Ch 4 Asan'ny Apostoly

Asan'ny Apostoly 4

4:1 Fa raha mbola mbola niteny tamin'ny vahoaka, ny mpisorona sy ny mpanapaka ny tempoly ary ny Sadoseo manafotra azy ireo,
4:2 fa sosotra izy noho ny nampianaran'ny Apostoly ny vahoaka sy ny fanambarana an'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty.
4:3 Dia nisambotra azy, ka napetrany eo ambany fiambenana mandra-pahatongan'ny andro manaraka. Fa efa hariva ny andro.
4:4 Nefa maro ireo izay efa nandre ny teny no nino. Ary ny isan'ny lehilahy lasa dimy arivo.
4:5 Ary nony tamin'ny andro manaraka fa ny mpitondra sy ny loholona sy ny mpanora-dalàna niangona tany Jerosalema,
4:6 anisan'izany Anasy, ny mpisoronabe, sy Kaiafa, sy Jaona sy Aleksandro, ary izay avy tamin'ny mpisorona fianakaviana.
4:7 Ary Mijoro azy ireo eo afovoany, dia nanontany azy: "Fahefana manao ahoana, na amin'ny anarany, ianao no nanao izany?"
4:8 Ary Petera, feno ny Fanahy Masina, hoy izy taminy: "Mpitarika ny vahoaka sy ny anti-panahy, mihaino.
4:9 Raha amin'izao andro izao dia tsarain'ny tsara ny zavatra natao ho osa lehilahy, araka izay efa sitrana,
4:10 dia aoka ho fantatry ny rehetra ny anareo sy ny rehetra ny olona Isiraely, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika avy any Nazareta, izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, Izay efa nitsangana tamin'ny maty, aminy, io lehilahy mitsangana eo anatrehanao, salama.
4:11 Izy no vato, izay nolavin'ny anao, ny mpanao trano, izay efa tonga fehizoro.
4:12 Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona, izay tsy maintsy ho antsika mba ho voavonjy. "
4:13 Avy eo, nahita ny tapaka an'i Petera sy Jaona, rehefa voamarina fa izy ireo dia olon tsy misy taratasy na ny fianarana, nanontany tena izy ireo. Ary fantany fa efa niaraka tamin'i Jesosy.
4:14 koa, nony nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy, dia tsy afaka milaza na inona na inona manohitra ny azy ireo.
4:15 Nandidy azy ireo anefa izy ireo mba hiala ivelany, lavitra ny filan-kevitra, ary izy ireo dia niara-nisaina,
4:16 nanao hoe:: "Hataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa tokoa famantarana ho an'ny daholobe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy, eo anatrehan'ny mponina rehetra any Jerosalema. Zava-miseho, ka tsy azontsika lavina.
4:17 Nefa andrao tsy hielezan'izany bebe kokoa eo amin'ny vahoaka, aoka mandrahona azy tsy hiteny amin'izany anarana izany intsony ny olona. "
4:18 Ary niantso azy ireo amin'ny, dia nampitandrina azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy.
4:19 Na izany aza tena, I Petera sy Jaona efa nilaza ho valin'ny azy ireo: "Tsarao na marina eo imason'Andriamanitra, mba hihaino anao, fa tsy ho an'Andriamanitra.
4:20 Fa isika tsy afaka mifehy tena tsy hiteny izay zavatra efa hitanay sy renay. "
4:21 anefa izy ireo, mandrahona azy ireo, nalefany hody izy, rehefa tsy hita ny fomba izay hitany izay hampijaliany azy noho ny vahoaka. Ho an'ny rehetra, dia nankalaza ny zavatra izay efa natao tany ireo zava-niseho.
4:22 Fa ny lehilahy izay nanana izany famantarana ny fanasitranana efa tanteraka dia mihoatra ny efa-polo taona.
4:23 Avy eo, fa efa navoaka, dia lasa nankany amin'ny taniny, ary dia nilaza tamin'ny an-zavatra ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona nanao taminy hoe:.
4:24 Ary nony efa nandre izany, niray, dia nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra, ka hoy izy:: "Tompo ô, Hianao no Ilay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy,
4:25 izay, amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ny alalan 'ny vavan'i Davida raintsika, mpanomponao, nanao hoe:: 'Nahoana ny jentilisa efa anjakan'ny, ary nahoana no ny olona nisaintsaina misy dikany?
4:26 Ireo mpanjakan'ny tany efa nitsangana, sy ny mpanapaka dia tafakambana ho iray, Hanohitra an'i Jehovah sy amin'ny Kristy. '
4:27 Fa marina tokoa Heroda sy Pontio Pilato, mbamin'ny jentilisa sy ny olona Isiraely, nivory teto amin'ity tanàna ity hanohitra ny Mpanomponao Masina Jesosy,, izay voahosotra
4:28 hanao izay ny tananao sy ny torohevitra Efa nilaza mantsy hatao.
4:29 Ary ankehitriny, Tompo O, jereo ny fandrahonany, ary omeo anay mpanomponao ny mba hilaza ny teninao amin'ny fahasahiana be,
4:30 amin'ny alalan'ny fanolorana ny tananao amin'ny fanasitranana sy ny famantarana sy fahagagana, tokony hatao amin'ny anaran'i masina Zanaka, I Jesosy. "
4:31 Ary rehefa nivavaka, ny toerana izay nivory izy ireo dia nihorakoraka. Ary izy rehetra feno ny Fanahy Masina. Ary nitory ny Tenin'Andriamanitra amim-pahatokiana.
4:32 Ary raha maro ny mpino dia iray fo sy fanahy iray. Fa tsy nisy na iza na iza milaza fa izany ny amin'izay zavatra izay dia nahazo ny, fa ny zavatra rehetra dia fahita ho azy ireo.
4:33 Ary tamin'ny hery be, ny Apôstôly dia mamaly fijoroana ho vavolombelona ny Fitsanganan-ko velona an'i Jesoa Kristy Tompontsika. Ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra.
4:34 Ary tsy nisy olona teo anivony mila fanampiana. Fa na iza no tompon'ny tany na trano, nivarotra izany, dia nitondra ny vola ny zavatra izay nivarotra,
4:35 ka mametraka azy eo anoloan'ny tongotry ny Apostoly. Avy eo dia nizara roa toko ny olona rehetra, araka izay nilainy avy.
4:36 Ary Joseph, izay ny Apostoly hoe koa Barnabasy (izay adika hoe 'Zanaky ny fananarana'), izay Levita avy any Kyprosy taranaka,
4:37 satria nanan-tany, nivarotany azy, Ary nitondra ny vola ary nametraka izany teo an-tongotry ny Apostoly.