Paul's Letter to the Galatians

Galatianina 1

1:1 Paul, an Apostle, not from men and not through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead,
1:2 and all the brothers who are with me: to the churches of Galatia.
1:3 Grace and peace to you from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
1:4 who gave himself on behalf of our sins, so that he might deliver us from this present wicked age, according to the will of God our Father.
1:5 To him is glory forever and ever. Amen.
1:6 I wonder that you have been so quickly transferred, from him who called you into the grace of Christ, over to another gospel.
1:7 For there is no other, except that there are some persons who disturb you and who want to overturn the Gospel of Christ.
1:8 But if anyone, even we ourselves or an Angel from Heaven, were to preach to you a gospel other than the one that we have preached to you, aoka ho voaozona izy.
1:9 Just as we have said before, so now I say again: If anyone has preached a gospel to you, other than that which you have received, aoka ho voaozona izy.
1:10 For am I now persuading men, or God? Na, am I seeking to please men? If I still were pleasing men, then I would not be a servant of Christ.
1:11 For I would have you understand, rahalahy, that the Gospel which has been preached by me is not according to man.
1:12 And I did not receive it from man, nor did I learn it, except through the revelation of Jesus Christ.
1:13 Fa efa renareo ny fitondran-tena ao anatin'ny fivavahana jiosy teo aloha: fa, tafahoatra, I nanenjika ny Fiangonana 'Andriamanitra ary niady Ny.
1:14 Ary nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jiosy mihoatra noho ny maro ny mitovy eo amin'ny ny karazany avy, rehefa voaporofo mba ho be zotom-po kokoa amin'ny be ny fampianarana voatolotry ny razako.
1:15 Fa, raha sitrak'Andriamanitra izay, hatrany an-kibon'ineny, napetrany ahy masina, ary iza no niantso ahy tamin'ny fahasoavany,
1:16 ny nampiseho ny Zanany tato anatiko, ka mba Evanjely Azy any amin'ny jentilisa, Tsy manaraka mitady ny faneken'ny ny nofo aman-dra.
1:17 Sady tsy efa hankany Jerosalema aho, ho any amin'izay Apostoly talohako aho. Fa tsy, Dia lasa nankany Arabia, Ary manarakaraka io dia niverina ho any Damaskosy.
1:18 Ary avy eo, rehefa afaka telo taona, Nandeha tany Jerosalema hamangy an'i Kefasy; ary nitoetra tao aminy dimy ambin'ny folo andro.
1:19 Fa tsy nisy hitako ny Apôstôly hafa, afa-tsy Jakoba, ny rahalahin 'ny Tompo.
1:20 Ary izay soratako ho aminareo: indro, eo anoloan 'Andriamanitra, Fa tsy mandainga aho.
1:21 Manaraka, Nandeha tany amin'ny tany Syria sy Kilikia.
1:22 Fa tsy mbola fantatry face nataon'ny fiangonana any Jodia, izay ao amin'i Kristy.
1:23 Fa efa reny fa ihany: "izy, izay mpanenjika antsika taloha, ankehitriny evangelizes ny finoana izay niady indray mandeha. "
1:24 Ary dia nankalazany an'Andriamanitra aho.

Galatianina 2

2:1 Manaraka, rehefa afaka efatra ambin'ny folo taona, , Dia niakatra tany Jerosalema indray, nitondra Ahy Barnabasy sy Titus.
2:2 Ary niakatra araka ny fanambarana, ary niady hevitra aminy momba ny filazantsara izay toriko any amin'ny jentilisa, fa hiala ireo izay mody ho zavatra, fandrao aho angamba mety mihazakazaka, na efa nihazakazaka, foana.
2:3 But even Titus, who was with me, though he was a Gentile, was not compelled to be circumcised,
2:4 but only because of false brothers, who were brought in unknowingly. They entered secretly to spy on our liberty, which we have in Christ Jesus, so that they might reduce us to servitude.
2:5 We did not yield to them in subjection, even for an hour, in order that the truth of the Gospel would remain with you,
2:6 and away from those who were pretending to be something. (Whatever they might have been once, it means nothing to me. God does not accept the reputation of a man.) And those who were claiming to be something had nothing to offer me.
2:7 Saingy ny mifanohitra, satria efa hitany fa ny Filazantsara any amin'ny tsy voafora no nankinina tamiko, araka ny Filazantsara ho an'ny voafora no nankinina tamin'i Petera.
2:8 Fa izay niasa ny apôstôly ho any amin'ny voafora in Petera, koa miasa ato amiko any amin'ny jentilisa.
2:9 Ary noho izany, rehefa nanaiky ny fahasoavana izay nomena ahy, Jakoba sy Kefasy ary Jaona, izay natao toy ny andry, nanome ahy sy Barnabasy ny tanana ankavanan'ny fihavanana, mba ho any amin'ny jentilisa, raha mbola lasa ho any amin'ny voafora,
2:10 mangataka ihany fa tokony ho hahatsiarovanareo ny mahantra, izay ny tena zavatra izay koa dia mieritreritra ny hanao.
2:11 Ary nony efa tonga Kefasy tany Antiokia, Izaho nitsangana teo anatrehany: ho any ny tarehiny, satria izy blameworthy.
2:12 Fa fony tsy mbola tonga ny sasany any tany amin'i Jakoba, dia niara-nihinana tamin'ny jentilisa. Ary rehefa tonga, dia nanatsoaka masina sy voatokana ny tenany, matahotra ireo izay isan'ny voafora.
2:13 Ary ny Jiosy nanaiky ny fihatsaram-belatsihy, ka Barnabasy avy aza mba nentin'ny taminy ho eo an izany fahadisoana rehetra.
2:14 Fa rehefa hitako fa tsy nandeha araka ny tokony ho, araka ny fahamarinan 'ny Filazantsara, Dia hoy izaho tamin'i Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: "Raha ianao, fa aoka ianareo Jiosy, Miaina toy ny hafa firenena fa tsy ny Jiosy, Ahoana no fa hanery ny Jentilisa mba hitandrina ny fomba amam-panao ny Jiosy?"
2:15 By zavaboary, we are Jews, and not of the Gentiles, sinners.
2:16 And we know that man is not justified by the works of the law, but only by the faith of Jesus Christ. And so we believe in Christ Jesus, in order that we may be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For no flesh will be justified by the works of the law.
2:17 Fa raha, while seeking to be justified in Christ, we ourselves are also found to be sinners, would then Christ be the minister of sin? Aoka tsy mba toy izany!
2:18 For if I rebuild the things that I have destroyed, I establish myself as a prevaricator.
2:19 For through the law, I have become dead to the law, so that I may live for God. I have been nailed to the cross with Christ.
2:20 I live; yet now, dia tsy izaho, but truly Christ, who lives in me. And though I live now in the flesh, I live in the faith of the Son of God, who loved me and who delivered himself for me.
2:21 I do not reject the grace of God. For if justice is through the law, then Christ died in vain.

Galatianina 3

3:1 O senseless Galatians, who has so fascinated you that you would not obey the truth, even though Jesus Christ has been presented before your eyes, crucified among you?
3:2 I wish to know only this from you: Did you receive the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?
3:3 Are you so foolish that, though you began with the Spirit, you would now end with the flesh?
3:4 Have you been suffering so much without a reason? If so, then it is in vain.
3:5 Noho izany, does he who distributes the Spirit to you, and who works miracles among you, act by the works of the law, or by the hearing of the faith?
3:6 It is just as it was written: “Abraham believed God, ary dia raisina ho azy ho rariny. "
3:7 Noho izany, fantatrareo fa izay amin'ny finoana, ireo no zanak'i Abrahama.
3:8 Noho izany ny Soratra Masina, nahita rahateo fa Andriamanitra no anamarinan'Andriamanitra ny jentilisa amin'ny finoana, nambara mialoha tamin'i Abrahama: "Ny firenena rehetra dia ho sambatra ao anatinareo."
3:9 Ary noho izany, izay amin'ny finoana dia ho notahina mbamin'i Abrahama mpino.
3:10 Fa izay avy amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa efa voasoratra: "Voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatò ny zavatra rehetra izay efa voasoratra ao amin'ny boky misy ny Lalàna, mba hanao azy ireo. "
3:11 Ary, satria ao amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra, izany no miseho: "Fa ny olona marina velona amin'ny alalan'ny finoana."
3:12 Fa ny lalàna tsy araka ny finoana; fa tsy, "Izay manao izany zavatra izany no ho velona amin'izany."
3:13 Kristy nanavotra anay tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay. Fa voasoratra: "Voaozona izay rehetra mihantona amin'ny hazo."
3:14 Izany ka ny fitahiana an'i Abrahama mba hanohina ny jentilisa ao amin'i Kristy Jesosy, mba mba handray ny teny fikasana ny amin'ny Fanahy amin'ny finoana.
3:15 rahalahy (I speak according to man), if a man’s testament has been confirmed, no one would reject it or add to it.
3:16 The promises were made to Abraham and to his offspring. He did not say, “and to descendents,” as if to many, fa raha tokony, as if to one, hoy izy:, “and to your offspring,” who is Christ.
3:17 Fa hoy izaho izany: the testament confirmed by God, izay, after four hundred and thirty years became the Law, does not nullify, so as to make the promise empty.
3:18 For if the inheritance is of the law, then it is no longer of the promise. But God bestowed it to Abraham through the promise.
3:19 Nahoana, avy eo, was there a law? It was established because of transgressions, until the offspring would arrive, to whom he made the promise, ordained by Angels through the hand of a mediator.
3:20 Now a mediator is not of one, yet God is one.
3:21 Koa dia, was the law contrary to the promises of God? Aoka tsy mba toy izany! For if a law had been given, which was able to give life, truly justice would be of the law.
3:22 Fa ny Soratra Masina efa fonosina zavatra rehetra teo amin'ny fahotana, ka ny teny fikasana, noho ny finoana an'i Jesosy Kristy, Mety homena ho an 'ireo izay mino.
3:23 Fa fony tsy mbola tonga ny finoana, izahay niaro ny ho fonosina ambanin'ny lalàna, amin 'ny finoana izay efa haseho.
3:24 Ary toy izany koa ny lalàna dia ny mpiambina ao amin'i Kristy, mba isika mba hohamarinina noho ny finoana.
3:25 Fa ankehitriny efa tonga ny finoana, intsony isika eo ambany ny mpiambina.
3:26 Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra, ny alalan 'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
3:27 Fa na iza na iza hianareo no natao batisa ao amin'i Kristy dia nitafy an'i Kristy lasa.
3:28 Tsy misy intsony na Jiosy na Grika; tsy misy mpanompo na tsy andevo; na lahy na vavy. Fa iray ihany hianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy.
3:29 Ary raha an'i Kristy, dia ianareo ny taranak'i Abrahama, mpandova araka ny teny fikasana.

Galatianina 4

4:1 But I say that, during the time an heir is a child, he is no different from a servant, even though he is the owner of everything.
4:2 For he is under tutors and caretakers, until the time which was predetermined by the father.
4:3 So also we, when we were children, were subservient to the influences of the world.
4:4 Fa raha ny hafenoan'ny fotoana tonga, Andriamanitra naniraka ny Zanany, niforona avy amin'ny vehivavy, niforona tao ambanin'ny lalàna,
4:5 mba hanavotany izay ambanin'ny lalàna, mba mba handraisantsika ny fananganan'anaka.
4:6 Noho izany, satria zanaka, Andriamanitra efa naniraka ny Fanahin'ny Zanany ato am-pontsika, niantso mafy: "Aba, Ray. "
4:7 Ary toy izany koa ankehitriny, dia tsy mpanompo, fa zanaka. Fa raha izy dia zanak'i, dia ihany koa ny mpandova, ny alalan 'Andriamanitra.
4:8 fa avy eo, Azo antoka fa, while ignorant of God, you served those who, amin'ny zavaboary, are not gods.
4:9 Fa ankehitriny, since you have known God, or rather, since you have been known by God: how can you turn away again, to weak and destitute influences, which you desire to serve anew?
4:10 You serve the days, and months, sy ny fotoana, and years.
4:11 I am afraid for you, lest perhaps I may have labored in vain among you.
4:12 rahalahy, Miangavy anao aho. Be as I am. Fa I, koa, am like you. You have not injured me at all.
4:13 But you know that, in the weakness of the flesh, I have preached the Gospel to you for a long time, and that your trials are in my flesh.
4:14 You did not despise or reject me. Fa raha tokony, you accepted me like an Angel of God, even like Christ Jesus.
4:15 Noho izany, where is your happiness? For I offer to you testimony that, if it could be done, you would have plucked out your own eyes and would have given them to me.
4:16 Koa dia, have I become your enemy by telling you the truth?
4:17 They are not imitating you well. And they are willing to exclude you, so that you might imitate them.
4:18 But be imitators of what is good, always in a good way, and not only when I am present with you.
4:19 My kely lahy, I am giving birth to you again, until Christ is formed in you.
4:20 And I would willingly be present with you, izao ankehitriny izao ihany. But I would alter my voice: for I am ashamed of you.
4:21 Teneno aho, you who desire to be under the law, have you not read the law?
4:22 For it is written that Abraham had two sons: one by a servant woman, and one by a free woman.
4:23 And he who was of the servant was born according to the flesh. But he who was of the free woman was born by the promise.
4:24 These things are said through an allegory. For these represent the two testaments. Certainly the one, on Mount Sinai, gives birth unto servitude, which is Hagar.
4:25 For Sinai is a mountain in Arabia, which is related to the Jerusalem of the present time, and it serves with her sons.
4:26 But that Jerusalem which is above is free; the same is our mother.
4:27 For it was written: "Mifalia, O barren one, though you do not conceive. Burst forth and cry out, though you do not give birth. Fa maro no ny zanaky ny mpitondratena, even more than of her who has a husband.”
4:28 Now we, rahalahy, like Isaac, are sons of the promise.
4:29 But just as then, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now.
4:30 And what does Scripture say? “Cast out the woman servant and her son. For the son of a servant women shall not be an heir with the son of a free woman.”
4:31 Ary noho izany, rahalahy, we are not the sons of the servant woman, but rather of the free woman. And this is the freedom with which Christ has set us free.

Galatianina 5

5:1 Miorena mafy, ary aza ho vonona ho indray natao ny zioga fanandevozana.
5:2 Indro, I, Paul, lazaiko aminareo, fa raha efa voafora, Kristy dia tsy mahasoa ho anao.
5:3 Fa indray Mijoro ho vavolombelona, momba ny olona rehetra noforana ny lehilahy ny tenany, fa izy dia tsy maintsy hanao zavatra araka ny lalàna manontolo.
5:4 Ianao rehefa foana an'i Kristy, ianareo izay hohamarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana.
5:5 Fa am-panahy, noho ny finoana, isika eo am-piandrasana ny fanantenana ny fahamarinana.
5:6 Fa ao amin'i Kristy Jesosy, na voafora na tsy voafora manjaka ny na inona na inona, fa ny finoana izay miasa amin'ny alalan'ny fitiavana.
5:7 You have run well. So what has impeded you, that you would not obey the truth?
5:8 This kind of influence is not from him who is calling you.
5:9 A little leaven corrupts the whole mass.
5:10 I have confidence in you, ao amin'ny Tompo, that you will accept nothing of the kind. Na izany aza, he who disturbs you shall bear the judgment, whomever he may be.
5:11 And as for me, rahalahy, if I still preach circumcision, why am I still suffering persecution? For then the scandal of the Cross would be made empty.
5:12 And I wish that those who disturb you would be torn away.
5:13 Ho anao, rahalahy, have been called to liberty. Only you must not make liberty into an occasion for the flesh, fa raha tokony, serve one another through the charity of the Spirit.
5:14 For the entire law is fulfilled by one word: “You shall love your neighbor as yourself.”
5:15 But if you bite and devour one another, be careful that you are not consumed by one another!
5:16 Koa dia, miteny aho: Walk in the spirit, and you will not fulfill the desires of the flesh.
5:17 For the flesh desires against the spirit, and the spirit against the flesh. And since these are against one another, you may not do whatever you want.
5:18 But if you are led by the Spirit, you are not under the law.
5:19 Now the works of the flesh are manifest; they are: fijangajangana, filan'ny, homosexuality, self-indulgence,
5:20 the serving of idols, drug use, hostility, contentiousness, jealousy, fahatezerana, quarrels, dissensions, divisions,
5:21 fialonana, vonoan-olona, inebriation, carousing, and similar things. About these things, I continue to preach to you, as I have preached to you: that those who act in this way shall not obtain the kingdom of God.
5:22 But the fruit of the Spirit is charity, joy, fandriampahalemana, faharetana, hatsaram-panahy, goodness, forbearance,
5:23 fahalemem-panahy, finoana, tena araka ny antonony, abstinence, chastity. There is no law against such things.
5:24 For those who are Christ’s have crucified their flesh, along with its vices and desires.
5:25 If we live by the Spirit, we should also walk by the Spirit.
5:26 Let us not become desirous of empty glory, provoking one another, envying one another.

Galatianina 6

6:1 Ary, rahalahy, if a man has been overtaken by any offense, you who are spiritual should instruct someone like this with a spirit of leniency, considering that you yourselves might also be tempted.
6:2 Carry one another’s burdens, and so shall you fulfill the law of Christ.
6:3 For if anyone considers himself to be something, though he may be nothing, he deceives himself.
6:4 So let each one prove his own work. Ary toy izany, he shall have glory in himself only, and not in another.
6:5 For each one shall carry his own burden.
6:6 And let him who is being taught the Word discuss it with him who is teaching it to him, in every good way.
6:7 Aza mifidy ny lalan-diso mirenireny. God is not to be ridiculed.
6:8 For whatever a man will have sown, that also shall he reap. For whoever sows in his flesh, from the flesh he shall also reap corruption. But whoever sows in the Spirit, from the Spirit he shall reap eternal life.
6:9 Ary noho izany, let us not be deficient in doing good. For in due time, we shall reap without fail.
6:10 Noho izany, while we have time, we should do good works toward everyone, and most of all toward those who are of the household of the faith.
6:11 Consider what kind of letters I have written to you with my own hand.
6:12 For as many of you as they desire to please in the flesh, they compel to be circumcised, but only so that they might not suffer the persecution of the cross of Christ.
6:13 Kanefa, neither do they themselves, who are circumcised, keep the law. Fa tsy, they want you to be circumcised, so that they may glory in your flesh.
6:14 Fa sanatria raha ho amin'ny voninahitra aho, afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy Tompontsika,, ny alalan 'nefa izao tontolo izao dia nohomboana tamin'ny hazo fijaliana ho ahy, ary izaho kosa, raha ny amin'izao tontolo izao.
6:15 Fa ao amin'i Kristy Jesosy, na voafora na tsy voafora manjaka amin'ny fomba rehetra, fa raha tokony misy olom-baovao.
6:16 Ary na iza na iza manaraka ity fitsipika ity: Mety fiadanana sy ny famindram-po ho aminy, ary ho amin'ny Isiraelin'Andriamanitra.
6:17 Ny amin'ny zavatra hafa, aoka tsy hisy hanahirana ahy. Fa mitondra ny stigmata 'ny Tompo Jesoa ao amin'ny tenako.
6:18 Enga anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika Ho amin'ny fanahinareo, rahalahy. Amen.