Paul's Letter to Titus

Titus 1

1:1 Paul, mpanompon'Andriamanitra sy Apostolin'i Jesosy Kristy, araka ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe miaraka,
1:2 amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay, izay tsy mandainga, nampanantenaina talohan'ny taonjato rehetra amin'ny fotoana,
1:3 izay, amin'ny fotoana, efa nasehony ny Teniny, ao ny teny izay efa nankinina tamiko araka ny didin'Andriamanitra, Mpamonjy antsika;
1:4 ho an'i Titosy, zanaka malala araka ny finoana iombonana. Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Mpamonjy antsika.
1:5 Izany no antony, Ny namelako anao tany Kreta aoriana: ka dia ireo zavatra izay tsy ampy, ianao no hanitsy, ary mba ho manorina, manerana ny fiaraha-monina, mpisorona, (araka izay nanendry anareo koa)
1:6 raha toy izany ny olona dia tsy hanan-tsiny, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay, tsy ampangaina ho tena-po, na ny tsy mankatò.
1:7 Ary ny eveka, ho toy ny mpitandrin-draharaha 'Andriamanitra, dia tsy maintsy ho tsy hanan-tsiny: tsy miavonavona, tsy fohy tezitra, tsy mpimamo, tsy mahery setra, tsy maniry Simbain'ny tombony,
1:8 fa raha tokony: tia mandray vahiny, tsara fanahy, mahonon-tena, fotsiny, masina, madio,
1:9 nanohona mahatoky teny izay Sitraky ny fotopampianarana, ka mba ho afaka hananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema, ary mba hilaza manohitra an'izay manohitra.
1:10 For there are, tokoa, many who are disobedient, who speak empty words, and who deceive, especially those who are of the circumcision.
1:11 These must be reproved, for they subvert entire houses, teaching things which should not be taught, for the favor of shameful gain.
1:12 A certain one of these, a prophet of their own kind, nanao hoe:: “The Cretans are ever liars, evil beasts, lazy gluttons.”
1:13 This testimony is true. Noho io, rebuke them sharply, so that they may be sound in the faith,
1:14 not paying attention to Jewish fables, nor to the rules of men who have turned themselves away from the truth.
1:15 All things are clean to those who are clean. But to those who are defiled, and to unbelievers, nothing is clean; for both their mind and their conscience have been polluted.
1:16 They claim that they know God. Fa, by their own works, they deny him, since they are abominable, and unbelieving, and reprobate, toward every good work.

Titus 2

2:1 Fa ianao kosa dia mba milaza izay zavatra miendrika ny fampianarana tsy misy kilema.
2:2 Old ny olona dia tokony ho mahonon-tena, madio, hendry, hatanjaka amin'ny finoana, raiki-pitia, amin'ny faharetana.
2:3 Old vehivavy, toy izany koa, Tokony ho ao amin'ny akanjo masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, nampianatra tsara,
2:4 mba hampianatra-pahendrena ho an'ny zatovovavy, mba tia ny vadiny, tia ny zanany,
2:5 ho hendry, madio, tsy nahasakana, no miahy ny ankohonany, ho tsara fanahy, ho ambany noho ny vadiny: ka dia ny Tenin'Andriamanitra mba tsy hitenenana ratsy.
2:6 Anaro toy izany koa ny lehilahy tanora, mba haneho fifehezan-tena.
2:7 Amin'ny zava-drehetra, manolotra ny tenanao ho ohatra amin'ny asa tsara: ao amin'ny Fotopampianarana, amin'ny tsy fivadihana, amin'ny zava-dehibe,
2:8 amin'ny teny tsy misy kilema, irreproachably, ka dia izay amin'ny mpanohitra dia mety matahotra fa manana na inona na inona ratsy ny momba antsika.
2:9 Exhort servants to be submissive to their masters, in all things pleasing, not contradicting,
2:10 not cheating, but in all things showing good fidelity, so that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things.
2:11 Fa ny fahasoavan'Andriamanitra, Mpamonjy antsika efa niseho ny olona rehetra,
2:12 mampianatra antsika handa impiety sy ny filan'izao tontolo izao, ka mba ho velona isika soberly sy marina ary piously amin'izao fiainana izao,
2:13 miandrandra ny fanantenana mahafinaritra sy ny fahatongavan'ny ny voninahitry ny Andriamanitra lehibe sy Mpamonjy antsika i Jesoa Kristy.
2:14 Nomeny ny tenany noho ny noho, ka mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra, ary mba hanadiovany ho an'ny tenany ny olona azo ekena, mpanenjika ny asa tsara.
2:15 Speak and exhort and argue these things with all authority. Let no one despise you.

Titus 3

3:1 Hananatra azy ireo ho ambany noho ny mpanapaka sy ny manam-pahefana, hankatò ny baikon'ny, mba ho voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra,
3:2 hiteny ratsy ny tsy misy olona, tsy ho litigious, fa mba hotehirizina, maneho ny halemem-panahy amin'ny olona rehetra.
3:3 Fa, tamin'ny andro lasa, ny tenantsika koa isika fahendrena, tsy mpino, voaroaka, mpanompon'i faniriana sy ny fahafinaretana maro samihafa, manao amin'ny lolompo sy ny fialonana, ary ho feno fankahalana no nifankahala.
3:4 Fa avy eo ny hatsaram-panahy sy ny olombelona ny Mpamonjy antsika niseho.
3:5 Ary kosa no namonjeny antsika, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay efa nanao, fa, araka ny famindram-pony, tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozana ny Fanahy Masina,
3:6 izay efa naidiny amintsika be dia be, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika,
3:7 amin'izay mba, rehefa hohamarinina amin'ny fahasoavany, isika, mba ho mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay.
3:8 This is a faithful saying. And I want you to confirm these things, so that those who believe in God may take care to excel in good works. These things are good and useful to men.
3:9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, as well as arguments against the law. For these are useless and empty.
3:10 Avoid a man who is a heretic, after the first and second correction,
3:11 knowing that one who is like this has been subverted, and that he offends; for he has been condemned by his own judgment.
3:12 When I send Artemas or Tychicus to you, hurry to return to me at Nicopolis. For I have decided to winter there.
3:13 Send Zenas the lawyer and Apollo ahead with care, and let nothing be lacking to them.
3:14 But let our men also learn to excel in good works pertaining to the necessities of life, so that they may not be unfruitful.
3:15 All those who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. May the grace of God be with you all. Amen.