Ch 7 Asan'ny Apostoly

Asan'ny Apostoly 7

7:1 Ary ny mpisoronabe hoe:, "Moa izany tokoa?"
7:2 Ary hoy Stefana: "Noble rahalahy sy ianareo ray, mihaino. Andriamanitry ny voninahitra niseho tamin'i Abrahama razantsika, raha tany Mesopotamia, fony izy tsy mbola nitoetra tany Harana.
7:3 Ary hoy Andriamanitra taminy, 'Mialà amin'ny taninao sy amin'ny havanao, ka mandehana any amin'ny tany izay hasehoko anao. '
7:4 Avy eo dia niala avy any amin'ny tanin'ny Kaldeana, ary nonina tany Harana. ary taty aoriana, rehefa maty ny rainy, Nentin'Andriamanitra teo izy hankany amin'ny tany, izay ianao ankehitriny monina.
7:5 Ary tsy nomeny lova teto izy, na dia nandritra ny dingana iray. Fa nolazainy homena azy izany ho fananany, sy ho an'ny taranany mandimby azy, na dia tsy hananany zanakalahy.
7:6 Ary hoy Andriamanitra nilaza taminy fa ny taranany dia ho mpiavy tany an-tanin'olona, ary izy ireo hifehy azy ireo, ary hitondra azy ireo mafy, efa-jato taona.
7:7 'Nefa ny firenena izay hotompoinareo, Izaho no hitsara,'Hoy ny Tompo. 'Ary rehefa afaka izany,, dia hiala ka hanompo Ahy eto amin'ity toerana ity. '
7:8 Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy. Ary ka dia nanan'anaka Isaka ary namora azy tamin'ny andro fahavalo. Dia nanan-anaka Isaka an'i Jakoba, ary Jakoba, ny roa ambin'ny folo lahy Razamben'ny Jiosy.
7:9 Ary ny Razamben'ny Jiosy, ho saro-piaro, nivarotra an'i Josefa ho any Egypta. Nefa Andriamanitra nomba azy.
7:10 Ary nanafaka azy tsy ny fahoriana rehetra. Ka dia nomeny azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta. Ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egypta mbamin'izay rehetra tao an-tranony.
7:11 Avy eo dia nisy mosary nitranga tany rehetra Ejipta sy Kanana, ary ny fahoriana lehibe. Ary ny razantsika tsy nahita sakafo.
7:12 Fa nony nandre Jakoba fa nisy vary tany Ejipta, dia naniraka ny razantsika voalohany.
7:13 Ary amin'ny fotoana faharoa, Joseph dia nahalala ny rahalahiny, sy ny razambeny dia naseho ny Farao.
7:14 Ary Josefa naniraka ka nitondra an'i Jakoba rainy, mbamin'izay rehetra tao mpianakaviny, olona dimy amby fito-polo.
7:15 Ary Jakoba nidina nankany Egypta, ka dia lasa, ary toy izany koa ny razantsika.
7:16 Ary nita ho any Sekema, ka dia napetraka tao amin'ny fasana izay novidin'i Abrahama vola tamin'ny zanak'i Hamora, ny zanak'i Sekema.
7:17 Ary tamin'ny andro ny teny fikasana fa Andriamanitra no efa nanambara tamin'i Abrahama nanatona, ny olona nitombo sy nihamaro teny amin'ny tany Egypta,
7:18 na dia mandra-mpanjaka hafa, izay tsy nahalala an'i Josefa, nitsangana tany Ejipta.
7:19 Ity iray ity, mahafaoka ny havanao, nampahory ny razantsika, ka ho sarona ny zanany madinika, fandrao ho foana velona.
7:20 Dia araka izany fotoana, Mosesy dia teraka. Ary tao ny fahasoavan 'Andriamanitra, ary izy no nitaiza nandritra ny telo volana tao an-tranon'ny rainy.
7:21 Avy eo, rehefa intsony, ny zanakavavin'i Farao naka azy tao, ary izy nanangana azy ho zanany.
7:22 Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Egyptiana. Ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany.
7:23 Ary rehefa efa-polo taona no vita ao aminy, dia nitsangana tao am-pony fa tokony hamangy ny rahalahiny, ny zanak'i Isiraely.
7:24 Ary nony nahita anankiray fijaliana ratra, dia niaro azy. Ary namono ilay Egyptiana, nanao ny famaizana ho azy izay maharitra ny ratsy.
7:25 Ary dia nataony fa ny rahalahiny dia hahatakatra fa Andriamanitra dia hanome azy ireo amin'ny famonjena amin'ny tànany. Fa izy ireo tsy nahafantatra izany.
7:26 Ary tena, amin'ny andro manaraka, dia niseho talohan'ny ireo izay niady hevitra, ary dia ho nampihavana azy ireo soa aman-tsara, nanao hoe:, 'Men, mirahalahy ianareo. Koa nahoana no hanisy ratsy ny hafa?'
7:27 Fa izy no ilay mahatonga ny ratra ho namany nandà azy, nanao hoe:: 'Iza no nanendry anao ho mpanapaka sy mpitsara anay?
7:28 Sao dia mba ta-hamono ahy, Toy izany koa fa ny namonoan'ialahy ilay Egyptiana omaly?'
7:29 Avy eo, amin'izao teny, dia nandositra Mosesy. Ary dia tonga ny vahiny tany amin'ny tany Midiana, izay namoaka roa lahy.
7:30 Ary rehefa efa-polo taona no vita, dia niseho taminy, tany an-efitra ny Tendrombohitra Sinay, anjely, ao anaty lelafo teo amin'ny voaroy.
7:31 Ary rehefa nahita izany, Gaga i Mosesy noho ny fahitana. Ary nony nanatona handinika izy, mba mandinika ny azy, ny feon 'ny Tompo dia nanatona Azy, nanao hoe::
7:32 'Izaho no Andriamanitry ny razanao: ny Andriamanitr'i Abrahama, ny Andriamanitr'i Isaka, ary Andriamanitr'i Jakoba. 'Ary Mosesy, natao ka namaky azy, tsy sahy mijery.
7:33 Fa hoy ny Tompo taminy: 'Hamaha ny kapa amin'ny tongotrao. Fa ny toerana eo izay mitsangana masina tany.
7:34 tokoa, Efa hitako ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany. Ary noho izany, Nidina Aho mba hanafaka azy ireo. Ary ankehitriny, mivoaha ary, fa hirahiko ho any Ejipta. '
7:35 izany Mosesy izany dia, izay nolavin'ny hoe:, 'Iza no nanendry anao ho mpitarika sy mpitsara?'Andriamanitra iray ihany no nirahin'Andriamanitra ho mpanapaka sy Mpanavotra, 'ny tanan' ny Anjely, Ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy.
7:36 No nitondra ny olona nivoaka, hanefa famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egypta, sy teo amin'ny Ranomasina Mena, ary tany an-efitra, efa-polo taona.
7:37 Izany no Mosesy, izay nilaza tamin'ny Zanak'Isiraely: 'Andriamanitra no hanangana ho anareo Mpaminany tahaka ahy avy amin'ny ny rahalahy. Ary mihaino azy. '
7:38 Dia izay teo amin'ny fiangonana tany an-efitra, mbamin'ny Anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay, sy tamin'ny razantsika. Izy no nandray ny tenin'ny fiainana homena antsika.
7:39 Izy no Nefa ny razantsika tsy nety hankatò. Fa tsy, dia nandà azy, ary ao am-pony izy ireo niala an'i Ejipta,
7:40 ka hoy izy tamin'i Arona: 'Manaova andriamanitra ho antsika, izay mety hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy iny, izay nitondra antsika niala avy tany amin'ny tany Egypta, dia tsy fantatray izay nanjo azy. '
7:41 Koa araka izany ny namboatra ombilahy kely izy tamin'izany andro izany, ary dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampy, ka niravoravo tamin'ny asan'ny tànany.
7:42 Fa Andriamanitra nihodina, ary natolony azy ny, mba subservience ny miaramilan 'any an-danitra, araka izay efa voasoratra ao amin'ny Boky + Momba ny Mpaminany: 'Mbola tsy hanatitra ireo niharam-boina sy ny fanatitra ho Ahy efa-polo taona tany an-efitra, Ry mpianakavin 'i Isiraely?
7:43 Ary nefa naka ho anareo ny tranolain'i Moloka sy ny kintan'ny andriamanitra atao hoe Refana, tarehimarika izay niforona ny tenanareo mba mankafy azy ireo. Ary dia toy izany no hitondra anareo ho, ankoatr'i Babylona. '
7:44 Ny trano-lain'ny Vavolombelona tamin'ny razantsika tany an-efitra, araka izay voatendry ho azy ireo, niteny tamin'i Mosesy, ka dia mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany.
7:45 Fa ny razantsika, mandray izany, koa dia nentiny, niaraka tamin'i Josoa, any amin'ny tanin'ny jentilisa, Andriamanitra izay voaroaka teo anoloan'ny razantsika, hatramin'ny andron'i Davida,
7:46 izay nahita fitia eo anatrehan'Andriamanitra sy izay nangataka mba hahazo ny trano ho an'Andriamanitr'i Jakoba.
7:47 Fa Solomona kosa no nanao trano ho azy.
7:48 Kanefa ny Avo Indrindra tsy mitoetra ao amin'ny trano naorina-tanana, araka izay nampilazainy ny mpaminany:
7:49 'Ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Ahoana no hanao trano ho ahy? hoy Jehovah. Ary izay no toerana fitsaharako?
7:50 Moa tsy ny tanako nanao izao zavatra rehetra izao?'
7:51 Mafy hatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ve ianao efa manohitra ny Fanahy Masina. Toy ny nataon'ny razanareo ihany, dia tahaka izany koa no ataonao.
7:52 Iza no mpaminany izay tsy enjehina ny razanareo? Ary novonoiny ireo izay nanambara mialoha ny fiavian 'ny Marina. Ary ianao ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono Azy ny azy.
7:53 Nandray ny lalàna noho ny asa ny anjely, nefa ianao tsy nitandrina izany. "
7:54 Avy eo, rehefa nandre ireo zavatra ireo, naratra mafy izy ireo tao am-pony, ary izy ireo fa nihidy vazana tamin'i azy.
7:55 fa, sady feno ny Fanahy Masina, ary nandinika tsara ny lanitra, nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra. Ary hoy izy:, "Indro, Hitako ny lanitra misokatra, ary ny Zanak'olona mitsangana eo an-kavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra. "
7:56 Avy eo izy ireo, niantso tamin'ny feo mahery, voasakana ny sofiny sy ny, niray, Nihazakazaka mafy aminy.
7:57 Ary nandroaka azy ho eny ivelan'ny, any an-dafin'ny tanàna, nitora-bato azy izy ireo. Ary ny vavolombelona nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny tanora, izay atao hoe Saoly.
7:58 Ary raha mbola nitora-bato an'i Stefana, dia niantso ka nanao hoe:, "Tompo Jesosy, raiso ny fanahiko. "
7:59 Avy eo, rehefa nitondra ny lohaliny, dia niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:, "Tompo ô, aza atao ho azy ireo izao ota izao. "Ary rehefa nilaza izany, dia azon'ny torimaso Jesosy ao amin'ny Tompo. Ary Saoly mba nankasitraka ny famonoana.