Paul's Letter to the Phillipians

Filipiana 1

1:1 Paul and Timothy, servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the bishops and deacons.
1:2 Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anareo, avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
1:3 Misaotra an'Andriamanitro, with every remembrance of you,
1:4 foana, amin'ny fivavahako rehetra, manao fitalahoana noho ny aminareo rehetra amin'ny fifaliana,
1:5 noho ny fiombonana ao amin'ny Filazantsaran'i Kristy, hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny.
1:6 Matoky aho indrindra aho: fa Izay efa nanomboka izany asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany, ho amin'ny andron'i Kristy Jesosy.
1:7 Koa dia, it is right for me to feel this way about all of you, because I hold you in my heart, and because, in my chains and in the defense and confirmation of the Gospel, you all are partakers of my joy.
1:8 Fa Andriamanitra no vavolombelona fomba, ao ny fon'i Jesosy Kristy, Iriko noho ny aminareo rehetra.
1:9 Ary izao no angatahiko: fa ny fitiavana mba hitomboanareo bebe kokoa, amin'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina rehetra,
1:10 mba ho raisina ho mpikambana amin-javatra tsara kokoa, mba mba ho madio am-po ary tsy hanan-tsiny amin'ny andron'i Kristy:
1:11 feno ny vokatry ny fahamarinana, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ao amin'ny voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra.
1:12 Ankehitriny, rahalahy, I want you to know that the things concerning me happened for the advancement of the Gospel,
1:13 in such a way that my chains have become manifest in Christ in every place of judgment and in all other such places.
1:14 And many from among the brothers in the Lord, becoming confident through my chains, are now much bolder in speaking the Word of God without fear.
1:15 tokoa, some do so even because of envy and contention; ary ny olon-kafa, koa, do so because of a good will to preach Christ.
1:16 Some act out of charity, knowing that I have been appointed for the defense of the Gospel.
1:17 But others, out of contention, announce Christ insincerely, claiming that their difficulties lift them up to my chains.
1:18 Inona anefa no zava-dehibe? Raha toa ka mbola, amin'ny fomba rehetra, na ambany hiampangany azy na amin'ny marina, Kristy dia nanambara. Ary momba izany, I faly, ary koa, Dia miezaha foana ianareo hifaly.
1:19 Fa fantatro fa izany no hitondra ahy ho amin'ny famonjena, noho ny vavaka ataonareo sy ambany ny fanompoana nitondra ny Fanahin'i Jesosy Kristy,
1:20 amin'ny alalan'ny fanantenana manokana sy ny fanantenana. Fa na inona na inona no ho menatra. Fa tsy, tamin'ny fahasahiana, izao fotsiny toy ny mahazatra, No hankalazana an'i Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana, na amin'ny fahafatesana.
1:21 Fa ho ahy, ho velona dia i Kristy, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony.
1:22 Ary raha ny ho velona amin'ny nofo, ho ahy, misy ny vokatry ny asa. Fa tsy fantatro izay mety hisafidy.
1:23 Fa izaho dia tery teo anelanelan'ny roa: nanana faniriana mba ho levona ka ho ao amin'i Kristy, dia ny zavatra tsara lavitra,
1:24 fa avy eo dia ny hitoetra eo amin'ny nofo no ilaina noho ny aminareo.
1:25 Ary satria matoky izany, Dia fantatro fa hitoetra sy izay dia mbola hitoetra aminareo rehetra, noho ny fandrosoana sy noho ny fifaliana amin'ny finoanareo,
1:26 ka dia ny fifaliana mba hitombo ao amin'i Kristy Jesosy ho ahy, ny alalan 'ny hiverina aminareo indray.
1:27 Only let your behavior be worthy of the Gospel of Christ, amin'izay mba, whether I return and see you, or whether, being absent, I hear about you, still you may stand firm with one spirit, with one mind, laboring together for the faith of the Gospel.
1:28 And in nothing be terrified by the adversaries. For what is to them is an occasion of perdition, is to you an occasion of salvation, and this is from God.
1:29 For this has been given to you on behalf of Christ, not only so that you may believe in him, but even so that you may suffer with him,
1:30 engaging in the same struggle, of a kind which you also have seen in me, and which you now have heard from me.

Filipiana 2

2:1 Noho izany, raha misy famporisihana ao amin'i Kristy, misy fampiononana ny fiantrana, misy firaisana amin'ny Fanahy, misy fihetseham-po ny commiseration:
2:2 tanteraka ny hafaliako amin'ny manana izany fahalalana, mitana ny mitovy fiantrana, satria ny iray saina, miaraka amin'ny mitovy fihetseham-po.
2:3 Aoka hatao na inona na inona amin'ny fifandirana, ary tsy foana ny voninahitra. Fa tsy, amin'ny fanetren-tena, Aoka ny tsirairay aminareo hihevitra ny hafa ho mihoatra noho ny tenany.
2:4 Aoka ny tsirairay aminareo mba tsy mihevitra na inona na inona ho anareo kosa ny, fa ny an'ny olon-kafa.
2:5 Noho izany fahatakarana ao aminareo koa ao amin'i Kristy Jesosy:
2:6 izay, na dia tao amin'ny endrika 'Andriamanitra, Tsy Diniho ny fitoviana amin'Andriamanitra zavatra ho nosamborin'ny.
2:7 Fa tsy, dia nofoanany ny tenany, naka ny endriky ny mpanompo, natao manam-pitoviana amin'ny olona, ary manaiky ny toetry ny olona.
2:8 Dia nanetry tena, nanaiky hatramin'ny fahafatesana, na dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana.
2:9 Noho io, Andriamanitra efa nanandratra azy koa ary efa nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra,
2:10 amin'izay mba, amin'ny anaran'i Jesosy, ny lohalika tsirairay dia manenjana, izay any an-danitra, ny etỳ an-tany, ary ny olona ao amin'ny helo,
2:11 ary mba lela rehetra dia hiaiky fa i Jesoa Kristy Tompo ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra Ray.
2:12 Ary noho izany, ry malalako indrindra, tahaka ny nanekenareo mandrakariva ianao, tsy eto anatrehako, fa na mihoatra noho izany ankehitriny raha tsy eo aho: miasa ho amin'ny famonjena anareo amin-tahotra sy hovitra.
2:13 Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na mba hifidy, ary mba hanao zavatra, araka ny sitrapo.
2:14 Ary manao ny zavatra rehetra tsy misy fimonomononana na fisalasalana.
2:15 Noho izany dia mety ho tsy misy tsiny ianao, tsotra zanak'Andriamanitra, tsy misy fananarana, teo afovoan'ny iray firenena ratsy fitondran sady efa nivadika, eo izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao,
2:16 mitana ny tenin'ny fiainana, mandra-ny voninahitro amin'ny andron'i Kristy. Fa tsy ho nihazakazaka foana, na mety hanana izany nisasatra foana aho.
2:17 Koa, raha toa aho ka hafa hatao sorona noho ny amin'ny fanatitra ny fisoronan'ny finoanareo, I hifaly sy hidera aminareo rehetra.
2:18 Ary ny tonian'ny izany indrindra, ianao koa dia tokony hifaly sy fisaorana, miaraka amiko.
2:19 Now I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, in order that I may be encouraged, when I know the things concerning you.
2:20 For I have no one else with such an agreeable mind, izay, with sincere affection, is solicitous for you.
2:21 For they all seek the things that are of themselves, not the things that are of Jesus Christ.
2:22 So know this evidence of him: that like a son with a father, so has he served with me in the Gospel.
2:23 Noho izany, I hope to send him to you immediately, as soon as I see what will happen concerning me.
2:24 But I trust in the Lord that I myself will also return to you soon.
2:25 Now I have considered it necessary to send to you Epaphroditus, ny anadahiko, and co-worker, and fellow soldier, and an attendant to my needs, but your Apostle.
2:26 Fa tokoa, he has desired all of you, and he was saddened because you had heard that he was sick.
2:27 For he was sick, na dia ho amin'ny fahafatesana, but God took pity on him, and not only on him, but truly on myself also, so that I would not have sorrow upon sorrow.
2:28 Noho izany, I sent him more readily, mba, by seeing him again, you may rejoice, and I may be without sorrow.
2:29 Ary noho izany, receive him with every joy in the Lord, and treat all those like him with honor.
2:30 For he was brought close even to death, for the sake of the work of Christ, handing over his own life, so that he might fulfill what was lacking from you concerning my service.

Filipiana 3

3:1 Ny amin'ny zavatra hafa, ry rahalahy, rejoice in the Lord. It is certainly not tiresome for me to write the same things to you, but for you, it is not necessary.
3:2 Beware of dogs; beware of those who work evil; beware of those who are divisive.
3:3 Fa isika no voafora, isika izay manompo an'Andriamanitra amin'ny Fanahy, ary izay voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy, satria tsy mitoky amin'ny nofo.
3:4 Na dia izany aza, Mba manana izay hitokiako amin'ny nofo ihany koa, fa raha olon-kafa toa mba manana izay hitokiako amin'ny nofo, mihoatra noho izany no.
3:5 Fa noforana tamin'ny andro fahavalo, avy amin'ny fototr'isiraely Isiraely, avy tamin'ny firenen'i Benjamina, Hebreo eo Hebreo. Araka ny lalàna, Fariseo aho;
3:6 araka ny zotom-pony, I nanenjika ny Fiangonana 'Andriamanitra; araka ny fahamarinana izay ao amin'ny lalàna, I nipetraka tsy misy tsiny.
3:7 Fa ny zavatra izay efa ho ny harena, toy izany koa no heverina ho fatiantoka, noho ny amin'i Kristy.
3:8 Na izany aza tena, I mihevitra ny zavatra rehetra ho very, lehibe indrindra noho ny fahalalana an'i Jesosy Kristy, Tompoko, izay namoizan'i no niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra, mihevitra izany ho toy ny rehetra ny zezika, ka dia mba hahazoako an'i Kristy,
3:9 ary mba ho hita ao aminy, tsy manana ny rariny, izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy, ny fahamarinana ao anatin'ny finoana, Izay avy amin'Andriamanitra.
3:10 Dia ho tahaka izany Izaho no mahalala Azy, ary ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiombonana amin'ny fijaliany, rehefa namorona araka ny maty,
3:11 raha, sasany fomba, Mba hahazo ny fitsanganana amin'ny maty izay tamin'ny maty.
3:12 Tsy toy ny efa nahazo izany, na efa tanteraka sahady. Fa aleo Henjehiko, ka ny sasany mety hahatratra foana aho, fa izay efa nahatratra Kristy Jesosy.
3:13 rahalahy, Tsy heveriko fa efa nahazo izany. Fa tsy, Zavatra iray loha no ataoko: manadino izay zavatra ao aoriana, ary manitatra aho amin'ny ireo zavatra izay ho avy,
3:14 Henjehiko ny toerana itodiana, ny lokan'ny fiantsoana avy any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy.
3:15 Noho izany, as many of us as are being perfected, let us agree about this. And if in anything you disagree, God will reveal this to you also.
3:16 Na izany aza tena, whatever point we reach, let us be of the same mind, and let us remain in the same rule.
3:17 Aoka hanahaka ahy, rahalahy, sy mitandrina ireo izay mandeha toy izany koa ny, toy ny efa niseho ny ohatra.
3:18 Fa maro ny olona, momba izay efa nolazaiko taminareo matetika (ary ankehitriny lazaiko aminareo, fitomaniana,) mandeha ho fahavalon'ny hazo fijalian'i Kristy.
3:19 Ny farany dia fandringanana; ny andriamaniny dia ny kibony; ary ny voninahiny dia ny henatra: fa efa revo amin'ny zavatra eto an-tany.
3:20 Fa ny fomba fiainana any an-danitra. Ary avy tany an-danitra, koa, isika eo am-piandrasana ny Mpamonjy, Tompontsika, dia Jesosy Kristy,
3:21 Izay hanova ny tenan'ny ny fanetren-tena, araka ny endriky ny amin'ny tenan'ny voninahiny, amin'ny alalan'ny izany hery heriny, izay na dia afaka hanaiky zavatra rehetra ho Azy.

Filipiana 4

4:1 Ary noho izany, ry malalako indrindra, ary tena naniry rahalahy, ahy, fifaliako sy satro-boninahitra ny: tomoera tsara amin'izany fomba izany, ao amin'ny Tompo, tena malala.
4:2 I ask Euodia, and I beg Syntyche, to have the same understanding in the Lord.
4:3 And I also ask you, as my genuine companion, to assist those women who have labored with me in the Gospel, with Clement and the rest of my assistants, whose names are in the Book of Life.
4:4 Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo. Indray, miteny aho, faly.
4:5 Aoka ny tena araka ny antonony ho fantatry ny olona rehetra. Ny Tompo efa antomotra.
4:6 Aza manahy na inona na inona. Fa amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fivavahana sy ny fifonana, amin'ny asa ny fisaorana, aoka ny fangatahanareo, dia ampahafantaro an'Andriamanitra.
4:7 Ary toy izany koa no ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiambina ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy.
4:8 Ny amin'ny sisa, rahalahy, whatever is true, whatever is chaste, whatever is just, whatever is holy, whatever is worthy to be loved, whatever is of good repute, if there is any virtue, if there is any praiseworthy discipline: meditate on these.
4:9 All the things that you have learned and accepted and heard and seen in me, do these. And so shall the God of peace be with you.
4:10 Ankehitriny dia mifaly ao amin'ny Tompo fatratra tokoa, satria tamin'ny farany, rehefa afaka fotoana, ny fihetseham-ponao ho ahy efa Niroborobo indray, Toy ny taloha nahatsapa. Fa efa variana.
4:11 Tsy miteny aho hoe izany toy ny hoe avy amin'ny mila. Fa Nianatra aho fa, na inona na inona toetra aho, dia ampy.
4:12 Fantatro ny fomba haetry, ary mahalala hitombo. Aho na inona na inona voaomana ho, na aiza na aiza: na ny ho voky na ho noana, na hanana be dia be, na hiaritra fahampian.
4:13 Ny zavatra rehetra azo atao ao aminy izay efa nampahery ahy.
4:14 Na izany aza tena, efa nanao soa amin'ny anjara amin'ny fahoriana.
4:15 Fa ianareo koa fantatrareo, O Philippians, fa tamin'ny voalohany ny Filazantsara, raha niainga avy tany Makedonia, tsy fiangonana iray dia nizara tamiko teo amin'ny drafitry ny fanomezana sy fandraisana,, afa-tsy ianao irery ihany.
4:16 Fa na dia nalefa tany Tesalonika, indray mandeha, ary avy eo dia fanindroany, fa izay mahasoa ahy.
4:17 Tsy izay no tadiaviko fanomezana. Fa tsy, I mitady ny vokatra izay be dia be ny soa.
4:18 Fa manana ny zavatra rehetra be dia be. Efa feno ny, rehefa nandray tamin'i Epafrodito ilay zavatra fa Hianao no naniraka; izany dia hanitry ny mamy, azo ekena sorona, mampifaly an'Andriamanitra.
4:19 Ary mba Andriamanitro hahatanteraka ny faniriana rehetra, araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy.
4:20 And to God our Father be glory forever and ever. Amen.
4:21 Greet every saint in Christ Jesus.
4:22 The brothers who are with me greet you. Ny olona masina rehetra manao veloma anareo, but especially those who are of Caesar’s household.
4:23 Enga anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika Ho amin'ny fanahinareo. Amen.