Ch 12 John

John 12

12:1 Ary rehefa henemana no Paska, I Jesoa nankany Bethania, izay nitoeran'i Lazarosy maty, ilay natsangany ny.
12:2 Ary nanao sakafo hariva ho azy teo. Ary Marta no nanompo. Ary tena, Lazarosy no anankiray tamin'izay ireo izay nipetraka nihinana teo aminy.
12:3 Ary avy eo dia nifidy roa ambin'ny folo Maria ounces madio narda menaka manitra, tena sarobidy, dia nanosotra ny tongotr'i Jesosy, dia namaoka ny tongony tamin'ny volon-dohany. Ary ny trano feno ny hanitry ny menaka manitra.
12:4 Ary ny anankiray tamin'ny mpianany, Jodasy Iskariota, izay ela mba hamadika Azy, nanao hoe:,
12:5 "Nahoana io menaka io no tsy namidy denaria telon-jato ka nomena ny mahantra?"
12:6 Ary hoy izy: izany, tsy avy amin'ny fiahiany ny mahantra, fa noho izy mpangalatra sy ny, satria izy no natao ny kitapom-bola, dia fanaony ny mitondra izay tao anatiny izany.
12:7 Fa i Jesoa nanao hoe:: "Avelao izy, ka dia izy, mba hotehiriziny ho amin'ny andro hanamboarany Ahy halevina.
12:8 Fa ny mahantra, ianao dia eto aminareo mandrakariva. fa ahy, mandrakariva ianareo tsy manana. "
12:9 Ary nisy vahoaka betsaka tamin'ny Jiosy nahalala fa teo amin'io toerana io, koa araka izany ny tonga, tsy dia betsaka noho ny amin'i Jesosy, saingy mba mba hahita an'i Lazarosy, ilay natsangany tamin'ny maty.
12:10 Ary ny lohan'ny mpisorona nikasa hamono an'i Lazarosy ho faty ihany koa.
12:11 Fa maro tamin'ny Jiosy, noho ny azy, tamin'ireny nandeha izy ka nino an'i Jesosy.
12:12 Avy eo, amin'ny andro manaraka, the great crowd that had come to the feast day, when they had heard that Jesus was coming to Jerusalem,
12:13 took branches of palm trees, and they went ahead to meet him. And they were crying out: “Hosanna! Sambatra izay tonga amin 'ny anaran' ny Tompo, ny mpanjakan'ny Isiraely!"
12:14 And Jesus found a small donkey, and he sat upon it, just as it is written:
12:15 "Aza matahotra, Ziona zanakavavy. Indro, your king arrives, sitting on the colt of a donkey.”
12:16 At first, his disciples did not realize these things. But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about him, and that these things happened to him.
12:17 And so the crowd that had been with him, when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead, nanatitra fijoroana ho vavolombelona.
12:18 Noho io, koa, the crowd went out to meet him. For they heard that he had accomplished this sign.
12:19 Noho izany, the Pharisees said among themselves: “Do you see that we are accomplishing nothing? Indro, the entire world has gone after him.”
12:20 Ary nisy hafa firenena sasany teo izay niakatra ka mba hivavaka amin'ny andro firavoravoana.
12:21 Noho izany, nanatona ireo Philip, avy any Betsaida any Galilia, ary izy ireo nangataka taminy, nanao hoe:: "Tompoko, dia te-hahita an'i Jesosy izahay. "
12:22 Filipo lasa nilaza Andrea. Manaraka, Andrea sy Filipo nilaza tamin'i Jesosy.
12:23 Fa Jesosy namaly azy amin'ny hoe:: "Tonga ny fotoana, raha ny Zanak'olona dia ho voninahitra.
12:24 Amen, amena, Lazaiko aminareo, raha tsy ny voam-bary latsaka amin'ny tany sy ny maty,
12:25 dia mitoetra irery. Fa raha maty, dia mahavokatra be vokatra. Na iza na iza tia ny ainy, dia hahavery izany;. Ary na iza na iza mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao, miaro izany ho fiainana mandrakizay.
12:26 Raha misy olona manompo Ahy, aoka izy hanaraka Ahy. Ary izay itoerako, misy koa ny mpanompo dia ho. Raha misy efa nanompo ahy, ny Raiko ho voninahitra azy.
12:27 Ankehitriny dia raiki-tahotra ny fanahiko. Ary inona no tokony lazaiko? Ray, vonjeo Aho ho afaka amin'ity ora ity? Saingy noho izany izay tonga tany amin'ity ora ity.
12:28 Ray, hanome voninahitra ny anaranao!"Ary avy eo dia nisy feo avy tany an-danitra, "Izaho efa nankalaza azy, ary hankalaza azy indray. "
12:29 Noho izany, ny vahoaka, izay nijanona teo ka nandre izany, nilaza fa toy ny kotroka. Sasany:, "Nisy anjely niteny taminy."
12:30 Jesosy namaly ka nanao hoe:: "Izany feo, tsy noho ny amiko, fa noho ny aminareo.
12:31 Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny dia ny andrianan'izao tontolo izao no horoahina.
12:32 Ary rehefa efa asandratra hiala amin'ny tany, Izaho dia hitaona ny zava-drehetra ho ahy. "
12:33 (Ary hoy izy: izany, nanambara ny fomban'ny fahafatesana izay karazam-ho faty.)
12:34 The crowd answered him: “We have heard, from the law, that the Christ remains forever. And so how can you say, ‘The Son of man must be lifted up?’ Who is this Son of man?"
12:35 Noho izany, Hoy Jesosy taminy:: “For a brief time, the Light is among you. Walk while you have the Light, so that the darkness may not overtake you. But whoever walks in darkness does not know where is he going.
12:36 While you have the Light, believe in the Light, so that you may be sons of the Light.” Jesus spoke these things, and then he went away and hid himself from them.
12:37 And although he had done such great signs in their presence, they did not believe in him,
12:38 so that the word of the prophet Isaiah might be fulfilled, izay milaza: "Tompo ô, who has believed in our hearing? Ary iza no manana ny sandrin'i Jehovah efa naharihary?"
12:39 Noho io, they were not able to believe, for Isaiah said again:
12:40 “He has blinded their eyes, and hardened their heart, so that they may not see with their eyes, ary hahalala ny fony, ary hiova fo: ary avy eo dia hahasitrana azy Aho. "
12:41 These things Isaiah said, when he saw his glory and was speaking about him.
12:42 Na izany aza tena, many of the leaders also believed in him. But because of the Pharisees, they did not confess him, so that they would not be cast out of the synagogue.
12:43 For they loved the glory of men more than the glory of God.
12:44 But Jesus cried out and said: “Whoever believes in me, does not believe in me, but in him who sent me.
12:45 And whoever sees me, sees him who sent me.
12:46 I have arrived as a light to the world, so that all who believe in me might not remain in darkness.
12:47 And if anyone has heard my words and not kept them, I do not judge him. For I did not come so that I may judge the world, but so that I may save the world.
12:48 Whoever despises me and does not accept my words has one who judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him on the last day.
12:49 For I am not speaking from myself, but from the Father who sent me. He gave a commandment to me as to what I should say and how I should speak.
12:50 And I know that his commandment is eternal life. Noho izany, the things that I speak, just as the Father has said to me, so also do I speak.”