Ch 5 Asan'ny Apostoly

Asan'ny Apostoly 5

5:1 Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy, amin'ny vadiny Safira, nivarotra saha,
5:2 ary izy dia mamitaka ny vidiny any an-tsaha, niaraka tamin'ny vadiny ny faneken'ny. Ary nitondra ihany no anisan'izy io, nentiny ho eo teo an-tongotry ny Apostoly.
5:3 Fa hoy Petera:: "Ananiasy, nahoana Satana no naka fanahy ny fonao, mba ho handainga amin'ny Fanahy Masina ka ho mamitaka ny momba ny vola sasany vidin'ny tany?
5:4 Tsy nataonareo an'i anao dieny mbola nihazona izany? Ary rehefa nivarotra izany, Moa tsy amin'ny hery? Nahoana ve ianao, izany zavatra izany ao am-ponao? Efa Tsy nandainga tamin'olona, fa ho an'Andriamanitra!"
5:5 Ary Ananiasy, rehefa nandre izany teny izany, dia nikarapoka, ka afaka ny ainy. Ary nisy tahotra lehibe reraka izay rehetra nandre izany.
5:6 Ary ny zatovo nitsangana ka nanaisotra an'i Saoly; ary nitondra azy ho eny ivelan'ny, nalevina.
5:7 Ary tokony ho ora telo no lasa, sy ny vadiny niditra, nefa tsy fantany izay efa nanjo.
5:8 Ary hoy Petera taminy:, "Teneno aho, vehivavy, raha nivarotra an-tsaha ho an'ity vola?"Ary hoy izy:, "Eny, fa vola. "
5:9 Ary hoy Petera taminy:: "Nahoana ianareo no niray tetika haka fanahy ny Fanahin'ny Tompo? Indro, an-tongotr 'ireo izay efa nandevina ny vadinao eo am-baravarana, ary hitondra anareo hiala!"
5:10 avy hatrany, dia niankohoka teo an-tongony ka tapitra ny ainy. Dia niditra ny zatovo, dia hitany fa maty. Ary nentiny nivoaka ka naleviny teo akaikin'ny vadiny.
5:11 Ary nisy raiki-tahotra mafy ny Fiangonana manontolo mbamin'izay rehetra nandre izany.
5:12 Ary ny alalan 'ny tanan' ny Apôstôly maro famantarana sy fahagagana no vita teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra niray saina nihaona amin'ny lavarangana fidirana Solomona.
5:13 Ary teo anivon 'ny olon-kafa, tsy nisy sahy niray taminy. Fa nankalaza azy ny vahoaka.
5:14 Ary ny hamaroan'ny lehilahy sy vehivavy izay nino ny Tompo dia mbola mitombo,
5:15 loatra ka nametraka ny osa eny an-dalambe, mametraka azy ireo ao amin'ny fandriana sy ny filanjana, amin'izay mba, toa an'i Petera tonga, fara faharatsiny, ny aloka mety hamely misy iray amin'izy ireo, ary izy ireo ho afaka amin'ny aretiny.
5:16 Fa ny vahoaka ihany koa haingana tany Jerosalema avy tamin'ny tanàna manodidina, nitondra ny marary sy ny nampahorin'ny fanahy maloto, izay sitrana avokoa izy rehetra.
5:17 Ary tamin'izany ny mpisoronabe sy izay rehetra niaraka taminy, izany hoe, ny nanda ny finoana katolika antokon'ny Sadoseo, nitsangana, fa feno fialonana.
5:18 Ary ny olona naninjitra tanana ny Apôstôly, ka nametraka azy tao an-trano-maizina.
5:19 Fa amin'ny alina, nisy anjelin'ny Tompo namoha ny varavaran'ny trano-maizina, ary nitondra azy, nanao hoe:,
5:20 "Mandehana, ka mijoroa ao amin'ny tempoly, niteny tamin'ny olona izany teny rehetra izany eo amin'ny fiainana. "
5:21 Ary nony efa nandre izany, dia niditra ny tempoly tamin'ny voalohany hazavana, ka dia nampianatra. Ary tamin'izany ny mpisoronabe, sy ireo izay niaraka taminy, nanatona, ka dia novorina ny Synedriona sy ny loholona rehetra amin'ny zanak'Israely. Dia naniraka tany amin'ny fonja mba ho azy ireo nitondra.
5:22 Fa rehefa tonga ireo mpanompo efa, ary, eo am-piandohan'ny lahatsoratra an-tranomaizina, tsy nahita azy, dia niverina izy ka nilaza tamin'izy ireo,
5:23 nanao hoe:: "Hitanay tokoa ny fonja voahidy izay rehetra tokony hotandremana, ary ny mpiambina nitsangana teo am-baravarana. Fa eo am-piandohan'ny lahatsoratra izany, izahay, dia tsy nahita olona tao izahay. "
5:24 Avy eo, raha ny mpanapaka ny tempoly sy ny lohan'ny mpisorona, rehefa nandre izany teny izany, izy ireo tsy azo antoka ny momba azy ireo, toy ny inona no tokony hitranga.
5:25 Fa misy olona tonga ka nilaza taminy, "Indro, ny olona izay napetraka tao an-tranomaizina no an-kianjan'ny tempoly, nitsangana teo ka mampianatra ny olona. "
5:26 Dia ny mpitsara, ny mpanompon'ny, nandeha ka nitondra azy tsy misy hery. Fa natahotra ny vahoaka, fandrao hotorahany vato.
5:27 Ary rehefa nitondra azy, dia nitsangana teo anatrehan'ny Synedriona. Ary ny mpisoronabe nanontany azy,
5:28 ka nanao hoe:: "Mandidy mafy anao izahay mba tsy hampianatra amin'izany anarana izany. Fa, indro, Nofenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema, ary maniry ny hitondra ny ran 'ity lehilahy ity eo amintsika. "
5:29 Fa Petera sy ny Apostoly namaly tamin'ny hoe:: "Tena ilaina ny mankatò an'Andriamanitra, kokoa izany mihoatra noho ny olona.
5:30 Andriamanitry ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy, izay novonoiny nahantony teo amin'ny hazo.
5:31 Izy no Andriamanitra izay efa nanandratra eo ankavanany ho Mpitondra sy Mpamonjy, mba hanatitra ny fibebahana sy ny famelan-keloka ho an'ny Isiraely.
5:32 Ary izahay dia vavolombelon'izany, ny Fanahy Masina, Izay efa nomen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mankatò azy. "
5:33 Ary rehefa nandre izany, izy ireo naratra mafy, ka dia nikasa ny hamono azy ireo ho faty.
5:34 Fa olona iray teo amin'ny Synedriona, ny Fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna nalaza teo amin'ny olona rehetra, nitsangana ka nandidy ny olona mba hatao fohifohy ivelany.
5:35 Ary hoy Izy taminy:: "Ry Israelita, dia tokony hitandrina amin'ny fikasany momba ireo olona ireo.
5:36 Fa talohan'izany andro izany dia, Theudas nanatona, milaza ny tenany ho olona iray, ary maro ny olona, tokony ho efa-jato, niaraka taminy. Fa nisy namono, ary izay rehetra nino Azy niparitaka, ary izy ireo dia nahena ny na inona na inona.
5:37 Rehefa afaka izany, iray, Jodasy ilay Galiliana nanatona, tamin 'ny andron' ny fisoratana anarana, ary dia nitodika ny vahoaka amin'ny tenany. Fa izy koa maty, ary izy rehetra, izay rehetra efa niaraka taminy, dia niparitaka.
5:38 Koa noho izany dia, Lazaiko aminareo, hiala amin'ireo olona ireo ka avelao ihany. Fa raha izao saina na asa ny olona, dia ho tapaka.
5:39 Na izany aza tena, raha avy amin'Andriamanitra, dia tsy ho afaka handika izany, ary angamba mety ho hita fa niady nanohitra an'Andriamanitra. "Dia nanaiky azy.
5:40 Ary niantso tao amin'ny Apôstôly, Efa nokapohiny tsy azy ireo, dia nananatra azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nalefany izy ireo.
5:41 ary tokoa, dia nivoaka avy teo anatrehan 'ny filan-kevitra, faly, satria natao mendrika ny hijaly noheverina faniratsirana amin'ny anaran'ny ny anaran'i Jesosy.
5:42 Ary isan'andro, an-kianjan'ny tempoly sy tany amin'ny trano, dia tsy nitsahatra nampianatra sy hitory ny filazantsara Kristy Jesosy.