ary rehefa nandre izany, dia nangina. Ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, nanao hoe:: "Noho izany dia manana Andriamanitra koa no nomena ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana."
11:19 Ary ny sasany, rehefa niparitaka noho ny fanenjehana izay efa nitranga teo ambany Stephen, nandeha manodidina, hatrany Foinika sy Kyprosy ary Antiokia, miteny ny Teny na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny Jiosy ihany.
11:20 Fa ny sasany amin'ireo lehilahy avy any Kyprosy sy Kyrena, rehefa niditra tao Antiokia, dia niteny ny jentilisa koa ny, nanambara ny Tompo Jesosy.
11:21 Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo. Ary maro no isan'izay nino sy niova fo ho an'ny Tompo.
11:22 Ary ny vaovao tonga teo amin'ny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'izany zavatra izany, dia naniraka an'i Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia.
11:23 Ary rehefa tonga teo ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, dia faly. Ary nananatra azy rehetra haharitra ao amin'ny Tompo amin'ny fo tapa-kevitra.
11:24 Fa lehilahy tsara, ary dia feno ny Fanahy Masina sy ny finoana. Ary nisy olona maro no nanampy ho an'ny Tompo.
11:25 Ary Barnabasy niainga ho any Tarsosy, ka mba hitady an'i Saoly. Ary rehefa nahita azy, dia nitondra azy ho any Antiokia.
11:26 Ary niresaka teo izy ireo ao amin'ny Fiangonana ho an'ny taona iray manontolo. Ary nampianatra olona maro be toy izany, fa tany Antiokia ny mpianatra fantatra voalohany ny anarana hoe Kristianina.
11:27 Ary tamin'izany andro izany, mpaminany avy tany Jerosalema nankany Antiokia.
11:28 Ary ny anankiray teo aminy, atao hoe Agabo, eny, nifoha, midika ny alalan 'ny Fanahy fa tsy handeha ho mosary be eran'ny izao tontolo izao, izay no nitranga andron'i Klaodio.
11:29 Dia nilaza ny mpianatra, araka izay samy nanana, izay izy ireo hanolotra ho nalefa tany ny rahalahy izay nonina tany Jodia.
11:30 Ary toy izany koa no nataony, no nampitondrainy izany ho any amin'ny loholona ny tànan'i Barnabasy sy Saoly.

Asan'ny Apostoly 12

12:1 Ary tamin'izany andro izany, Heroda mpanjaka omena ny tanany, mba hampahory ny sasany avy amin'ny Fiangonana.
12:2 Ary izy namono an'i Jakoba, ny rahalahin'i Jaona, tamin'ny sabatra.
12:3 Ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy, dia niainga manaraka mba hisambotra an'i Petera koa. Ankehitriny dia ny andro mofo tsy misy masirasira.
12:4 Ary rehefa nosamboriny izy, dia nirahiny tany an-trano-maizina, nanolotra azy ho eo an-tranomaizina noho ny efatra vondrona efatra miaramila, nikasa hamokarana azy ny olona rehefa afaka ny Paska.
12:5 Ary toy izany Petera dia notànana tany am-ponja. Fa rehefa natao ny vavaka ireo, ka aza mitsahatra, ny Fiangonana, ho an'Andriamanitra ho azy.
12:6 Ary nony Heroda vonona ny mamokatra azy, amin'izany alina, Petera dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy, ary voafatotra tamin'ny gadra roa. Ary nisy mpiambina teo anoloan'ny varavarana, Miaro an-tranomaizina.
12:7 Ary indro, ny anjelin'ny Tompo tonga teo akaikin'i, sady nisy mazava namirapiratra tao an-efitra nivoaka. Ary nipaipaika ny tehezan'i Petera, Dia nifoha izy, nanao hoe:, "Mitsangàna, haingana. "Ary ny gadra niala avy tamin'ny tànany.
12:8 Ary hoy ilay anjely nanao taminy hoe:: "Dress ny tenanao, ary anaovy ny kiraro. "Dia nataony izany,. Ary hoy izy taminy:, "Fonosy ny akanjo manodidina ny tenanao ka hanaraka Ahy."
12:9 Ary nivoaka, dia nanaraka Azy. Ary tsy nahalala izany fahamarinana izany: fa izany dia atao amin'ny alalan'ny anjely. Fa nataony ho fa efa nahita fahitana.
12:10 Ary nandalo ny voalohany sy faharoa mpiambina, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mitondra ho any an-tanàna; dia nisokatra ho azy ireo ho azy. ary niala, izy ireo nanohy lafiny iray eny an-dalambe. Ary ny anjely tampoka niala avy aminy.
12:11 Ary Petera, niverina ny tenany, nanao hoe:: "Ankehitriny dia fantatro, tena, fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny, ary izy namonjy ahy tamin'ny tànan'i Heroda sy ny avy amin'izay rehetra ny vahoakan 'ny Jiosy dia niandry. "
12:12 Ary raha mbola nandinika izany, dia tonga tao an-tranon'i Maria, ny renin'i Jaona, izay atao hoe koa Marka,, izay maro nivory sy nivavaka.
12:13 Avy eo, raha nandondona teo am-baravaran'ny ny vavahady, ankizivavy nivoaka mba hamaliana, no anarany Rhoda.
12:14 Ary rehefa nahalala ny feon'i Petera, amin'ny fifaliana, dia tsy namoha ny vavahady, fa raha tokony, milatsaka ho, izy nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady.
12:15 Fa ireo nanao taminy hoe:, "Ianao no adala." Fa izy dia nanamafy fa izany dia. Ary izy ireo nanao hoe:, "Izany no anjely."
12:16 Fa Petera maharitra amin'ny mandondòna. Ary nony efa nosokafany, dia nahita azy izy ireo ka gaga.
12:17 Fa motioning ho azy ireo ny tànany mba hangina, dia nanazava ny fomba Jehovah efa nitondra an'i Jesosy ho tany am-ponja. Ary hoy izy:, "Ampahafantaro Jakoba sy ireo rahalahy." Ary nivoaka, dia lasa nankany amin'ny fitoerana hafa.
12:18 Avy eo, rehefa tonga daylight, tsy nisy tabataba kely eo amin'ny miaramila, toy ny zava-nitranga momba an'i Petera.
12:19 Ary rehefa Heroda efa nangataka azy ary tsy hahazo azy, rehefa nahazo ny mpiambina nalaina am-bavany, Nandidy azy ireo nentina. Ary nidina avy tany Jodia ho any Kaisaria, dia tafandriana tao.
12:20 Ary izy dia tezitra ny an'i Tyro sy Sidona. Nefa ireny dia tonga ho azy dia niray, ary, rehefa nandresy lahatra Blastus, izay, no mpifehy ny trano fitehirizam-pandriana 'ny mpanjaka, dia nangataka ho amin'ny fandriampahalemana, satria ny faritra dia namatsy sakafo avy aminy.
12:21 Avy eo, tamin'ny andro voatondro, Heroda niakanjo akanjo manjaka, ary nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo, Ary naneho kabary ho azy ireo.
12:22 Avy eo ny olona niantso, "Ny Feon'Andriamanitra, fa tsy amin'ny olona!"
12:23 Ary niaraka tamin'izay dia, nisy anjelin'ny Tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary rehefa lany ritra ny kankana, dia niala aina.
12:24 Fa ny tenin'ny Tompo dia nitombo ary hahamaro.
12:25 Ary Barnabasy sy Saoly, rehefa vita ny asa fanompoana, niverina avy tany Jerosalema, nitondra aminy John, izay atao hoe koa Marka,.

Asan'ny Apostoly 13

13:1 Ary nisy, ao amin'ny Fiangonana tany Antiokia, mpaminany sy ny mpampianatra, isan'ireny dia Barnabasy, ary Simon, izay atao hoe ny Black, sy Losio Kyreniana, ary dia nifady hanina, izay ny Foster rahalahin'i Heroda mpanapaka, ary Saoly.
13:2 Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny Tompo sy nifady hanina, ny Fanahy Masina nanao taminy: "Atokàny Saoly sy Barnabasy ho ahy, hanao ny asa izay efa nifidy azy ireo. "
13:3 Avy eo, nifady hanina sy nivavaka ary nametra-tànana taminy, dia nandefa azy.
13:4 Ary izay iraka Fanahy Masina, dia nankany Seleokia. Ary niala tao izy niondrana an-tsambo teo hankany Kyprosy.
13:5 Ary rehefa tonga tao Salamisy, izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny synagogan'ny Jiosy. Ary izy ireo koa i Jaona eny amin'ny fanompoana.
13:6 Ary nony efa nandeha nandritra ny manontolo nosy, hatrany Pafo, dia nahita lehilahy anankiray, ny ody, mpaminany sandoka, Jiosy, atao hoe Bar-Jesu.
13:7 Ary izy niara ny governora tsy hanaiky, Sergei Paul, Ny olon-kendry. io lehilahy io,, niantso Barnabasy sy Saoly, te hihaino ny Tenin'Andriamanitra.
13:8 Fa Elyma, mpanao ody (fa izany no anarany, raha adika) nitsangana teo anatrehany izy, nitady hampivily ny governora tsy hanaiky hiala amin'ny Finoana.
13:9 Ary Saoly, izay atao hoe koa Paoly, rehefa feno ny Fanahy Masina, nijery azy tsara,
13:10 ka hoy Izy:: "Dia feno ny fitaka rehetra sy ny lainga rehetra,, zanaky ny devoly, fahavalon'ny fahamarinana rehetra,, tsy hitsahatra ianao, mba hanimbana ny marina lalan 'ny Tompo!
13:11 Ary ankehitriny, indro, ny tanan 'ny Tompo efa mby aminareo. Ary dia ho jamba, tsy hahita masoandro mandritra ny fotoana lava. "Ary avy hatrany ny zavona sy ny haizina nanarona azy. Ary nirenireny manodidina, dia nitady olona izay mety hitarika azy izy.
13:12 Ary ny governora, nony nahita izay efa natao, nino, na dia nanana mahagaga noho ny fotopampianaran 'ny Tompo.
13:13 Ary rehefa Paoly sy ireo izay niaraka taminy dia niondrana an-tsambo niala avy tany Pafo, dia tonga tany Perga any Pamfylia. Ary Jaona nandao azy ka niverina nankany Jerosalema.
13:14 Na izany aza tena, izy ireo, nandeha tamin'ny avy any Perga, tonga tany Antiokia any Pisidia. Ary eo niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata, Dia nipetraka.
13:15 Avy eo, rehefa vita ny famakiana avy ao amin'ny Lalàna sy ny Mpaminany, ny mpitarika ny synagoga dia nampilaza taminy, nanao hoe:: "Noble rahalahy, raha misy ao aminareo misy fananarana ny olona, miteny. "
13:16 Ary Paoly, eny, nifoha ary motioning ny fahanginan'ny ny tànany, nanao hoe:: "Ry lehilahy Isiraely sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra, mihaino tsara.
13:17 Ny Andriamanitry ny olona Isiraely efa nifidy ny razantsika, ka nanandratra ny olona, fony izy ireo voanjo any amin'ny tany Egypta. Ary miaraka amin'ny sandriny ambony, Jesosy nitondra azy niala teo.
13:18 Ary nandritra ny efa-polo taona, dia niaritra ny fitondran-tena any an-efitra.
13:19 Ary dia ny nandravany firenena fito tany amin'ny tany Kanana, nozarainy ny taniny teo aminy araka ny filokana,
13:20 rehefa afaka tokony ho dimam-polo amby efa-jato taona. Ary rehefa afaka izany,, dia nomeny mpitsara izy, na dia mandra-mpaminany Samoela.
13:21 Ary taty aoriana, dia nangataka ho mpanjaka. Ka dia nomen'Andriamanitra azy Saoly, ny zanak'i Kisy, nisy lehilahy anankiray avy tamin'ny firenen'i Benjamina, efa-polo taona.
13:22 Ary rehefa nanaisotra an'i Saoly, dia nanangana mpanjaka ho azy David. Fijoroana ho vavolombelona sy ny fanatitra hohanina momba azy, hoy izy:, 'Efa nahita an'i Davida, ny zanak'i Jese, mba ho olona araka ny sitraponao, iza no hanatanteraka izay rehetra sitrako. '
13:23 Avy ny taranany, araka ny fampanantenana, Andriamanitra dia nitondra an'i Jesosy ho an'ny Isiraely ny Mpamonjy.
13:24 Jaona nitory, eo anatrehan'i ny fiaviany, ny batisan'ny fibebahana, ny vahoaka rehetra tamin'ny Isiraely.
13:25 Avy eo, rehefa vita ny nalehany John, dia nanao hoe:: «Tsy izaho no ilay no mihevitra ahy ho. Fa, indro, iray tonga ao aoriako, ny kapa eo an-tongony ka izaho tsy miendrika hamaha. '
13:26 Noble rahalahy, zanaky ny taranak'i Abrahama, sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho anao ny tenin'izao famonjena izao dia efa nalefa.
13:27 Ho an'ireo izay nonina tany Jerosalema, sy ny mpanapaka, tsy ny fanarahana azy, na ny feon'ny mpaminany izay vakina isan-tsabata izay, tanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy.
13:28 Ary na dia tsy hitany aza raharaha ho faty azy, ka nitalaho tamin'i Pilato, ka dia mba hamonoany Azy.
13:29 Ary rehefa nahatanteraka izay rehetra efa voasoratra momba azy, nitondra azy hiala amin'ny hazo, dia nametraka azy tao am-pasana.
13:30 Na izany aza tena, Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo.
13:31 Ary Izy niseho andro maro 'ireo izay niara-niakatra taminy avy tany Galilia ho any Jerosalema, izay na dia ankehitriny dia ireo no vavolombelony amin'ny olona.
13:32 Ary izahay no nanambara aminareo dia ilay teny fikasana, izay natao tamin'ny razantsika,
13:33 dia tanteraka 'Andriamanitra ho an'ny ankizy tamin'ny nananganany an'i Jesosy, araka ny voasoratra eo amin'ny Salamo faharoa koa: 'Ianao no Zanako. Ity andro ity izaho no niteraka anareo. '
13:34 Ankehitriny, satria nananganany Azy tamin'ny maty, mba tsy hiverina ho amin'ny lo intsony, efa nilaza izany: 'Homeko anareo ny zava-masina Davida, mahatoky iray. '
13:35 Ary koa avy eo, eo amin'ny teny hafa, hoy izy: 'Tsy hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka.'
13:36 Fa Davida, rehefa nanompo ny taranaka araka ny sitrapon 'Andriamanitra, tafatory, ary dia napetraka akaikin'ny razany, ary tratry ny lò.
13:37 Na izany aza tena, Izay efa nitsangana tamin'ny maty dia tsy hita kolikoly.
13:38 Noho izany, aoka ho fantatrareo, rahalahy mendri-kaja, fa amin'ny alalany no nanambara aminareo famelan avy amin'ny fahotana sy amin'ny zava-drehetra amin'ny alalan'ny izay tsy afaka hohamarinina ao amin'ny lalàn'i Mosesy.
13:39 Izy no, izay rehetra mino mitady hohamarinina.
13:40 Noho izany, Mitandrema, fandrao izay hoy ny mpaminany mba hanafotra anao:
13:41 'Ianareo mpamotsifotsy! Jereo, dia gagà, ary hiparitaka! Fa Izaho manao ny asa amin'ny andronareo, ny asa izay tsy mino, na dia misy olona dia ny manazava izany aminareo. ' "
13:42 Avy eo, raha mbola hiala, dia nanontany azy raha toa, amin'ny Sabata manaraka, mba hilaza izany teny izany taminy.
13:43 Ary rehefa ny synagoga efa voaroaka, maro teo anivon 'ny Jiosy sy ny mpivavaka vaovao dia nanaraka an'i Paoly sy Barnabasy. ary izy ireo, niresaka tamin'izy ireo, namporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
13:44 Na izany aza tena, amin'ny Sabata manaraka, efa ho ny tanàna iray manontolo dia nivory mba hihaino ny Tenin'Andriamanitra.
13:45 Ary ny Jiosy, nony nahita ny vahoaka, dia feno fialonana, ary izy ireo, niteny ratsy, nanohitra ny zavatra tonga teo lazaina Paoly.
13:46 Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny hentitra: "Tena ilaina ny milaza ny Tenin'Andriamanitra aloha ianao. Fa satria mandà izany, ary toy izany koa manao ny tenanareo ho tsy mendrika ny fiainana mandrakizay, indro, dia mitodika mankany amin'ny jentilisa.
13:47 Fa izao dia manana ny Tompo dia nampianatra antsika: 'Efa nanendry Anao ho fahazavan'ny amin'ny jentilisa, mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. ' "
13:48 Ary ny jentilisa, rehefa nandre izany, dia faly, ka dia nanome voninahitra ny Tenin'ny Tompo. Ary izay rehetra nino dia preordained ho amin'ny fiainana mandrakizay.
13:49 Ary ny tenin'ny Tompo dia aparitaka manerana ny faritra manontolo.
13:50 Fa ny Jiosy sasany nampirisika ny vehivavy mpivavaka tsara sy manao ny marina, ary ny mpitondra tao an-tanàna. Ary nahatonga fanenjehana tamin'i Paoly sy Barnabasy. Ary nandroaka azy hiala ny faritra.
13:51 anefa izy ireo, mangovitra ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo, nandeha Ikonioma.
13:52 Dia toy izany koa ny mpianatra feno fifaliana sy ny Fanahy Masina.

Asan'ny Apostoly 14

14:1 Ary nony tany Ikonioma Paoly sy Barnabasy dia niditra ho eo an-synagogan'ny Jiosy, ary niteny toy izany fomba maro be ny copious na Jiosy na jentilisa nino.
14:2 Na izany aza tena, ny Jiosy izay tsy mino sy enflamed efa nampirisika ny fanahin'ny jentilisa hanohitra ny rahalahy.
14:3 Ary noho izany, dia nijanona nandritra ny fotoana ela, manao zavatra amim-pahatokiana ao amin'ny Tompo, fanatitra ho vavolombelona ny tenin'ny fahasoavany, manome famantarana sy ny fahagagana nataon'ny tànany.
14:4 Ary ny vahoaka tao an-tanàna nisara-tsaina. Ary azo antoka fa, ny sasany nomba ny Jiosy, nefa tena hafa teo amin'ny Apôstôly.
14:5 Ary rehefa misy fanafihana efa nomanina noho ny jentilisa sy ny Jiosy mbamin'ny mpitondra, ka mba hitondra azy tsinontsinona sy vato azy ireo,
14:6 izy ireo, tonga saina izany, Niara-nandositra nankany Lystra sy Derbe, tanàna any Lykaonia, sy ny faritra rehetra manodidina,. Ary fitoriana ny filazantsara izy ireo amin'izany toerana.
14:7 Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Lystra, kilemaina amin'ny tongony, nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, izay tsy nandeha an-tongotra.
14:8 Io lehilahy io, Paoly, nony niteny. ary Paoly, nandinika azy tsara, ka nahita fa nanam-pinoana, ka mba ho sitrana,
14:9 dia niteny tamin'ny feo mahery, "Mijoroa amin 'ny tongotrao!"Dia nitsangana tampoka izy ka nandeha manodidina.
14:10 Fa raha ny vahoaka efa nahita izay zavatra nataon'i Paoly, dia nanandratra ny feony ao amin'ny fiteny lykaonianina, nanao hoe:, "Ny andriamanitra, dia nandray ny endriky ny olona, efa nidina ho antsika!"
14:11 Ary ny anaran'i Barnabasy, 'Jupiter,'Nefa tena dia atao hoe Paul, 'Mercury,'Satria izy no nitarika mpandahateny.
14:12 koa, ny mpisoron'ilay Jopitera, izay ivelan'ny tanàna, eo anoloan'ny am-bavahady, nitondra omby sy fehiloha voninkazo nankeny, Vonona ny hanolotra zavatra vonoina hatao fanatitra ny olona.
14:13 Ary raha vao ny Apôstôly, Barnabasy sy Paoly, efa nandre izany, nandrovitra ny mitondra akanjo, dia niantoraka teo an-vahoaka, niantso mafy
14:14 ary nanao hoe:: "Men, Nahoana no hanao izany? Izahay koa dia olombelona, ny olona toy ny tenanareo, mitory aminao mba hiova fo, avy amin'ireo zava-poana, ho an'ilay Andriamanitra velona, Izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy.
14:15 In taranaka teo aloha, dia navelany ny firenena rehetra handeha tamin'ny làlana tiany haleha.
14:16 Azo antoka fa, tsy namela ny tenany tsy hanana fijoroana ho vavolombelona, fanaovan-tsoa avy any an-danitra, manome orana sy ny taon-jina, mameno ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. "
14:17 Ary nilaza izany, izy ireo zara raha afaka nahasakana ny vahoaka tsy immolating ho azy ireo.
14:18 Ary nisy Jiosy sasany avy tany Antiokia sy Ikonioma tonga teo. Ary rehefa nitaona ny vahoaka, ka nitora-bato an'i Paoly sady nitaritarika azy ho eny ivelan'ny tanàna, Nieritreritra azy ho efa maty.
14:19 Fa ho toy ny mpianatra nitsangana manodidina azy, nitsangana izy ka niditra tao an-tanàna. Ary ny andro manaraka, dia niainga izy sy Barnabasy ka nankany Derbe.
14:20 Ary nony efa Evanjely tsy amin'izany tanàna, ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nankany Lystra sy Ikonioma ary Antiokia,
14:21 nampahery ny fanahin'ny mpianatra, ka nananatra azy rehetra Izy mba hitoetra mandrakariva amin'ny finoana, ary tsy maintsy ho antsika ny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahoriana be no.
14:22 Ary rehefa nanorina mpisorona ho azy ireo isaky ny fiangonana, dia nivavaka sady nifady hanina, dia nanolotra azy ho an'ny Tompo, in Izay efa ninoany.
14:23 Ary nandeha tamin'ny lalana Pisidia, dia tonga tany Pamfylia.
14:24 Ary nony efa nitory ny tenin'ny Tompo ao Perga, dia nidina nankany Atalia.
14:25 Ary niala teo, dia niondrana an-tsambo nankany Antiokia, izay efa nanolotra ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay efa tanteraka izao.
14:26 Ary nony efa tonga ary efa namory ny fiangonana, dia nitantara ny zavatra lehibe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy, sy ny namohany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa.
14:27 Dia nitoetra ho tsy kely ny fotoana ihany tamin'ny mpianatra izy.

Asan'ny Apostoly 15

15:1 Ary ny sasany, nidina avy tany Jodia, dia nampianatra ny rahalahy, "Raha tsy forana araka ny fanaon'i Mosesy, tsy afaka ho voavonjy. "
15:2 Noho izany, i Paoly sy Barnabasy, rehefa tsy nanao kely fitroarana hamely azy ireo, Nanapa-kevitra izy ireo fa i Paoly sy Barnabasy, ary ny sasany avy amin'ny mpanohitra lafiny, mba hiakatra ho any amin'ny apostoly sy ny mpisorona tany Jerosalema ny amin'izany fanontaniana.
15:3 Noho izany, tarihin'ny ny fiangonana, dia nandeha namaky an'i Foinika sy Samaria, nilaza ny niovan'ny jentilisa. Ary dia nampifaly ny rahalahy rehetra teo.
15:4 Ary nony efa tonga tany Jerosalema, izy, dia noraisin'ny fiangonana sy ny Apostoly ary ny loholona, tatitra ny zavatra lehibe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy.
15:5 Fa ny sasany avy amin'ny isan'ny antokon'ny Fariseo, ireo izay mpino, nitsangana nanao hoe:, "Tsy maintsy ho azy ireo hoforana sy mba handray torolalana mba hitandrina ny Lalàn'i Mosesy."
15:6 Ary ny Apostoly sy ny loholona dia nivory mba hikarakara izany zavatra izany.
15:7 Ary rehefa afaka ny fifandirana lehibe efa nitranga, Dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe: "Noble rahalahy, fantatrao fa, tao anatin'ny andro vitsivitsy, Andriamanitra efa nifidy avy eto amintsika, ny vavako, Jentilisa mba hihaino ny tenin 'ny Filazantsara sy ny mino.
15:8 ary Andriamanitra, iza no mahalala ny fo, nanatitra fijoroana ho vavolombelona, tamin'ny fanomezana ny Fanahy Masina ho, toy ny antsika.
15:9 Ary nampiavaka na inona na inona isika sy izy, fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony.
15:10 Koa ankehitriny, Nahoana no maka fanahy an'Andriamanitra mba hametraka zioga amin'ny vozon'ny mpianatra, izay tsy razantsika na isika no afaka hitondra?
15:11 Fa noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, inoantsika mba ho voavonjy, ao izany koa toy ny azy ireo. "
15:12 Ary ny vahoaka manontolo dia mangina. Ary izy ireo nihaino an'i Barnabasy sy Paoly,, namaritra ny zavatra famantarana lehibe sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa izy ireo.
15:13 Ary rehefa efa niteny, James namaly tamin'ny hoe:: "Noble rahalahy, henoy aho.
15:14 Simon dia nanazava ny Amin'ny Fomba Ahoana nitsidika voalohany Andriamanitra, mba handray avy amin'ny jentilisa ny olona ny anarany.
15:15 Ary ny tenin 'ny Mpaminany ao fanekena ity, araka ny voasoratra:
15:16 'Rehefa afaka izany,, Hody, ary Izaho no hanorina indray ny trano-lain'i Davida, izay efa nianjera. Ary Izaho hanorina indray ny rava, ary Izaho hanangana indray izy,
15:17 ka ny olona sisa dia mety hitady ny Tompo, mbamin'ny firenena rehetra izay ny anarako no hampiharina, hoy Jehovah, izay manao ireo zavatra ireo. '
15:18 Ho an'ny Tompo, ny asany dia fantatra amin'ny mandrakizay.
15:19 Noho io, Izaho tsy mitsara fa ireo izay niova fo ho an'Andriamanitra avy amin'ny jentilisa izay tsy mba ho taitra,
15:20 fa raha tokony mba manoratra ho azy ireo, mba hiaro ny tenany amin 'ny fahalotoana ny sampy, ary ny fijangajangana, ary na inona na inona efa sempotra, sy ny ra.
15:21 Fa Mosesy, hatramin'ny ela, Tamin'ilay isan-tanàna nitory momba azy ireo eo amin'ny synagoga, izay vakina isan-tsabata izay. "
15:22 Ary sitraky ny Apostoly sy ny loholona, miaraka amin'ny Fiangonana manontolo, ny hifidy olona avy teo aminy, ary maniraha ho any Antiokia, hiaraka amin'i Paoly sy Barnabasy, ary Jodasy, izay atao hoe koa Barsabbas, sy i Silasy, faran'izay lehibe teo anivon'ny rahalahy,
15:23 izay efa nosoratan 'ny tanana: "Ny Apostoly sy ny loholona, rahalahy, ho an 'ireo izay any Antiokia sy Syria ary Kilikia, rahalahy avy amin'ny jentilisa, fiarahabana.
15:24 Satria efa renay fa ny sasany, nivoaka avy teo aminay, dia raiki-tahotra anareo amin'ny teny, nampikomy ny fanahinareo, izay tsy nasainay nanao,
15:25 sitraky anay, rehefa nivory tahaka ny olona, ny hifidy olona sy ny hirahina hankatỳ aminareo, hiaraka amin'i indrindra Barnabasy sy Paoly malalanay:
15:26 olona izay efa natolotra ny fiainany amin'ny anaran'ny ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika.
15:27 Noho izany, nirahinay Joda sy Silasy, izay ny tenany ihany koa dia, amin'ny niteny teny, hanamafy aminareo izany teny izany koa.
15:28 Fa efa sitraky ny Fanahy Masina sy izahay ny tsy hanampy enta-mavesatra hametraka aminareo, hafa noho ireo zavatra tsy maintsy hotandremana:
15:29 fa hifadianareo ny hena sorona ho an'ny sampy, sy ny ra, ary avy amin'izay efa sempotra, ary ny fijangajangana. Ho tsara mba arovy ny tenanareo amin'ny ireo zavatra ireo. Veloma. "
15:30 Ary noho izany, rehefa voaroaka, dia nidina nankany Antiokia. Ary manangona ny vahoaka niara-, dia natolony ilay epistily.
15:31 Ary nony efa namaky izany, faly izy ireo noho izany fampiononana.
15:32 Fa Joda sy Silasy, satria mpaminany ny tenany, nampahery an'ireo rahalahy tamin'ny teny maro, ka dia nampahery.
15:33 Avy eo, rehefa avy nandany fotoana bebe kokoa ny sasany any, izy ireo, dia nampandehanin'ny amin'ny fiadanana, amin'ny rahalahy, ho any amin'izay naniraka azy.
15:34 Nefa mbola sitrak'i Silasy ny hitoetra ho any. Ary Jodasy irery niala tany Jerosalema.
15:35 Ary Paoly sy Barnabasy nijanona tany Antiokia, miaraka amin'ny maro hafa, fampianarana sy fitoriana ny filazantsara ny Tenin'ny Tompo.
15:36 Avy eo, rehefa afaka andro vitsivitsy, Hoy Paoly tamin'i Barnabasy, 'Andao isika hiverina hitsidika ireo rahalahy eran' ny tanàna izay efa nitoriantsika ny Tenin'ny Tompo, mba hahitantsika izay toetrany. "
15:37 Ary tian'i Barnabasy ny hitondra an'i Jaona naniry, izay atao hoe koa Marka,, amin'izy ireo ihany koa.
15:38 Paoly dia nilaza fa izany dia tokony tsy ho nahazo, satria niala avy azy tany Pamfylia, ary tsy mbola nodiavin'ny amin'ireo teo an-asa.
15:39 Ary nisy ny nifanditra, ho toy izany hany ka nony niala hafa. ary Barnabasy, tokoa nitondra Mark, niondrana an-tsambo nankany Kyprosy.
15:40 Na izany aza tena, Paul, mifidy Silas, teo avy, efa natolotra araka ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny Tompo izy.
15:41 Dia nandeha namaky an'i Syria sy Kilikia, nampahery ny Fiangonana, mampianatra azy ireo hitandrina ny didy ny apostoly sy ny anti-panahy.

Asan'ny Apostoly 16

16:1 Dia tonga tany Derbe sy Lystra. Ary indro, nisy mpianatra anankiray teo atao hoe Timoty i, ny zanaky ny vehivavy jiosy mpino, ny rainy ny hafa firenena.
16:2 Ary ny rahalahy tany Lystra sy Ikonioma nadika hoe tsara laza ho azy.
16:3 Tian'i Paoly io lehilahy io mba handeha niaraka taminy, ary nitondra azy, dia noforany, noho ny Jiosy tany amin'izany toerana. Satria fantatr'izy rehetra fa ny rainy i Jentilisa.
16:4 Ary raha nandeha nitety ny tanàna, dia natolony ho azy ireo ny foto-pinoana mba hotehirizina, Namoaka didy izay nataon'ny Apostoly sy ny loholona tany Jerosalema.
16:5 Ary azo antoka fa, ny Fiangonana dia ho nihanahery finoana ka nitombo isan-andro.
16:6 Avy eo, raha nita ny alalan 'Frijia sy ny faritr'i Galatia, izy ireo tsy navela 'ny Fanahy Masina tsy hiteny ny teny tany Asia.
16:7 Ary rehefa tonga tany Mysia, dia nitady hankany Bitynia, fa ny Fanahin'i Jesosy dia tsy hamela azy ireo.
16:8 Avy eo, rehefa tafita amin'ny alalan'ny Mysia, izy, dia nidina nankany Troasy.
16:9 Ary fahitana tao amin'ny alina dia Nilaza tamin'i Paoly, avy nisy lehilahy Makedoniana, nitsangana teo ka niangavy taminy, ary nanao hoe:: "Hiditra ao Makedonia, ka vonjeo izahay!"
16:10 Avy eo, rehefa nahita ny fahitana, avy hatrany dia nitady fomba niainga ho Makedonia, rehefa matokia fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara ho azy ireo.
16:11 Ary rehefa nandeha tany Troasy, naka mivantana lalana, dia tonga tany Samotrakia, sy ny andro manaraka, amin'ny Neapolia,
16:12 dia niala tao nankany Filipy, izay ny lehibe indrindra tanàna tany amin'ny faritr'i Makedonia, ny zanatany. Ankehitriny izahay teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy, fanomezana miara-.
16:13 Avy eo, amin'ny andro Sabata, izahay dia nandeha ivelan'ny vavahady, afa-tsy ny renirano, izay misy toa ho famoriam-bavaka. Ary nipetraka teo, izahay dia niresaka tamin'ny vehivavy vory teo.
16:14 Ary nisy vehivavy anankiray, atao hoe Lydia, mpivarotra lamba volomparasy tao an-tanànan'i Tyatira, mpivavaka 'Andriamanitra, nihaino. Ary ny Tompo nanokatra ny fony mba hanaiky ny zavatra i Paoly hoe:.
16:15 Ary rehefa natao batisa, sy ny ankohonany, dia nitaraina tamintsika, nanao hoe:: "Raha efa nanome ahy ny rariny mba ho mahatoky amin'ny Tompo, hiditra ao an-tranoko ka handry any. "Dia resy lahatra izahay.
16:16 Avy eo dia nitranga fa, rehefa nandeha nivoaka ny vavaka, dia nisy ankizivavy, nanam-panahy sikidy, nihaona taminay. Izy dia loharanom-tombony be ny tompony, ny alalan 'ny maminany.
16:17 ity tovovavy, nanaraka an'i Paoly sy izahay, ka ninananana, nanao hoe:: "Ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra Avo Indrindra! Izy ireo dia manambara aminareo ny lalan'ny famonjena!"
16:18 Ary izy fitondran toy izany nandritra ny andro maro. fa Paoly, sady nalahelo, dia nitodika ka nanao tamin'ny fanahy, "Andidiako anao, amin 'ny anaran' i Jesoa Kristy, mba hiala aminy izany. "Ary nandeha tamin'izany ora izany.
16:19 Fa ny tompony, nahita fa very ny fanantenany ny tombony lasa, nosamboriny i Paoly sy Silasy, dia nitondra azy ho any amin'ny mpanapaka any amin'ny fitsarana.
16:20 Ary manolotra azy ho an'ny governora, hoy izy ireo: "Ireo lehilahy ireo dia manelingelina ny tanànantsika, satria ny tenany ho Jiosy.
16:21 Ary izy ireo nanambara ny lalana izay tsy mety ho antsika ny manaiky na hataontsika, satria Romanina isika. "
16:22 Ary ny vahoaka nirohotra hamely azy. Ary ireo governora, nandrovitra ny mitondra akanjo, nasainy ho nokapohina tamin'ny tehina.
16:23 Ary nony efa nihatra maro ny fanindronana azy, dia hanipy azy any am-ponja, mampianatra ny mpiambina mba hiambina azy ireo tsara.
16:24 Ary satria efa nandray izany karazana mba, dia hatsipiny any amin'ny fonja anatiny, ary voafetra ny tongony ny hazo izy.
16:25 Avy eo, ao amin'ny misasakalina, I Paoly sy Silasy, dia nivavaka sy nidera an'Andriamanitra. Ary izay ao amin'ny trano-maizina koa nihaino azy.
16:26 Na izany aza tena, nisy horohoron-tany tampoka, lehibe tokoa ny fanorenan'ny trano-maizina nafindra. Ary niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra nisokatra, ary ny bindings ny rehetra navotsotra.
16:27 Avy eo ny mpiambina fonja, rehefa jarred Mifohaza, ka nahita ny varavaran'ny trano-maizina hanokatra, nanatsoaka ny sabany, ary nikasa hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra.
16:28 Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:: "Ataovy manisy ratsy ny tenanao, fa ato ihany izahay rehetra!"
16:29 Dia miantso ho fahazavana, dia niditra tao. sady tora-kovitra, dia niankohoka teo anoloan'ny tongotr'ilay Paoly sy Silasy.
16:30 Ary nitondra azy teo ivelan'ny, hoy izy:, "Ry tompokolahy ô, inona no tokony hataoko, ka mba ho voavonjy?"
16:31 Dia hoy izy ireo:, "Minoa ny Tompo Jesosy, ary avy eo dia ho voavonjy, amin'ny ny ankohonanao. "
16:32 Ary izy roa lahy nitory ny Tenin'ny Tompo taminy, miaraka izay rehetra tao an-tranony.
16:33 ary, nitondra azy ireo ao amin 'ny ora amin'ny alina, nanasa ny fanindronana. Ary natao batisa, ary manaraka ny ankohonany manontolo.
16:34 Ary rehefa nitondra azy ho any an-tranony, dia napetrany latabatra ho azy ireo. Ary izy mahafaly, mbamin'ny ankohonany manontolo, nino an'Andriamanitra.
16:35 Ary nony efa tonga daylight, ireo governora dia naniraka ny mpanompony, nanao hoe:, "Afaho ireo olona ireo."
16:36 Fa ny mpiambina fonja nilaza izany teny izany tamin'i Paoly: "Ireo governora efa naniraka ianao no navoaka. Koa ankehitriny, miala. Mandehana soa aman-tsara. "
16:37 Fa hoy Paoly taminy:: "Efa nokapohiny tsy antsika ampahibemaso, na dia tsy voaheloka izahay. Efa nanary lehilahy kanefa Romana tao an-tranomaizina. Ary ankehitriny izy ireo dia nandroaka anay hiala mangingina? tsy izany. Fa tsy, aoka izy ihany ho hankatỳ handroso,
16:38 ary aoka isika handroaka azy ireny. "Ary ny mpanompo nilaza izany teny izany tamin'ireo governora. Ary rehefa nandre fa Romana izy roa lahy, dia raiki-tahotra.
16:39 ary tonga, dia niangavy azy ireo, Ary rehefa nentiny nivoaka, dia niangavy azy mba hiala ao an-tanàna.
16:40 Ary nony niala an-tranomaizina ka niditra tao an-tranon'i Lydia. Ary rehefa nahita ny rahalahy, dia nampionona azy ireo, ary avy eo dia niainga.

Asan'ny Apostoly 17

17:1 Ary rehefa nandeha namaky an'i Amfipolia sy Apolonia, dia tonga tao Tesalonika, ary nisy synagogan'ny Jiosy.
17:2 Ary Paoly, araka ny fanao, niditra tamin'izy ireo. Ary nandritra ny Sabata telo ka nifanditra tamin'izy ireo momba ny Soratra Masina,
17:3 nandika ary satria nataonay fa tsy maintsy ho ny Kristy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty, ary fa "izany no i Jesoa Kristy, Izay no manambara aminareo. "
17:4 Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatr'i Paoly sy Silasy, ary maro avy tamin'ireo no avy any amin'ny mpivavaka sy ny Jentilisa, ary tsy vitsy ireo vehivavy tsara.
17:5 Fa ny Jiosy, ho saro-piaro, ary nandray anjara amin'ny mpanao ratsy sasany teo anivon 'ny lehilahy iombonana, Niteraka korontana, Ary nampitaitra ny tanàna. Ary maka toerana akaikin'ny tranon'i Jason, nitady mba hitarika azy ho any amin'ny vahoaka.
17:6 Ary rehefa tsy nahita azy, dia nisarika an'i Jasona sy ny rahalahy sasany ho any amin'ny lehiben'ny tanàna, niantso mafy: "Fa izao no ireo izay efa nanome fo ny tanàna. Ary tonga teto,
17:7 ary Jason efa nandray azy ireo. Ary ny olona rehetra ireo manohitra ny tenin'i Kaisara, izy milaza fa misy mpanjaka hafa, I Jesosy. "
17:8 Ary nampirisika ny olona. Ary ny mpanapaka ny tanàna, rehefa nandre ireo zavatra ireo,
17:9 Ary rehefa nahazo fanazavana avy Jason sy ny hafa, nafahana izy ireo.
17:10 Na izany aza tena, avy hatrany ireo rahalahy naniraka Paoly sy Silasy tamin'ny alina hankany Beria. Ary nony efa tonga, dia niditra tao amin'ny synagogan'ny Jiosy.
17:11 Fa izao no tsara kokoa noho ireo izay tao Tesalonika. Satria nandray ny teny tamin'ny hafanam-po rehetra, nandinika ny Soratra Masina isan'andro mba hahitana raha marina izany,.
17:12 ary tokoa, maro no nino ao aminy, ary koa tsy vitsy teo anivon 'ny manan-kaja hafa firenena lehilahy sy ny vehivavy.
17:13 Avy eo, raha ren'ny Jiosy tany Tesalonika efa tsapako fa ny Tenin'Andriamanitra koa dia nitory Paoly tany Beria, dia lasa any koa, hampisy ary manelingelina ny vahoaka.
17:14 Ary avy eo dia nandefa haingana ny rahalahy i Paoly izy, ka mba handeha amin'ny ranomasina. Fa Silasy sy Timoty kosa nijanona tao.
17:15 Dia ireo izay nitarika an'i Paoly dia nitondra azy nankany Atena. Ary rehefa nahazo baiko avy aminy ho any Silasy sy Timoty, mba tonga teo aminy haingana, dia niainga.
17:16 Ary raha i Paoly niandry azy tany Atena, ny fanahiny dia taitra ny ao am-pony, nahita ny tanàna natolotra fanompoan-tsampy.
17:17 Ary noho izany, dia niady hevitra tamin'ny Jiosy tao amin'ny synagoga, sy ny mpivavaka, ary amin'ny toeram-bahoaka, mandritra ny andro tsirairay, Izay anankiray teo.
17:18 Ary sasany Epikoreana sy ny filozofa stôika dia niady hevitra taminy. Ary ny sasany dia nanao hoe:, "Inona no manao izany mpamafy ny Teny te-hilaza?"Kanefa sasany:, "Toa ho filazana vaovao demonia." Fa dia nanambara taminy sy ny fitsanganana amin'ny maty i Jesosy.
17:19 Ary apprehending azy, dia nitondra azy ho any Areopago, nanao hoe:: "Moa ve isika afaka mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany, momba izay miteny?
17:20 Fa hitondra ny sasany hevi-baovao ny sofinay. Ary noho izany dia te ho fantatra izay hevitr'izany zavatra izany. "
17:21 (Fa ny Ateniana rehetra, ary tonga ireo mpitsidika, dia nipetraka ny tenany amin'ny inona akory fa miteny na mandre hevi-baovao isan-karazany.)
17:22 fa Paoly, nitsangana teo afovoan'ny Areopago, nanao hoe:: "Ry Atenianina, Hitako fa amin'ny zava-drehetra ianao fa finoanoam-poana.
17:23 Fa toy ny mandalo aho ary nahatsikaritra ny sampinareo, Izaho koa nahita alitara, izay nisy soratra: HO AN'IZAY ANDRIAMANITRA TSY FANTATRA. Noho izany, izay mivavaka amin'ny tsy fahalalana, izany no toriko aminareo:
17:24 ny Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ny iray dia ny Tompon'ny lanitra sy ny tany, izay tsy mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanana.
17:25 Sady tsy mba tompoin'ny an-tànan'ny olona, toy ny hoe mila na inona na inona, satria Izy no manome izao rehetra izao aina sy ny fofonaina ny zavatra sy ny zavatra hafa rehetra.
17:26 Ary nataony, avy tamin'ny iray, samy isam-pianakaviana ny olona: ho velona eto ambonin 'ny tany manontolo, famaritana ny fotoam-pivavahana sy ny faritry ny fonenany,
17:27 mba hitady an'Andriamanitra, angamba raha mba hihevitra azy na hahita Azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra.
17:28 'Fa Izy no ivelomantsika, ary ny hetsika, ary isiantsika. "Toy ny sasantsasany avy aminao manokana mpanao tonon-kira manao hoe:. 'Fa isika koa ny fianakaviany.'
17:29 Noho izany, satria isika 'ny fianakavian' Andriamanitra, tsy tokony hihevitra volamena na volafotsy na vato sarobidy, na ny soratra voasokitra ny zavakanto sy ny saina ny olona, mba ho fanehoana ny zava-Masina.
17:30 ary tokoa, Andriamanitra, dia nijery nidina hamangy ny tsi-fahalalan'ny fotoana izao, dia nanambara ny olona ankehitriny fa ny olona rehetra na aiza na aiza tokony hanao asa fivalozana.
17:31 Fa Izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny hitsiny, amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, nanolotra ny finoana rehetra, tamin'ny nananganany Azy tamin'ny maty. "
17:32 Ary rehefa nandre momba ny fitsanganana amin'ny maty, tokoa, ny sasany dia naneso, ny sasany kosa nanao hoe:, "Tsy dia hihaino anao ny amin'izany indray."
17:33 Ary Paoly dia niala teo aminy.
17:34 Na izany aza tena, ny olona sasany, manaraka azy, nino. Anisan'izany koa Dionysio Areopagita, sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary, ary ny sasany koa.

Asan'ny Apostoly 18

18:1 Rehefa afaka izany,, rehefa niala tany Atena, dia tonga tany Korinto.
18:2 Ary teo nahita Jiosy anankiray atao hoe Akoila, teraka tany Ponto, izay vao tonga avy tany Italia, ary Prisila vadiny, (fa Klaodio efa nandidy ny Jiosy rehetra hiala tany Roma,) nihaona tamin'izy ireo.
18:3 Ary satria niray raharaha, dia nitoetra tao aminy ka niasa. (Izao izy ireo dia mpanao tranolay no anton'asany.)
18:4 Ary izy niady hevitra tao amin'ny synagoga isan-tsabata izay, fampidirana ny anaran 'ny Tompo Jesoa. Ary izy nampanaiky ny Jiosy sy ny jentilisa.
18:5 Ary rehefa Silasy sy Timoty, dia tonga avy tany Makedonia, Paoly Nivadika tao ny Teny, nanambara tamin'ny Jiosy fa i Jesoa no Kristy.
18:6 Fa satria izy ireo mifanohitra azy sy niteny ratsy, dia nanopakopa-fitafiany ka nanao taminy hoe: "Ny ra ihany no eo amin'ny loha. Afaka aho. Manomboka izao, Handeha ho any amin'ny jentilisa. "
18:7 Ary raha niala ny toerana, dia niditra tao an-tranon'ny lehilahy anankiray, atao hoe Titosy Marina, mpivavaka 'Andriamanitra, trano izay efa nifanolotra tamin'ny synagoga.
18:8 Ary Krispo, ny mpitarika ny synagoga, dia nino ny Tompo, ny trano iray manontolo. Ary maro koa ny Korintiana, eo fandrenesana, nino ka natao batisa.
18:9 Ary ny Tompo niteny tamin'i Paoly, amin'ny alalan'ny fahitana tao amin'ny alina: "Aza matahotra. Fa tsy, miteny ary aza mangina.
18:10 Fa Izaho momba anao. Ary tsy misy olona hihazona anao, mba hanao ratsy anao. Fa maro ny olona ao amin'ity tanàna ity no amiko. "
18:11 Dia nanorim-ponenana tany nandritra ny herintaona sy enim-bolana, nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy.
18:12 Fa raha Galio no governora tany Akaia, ny Jiosy ka nitsangana niray an'i Paoly. Dia nitondra azy ho any amin'ny fitsarana,
18:13 nanao hoe:, "Izy mandresy lahatra ny olona hivavaka amin'Andriamanitra, nefa tsy araka ny lalàna."
18:14 Avy eo, i Paoly rehefa nanomboka hiloa-bava, Dia hoy Galio tamin'ny Jiosy: "Raha izany no misy resaka tsy rariny, na ny ratsy fanahy asa, O Jiosy ambony, Hanohana anao aho, araka izay mety.
18:15 Fa raha izao no tena fanontaniana momba ny teny sy anarana ary ny lalànao, tokony hahita azy ny tenanareo. Tsy ho ny hitsara izany raharaha izany. "
18:16 Dia nasain'i Jesosy hiala teo anoloan'ny fitsarana.
18:17 anefa izy ireo, apprehending Sostena, ny mpitarika ny synagoga, nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana. Ary tsy naneho fiahiana Galio izany zavatra izany.
18:18 Na izany aza tena, Paul, rehefa avy nitoetra ho andro maromaro, Ary rehefa nilaza veloma ny rahalahy, niondrana an-tsambo ho any Syria, ary ny fehiny dia Prisila sy Akoila. Ary efa nanaratra ny lohany tao Kenkrea, fa efa nanao voady.
18:19 Ary tonga tany Efesosy, Ary nandao azy teo aoriana. Na izany aza tena, izy no, niditra tao amin'ny synagoga, dia niady hevitra tamin'ny Jiosy.
18:20 Avy eo, na dia nangataka azy mba hijanona elaela kokoa ho, dia tsy manaiky.
18:21 Fa tsy, nanao hoe: veloma sy nilaza azy ireo, "Mbola hiverina atỳ aminareo indray, Raha sitrak'Andriamanitra,"Dia niainga niala tany Efesosy.
18:22 Ary rehefa midina any Kaisaria, dia niakatra tany Jerosalema, ary niarahaba ny Fiangonana tany, ary avy eo dia nidina nankany Antiokia.
18:23 Ary rehefa nandritra ny fotoana lava teo, dia niainga, Ary nandeha mba nitety ny tany Galatia sy Frygia, nampahery ny mpianatra rehetra.
18:24 Ary nisy Jiosy anankiray atao hoe Apollo, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandaha-teny izay mahery ny Soratra Masina, tonga tany Efesosy.
18:25 Ary nampianarina ny lalan'ny Tompo. Ary nafana fo, dia niteny sy nampianatra izay zavatra 'i Jesoa, fa mahafantatra afa-tsy ny batisan'i Jaona.
18:26 Ary noho izany, izy vao hanao zavatra amim-pahatokiana tao amin'ny synagoga. Ary rehefa Prisila sy Akoila nandre azy, dia nanohina Azy hitanila kely ka nanazava ny lalan 'ny Tompo azy bebe kokoa tsara.
18:27 Avy eo, satria te ho any Akaia, ireo rahalahy nanoratra ny fampirisihana ho any amin'ny mpianatra, ka dia mba hanaiky azy. Ary rehefa tonga, dia natao maro resaka amin'ny olona efa nino.
18:28 Fa izy dia mananatra mafy sy ampahibemaso ny Jiosy, amin'ny alalan'ny fanambarana tamin'ny alalan'ny Soratra Masina fa i Jesoa no Kristy.

Asan'ny Apostoly 19

19:1 Ary nitranga fa, raha mbola tany Korinto Apollo, Paul, rehefa nandeha ny alalan 'ny faritra ambony, tonga tany Efesosy. Ary dia nihaona tamin'ny mpianatra sasany.
19:2 Ary hoy Izy taminy:, "Rehefa avy finoana, no nandray ny Fanahy Masina?"Fa hoy izy ireo taminy, "Tsy izahay na dia reko fa misy ny Fanahy Masina."
19:3 Na izany aza tena, hoy izy:, "Ary inona no no natao batisa?"Ary hoy izy ireo:, "Ny batisan'i Jaona."
19:4 Ary hoy i Paoly: "Jaona nanao batisa ny olona ny batisan'ny fibebahana, hoe mba mino an'Ilay tsy ho avy hanaraka azy, izany hoe, an'i Jesosy. "
19:5 Rehefa nandre ireo zavatra ireo, dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
19:6 Ary rehefa Paoly efa nametraka ny tànany taminy Izy, ny Fanahy Masina dia tonga azy. Ary izy ireo dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy naminany.
19:7 Ary ny lehilahy tokony ho roa ambin'ny folo amin'ny rehetra.
19:8 Avy eo, eo niditra tao amin'ny synagoga, dia niteny tamim-pahatokiana nandritra ny telo volana, niady hevitra ka nampanaiky azy ireo momba ny fanjakan'Andriamanitra.
19:9 Fa rehefa lasa nanamafy ny sasany ary tsy nety nino, manozona ny lalan 'ny Tompo eo anatrehan' ny vahoaka, Paul, nialany azy, ny mpianatra nitokana, niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'i Tyrano sasany.
19:10 Ankehitriny dia izany no natao nandritra ny roa taona, ka dia rehetra izay nonina tany Asia nihaino ny Tenin'ny Tompo, ny Jiosy sy ny hafa firenena.
19:11 Ary Andriamanitra dia manatanteraka fahagagana mahery sy vitsy 'ny tanan' i Paoly,
19:12 loatra ka na dia kely sy paty lamba nentina avy any ny tenany ho ny marary, ny aretina nisaraka taminy sy ny fanahy ratsy niala.
19:13 Avy eo, na dia ny sasany amin'ireo mpitety exorcists Jiosy efa nanandrana mangataka ny anaran'i Jesosy Tompo noho ireo izay nanana ny fanahy ratsy, nanao hoe:, "I hamatotra anao amin'ny fianianana amin'ny alalan'i Jesosy, Nitory i Paoly izay. "
19:14 Ary nisy Jiosy sasany, ny fito lahy zanak'i Skeva, mpitarika amin'ny mpisorona, izay manao zavatra toy izany.
19:15 Ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy: "Fantatro i Jesosy, ary Paul Fantatro. Fa iza moa ianao?"
19:16 Ary ralehilahy, izay nisy fanahy ratsy, niantsambotsambotra amin'ny azy ireo sy nahazo ny tsara kokoa ny roa tonta, naharesy azy, dia nandositra avy izany trano izany, sady nitanjaka no voaratra.
19:17 Ary noho izany, fantatry ny rehetra ny Jiosy sy ny hafa firenena izay nonina tany Efesosy. Ary ny raiki-tahotra ny olona rehetra. Ary ny anaran 'ny Tompo Jesosy dia nankalaza.
19:18 Ary maro no tonga mpino, niaiky, ary nanambara ny asany.
19:19 Ary maro ireo izay nanaraka hafahafa sekta niara-nitondra ny boky, ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary rehefa avy famaritana ny hasarobidin'ny ireo, dia nahita ny vidiny ho dimy alina denaria.
19:20 Amin'izao fomba izao, ny Tenin'Andriamanitra dia tsy mitsaha-mitombo mafy ary ho voamarina.
19:21 Avy eo, rehefa vita izany zavatra vita, Nanapa-kevitra i Paoly ao amin'ny Fanahy, rehefa avy nita hamaky an'i Makedonia sy Akaia, hankany Jerosalema, nanao hoe:, "Ary, rehefa tonga any aho, dia ilaina ho ahy mba hahita an'i Roma koa. "
19:22 Fa fandefasana ny roa lahy tamin'izay nanompo azy, Timoty sy Erasto, ho any Makedonia, izy kosa nijanona nandritra ny ela any Asia.
19:23 Ary tamin'izany andro izany, dia nitranga tsy nisy korontana kely ny amin'izany fampianarana izany ny Tompo.
19:24 Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio, volafotsy volafotsy manao sarin'ny tempolin'i Diana, dia manome tsy misy harena be mpiasa.
19:25 Ary niantso azy ireo, amin'ireo izay niasa Toy izany koa, hoy izy:: "Men, fantatrao fa ny fidiram-bola avy amin'ity asa tanana.
19:26 Ary ianao no mahita, ary mandre fa io lehilahy io i Paoly, amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra, efa niova ho lasa nisy vahoaka betsaka, tsy avy tany Efesosy, fa avy amin'ny efa ho Asia rehetra, nanao hoe:, "Izany zavatra izany dia tsy andriamanitra izay efa nataon-tanana. '
19:27 Dia toy izany no, Tsy vitan'ny hoe ity, ny fibodoana, -doza ny ho nampidirina ho ao an fanipahana marindrano, fa ny tempolin'i Diana lehibe ho malaza toy ny na inona na inona! Ary na dia ny fahalehibiazany, izay Asia rehetra sy izao tontolo izao fanompoam-pivavahana, dia hanomboka ho rava. "
19:28 Rehefa nandre izany, dia feno fahatezerana, dia niantso izy, nanao hoe:, "Lehibe Dianan'ny Efesiana!"
19:29 Ary ny tanàna dia feno tabataba. Ary rehefa nisambotra an'i Gaio sy Aristarko Makedoniana, namany Paoly, haingana izy ireo herisetra, niray, ho any an-fanaovana fampisehoana.
19:30 Avy eo, i Paoly rehefa te-hiditra ho any amin'ny olona, ny mpianatra fa tsy hamela azy.
19:31 Ary ny sasany tamin'ny mpitarika avy any Asia, izay sakaizany, koa dia naniraka hankeo aminy, mangataka mba tsy hiseho eo amin'ny fanaovana fampisehoana.
19:32 Fa ny sasany niantso zavatra isan-karazany. Ary ny amin'ny fiangonana tany fifanjevoana, ary maro tsy nahalala ny antony dia efa novorina.
19:33 Dia nitarika Alexander avy amin'ny vahoaka, raha ny Jiosy loatra ny azy handroso. ary Alexander, fihetsika amin'ny tànany noho ny fahanginan'ny, Te hanome fanazavana ny olona.
19:34 Fa raha vao tonga saina izy ireo azy ho Jiosy, rehetra niredona, tokony ho ora roa, niantsoantso, "Lehibe Dianan'ny Efesiana!"
19:35 Ary ny mpanora-dalàna dia nampitony ny vahoaka, hoy izy:: "Ry lehilahy Efesiana, ankehitriny, iza no olona tsy mahalala fa ny tanànan'ny Efesiana no ao amin'ny fanompoana ao amin'ny Diana lehibe sy ny taranak'i Jopitera?
19:36 Noho izany, satria ireo zavatra ireo dia tsy ho afaka nanohitra, tsy maintsy ho anao ny ho tony ka tsy hanao na inona na inona an-kamehana.
19:37 Fa nentinareo niainga ireo lehilahy ireo, izay tsy sacrilegious, na niteny ratsy ny andriamanitsika hamely.
19:38 Fa raha Demetriosa sy ny mpanefy izay momba azy manana raharaha ka misy olona, izy ireo dia afaka nivory tao amin'ny kianja,, ary misy proconsuls. Aoka izy ireo miampanga ny hafa.
19:39 Fa raha ta-hanadina ny momba ny zavatra hafa, izany dia azo nanapa-kevitra ao anatin'ny fivoriana ara-dalàna.
19:40 Fa ankehitriny isika ao mampidi-doza ny ho voaheloka ho fikomiana ny amin'izao fotoana izao ny zava-nitranga, satria tsy misy meloka (Izay manohitra dia afaka manome porofo) amin'ny fanangonana izany. "Ary rehefa nilaza izany teny izany, dia nampirava ny olona vory.

Asan'ny Apostoly 20

20:1 Avy eo, rehefa nitsahatra ny tabataba, Paul, miantso ny mpianatra ny tenany ka nananatra azy, hoy veloma. Ary niainga, ka mba nankany Makedonia.
20:2 Ary rehefa nandeha ny alalan 'ireo faritra ka efa nananatra azy tamin'ny toriteny maro, dia niditra tao an Gresy.
20:3 Ary rehefa nitoetra telo volana teo, treacheries no nikasa hamely azy noho ny amin'ny Jiosy, araka izay efa handeha an-tsambo ho any Syria. Ary rehefa nanoro hevitra ity, dia niverina namaky an'i Makedonia.
20:4 Ary ireo izay miaraka aminy dia Sopatera, ny zanak'i Pyro avy any Beria; ary koa ny Tesaloniana, Ary faharoa Aristarko; ary Gaio avy any Derbe, ary Timoty; ary Tykiko sy Trofimo avy koa ny avy any Asia.
20:5 Ireo, rehefa avy nandeha nialoha, niandry anay tany Troasy.
20:6 Na izany aza tena, dia niondrana an-tsambo avy tany Filipy, rehefa tapitra ny andro mofo tsy misy masirasira, ary ny dimy andro izahay, dia nankany aminy tany Troasy, tany no nitoeranay hafitoana.
20:7 Avy eo, amin'ny Sabata voalohany, nony niara-niangona hamaky mofo izahay, Paoly nitori-teny taminy, nikasa hametraka ny ampitso. Fa maro ny toriteny tao an-mamatonalina.
20:8 Ary nisy jiro be dia be tao amin'ny efitra ambony, izay tafangona.
20:9 Ary nisy zatovo anankiray atao hoe Eotyka, nipetraka teo am-baravarankely Sill, dia rehefa vesaran'ny ny mavesatra faharendremana (fa Paoly nitory ela). Avy eo, tamin'izy lasa natory, dia lavo avy amin'ny rihana fahatelo efitra midina. Ary rehefa nanopy, fa maty izy.
20:10 I Paoly efa nidinany ho any aminy, Izy no nanolotra ny tenany sy ny azy, nanohona azy ka, nanao hoe:, "Aza manahy, fa ny fanahiny dia mbola ao anatiny. "
20:11 Ary noho izany, miakatra, ary namaky mofo, ary nihinana, Ary nony efa nitory mandra-mazava tsara amin'ny, Avy eo izy dia niainga.
20:12 Ary izy ireo nitondra ilay zatovo efa velona, ka dia mihoatra noho ny kely nampionona.
20:13 Sambo izahay avy eo niakatra ny sambo dia niondrana nankany Aso, izay no handraisana an'i Paoly. Fa izany ihany no nanapa-kevitra izy, satria izy no nanao ilay dia an-tanety.
20:14 Ary rehefa niaraka taminay tany Aso, dia naka azy tao, ary nankany Mitylena.
20:15 Ary rehefa nandeha niala teo, amin'ny andro manaraka, izahay, dia tonga tandrifin'i Kio. Ary manarakaraka io dia niantsona tao Samos. Ary amin'ny andro manaraka dia nandeha tany Mileto izahay.
20:16 Fa Paoly efa nanapa-kevitra handeha an-tsambo handalo any Efesosy, ka dia tsy ho ela any Asia. Fa izy haingana mba, raha azo atao ho azy, mba hitandrina ny andro Pentekosta any Jerosalema.
20:17 Avy eo, naniraka tany Mileto Paoly, tany Efesosy, dia niantso ireo lehibe kokoa ara-pahaterahana ao amin'ny Fiangonana.
20:18 Ary rehefa tonga tao aminy izy ireo ary niara-, dia hoy izy taminy: "Fantatrareo fa hatramin'ny andro voalohany rehefa niditra tao Asia, No nitoerako tany aminao, fa ny andro iray manontolo, izany no fomba:
20:19 fanompoana ny Tompo, amin'ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary na dia teo aza ny fakam-panahy izay nanjo ahy amin'ny treacheries ny Jiosy,
20:20 natao indray ny fomba na inona na inona izay ny vidiny, Ahoana tsara no nitory taminareo, ary efa nampianariko anareo teo imason'ny olona ary manerana ny trano,
20:21 ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny hafa firenena momba ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompontsika.
20:22 Ary ankehitriny, indro, rehefa voatery am-panahy, Alehako ho any Jerosalema, tsy fantatro izay hanjo ahy any,
20:23 afa-tsy ny Fanahy Masina, nitety ny tanàna, efa nampitandrina aho, nilaza fa gadra sy fahoriana miandry ahy tany Jerosalema.
20:24 Tsy misy atahorako anefa izany zavatra izany. Izaho kosa tsy mihevitra ny fiainako ho sarobidy kokoa noho izany no manokana, raha toa fa amin'ny fomba mba hahatanteraka ny tiany hatao sy ny an'ny asa fanompoana ny Teny, izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo, mba hanambara ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra.
20:25 Ary ankehitriny, indro, Fantatro fa ianao dia tsy hahita ny tavako intsony, ianareo rehetra eo izay nandeha, nitory ny fanjakan'Andriamanitra.
20:26 Izany no antony, Miantso anao aho ho vavolombelona amin'io andro io: fa Izaho no afaka amin'ny ran'ny rehetra.
20:27 Fa tsy mba noravana tamin'ny kely indrindra amin'ny nanambara fikasan'Andriamanitra rehetra aminareo.
20:28 Karakarao ny tenanareo sy ny ondry rehetra, ny izay ny Fanahy Masina no nametraka anao toy ny eveka mba hitondra ny Fiangonana 'Andriamanitra, izay novidiny tamin'ny rany.
20:29 Fantatro fa rehefa lasa aho dia amboadia mitoha izy no hiditra eo aminareo, tsy hiantra ny ondry.
20:30 Ary ho eo aminareo, ny olona hitsangana, miresaka zava-dratsy, mba hitaona ny mpianatra hanaraka azy.
20:31 Noho io, ho mailo, fihazonana ho fahatsiarovana fa nandritra ny telo taona dia tsy nitsahatra, andro aman'alina, -dranomaso, mba mananatra tsirairay avy aminareo.
20:32 Ary ankehitriny, Izaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavany. Manana ny hery mba hanangana, ary ny manome lova amin'izay rehetra nohamasinina.
20:33 Tsy mba naniry volafotsy sy ny volamena tsy, na fitafiana,
20:34 tahaka ny fantatrareo ihany. Fa izay nilaina amin 'ny alalako sy ny momba ahy, ireto tanako ireto no nanome.
20:35 Izaho efa nilaza taminareo ny zavatra rehetra, satria ny niasa toy izany, dia ilaina ny hanohana ny malemy ka hahatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo, izay nolazainy hoe, 'Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.' "
20:36 Ary rehefa nilaza izany, nandohalika, dia niara-nivavaka tamin'izy rehetra.
20:37 Ary nitomany mafy izy rehetra nitranga. Ary, lavo teo amin'ny vozon'i Paoly, dia nanoroka azy,
20:38 sady nalahelo indrindra indrindra noho ny teny izay efa nolazainy, izy ireo fa tsy hahita ny tavany intsony. Dia nitondra azy ho any an-tsambo.

Asan'ny Apostoly 21

21:1 Ary rehefa afaka izany, nitranga, rehefa tsy fidiny nisaraka taminy, niondrana an-tsambo izahay, mazava ho azy mivantana, tonga tao Kosy, ary ny andro manaraka amin'ny Rhodes, dia niala tao nankany Patara.
21:2 Ary rehefa nahita sambo ho any Fenisia manerana, niakatra ambony sambo, dia niondrana an-tsambo.
21:3 Avy eo, rehefa avy nahita an'i Sipra, mitandrina izany ho amin'ny ankavia, dia niondrana an-tsambo ho any Syria tamin'ny, ary tonga tao Tyro. Fa ny sambo handeha notaterina ny entana ao.
21:4 Avy eo, rehefa nahita ny mpianatra, dia nitoetra tao mandritra ny fito andro. Ary izy ireo nanao hoe: Paoly, ny alalan 'ny Fanahy, mba tsy hiakatra any Jerosalema.
21:5 Ary rehefa tapitra ny andro dia vita, mametraka avy, dia nandeha; ary izy rehetra niaraka anay ny vady aman-janany, mandra-pahatonganay teo ivelan'ny tanàna. Ary nandohalika teo amin'ny amoron-dranomasina sy nivavaka.
21:6 Ary rehefa nilaza veloma nifampiresaka, dia niakatra ambony sambo ny sambo. Ary izy ireo niverina ho any ny.
21:7 Na izany aza tena, rehefa vita ny nandeha sambo avy tany Tyro, dia nidina nankany Ptolemaisa. Ary niarahaba ny rahalahy, dia nitoetra tao aminy andro iray.
21:8 Avy eo, rehefa avy fametrahana ny ampitso, dia tonga tany Kaisaria. Ary eo niditra tao an-tranon'i Filipo evanjelista, izay anankiray tamin'izy fito lahy, dia nitoetra tao aminy.
21:9 Ary izany lehilahy izany dia nanana vavy efatra, virjiny, izay maminany.
21:10 Ary raha naharitra ela izahay andro vitsivitsy, dia nisy mpaminany avy tany Jodia, atao hoe Agabo, tonga.
21:11 ary, rehefa tonga amintsika, nitondra ny fehin-kibon'i Paoly,, ary mampitambatra ny tongony aman-tanany, hoy izy:: "Izao no lazain'ny Fanahy Masina: Ny lehilahy izay fehikibo izany no, ny Jiosy no hamatotra toy izany tany Jerosalema. Ary dia hanolotra azy eo an-tànan'ny jentilisa izy. "
21:12 Ary rehefa nandre izany, dia izahay sy ireo izay avy amin'io toerana io nangataka taminy mba tsy hiakarany any Jerosalema.
21:13 Ary Paoly namaly tamin'ny hoe:: "Inona no hanatanteraka ny fitomaniana sy ny nampahory ny foko? Fa vonona aho, tsy ny hafatotra, fa ny ho faty any Jerosalema, ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. "
21:14 Ary satria izahay dia tsy afaka nandresy lahatra azy, dia nampionona, nanao hoe:: "Aoka ny sitrapon'ny Tompo no hatao."
21:15 Avy eo, Rehefa afaka izany andro, rehefa nanao fiomanana, dia niakatra ho any Jerosalema.
21:16 Ary ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria koa nandeha niaraka taminay, nitondra teo aminy ny anankiray atao hoe Mnason Cypriot, tena sady mpianatra, izay vahiny isika dia ho.
21:17 Ary nony efa tonga tany Jerosalema, ireo rahalahy nandray anay an-tsitrapo.
21:18 Avy eo, amin'ny andro manaraka, Paoly niditra amin'i Jakoba izahay. Ary ny loholona.
21:19 Ary rehefa niarahaba azy, dia nanazava zavatra tsirairay izay efa vita tany amin'ny jentilisa ny fanompoany.
21:20 ary izy ireo, rehefa nandre izany, nankalaza an'Andriamanitra sy nanao taminy hoe:: "Azonao, rahalahy, fa tsy omby alinalina misy ny Jiosy izay efa mino, ary izy rehetra, fatra-pitana ny lalàna.
21:21 Ankehitriny dia efa reko ny momba anao, fa izay ampianarinao ireo Jiosy izay any amin'ny jentilisa mba hiala Mosesy, nilaza azy ireo mba tsy hamora ny zanany, na hanao zavatra araka ny fomba amam-panao.
21:22 Inona no atao hoe manaraka? Ny vahoaka tokony nivory. Fa ho reny ny tonga.
21:23 Noho izany, hanao izany zavatra izany fa mangataka aminareo: Misy efa-dahy, izay olona manao voady.
21:24 Raiso ireo ary hamasino ny tenanao miaraka aminy, ary mitaky azy ireo hanaratra ny lohany. Ary avy eo no hahafantaran'ny olona rehetra fa ny zavatra izay efa reko ny momba anao sandoka, fa ianao aza mandeha amin'ny fitandremana ny lalàna.
21:25 Fa, ny amin'ireo jentilisa izay efa mino, dia efa nanoratra ny didim-pitsarana toy izany no hitandremany ny tenany avy amin'izay efa sorona ho an'ny sampy, sy ny ra, ary avy amin'izay efa sempotra, ary ny fijangajangana. "
21:26 Ary Paoly, nitondra ny olona tamin'ny andro manaraka, dia nanadio ny tenany niaraka taminy, ary dia niditra tao an-kianjan'ny tempoly, nanambara ny fizotry ny andro fanadiovana, mandra-pahatongan'ny fanatitra ho natolotra ho an'ny isan-olona izany.
21:27 Fa raha ny mofo fito andro dia mahatratra vita, ireo Jiosy izay avy any Asia, rehefa nahita azy tao amin'ny tempoly, nampirisika ny olona rehetra, dia nisambotra an'i Paoly, niantso mafy:
21:28 "Ry Israelita, Vonjeo! Io no lehilahy izay fampianarana, rehetra, na aiza na aiza, manohitra ny olona Isiraely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity. Koa, Izy mihitsy aza ny hafa firenena nentiny ho ao an-kianjan'ny tempoly, Ary efa nandika ity fitoerana masina. "
21:29 (Fa efa hitany Trofimo, Efesiana, tao an-tanàna niaraka taminy, ary ka nataony fa nampidirin'i Paoly teo an-kianjan'ny tempoly azy.)
21:30 Ary ny tanàna manontolo dia nahatonga. Ary nony fa nihazakazaka nivory ny olona. Ary apprehending Paul, dia nitarika azy ho eny ivelan'ny amin'ny tempoly. Ary niaraka tamin'izay dia nikatona ny varavarana.
21:31 Avy eo, raha nitady hamono azy, nisy nilaza ny komandy ny andiana miaramila: "Jerosalema any rehetra very hevitra."
21:32 Ary noho izany, niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny, dia nihazakazaka nidina nankeo aminy. Ary rehefa nahita ny komandy sy ny miaramila, dia nitsahatra ny hamely an'i Paoly.
21:33 Ary ny komandy, manakaiky, nosamboriny izy, ary nanome baiko izy hamatotra ary tamin'ny gadra roa. Ary izy nanontany Iza moa izy, ary inona moa no nataony.
21:34 Ary izy ireo niantso ny zavatra isan-karazany ao anatin'ny vahoaka. Ary satria tsy hahazo na inona na inona tsara noho ny tabataba, dia nanome baiko izy mba ho entina any an-tanàna mimanda ny fandravana.
21:35 Ary rehefa tonga teo amin'ny tohatra, nony fa nentina niakatra teny an-miaramila, noho ny fandrahonana ny herisetra avy amin'ny vahoaka.
21:36 Fa ny olona betsaka nanaraka ary niantso, "Haka Azy!"
21:37 Ary i Paoly dia nanomboka ho entina any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana, dia hoy izy tamin'ny komandy, "Moa ve azo atao ho ahy ny miteny aminao?"Ary hoy izy:, "Fantatrareo teny grika?
21:38 Koa dia, moa tsy ilay Egyptiana izay talohan'izany andro izany dia nampirisika ny fikomiana ka nitarika ho any an-efitra efatra arivo lahy mpamono olona?"
21:39 Fa hoy Paoly taminy: "Izaho koa mba lehilahy, tokoa Jiosy, avy any Tarsosy any Kilikia, ny olom-pirenena ny iray tanàna malaza. Noho izany dia mangataka anao, aoka aho mba hiteny amin'ny olona. "
21:40 Ary rehefa nanome azy alalana, Paul, nitsangana teo amin'ny ambaratonga, nanofa amin'ny tànany tamin'ny olona. Ary rehefa lehibe nitranga fahanginana, no nolazainy taminy tamin'ny teny Hebreo, nanao hoe::

Asan'ny Apostoly 22

22:1 "Noble rahalahy sy ianareo ray, hihaino ny fanazavana izay omeko anareo izao. "
22:2 Ary rehefa nandre azy niteny taminy tamin'ny teny Hebreo, dia nanatitra fahanginana lehibe kokoa.
22:3 Ary hoy izy:: "Izaho dia Jiosy olona, teraka tany Tarsosy any Kilikia, fa hatsangana amin'ity tanàna ity teo akaikin'ny tongotr'i Gamaliela, nampianarina araka ny fahamarinana ny lalàna avy tamin'ny razana, fatra-pitana ny lalàna, tahaka anareo rehetra koa no mandraka androany.
22:4 Nanenjika izany fampianarana izany aho, na dia ho amin'ny fahafatesana, mampitambatra ary nanolotra an-trano-maizina na lahy na vavy,
22:5 tahaka ny mpisoronabe sy ny lehibe rehetra amin'ny alalan'ny fahaterahana vavolombelona ho ahy. Rehefa nahazo taratasy avy amin'izy ireo ho any amin'ny rahalahy, Dia nandeha ho any Damaskosy, ka mba hitondra azy mifatotra ho any Jerosalema avy tany, ka mba ho voasazy.
22:6 Fa izany no nitranga fa, araka nandeha aho ka nanakaiky Damaskosy amin'ny mitataovovonana, tampoka avy any an-danitra mazava lehibe nanelatrelatra manodidina ahy.
22:7 Ary lavo tamin'ny tany, Dia nandre feo nilaza tamiko, 'Saoly, Saul, nahoana no manenjika ahy ianao?'
22:8 Ary namaly, 'Iza ianao, Tompo?'Ary hoy Izy tamiko:, 'Izaho no Jesosy avy any Nazareta, izay enjehinao. '
22:9 Ary izay niaraka tamiko, tokoa, nahita ny mazava, nefa tsy nihaino ny feon 'izay niresaka tamiko.
22:10 Ary hoy izaho:, 'Inona no tokony hataoko, Tompo?'Dia hoy ny Tompo tamiko: 'Mitsangàna, ka mandehana ho any Damaskosy. ary, dia ho nilaza izany rehetra fa tsy maintsy atao. '
22:11 Ary satria tsy nahita aho, noho ny famirapiratan'ny izany hazavana izany, I nentin'ny tanana amin'ny namako, ary nankany Damaskosy.
22:12 Avy eo dia nisy anankiray atao hoe Ananiasy, ny olona, ​​araka ny lalàna, manana ny fijoroana ho vavolombelona momba ny Jiosy rehetra izay nonina teo,
22:13 manakaiky ahy, ary nitsangana teo akaiky ny, hoy izy tamiko, 'Ry Saoly rahalahy, jereo!'Ary tamin'izany ora izany, Nijery azy aho.
22:14 Fa hoy izy:: 'Ny Andriamanitry ny razantsika efa preordained anao, mba ho avy hahafantatra ny sitrapony sy hahita ny Marina, ka dia nandre ny feo avy amin'ny vavany.
22:15 Fa ianao no ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ny amin'ireo zavatra izay efa hitanao sy renao.
22:16 Ary ankehitriny, Nahoana no mangataka andro? Mitsangàna, ary aoka hatao batisa, ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao, amin'ny fanononany ny fiandrianam ny anarany. '
22:17 Avy eo dia nitranga fa, rehefa niverina tany Jerosalema aho ka nivavaka tao an-kianjan'ny tempoly, ny ara-tsaina tonga domelina ahy,
22:18 ka nahita Azy milaza amiko: 'Faingàna! Mialà haingana avy tany Jerosalema! Fa izy ireo tsy hanaiky ny fijoroanao ho vavolombelona momba ahy. '
22:19 Ary hoy izaho:: 'Tompo ô, dia fantany fa Izaho no nikapoka sy hihodidina any am-ponja, nitety ny synagoga, ireo izay efa nino ianao.
22:20 Ary raha nalatsaka ny ran'i Stefana vavolombelona ny alatsaka, Nitsangana teo akaiky teo aho, ary nankasitraka, ary nijery ny amin'ny fitafiana izay namono azy. '
22:21 Ary hoy izy tamiko, 'Mivoaha. Fa Izaho maniraka anareo ho lavitra ny firenena. ' "
22:22 Ary izy ireo nihaino azy, mandraka teny, ary avy eo dia nanandratra ny feony, nanao hoe:: "Ento toy izany hiala amin'ny tany! Fa tsy tokony hatao ho azy ny miaina!"
22:23 Ary raha mbola niantso, ary ny fitafiany tossing manokana, sady namoaka vovoka ho amin'ny rivotra,
22:24 nanome baiko ny komandy ho entina ho ao an-tanàna mimanda ny fandravana, ary ho nokapohina sy nampijaliana, mba hahita ny antony fa izy ireo niantso toy izany hamely azy.
22:25 Ary rehefa namatotra azy amin'ny andilany, Dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny izay nijanona teo azy, "Moa Mety aminareo va ny mikapoka lehilahy Romana izay, ary mbola tsy voaheloka?"
22:26 Rehefa nandre izany, ny kapiteny nandeha tany amin'ny komandy, ary nilaza izany taminy, nanao hoe:: "Inona no mikasa ny hanao? Fa io lehilahy io olom-pirenena romanina. "
22:27 Ary ny komandy, manatona, hoy izy taminy:: "Teneno aho. Ve ianao Romana?"Dia hoy izy, "Eny."
22:28 Ary namaly ny komandy, "Nahazo ny zom-pirenena ity amin'ny vola be." Fa hoy Paoly:, "Fa aho no teraka ho azy."
22:29 Noho izany, ireo izay handeha hampijaly azy, niala taminy avy hatrany. Ny komandy dia toy izany koa natahotra, rehefa fantatro fa Romana izy olom-pirenena, satria efa nampamatotra azy izy.
22:30 Fa amin'ny andro manaraka, te hahita bebe kokoa ny zavatra tsara ny antony dia hoe nampangain'ny Jiosy, dia nalefany, ary nandidy ny mpisorona mba nivory, amin'ny filan-kevitra iray manontolo. Ary, famokarana Paul, dia nametraka azy teo aminy.

Asan'ny Apostoly 23

23:1 Ary Paoly, nandinika tsara amin'ny filan-kevitra, nanao hoe:, "Noble rahalahy, Izaho no niteny tamin'ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra, na dia izao ankehitriny. "
23:2 Ary ny mpisoronabe, Ananias, Nandidy ireo izay nijoro teo akaiky teo mba hamely ny vavany.
23:3 Ary hoy Paoly taminy:: "Andriamanitra dia hamely anao, ry rindrina voalalotra fotsy! Fa no mipetraka, ka hitsara ahy araka ny lalàna, rahoviana, tsy araka ny lalàna, ianao baiko ny hamelezana ahy?"
23:4 Ary ireo izay nijoro tsy lavitra teo hoe:, "Miteny ratsy ve ianao momba ny mpisoronabe 'Andriamanitra?"
23:5 Fa hoy Paoly:: "Izaho tsy nahalala, rahalahy, fa izy no mpisoronabe. Fa voasoratra: 'Aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao.' "
23:6 Ary Paoly, satria fantatrareo fa ny vondrona iray dia Sadoseo sy ny hafa teo ny Fariseo sasany, Hoy teo amin'ny Synedriona: "Noble rahalahy, Fariseo aho, ny zanaky ny Fariseo! Izany dia ny fanantenana sy ny fitsanganan'ny maty izay no itsarana ahy. "
23:7 Ary rehefa nilaza izany, nitranga teo ny nifanditra ny Fariseo sy ny Sadoseo. Ary ny olona maro nizara roa toko.
23:8 Fa ny Sadoseo milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, ary na anjely, na fanahy. Fa ny Fariseo kosa manaiky izany avokoa ireo.
23:9 Avy eo nisy ny fitabatabana nitranga lehibe. Ary ny sasany tamin'ny Fariseo, eny, nifoha, dia niady, nanao hoe:: "Tsy hitanay izay helok'io lehilahy io. Ahoana raha misy fanahy no niteny taminy, na anjely?"
23:10 Ary satria nifanditra be efa natao, ny komandy, natahotra fa i Paoly mba ho rava ny azy ireo, baiko ny miaramila mba hidina sy hisambotra azy avy eo aminy, ary mba hitondra azy ho any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana.
23:11 Avy eo, ny manaraka alina, ny Tompo nitsangana teo akaiky azy ka nanao hoe:: "Aoka ho tapaka. Fa toy efa nanambara momba ahy teto Jerosalema, dia tahaka izany koa ilaina ho anao ny mijoro ho vavolombelona any Roma. "
23:12 Ary rehefa tonga daylight, ny sasany tamin'ny Jiosy nivory ka niozona sy nianiana, nilaza fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty an'i Paoly.
23:13 Ary nisy omby efa-polo lahy izay efa nandray izany fianianana miara-.
23:14 Dia nanatona ny lohan'ny mpisorona, ary ny anti-panahy, ka hoy izy:: "Ny tenantsika no efa nianiananay tamin'ny fianianana, mba ho hanandrana na inona na inona, ambara-pamononay an'i Paoly.
23:15 Noho izany, tamin'ny mpanolo-, izao dia tokony hanome filazana ny komandy, ka mba entiko miverina atỳ aminao, toy ny raha natao mba hamaritana zavatra hafa momba azy. Fa tsy mbola manatona, efa nanao fiomanana mba hamonoana azy ho faty. "
23:16 Ary rehefa fantatr'i Paoly zanakalahin'i anabavin'i efa nandre izany, momba ny famadihana, dia nandeha izy ka niditra tao amin'ny tanàna mimanda ny fandravana, ary nilaza izany tamin'i Paoly.
23:17 ary Paoly, miantso azy ny kapiteny anankiray, nanao hoe:: "Ento ity tovolahy ity ho any amin'ny komandy. Fa misy zavatra holazainy aminy. "
23:18 ary tokoa, dia naka azy ka nitondra azy ho any amin'ny komandy, ka hoy Izy:, "Paul, ny voafonja, nangataka ahy hitondra ity zatovo ity hanketo aminao, satria dia misy milaza aminareo. "
23:19 Ary ny komandy, nandray azy izy, niala teo aminy, Dia nanontany azy Jesosy: "Inona moa no tsy maintsy milaza amiko?"
23:20 Dia hoy izy:: "Ny Jiosy efa nihaona hangataka anao hampidina an'i Paoly ho any amin'ny Synedriona rahampitso, toy ny hoe izy ireo nikasa nanontany azy momba ny zavatra hafa.
23:21 fa tena, tsy tokony hino azy, fa izy ireo hamono azy amin'ny omby efa-polo lahy avy teo aminy, izay efa niozona amin'ny nianiana fa tsy hihinana, na misotro, raha tsy efa hamonoany Azy. Ary vonona izy ireo ankehitriny, manantena, hoy avy aminao. "
23:22 Ary avy eo ny komandy nampirava ny tovolahy, mampianatra azy tsy hilaza na iza na iza fa efa nambara azy ireo zavatra ireo.
23:23 Avy eo, dia niantso kapiteny roa lahy, dia hoy izy taminy: "Manomàna miaramila roan-jato, mba handeha hatrany Kaisaria, ary ny mpitaingin-tsoavaly fito-polo, ary ny roan-jato biby eny anaty zozoro, fa ny fahatelo ora amin'ny alina.
23:24 Ary hanomana biby mpitondra entana hitondra Paul, mba hitondra azy soa aman-tsara ho any amin'i Feliksa, ny governora. "
23:25 Fa raiki-tahotra, fandrao angamba ny Jiosy mba hisambotra azy sy hamono azy, ary rehefa afaka izany, dia ho nanendrikendrika, toy ny hoe efa nanaiky kolikoly. Ary noho izany dia nanoratra taratasy misy izao manaraka izao:
23:26 "Claudio Shuckburgh, ny mpanapaka tsara indrindra, Felix: fiarahabana.
23:27 io lehilahy io,, fa efa nahazo ny Jiosy sy ny efa tokony mba hatao maty ireny, I namonjy, izy ireny dia feno amin'ny miaramila, satria tsapako fa Romana.
23:28 Ary te hahalala ny antony fa dia nanohitra azy, Dia nitondra azy ho eo amin'ny Synedriona.
23:29 Ary nahita azy ho voampanga momba ny hevitra ny amin'ny lalàny. Na izany aza tena, na inona na inona tokony hahafaty na am-ponja dia ao anatin'ny fiampangana.
23:30 Ary rehefa nomena ny otrika vaovao, izay efa namboariny azy, Dia naniraka Azy ho aminareo, mampahafantatra ny mpiampanga koa, mba hisolo vava azy amin'ny fiampangana eo anatrehanao. Veloma. "
23:31 Ary noho izany ny miaramila, nitondra an'i Paoly, araka ny baiko, nentiny tamin'iny alina iny ho any Antipatria.
23:32 Ary ny andro manaraka, fandefasana ny mpitaingin-tsoavaly mba handeha hiaraka aminy, dia niverina ho any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana.
23:33 Ary nony efa tonga tany Kaisaria ireo, dia efa nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka, izy ireo ihany koa ny nanolotra an'i Paoly ho eo anatrehany.
23:34 Ary rehefa novakiny ilay taratasy, ary nanontany izay zara-fanapahana nihaviany efa izy avy, fantany fa avy tany Kilikia, hoy izy::
23:35 "Dia hihaino anao, rehefa tonga ny mpiampanga no. "Dia nasainy nambenana tao anati-rova Heroda.

Asan'ny Apostoly 24

24:1 Avy eo, rehefa afaka hadimiana, Ananiasy mpisoronabe nidina tamin'ny sasany tamin'ireo anti-panahy sasany ary Tertylo iray, ny mpandahateny. Ary dia nankany amin'ny mpanapaka ny niampangany an'i Paoly.
24:2 Ary rehefa niantso an'i Paul, Tertylo niampanga Azy, nanao hoe:: "Tsara indrindra Felix, satria isika dia manana fiadanana be alalanao, ary ny zavatra maro mety ampy hananarana ny fitondran'Andriamanitra,
24:3 dia manaiky izany, foana ary na aiza na aiza, amin'ny asa-pisaorana amin'ny zavatra rehetra.
24:4 Fa fandrao hiteny be loatra ny halavany, Miangavy anao aho, noho ny famindrampo, hihaino anay vetivety.
24:5 Ity no efa hitanay lehilahy ho pestilent, ho fitarihana fisarahana ny Jiosy rehetra eto amin'izao tontolo izao, ary mba ho ny mpanoratra ny fikomiana ny antoko atao hoe Nazarena.
24:6 Ary izy mihitsy aza no nitady handika ny tempoly. Ary rehefa nosamboriny izy, dia naniry azy mba hotsaraina araka ny lalàna.
24:7 fa Lysia, ny komandy, dia feno herisetra lehibe antsika, keriny azy hiala ny tanana,
24:8 nandidy ny mpiampanga azy hankatỳ aminareo. avy azy, ianao dia afaka, tamin'ny nanamelohany izany rehetra izany, mba hahatakatra ny antony fa hiampangany Azy. "
24:9 Ary avy eo ny Jiosy interjected, nilaza fa izany no izy.
24:10 Avy eo, satria ny governora efa nanofa azy hiteny, namaly i Paoly: "Ny fahafantarana fa ianao dia efa mpitsara ny firenena ity nandritra ny taona maro, Homeko fanazavana mikasika ny tenako amin'ny fanahy manao ny marina.
24:11 Fa, rehefa mety tonga saina, efa ihany no efa roa ambin'ny folo andro izay no niakarako hivavaka tany Jerosalema.
24:12 Ary tsy nahita ahy niady hevitra an-kianjan'ny tempoly tamin'ny olona, na niteraka ny famoriam-bahoaka ny vahoaka: na tao amin'ny synagoga, na tao an-tanàna.
24:13 Ary izy ireo tsy afaka manaporofo aminareo ny zavatra momba izay miampanga ahy izao.
24:14 Fa izao no ekeko aminao, fa araka ny sekta, izay ataony hoe fitokoana, toy izany no anompoanareo ny andriamanitro sy ny Ray, mino izay rehetra voasoratra ao amin'ny Lalàna sy ny Mpaminany,
24:15 manana fanantenana an'Andriamanitra, izay tenany ihany koa ireo olon-kafa manantena, fa hisy ho avy fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina.
24:16 Ary amin 'izany, Izaho miezaka foana mba hanana feon'ny fieritreretana izay tsy manam-misy heloka eo anatrehan'Andriamanitra, na amin'ny olona.
24:17 Avy eo, taorian'ny taona maro, Nandeha ho an'ny fireneko, hitondra fiantrana sy fanatitra sy voady,
24:18 amin'ny alalan'ny fanadiovana izay nahazo an-kianjan'ny tempoly: na amin'ny vahoaka, na amin'ny tabataba.
24:19 Fa nisy Jiosy sasany avy any Asia no ireo izay tokony ho niseho teo anatrehanao hiampanga ahy, raha manana na inona na inona amiko.
24:20 Na aoka ireto olona ireto hilaza ireo eto raha nahita Ahy izay mety ho faharatsiana, raha nitsangana teo anatrehan'ny Synedriona.
24:21 Fa raha nijanona teo afovoany, I nilaza fotsiny momba izany zavatra iray: momba ny fitsanganana amin'ny maty. Ny momba izao no itsarana ahy amin'izao andro izao ianareo. "
24:22 Ary Felix, rehefa fantatra ny fahalalana be dia be momba izany fampianarana izany, nitandrina azy am-piandrasana, amin'ny hoe:, "Rehefa Lysia ny komandy efa tonga, Izaho no hanome anareo ny mihaino. "
24:23 Ary izy nandidy ny kapiteny hiambina azy, ary mba haka sasatra, fa tsy misy mandrara ny tsy nanompo Azy.
24:24 Avy eo, rehefa afaka andro vitsivitsy, Felix, tonga sy Drosila vadiny izay Jiosy, nampaka an'i Paoly, ary nihaino azy ny amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
24:25 Ary rehefa dia nitori momba ny rariny sy ny fahadiovam-pitondrantena, ary momba ny fitsarana ho avy, Nangovitra i Felix, ary izy namaly: "Amin'izao fotoana izao, mandeha, fa mbola eo ambany mpiambina. Avy eo, Amin'ny fotoana, Dia hampaka anao. "
24:26 Izy ihany koa mba manantena fa vola homena azy Paoly, ary noho izany, dia nampiantso azy matetika sy niresaka taminy.
24:27 Avy eo, rehefa afaka roa taona no lasa, Feliksa i Festosy no nandimby ny Portius. Ary satria te-hampiseho Feliksa manokana sitraka tamin'ny Jiosy, dia niala i Paoly aoriana toy ny voafonja.

Asan'ny Apostoly 25

25:1 Ary noho izany, Festosy rehefa tonga tany amin'ny faritanin'i, rehefa afaka telo andro, dia niakatra tany Jerosalema avy tany Kaisaria.
25:2 Ary ny lohan'ny mpisorona, ary ireo voalohany, teo amin'ny Jiosy, nandeha taminy izay niampangany an'i Paoly. Ary izy ireo mangataka azy,
25:3 nangataka azy hohelohina, ka handahatra izy mba hoentina any Jerosalema, izay foana izy ireo otrika mba hamono azy eny an-dalana.
25:4 Ary Festosy namaly fa Paoly dia nambenana tao an Kaisaria, ary tsy ho ela izy handeha any.
25:5 "Koa," hoy izy, "Aoka izay eo aminareo izay afaka, nidina tamin'izany andro izany, ary raha misy heloka eo amin'ny lehilahy, mba hiampangany Azy. "
25:6 Avy eo, rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny havaloana na hafoloana, dia nidina nankany Kaisaria. Ary amin'ny andro manaraka, dia nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo, ary nasainy nitarika an'i Paoly ho any.
25:7 Ary rehefa nentina, ny Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema dia nitsangana manodidina azy, manipy avy fiampangana lehibe maro, tsy izay dia afaka manaporofo.
25:8 Paoly an'i fiarovana ity: "Na tamin'ny lalàn'ny Jiosy, na tamin'ny tempoly, na tamin'i Kaisara, no tafintohina tamin'izay raharahany. "
25:9 Ary Festosy, te-haneho kokoa sitraka tamin'ny Jiosy, dia namaly an'i Paoly amin'ny hoe:: "Moa ve ianao vonona ny hiakatra ho any Jerosalema, ary mba hotsaraina any ny amin'izany zavatra izany eo anatrehako?"
25:10 Fa hoy Paoly:: "Efa mitsangana eo amin'ny fitsarana Kaisara, izay izay tokony hitsarana. I Tsy nanao ratsy tamin'ny Jiosy, araka ny fantatrao tsara.
25:11 Ary raha nisy nataoko loza tamin-drizareo, na raha nanao zavatra tokony ho faty, Tsy manohitra ny maty. Fa raha tsy misy na inona na inona izany momba izay niampanga ahy, tsy misy hahavonjy ahy ho azy ireo. Handahatra eo anatrehan'i Kaisara aho. "
25:12 Ary Festosy, dia niteny tamin'ny mpanolo-, namaly: "Efa nifidy ny handahatra any anatrehan'i Kaisara, ho an'i Kaisara ianao, dia handeha. "
25:13 Ary rehefa afaka andro vitsivitsy no lasa, Agripa mpanjaka sy Berenika nidina tany Kaisaria, niarahaba Festosy.
25:14 Ary satria nitoetra teo nandritra ny andro maro, Festosy niteny tamin'ny mpanjaka ny momba an'i Paoly, nanao hoe:: "Nisy lehilahy anankiray no sisa aoriana tahaka ny mpifatotra Feliksa.
25:15 Fony aho tany Jerosalema, ny mpitarika ny mpisorona sy ny loholon'ny Jiosy tonga tamiko ny momba azy, nangataka ny fanamelohana azy.
25:16 Dia namaly azy fa tsy ny fanaon'ny Romana ny manameloka olona, fony izy tsy mbola izay no efa voampanga no nifanatrika tamin'ny mpiampanga sy efa nandray ny fahafahana hiaro tena, mba hanadiovana ny tenany ny fiampangana.
25:17 Noho izany, rehefa tonga eto, dia tsy mba nijanonjanona, amin'ny andro manaraka, nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo, Dia nandidy ny lehilahy mba ho entina.
25:18 Fa rehefa ny mpiampanga efa nitsangana, dia tsy manolotra na fiampangana momba azy, izay ratsy Miahiahy aho.
25:19 Fa tsy, dia nitondra an'i Jesosy ny sasany fifandirana momba ny amin'ny fivavahany sy momba ilay atao hoe Jesosy, izay efa maty, nefa nolazain'i Paoly ho velona nanamafy.
25:20 Noho izany, na dia nanana ahiahy momba izany karazana fanontaniana, Nanontany azy aho raha efa vonona handeha ho any Jerosalema, ary mba hotsaraina any ny amin'izany zavatra izany.
25:21 Fa satria i Paoly hahasarika hotehirizina ho an'ny fanapahan-kevitra eo anatrehan'i Aogosto, Dia nanome baiko nambenana, mandra-pandefako azy ho any amin'i Kaisara. "
25:22 Dia hoy Agripa tamin'i Festosy: "Izaho koa dia te-handre izay lehilahy izay." "Rahampitso," hoy izy, "Dia handre azy ihany ianao."
25:23 Ary amin'ny andro manaraka, Agripa sy Berenika, rehefa tonga amin'ny ostentation lehibe, ary nanao ny efitrano ny tribunes sy ny lehibe tao an-tanàna, Paoly dia nentina tany, araka ny didin'i Festosy.
25:24 Ary hoy Festosy:: "Mpanjaka Agripa, ary izay rehetra miaraka aminay ankehitriny, hitanareo io lehilahy io, momba izay rehetra maro be ny Jiosy tany Jerosalema nanelingelina ahy, mangataka ary nangataka mba tsy havela hovelomina intsony ilehio.
25:25 Marina tokoa, Efa nahita na inona na inona dia namoaka azy izay tokony hahafaty. Fa satria ny tenany no ta-handahatra amin'ny, fa ny fitsipiko dia handefa azy.
25:26 Fa izay tapa-kevitra ny tsy hanoratra amin'ny mpanjaka momba azy. Noho io, Nitondra azy Aho eo anatrehanao rehetra, ary indrindra eo anatrehanao, Ry Agripa mpanjaka ô, amin'izay mba, indray mandeha ny fanadihadiana efa nitranga, Mba hanan-javatra hanoratra.
25:27 Fa amiko dia toa tsy mety ny mampanatitra mpifatotra, ary tsy milaza ny fiampangana azy teo. "

Asan'ny Apostoly 26

26:1 Na izany aza tena, Hoy Agripa tamin'i Paoly, "Efa navela ho anareo mba hilaza ny tenanao." Avy eo i Paoly, manitatra ny tànany, nanomboka hanatitra ny fiarovan-tenany.
26:2 "Izaho mihevitra ny tenako sambatra, Ry Agripa mpanjaka ô, fa Izaho no hanome fiarovana avo ho ahy eo anatrehanao anio, mikasika ny zavatra rehetra momba izay iampangan'ny Jiosy,
26:3 indrindra satria fantatrao ny zava-drehetra izay mikasika ny Jiosy, na fomba amam-panao sy ny ady hevitra. Noho io, Miangavy anao aho mba hihaino ahy amim-paharetana.
26:4 Ary azo antoka fa, ny Jiosy rehetra fantatsika momba ny fiainako hatramin'ny fahazazako, izay nanana ny voalohany eo amin'ny ny olona tao Jerosalema.
26:5 Fantatr'izy ireo tsara ahy hatramin'ny voalohany, (raha toa izy ireo ho vonona ny hanolotra fijoroana ho vavolombelona) fa nonina araka ny tena tapa-kevitra sekta ny fivavahantsika: toy ny Fariseo.
26:6 Ary ankehitriny, dia ao amin'ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razantsika izay mijoro iharan'ny fitsarana.
26:7 Izany no fampanantenana fa firenentsika roa ambin'ny folo, manompo andro aman'alina, Manantena ny hahita. About izany fanantenana, Ry mpanjaka ô, I iampangan'ny Jiosy.
26:8 Nahoana no tsy mba hotsaraina tena mampino aminareo rehetra fa mba manangana ny maty?
26:9 Ary azo antoka fa, Izaho taloha nihevitra fa tsy mety raha zavatra amin'ny fomba maro izay mifanohitra amin 'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta.
26:10 Izany ihany koa ny fomba tany Jerosalema aho, nanao. Ary noho izany, I fonosina maro ny olona masina any am-ponja, rehefa nahazo fahefana tamin'ny mpitarika ny mpisorona. Ary raha mbola tsy maintsy hamonoana, Izaho nitondra ny didim-pitsarana.
26:11 Ary teo amin'ny synagoga rehetra, nanasazy azy ireo matetika raha, Dia nanery azy hiteny ratsy. Ary rehefa mainka maddened hamely azy ireo, Aho, dia nanenjika azy ireo, hatramin'ny tanàna any ivelany.
26:12 Taorian'izay, araka izay nandeha ho any Damaskosy, amin'ny fahefana sy ny fahazoan-dalana avy any amin'ny mpisoronabe,
26:13 amin'ny mitataovovonana, Ry mpanjaka ô, Izaho sy ireo izay niaraka tamiko koa, nahita teny an-dalana fa tany an-danitra nanelatrelatra manodidina ahy tamin'ny voninahitra lehibe kokoa noho ny an 'ny masoandro.
26:14 Ary tamin'ilay tokony nanaovana rehetra nianjera tamin'ny tany, Dia nandre feo niteny tamiko tamin'ny teny hebreo: 'Saoly, Saul, nahoana no manenjika ahy ianao? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. '
26:15 Dia hoy izaho:, 'Iza ianao, Tompo?'Ary hoy ny Tompo:, 'Izaho no Jesosy, Izay enjehinao.
26:16 Fa mitsangàna, ka mijoroa amin'ny tongotrao. Fa niseho taminao noho izany antony: ka dia mba hametraka anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'ny zavatra izay efa hitanao, ary ny amin'ny zavatra izay hasehoko anao:
26:17 hanavotana anao amin'ny olona sy ny firenena izay ankehitriny no naniraka anao,
26:18 mba hampahiratra ny masony, mba hiova fo amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'i Satana ho amin'Andriamanitra, mba handray ny famelan-keloka sy lova eo amin'ny olona masina, ny alalan 'ny finoana izay ao amiko.'
26:19 Nanomboka teo, Ry Agripa mpanjaka ô, Tsy aho tsy mino ny any an-danitra fahitana.
26:20 Fa izaho kosa nitory, voalohany ho an 'ireo izay any Damaskosy sy Jerosalema, ary avy eo ho an'ny faritra manontolo Jodia, sy amin'ny jentilisa, ka dia izy ireo mibebaka sy niova fo ho an'Andriamanitra, manao ny asa izay mendrika ny fibebahana.
26:21 Teo Noho izany antony izany fa ny Jiosy, rehefa nahazo ny ahy fony aho mbola tany amin'ny tempoly, nitady hamono ahy.
26:22 Saingy rehefa nanampy ny fanampian 'Andriamanitra, mandraka androany, Efa mitsangana eo mitory ny kely na ny lehibe, nanao hoe: na inona na inona mihoatra noho izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho efa ho amin'ny ho avy:
26:23 fa hijaly i Kristy, ary izy no ho voalohany amin'ny fitsanganana amin'ny maty, ary mba hitondra fahazavana amin'ny olona Isiraely sy amin'ny hafa firenena. "
26:24 Raha mbola nilaza izany zavatra izany, ary mampiseho ny fiarovan-tenany, Dia hoy Festosy tamin'ny feo mahery: "Paul, very saina ianao! Ny fianarana be loatra efa niova ho anao ho adala. "
26:25 Fa hoy Paoly:: "Tsy very saina aho, ry Festosy tsara indrindra, fa aleo miteny aho tenin'ny fahamarinana sy ny fahononan-tena.
26:26 Fa ny mpanjaka mahalala momba izany zavatra izany. Izy ihany koa, Miteny aho mandrakariva. Fa ataoko fa tsy misy ireo zavatra ireo tsy fantatra ho azy. Ary na dia ireo zavatra ireo natao tao amin'ny takona.
26:27 Mino ve ianao fa ny Mpaminany, Ry Agripa mpanjaka ô? Fantatro fa mino ianao. "
26:28 Dia hoy Agripa tamin'i Paoly, "Ny lafiny sasany, no nandresy lahatra ahy ho tonga Kristianina ianao. "
26:29 Fa hoy Paoly:, "Manantena amin'Andriamanitra aho, izay, na hatraiza ny kely sy ny lehibe hatraiza, tsy ianao ihany, fa izay rehetra mandre ahy anio ihany dia ho tahaka ny anahafako, afa-tsy amin'ireto gadra ireto ihany. "
26:30 Ary ny mpanjaka nitsangana, ary ny governora, ary Berenika, ary izay nipetraka tao ireo.
26:31 Ary rehefa niala, samy mbola niresaka samy izy, nanao hoe:, "Io lehilahy io tsy mbola nanao na inona na inona tokony hahafaty, na ny am-ponja. "
26:32 Dia hoy Agripa tamin'i Festosy, "Io lehilahy io, dia ho efa nafahana, raha tsy nampakatra ny raharaha any amin'i Kaisara. "

Asan'ny Apostoly 27

27:1 Avy eo dia nanapa-kevitra ny handefa azy sambo nankany Italia, ary i Paoly, miaraka amin'ny hafa tany am-ponja, Tokony ho voavonjy tamin'ny kapiteny atao hoe Jolio, ny andiana miaramila ny Augusta.
27:2 Rehefa avy niakatra sambo-tsambo avy any Adramytena, niondrana an-tsambo izahay, ary nanomboka nanaraka ny seranana hitety tany Asia, amin'ny Aristarko, ny Masedoniana avy any Tesalonika, manatevin-daharana anay.
27:3 Ary amin'ny andro manaraka, tonga tany Sidona izahay. ary Julius, mandray Paul humanely, namela azy ho any amin'ny namany sy ny hikarakara ny tenany.
27:4 Ary rehefa niondrana an-tsambo izahay avy teo, navigated ambany Sipra izahay, satria nanohitra ny rivotra.
27:5 Ary fikarohana aza ny ranomasina tany Kilikia sy Pamfilia, dia tonga tany Lystra, izay any Lykia.
27:6 Ary tao no nahitan'ny kapiteny avy any Aleksandria nandeha sambo nankany Italia, ka namindra antsika ho azy.
27:7 Ary rehefa nandeha niadana nandritra ny andro maro, ary efa zara raha tonga tandrifin'i Kinido, fa ny rivotra dia misakana antsika, dia niondrana an-tsambo ho any Kreta, akaiky Salmon.
27:8 Ary zara raha afaka handeha an-tsambo taloha izany, dia tonga teo amin'ny fitoerana iray, izay atao hoe tsara fialofana, manaraka izay no tanànan'i Lasea.
27:9 Avy eo, rehefa avy be ny fotoana efa lasa, ary satria nandeha sambo intsony dia ho hendry ny Andro Fifadiana, satria efa izao andro lasa, Nampahery azy i Paoly,
27:10 ary hoy izy taminy: "Men, Hitako fa ny diany izao tandindomin-doza ny fahasimbana sy fahavoazana be, tsy ny entana sy ny sambo, fa koa mankany amin 'ny fiainantsika. "
27:11 Fa ny kapiteny dia mainka matoky ny lehiben'ny mpiambina sy ny tantsambo ny sambo, noho ny amin'ny zavatra lazaina Paoly.
27:12 Ary satria tsy mety tsara seranan-tsambo izay handany ny ririnina, ny hevitry ny maro an'isa dia handeha an-tsambo niala teo, ka sao mba ho afaka tonga amin'ny Fenisia, mba handany ny ririnina any, amin'ny seranan-tsambon'i Kreta, izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny atsimo andrefana sy avaratra andrefana.
27:13 Ary satria ny fifofofofon'ny rivotra avy any atsimo moramora, Nihevitra izy ireo mba hanatratra ny tanjona. Ary rehefa efa niainga avy tany Asson, dia nolanjainy anchor amin'ny Kreta.
27:14 Ary tsy ela rehefa afaka izany,, nisy rivotra mahery setra tonga hamely azy, izay antsoina hoe ny avaratra Wind.
27:15 Ary indray mandeha ny sambo efa tratra ao aminy fa tsy afaka miady manohitra ny rivotra, manome noho ny sambo ho any amin'ny rivotra, izahay roa lahy dia noroahina teny.
27:16 Avy eo, ho voatery miaraka amin'ny nosy anankiray isika, izay antsoina hoe ny Tail, izahay zara raha afaka mihazona hatrany ny sambo ny lakana mpamonjy aina.
27:17 Rehefa izany dia nakarina, Nampiasa azy io izy ireo mba hanampy amin'ny fiarovana ny sambo. Fa natahotra mba hidona. Ary rehefa nampidina ny lain-tsambo, izy ireo ho noroahina teny toy izany.
27:18 Avy eo, satria izahay misamboaravoara momba ny tafio-drivotra mafy avy, amin'ny andro manaraka, dia nanipy ny mavesatra entana dranomasina.
27:19 Ary amin'ny andro fahatelo, amin'ny tànany, dia nanipy ny fitaovana ny sambo dranomasina.
27:20 Avy eo, rehefa tsy hita ny masoandro na ny kintana niseho nandritra ny andro maro, ary tsy hanam-pahataperana ny rivo-doza nananontanona, ny fanantenana noho ny fiarovana dia izao nesorina.
27:21 Ary rehefa avy nifady hanina nandritra ny fotoana ela, Paul, mijoro eo aminy, nanao hoe:: "Azo antoka fa, olona, tokony ho nihaino ahy, ary tsy niala tao Kreta, mba hahatonga izany fahasimbana sy fatiantoka.
27:22 Ary ankehitriny, avelao aho mandresy lahatra anao ho be herim-po ao amin'ny fanahy. Fa tsy hisy very ny aina eo aminareo, afa-tsy ny sambo.
27:23 Fa nisy anjelin'ny Andriamanitra, izay voatendry ho ahy, ary izay manompo, nitsangana teo anilako halina,
27:24 nanao hoe:: 'Aza matahotra, Paul! Tsy maintsy ho anao ny hitsangana eo anatrehan'i Kaisara. Ary indro, Andriamanitra dia nanome ho anao izay rehetra miara-dia aminao. '
27:25 Noho io, olona, ho be herim-po ao amin'ny fanahy. Fa matoky aho fa Andriamanitra no hitranga Toy izany koa fa efa nilaza tamiko.
27:26 Fa tsy maintsy ho antsika ny tonga amin'ny nosy anankiray isika. "
27:27 Avy eo, rehefa tonga ny alina fahefatra ambin'ny folo, araka ny fikarohana izahay any an-dranomasina ny Adria, ny dia ny antsasaky ny alina, Nino ireo tantsambo fa nahita ampahany amin'ny tany.
27:28 Ary eo nandatsaka ny lanjany, dia nahita lalina Nivezivezy eran'ny roa-polo. Ary ny sasany avy any lavitra, dia nahita lalina dimy ambin'ny folo Nivezivezy eran'ny.
27:29 Avy eo, natahotra fa mety hitranga eo amin'ny toerana saro, dia nandatsaka vatofantsika efatra teo am-bodisambo, ka dia manantena mazava ho tonga tsy ho ela.
27:30 Na izany aza tena, ireo tantsambo nitady fomba iray handositra ny sambo, fa efa nampidina anaty lakan'aina teny amin'ny ranomasina, ny mody fa efa nitady nandatsaka vatofantsika avy amin'ny tsipìka ny sambo.
27:31 Ary dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila, "Raha tsy ireo lehilahy ireo mijanona eto an-tsambo, dia tsy ho afaka ho voavonjy. "
27:32 Dia notapahin'ny miaramila ny mahazaka ho ilay lakana mpamonjy aina, ka namela azy ho lavo.
27:33 Ary raha vao mazava, Nangataka i Paoly fa izy rehetra mihinana, nanao hoe:: "Ity no andro fahefatra ambin'ny folo izay efa niandry sy fanohizana ny fifadian-kanina, naka na inona na inona.
27:34 Izany no antony, Dia miangavy anareo aho mba hanaiky sakafo, noho ny ara-pahasalamana. Fa tsy misy volo avy amin'ny lohan'ny misy eo aminareo dia ho very. "
27:35 Ary rehefa nilaza izany, nandray mofo, dia nisaotra an'Andriamanitra teo imason'ny olona rehetra. Ary nony efa voasokatra, dia nihinana.
27:36 Ary izy rehetra dia lasa milamina kokoa amin'ny fanahy. Ary izy ireo koa dia naka sakafo.
27:37 Marina tokoa, izahay fito-polo amby roan-jato sy enina fanahy amin'ny sambo.
27:38 Ary rehefa nitaiza amin'ny sakafo, dia hanamaivana ny sambo, nanarato teny ny vary ho any amin'ny ranomasina.
27:39 Ary rehefa tonga ny andro efa, dia tsy nahalala ny tontolo. Na izany aza tena, izy ireo vao nahita ny iray tery Inlet manana ny amoron-dranomasina, ho any izay nihevitra fa mety ho azo atao ny hanery ny sambo.
27:40 Ary rehefa nasainy nametraka ny vatofantsika, nataony nanolo-tena ho an-dranomasina, tamin'izany andro izany namaha ny voahazona ny rudders. Ary noho izany, manangana ny Lay lehibe ny gusting rivotra, Dia nanosika tamin'ny mankany amoron-dranomasina.
27:41 Ary rehefa nitranga teo amin'ny toerana misokatra ho roa ranomasina, dia nihazakazaka ny sambo amin'ny tany. ary tokoa, ny tsipìka, rehefa nihetsika, nijanona ho raikitra, marina tokoa fa ny vodisambo dia tapaka ny herisetra ao an-dranomasina.
27:42 Ary ny miaramila tao fifanarahana mba hamono ny mpifatotra, fandrao misy, rehefa afa-mandositra ny milomano, mba handositra.
27:43 Fa ny kapiteny, te-hamonjy an'i Paoly, Voarara izany tsy ho atao. Ary nandidy ireo izay afaka nilomano mba hitsambikina amin'ny voalohany, ary ny ho afa-mandositra, ary mba ho any amin'ny tany.
27:44 Ary ny ny olon-kafa, ny sasany dia nitondra amin'ny hazo fisaka, ary ny sasany amin'ireo zavatra izay an'ny sambo. Ary dia toy izany no nitranga fa ny olona rehetra dia afaka nandositra ho any amin'ny tany.

Asan'ny Apostoly 28

28:1 Ary rehefa avy afa-nandositra, isika dia nahatsapa fa ny nosy atao hoe Malta. Na izany aza tena, ny tompon-tany tsy nanolotra antsika ny maha-olombelona kely fitsaboana.
28:2 Fa namelombelona antsika rehetra amin'ny kindling afo, satria orana dia akaiky sy noho ny hatsiaka.
28:3 Ary rehefa fantatr'i Paoly efa tafangona iray trotroana rantsankazo, ary efa napetrany teo ambonin'ny afo, ny menarana, izay efa voasinton'ny ny hafanana, niraikitra tamin'ny tànany.
28:4 Ary tena, ny tompon-tany, raha nahita ny biby niraikitra tamin'ny tànany, izy ireo hoe niresaka: "Azo antoka fa, ity lehilahy ity dia tsy maintsy ho mpamono olona, Fa na dia voavonjy tamin'ny ranomasina, famaliana dia tsy namela azy ho velona. "
28:5 Fa nanintsana ny zavaboary ho any amin'ny afo, izy tokoa tsy nisy vokany ratsy.
28:6 Fa izy ireo satria nataony fa ela nivonto ny, ary avy eo dia ho tampoka miankohoka sy ho faty. Fa rehefa niandry ela, ary tsy nahita narary vokatry ao aminy, dia niova saina, ary dia nilaza fa izy dia andriamanitra.
28:7 Ary tamin'ireo dia nanana fitoerana Estates ny mpanapaka ny nosy, atao hoe Publius. ary, nitondra antsika amin'ny, Nampiseho antsika ny tsara fanahy mandray vahiny nandritra ny telo andro.
28:8 Ary nony fa ny rain'i Publius nandry ratsy amin'ny tazo sy ny nivalan-dra. Paoly niditra taminy, ary rehefa nivavaka sy efa nametrahan'i tanana taminy, dia namonjy azy.
28:9 Ary rehefa natao izany, izay rehetra narary teo amin'ny nosy nanatona ka dia sitrana.
28:10 Ary avy eo izy ireo koa dia nanolotra antsika be no nomen'ny olona. Ary fony mbola vonona ny niondrana an-tsambo, dia nanome antsika na inona na inona ilaina.
28:11 Ary noho izany, rehefa afaka telo volana, dia niondrana an-tsambo an-tsambo avy any Alexandria, no anarany 'ny Castors,'Ary izay efa nandany ny ririnina teo amin'izany nosy.
28:12 Ary nony efa tonga tany Syrakosa, izahay nahemotra tao nandritra ny telo andro.
28:13 avy teo, nandeha sambo akaikin'ny amoron-dranomasina, dia tonga tao Regioma. Ary rehefa afaka indray andro, miaraka amin'ny atsimo ny rivotra, tonga izahay tamin'ny andro faharoa amin'ny tao Potioly.
28:14 Ery, rehefa avy toerana, ireo rahalahy, izahay dia nangataka mba hitoetra tao aminy nandritra ny fito andro. Ary avy eo isika dia nandeha ho any Roma.
28:15 ary, ireo rahalahy rehefa nandre anay, dia lasa izy nitsena anay hatrany amin'ny Tsenan'Apio sy ny Tranombahiny Telo. Ary rehefa nahita azy Paoly, ka misaora Andriamanitra, dia naka herim-po.
28:16 Ary nony efa tonga tany Roma, Paoly dia nomena fahazoan-dalana hijanona irery, amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy.
28:17 Ary rehefa afaka ny andro fahatelo, dia novorina ny mpitarika ny Jiosy. Ary rehefa nivory, dia hoy izy taminy: "Noble rahalahy, Efa nanao na inona na inona manohitra ny olona, na tamin'ny fomba amam-panao ny ray, nefa izaho novonjena toy ny mpifatotra avy tany Jerosalema ho eo an-tànan'ny Romana.
28:18 Ary rehefa nanao hihaino ahy, dia ho nafahana ahy, satria tsy nisy tranga ho faty hamely ahy.
28:19 Fa ny Jiosy niteny hamely ahy, Dia tery aho fa handahatra amin'i Kaisara, na dia tsy toy ny raha nanana karazana fiampangana hanameloka ahy aho, firenena.
28:20 Ary noho izany, noho io, Dia nangataka ny hahita anareo sy hiteny aminao. Fa noho ny fanantenan'ny Isiraely izay anaovana Ahy nanodidina amin'ity gadra ity. "
28:21 Fa hoy ireo taminy:: "Izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia momba anao, na mety hanana izany akory va ny hafa vao tonga eo amin'ny rahalahy nitantara na nilaza zava-dratsy hamelezana anao.
28:22 Fa izahay tsy mangataka hihaino ny heviny avy aminao, fa amin'izany antoko, no ahafantarantsika fa izao no efa niteny nanome tsiny na aiza na aiza. "
28:23 Ary nony efa nanendry andro iray ho azy, olona maro be nankany aminy tany ny vahiny faritra. Ary dia nitori, nanambara tamin'ny fanjakan 'Andriamanitra, ka nampanaiky azy ireo ny amin'i Jesosy, fampiasana ny lalàn 'i Mosesy sy ny Mpaminany, hatramin'ny maraina ka mandra-paharivan'ny andro.
28:24 Ary ny sasany nino izay izy nanao hoe:, nefa ny sasany dia tsy nino.
28:25 Ary satria tsy manaiky samy izy, dia lasa nandeha ireo, raha mbola nilaza izany i Paoly teny iray: "Ahoana tsara ny Fanahy Masina no miresaka ny razantsika tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia,
28:26 nanao hoe:: 'Mandehana any amin'ity firenena ity ka lazao aminy: nandre, dia hihaino fa tsy hahafantatra, ka nahita, ho hitanao fa tsy hahita.
28:27 Fa ny fony 'ity vahoaka ity efa nanjary donto, ka dia nihaino amin'ny misalasala sofiny, ary efa nakimpiny ny masony mafy, fandrao mba hahita ny masony, ka henoy ny sofiny, ary hahalala ny fony, ary hiova fo, dia hahasitrana azy Aho. '
28:28 Noho izany, aoka ho fantatrareo, fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa, ary izy no mahahaino izany. "
28:29 Ary rehefa nilaza izany, ny Jiosy dia niala taminy, na dia mbola nanana fanontaniana maro samy izy.
28:30 Ary izy nitoetra roa taona ngarangidina tao an-toby nohofana. Ary izy nandray izay rehetra niditra tao aminy,
28:31 nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny zavatra izay avy amin'ny Tompo i Jesoa Kristy, amin'ny fahatokiana, tsy misy fandraràna.