Ch 1 Asan'ny Apostoly

Asan'ny Apostoly 1

1:1 tokoa, O Theophilus, I namorona voalohany lahateny momba ny zava-drehetra fa i Jesoa dia nanomboka sy nampianariny,
1:2 mampianatra ny Apôstôly, izay nofidiny tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina, na dia mandra-pahatongan'ny andro izay dia nakarina.
1:3 Koa izy niseho velona ho azy ireo, taorian'ny Passion, niseho taminy efa-polo andro sy mandritra niresaka momba ny fanjakan 'Andriamanitra miaraka amin'ny maro elucidations.
1:4 Ary nisakafo tamin'izy ireo, Nandidy azy ireo izy mba tsy hiala an'i Jerosalema, fa mba hiandry ny teny fikasan'ny Ray, "Momba izay efa renareo," hoy izy, "Avy ihany ny vavako.
1:5 Fa Jaona, tokoa, batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, tsy afaka andro vitsivitsy. "
1:6 Noho izany, ireo izay nivory nanontany azy, nanao hoe:, "Tompo ô, izao ny fotoana rehefa hampodiko avy amin'ny fanjakan'ny Israely?"
1:7 Fa hoy Izy taminy:: "Tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana, izay napetraky ny Ray eo amin'ny fahefana.
1:8 Fa ianao kosa dia handray ny herin 'ny Fanahy Masina, mandalo anareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema ho ahy, sy eran'i Jodia sy Samaria, ary hatramin'ny faran'ny tany. "
1:9 Ary rehefa nilaza izany, raha mbola nijery, dia nanandratra, ary nisy rahona naka azy avy eo imasony.
1:10 Ary raha mbola nijery azy miakatra ho any an-danitra, indro, nisy roa lahy teo akaiky azy ireo amin'ny fitafiana fotsy.
1:11 Ary hoy izy ireo:: "Ry lehilahy galilianina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra? izany Jesosy, izay efa niala taminareo ho any an-danitra, miverina fotsiny, toy ny efa nahita azy miakatra ho any an-danitra. "
1:12 Ary izy ireo niverina tany Jerosalema, rehefa avy teo an-tendrombohitra, izay atao hoe Oliva, izay akaikin'ny Jerosalema, ao anatin'ny iray lalana indray sabata.
1:13 Ary rehefa niditra tao an-cenacle, dia niakatra ho any amin'ilay tany nanaovan'i Petera sy Jaona, Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Simona Zelota, ary Joda ny James, nitoetra.
1:14 Ireo rehetra ireo dia maharitra niray saina nivavaka mbamin'ny vehivavy, sy Mary, ny renin'i Jesosy, ary ny rahalahiny.
1:15 Ary tamin'izany andro izany, Peter, nitsangana teo afovoan'ny rahalahy, nanao hoe: (ankehitriny ny vahoaka ny lehilahy avokoa teo tokony ho roa-polo amby zato):
1:16 "Noble rahalahy, ny Soratra Masina dia tsy maintsy ho tanteraka, izay ny Fanahy Masina mialoha ny vavan'i Davida momba an'i Jodasy, izay ny mpitarika 'ireo izay nahazo an'i Jesosy.
1:17 Izy efa isantsika, ary izy no voafidy araka ny filokana noho izany fanompoana.
1:18 Ary izany lehilahy izany tokoa nanana fananana avy ny tambin'ny heloka, ary noho izany, rehefa nahantona, dia vaky ny afovoany sy ny taova rehetra tao anatiny kosa nanidina ny diloilo.
1:19 Ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema, ka dia saha io dia nantsoina amin'ny fiteniny, Akeldama, izany hoe, 'Sahan-drà.'
1:20 Fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo: 'Aoka ny fonenana ho lao, ary mety tsy hisy izay monina ao aminy,'Ary' Aoka ho lasan'olon-kafa ny eveka. '
1:21 Noho izany, dia ilaina ny, avy ireo lehilahy ireo, izay efa mivory aminay nandritra ny fotoana iray manontolo fa Jesosy Tompo niditra sy nivoaka tamintsika,
1:22 hatramin'ny batisan'i Jaona, mandra-pahatongan'ny andro nampiakarana Azy niala tamintsika, anankiray amin'ireny ho vavolombelona amintsika ny Fitsanganany ho velona. "
1:23 Ary nanokana roa lahy: Joseph, izay atao hoe Barsabbas, izay atao hoe koa Josto, ary Matia.
1:24 ary mivavaka, hoy izy ireo: "Enga anie ianao, Tompo O, Izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, hita izay ny iray amin'izy roa lahy ireto nofidinao,
1:25 handray ny toerana amin'izao fanompoana sy ny mah'Apostoly, izay Jodasy prevaricated, koa mba hankanesany any amin'ny fitoerany. "
1:26 Ary nanao filokana ny momba azy ireo, ary ny filokana latsaka tamin'i Matia. Ary izy no lany ho isan'ny Apostoly iraika ambin'ny folo lahy.