Paul's Letter to the Ephesians

Ephesians 1

1:1 Paul, Apostolin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra, to all the saints who are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus.
1:2 Grace and peace to you from God the Father, and from the Lord Jesus Christ.
1:3 Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, ao amin'i Kristy,
1:4 araka ny nifidianany antsika tao aminy talohan'ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sy immaculate eo imasony, amin'ny fitiavana.
1:5 Izy no notendreny antsika ho fananganana antsika ho zanaka, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ao tenany, araka ny tanjona ny sitrapony,
1:6 ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay efa nahira-tsaina antsika ao amin'ny Zanany malala.
1:7 Izy no, no ananantsika fanavotana amin'ny ràny: ny famelana ny fahotana araka ny haren'ny fahasoavany,
1:8 izay superabundant ao amintsika, amin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra,.
1:9 Noho izany no mampahafantatra antsika ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony, izay efa napetraka ao amin'i Kristy, amin'ny fomba tsara mampifaly azy,
1:10 ny fitondrana hatao mandra rahefa feno ny fotoana, mba hanavao ao amin'i Kristy ny zava-drehetra izay misy amin'ny alalany any an-danitra sy eto an-tany.
1:11 Izy no, isika ihany koa dia antsoina amin 'ny anjara, rehefa notendreny araka ny drafitry ny Jehovah, izay manatanteraka ny zavatra rehetra araka ny torohevitry ny sitrapony.
1:12 Dia enga anie isika ho, ho fiderana ny voninahiny, isika izay nanantena an'i Kristy rahateo.
1:13 Izy no, ianao koa, rehefa avy efa renareo sy mino ny Tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo, nasiana tombo-kase tamin'ny Fanahy Masina araka ny teny fikasana.
1:14 Izy no santatry ny lovantsika, amin 'ny fahazoana ny fanavotana, ho fiderana ny voninahiny.
1:15 Noho io, ary ny tori ny finoanareo izay ao amin'ny Tompo Jesosy, ary ny fitiavanareo an'ny olona masina rehetra,
1:16 Tsy nitsahatra nanome misaotra noho ny aminareo, miantso anao an-tsaina amin'ny fivavahako,
1:17 ka ny Andriamanitry ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy, Rain'ny voninahitra, Mety hanome ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana ho anao, amin'ny fahalalana Azy tsara.
1:18 Enga anie ny mason'ny ny fonareo nanazava, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoany, ary ny haren'ny voninahitry ny lovany ny olo-masina,
1:19 ary ny lehibe indrindra ny halehiben'ny hatsaran-toetra ho antsika, amin'ny isika izay mino araka ny asan'ny ny hatsaran-toetra mahery vaika,
1:20 izay nataony tao amin'i Kristy, nanangana Azy tamin'ny maty sy ny fametrahana Azy eo amin'ny tànany ankavanana any an-danitra,
1:21 mihoatra noho ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ary ny hatsaran-toetra sy ny fanjakana, ary mihoatra noho ny anarana rehetra izay nomena, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa na dia amin'ny hoavy taona.
1:22 Ary efa nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony, ary no efa nanambara Azy ny lohany eo amin'ny Fiangonana manontolo,
1:23 izay tenany, ary dia ny fahafenoan'izay manatanteraka ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra.

Ephesians 2

2:1 Ary ianareo taloha faty amin'ny fahotanareo sy ny fahatafintohinana,
2:2 in izay nandeha tamin'ny fotoana lasa, araka ny taona tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny lanitra ity, ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny fatokisana.
2:3 Ary izahay koa dia conversant rehetra amin'ny izany, tamin'ny andro lasa, araka ny fanirian'ny nofontsika, miasa araka ny sitrapon 'ny nofo sy araka mankany amin' ny eritreritra. Ary toy izany koa izahay, amin'ny zavaboary, zanaky ny fahatezerana, na dia toy ny olon-kafa.
2:4 Na izany aza mbola, Andriamanitra, Izay manan-karena amin'ny famindram-po, noho ny fitiavana lehibe indrindra izay nitiavany antsika,
2:5 na dia fony mbola maty tao amin'ny fahotana, dia enlivened antsika niaraka ao amin'i Kristy, noho izay fahasoavana no namonjena anareo.
2:6 Ary efa natsangany antsika miaraka, ary efa nahatonga antsika hiara-mipetraka any an-danitra, ao amin'i Kristy Jesosy,
2:7 ka mba haneho, ao amin'ny vanim-potoana tsy ho ela mba tonga, ny be harena fahasoavany, noho ny hatsaram-pony amintsika ao amin'i Kristy Jesosy.
2:8 Fa fahasoavana, no namonjena anareo amin'ny finoana. Ary izao no tsy avy aminareo, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra.
2:9 Ary izao no tsy avy amin'ny asa, ka tsy hisy voninahitra.
2:10 Fa asany isika asan'ny tànany, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay efa voaomana sy izay tokony handeha.
2:11 Noho io, be mindful that, tamin'ny andro lasa, you were Gentiles in the flesh, and that you were called uncircumcised by those who are called circumcised in the flesh, something done by man,
2:12 ary ianao, amin'izany andro, tsy nanana an'i Kristy, ho vahiny ny fomba fiaina Isiraely, mpitsidika ho any amin'ny Testamenta, dia tsy nanana fanantenana ny teny fikasana, ary rehefa tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao.
2:13 Fa ankehitriny, ao amin'i Kristy Jesosy, ianao, izay teo tamin'ny andro lasa lavitra, efa nampidirina akaiky noho ny ran'i Kristy.
2:14 Fa Izy no fihavanantsika. Ary nanao ny roa ho iray, amin'ny alalan'ny niravan'ilay anelanelany rindrina fanadiovana, ny mpanohitra, ny nofony,
2:15 foanana ny lalàna nisy didy amin'ny alalan'ny didim-panjakana, ka mba hiaraka amin'izy roa lahy ireto, ao tenany, ho olom-baovao iray, manao ny fiadanana
2:16 ary nampihavana roa ho an'Andriamanitra, tena iray, noho ny hazo fijaliana, nandrava izany fifanoherana amin'ny tenany.
2:17 Ary rehefa tonga, dia Evanjely tsy fihavanana taminareo izay lavitra, sy ny fiadanana ho an 'ireo izay akaiky.
2:18 Fa tao aminy, ananantsika roa tonta fanatonana, ao amin'ny Fanahy iray, ho any amin'ny Ray.
2:19 Ankehitriny, noho izany, intsony ianao mpitsidika sy ny vao tonga. Fa tsy, ianao no olom-pirenena amin'ny olona masina ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra,
2:20 rehefa natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny Mpaminany, amin'i Jesosy Kristy ny tenany ho ny lehibe indrindra vato fehizoro.
2:21 Izy no, izay rehetra efa naorina no namorona miaraka, eny, nifoha ho tempoly masina ao amin'ny Tompo.
2:22 Izy no, ianao koa no niara-naorina ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy.

Ephesians 3

3:1 Noho izany fahasoavana, I, Paul, am a prisoner of Jesus Christ, for the sake of you Gentiles.
3:2 Ary azo antoka fa, efa renareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nomena ahy eo aminareo:
3:3 fa, amin'ny alalan'ny fanambarana, ny zava-miafina no nampahafantarana ahy, toy ny voasoratra etsy ambony ao amin'ny teny vitsivitsy.
3:4 Na izany aza, by reading this closely, you might be able to understand my prudence in the mystery of Christ.
3:5 Amin'ny taranaka, izany dia fantatry ny zanak'olombelona, araka ny naharihary ankehitriny ny Apostoly masina sy ny mpaminany ao amin'ny Fanahy,
3:6 ka dia ny Jentilisa ho mpiray lova, ary ny tena iray, sy ny mpiara-miasa miaraka, araka ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy, ny alalan 'ny Filazantsara.
3:7 Avy amin'ity Filazantsara ity, I have been made a minister, according to the gift of the grace of God, which has been given to me by means of the operation of his virtue.
3:8 Although I am the least of all the saints, I have been given this grace: to evangelize among the Gentiles the unsearchable riches of Christ,
3:9 and to enlighten everyone concerning the dispensation of the mystery, hidden before the ages in God who created all things,
3:10 so that the manifold wisdom of God may become well-known to the principalities and powers in the heavens, through the Church,
3:11 according to that timeless purpose, which he has formed in Christ Jesus our Lord.
3:12 In him we trust, and so we approach with confidence, through his faith.
3:13 Noho io, I ask you not to be weakened by my tribulations on your behalf; for this is your glory.
3:14 Noho izany fahasoavana, Mandohalika amin'ny Ray ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy,
3:15 avy izay paternity rehetra any an-danitra sy ny eto an-tany mitondra ny anarana.
3:16 Ary mangataka aminy mba hanome anao mba hahazo hery ao amin'ny hatsaran-toetra amin'ny Fanahiny ny toe, araka ny haren'ny voninahiny, ao anatiny ny olona,
3:17 ka dia i Kristy mba ho velona ao am-ponareo amin'ny alalan'ny finoana miorim-paka ao, ary nanorina ny, fiantrana.
3:18 Tahaka izany anie ianao ho afaka ny hanaiky, mbamin'ny olona masina rehetra, izay ny sakany sy halavany sy haavony ary halaliny
3:19 ny fitiavana an'i Kristy, ary na dia ho afaka ny mahafantatra fa izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, mba ho feno ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra Andriamanitra.
3:20 Ary ho an'izay mahay manao ny zava-drehetra, bebe kokoa noho izay mety mbola mangataka na hahatakatra, amin'ny alalan'ny herim-panahy izay miasa ao amintsika:
3:21 ho Azy anie ny voninahitra, ao amin'ny Fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy, nitety ny taranaka, mandrakizay doria. Amen.

Ephesians 4

4:1 Ary noho izany, tahaka ny mpifatotra noho ny amin'ny Tompo, I miangavy anareo handeha araka ny fomba miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo efa:
4:2 amin'ny fanetren-tena sy ny fahalemem-panahy rehetra, amin'ny faharetana, manohana ny iray hafa amin'ny fitiavana.
4:3 Manahy ny miaro ny maha-iray ny Fanahy ao anatintsika ny famatoran 'ny fiadanana.
4:4 Iray ny tena ary iray ny Fanahy: izany no efa nantsoin 'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo:
4:5 iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa,
4:6 iray Andriamanitra sady Rain'izy rehetra, Izay ambonin'izy rehetra, ary amin'ny alalan'ny rehetra,, ary ao amintsika rehetra.
4:7 Kanefa ny tsirairay amintsika dia nomena ny fahasoavana araka ny ohatry anjaran'ny Kristy.
4:8 Noho io, hoy izy: "Niakatra ho any amin'ny avo, dia naka babo ihany ho babo; dia nanome fanomezana ho an'ny olona. "
4:9 Ary ny amin'ny hoe niakatra, izay sisa afa-tsy ho azy ihany koa mba nidina, voalohany ho any ambanin'ny tany?
4:10 Izay nidina, dia mitovy izay ihany koa niakatra ambonin'ny lanitra rehetra, ka dia nahatanteraka ny zava-drehetra.
4:11 Ary toy izany koa ny anankiray nomena fa ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany Mpaminany, nefa tena hafa evanjelistra, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra,
4:12 noho ny amin'ny fanatanterahana ny olona masina, noho ny asa fanompoana, ao amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy,
4:13 mandra-pahatongantsika rehetra hihaona amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak'Andriamanitra, toy ny Lavorary, ao ny ohatry ny taona ny fahafenoan'i Kristy.
4:14 Noho izany enga anie isika, dia tsy ho zaza intsony, tsaina ka nentiny momba ny rehetra rivotry ny fampianarana, noho ny faharatsian 'ny olona, ary ny fitaka, izay mamitaka ho diso.
4:15 Fa tsy, manao zavatra araka ny marina amin'ny fitiavana, tokony mitombo amin'ny zavatra rehetra, ao aminy sady Izy no Lohan'ny, Kristy.
4:16 Fa ao amin'ny tenany, avokoa ny tena rehetra miray akaiky miara-, amin'ny alalan'ny fototra rehetra mpiara-, ny alalan 'ny asa anjaran'ny tsirairay anjara, mitondra fanatsarana ny vatana, mankany amin'ny fampandrosoana amin'ny fitiavana.
4:17 Ary noho izany, Izany no lazaiko, ary mijoro ho vavolombelona aho ao amin'ny Tompo: fa manomboka izao dia tokony handeha, tsy tahaka ny jentilisa koa mandeha, ao amin'ny fahafoanan'ny sainy,
4:18 having their intellect obscured, being alienated from the life of God, through the ignorance that is within them, because of the blindness of their hearts.
4:19 Such as these, despairing, have given themselves over to sexual immorality, carrying out every impurity with rapacity.
4:20 Saingy tsy izay nianaranao ao amin'i Kristy.
4:21 Fa tokoa, efa nihaino azy, ary efa nampianarina azy, araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy,:
4:22 ny manokana ny fitondran-tena teo aloha, ny lehilahy teo aloha, izay nanimba, amin'ny alalan'ny faniriana, ho diso,
4:23 ary toy izany koa hohavaozina amin'ny fanahin'ny sainareo,
4:24 ary toy izany koa hotafinareo ny toetra vaovao lehilahy, izay, araka amin'Andriamanitra, dia nohariana araka ny rariny sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana.
4:25 Noho io, setting aside lying, speak the truth, samy amin'ny namany. For we are all part of one another.
4:26 “Be angry, but do not be willing to sin.” Do not let the sun set over your anger.
4:27 Provide no place for the devil.
4:28 Whoever was stealing, let him now not steal, but rather let him labor, working with his hands, doing what is good, so that he may have something to distribute to those who suffer need.
4:29 Let no evil words proceed from your mouth, but only what is good, toward the edification of faith, so as to bestow grace upon those who listen.
4:30 Ary aza ho vonona mampalahelo ny Fanahy Masin'Andriamanitra, in izay nanisiana tombo-kase, ho amin'ny andro fanavotana.
4:31 -Lentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitarainana sy fitenenan-dratsy ho Hesorina aminareo, miaraka ny lolompo rehetra.
4:32 Ary ho tsara fanahy sy mamindra fo amin'ny hafa, mifamela heloka, araka izay efa helokareo ao amin'i Kristy.

Ephesians 5

5:1 Noho izany, toy ny zanany malala indrindra, ho hanahaka an'Andriamanitra.
5:2 Ary mandehana amin'ny fitiavana, tahaka ny nitiavan'i Kristy antsika sy ny nanolorany ny tenany hamonjy antsika, fa ho fanatitra sy sorona ho an'Andriamanitra, miaraka amin'ny fofon'ny mamy.
5:3 But let not any kind of fornication, or impurity, or rapacity so much as be named among you, just as is worthy of the saints,
5:4 nor any indecent, or foolish, or abusive talk, for this is without purpose; fa raha tokony, give thanks.
5:5 For know and understand this: no one who is a fornicator, or lustful, or rapacious (for these are a kind of service to idols) holds an inheritance in the kingdom of Christ and of God.
5:6 Let no one seduce you with empty words. For because of these things, the wrath of God was sent upon the sons of unbelief.
5:7 Noho izany, do not choose to become participants with them.
5:8 For you were darkness, tamin'ny andro lasa, but now you are light, ao amin'ny Tompo. Koa dia, walk as sons of the light.
5:9 For the fruit of the light is in all goodness and justice and truth,
5:10 affirming what is well-pleasing to God.
5:11 Ary noho izany, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, fa raha tokony, refute them.
5:12 For the things that are done by them in secret are shameful, even to mention.
5:13 But all things that are disputed are made manifest by the light. For all that is made manifest is light.
5:14 Noho io, atao hoe:: “You who are sleeping: awaken, and rise up from the dead, and so shall the Christ enlighten you.”
5:15 Ary noho izany, rahalahy, jereo izany fa mandeha tamim-pitandremana, Tsy mba tahaka ny adala,
5:16 fa tahaka ny hendry: fanavotana ho an'ity taona, fa izao no andro mampahory izao.
5:17 Izany no antony, dia aza misafidy ny ho imprudent. Fa tsy, hahatakatra izay no sitrapon'Andriamanitra.
5:18 Ary aza mifidy ny ho mamo ny divay, fa ity no tena-po. Fa tsy, ho feno ny Fanahy Masina,
5:19 miteny aminareo amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiran'i ara-panahy, mihira sy mitanisa salamo ho an'ny Tompo ao am-ponareo,
5:20 misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny zavatra rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, Andriamanitra Ray.
5:21 Aoka ho foto-kevitra ny olona iray hafa amin'ny fahatahorana an'i Kristy,.
5:22 Vehivavy dia tokony hanaiky ny vadiny, toy ny amin'ny Tompo.
5:23 Fa ny lahy no lohan'ny vavy, tahaka an'i Kristy koa no Lohan'ny Fiangonana. Izy no Mpamonjy ny tena.
5:24 Noho izany, tahaka ny Fiangonana no foto-kevitra ho an'i Kristy, toy izany koa ny vehivavy dia tokony hanaiky ny vadiny amin'ny zavatra rehetra.
5:25 lehilahy, tiava ny vadinareo, tahaka ny nitiavan'i Kristy ny Fiangonana ka nanolotra ny tenany ho azy,
5:26 ka mba hahamasina azy, nanasa ny madio amin 'ny rano sy ny amin'ny Teny Fiainana,
5:27 ka mba hanatitra azy ho an'ny tenany ho fiangonana malaza, tsy manana misy pentina na fiketronana, na izay toy izany, ka dia izy no ho masina sady immaculate.
5:28 Noho izany, koa, lehilahy dia tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany.
5:29 Fa tsy misy olona efa mankahala ny nofony, nefa kosa izy mamelona sy mitaiza azy, tahaka ny ataon'i Kristy amin'ny Fiangonana.
5:30 Fa izahay dia anisan'ny vatany, ny nofony sy ny taolany.
5:31 "Izany no antony, ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny, ary izy no hiraikitra amin'ny vadiny; ary ny roa dia ho toy ny nofo iray ihany. "
5:32 Izany no sakramenta lehibe. Ary izaho miteny ao amin'i Kristy sy ao amin'ny Fiangonana.
5:33 Na izany aza tena, tsirairay eo aminareo tia ny vadiny tahaka ny tenany. Ary ny vehivavy dia tokony hanaja ny vadiny.

Ephesians 6

6:1 Ankizy, obey your parents in the Lord, for this is just.
6:2 Hajao ny rainao sy ny reninao. This is the first commandment with a promise:
6:3 ka mba hahita soa ianao, and so that you may have a long life upon the earth.
6:4 Ary ianao, ray, do not provoke your children to anger, but educate them with the discipline and correction of the Lord.
6:5 mpanompo, be obedient to your lords according to the flesh, with fear and trembling, in the simplicity of your heart, as to Christ.
6:6 Do not serve only when seen, toy ny hoe mba hampifaliana ny olona, but act as servants of Christ, doing the will of God from the heart.
6:7 Serve with good will, toy ny amin'ny Tompo, and not to men.
6:8 For you know that whatever good each one will do, the same will he receive from the Lord, whether he is servant or free.
6:9 Ary ianao, lords, act similarly toward them, setting aside threats, knowing that the Lord of both you and them is in heaven. For with him there is no favoritism toward anyone.
6:10 Ny amin'ny sisa, rahalahy, be strengthened in the Lord, by the power of his virtue.
6:11 Be clothed in the armor of God, so that you may be able to stand against the treachery of the devil.
6:12 For our struggle is not against flesh and blood, but against principalities and powers, against the directors of this world of darkness, against the spirits of wickedness in high places.
6:13 Noho io, take up the armor of God, so that you may be able to withstand the evil day and remain perfect in all things.
6:14 Noho izany, mafy orina, having been girded about your waist with truth, and having been clothed with the breastplate of justice,
6:15 and having feet which have been shod by the preparation of the Gospel of peace.
6:16 Amin'ny zava-drehetra, take up the shield of faith, with which you may be able to extinguish all the fiery darts of the most wicked one.
6:17 And take up the helmet of salvation and the sword of the Spirit (which is the Word of God).
6:18 Through every kind of prayer and supplication, pray at all times in spirit, and so be vigilant with every kind of earnest supplication, for all the saints,
6:19 and also for me, so that words may be given to me, as I open my mouth with faith to make known the mystery of the Gospel,
6:20 in such a manner that I may dare to speak exactly as I ought to speak. For I act as an ambassador in chains for the Gospel.
6:21 Ankehitriny, so that you also may know the things that concern me and what I am doing, Tykiko, a most beloved brother and a faithful minister in the Lord, will make known everything to you.
6:22 I have sent him to you for this very reason, so that you may know the things that concern us, and so that he may console your hearts.
6:23 Peace to the brothers, and charity with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
6:24 May grace be with all those who love our Lord Jesus Christ, unto incorruption. Amen.