Ch 10 Asan'ny Apostoly

Asan'ny Apostoly 10

10:1 Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria, atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny andiana miaramila izay atao hoe Italiana,
10:2 ary mpivavaka tsara, natahotra an'Andriamanitra izy mbamin'ny ankohonany rehetra, manome fiantrana be tamin'ny olona, sy nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva.
10:3 Izany lehilahy anankiray nahita tamin'ny fahitana mazava tsara, amin'ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy ny andro, Ilay Anjelin'Andriamanitra miditra tao aminy ka nanao taminy hoe:: "Kornelio!"
10:4 ary, nandinika azy, dia nosamborin'ny ny tahotra, ka hoy Izy:, "Inona ity, Tompo?"Ary hoy izy taminy:: "Ny vavaka sy ny fiantrana Efa niakatra ho fampahatsiarovana ao amin'ny anatrehan'Andriamanitra.
10:5 Ary ankehitriny, maniraha olona hankany Jopa, ka ampanalao Simona anankiray, izay atao hoe koa Petera.
10:6 Io lehilahy io hiantrano amin'izay amin'i Simona, mpanao hoditra, ny tranony eo anilan'i-dranomasina. Fa izy hanambara aminao izay tokony hataonao. "
10:7 Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny Azy efa lasa, dia niantso, avy ireo izay hanaiky Azy, roa lahy tamin'ny mpanompony sy ny miaramila izay natahotra ny Tompo.
10:8 Ary rehefa nanazava ny zava-drehetra ho azy ireo, dia naniraka azy hankany Jopa izy.
10:9 Avy eo, amin'ny andro manaraka, raha mbola nanao ny dia sy nanakaiky ny tanàna, Petera niakatra tany amin'ny efi-trano ambony, ka mba hivavaka, amin'ny tokony ho tamin'ny ora fahenina.
10:10 Ary satria noana izy, dia te-hahazo sakafo. Avy eo, raha mbola nanomana azy io, dia azon-tsindrimandry-tsaina nanarona azy.
10:11 Ary nahita ny lanitra misokatra, ary nisy zavatra midina, toy ny lamba rongony lehibe dia nampidininy teo, tamin'ny zorony efatra, avy any an-danitra teto an-tany,
10:12 izay rehetra manan-tongotra efatra biby, ary ny zava-mandady ny tany sy ny zava-manidina eny amin'ny rivotra.
10:13 Ary nisy feo nanao taminy: "Mitsangàna, Peter! Vonoy, ka hano. "
10:14 Fa hoy Petera:: "Sanatria amiko, Tompo. Fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio. "
10:15 Ary ny feo, indray fanindroany ho azy: "Izay efa nodiovina, dia tsy mba hataonao fady. "
10:16 Ankehitriny dia izany intelo no nanaovana. Ary niaraka tamin'izay ny fitoeran-javatra nakarina any an-danitra.
10:17 Ary raha mbola nisalasala i Petera tao am-pony tahaka ny inona ny fahitana, izay efa hitany, mety hoe, indro, ny olona izay efa nirahin'i Kornelio nijanona teo am-bavahady, nanontany ny tranon'i Simona.
10:18 Ary nony efa niantso, izy ireo nanontany raha Simon, izay atao hoe koa Petera, dia hivahiny ao amin'io toerana io.
10:19 Avy eo, i Petera dia nieritreritra momba ny fahitana, hoy ny Fanahy taminy, "Indro, misy telo lahy mitady anao.
10:20 Ary noho izany, mitsangana, midina, ary mandehana miaraka aminy, aza misalasala. Fa Izaho no naniraka azy. "
10:21 Ary Petera, nidina tany amin'ireo olona, nanao hoe:: "Indro, Izaho no olona izay mitady. Inona no antony izay efa tonga?"
10:22 Ary hoy izy ireo:: "Kornelio, kapiteny, marina sy matahotra an'Andriamanitra ny olona, izay manana fijoroana ho vavolombelona tsara avy any amin'ny firenena rehetra 'ny Jiosy, Nahazo hafatra avy amin'ny anjely masina mba hiantso anao any an-tranony sy hihaino teny avy aminao. "
10:23 Noho izany, nitarika azy ireo amin'ny, Izy nandray azy toy ny vahiny. Avy eo, amin'ny fanarahana ny andro, eny, nifoha, dia niainga aminy. Ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy.
10:24 Ary amin'ny andro manaraka, dia niditra tao Kaisaria. Ary tena, Kornelio niandry azy, dia nampiangona ny fianakaviany sy ny namany akaiky indrindra.
10:25 Ary nony fa, rehefa Petera niditra, Kornelio dia nandeha nitsena azy. Ary lavo teo an-tongony, izy ka hajaina.
10:26 Na izany aza tena, Peter, manainga azy, nanao hoe:: "Mitsangàna, Fa izaho koa mba lehilahy ihany. "
10:27 Ary niresaka taminy, dia niditra tao, Ary nahita olona maro izay nivory.
10:28 Ary hoy Izy taminy:: "Fantatrao fahavetavetana dia ho an'ny Jiosy ny olona mba hikambana amin'ny, na mba hanampy ho, any amin'ny firenena hafa. Fa Andriamanitra efa nanambara tamiko mba hiantso olona hoe fady na tsy madio.
10:29 Noho izany ary tsy isalasalana, Tonga aho rehefa antsoina. Noho izany, Manontany anao aho, Nahoana no niantso ahy ianao?"
10:30 Dia hoy Kornelio: "Tsy izao andro fahefatra, ho 'izao ora izao, satria aho nivavaka teto an-tranoko tamin'ny ora fahasivy, ary indro, nisy lehilahy nitsangana teto anatrehako fotsy vestment, ka hoy Izy::
10:31 'Kornelio, ny vavaka efa re sy ny fiantrana efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra.
10:32 Noho izany, maniraha hankany Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera. Io lehilahy io no hivahiny ao an-tranon'i Simona, mpanao hoditra, amoron-dranomasina. '
10:33 Ary noho izany, Avy hatrany dia naniraka ho anao. Ary nataonao tonga soa eto. Noho izany, isika rehetra izao ankehitriny eo imasonao mba hihaino izay rehetra izay nampianarina ho anareo ny Tompo. "
10:34 Avy eo, Peter, manokatra ny vavany, nanao hoe:: "Efa nanatsoaka hevitra amin'ny fahamarinana fa Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona.
10:35 Fa ao anatin'ny firenena rehetra, na iza na iza matahotra Azy ka manao ny rariny no ankasitrahany.
10:36 Andriamanitra dia naniraka ny Teny ho any amin'ny zanak'i Israely, nanambara ny fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa Izy no Tompon'izao rehetra.
10:37 Fantatrao fa ny Teny natao fantatra eran'i Jodia. Fa nanomboka hatrany Galilia, aorian'ny batisa izay notorin'i Jaona,,
10:38 Jesosy avy any Nazareta, Andriamanitra izay voahosotra tamin'ny Fanahy Masina sy ny hery, Nandeha manodidina nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly. Fa Andriamanitra nomba azy.
10:39 Ary izahay no vavolombelon'ny rehetra izay nataony tany amin'ny faritr'i Jodia ary tany Jerosalema, va Ilay novonoin'ny tananareo nahantonareo teo amin'ny hazo.
10:40 Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny andro fahatelo, ary namela azy ho haseho,
10:41 tsy tamin'ny olona rehetra, fa ny vavolombelona preordained Andriamanitra, ho an'ireo amintsika izay niara-nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangana tamin'ny maty.
10:42 Ary Izy nandidy anay hitory amin'ny olona, ka hanambara fa Izy no Ilay efa voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty.
10:43 Izy rehetra manolotra fijoroana ho vavolombelona ny mpaminany fa amin'ny anarany izay rehetra mino Azy mandray ny famelan-keloka. "
10:44 Raha Petera mbola nilaza izany teny izany, ny Fanahy Masina nilatsaka rehetra ireo izay nihaino ny Teny.
10:45 Ary ny mpino ny amin'ny famorana, izay tonga niaraka tamin'i Petera, dia talanjona fa ny fahasoavan'ny Fanahy Masina ihany koa naidiny teo amin 'ny Jentilisa.
10:46 Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy.
10:47 Ary Petera namaly, "Ahoana no mety misy mandrara ny rano, ka dia ireo izay efa nandray ny Fanahy Masina dia tsy hatao batisa, tahaka antsika koa efa?"
10:48 Dia nasain'i Jesosy mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Avy eo dia nangataka Azy hitoetra tao aminy nandritra ny andro.